RIB Subsidiering Jeugdsportfonds Eindhoven 2014

A
gemeente Eindhoven
Raadsnummer
14R5796
Inboeknummer
14bst00486
Dossiernummer
14.5033
12 maart 2014
Raads informatiebrief
Onderwerp: Subsidiering Jeugdsportfonds Eindhoven 2014.
Inleiding
Ondanks de gedegen sociale zekerheid zoals Nederland die kent, dreigen door de
economische moeilijke tijden specifieke doelgroepen toch buiten de boot te vallen.
Het kabinet heeft in 2013 daarom besloten om o.a. extra inzet te plegen op armoedeen schuldenbeleid. Daartoe zijn voor de gemeenten extra middelen vrijgemaakt om
armoede te bestrijden met specifieke aandacht voor kinderen. Ook trekken
maatschappelijke organisaties zich vaker het lot aan van minderbedeelden om er
voor te zorgen dat zij toch kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Zo richt de
Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven (verder JSF) zich specifiek op kinderen van
minder draagkrachtige ouders. De stichting doet een beroep op die extra
rijksmiddelen om die kinderen in staat te stellen lid te worden van een Eindhovense
sportvereniging.
a Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
Coalitieafspraak
b
a Motie/amendement/toezegging
a Anders, namelijk
Besluit van college van burgemeester en wethouders
1. De stichting Jeugdsportfonds Eindhoven voor 2014 een extra subsidie
toekennen van € 50.000, 2. De subsidie dekken uit de Armoedegelden.
Argumenten/kanttekeningen
1.1 Jeugdsportfonds Eindhoven voorziet nadrukkelijk in een behoefte.
Dat sportbeoefening een groot aantal pluspunten heeft, is alom bekend. Behalve dat
het gewoon leuk is om te doen, is sporten gezond, bevordert het de fysieke en
mentale ontwikkeling, brengt de jeugd spelenderwijs gevoel voor discipline bij,
creëert zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen doelen stellen, doorbreekt
isolement en stimuleert sociale integratie. Ook van de preventieve werking op
schooluitval en jeugdcriminaliteit is iedereen overtuigd.
A
Raadsnummer
14R5796
Zonde dus dat sport geen automatisme is, dat er in veel gezinnen geen geld is om de
clubcontributie te betalen.
Eindhoven kent zo'n 4.000 kinderen onder de 18 jaar (Armoedemonitor gemeente
Eindhoven) die in gezinnen leven waar veelal geen geld is om bij een vereniging te
sporten. Los van de kinderen uit gezinnen die in de schuldsanering zitten en de
gezinnen van de ZZP-ers die in de problemen zijn geraakt.
Waarom kan het JSF het verschil maken?
Het JSF Eindhoven doet daar wat aan en biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om
lid te worden van een sportvereniging.
Het JSF is toegankelijk en direct. Voor maximaal € 225, - kan het fonds een kind, een
jongere een jaar lang laten sporten (contributie plus eventueel sportkleding). De
contributie wordt rechtstreeks aan de verenging betaald. Aanvragen voor een
bijdrage uit het JSF komen tot stand met tussenkomst van professionals die de
kinderen en hun gezinsituatie kennen.
Vanaf augustus 2008 (start JSF) is het aantal aanvragen fors gestegen. De cijfers
geven het volgende beeld: 2008 t/m 2013 respectievelijk 46, 260, 425, 606, 736 en
774. Ook in 2014 wordt t.o.v. 2013 weer een groei verwacht.
1.2. Economische crisis bemoeilijkt fondsenwerving en solidariteit sportverenigingen.
De subsidie (€ 50.000, -) die het JSF in 2013 en eerdere jaren van de gemeente
Eindhoven heeft ontvangen, is lang niet toereikend om jaarlijks alle aanvragen te
kunnen honoreren. Het bestuur van de stichting onderneemt zelf tal van activiteiten
om aanvullende middelen uit de markt te genereren. Door de economische crisis is
dat moeilijk. Desondanks is het JSF er in 2013 in geslaagd om bijna € 70.000, - bijeen
te ‘sprokkelen’. Samen met de gemeentelijke subsidie is dat niet voldoende gebleken
om alle aanvragen te honoreren. Zij vreest dat zonder extra steun vanuit de
gemeente in de loop van 2014 aanvragen afgewezen moeten worden en kinderen
daarmee ‘buiten spel’ komen te staan.
Ook de Eindhovense voetbalverenigingen nemen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid en hebben zich solidair verklaard met de doelstelling van het
fonds. Zij geven hun leden die via een bijdrage van het JSF lid worden/kunnen zijn
een korting op de contributie. De bijdrage van het fonds kan daardoor lager zijn en
daarmee worden middelen vrij gespeeld om andere kinderen te laten sporten. Een
zelfde afspraak is in voorbereiding met de overige sporttakken in Eindhoven.
1.3 Subsidiering JSF in lijn met wens van het kabinet
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in juli 2013 de
Tweede kamer schriftelijk laten weten dat zij het armoede- en schuldenbeleid
nadrukkelijk wil intensiveren. Daartoe heeft zij extra middelen toegezegd en daarbij
2
A
Raadsnummer
14R5796
aangegeven dat bij de besteding van die middelen door de gemeenten er speciale
aandacht moet zijn voor kinderen om hen te laten meedoen en kansen te bieden. Zij
roept voorts op om daarin samen te werken met lokale private initiatieven waarbij
expliciet het JSF, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld worden genoemd.
1.4 Subsidiering 2015 e.v. in het kader van een meerjarenperspectief
Naast het JSF zijn ook de Stichting Jeugdcultuurfonds Eindhoven en Stichting
Leergeld Eindhoven actief. Beide stichtingen hebben nagenoeg dezelfde doelstelling
als het JSF zij het dat de activiteiten die zij ondersteunen betrekking hebben op
cultuur resp. meer school gerelateerde activiteiten.
De drie fondsen vullen sinds enige tijd al gezamenlijk hun back-office in. Hierdoor is
een sterke efficiencyslag gemaakt ter zake de afhandeling van de aanvragen. JSF en
Stichting Leergeld werken daarnaast ook inhoudelijk sterk samen.
Onderhavige drie organisaties ontvangen ieder, zij het verschillend in hoogte,
subsidie van de gemeente. Het is de bedoeling om in de loop van dit jaar de
subsidiering van deze drie organisaties integraal te bezien voor de jaren 2015 e.v. en
dan in een meerjarenperspectief.
Kosten en dekking
De extra subsidie 2014 voor het JSF wordt gedekt uit de armoedegelden.
Het JSF ontvangt in 2014 hiermee in totaal € 100.000,- subsidie. € 50.000,- hiervan is
structureel begroot binnen de begroting van de sector Sport&Bewegen.
Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
secretaris
3