Bekijk een hoofdstuk

De organisatie
Hoofdstuk
1
De organisatie
Tot aan het eind van de 19de eeuw was geen sprake van grote, ingewikkelde
arbeidsorganisaties. Er waren vooral ambachtslieden die als zelfstandige
– soms met een klein aantal knechten – producten vervaardigden of diensten
verleenden. Deze kleinschaligheid is nooit aanleiding geweest voor enig
wetenschappelijk onderzoek.
De uitvinding van de stoommachine was de grote doorbraak in het ontstaan
van grote organisaties. De door stoom aangedreven machines verschaften
veel mechanische energie. Het thuiswerk werd vervangen door fabriekswerk
met massaproductie. De nieuwe productiemogelijkheden maakten organisaties groter en talrijker. De noodzaak om organisatievraagstukken op te
lossen, werd dringender. Zo werd een ontwikkeling in organisatiekundig
denken in gang gezet. Aanvankelijk richtte die zich op afstemming binnen de
organisatie (interne afstemming). Sinds de tweede helft van de vorige eeuw
zien we stromingen die zich richten op afstemming tussen organisatie en
omgeving (externe afstemming).
Eerste kennismaking
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan algemene
begrippen. We geven enkele indelingen van en samenwerkingsvormen
tussen organisaties. Daarna bespreken we enkele bekende organisatietheorieën. In de laatste paragraaf komen interne organisatieprocessen aan de
orde.
In het tweede deel besteden we aandacht aan de relatie tussen arbeidsorganisaties en de samenleving. De organisatie en de organisatieomgeving zijn
sterk van elkaar afhankelijk. In de loop van de tijd zijn ze steeds meer met
elkaar verweven geraakt en zijn ze elkaar wederzijds gaan beïnvloeden.
Arbeidsorganisaties zijn kenmerkend voor onze maatschappijstructuur en
omgekeerd hebben maatschappelijke kenmerken invloed op arbeidsorganisaties.
Als we de organisatie als uitgangspunt nemen, gaan we uit van de belangen
en doelstellingen van ondernemers, aandeelhouders of werknemers. We
kunnen ook van buitenaf naar de organisatie kijken; zoals belangengroepen,
politieke partijen of overheid dat doen.
615P1.FM
Dit hoofdstuk is een eerste kennismaking. Het biedt u vooral een ”kapstok”,
waar u langzamerhand steeds meer kennis aan op kunt hangen. Veel onderwerpen komen later in de cursus uitgebreider terug. De onderwerpen in dit
hoofdstuk die niet tot de examenstof behoren zijn:
- Onder de kop ”Inleiding in de organisatiekunde”, de alinea’s bij de
kantkoppen ”mensen”, ”samenwerking” en ”doelen”. En, even verderop, de
alinea bij de kantkop ”Not for profit”.
1.1
De organisatie
Inleiding in de organisatiekunde
1 Wat is eigenlijk een organisatie? We beginnen met een veelgebruikte
omschrijving.
Omschrijving organisatie
Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die met
bepaalde middelen proberen een bepaald doel te bereiken.
Deze omschrijving is nog erg ruim. Een gezin, een sportvereniging en een groot
bedrijf voldoen er allemaal aan. Als we ons willen beperken tot de arbeidsorganisatie, moeten we de begrippen mensen, samenwerking en doel nader
invullen. Daaruit volgen de volgende kenmerken van organisaties.
Mensen:
•
Beroepsopleiding
Een groot deel van het werk in arbeidsorganisaties wordt uitgevoerd door
mensen die daar een opleiding voor gevolgd hebben.
•
Betaald werk
In arbeidsorganisaties krijgen mensen betaald voor het leveren van hun
prestaties.
2 • Formele regels
In alle organisaties – ook in een gezin – komen gedragsregels en procedures
voor. Typerend voor arbeidsorganisaties is dat deze regels zoveel mogelijk
schriftelijk zijn vastgelegd en door de leiding bindend zijn verklaard. We
noemen het daarom formele regels.
Samenwerking:
Doelen:
•
Functionele werkverdeling
Er is sprake van verdeling van het werk in functies en taken. Die uitsplitsing
is gebaseerd op vakkennis voor delen van het werk. We noemen dat
functionele werkverdeling.
•
Gezagslagen
Een aantal mensen heeft tot taak het werk van anderen te coördineren.
Daarvoor is het nodig dat zij bevoegdheden hebben om anderen
opdrachten te geven. Zo ontstaan gezagslagen.
•
Specifieke doelen
In een gezin of buurtvereniging streven de leden vaak individuele – niet
exact omschreven doelen – na. Bijvoorbeeld gezelligheid of onderling
contact. Arbeidsorganisaties kennen concrete, specifieke doelen.
Voorbeelden zijn winst maken of marktaandeel vergroten.
Organisatie, bedrijf, onderneming en instelling
In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt om arbeidsorganisaties
te benoemen. We gebruiken die termen soms door elkaar. Er zijn echter
verschillen. We bespreken: organisatie, bedrijf, onderneming en instelling.
•
Algemene aanduiding
1.2
Organisatie
Een organisatie is een algemene aanduiding voor een samenwerkingsverband, waarin mensen met bepaalde middelen een bepaald doel proberen
te bereiken.
De organisatie
•
Goederen of diensten
Bedrijf
Een bedrijf is een organisatie die goederen of diensten voortbrengt. De term
bedrijf wordt veel gebruikt voor technische organisaties. We vinden
bedrijven in zowel de profitsector (schildersbedrijf, grootwinkelbedrijf,
installatiebedrijf), als in de non-profitsector (gemeentelijk vervoerbedrijf,
energiebedrijf).
Met die goederen en/of diensten wordt voorzien in een maatschappelijke
behoefte. Als de behoefte wegvalt, komt de continuïteit van het bedrijf in
gevaar. De maatschappij heeft dan blijkbaar minder voor de producten van het
bedrijf over dan nodig is om de producten te produceren. Dan vervalt na enige
tijd de bestaansreden. Voorbeelden hiervan zijn grote delen van de textielindustrie, de krijgsmacht en de scheepsbouw. Andere grote bedrijven zoals ABN/
AMRO, Philips, KPN, Corus (Hoogovens) moeten ingrijpende saneringen
doorvoeren om de kosten te verminderen.
Organisaties
Bedrijven
Ondernemingen
Afb. 1. Elke onderneming of elk bedrijf is een organisatie, maar niet elke organisatie is een bedrijf of een onderneming.
Financiële invalshoek
•
Onderneming
Een onderneming is een grote, zelfstandige arbeidsorganisatie die – om te
kunnen overleven – winst moet realiseren. Een onderneming kan uit meer
bedrijven bestaan. De term onderneming wordt vooral gebruikt voor grote
organisaties als Philips, Unilever en AKZO. De term onderneming
gebruiken we vooral vanuit de financiële invalshoek.
•
Instelling
Een instelling is een benaming voor een arbeidsorganisatie die we veel
tegenkomen in de non-profitsector. Voorbeelden zijn: instellingen voor
maatschappelijke dienstverlening, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.
3
Non-profitsector
Het is niet erg als u de termen door elkaar gebruikt en de benaming volgt die
in uw (werk)omgeving gebruikelijk is. Voor deze cursus gebruiken we zoveel
mogelijk de overkoepelende term organisatie.
Profit- en non-profitorganisatie
Arbeidsorganisaties kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Eén
van de indelingen is die in profit- en non-profitorganisaties.
•
615P1.FM
Winst maken
Profitorganisatie
Een profitorganisatie heeft als doel winst (profit) te maken. Deze winst is
enerzijds de beloning voor de eigenaar of eigenaren van de organisatie.
1.3
De organisatie
Anderzijds is winst nodig voor investeringen en voor de opvang van financiële tegenvallers. De meeste bedrijven en ondernemingen zijn profitorganisaties.
•
Algemeen maatschappelijk belang
Not-for-profit
Non-profitorganisatie
Een non-profitorganisatie levert diensten in het algemeen maatschappelijk
belang. Het gaat niet zozeer om winst. Voorbeelden van non-profitorganisaties zijn ziekenhuizen, musea, openbare bibliotheken en (semi-)overheidsorganisaties als politie, brandweer, gemeentehuizen, ministeries en
basisscholen.
Soms worden non-profitorganisaties verder onderverdeeld in organisaties die
eigendom zijn van de overheid en daar ook voor werken (ministeries, waterschappen, gemeentes), en in door de overheid gesubsidieerde organisaties. De
laatsten zijn direct dienstverlenend aan het publiek. We noemen ze ook wel
not-for-profitorganisaties. Voorbeelden zijn bibliotheken, gezondheidszorginstellingen en musea. In deze cursus maken we – om verwarring tegen te gaan –
dit onderscheid niet. We spreken eenvoudigweg van non-profitorganisaties.
4 Een non-profitorganisatie hoeft niet, maar kan wel winst maken. Meestal leidt
dat tot vermindering van subsidies of andere uitkeringen. Winst maken mag in
ieder geval nooit het doel van non-profitorganisaties zijn. De eventuele winst
mag evenmin verdeeld worden onder de eigenaren.
Afb. 2. Een non-profitorganisatie streeft geen winst na. Non-profitorganisaties
leveren diensten in het algemeen maatschappelijk belang. Ze zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid.
Privatisering
1.4
De laatste tijd zien we de ontwikkeling dat non-profitorganisaties meer op
eigen kracht moeten functioneren. Om dan nog tegen acceptabele kosten te
blijven draaien, moeten non-profitorganisaties commerciëler en klantgerichter
gaan werken. Soms worden ze zelfs helemaal onafhankelijk van de overheid. In
dat laatste geval verdwijnt overheidsbemoeienis – en daarmee subsidiëring –
geheel. Men is zelf verantwoordelijk voor kosten en opbrengsten. We spreken
dan van privatisering. Bij privatisering stoot de overheid organisaties af.
De organisatie
Indeling naar aard en wijze van productie
Een andere indeling van arbeidsorganisaties is die naar aard en wijze van
productie of dienstverlening. We onderscheiden vier sectoren. Globaal gezien
hebben die zich – historisch gezien – na elkaar ontwikkeld.
•
Primaire sector
De eerste (primaire) menselijke bedrijvigheid was én is gericht op voorzien
in dagelijkse levensbehoeften als eten en drinken. De primaire sector – de
oudste sector – brengt natuurproducten voort. Onder de primaire sector
vallen landbouw, veeteelt, tuinbouw, visserij en mijnbouw.
•
Secundaire sector
Langzaam ontstond een afscheiding tussen productie en verwerking van
natuurproducten. Zo ontstond de secundaire sector. In de secundaire
sector vinden we industriële bedrijven. Die vormen grondstoffen technisch
om tot producten. Voorbeelden zijn metaalindustrie, levensmiddelenindustrie en chemische industrie.
Natuurproducten
Industriële bedrijven
5
Afb. 3. Agrarische bedrijven worden gerekend tot de primaire (eerste) sector. De
eerste menselijke bedrijvigheid was én is gericht op voorzien in dagelijkse levensbehoeften.
•
615P1.FM
Commerciële diensten
Tertiaire sector
De productieomvang nam toe. Daardoor ontstond behoefte aan aparte
organisaties voor transport, distributie en verkoop van producten. De
tertiaire sector ontwikkelde zich. In de tertiaire sector vinden we persoonlijke en zakelijke dienstverleners. We spreken ook wel van commerciële
diensten. Voorbeelden zijn detailhandel, garagebedrijven, transportbedrijven, adviesbureaus en advocatenkantoren.
1.5
De organisatie
•
Non-profitdiensten
Quartaire sector
In de quartaire sector vinden we de dienstverlening door (semi-)overheid
op non-profitbasis. Bekende voorbeelden zijn: gezondheidszorg, onderwijs,
ministeries, politie en gemeentelijke en provinciale overheden.
Kartels
Kartels zijn afspraken tussen bedrijven in een bedrijfstak, die erop gericht zijn
de onderlinge concurrentie enigszins te beperken. Dit kan betreffen:
- prijskartel; afspraken over (minimum)prijzen
- hoeveelheidskartel; afspraken over te produceren hoeveelheden (OPEC)
- conditiekartel; afspraken over betalings- en leveringscondities.
Kartelafspraken kunnen ”gezonde” concurrentie in de weg staan, waardoor
prijzen kunstmatig hoog worden gehouden. Vandaar dat de overheid scherp
toeziet op de kartels. Zowel in EU-verband (bij grote, meestal grensoverschrijdende) kartels en in Nederland; door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa).
De NMa (en EU) controleren ook fusies op hun beperkende werking op de
concurrentie. Zo mocht de fusie tussen de RAI (Amsterdam) en de Jaarbeurs
(Utrecht) van de NMa niet doorgaan vanwege te grote monopolievorming.
Samenwerkingsvormen tussen organisaties
Het kan efficiënt zijn om activiteiten in groter verband te verrichten. We geven
een voorbeeld. Neem een aantal gelijksoortige bedrijven met elk een eigen
inkoopafdeling. Het blijkt goedkoper om gezamenlijk in te kopen. Om die
reden richt men een inkoopcombinatie op, die centraal inkoopt. Zo zijn er veel
andere samenwerkings- of ondernemingsvormen. De bekendste zijn:
• samenwerkingsovereenkomst
• joint venture
• holding of concern
• business units
• franchising
• fusie
• strategische alliantie
• co-makership.
Samenwerking op
bepaald gebied
Samenwerkingsovereenkomst
Bij een samenwerkingsovereenkomst spreken twee of meer rechtspersonen af
om op een bepaald gebied samen te werken. Voorbeelden zijn kartelovereenkomsten (de afspraak om elkaar binnen een bepaald gebied niet te beconcurreren) en in- en verkoopcombinaties. Samenwerkingsovereenkomsten komen
voor in alle sectoren.
Joint venture
Samenwerken in
nieuwe organisatie
1.6
6 Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer rechtspersonen op bepaalde gebieden samenwerken en daartoe een nieuwe organisatie
in het leven roepen. Ieder brengt daarbij – volgens een verdeelsleutel – kennis
en (financiële) middelen in. De nieuwe organisatie is vaak een BV of NV. De
joint venture komt in de profitsector vaak voor. Een aantal bedrijven gaat
bijvoorbeeld samen onderzoek doen of richt samen een transportbedrijf op.
Bij de uitvoering van een (vaak groot en ingewikkeld) werk worden vaak joint
ventures opgericht om gezamenlijk het werk uit te voeren. Denk hierbij aan
nationale projecten als de Delta-werken, de HSL etc. en internationale
projecten als aanleg van steden/kunstmatige eilanden in de Perzische Golf,
De organisatie
bouw en onderhoud van vliegtuigen (JSF). Hierbij bundelen bedrijven hun
krachten. Voor de bedrijven alleen zou zo’n project te veel risico opleveren.
Soms leveren joint ventures ook min of meer permanente vormen van samenwerking op.
Bevoegdheden gecentraliseerd
Opdelen van grotere
organisaties
Holding of concern
Bij een concern – een zeer grote onderneming – zijn bevoegdheden en zeggenschap gecentraliseerd in een overkoepelende organisatie: de holding. Het kan
gaan om veel of weinig bevoegdheden, afhankelijk van afspraken tussen de
deelnemers. Meestal zijn beleidsbepalende organisatiedelen in het centrale
orgaan ondergebracht.
De fuserende partijen in een holding functioneren vaak relatief zelfstandig als
werkmaatschappijen (zie ook het hierna komende onderwerp fusie).
Business units
Business units ontstaan door opdeling van een grote organisatie in kleinere
eenheden (units). Een business unit functioneert tamelijk zelfstandig, met
eigen (op de business gerichte) specialisten en stafdiensten. Een producent van
elektronische apparatuur kan business units bijvoorbeeld indelen naar
productsoort. We zien dan business units voor gloeilampen, geluidsdragers en
huishoudelijke apparaten. Elke unit heeft zijn eigen research- en marketingafdeling.
Franchising
Franchisegever en
-nemer
615P1.FM
Ultieme samenwerking
7 Franchising is een samenwerkingsvorm die veel voorkomt in de detailhandel
bij winkelketens. De winkeliers – de franchisenemers – maken tegen betaling
gebruik van de naam en de faciliteiten van het moederbedrijf, de franchisegever. Gezamenlijk zijn o.a. merknaam, reputatie, marketing, reclame, inkoop
en distributie. De winkelier behoudt daarbij zijn zelfstandigheid en een
percentage van de omzet. Een voorbeeld is Blokker, ’t Kruidvat.
Andere vormen van samenwerking tussen kleine bedrijven zijn:
• Het vrijwillig filiaalbedrijf
De winkeliers zijn eigenaar en voeren een gemeenschappelijke naam, zoals
C-1000 en Super de Boer. Vaak zorgt de overkoepelende organisatie voor de
inkoop, de marketing, de winkelinrichting en soms ook nog (een deel van)
de financiering. Gezien vanuit de bedrijfskolom is er dan sprake van een
verticale samenwerking.
• De winkeliersvereniging
Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen detaillisten in een bepaalde regio,
straat of winkelcentrum. Het doel is de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk
te maken voor de consument, o.a. door koopavonden, evenementen en
braderieën.
Fusie
Een fusie is de ultieme vorm van samenwerken. Twee of meer rechtspersonen
gaan geheel op in een nieuwe organisatie. Fusies komen voor bij organisaties in
alle sectoren.
De nieuwe organisatie gaat verder onder een overkoepelende(top)leiding en
heeft een gezamenlijke balans en resultatenrekening.
Fusies zijn in een aantal varianten mogelijk:
• De oorspronkelijke bedrijven worden opgeheven en alle bezittingen en
schulden, orders, afnemers en personeel gaan over naar een nieuw bedrijf:
samensmelting.
1.7
De organisatie
•
•
Een bedrijf kan ook een ander bedrijf overnemen. Het overgenomen bedrijf
verliest zijn eigen identiteit. Vaak zijn bij zo’n overname financiële beweegredenen van belang. Bij het overgenomen bedrijf ontstaan meer investeringsmogelijkheden. Het maakt na de overname immers deel uit van een
groter financieel geheel.
De holding is de laatste variant, maar die werd al eerder besproken.
Strategische allianties
Bij een strategische alliantie neemt een bedrijf voor een bepaald bedrag deel in
het risicodragend vermogen van een ander bedrijf in dezelfde branche; vaak
gebeurt dat wederzijds. Verder proberen zij op zoveel mogelijk terreinen
samen te werken en tot gebruik van elkaars capaciteiten te komen. Het belangrijkste voordeel van deze vorm van samenwerking zijn de schaalvoordelen.
Samen staan zij sterker in de markt. Beide bedrijven kunnen profiteren van
elkaars sterke punten, zoals research of verkooporganisatie. De laatste jaren
staan met name strategische allianties tussen luchtvaartmaatschappijen sterk in
de belangstelling. Zij krijgen daarmee een wereldomspannend net van vliegroutines en maken gebruik van elkaars vliegtuigcapaciteit en ondersteunende
diensten (onderhoud).
Een strategische alliantie is minder duur dan een fusie. Bovendien vergt een
strategische alliantie niet een moeizaam integratieproces van twee bedrijven.
Co-makership
Bij co-makership sluiten twee bedrijven een overeenkomst, waarbij het ene
bedrijf voor het andere bedrijf een deel van het productieproces overneemt. De
co-maker is meestal gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
bepaalde onderdelen, die het ontvangende bedrijf naderhand bij de montage in
het product verwerkt. De co-maker kan in het algemeen beter en goedkoper
werken vanwege de specialisatie.
Leasing
Om niet te investeren, worden er door organisatie voor (on)bepaalde tijd
kapitaalgoederen (duurzame productiemiddelen) zoals auto’s en machines
gehuurd. Er zijn twee soorten leasing, namelijk operationeel en financiële lease.
Het verschil is dat het eigendom bij de laatste overgaat naar de huurder.
Het voordeel van leasen boven kopen is dat de organisatie geen geld hoeft te
investeren. Dat kan weleens goed uitkomen. Bovendien verzorgt het leasebedrijf ook het onderhoud en de reparatie. Het bekendste duurzaam productiemiddel dat geleast wordt, is de auto.
Organisatietheorieën
In de verre oudheid bestonden al organisaties. De bekendste waren de legers.
Voorzover bekend zijn organisaties pas sinds het begin van de vorige eeuw
onderwerp van gestructureerde analyse en studie. Organisaties vertonen
verschillen en gelijkenissen. Onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in de
overeenkomsten. Op grond daarvan kunnen ze wetmatigheden aantonen. Zo
ontstaan theorieën op basis waarvan we verschijnselen verklaren en oplossingen zoeken voor problemen. Hierna vatten we de belangrijkste historische
ontwikkelingen of stromingen samen. We bespreken:
• wetenschappelijke bedrijfsvoering
• algemene managementtheorie
• human relations-beweging
1.8
De organisatie
•
•
revisionisme
overige stromingen.
Wetenschappelijke bedrijfsvoering
F.W. Taylor
Arbeidsstudies
Scientific management
8
Begin van de vorige eeuw hield de Amerikaan Frederick W. Taylor (1865–1915)
zich bezig met oplossingen voor technische productieproblemen.
Door nauwkeurige arbeidsstudies wilde hij prestatieverbeteringen bereiken,
die zowel voor de baas als voor de arbeider acceptabel waren. Daardoor zou
volgens Taylor de werksfeer verbeteren. Hij zag loon als de belangrijkste
motiverende factor en streefde ernaar objectieve productienormen vast te
stellen, aan de hand waarvan men prestaties kon beoordelen. Hij deed tijd-,
bewegings- en methodenstudies. Vanuit dat onderzoek – dat Taylor op de
werkplek deed – ontwikkelde hij opvattingen over organisatieleiding. Hij
ontwierp de functionele organisatie. Die komen we later nog tegen bij de behandeling van organisatiestructuren.
Taylor wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschappelijke bedrijfsvoering, ook wel scientific management genoemd.
Afb. 4. De werkplek was het aanvankelijke onderzoeksgebied voor Frederick
Taylor. Hij probeerde door arbeidsstudies prestatieverbeteringen te bewerkstelligen. (NFGD/Spaarnestad Fotoarchief – Haarlem)
Algemene managementtheorie
Henri Fayol
9
615P1.FM
Vijf essentiële elementen
Ook de Franse mijningenieur Henri Fayol (1841–1925) hield zich aan het begin
van de vorige eeuw bezig met organisatieproblemen. In tegenstelling tot Taylor
was Fayol’s uitgangspunt de organisatie als geheel.
Fayol vroeg zich af hoe je een organisatie van boven af het beste kon leiden.
Weinig aandacht besteedde hij aan uitvoerende arbeid en werkomstandigheden. Hij ontwikkelde aanbevelingen, richtlijnen en principes om aan de
organisatie als geheel vorm te geven.
Zijn bekendste richtlijnen zijn de vijf essentiële elementen van leidinggeven:
vooruitzien en plannen, organiseren, eenheid van bevel, coördineren en
controleren. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt.
1.9
De organisatie
0 De opvattingen van Fayol staan bekend als de algemene managementtheorie.
Fayol was ook degene die het begrip lijnorganisatie introduceerde. De lijnorganisatie komt in een volgend hoofdstuk ter sprake.
Taylor en Fayol zijn de grondleggers van de zogenaamde Klassieke School.
Kenmerken van de Klassieke School
- Een bedrijf wordt beschouwd als een machine, waarvan alle radertjes in
elkaar moeten passen. Men probeert zoveel mogelijk voor de medewerkers
te regelen in de vorm van procedures en instructies.
- Het doel van de organisatie, het opvoeren van de productie, staat voorop;
de belangen van de werknemers zijn daarvan afgeleid.
- Medewerkers worden gezien als rationele wezens, die werken voor geld.
Presteren zij meer, dan krijgen ze beter betaald (stuk- of premieloonstelsels).
Human relations-beweging
Human relations
Aandacht menselijke
aspecten
q
De benaderingen van Taylor en Fayol richtten zich op technische en economische aspecten. Het duurde nog tot de jaren dertig van de vorige eeuw
voordat aandacht werd geschonken aan de menselijke kant van arbeid.
Uit die belangstelling ontstond een nieuwe opvatting over het functioneren van
organisaties: de human relations-beweging of human relations-benadering. Elton
Mayo, een Amerikaanse socioloog, hield zich bezig met onderzoek naar
factoren die prestaties van werknemers beïnvloedden. Aanvankelijk baseerde
hij zich nog op opvattingen van wetenschappelijke bedrijfsvoering. Zijn
bekende Hawthorne-onderzoek bracht daar verandering in. Dit experiment
toonde aan dat er geen vanzelfsprekend verband bestond tussen technische
beïnvloeding van arbeidsomstandigheden en prestaties. Hij nam twee groepen
werknemers. Bij de ene groep veranderde hij de arbeidsomstandigheden, bij de
andere niet. De laatste groep wist wel dat ze betrokken waren bij arbeidsonderzoek. En wat bleek? Ondanks het feit dat de arbeidsomstandigheden van
maar één groep veranderden, verbeterden de prestaties van beide groepen!
Mayo concludeerde dat alleen al de aandacht voor menselijke aspecten de
prestatie verhoogde. Aandacht werd ervaren als erkenning en waardering. Deze
constatering leidde tot verhoogde aandacht voor de werkende mens. De
aandacht voor productiemethoden verschoof naar de achtergrond.
Kenmerken van de human relations-benadering
• De medewerker werkt niet uitsluitend op basis van verstandelijke
argumenten, maar ook op basis van gevoelsoverwegingen (dus ook nietrationeel!). De medewerker is een complex wezen.
• Door de bevrediging van de psychologische en sociale behoefte (bijvoorbeeld ontplooiing) van de medewerkers kan de productie ook verhoogd
worden. De medewerker moet plezier in zijn werk hebben. Dat is niet alleen
goed voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf. De leiding van de
organisatie moet zorg dragen voor goede intermenselijke verhoudingen.
• De groep waarin de medewerkers werken, is belangrijk voor de motivatie
van de medewerkers.
• Er wordt vaak gewerkt op basis van de informele organisatie.
Revisionisme
Lange tijd werd verondersteld dat wetenschappelijke en sociale stromingen
niet verenigbaar waren. Men associeerde de wetenschappelijke benadering –
ten onrechte – met ingenieurs en economen. De human relations-beweging
1.10
De organisatie
werd – eveneens ten onrechte – gezien als het exclusieve terrein van sociologen
en psychologen.
Technische én sociale
organisatie
w
Onder invloed van veranderende maatschappelijke opvattingen over mensen,
ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw de stroming revisionisme.
Het revisionisme probeert de klassieke school en de human relations-beweging
bij elkaar te brengen.
Het revisionisme benadrukt zowel de technische als de sociale organisatie,
waarbij democratisering en humanisering van arbeid centraal staan.
Taakverrijking, taakverruiming en taakroulatie zijn hierbij hulpmiddelen.
Vanuit het revisionisme worden ook de organisatiestructuur en de stijl van
leiderschap aangestuurd.
Blake en Mouton ontwikkelden een model met stijlen van leidinggeven. In dit
model – de managerial grid – is zowel aandacht voor de mens als voor de
organisatie. We komen op dit model uitvoerig terug in het hoofdstuk over
stijlen van leidinggeven.
Rensis Likert
e
De bekendste vertegenwoordiger van het revisionisme is ongetwijfeld Rensis
Likert.
Hij ontwikkelde een overlegmodel met overlappende groepsstructuren,
bekend onder de naam linking pin-model. Hij koppelde de verschillende hiërarchische lagen in de organisatie, door een overlegvorm te creëren waarbij één
(leidinggevende) functionaris uit een groep tevens deelneemt aan een groep op
hoger niveau. Deze functionaris is de verbindende factor – de linking pin –
tussen twee groepen. Hij geeft informatie uit zijn groep door naar boven, en hij
geeft informatie van boven weer terug in zijn groep. Meer praktisch: een
afdelingshoofd is voorzitter van het werkoverleg van de eigen afdeling én
deelnemer aan het overleg met afdelingshoofden en diensthoofd. In
afbeelding 5 is het linking pin-model schematisch weergegeven.
615P1.FM
Afb. 5. Schematische uitwerking van de ”linking pin” volgens Rensis Likert.
1.11
De organisatie
Overige stromingen
In de tweede helft van de vorige eeuw zijn veel nieuwe stromingen ontstaan. Ze
zijn gebaseerd op overtuigingen of aannames, en nog te jong om wetenschappelijk voldoende onderbouwd te zijn. Het praktisch nut op termijn en de
duurzaamheid moeten nog bewezen worden.
Voorbeelden van zulke stromingen zijn de strategiebenadering en de communicatie- en informatiebenadering. De systeemtheorie of systeembenadering en
de contingentietheorie zijn stromingen die erg bekend zijn geworden en ook
veel toegepast worden. Verderop in dit hoofdstuk leest u er meer over.
HRM
r De human relations-beweging betekende een doorbraak in de manier van
denken over organisaties. De aandacht werd steeds meer gericht op de
benutting van menselijke hulpbronnen. Een moderne vorm van management
die daarbij aansluit, is Human Resource Management (HRM), waarbij personeelsbeleid een integraal deel uitmaakt van het algemene bedrijfsbeleid.
Geschiedenis is niet voor iedereen een interessant leergebied. Sommigen
denken: ”Wat gebeurd is, ligt achter ons.” Toch adviseren wij met klem de
historische ontwikkelingen goed te leren. In de loop van de cursus – en in
andere publicaties – komen (delen van) oudere stromingen steeds terug.
Organisatieprocessen
t
Eigen inbreng
Omvormingsproces
1.12
Een organisatie brengt producten of diensten voort, die voorzien in een
behoefte.
Het productie- of dienstverleningsproces kunnen we ontleden in drie fasen:
• input
• transformatie (throughput)
• output.
Input
Om een product of dienst te kunnen maken en leveren, moet een organisatie
eerst iets inbrengen. We noemen dat de input. De input bestaat hoofdzakelijk
uit: menselijke arbeid, kennis, grondstoffen en kapitaal. Het woord ”grondstoffen” moet u hier ruim zien. Voor een productiebedrijf zijn dit de onderdelen en ingrediënten om de producten te maken, voor een VVV-kantoor is
het de informatie waar men over beschikt, voor een bibliotheek zijn het de
boeken die men uitleent. Onder kapitaal verstaan we niet alleen het saldo op de
bank, maar ook eigendommen die in geld zijn uit te drukken als: gebouwen,
machines, inrichting en computers.
Transformatie
De input vormen we om tot producten en diensten. En wel zo, dat de
consument er gebruik van kan maken. Dit omvormingsproces noemen we
transformatie of throughput. Een productiebedrijf vormt grondstoffen om tot
producten, een VVV-kantoor verzamelt informatie en maakt brochures, een
bibliotheek maakt een overzichtelijk systeem voor bewaren en registreren van
boeken.
De organisatie
Product of dienst
Output
Door transformatie ontstaat uiteindelijk een product of dienst. We noemen dit
de output. In afbeelding 6 ziet u het hele transformatieproces schematisch
weergegeven.
Afb. 6. Schematische weergave van het transformatieproces.
De input kost geld, de output moet geld opleveren. Voor profitorganisaties
moet de waarde van de output altijd hoger zijn dan de kosten van de input. Het
verschil tussen die twee is winst. De winst is nodig om te investeren. De organisatie moet namelijk ook op langere termijn kunnen overleven. Bij non-profitorganisaties gaat dat anders. Die streven naar gelijkheid van de waarde van de
output en de kosten van de input. In veel gevallen bedraagt de opbrengst van
de output echter minder. De overheid vult het gat dan op met subsidies.
Organisatieprocessen
Er komt in een organisatie heel wat bij kijken om alle processen rond input,
transformatie en output goed te laten verlopen. Het gaat dan om het regelen
van de interne organisatie- of bedrijfsprocessen. Die interne processen kunnen
we op verschillende manieren indelen. We behandelen indelingen naar:
• mate van betrokkenheid bij het proces
• functie van het proces.
Betrokkenheid bij het proces
Primaire proces
y Input, transformatie en output tezamen noemen we het primaire proces van
een bedrijf.
Alle medewerkers die direct werkzaam zijn in de input (inkoop e.d.), productie
en verkoop van de eindproducten zijn dus werkzaam in het primaire proces
van een bedrijf.
Men spreekt ook wel van primaire activiteiten. Deze zijn gerelateerd aan de
input, de throughput en de output van het primaire proces.
Het primaire proces van een bedrijf bestaat uit:
• input: het verwerven van productiemiddelen
• throughput (transformatie) het verwerken van productiemiddelen in
eindproducten
• output: het resultaat van het primaire proces: het product en/of de dienst.
Deze drie onderdelen van het primaire proces worden hierna verder
beschreven.
615P1.FM
Input
Om een dienst te kunnen verlenen of producten te kunnen maken, heeft een
bedrijf productiemiddelen nodig. De input van een bedrijf kan dan ook gezien
worden als het geheel van mensen en middelen die nodig zijn in het transformatieproces en voor de besturing van dat proces.
Vaak wordt gesproken van de productiefactoren mens, natuur, kapitaal en
informatie. Een verdere onderverdeling komt dan op het niveau van productiemiddelen.
1.13
De organisatie
Voorbeelden hiervan zijn:
• mens: personeel (vast en tijdelijk) werkzaamheden van derden (uitbestedingen etc.)
• natuur: grond en hulpstoffen (materialen), energie etc.
• kapitaal: investeringen (grond, gebouwen), voorraden, machines etc.
• informatie: orderportefeuille, onderhoudsschema, planning personeel etc.
Er zijn productiemiddelen die tijdens het proces werden verbruikt, de
zogenaamde vlottende productiemiddelen, zoals de grondstoffen en de energie
die in het eindproduct gaan zitten. Andere productiemiddelen worden
gebruikt, de zogenaamde duurzame productiemiddelen, zoals medewerkers,
gebouwen, machines etc.
Throughput
De throughput van het primaire proces in een bedrijf is de omzetting van
inputs (mensen en middelen) in outputs (eindproducten in de vorm van
goederen en/of diensten).
Het transformatieproces bij een autofabriek of een bierbrouwerij is goed
zichtbaar. Het eindproduct ontstaat uit de grondstoffen: het productieproces.
Bij dienstverlenende bedrijven zoals een bank, een zorginstelling of een opleidingsinstituut zijn de transformatieprocessen minder goed zichtbaar. Toch
spreken we hier ook van transformatieprocessen. In alle gevallen worden
inputs omgezet in outputs.
Output
De geleverde prestatie of dienst is de output van het primaire proces van een
bedrijf. Dit wordt vaak de primaire output van een bedrijf genoemd. Dat is ook
de reden van zijn bestaan. Voor de geleverde diensten en/of goederen wordt
een vergoeding ontvangen in de vorm van betalingen (omzet) en/of subsidies
en uitbetalingen van begrotingsgelden (overheidsinstanties).
De secundaire outputs van en bedrijf zijn op zich wel belangrijk, maar zijn niet
echt de bestaansreden van een bedrijf. Denk hierbij aan: belastingopbrengsten
voor de overheid, werkgelegenheid, opleidings- en ontplooiingskansen voor de
werknemers etc.
Naast het primaire proces zijn er in een organisatie ook het bestuursproces en
ondersteunende processen te onderkennen.
Het bestuursproces van een bedrijf is erop gericht de activiteiten in het primaire
proces te richten op de doelstellingen van het bedrijf. Het bestuursproces
bestaat uit:
1. bepaling van de doelstellingen van het bedrijf
2. formulering van beleid
3. planning
4. organiseren
5. leidinggeven aan medewerkers
6. procesbeheersing.
In het kader van de procesbeheersing maakt het management gebruik van:
- ondersteunende processen
- beheersingsproces.
Ondersteunend proces
Ondersteunende processen zijn alle activiteiten die indirect een bijdrage
leveren aan de output.
1.14
De organisatie
u Voorbeelden van ondersteunende processen zijn:
•
•
•
•
•
•
productieplanning
logistiek
marketing
kwaliteitszorg
research
onderhoud.
•
Productieplanning
Voor een ordelijke gang van zaken is planning onontbeerlijk. Door productieplanning kan de organisatie ervoor zorgen dat – op de juiste tijd en plaats
– voldoende terzake kundige medewerkers, grondstoffen, machines en
hulpmiddelen aanwezig zijn.
•
Logistiek
Onder logistiek verstaan we de intergrale besturing van alle activiteiten om
goederen en diensten op het juiste moment op de juiste plek ter beschikking
te hebben, tegen zo laag mogelijke kosten. Het logistieke proces valt uiteen
in twee deelgebieden:
- material management: activiteiten, nodig om grondstoffen en goederen
langs het productieproces te voeren; material management is vooral
gericht op interne organisatie van inkoop en opslag voor grondstoffen en
tussenproducten, intern transport en productie
- physical distribution: activiteiten, nodig om producten of diensten bij de
consument te krijgen; fysical distribution betreft vooral externe organisatie: van opslag via transport naar detailhandel of consument naast de
opslag van het gereed product.
Planning is onontbeerlijk
Twee deelgebieden
van logistiek
615P1.FM
Afb. 7. Opslag en intern transport zijn belangrijke onderdelen van het logistieke
proces.
1.15
De organisatie
•
Marketing
Organisaties moeten producten of diensten leveren waar behoefte aan
bestaat. Onderzoek naar behoeften (producten) en afzetgebieden
(markten) is het aandachtsgebied van de marketingafdeling. Marketing
houdt zich onder andere bezig met marktonderzoek, publiciteit, promotie
en verkoop.
•
Kwaliteitszorg
Producten en diensten moeten aan bepaalde – van tevoren vastgestelde –
kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen moeten ontwikkeld, vastgelegd
en gecontroleerd worden.
•
Research
Research – ofwel onderzoek – is een veelomvattend terrein. Het is niet
beperkt tot productontwikkeling. We kennen ook research naar verbetering
van bestaande producten of diensten, of naar verbetering van werkmethoden.
•
Onderhoud
Gebouwen, machines en inventaris moeten in perfecte staat verkeren. Zo
niet, dan kan de voortgang van het werk ernstig in gevaar komen.
Onderhoud is een taak van de technische dienst of wordt vaak (deels) uitbesteed.
Producten en markten
Kwaliteitseisen
Ontwikkeling en verbetering
Technische dienst
i
Beheersingsproces
Beheersingsprocessen bieden ook ondersteuning maar – in tegenstelling tot
ondersteunende processen – richten zij zich op de organisatie als geheel.
We onderscheiden de volgende beheersingsprocessen:
• financiën
• sociaal beleid
• administratie.
•
Financiën
Om zicht te houden op kosten en opbrengsten is een goede financiële
huishouding een absolute voorwaarde. Het management moet onder meer
snel kunnen zien: waar in de organisatie welke kosten gemaakt worden,
welke opbrengsten daar tegenover staan en hoe tekorten gefinancierd
worden.
•
Sociaal beleid
In elke organisatie werken mensen samen. Die samenwerking is niet willekeurig, maar door functie- en taakomschrijvingen geregeld. Het sociaal
beleid is dat deel van het organisatiebeleid, dat zich bezighoudt met vraagstukken rond mens en arbeid. Onderdelen van sociaal beleid zijn onder
andere:
- werving en selectie
- functiewaardering
- loopbaanplanning
- opleiding en vorming
- ontslagbeleid.
Zicht op kosten en
opbrengsten
Mens en arbeid
1.16
De organisatie
•
Automatisering
Registreren, bewerken en opslaan
Administratie
In een organisatie zijn enorm veel gegevens in omloop. Denk aan personeelsgegevens, financiële gegevens, productiegegevens en gegevens over de
markt. Deze gegevens worden geregistreerd, bewerkt en opgeslagen. Zo
ontstaat informatie. Die informatie gebruikt het management om beslissingen te nemen en om te informeren.
Sinds de opkomst van de automatisering kunnen we grote hoeveelheden
gegevens verzamelen en met elkaar in verband brengen. Dit vraagt een
nauwkeurig afgestemd informatiebeleid: wie heeft wanneer en waarom,
welke gegevens nodig?
Registreren, bewerken en opslaan van gegevens is een taak van de administratie.
In iedere organisatie kennen we deeladministraties. Denk bijvoorbeeld aan
personeelsadministratie, financiële administratie, orderverwerking, inkoopen verkoopadministratie en klantenadministratie.
Afb. 8. Schema van de interne organisatieprocessen.
Functie van het proces
We kunnen bedrijfsprocessen ook indelen naar functie van het proces.
Vijf functionele
bedrijfsprocessen
o We onderscheiden vijf functionele bedrijfsprocessen:
•
•
•
•
•
commercieel proces
technisch proces
financieel proces
personeelsproces
logistiek proces.
Commercieel proces
Tot het commercieel proces rekenen we:
• marketing
• verkoop
• inkoop
• reclame en PR.
615P1.FM
Technisch proces
Onder het technisch proces vallen:
• ontwikkeling en research
• transformatieproces (primaire proces/productie)
• onderhoud.
1.17
De organisatie
Financieel proces
Tot het financieel proces behoren:
• vaststellen van en voorzien in vermogensbehoefte
• begroten en budgetteren
• financiële administratie en rapportage.
Sociaal beleid
Personeelsproces
Tot het personeelsproces rekenen we alle activiteiten van het sociaal beleid
waaronder:
• werving en selectie
• loopbaanplanning en management development
• opleiding en training
• honorering en beoordeling.
Logistiek proces
De belangrijkste aspecten van het logistieke proces zijn:
• lay-out en routing (de weg die gevolgd wordt om van input via transformatie te komen tot output)
• opslag en transport (in- en extern)
• voorraadbeheer (inrichting magazijnen, voorraden grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, omzetsnelheid etc.)
• besturing inkoop en productie.
Organisatieomgeving
p We beginnen met een omschrijving van de omgeving van een bedrijf:
Onder de omgeving van een bedrijf verstaan we alle invloeden van buiten het
bedrijf, die van belang zijn voor het functioneren van het bedrijf, die het
management niet via de hiërarchie kan beïnvloeden.
Bedrijven zijn geen gesloten systemen, zij functioneren in een maatschappij.
Het bedrijf voorziet in een behoefte van die maatschappij (de output).
Diezelfde maatschappij levert ook de productiemiddelen (de input).
Een bedrijf kan niet functioneren zonder de omgeving. De producten en
diensten van de bedrijven voorzien in een maatschappelijke behoefte. De
klanten moeten immers bereid zijn een bedrag een prijs, voor dat product of
die dienst te betalen.
De markt is de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen en de prijs wordt
gevormd: het spel van consument (afnemer, cliënt) en producent (leverancier).
Soms is er sprake van een concrete markt zoals bij de wekelijkse groente- en
fruitmarkten, veilingen en effectenbeurzen. Daar zijn kopers en verkopers
(vragers en aanbieders) die onderhandelend tot een prijs komen. In praktijk
van de manager spelen vaak andere markten, de abstracte markten, een grotere
rol. Denk hierbij aan de kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en de grondstoffenmarkt. De prijzen worden vaak wereldwijd samengesteld uit onderhandelingen
van vragers en aanbieders.
Bedrijven kunnen in de huidige maatschappij niet meer zonder elkaar. Consumenten willen en kunnen vaak veel kopen tegen een betaalbare prijs. Bedrijven
bieden werkgelegenheid (inkomen) en financieren mede door hun belastingen
de uitvoering van overheidstaken. Bedrijven zijn de motor achter onze
1.18
De organisatie
welvaart. Je kunt welvaart zien als de verhouding tussen de behoefte van
mensen en de middelen die zij hebben om deze behoeften te bevredigen.
Welvaart is de mate waarin de behoefte kunnen worden bevredigd.
Ook leveren bedrijven een bijdrage aan het welzijn van de mensen. In positieve
zin door bijvoorbeeld het binnen de bedrijven mogelijk maken van carrières,
het volgen van opleidingen en het hebben van sociale contacten. In negatieve
zin leveren de bedrijven ook een bijdrage aan het welzijn van de mensen door
bijvoorbeeld het veroorzaken van stress, lichtvervuiling, geluidsoverlast,
bevorderen van file (transport en woon-werkverkeer).
Het bedrijf is dus op allerlei wijzen verbonden met de maatschappij. Het bedrijf
is een open systeem. Elk bedrijf heeft de maatschappij nodig om te kunnen
overleven.
Vandaar dat een manager van een bedrijf in aanraking komt met diverse
facetten van de omgeving.
We onderscheiden:
- directe omgeving
- indirecte omgeving.
Directe omgeving
Meso-omgeving
a De directe omgeving van een bedrijf bestaat uit ”partijen” die belang hebben
bij het functioneren van het bedrijf. We noemen hen belanghebbenden of
”stakeholders”. Voorbeelden van belanghebbenden zijn vakbonden, overheid,
banken, leveranciers, afnemers en eigenvermogenverschaffers. Deze partijen
hebben een belang bij het voortbestaan van het bedrijf. Ook het bedrijf heeft er
belang bij op goede voet te staan met deze belanghebbenden. Er is dus een
bepaalde mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijf en belanghebbenden.
De directe omgeving kunnen we onderscheiden in een meso-omgeving en een
micro-omgeving. Bij de meso-omgeving gaat het om de invloed van alle
belanghebbenden
Bij de micro-omgeving gaat het om de invloed die managers en medewerkers
binnen het bedrijf hebben. Denk aan arbeidsethos, opvattingen over de samenleving in relatie tot het bedrijf (al dan niet in dienst willen hebben van
allochtonen, parttimers, moeders met kleine kinderen).
Micro-omgeving
Indirecte omgeving
Macro-omgeving
615P1.FM
s
De indirecte omgeving van een bedrijf (ook wel macro-omgeving genoemd)
bestaat uit ontwikkelingen die het bedrijf beïnvloeden, maar waarop het
management nauwelijks of geen invloed heeft.
Voorbeelden zijn:
• Economische ontwikkelingen zoals rentestanden, conjunctuur, of ontwikkelingen in bijvoorbeeld Japan of Zuidoost-Azië.
• Technologische ontwikkelingen, zoals informatietechnologie en automatische productiesystemen.
• Sociale ontwikkelingen, zoals arbeidsmoraal of stakingsbereidheid van
mensen in een land of regio.
• Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals milieuwetgeving, demografische
factoren (vergrijzing) of Arbo-wet.
1.19
De organisatie
In afbeelding 9 zijn de directe en de indirecte omgeving van een organisatie
schematisch weergegeven.
Technologische
Ontwikkelingen
Economische
Ontwikkelingen
Vermogensverschaffers
Afnemers
Leveranciers
Bedrijf
Vakbonden
Medewerkers
Overheid
Sociale
ontwikkelingen
Maatschappelijke
Ontwikkelingen
Afb. 9. De omgeving van een organisatie.
Maatschappelijke invloed op de organisatie
Vanuit de samenleving worden eisen en voorwaarden gesteld aan arbeidsorganisaties. Organisaties moeten daarom rekening houden met maatschappelijke
processen en ontwikkelingen. Voordat we deze processen behandelen, staan we
stil bij factoren die organisaties vanuit de samenleving beïnvloeden.
Omgevingsfactoren
Er zijn verschillende soorten invloeden vanuit de samenleving op organisaties.
Wanneer we ze wat nauwkeuriger bekijken, kunnen we onderscheid maken in
de volgende omgevingsfactoren:
d • politieke factoren
•
•
•
•
•
economische factoren
culturele factoren
technologische factoren
demografische factoren
geografische factoren.
We lichten deze invloeden toe.
Wetgeving
Politieke factoren
Politieke factoren zijn onder andere: politieke verhoudingen tussen ”links” en
”rechts”, coalitieverhoudingen in het parlement (vooral in de regeringspartijen), wetgeving (sociale wetgeving, arbeidswetten en milieuwetten), opvattingen over herverdeling van arbeid, belastingstelsel, internationale verdragen
en internationale verhoudingen.
Economische factoren
Inflatie en renteontwikkelingen
1.20
f Economische factoren die organisaties beïnvloeden, zijn onder andere:
welvaart, inkomensverdeling, inflatie, renteontwikkelingen, overschot of
De organisatie
tekort op de betalingsbalans (verschil tussen import en export) en valutakoersen.
Daarnaast speelt ook de toenemende concurrentie een rol. Het besteedbaar
inkomen van de consument is gestegen. De eerste tekenen van verzadiging
treden op. De strijd om de consument neemt toe. Ook speelt hier de globalisering mee. Complete bedrijfstakken verdwijnen in de richting van de lagelonenlanden. Door internationalisatie ontstaat ook overcapaciteit bijvoorbeeld
bij chemische bedrijven, staal, de autobranche, transportmaatschappijen.
Tradities en gebruiken
Culturele factoren
Culturele factoren vinden we terug in tradities en gebruiken in de samenleving.
Onze maatschappij herbergt een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen, met
allerlei godsdiensten. Iedere culturele groep kent eigen normen en waarden.
Dat heeft invloed op hun levenswijze. Grote culturele invloed hebben ook
scholingskansen en opleidingsmogelijkheden. Die werken rechtstreeks in op
het personeelsbeleid van organisaties.
615P1.FM
Afb. 10. De volksvertegenwoordiging oefent vanuit de samenleving een belangrijke
invloed uit op arbeidsorganisaties. (Hans Kouwenhoven – Haarlem)
1.21
De organisatie
Technologische factoren
Technologische factoren vinden we terug in ontwikkelingen rond machines en
apparatuur. Die veranderingen hebben effect op productieprocessen en
organisatiebeheer. Een sprekend voorbeeld zijn automatiseringsontwikkelingen. Routinematige, menselijke arbeid is in veel industriële processen al
(deels) vervangen door robots (mechanisatie).
Door de korte levenscyclus van producten moeten de ontwikkelingskosten snel
worden terugverdiend. Autofabrikanten moeten steeds met nieuwe modellen
komen. De langspeelplaat is maar net door de cd verdrongen of andere geluidsen beelddragers melden zich aan in de vorm van dvd, Blue-ray, MP-4 spelers
e.d. Het bezit van een bepaalde markt biedt door deze ontwikkeling geen enkele
garantie voor de toekomst. De innovatie van producten en de smaak van
consumenten verkorten de levenscyclus van producten.
Machines en apparatuur
Bevolkingsomvang
g
Ligging
Demografische factoren
Met demografische factoren bedoelen we: bevolkingsomvang, leeftijdsopbouw, bevolkingsgroei en geografische spreiding (waar woont de
bevolking?).
Demografische factoren zeggen iets over omvang van beroeps- en nietwerkende bevolking, de afzetmarkt etc. Ook met geografische spreiding
hebben organisaties te maken. Een organisatie moet een vestigingsplaats kiezen
waar voldoende (opgeleide) werknemers beschikbaar zijn.
Geografische factoren
Met geografische factoren bedoelen we onder andere: bodemgesteldheid,
ligging ten opzichte van belangrijke verbindingswegen of exportlanden. Die
omstandigheden kunnen de gang van zaken in een organisatie beïnvloeden.
Maatschappelijke ontwikkelingen
h Er zijn dus veel maatschappelijke factoren die organisaties beïnvloeden. We
laten wat concreter zien, welke belangrijke ontwikkelingen momenteel invloed
op organisaties hebben. De belangrijkste zijn:
• participatie en democratisering
• opvattingen over arbeidsverdeling
• sociale en economische zekerheden
• cultuurveranderingen
• belangengroepen.
Medezeggenschap
Arbeidsethos
1.22
Participatie en democratisering
De roep om participatie in en democratisering van besluitvormingsprocessen
in de organisatie wordt steeds groter. Individuen en groepen strijden om
grotere zelfbeschikking en om meer invloed bij beslissingen over zaken waar zij
(in)direct belang bij hebben. Meepraten, meedenken en meebeslissen zijn de
drie hoofdbestanddelen van een volwaardige medezeggenschapsstructuur in de
organisatie.
Opvattingen over arbeidsverdeling
We kunnen een verandering in arbeidsethos constateren. Met andere woorden:
het maatschappelijk denken over de betekenis van arbeid in het menselijk
bestaan, wijzigt. De calvinistische opvatting over arbeidsplicht en traditionele
man/vrouw-rolpatronen verliezen steeds meer terrein. Ze maken langzaam
plaats voor een meer genuanceerde visie op zaken als arbeidsverdeling,
loopbaan en vrije tijd.
De organisatie
Sociale en economische zekerheden
In de derde plaats veranderen de begrippen sociale en economische zekerheden. Met ons stelsel van sociale zekerheid – de verzorgingsstaat – namen we
een vooraanstaande plaats in de wereld in. Dat dreigt echter onbetaalbaar te
worden. Ongeacht de politieke kleur van de regering wordt nu – wegens economische recessie en werkloosheid – geprobeerd op sociale zekerheid te bezuinigen.
Verzorgingsstaat
Ontzuiling
j
k
Cultuurveranderingen
In de vierde plaats zien we veranderingen op het culturele vlak. Tot de jaren
zestig was verzuiling een belangrijk kenmerk van onze cultuur. Een ”zuil” is een
volksgroepering met eigen godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen. De ”zuilen” vond je terug in religies, sociale klassen, politieke partijen,
omroeporganisaties, vakbonden, kranten, verenigingen en scholen. Zo kenden
we de ”katholieke zuil” met KVP (Katholieke Volkspartij), KRO, KABO,
Volkskrant en katholieke scholen en verenigingen.
De invloed van de zuilen is sterk afgenomen. We noemen dat ontzuiling. Het
belang van een juiste opleiding neemt, in onze dynamische informatiemaatschappij, daarentegen alleen maar toe. Een maatschappelijke carrière is tegenwoordig in sterke mate gekoppeld aan de juiste studiekeuze.
Belanghebbenden of stakeholders
Organisaties hebben invloed op groepen en die groepen hebben op hun beurt
weer invloed op die organisaties. Er is dus een voortdurende wisselwerking
tussen de organisatie en externe partijen. Die partijen noemen we belanghebbenden, of stakeholders.
Voorbeelden van stakeholders zijn:
• werkgeversorganisaties
• werknemersorganisaties
• consumentenorganisaties
• actiegroepen
• overige belangengroepen.
615P1.FM
Afb. 11. De invloed van belangengroepen op arbeidsorganisaties wordt in onze
mondige samenleving steeds groter. (ANP Foto – Amsterdam)
1.23
De organisatie
•
Werkgeversorganisaties
De organisatie heeft te maken met haar eigen centrale organisatie van
werkgevers. Samen met overheid en vakbeweging neemt deze deel aan
overleg over lonen en prijzen. Werkgeversorganisaties verwachten van de
aangesloten leden dat ze hun organisatiebeleid aanpassen aan de
uitkomsten van het gemeenschappelijk overleg. Voor individuele bedrijven
betekent dat, dat ze zich tot op zekere hoogte moeten conformeren.
•
Werknemersorganisaties
De organisatie heeft ook te maken met werknemersverenigingen en
vakbonden. Arbeidsvoorwaarden zijn centraal – op landelijk niveau – in
hoofdlijnen vastgelegd. Daarnaast besteden de verenigingen de laatste jaren
steeds meer aandacht aan de sociale positie van werknemers. Hierdoor
ontvangen werknemers van hun bond meer steun voor:
• veiligstellen van hun (loop)baan
• inhoud van hun arbeid
• kwaliteit van hun leiding en organisatie.
•
Consumentenorganisaties
Consumentenorganisaties beschermen consumenten tegen ondeugdelijke,
onveilige en schadelijke producten. Ze hebben toenemende invloed op het
organisatiebeleid. Dankzij de massamedia kan voorlichting op grote schaal
plaatsvinden. Op televisie zien we programma’s waarin informatie en
amusement worden gecombineerd. Hierdoor ontstaat een groeiend consumentenbewustzijn. In de Verenigde Staten is de consument al veel mondiger
dan in Nederland. Consumentenorganisaties hebben daar zeer veel macht.
Een artikel – uiteenlopend van zoetjes tot auto’s – dat op de zwarte lijst
wordt geplaatst, veroorzaakt vaak het faillissement van het producerende
bedrijf. Men stapt ook veel sneller dan in Nederland naar de rechter om zijn
gelijk te halen en schade te claimen. Dat is inherent aan hun rechtssysteem,
dat afwijkt van het Nederlandse.
•
Actiegroepen
Voor organisaties bestaat vaak een spanning tussen economische en
productiebelangen en het algemeen belang. Milieu- en andere actiegroepen
dwingen organisaties zich te rechtvaardigen ten opzichte van de samenleving. Naarmate zo’n groep zich meer in het openbaar manifesteert,
verandert zij van pressiegroep tot actiegroep. In Nederland komen actiegroepen veel voor. Ze blijken steeds meer in staat hun specifieke wensen en
eisen tot organisaties te laten doordringen.
•
Overige belangengroepen
Naast algemene belangengroepen kent Nederland zeer veel specifieke
belangengroepen. Het ondernemingsbelang kan ook botsen met de
belangen van één zo’n specifieke groepering. In gezondheids- en welzijnszorg
vinden we veel voorbeelden van specifieke belangengroepen. Ze
beïnvloeden niet alleen de politieke opinie, maar ook de gang van zaken in
organisaties. Voorbeelden zijn: het landelijk patiëntenplatform, de
Hartstichting, Kind en Ziekenhuis en de Alzheimerstichting. Die groepen
werken op landelijk niveau. Er zijn echter ook veel – al dan niet tijdelijke –
plaatselijke belangengroepen.
Overleg over lonen en
prijzen
Vakbonden
Groeiend consumentenbewustzijn
Botsing met algemeen belang
Specifieke belangengroepen
Iedere organisatie heeft een groep van belanghebbenden om zich. De belanghebbenden kunnen min of meer elkaars concurrenten zijn, maar geen van allen
1.24
De organisatie
kunnen zij de organisatie missen. De leiding van een organisatie heeft dus
zowel een eigen verantwoordelijkheid voor de organisatie als een maatschappelijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld werkgelegenheid, milieu, arbeidsomstandigheden).
Overheidsbeïnvloeding
Overheidsregulering
l
Ten slotte mogen we de invloed van de overheid – namens de samenleving –
niet vergeten. De overheid treedt regulerend op in (interne) bedrijfsaangelegenheden. Dit komt onder andere tot uitdrukking in subsidies en financiële
bijstand aan bedrijven. De overheid stelt voorwaarden, waaraan het bedrijf
moet voldoen, wil het voor steun in aanmerking komen.
Door financiële bijstand, subsidies en regelgeving neemt de overheid stimulerende of dwingende maatregelen om beleid kracht bij te zetten. Denk hierbij
ook aan doelgroepen- en minderhedenbeleid (voor gehandicapten, oudere
werklozen, vrouwen, jongeren en allochtonen).
Gevolgen voor organisaties
Ingeperkte keuzevrij- Q
heid
z
De hiervoor geschetste ontwikkelingen maken dat de keuzevrijheid van organisaties (terecht) ingeperkt is. Het organisatiemanagement wordt bij strategische
en tactische keuzen sterk beïnvloed door externe ontwikkelingen. Dat brengt
specifieke problemen rond de bestuurbaarheid van organisaties met zich.
Een aantal concrete, eigentijdse vraagstukken waar management mee te maken
heeft, zijn onder andere:
• ontwikkeling van een zodanig flexibele organisatie, dat deze snel en
doelmatig kan reageren op onvoorspelbare maatschappelijke veranderingen
• de manier waarop tegemoet moet worden gekomen aan de wensen (van inen externe belangengroepen) tot openheid en tot het afleggen van verantwoording
• vinden van een toetsingsmethode om beslissingen over technologische
vernieuwing niet alleen op economische, maar ook op sociale criteria
(kwaliteit van de arbeid, capaciteiten bestaande personeelsbestand) te
beoordelen
• aansluiting tussen vraag en aanbod van gekwalificeerde krachten op de
arbeidsmarkt
• de juiste premiedruk op de onderneming, in samenhang met de financiering
van het stelsel van sociale zekerheid
• inspelen op de uiteenlopende wensen en eisen van zelfbewuste en mondige
medewerkers.
Systeemtheorie
Volgens de systeemtheorie of systeembenadering heeft de omgeving van de
organisatie veel meer invloed op organisaties dan binnen de Klassieke School
en de Human Relations-beweging gedacht werd. Een ander verschil is dat de
systeemtheorie er niet vanuit gaat dat er één goede manier van leidinggeven is
die overal en altijd opgaat.
615P1.FM
Open systeem
Een organisatie is een open systeem waarop allerlei invloeden vanuit de
omgeving invloed hebben. Maar ook binnen de organisatie bestaat onderlinge
afhankelijkheid: afdelingen hebben elkaar nodig om een goed product te
everen. De vraag is nu waar in het organisatieproces die wisselwerking met de
omgeving plaatsvindt. De input en de output zijn de belangrijkste uitwisse-
1.25
De organisatie
lingspunten met de omgeving. Transformatie vindt hoofdzakelijk plaats
binnen de organisatie.
Bij de input staat de organisatie in verbinding met inkoopmarkten voor grondstoffen, arbeid en kapitaal. De wederzijdse beïnvloeding vindt hier plaats door
factoren als inkoopbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid.
Bij de output staat de organisatie in verbinding met verkoopmarkten voor
producten of diensten.
Hier geschiedt wederzijdse beïnvloeding onder andere door prijsafspraken,
public relations en belangengroepen.
Inkoopmarkten
Verkoopmarkten
Dynamisch evenwicht
Het zal duidelijk zijn dat, wil de organisatie kunnen voortbestaan, er een
dynamisch evenwicht moet zijn tussen input en output. Als de input in
verhouding tot de output te klein is, kan de organisatie niet voldoen aan de
vraag. Als de output kleiner is dan de input, krijgt de organisatie te maken met
hoge voorraadkosten en inefficiënte benutting van arbeid. Beide gevallen
bedreigen voortbestaan op lange termijn.
Cyclisch proces
Door het noodzakelijke evenwicht tussen input en output, ontstaat een cyclisch
proces tussen organisatie en omgeving. Met regelmaat wordt nieuwe input uit
de omgeving verworven en nieuwe output aan de omgeving geleverd. Als het
evenwicht niet in orde is, wordt de regelmaat in deze cyclus doorbroken. Er
ontstaan stagnaties in leveringen (blokkade van de output) of er wordt meer
geïnvesteerd (in input en transformatie) dan verkocht.
De continuïteit van het cyclisch proces wordt dus gewaarborgd door de
opbrengsten van de output. Uit het geld dat daarmee wordt verdiend, kan de
organisatie de kosten van nieuwe input voldoen.
Continuïteit door
opbrengsten
x
Afb. 12. Schematische voorstelling van de organisatie als open systeem.
1.26
De organisatie
Informatie-uitwisseling
Om het evenwicht en het cyclisch karakter te kunnen controleren, is informatie
nodig uit de omgeving. De organisatie moet weten of producten en diensten
voldoen aan de wensen en behoeften van afnemers. Door controle kan het
management zo nodig tijdig maatregelen nemen om het evenwicht of cyclisch
karakter te herstellen. Het hele proces is schematisch weergegeven in de vorige
afbeelding.
Kenmerken van het
open systeem
We zetten de kenmerken van de organisatie als open systeem nog even op een
rijtje.
Bij de organisatie als open systeem is sprake van:
• wederzijdse beïnvloeding tussen organisatie en samenleving
• input uit de omgeving en output naar de omgeving
• dynamisch evenwicht tussen input en output
• een cyclisch proces om het evenwicht te bewaren
• informatie-uitwisseling.
c
Cybernetisch proces
Alle organisatieprocessen en afdelingsprocessen moeten beheerst worden door
controle op de voortgang en het resultaat. Die controle gebeurt aan de hand
van vastgestelde normen. Bij afwijkingen wordt bijgestuurd.
Regelkring
v Als hulpmiddel voor procesbeheersing bestaat de regelkring ofwel het cybernetisch proces.
Dit hulpmiddel bestaat uit de volgende vijf activiteiten:
• normen voor uitvoering vaststellen
• opdracht tot uitvoering geven
• informatie over de voortgang uitwisselen
• informatie aan de normen toetsen
• zo nodig bijsturen.
Feedback en feedforward
Informatie
b
Hoewel iedere activiteit van het cybernetisch proces belangrijk is, willen we het
belang van informatie extra benadrukken. Zonder informatie zijn toetsing aan
normen en correctie niet mogelijk. De informatieterugkoppeling kan
eenvoudig tot zeer complex zijn. In het eerste geval is één enkele observatie
voldoende. Terugkoppeling kan echter ook zo complex zijn dat de hulp van
computerprogramma’s noodzakelijk is.
Deze terugkoppeling noemen we ook wel feedback; informatie waaruit blijkt
dat tijdens het proces de resultaten niet aan de norm voldoen, leiden tot
bijsturing.
Acties die van tevoren worden ondernomen om het proces zo goed mogelijk te
laten verlopen, is feedforward. Voorbeelden hiervan zijn kwaliteitscontrole van
grondstoffen, of preventief onderhoud aan machines.
615P1.FM
In afbeelding 13 ziet u het cybernetisch proces in schemavorm weergegeven.
1.27
De organisatie
Afb. 13. Schema van het cybernetisch proces.
De drie vormen van bijsturing noemen we standaardisatie van input,
werkproces (transformatie) en output.
Het cybernetisch proces is van toepassing op het primaire proces en op alle
ondersteunende, functionele bedrijfsprocessen. Die processen staan niet los
van elkaar. Om een voorbeeld te geven: het heeft geen zin het financiële proces
te beheersen als het primaire proces niet beheerst wordt.
Contingentietheorie
De systeemtheorie is een voorloper van de contingentietheorie ook wel contingentiebenadering genoemd. Volgens de contingentietheorie bestaan er geen
standaardorganisatiestructuren en standaardmanagementopvattingen, omdat
ze altijd situatiegebonden zijn. De ene situatie of de ene omgeving is de andere
niet; één oplossing is niet zonder meer van toepassing op ieder probleem. Zo
zal een organisatie die in een stabiele omgeving opereert, bureaucratisch
georganiseerd kunnen zijn, terwijl een organisatie in een dynamische
omgeving veel flexibeler moet kunnen zijn.
In feite is de contingentiebenadering een aanvulling op de andere theorie, zoals
de klassieke school, de human relations-benadering, het revisionisme en de
systeembenadering. De aspecten taak en mens worden uitgebreid met het
aspect situatie. Met situatie wordt dan bedoeld: de omgeving van de organisatie, het niveau van de medewerkers en de aard van het werk. Verschillen in
de aard van organisatie en de omgeving waarin zij werken, leidt tot verschillende manieren van leidinggeven en verschillen in de organisatiestructuren van
deze organisaties.
Mintzberg is een van de grondleggers van de contingentiebenadering.
Een organisatie die bijvoorbeeld opereert in een stabiele, voorspelbare
omgeving zal doorgaans meer bureaucratisch kunnen worden georganiseerd
dan een organisatie die werkt in een dynamische omgeving. In een dynamische
omgeving zal de organisatie meer flexibel zijn georganiseerd met weinig regels
en procedures van bovenaf.
Er is geen ideale vorm voor een organisatiestructuur en bestuur. Voor elke
situatie moet gekeken worden naar de best passende in die omstandigheden.
De manier waarop een organisatie bestuurd wordt, is afhankelijk van de
omgeving. Deze aanpak wordt ook wel de situationele benadering genoemd; de
beste manier van leidinggeven en organiseren wordt bepaald door de situatie.
1.28
De organisatie
Conclusie
Belang externe contacten
We moeten concluderen dat externe contacten van levensbelang zijn voor het
voortbestaan van de organisatie. Zonder externe contacten kan de organisatie
niet functioneren als open systeem. De contacten spelen zich vooral af rond inen output. Voor input noemen we nog eens de contacten met inkoopmarkten
voor grondstoffen, arbeid en kapitaal. Rond de output gaat het vooral om
relaties met afnemers van producten en diensten. Voor zowel in- als output
zijn contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke overheid belangrijk.
Maar ook rond het transformatieproces spelen externe contacten. Denk aan
uitbesteding van (delen van) het productieproces, aan onderhoud of aan
adviezen.
Oefenopgave 1
Belanghebbenden of stakeholders van een organisatie zijn onder meer: de
afnemers, de leveranciers, de vermogenverschaffers, de vakbonden, de
overheid en de medewerkers.
Geef van de belanghebbenden hun doelstellingen in dit kader.
Oefenopgave 2
Is het denkbaar dat een onderdeel van een non-profitorganisatie, zoals een
nieuw medisch of paramedisch centrum, na een fusie als een zelfstandige
businessunit blijft voortbestaan?
Oefenopgave 3
Wat is het verschil tussen de tertiaire en de quartaire sector?
Oefenopgave 4
Een plaatselijke gymnastiekvereniging heeft 800 leden die hun sport beoefenen
op amateurniveau of recreatief. Er is één gediplomeerde trainer in vaste dienst
en drie anderen voor een paar uur in de week. De 800 leden betalen contributie,
in ruil waarvoor ze twee uur per week gymnastiekles krijgen in een van de
gymnastieklokalen die van de gemeente worden gehuurd. De vereniging
ontvangt daarnaast jaarlijks van de gemeente een vast bedrag aan subsidie.
Bepaal aan de hand van de criteria voor een arbeidsorganisatie of deze gymnastiekvereniging een arbeidsorganisatie is.
Parate-kennisvragen
1 Wat is een organisatie?
2 Noem drie kenmerken van samenwerking in een arbeidsorganisatie.
3 Wat is een onderneming?
4 Een non-profitorganisatie mag geen winst nastreven. Wat gebeurt er als een
non-profitorganisatie toch winst maakt?
5 Welke bedrijven en ondernemingen vinden we in de secundaire sector?
6 Wat is een joint venture?
615P1.FM
7 Wat is franchising?
1.29
De organisatie
8 Wie was de grondlegger van het scientific management?
9 Wat was het uitgangspunt van Fayol bij het ontwikkelen van zijn organisatietheorie?
0 Onder welke naam staat de theorie van Fayol ook bekend?
q Wat was de conclusie die Elton Mayo trok uit zijn Hawthorne-onderzoek?
w Wat houdt het revisionisme in?
e Hoe heet het overlegmodel dat Rensis Likert ontwikkelde?
r Wat is HRM?
t In welke drie fasen kunnen we het productieproces ontleden?
y Wat verstaan we onder het primaire proces?
u Noem vier voorbeelden van ondersteunende processen.
i Noem drie beheersingsprocessen.
o Noem de vijf functionele bedrijfsprocessen.
p Wat verstaan we onder de omgeving van een bedrijf?
a Wat zijn stakeholders?
s Noem voorbeelden van ontwikkelingen in de indirecte omgeving die een
bedrijf beïnvloeden.
d Noem vijf beïnvloedingsfactoren van de samenleving naar de organisatie.
f Noem twee voorbeelden van economische beïnvloedingsfactoren.
g Op welke manier beïnvloeden demografische factoren de organisatie?
h Noem vier maatschappelijke ontwikkelingen die invloed uitoefenen op het
reilen en zeilen van de organisatie.
j Noem een belangrijke cultuurverandering die invloed heeft op organisaties.
k Noem vier belangengroepen die invloed uitoefenen op organisaties.
l Hoe kan de overheid regulerend optreden ten aanzien van bedrijfsaangelegenheden?
Q Wat is een belangrijk gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen voor
organisaties?
z Noem drie eigentijdse, concrete vraagstukken waar organisatiemanagement –
in relatie tot de samenleving – mee te maken heeft.
1.30
De organisatie
x Hoe wordt – bij de organisatie als open systeem – de continuïteit van het
cyclisch proces gewaarborgd?
c Noem vijf kenmerken van de organisatie als open systeem.
v Welke vijf activiteiten kent het cybernetisch proces?
b Wat betekenen de termen ”feedback” en ”feedforward” in het cybernetisch
615P1.FM
proces?
1.31
De organisatie
Uitwerking van de oefenopgaven
Oefenopgave 1
Enkele belanghebbenden en hun doelstellingen:
Belanghebbenden
Doelstellingen
Afnemers
Leveranciers
Vermogensverschaffers
Vakbonden
Overheid
Medewerkers
Goede producten en diensten
Omzet
Rente, dividend, zeggenschap
Arbeidsvoorwaarden
Werkgelegenheid, belastingontvangsten
Erkenning, carrière, inkomen en sociale
contacten.
Oefenopgave 2
Een nieuw medisch en paramedisch centrum kan wel degelijk, ook als nonprofitorganisatie, als businessunit functioneren. Het is een misverstand dat
commercieel klinkende vormen als holding, joint-venture en businessunit
uitsluitend in de profit-sector kunnen bestaan.
Oefenopgave 3
In de tertiaire sector vindt men dienstverlenende bedrijven met winstoogmerk
(banken, adviesbureaus etc.). In de quartaire sector vindt men de dienstverlenende bedrijven zonder winstoogmerk (ziekenhuizen, openbaar bestuur etc.).
Oefenopgave 4
De gymnastiekvereniging is een (kleine) arbeidsorganisatie.
Beroepsopleiding: de trainer is gediplomeerd. Betaald werk: de trainers zijn ”in
dienst” en dus ook betaald. Formele regels: een vereniging heeft statuten en een
huishoudelijk reglement. Functionele werkverdeling: taken binnen een bestuur
en ook taakverdeling trainers (althans, dat mag je redelijkerwijs veronderstellen). Gezagslagen: tussen bestuur (werkgever) en trainers (werknemers) en
tussen algemene ledenvergadering en bestuur. Specifieke doelen: ze staan niet
in de opgave, maar elke vereniging heeft (statutaire) doelen, bijvoorbeeld
deelnemen aan een bepaald toernooi, organiseren van wedstrijden e.d.
1.32