Juf, meester … waarom lezen wij?

sw
Schoolwijzer
Juf, meester …
waarom lezen wij?
Isabel Rots
D
e jeugdboekenweek komt eraan! Scholen, bibliotheken en boek­
handels zetten van 15 tot 30 maart ‘gevaarlijke boeken’ in de kijker.
Veel kinderen lezen graag en veel, maar hun enthousiasme daalt
vanaf het einde van de basisschool. Wat kan je als leerkracht doen om de
goesting om te lezen te stimuleren? We vroegen het aan Jessie De
Naeghel van de Universiteit Gent. Zij voerde een onderzoek naar lees­­
motivatie bij kinderen in het vijfde leerjaar.
Je maakt onderscheid tussen verschillende types leesmotivatie. Hoe
zit dat precies?
Leesmotivatie verwijst naar de redenen of motieven die we hebben
om te lezen. Sommige kinderen lezen omdat ze dat heel erg leuk vinden, anderen omdat het moet van
hun ouders of omdat ze iets willen
bijleren. In ons onderzoek steunen
we op de ‘zelfdeterminatietheorie’,
een belangrijke theorie over motivatie. We zien twee types leesmotivatie bij kinderen in het vijfde leerjaar:
autonome en gecontroleerde. We
spreken van autonome leesmotivatie als kinderen lezen omdat ze dat
willen. Omdat ze lezen plezierig,
boeiend of interessant vinden. Of
omdat ze lezen misschien niet per
se leuk maar wel persoonlijk waardevol vinden. Ze zien de zin ervan in
en dat motiveert hen.
Daartegenover staat gecontroleerde
leesmotivatie: lezen omdat je het
gevoel hebt dat je dat moet doen.
Het kan gaan om externe druk: lezen omdat anderen dat verplichten,
om een beloning te krijgen of om
straf te vermijden. Maar gecontroleerde leesmotivatie kan ook te maken hebben met een druk die het
kind zichzelf oplegt. Bijvoorbeeld:
“Ik moet lezen omdat ik pas trots
kan zijn als ik goede punten haal.”
Ook schuldgevoel, angst of schaamte kunnen voor interne druk zorgen.
Wij hebben meer dan duizend leerlingen in het vijfde leerjaar bevraagd. De resultaten geven
aan dat ze meer autonome
dan gecontroleerde leesmotivatie vertonen, zowel in de
vrije tijd als op school. Toch is
er zeker nog ruimte om de autonome leesmotivatie te verbeteren,
vooral bij jongens.
Autonome leesmotivatie wordt gekoppeld aan heel wat positieve uitkomsten, zoals een meer kwalitatieve leesbetrokkenheid, frequenter
lezen in de vrije tijd en betere begrijpende leesvaardigheden. Dit is
niet zo voor gecontroleerde leesmotivatie. Daarom is het heel erg belangrijk om op de autonome leesmotivatie van kinderen in te spelen
om hun leesgedrag en leesvaardigheden te verbeteren. Dit biedt ook
een aanknopingspunt om de vicieuze cirkel waarin sommige moeilijke
lezers belanden te doorbreken. Let
wel, het is niet zo dat kinderen die
graag lezen betere lezers worden
omdát ze veel lezen. Vooral de kwaliteit van hun leesgedrag is belangrijk voor het verbeteren van hun
leesbegrip. Aspecten als aandacht,
inspanning, diepgaand lezen en positieve emoties tijdens het lezen
spelen hierbij een rol.
Onderzoek wijst
erop dat jongens meer
risico lopen op het
ontwikkelen van een
beperkte motivatie
om te lezen.
BASIS 1 MAART 2014 SCHOOLWIJZER
17
Doet de leerkracht ertoe? Kan de
leerkracht de leesmotivatie in de
klas echt beïnvloeden?
Heel wat mensen kunnen de autonome leesmotivatie van kinderen beïnvloeden: ouders, vrienden maar zeker ook leerkrachten. Zij hebben een
sleutelpositie om leerlingen op een
positieve manier te motiveren om te
lezen. Vooral in het streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen is
de leerkracht cruciaal. Leerkrachten
maken het verschil! Het is dankzij
hen dat alle kinderen, ongeacht hun
sociaaleconomische status, kansen
krijgen om competenties te ontwikkelen die nodig zijn om te participeren in onze samenleving. En leesvaardigheden zijn vandaag onmisbaar. Het is dus enorm belangrijk om
op school voldoende aandacht te geven aan de kwaliteit van het leesgedrag en de autonome leesmotivatie
van kinderen. Het uitbouwen van een
leescultuur op schoolniveau is cruciaal. Dat kan op veel manieren.
Sommige scholen hebben een uitgebreide schoolbibliotheek en leeshoekjes waar kinderen tijdens de
middagpauze een boek kunnen lezen. Of ze organiseren een leesclub
over de middag. Andere scholen
werken met ‘peer tutoring’: leerlingen van het vijfde leerjaar begelei-
den dan bijvoorbeeld leerlingen van
het tweede leerjaar in het lezen. Nog
andere scholen zetten met het hele
team klasoverstijgende projecten op
bij de voorleesweek, gedichtendag of
de jeugdboekenweek. Het is dus niet
alleen belangrijk dat alle leerkrachten in hun klas werken aan leesmotivatie. Het gaat er vooral om dat klasactiviteiten gedragen en versterkt
worden op schoolniveau met overkoepelende initiatieven die het belang van lezen ondersteunen. Niet
alleen voor kinderen die pas leren
lezen maar voor alle kinderen in hun
hele schoolloopbaan.
Je hebt een vorming voor leerkrachten ontwikkeld. Hoe zit die in elkaar?
We wilden leerkrachten van het vijfde
leerjaar leren hoe ze een leeromgeving kunnen creëren die de autonome
leesmotivatie van hun leerlingen optimaal ondersteunt. Tijdens een dag
vorming bieden we leerkrachten
handvatten aan voor het bevorderen
van autonome motivatie in de klas.
Die handvatten vonden we in de zelfdeterminatietheorie. Mensen zijn autonoom gemotiveerd als drie belangrijke psychologische basisnoden vervuld zijn: nood aan autonomie, aan
competentie en aan verbondenheid.
Een eerste belangrijke behoefte is
autonomie. Als leerkracht kan je
hiervoor zorgen door kinderen initiatief te laten nemen, keuzes te laten
maken, mee te laten bepalen wat ze
doen. Naast autonomie is ook competentie cruciaal voor autonome motivatie, het gevoel bekwaam te zijn en
de eigen capaciteiten te benutten. Op
Lezen is gevaarlijk.
Wie leest, kijkt niet
om zich heen (pas op!).
Wie leest, kijkt in zijn hoofd.
Nee: wie leest, laat zich
het hoofd op hol brengen
(www.jeugdboekenweek.be)
18
BASIS 1 MAART 2014 SCHOOLWIJZER
die competentiebehoefte kan je als
leerkracht inspelen door duidelijk te
zijn, structuur en uitdagingen te bieden en constructieve feedback te geven. Een derde belangrijke basisbehoefte is de behoefte aan verbondenheid, de ervaring om erbij te horen.
Je kan de relatie met je leerlingen
versterken door betrokken te zijn, interesse te tonen en je in te leven in
hun leefwereld.
In onze vorming over autonome leesmotivatie hebben we vooral gefocust
op het ondersteunen van autonomie
en competentie omdat leerkrachten
al heel wat investeren in een veilig
leerklimaat en in verbondenheid met
hun leerlingen.
Hoe kan je als leerkracht inspelen op
de nood aan autonomie van je leerlingen tijdens leesactiviteiten?
Eerst en vooral is het belangrijk om
zicht te krijgen op de interesses van
leerlingen. Dan kan je je beter inleven in hun belevingswereld. Luister
aandachtig naar je leerlingen en
geef hen de kans om hun eigen mening te formuleren, bijvoorbeeld in
een leeskring of boekpromotieactiviteit. Je kan ook peilen naar de interesses van je leerlingen door hen
boekentips te laten geven aan elkaar of een leesdagboek te laten
bijhouden. Daarnaast is het belangrijk om de interesses van je leerlingen verder te voeden. Geef hen tijd
om zelfstandig of in groep te werken
aan een zelfgekozen begrijpende
leesopdracht. Of laat hen vrij lezen.
Dit doe je bij voorkeur op een structureel ingepland moment zodat je
leerlingen merken dat je waarde
hecht aan lezen. Je kan ook bijdragen tot de autonomie van je leerlingen door hen te laten kiezen uit een
kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod, uit kranten- en tijdschriftenartikels, uit verschillende opdrachten of onderwerpen in een les begrijpend
lezen. Of laat hen beslissen
met wie ze samenwerken in een
groepswerk. Maar het gaat nog
verder dan de interesses leren
kennen en voeden. We willen ook
dat leerlingen nieuwe interesses
opbouwen. Autonome leesmotivatie
wil ook zeggen dat ze het belang van
lezen inzien en daarom gemotiveerd
zijn om te lezen. Het is dus nodig
Jessie De Naeghel van de Universiteit
Gent onderzocht de leesmotivatie bij
kinderen in het vijfde leerjaar:
“Leerkrachten maken het verschil!”
om een zinvolle motivering te geven
voor een leesopdracht. Leerlingen
ervaren dan dat lezen waardevol is,
dat ze iets kunnen leren door te lezen. Dit kan je bijvoorbeeld doen
door projecten uit te werken waar
functioneel lezen centraal staat.
Een leerkracht uit ons onderzoek
heeft met zijn leerlingen een
schoolmoestuin aangelegd. De leerlingen konden samen verschillende
bronnen raadplegen om uit te zoeken hoe je start met een moestuin,
hoe je de grond zaaiklaar maakt,
welke groenten je wanneer moet
zaaien, … Ook voorlezen is en blijft
een belangrijke smaakmaker om
nieuwe interesses te ontwikkelen!
Net als het uitnodigen van een auteur in de klas.
En de nood aan competentie? Hoe
voed je die?
Zorg voor voldoende structuur in de
klas. Dit betekent duidelijke verwachtingen stellen, samen afspraken maken en deze consequent opvolgen. Maar het is ook belangrijk
om het leerproces te structureren.
Dit kan je doen door stapsgewijs te
werken aan bepaalde doelen en
door je leerlingen positieve feedback, tips en werkpunten te geven.
Zo worden leerlingen zich bewust
van wat ze goed doen, wat ze nog
kunnen verbeteren en hoe ze dat
kunnen doen. Daarnaast kan je het
competentiegevoel van je leerlingen
ondersteunen door hen uitdagende
opdrachten te geven die aansluiten
bij wat een leerling net aankan. Een
leerkracht in ons onderzoek maakte
samen met de leerlingen een ma-
quette van het dorp dat beschreven
werd in een boek dat hij had voorgelezen. Op basis van hun eigen visuele voorstelling bouwden de leerlingen het dorp na.
Wil je de autonome leesmotivatie
van je leerlingen versterken, dan
komt het er dus op aan om te zoeken naar een goed evenwicht tussen
het ondersteunen van autonomie en
het bieden van structuur. Als je te
veel structuur biedt, zal je onvoldoende kunnen investeren in autonomie. En omgekeerd, te veel autonomie zal te weinig structuur geven
waardoor leerlingen zichzelf niet
meer als competent ervaren. Ze
zien dan door de bomen het bos niet
meer en weten niet wat van hen
wordt verwacht. Dus ook in zelfstandig ‘lees’werk, individueel of in
groep, moet er voldoende structuur
zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door te
werken met een stappenplan.
Gebruiken leerkrachten na de vorming een meer motiverende stijl in
hun klaspraktijk? Merk je ook effecten op de leesmotivatie van hun leerlingen?
Om dit te onderzoeken, hebben we
gewerkt met een experimentele
groep en een controlegroep. De
leerkrachten in de experimentele
groep kregen onze vorming, de
leerkrachten in de controlegroep
kregen die niet en zetten hun gewone lespraktijk verder. Na de vorming
hielden de deelnemende leerkrachten negen weken lang een dagboek
bij. Ze schreven op welke leesactiviteiten ze organiseerden, welke doelen ze hadden en hoeveel lestijd ze
hieraan spendeerden. Daarnaast
gaven de leerkrachten een eigen inschatting van de mate waarin ze tijdens leesactiviteiten de autonomie
van hun leerlingen hadden ondersteund en structuur hadden geboden. Onze analyse van de dagboeken
toont aan dat leerkrachten die de
vorming hebben gevolgd duidelijk
inspanningen leverden om regelmatig autonomieondersteunende en
gestructureerde leesactiviteiten te
organiseren in de klas.
We wilden ook weten of de vorming
effect heeft op de leesmotivatie van
leerlingen. We hebben de leerlingen
daarom gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun leesmotivatie. Om te kunnen peilen naar de
evolutie, deden ze dat op twee tijdstippen. In oktober, voor de vorming
van de leerkrachten, en in december, negen weken na de vorming. De
vragenlijst werd afgenomen bij leerlingen van leerkrachten in de experimentele groep én bij leerlingen
van leerkrachten in de controlegroep. Leerlingen van leerkrachten
die deelgenomen hadden aan de
vorming gingen sterker vooruit op
het vlak van autonome leesmotivatie
dan leerlingen in de controlegroep.
We zien dit effect vooral voor lezen
in de vrije tijd, minder voor lezen op
school. Bovendien stellen we vast
dat vooral jongens voordeel haalden
uit de vorming gevolgd door hun
leerkracht. Dit is een veelbelovend
resultaat omdat veel onderzoek erop wijst dat jongens meer risico lopen op het ontwikkelen van een beperkte motivatie om te lezen. n
BASIS 1 MAART 2014 SCHOOLWIJZER
19