Algemene Voorwaarden (van toepassing op nieuwe

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden, geregistreerd te Brussel, 6e bureau, geregistreerd te Brussel, 6de Kantoor, op 14 november
2014, boek 304, blad 86, vak 02, regelen de relaties tussen de Bank en de Cliënten die Cliënt worden na 15
november 2014, en dat vanaf hun vankrachtwording. Voor de Cliënten die Cliënt geworden zijn vóór 15
november 2014 treden ze in werking op 15 januari 2015 en vervangen ze met ingang van die datum de algemene
voorwaarden van de Bank van 15 november 2013.
1. Toepassingsdomein
2
2. Vergunning van de Bank
2
3. Definities
2
4. Opening van een bankrelatie – Openen van een Rekening
– Identificatie
2
5. Contracten op afstand
3
6. Volmacht
3
7. Kennisgevingen tussen de Bank en de Cliënten
4
8. Aangeboden producten en diensten – Tarieven en Interesten
5
9. vergoeding
5
10. Bescherming van de deposito’s
5
11. Eenheid van de rekening – samenhang – garanties van de Bank
5
12 Codes - Toegang tot de transactie site
6
13. Toezichtplicht – Blokkering
7
14. Beperking van aansprakelijkheid
7
15. Betwistingen – Behandelen van klachten –
Buitengerechtelijke beroepsprocedure en klachtenprocedure
8
16. Bewijs
8
17. Intellectuele eigendom
9
18. Het gebruik van foto’s op de TransactieSite of in de applicaties
die toelaten toegang te hebben tot de diensten van de Bank.
9
19. Beroepsgeheim
9
20. Persoonlijke levenssfeer
10
21. Witwassen
10
22. Overlijden
10
23. Blokkering van de rekeningen 11
24. Opzegging 11
25. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
11
26. Geldend recht en bevoegdheid
11
27. Verjaringstermijn
11
II. De Rekeningen, Verrichtingen op
rekening en Kredieten
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
III. De Betalingsdiensten
13
13
14
14
14
43. Definities
14
44. Informatie
14
45. Tarieven
15
46. Kennisgevingen
15
47. Betalingstransacties
15
48. Uitvoeringstermijnen en valutadata
16
49. Aansprakelijkheid in geval van onjuiste
Unieke Identificator
16
50. Aansprakelijkheid voor niet-toegestane
Betalingstransacties16
51. Aansprakelijkheid voor niet-uitgevoerde of
niet correct uitgevoerde Betalingstransacties
16
52. Uitsluiting van aansprakelijkheid 17
53. Klachtenbehandeling
17
54. Definities
17
55. Categorisering van de Cliënten
17
56. Kennis- en ervaringsniveau
17
57. Belangenconflicten
18
58. Aan derden betaalde of van derden
ontvangen vergoedingen
18
59. Risico’s die verbonden zijn aan de Orders betreffende Financiële Instrumenten
18
60.Andere beleggingsdiensten
18
61. Bewaring van Financiële Instrumenten
18
62. Beheer van de gedeponeerde Financiële Instrumenten
18
63. Waarden waartegen verzet is aangetekend
19
64. Geldig Order betreffende Financiële Instrumenten
18
65. Controle van de passendheid van de
Orders betreffende Financiële Instrumenten
18
66. Uitvoeringsmodaliteiten van de Orders
betreffende Financiële Instrumenten
18
67. Aanvraag om annulering
19
68. Overeenstemming met de geldende regels
19
69. Geen advies
19
70. Telefonische Orders
20
71. Financiële inlichtingen
20
0008/N10/09/2014
28. Werking van de Rekeningen 29. Individuele of collectieve rekeningen
30. Rekeningen op naam van minderjarigen
31. Debetsaldi
32. Weigering van verrichting door de Bank
33. Verrichtingen
34. Stortingen op de Rekening
(contanten of Financiële Instrumenten)
35. Opvragingen
36. Valuta’s van de Rekeningen
37. Kredietkaarten en debetkaarten
38. Kredieten
39. Cheques – Handelspapieren
40. Rekeningafschriften en borderellen
41. Uitvoering «onder voorbehoud van goede afloop»
of «na incasso»
42. Tegenboeking en rechtzetting van fouten
Algemene voorwaarden - pagina 1
I. Algemene bepalingen
1. Toepassingsdomein
Huidige algemene voorwaarden, die overeenkomstig artikel 25 voor wijziging vatbaar zijn, regelen de relatie tussen Keytrade Bank nv Vorstlaan
100 te 1170 Brussel, tel.: + 32 (0)2 679 90 00, fax: +32 (0)2 679 90 01, [email protected]
keytradebank.be, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW – BE0464.034.340 (hierna ‘de bank’ genoemd)
en haar Cliënten (hierna ‘de cliënten’ genoemd), onder voorbehoud van
tegenstrijdige bepalingen die zouden voortvloeien uit bijzondere overeenkomsten of voorwaarden die de overhand halen op de huidige tekst.
Behoudens tegenstrijdige bepalingen gelden deze voorwaarden voor
het volledige Cliënteel, ongeacht of het natuurlijke personen of rechtspersonen betreft. Indien een bepaling strijdig zou zijn met een wettelijke
of reglementaire bepaling die een categorie personen beschermt (bv.
de bepalingen van het Wetboek van economisch recht die de Cliënten
beschermen die handelen als consument in de zin van artikel I.1,2° van
dat wetboek), dan dient die bepaling beschouwd te worden als zijnde
niet van toepassing op die personen. Bovendien dienen de bepalingen
van deze algemene voorwaarden die strijdig zijn met dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen – en toepasbaar zijn op de lopende
overeenkomsten – die in werking zijn getreden na 1 januari 2015, voor
niet-geschreven te worden aanzien vanaf de datum van inwerkingtreding
van de bepalingen waarmee zij in strijd zijn. De nietigheid van een of meer
bepalingen van huidige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de
geldigheid van de andere bepalingen. Bij verschil tussen de verschillende
taalversies van deze algemene voorwaarden, zal de Franse versie voorrang hebben. Deze algemene voorwaarden regelen de relaties tussen de
Bank en de Cliënten die Cliënt worden na 15 november 2014, en dat vanaf
hun vankrachtwording. Voor de Cliënten die Cliënt geworden zijn vóór 15
november 2014 treden ze in werking op 15 januari 2015 en vervangen ze
met ingang van die datum de algemene voorwaarden van de Bank van 15
november 2013.
De bepalingen van deze afdeling I. ‘Algemene bepalingen’ zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door de bank, behalve
tegenstrijdige bepalingen in de andere afdelingen van deze algemene
voorwaarden.
2. Vergunning van de bank
De Bank is vergund als kredietinstelling en opgenomen (zoekfunctie op
naam) in de lijst van kredietinstellingen met vergunning op de website
van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tel.
+32 (0)2 221 21 11 (www.nbb.be) aan wiens prudentiële toezicht zij is onderworpen. De Bank is eveneens erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel,
tel. +32 (0)2 220 52 11 (www.fsma.be) als verzekeringsmakelaar met
inschrijvingsnummer 014357 A.
In haar betrekkingen met haar Cliënten heeft de Bank de gedragscode
onderschreven van Febelfin. Die code kan op aanvraag bij de Bank worden
geraadpleegd of kan worden geraadpleegd op de site van Febelfin (http://
www.febelfin.be/nl/publicaties/gedragscodes) .
3. Definities
3.1 ‘Aanbod van betalingsproducten en -diensten’: door de Bank opgesteld document betreffende de voornaamste kenmerken van de
aangeboden betalingsproducten en -diensten, de middelen en betalingsinstrumenten die toegang verlenen tot die producten en diensten en de
gebruiksmogelijkheden ervan, de technische vereisten van de apparatuur en mogelijke uitgavenlimieten.
3.2 ‘Aanvraag tot opening van een bankrelatie’: het geheel van documenten en inlichtingen, bedoeld in artikel 4.1 (met inbegrip van de bijlagen bij het standaardformulier tot het openen van een bankrelatie), zoals
(i) die aan de Bank zijn bezorgd overeenkomstig artikel 4.1 en (ii) eventueel
door de latere kennisgevingen van de Cliënt zijn bijgewerkt en aangevuld.
3.3 ‘Adres’: het adres van de Cliënt dat op ieder ogenblik onweerlegbaar
geacht wordt overeen te stemmen (i) met de woonplaats/maatschappelijke zetel van de Cliënt die is opgegeven in zijn Aanvraag tot opening
van een bankrelatie, (ii) met elk ander adres dat door de Cliënt in zijn Aanvraag tot opening van een bankrelatie is opgegeven voor de verzending
van de correspondentie, of (iii) in geval van wijziging van de adressen die
van toepassing zijn overeenkomstig de subafdelingen (i) en (ii) met elk ander adres waarvan door de Cliënt aan de Bank kennis is gegeven of dat de
Bank uit betrouwbare bronnen heeft vernomen, zonder dat de Bank enige
opzoekingsplicht heeft tegenover de Cliënt.
3.4 ‘Betalingsdienst’: de diensten zoals vermeld in artikel I.9 van het
Wetboek van economisch recht.
3.5 ‘Cliënt’: elke persoon die de Bank een Aanvraag tot opening van
een bankrelatie heeft voorgelegd die door de Bank werd aanvaard en
voor wie de Bank een rekening heeft geopend.
3.6 ‘ Dag’: een bankwerkdag in Brussel.
3.7 ‘E-mailadres’: het adres voor de elektronische post van de Cliënt
dat op ieder ogenblik onweerlegbaar geacht wordt overeen te stemmen (i) met het adres voor elektronische post dat in de Aanvraag tot
opening van een bankrelatie is opgegeven, (ii) met elk ander adres
voor elektronische post waarvan door de Cliënt aan de bank, en meer
bepaald op de transactiesite, later kennis is gegeven.
3.8 ‘Financieel instrument’: elk financieel instrument in de zin van
artikel 2.1. van de wet van 2 augustus 2002.
3.9 ‘Website’: de website van de bank. De website omvat de publieke
site en de transactiesite die is voorbehouden aan een Cliënt en die
enkel toegankelijk is met behulp van een of meer persoonlijke uitrustingen voor toegang en beveiliging.
3.10 ‘kennisgeving’: om het even welke mededeling vanwege de Bank
aan haar Cliënt of omgekeerd met inachtneming van de bepalingen
van artikel 7 van deze algemene voorwaarden; ‘kennisgeven’,
‘ter kennis brengen’, ‘betekenen’ en ‘in kennis stellen’ betekenen
hierbij overgaan tot een kennisgeving.
3.11 ‘Keytrade ID’: het elektronische hulpmiddel dat door de Bank
aan haar Cliënten ter beschikking wordt gesteld en dat automatisch
unieke codes genereert die gedurende een beperkte tijdsduur geldig
zijn en aan de hand waarvan toegang verkregen kan worden tot de
transactiesite en op die site bepaalde verrichtingen uitgevoerd kunnen worden.
3.12 ‘Order betreffende financiële instrumenten’: om het even
welke order, met name aankoop-, verkoop-, intekenof omruilorder
met betrekking tot een financieel instrument.
3.13 ‘Persoonlijk toegangsen beveiligingssysteem’: elk hulpmiddel
of elke combinatie van hulpmiddelen waarmee de Cliënt zich van op
afstand kan legitimeren bij de bank, met name op de transactiesite
van de bank, en om verrichtingen uit te voeren, zoals bv. de Keytrade
ID, de elektronische identiteitskaart van de Cliënt met een kaartlezer,
persoonlijke codes en wachtwoord van de Cliënt enz.
3.14 ‘Toestel’: elk toestel, zoals een computer, tablet-pc, smartphone, enz. waarmee de Cliënt zich kan aanmelden op de website van
de Bank of zich toegang kan verschaffen tot de diensten van de bank,
in voorkomend geval door een specifieke applicatie te downloaden.
3.15 ‘Verrichting’: om het even welke transactie die tussen de Bank
en haar Cliënt wordt gesloten met betrekking tot de producten en/of
diensten van de bank. Als voorbeeld, maar zonder dat deze opsomming beperkend is: betalingstransacties zoals omschreven in artikel
43, aankoop en verkoop van financiële instrumenten, intekening op
financiële instrumenten enz.
3.16 ‘Wet van 6 april 1995’: de wet van 6 april 1995 inzake het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
3.17 ‘Wet van 2 augustus 2002’: de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
3.18 ‘Wet van 11 januari 1993’: de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme.
3.19 ‘Wet van 15 december 2004’: de wet van 15 december 2004
betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen
met betrekking tot financiële instrumenten.
3.20 ‘Zetel’: de maatschappelijke zetel van de Bank of elke andere
bedrijfszetel van de bank.
4. Opening van een bankrelatie – Openen
van een Rekening – Identificatie
4.1 Om met de Bank een relatie aan te knopen en bij de Bank een rekening te openen, is de Cliënt ertoe gehouden (i) het ad-hocformulier tot
het openen van een bankrelatie dat door de Bank ter beschikking van
de Cliënt wordt gesteld naar behoren in te vullen, zodat het een correct en nauwkeurig antwoord bevat op alle vragen die door de Bank
Algemene voorwaarden - pagina 2
worden gesteld, (ii) bij dit formulier alle documenten te voegen waarvan
de afgifte door de Bank wordt verzocht, en (iii) dit document aan de Bank
te betekenen overeenkomstig de richtlijnen die in dit formulier zijn vermeld. De Cliënt verbindt zich ertoe de Bank op de hoogte te stellen van
elke wijziging aan de op deze manier aan de Bank meegedeelde inlichtingen. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Bank zeven dagen na
de kennisge-ving ervan. De Bank zal vermoeden dat de inlichtingen die
haar werden meegedeeld op elk ogenblik juist en actueel zijn. De Cliënt
is er bovendien toe gehouden om, bij de aanvang van een bankrelatie of
later, aan de Bank elke andere inlichting te verschaffen die redelijkerwijze door de Bank wordt gevraagd, bv. teneinde de Bank toe te laten haar
verplichting tot identificatie van de Cliënt na te leven. In overeenstemming met de Wet van 11 januari 1993 heeft de Bank het recht de Cliënt
op elk moment te ondervragen, onder meer via haar transactiesite, over
zijn identificatie, zijn beroepsen economische activiteiten, het doel en
de verwachte aard van de bankrelatie en de herkomst van de fondsen of
over de redenen van een verrichting, alsook om zich op ieder moment
elk bewijskrachtig document te doen overhandigen dat redelijkerwijze
kan worden gevraagd en waarvan de Bank in voorkomend geval een kopie mag bewaren. Bovendien is de Cliënt ertoe gehouden de Bank alle
gevraagde nuttige informatie te verschaffen inzake de uiteindelijke begunstigde van de rekening of van een verrichting (indien de Cliënt niet zelf
de uiteindelijke begunstigde is van de rekening of van een verrichting).
Onverminderd de identificatie van de Cliënt zijn de personen die in welke
hoedanigheid ook handelen in naam van en voor rekening van de Cliënt
eveneens gehouden gevolg te geven aan dezelfde vragen om informatie
en documenten vanwege de bank.
4.2 Het contract met de Bank wordt afgesloten en de rekening wordt
geopend vanaf het ogenblik dat de Bank de Aanvraag tot opening van een
bankrelatie van de Cliënt heeft aanvaard. De Bank is ertoe gerechtigd ten
name van de Cliënt één of verscheidene rekeningen te openen en voor
het gebruik van deze rekeningen te voorzien in specifieke voorwaarden.
Deze aanvaarding wordt geacht door de Bank ter kennis van de Cliënt
te zijn gebracht op het ogenblik van de kennisgeving van de persoonlijke vertrouwelijke codes en desgevallend de afgifte van zijn Keytrade ID,
die toegang geven tot de transactiesite. De Bank is er niet toe gehouden
zich binnen een bepaalde termijn uit te spreken over een Aanvraag tot
opening van een bankrelatie. Zij heeft het recht, zonder zich te hoeven te
verantwoorden, de opening van een algemene of bijzondere rekening te
weigeren aan een persoon die daartoe de aanvraag doet of de opening te
onderwerpen aan bijzondere voorwaarden.
4.3 De Bank opent geen rekeningen voor personen die het statuut van
‘US Person’ hebben zoals omschreven in de Aanvraag tot opening van
een bankrelatie. In geval de Cliënt dat statuut gedurende de relatie met
de Bank zou verkrijgen, is hij ertoe verplicht de Bank daarvan onverwijld
in kennis te stellen. De Bank behoudt zich in dat laatste geval dan ook het
recht voor om een einde te stellen aan haar bankrelatie met de Cliënt en
om zijn tegoeden over te dragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 24.
4.4 Elke Cliënt die toegang wenst te hebben tot een beleggingsdienst die
door de Bank wordt verleend, behalve dan de dienst voor de uitvoering /
het ontvangen en doorgeven van Orders betreffende Financiële Instrumenten die uitsluitend betrekking heeft op niet-complexe financiële instrumenten, moet de Bank kennisgeven van het niveau van zijn kennis en
ervaring op beleggingsvlak door de Kennis – en Ervaringstest in te vullen
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 56. De Bank behoudt zich
het recht voor, maar zonder daartoe gehouden te zijn behalve wanneer de
wet dit vereist, de toegang tot haar beleggingsdiensten, of bepaalde van
deze diensten, te weigeren aan de Cliënten die geen juist en bijgewerkt
kennissen ervaringsniveau opgeven en ze slechts toegang te verlenen
tot de bankdiensten, zonder dat zij haar beslissing verder dient te rechtvaardigen.
4.5 Natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vereist door
Boek VII, Titel 3, Hoofdstuk 8 van het Wetboek van economisch recht
kunnen, om van de basisbankdienst gebruik te maken, naast het standaardformulier tot opening van een bankrelatie ook het formulier tot
aanvraag van een basisbankdienst invullen dat ze op hun eerste verzoek
in het agentschap of telefonisch kunnen verkrijgen. De Bank kan die
dienst weigeren of opzeggen in de gevallen voorzien door het Wetboek
van economisch recht.
4.6 De contractuele en precontractuele documenten, met inbegrip van
deze Algemene Voorwaarden, de documenten ‘Tarieven’, ‘Interesten’ en
‘Wisselkoersen van betalingstransacties’, de Aanvraag tot opening van
een bankrelatie en elk ander contractueel of precontractueel document
betreffende de diensten van de Bank die onderhevig zijn aan specifieke
voorwaarden, zijn naar keuze van de Cliënt verkrijgbaar in het Nederlands,
het Frans of het Engels. De Cliënt kan in één van deze talen met de Bank
communiceren. De Cliënt moet een exemplaar bewaren van zijn aanvraag
Algemene voorwaarden - pagina 3
voor opening van een bankrelatie en elk ander contract dat hij met
de Bank afsluit. Op verzoek kan bij de Bank een kopie of duplicaat worden
verkregen van het/de contract(en) die tussen de Bank en de Cliënt is/zijn
afgesloten. Elk contract tussen de Bank en de Cliënt wordt door de Bank
gearchiveerd.
5. Contracten op afstand
5.1 Ingeval een contract op afstand wordt gesloten in de zin van het
Wetboek van economisch recht, met inbegrip van het openen van een
bankrelatie, beschikt de Cliënt in de omstandigheden bepaald door dat
wetboek over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van het
contract om de Bank ervan in kennis te stellen dat hij verzaakt aan het
contract (hierna ‘verzakingsrecht’). De term ‘Cliënt’ vermeld in dit artikel
5 beoogt enkel de natuurlijke personen die handelen in het kader van doeleinden die niet kaderen in hun commerciële, industriële, ambachtelijke
of vrije beroepsactiviteit. Het verzakingsrecht kan door de Cliënt zonder
boete en zonder opgave van reden worden uitgeoefend. De termijn van
14 dagen wordt verondersteld te zijn nageleefd als de kennisgeving door
de Cliënt gebeurde vóór het verstrijken van die termijn.
5.2 Elk initiatief van de Cliënt die het gebruik van een financiële dienst
die het onderwerp uitmaakt van het contract beoogt tijdens de verzakingstermijn, impliceert dat de Cliënt aanvaardt dat dit contract wordt
uitgevoerd, niettegenstaande het feit dat de verzakingstermijn nog niet
verstreken is. In een dergelijk geval en indien de Cliënt zijn verzakingsrecht uitoefent, zal hij op basis van de tarieven van de Bank maar gehouden zijn tot betaling van de financiële dienst die de Bank daadwerkelijk
heeft verleend. Het te betalen bedrag zal eventueel evenredig zijn met
de omvang van de al verleende dienst in vergelijking met het geheel van
de prestaties waarin het contract voorziet en zal geenszins een boete
vormen. De Bank zal ertoe gehouden zijn de Cliënt uiterlijk binnen de
dertig kalenderdagen na de ontvangst van de kennisgeving van verzaking
alle sommen terug te betalen die zij heeft geïnd, met uitzondering van
de voornoemde betaling. De Cliënt zal de Bank uiterlijk binnen de dertig
kalenderdagen na de verzending van de kennisgeving van verzaking door
de Cliënt alle sommen of goederen moeten teruggeven die hij van de Bank
heeft ontvangen. Indien de Cliënt zijn verzakingsrecht niet uitoefent, zal
het contract in stand gehouden worden overeenkomstig deze Algemene
Voorwaarden en andere contractuele voorwaarden die eventueel op het
betrokken contract van toepassing zijn.
5.3 De verzaking door de Cliënt aan een contract afgesloten van op afstand leidt eveneens, zonder boete, tot de ontbinding van elk ander bijzonder contract dat tussen de Bank en de Cliënt is gesloten in het kader
van of ter uitvoering van dat initieel contract, onverminderd de eventuele
zekerheden die aan de Bank zouden zijn toegekend en die van toepassing
zullen zijn om de eventuele betaling of terugbetaling van elke som die ten
gevolge van de verzaking aan het contract aan de Bank verschuldigd zou
zijn, te garanderen.
5.4 In weerwil van wat voorafgaat, is het verzakingsrecht niet van toepassing op de financiële diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen van de financiële markt, waarop de Bank geen enkele invloed heeft
en die zich tijdens de verzakingstermijn kunnen voordoen (dat wil zeggen
met name voor alle koersverrichtingen, Orders betreffende de financiële
instrumenten enz.), noch op de contracten die door de twee partijen
volledig zijn uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt voordat
laatstgenoemde zijn verzakingsrecht uitoefent. Wat het contract voor
de opening van de bankrelatie betreft, is het verzakingsrecht overigens
enkel van toepassing op het contract zelf en niet op de opeenvolgende
verrichtingen op de rekeningen die door de partijen in het kader van dit
contract overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden worden gedaan.
5.5 Ingeval het contract op afstand met meerdere Cliënten gesloten is,
zal de Bank gevolg geven aan de uitoefening van het recht op terugtrekking door een enkele Cliënt zonder hiervoor de goedkeuring te moeten
bekomen van de andere Cliënten, ook al verzetten die laatsten zich tegen
de uitoefening van dat recht.
6. Volmacht
6.1 De Bank houdt een standaardformulier inzake onderhandse volmacht
ter beschikking van haar Cliënten waarmee ze derden een volmacht kunnen geven. Om derden een volmacht te geven, moet dit formulier worden
ingevuld en aan de Bank ter kennis worden gegeven met inachtneming
van de bepalingen die op dit standaardformulier zijn vermeld. Het is ook
mogelijk volmacht te geven in de Aanvraag tot opening van de bankrelatie. Door middel van een kennisgeving aan de gevolmachtigde en/of
de Cliënt kan de Bank weigeren een volmacht te erkennen of er gevolg
aan te geven, zonder zich te hoeven verantwoorden. De gevolmachtigde zal maar toegang hebben tot de beleggingsdiensten die door de Bank
namens en voor rekening van de Cliënt worden verleend nadat hijzelf een
Kennisen Ervaringstest heeft ingevuld en aan de Bank ter kennis heeft
gegeven overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van artikel 56.
meegedeeld.
6.2 De Bank kan overigens, naar eigen goeddunken, aan de gevolmachtigde die handelt in naam en voor rekening van de Cliënt, de toegang tot
bepaalde beleggingsdiensten die zij vrij bepaalt, weigeren of wijzigen. De
Bank kan eveneens de persoonlijke tussenkomst van de Cliënt vragen
voor bepaalde Verrichtingen of bepaalde beslissingen betreffende de
rekeningen of de vermogenssituatie van de Cliënt.
7.3 Door zijn e-mailadres mee te delen, aanvaardt de Cliënt specifiek dat
alle informatie die hem door de Bank op een duurzame drager moet worden verstrekt en waarvan hij wettelijk om de afgifte op papier zou kunnen
verzoeken hem door de Bank meegedeeld zal worden per elektronische
post, door vermelding op de website van de Bank of aan de hand van elk
ander passend communicatiemiddel op afstand. De Cliënt bevestigt ervan op de hoogte te zijn gebracht dat de Bank in haar communicatie met
haar Cliënten de voorkeur geeft aan e-mails of een vermelding op de website boven andere communicatiemiddelen en dat de aanvaarding van
deze wijze van communicatie door de Cliënt in alle wettelijk toegelaten
gevallen voor de Bank een essentiële voorwaarde vormt voor de contractuele relatie.
6.3 De volmacht kan om de volgende redenen een einde nemen: (i) herroeping door de Cliënt van de volmacht, (ii) overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, procedure van gerechtelijke reorganisatie, of kennelijk onvermogen van de gevolmachtigde, of wegens een gelijkaardige
gebeurtenis (onder meer onbekwaamheid), en (iii) overlijden van de
Cliënt, voor zover de Cliënt de enige houder is van de rekening waarop
de volmacht werd verleend. De lastgeving zal effectief een einde nemen
uiterlijk de tweede dag na de ontvangst door de Bank van de kennisgeving
door de Cliënt of door diens erfgenaam/rechthebbende dat deze gebeurtenissen zich hebben voorgedaan of na de kennisneming door de Bank
dat deze gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, zonder dat de Bank
dienaangaande enig onderzoek dient in te stellen.
6.4 Wanneer een volmacht om welke reden ook niet langer uitwerking
heeft, moet de Cliënt aan de Bank alle documenten terugbezorgen (of
door de gevolmachtigde laten terugbezorgen) met betrekking tot de bij
de Bank geopende rekening waarop de volmacht werd verleend, evenals
desgevallend de Keytrade ID, die in het bezit van de gevolmachtigde zijn.
Gebeurt dit niet, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik dat door de gevolmachtigde of door een
derde daarvan zou kunnen worden gemaakt. In afwijking van wat voorafgaat, is de gevolmachtigde ertoe gerechtigd de Keytrade ID, die hem
door de Bank ter beschikking werd gesteld, te behouden indien hij persoonlijk eveneens Cliënt is bij de Bank of indien hij gevolmachtigde is van
een andere Cliënt van de bank.
6.5 Onverminderd artikel 6.2 en artikel 56.6 bezit de gevolmachtigde dezelfde bevoegdheden van beheer, beschikking en opzegging als de Cliënt
zelf.
6.6 Door het ondertekenen van de Aanvraag tot opening van de bankrelatie (indien deze aanvraag zijn aanstelling als gevolmachtigde bevat) of
van het volmachtformulier bevestigt de gevolmachtigde zijn aanvaarding
van de volmacht die aan hem wordt verleend, alsook dat hij instemt met
de Algemene Voorwaarden van de bank.
6.7 De Cliënt is tegenover de Bank aansprakelijk voor alle daden die door
de gevolmachtigde worden gesteld in het kader van de uitvoering van zijn
lastgeving. De Cliënt erkent, en voor zover als nodig aanvaardt, dat voor
zover de volmachthouder de eventuele limieten naleeft waarin de volmacht die de Cliënt hem heeft gegeven voorziet en die ter kennis van de
Bank werd gebracht, de Bank contractueel niet verplicht is het gebruik te
controleren dat de gevolmachtigde van de bevoegdheden maakt, noch
de doelstellingen waartoe hij ze gebruikt. Deze controle moet uitsluitend
door de Cliënt worden uitgeoefend.
7. kennisgevingen tussen de Bank en de
Cliënten
7.1 Onverminderd de wettelijke regeling die van toepassing is op de elek
tronische handtekeningen en behoudens bijzondere bepalingen waarin
deze Algemene Voorwaarden voorzien, bijvoorbeeld met betrekking tot
de Orders betreffende financiële instrumenten die aan de Bank ter kennis
worden gegeven of de aan de Bank ter kennis gegeven instructies betreffende Verrichtingen voor betalingen, kunnen de Bank en haar Cliënten
elke kennisgeving uitwisselen via de diverse communicatiemiddelen die
vermeld zijn in artikel 7.2 hierna wat de kennisgevingen door de Bank
betreft, en in artikel 7.6 hierna wat de kennisgevingen door de Cliënten
betreft.
7.2 De Bank kan gebruikmaken van: (i) elektronische post (eventueel met
bijlagen) die gericht wordt aan het e-mailadres van de Cliënt of, ingeval
wordt geantwoord op een e-mailbericht dat, ongeacht het door de Cliënt
gebruikte e-mailadres, aangeeft door de Cliënt te zijn verzonden, aan
dat e-mailadres, (ii) een bericht op de transactiesite, of wat de algemene berichten betreft die bestemd zijn voor alle Cliënten, een bericht op
de Publieke Site, met inbegrip van de modaliteiten volgens welke de verrichtingen moeten worden uitgevoerd of wat producten betreft waarop
is ingeschreven of die werden aangekocht of verkocht, (iii) elke andere
elektronische communicatievorm (bijvoorbeeld voor het verzenden van
borderellen, rekeningafschriften, enz.), (iv) briefwisseling per gewone
post aan het adres van de Cliënt (v) door overhandiging op het adres van
de Cliënt tegen ontvangstbevestiging door de Cliënt, (vi) via fax op het
faxnummer dat is aangegeven op de Aanvraag voor de opening van de
bankrelatie of (vii) via sms op het gsm-nummer dat door de Cliënt werd
7.4 De Bank kan, bijvoorbeeld in dringende gevallen, ook telefonisch met
haar Cliënten contact opnemen op het telefoonof gsm-nummer vermeld
in de Aanvraag tot opening van de bankrelatie of later door de Cliënt aan
de Bank meegedeeld, met name op de transactiesite.
7.5 De Cliënten bevestigen dat zij permanente toegang hebben tot het internet. Onverminderd de bepalingen van artikel 7.7 en artikel 15.1 verbinden de Cliënten zich ertoe om regelmatig en minstens één keer per week
de transactiesite te raadplegen om kennis te nemen van de mededelingen door de Bank en om de uitvoering van de verrichtingen te controleren en kennis te nemen van hun rekeningafschriften en -overzichten. De
Cliënten doen er onherroepelijk afstand van om zich te beroepen op het
gebrek aan toegang, behalve bij overmacht, om aan de bepalingen van
deze algemene voorwaarden te ontsnappen, en meer bepaald de bepalingen van artikelen 7.7 en 15.1.
7.6 De Cliënten kunnen: (i) online in verbinding treden met de Bank via
de internetsite, met inachtneming van en volgens de functies die op de
internetsite verschijnen, zowel op de Publieke als op de transactiesite,
en met gebruikmaking van het vereiste Persoonlijk Toegangsen Beveiligingssysteem (ii) gebruik maken van elektronische post vanwege de
Cliënt vanaf zijn e-mailadres of vanaf enig ander e-mailadres dat, ongeacht het gebruikte verzendadres, aangeeft door de Cliënt te zijn gebruikt, aan het e-mailadres van de bank, (iii) een gewoon bericht dat met
de post wordt verzonden naar de zetel van de bank, (iv) de afgifte op de
zetel van de Bank tegen een bericht van ontvangst vanwege de bank, (iv)
een fax aan de bank, met dien verstande dat de Bank het recht heeft geen
rekening te houden met een kennisgeving die per fax is ontvangen als zij
twijfelt aan de herkomst en de echtheid van het bericht en met dien verstande dat de Bank in ieder geval kan vragen dat deze kennisgeving, alvorens zij er rekening mee houdt, wordt bevestigd door een gewoon met
de post verzonden bericht, in welk geval enkel dit met de post verzonden
bericht als kennisgeving zal worden beschouwd, (vi) de telefoon met dien
verstande dat de Bank het recht heeft geen rekening te houden met een
telefonisch ontvangen kennisgeving als zij twijfelt aan de identiteit van de
oproeper en met dien verstande dat de Bank in ieder geval kan vragen dat
deze kennisgeving, alvorens zij er rekening mee houdt, wordt bevestigd
door een gewoon met de post verzonden bericht of per fax, in welk geval
enkel dit bericht als kennisgeving zal worden beschouwd.
7.7 Een mededeling per fax, per e-mail of met behulp van enig ander elektronisch middel wordt geacht door de geadresseerde ervan te zijn ontvangen op de dag van verzending van die mededeling, of indien zij wordt
geplaatst op de website, op de dag waarop dit gebeurt. Een mededeling
met de gewone post wordt geacht te zijn ontvangen de derde dag na de
verzending. Een kennisgeving aan de zetel van de Bank wordt geacht te
zijn ontvangen op de dag van het bericht van ontvangst of van het ontvangstbewijs dat door de Bank wordt afgegeven.
7.8 In het kader van de voornoemde kennisgevingen en behoudens afwijkende wettelijke of contractuele bepaling, is enkel de Cliënt aansprakelijk voor en draagt hij alleen het risico voor een bedrieglijk gebruik van zijn
e-mailadres of elk ander middel voor communicatie op afstand of voor
de verzending door een niet-gemachtigde derde van een e-mailbericht
of elk ander middel voor communicatie op afstand dat aldus bedrieglijk
aangeeft uit te gaan van de Cliënt.
7.9 De Bank kan te allen tijde door middel van een gewoon bericht op de
website, en met name om redenen van veiligheid en geheimhouding, het
recht van de Cliënten om een beroep te doen op een van de voornoemde
andere middelen van kennisgeving dan het gewone met de post verzonden bericht beperken of opschorten. Die beslissing kan algemeen worden
genomen voor een categorie van (of voor alle) Cliënten, of individueel in
welk geval dat bericht zal verschijnen op de transactiesite van die Cliënt.
7.10 De verzendingen met de post (inclusief de verzending van chequeboekjes, effecten of andere waarden, enz.) gebeuren, behoudens andersluidende wetsbepaling, op risico van de Cliënt. De verzendingen
worden enkel verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en op
Algemene voorwaarden - pagina 4
zijn kosten. De verzekering wordt ten gunste van de cliënt door de bank
afgesloten met een verzekeringsmaatschappij van haar keus, zonder verantwoordelijkheid. In geval van verlies, zal de cliënt enkel recht hebben
op de vergoeding die aan de bank wordt gestort. De bank mag (zonder
ertoe gehouden te zijn) beslissen om elke verzending met de post per
aangetekend schrijven te richten, in welk geval de kosten van die verzending ten laste zijn van de cliënt-geadresseerde en gedebiteerd worden
van een van zijn rekeningen.
8. Aangeboden producten en diensten – Tarieven en interesten
8.1 De Bank stelt haar Cliënten de producten en diensten voor die zijn
opgenomen in de tarieven, met een detail van de producten, betalingsdiensten en -instrumenten in het document ‘Aanbod producten en betalingsdiensten’. De tarieven die daarop van toepassing zijn, zijn vervat
in het document ‘Tarieven’. Voor de toepasselijke interesten en wisselkoersen betreffende betalingstransacties wordt verwezen naar het document ‘Interesten’ en ‘Wisselkoersen van betalingstransacties’. De
rentevoeten van toepassing op de termijnrekeningen worden dagelijks
aangepast en gratis beschikbaar gemaakt voor de Cliënt via de TransactieSite of aan de loketten van de bank. Deze documenten worden, evenals de Algemene Voorwaarden, aan de Cliënt ter gelegener tijd voor het
aangaan van de bankrelatie verstrekt overeenkomstig de toepasselijke
wetsbepalingen en zijn bovendien op elk moment beschikbaar op de internetsite of gratis aan de loketten van de bank, en dit onverminderd elke
andere kennisgeving die bij wet vereist is. Deze producten of diensten,
tarieven en interesten zijn onderworpen aan de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, in de mate dat daarvan niet wordt afgeweken
door de bijzondere documenten.
8.2 De aangeboden producten en diensten kunnen door de Bank te
allen tijde worden uitgebreid. Zij kunnen bovendien zonder afbreuk te
doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen die een langere vooropzeg voor bepaalde diensten of producten voorzien, worden gewijzigd, geschrapt of beperkt door de Bank mits zij daarvan vijftien (15) dagen vooraf kennisgeeft of zonder voorafgaande kennisgeving indien de
schrapping van de dienst of het product gerechtvaardigd is om wettelijke
redenen, zoals veiligheidsredenen. De tarieven kunnen op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd indien de wijzigingen ten gunste van de Cliënt zijn en na een voorafgaande kennisgeving van vijftien (15) dagen indien de wijzingen ten nadele van de Cliënt
zijn. De tariefwijzigingen zijn zonder invloed op de uitvoering door elk van
de partijen, tot bij de afloop ervan en overeenkomstig de oorspronkelijk
toepasselijke voorwaarden, van het geheel van de verplichtingen voor
bepaalde duur die voortvloeien uit verrichtingen die tussen de partijen
zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van die wijzigingen. Voor haar
diensten voor onbepaalde duur kan de bank, om wettelijke redenen en
onverminderd elke dwingende wettelijke bepaling, de creditof debetinteresten van toepassing op de rekeningen zonder enige kennisgeving
wijzigen. Ze verbindt zich ertoe om de Cliënt hiervan zo snel mogelijk op
de hoogte te brengen, voor zover wettelijk toegestaan. De Cliënt heeft in
dat geval het recht om met onmiddellijke ingang het contract waarop de
wijziging betrekking heeft te verbreken.
8.3 De Bank kan, zonder haar beslissing te moeten motiveren, de toegang
van een Cliënt tot een soort van producten of diensten weigeren of beperken, of de toegang van een Cliënt tot dat product of die dienst afhankelijk stellen van bijzondere voorwaarden, meer bepaald de mededeling
van bepaalde informatie door de Cliënt. Ze kan de toegang van een Cliënt
tot een type product of dienst ook ontzeggen als de Cliënt niet die bijzondere voorwaarden naleeft of weigert volledig en nauwkeurig te antwoorden op informatieverzoeken van de bank.
8.4 De tarieven en interesten die op elke verrichting van toepassing zijn,
zijn diegene die van kracht zijn op de dag dat de Bank die verrichting uitvoert en die beschikbaar zijn op de website. De cliënt moet ervoor zorgen
dat hij hiervan kennis neemt vooraleer de verrichting wordt afgesloten.
8.5 Behalve de kosten en lasten die door de Bank worden geheven, kan
de Cliënt nog andere kosten verschuldigd zijn, met inbegrip van taksen in
verband met de verrichtingen of met de diensten die door de Bank worden verleend.
8.6 Behoudens andersluidende bepalingen in het document ‘Interesten’
of uitdrukkelijk andersluidend akkoord, brengen alle rekeningen die
door de Bank worden geopend debetof creditinteresten op volgens de
rentevoeten die in dat document zijn aangegeven. Onder ‘valutadatum’
dient het referentietijdstip te worden verstaan vanaf wanneer de bedragen die op het credit of het debet van een rekening worden geboekt, beginnen of ophouden interesten te dragen.
9. Vergoeding
9.1 De Bank kan op elke rekening van de Cliënt de vergoeding en de terug-
Algemene voorwaarden - pagina 5
betalingen van kosten inhouden die haar zijn verschuldigd, en die rekening dus voor die bedragen debiteren, evenals alle sommen tot de inhouding waarvan zij wettelijk of contractueel gehouden is met betrekking tot
de verrichtingen, de geïnde inkomsten en de andere uitkeringen die op
deze rekening worden geboekt.
9.2 Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zal elke wanbetaling door de Cliënt van elk bedrag dat aan de Bank
is verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de Bank
recht geven op een forfaitaire vergoeding, bovenop de debetinteresten,
gelijk aan 10% van het bedrag dat door de Cliënt aan de Bank is verschuldigd, met een minimum van 50 EUR. Diezelfde vergoeding is door de Bank
verschuldigd bij niet-nakoming door de Bank van een van haar betalingsverplichtingen ten aanzien van een Cliënt die handelt als consument in de
zin van het Wetboek van economisch recht.
10. Bescherming van de deposito’s
Voor zijn deposito’s bij de Bank geniet de Cliënt de bescherming van het
Beschermingsfonds voor Deposito’s en financiële instrumenten opgericht door de wet van 17 december 1998 en het Bijzonder Beschermingsfonds voor de Deposito’s en de Levensverzekeringen in het leven geroepen door het Koninklijk Besluit van 14 november 2008.
De bescherming betreft, onder bepaalde voorwaarden, bij een faillis
sement van de bank, de deposito’s bij de bank, in EUR of een munteenheid van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en de deposito’s in een nationale valuta van een andere Staat, gehouden bij de
Bank in afwachting van de toewijzing van de verwerving van financiële
instrumenten of in afwachting van een teruggave. Voor die deposito’s en schuldefften bedraagt de maximale schadeloosstelling door het
Beschermingsfonds voor Deposito’s en financiële instrumenten en het
Bijzonder Beschermingsfonds voor de Deposito’s en de Levensverzekeringen in totaal 100.000 EUR per Cliënt.
De Cliënt geniet bovendien voor de financiële instrumenten, alsook de
kasbons, obligaties en andere schuldvorderingsbewijzen gehouden bij
de Bank (die er niet de emittent van is) en die de Bank niet kan leveren of
teruggeven, een bescherming van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en financiële instrumenten ten belope van maximaal 20.000 EUR per
Cliënt.
Neem voor meer informatie hierover contact op met de bank. Informatie
kan ook worden verkregen bij het Beschermingsfonds voor Deposito’s en
financiële instrumenten (http://www.fondsdeprotection.be/index.html)
en het Bijzonder Beschermingsfonds voor de Deposito’s en de Levensverzekeringen (http://www.bijzonderbeschermingsfonds.be).
11. Eenheid van de rekening – samenhang –
garanties van de Bank
11.1 De verplichtingen van de Cliënt jegens de Bank zijn ondeelbaar.
11.2 Alle rekeningen waarvan eenzelfde Cliënt houder of medehouder
is bij de bank, zowel debiteurenals crediteurenrekeningen, ongeacht de
valuta, vormen uitgezonderd andersluidend akkoord en in zover hun bepalingen dat toelaten, de compartimenten van een unieke en ondeelbare
rekening bij de bank, zelfs indien zij gescheiden zijn en verschillende identificatienummers hebben. Alle creditof debetverrichtingen tussen de
Cliënt en de Bank passen binnen die unieke rekening-courant en worden
eenvoudige crediten debetitems die een creditof debetsaldo genereren
dat uniek en invorderbaar is bij het afsluiten van de zakenrelatie tussen
de partijen. Elk saldo in een vreemde valuta kan worden omgewisseld
in een van de valuta’s van de rekening tegen de geldende koers van de
dag waarop het saldo wordt bepaald. Die eenheid van rekening vormt
geen hindernis voor het feit dat elke rekening van de Cliënt, afzonderlijk
beschouwd, debetof creditinteresten voortbrengt tijdens de duur van de
zakenrelatie tussen de Bank en de Cliënt.
11.3 Alle vorderingen van de Bank jegens de Cliënt en alle vorderingen
van de Cliënt jegens de Bank zijn samenhangend en kunnen worden verrekend door de bank, zelfs in geval van procedure van onvermogen of gerechtelijke reorganisatie, beslag of gelijk welke toestand van samenloop
en mits naleving van de toepasbare dwingende wetsbepalingen. Indien
een Cliënt in gebreke blijft of dreigt een betalingsverplichting jegens de
Bank niet na te komen (met name bij het starten van een procedure voor
gerechtelijke reorganisatie) worden alle schulden en verplichtingen, ongeacht hun aard, met inbegrip van de verplichtingen op termijn van de
Cliënt jegens de Bank onmiddellijk opeisbaar. De Bank kan op eigen initiatief het creditof debetsaldo van de rekeningen geopend op naam van
de Cliënt volledig of gedeeltelijk verrekenen. De Cliënt wordt hiervan a
posteriori op de hoogte gebracht door middel van rekeningafschriften.
Indien nodig worden de valuta’s omgewisseld, tegen de koers die geldt op
het moment van omwisselen.
11.4 Alle tegoeden (met name de contanten en financiële instrumenten
zoals bepaald door de Wet van 15 december 2004), ongeacht de valuta
ervan, die vandaag of in de toekomst worden geboekt op het credit van
één of meer rekeningen van de Cliënt bij de Bank en alle andere tegoeden
die de Bank aan de Cliënt verschuldigd zou zijn, worden aangewend voor
de vestiging van een pand in eerste rang ten gunste van de Bank in de zin
van de Wet van 15 december 2004 en van het gecoördineerd koninklijk
besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van
vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties
op deze instrumenten en dit door de registratie ervan op een rekening,
tot de volledige betaling aan de Bank van alle bedragen, in hoofdsom, interesten, kosten en bijbehoren, door de Cliënt die om welke reden ook
opeisbaar zijn of worden krachtens de relatie die hij met de Bank is aangegaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De rekeningen waarop die tegoeden werden gecrediteerd, moeten dus worden
beschouwd als speciale rekeningen die ten gunste van de Bank in pand
zijn gegeven en de Bank aanvaardt dit pand. De onderbewaargeving van
deze door de Bank bij derden verpande activa beïnvloedt dit pand niet.
De Bank is gerechtigd, in voorkomend geval en in naam en voor rekening
van de Cliënt, alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk of wenselijk
acht om het pand tegenstelbaar te maken aan derden, de derden van het
bestaan ervan te informeren of haar rechten te beschermen. Niettemin
verbindt de Cliënt zich ertoe alle vereiste formaliteiten te vervullen om
de Bank toe te laten al haar rechten te doen gelden die voortvloeien uit
dit artikel 11.
11.5 Elk verzuim vanwege de Cliënt om zijn betaalverplichtingen jegens
de Bank na te komen vormt een niet-uitvoering en geeft de Bank het recht welke maatregelen dan ook te nemen, op kosten, risico en gevaar van
de Cliënt en dit zonder dat de Bank voor dit feit aansprakelijk kan worden
gesteld. De Bank mag overgaan tot de volledige of gedeeltelijke vereffening van de verbintenissen en de open posities van de Cliënt. Voorts
mag de Bank zonder ingebrekestelling en voor zover dit bij wet is toegestaan de in pand gegeven tegoeden inhouden, hetzij realiseren, hetzij zich toe-eigenen, niettegenstaande een procedure van onvermogen
of gerechtelijke reorganisatie, beslag of elk geval van samenloop tussen
schuldeisers van de Cliënt of van de derde pandgever. ‘De opbrengst van
de vereffening /realisatie zal worden aangewend voor de terugbetaling
van de gewaarborgde schuld in hoofdsom, interesten, kosten en bijbehoren door ze aan te rekenen op de interesten, de kosten en vervolgens op
het kapitaal in de mate die bij wet is toegestaan. Ingeval de Bank zich de
activa toe-eigent, zullen de activa worden gewaardeerd tegen de waarde
waarvoor zij werden geboekt en de activa zullen als betaling aan de Bank
toekomen en op de schuldvordering van de Bank worden aangerekend op
de interesten, kosten en vervolgens op het kapitaal in de mate die bij wet
is toegestaan. Het eventuele saldo komt toe aan de Cliënt. Onafhankelijk van elke niet-uitvoering is de Bank eveneens ertoe gerechtigd de verpande financiële instrumenten te gebruiken binnen de grenzen en op de
voorwaarden die door de geldende wet zijn bepaald.
11.6 De Cliënt mag beschikken over de in pand gegeven tegoeden (tevens
met het oog op een inpandgeving ten gunste van een derde), ten belope
van wat het bedrag van de schuldvordering van de Bank overschrijdt.
De in pand gegeven tegoeden kunnen worden vervangen door andere
tegoeden die gelijkwaardig zijn aan die welke aanvankelijk in pand werden gegeven, in overeenstemming met de wetsbepalingen die van toepassing zijn op deze mogelijkheid van vervanging, door de eenvoudige
inschrijving van deze andere tegoeden die hetzelfde stelsel zullen volgen
als de aanvankelijk in pand gegeven tegoeden zonder dat ze kunnen worden beschouwd als zouden zij een nieuwe zekerheid vormen.
11.7 Mits de wettelijke bepalingen en beperkingen worden in acht genomen, draagt de Cliënt bij wijze van waarborg aan de Bank alle schuldvorderingen over die hij heeft of zal hebben ten opzichte van wie ook of
alle sommen die hem om welke reden ook verschuldigd zouden zijn. De
Cliënt verbindt zich ertoe de Bank op haar verzoek alle inlichtingen of documenten betreffende deze schuldvorderingen te bezorgen. De Cliënt
aanvaardt dat de Bank bij de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen zelf de inlichtingen of documenten inwint die zij wenst te
verkrijgen. Indien een Cliënt in gebreke blijft een van zijn verplichtingen
tegenover de Bank na te komen of uit te voeren, kan de Bank op kosten
van de Cliënt de schuldenaars informeren over de overgedragen schuldvorderingen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch enige
andere mededeling. Vanaf dat ogenblik zullen de schuldenaars van de
overgedragen schuldvorderingen hun schulden enkel in handen van de
Bank rechtsgeldig kunnen aflossen. Bovendien en zonder beperking
van de voornoemde rechten machtigt de Cliënt de Bank onherroepelijk
ertoe namens hem en voor zijn rekening, en dat tot wanneer alle aan de
Bank verschuldigde sommen haar volledig zijn betaald, volgens de door
de Bank vastgelegde modaliteiten, de betaling, de opbrengst of de inkomsten te innen of te ontvangen van voornoemde schuldvorderingen,
indien en in de mate dat de Cliënt in gebreke blijft alle aan de Bank ver-
schuldigde sommen te betalen.
11.8 Onverminderd elke gekregen waarborg en behoudens andersluidende bijzondere overeenkomsten kan de Bank te allen tijde eisen
dat nieuwe waarborgen worden gesteld of dat de waarborgen waarover
zij al beschikt, worden versterkt, teneinde zich op de manier die zij redelijk
acht in te dekken tegen alle risico’s die zij zou kunnen lopen ten gevolge
van de Verrichtingen met de Cliënt. Telkens als geen nieuwe waarborg
wordt gesteld of de bestaande waarborgen niet worden verhoogd, vormt
dit een ‘wanprestatie’ waardoor de Bank gerechtigd is de in artikel 11.5
bepaalde maatregelen te nemen.
11.9 De persoonlijke of zakelijke waarborgen en elk pand, ongeacht de
aard ervan, zij het samengesteld door de Cliënt in verband met een bepaalde verrichting of om het debetsaldo van een rekening te dekken, dekken het debetsaldo van alle andere rekeningen en het debetsaldo van, in
voorkomend geval, de enige rekening-courant.
11.10 Deze bepaling beperkt op geen enkele manier de andere rechten
en zekerheden die de Bank bij wet geniet. De Bank beschikt met name,
krachtens artikel 31 van de wet van 2 augustus 2002, over een voorrecht
van dezelfde rang als de pandhoudende schuldeiser op de gelden, financiële instrumenten en deviezen (i) die haar door de Cliënten zijn bezorgd
om de dekking te vormen voor de uitvoering van de orders betreffende
financiële instrumenten of voor termijnverrichtingen op deviezen of (ii)
die zij houdt ingevolge de uitvoering of de
vereffening van orders betreffende financiële instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen. Dat voorrecht waarborgt elke schuldvordering van de Bank tengevolge van de uitvoering of de vereffening van
de voornoemde verrichtingen, met inbegrip van de schuldvorderingen
die zijn ontstaan uit leningen of voorschotten. Ingeval de gewaarborgde
schuldvorderingen niet worden betaald, zal de Bank van rechtswege zonder ingebrekestelling volgens de toepasselijke wettelijke formaliteiten
kunnen overgaan tot de tegeldemaking van de financiële instrumenten
en termijnverrichtingen op deviezen en tot de schuldvergelijking van elke
schuldvordering op de Cliënt met de op de rekening geplaatste gelden of
deviezen onderworpen aan het voorrecht.
12. Codes – Toegang tot de TransactieSite
12.1 De Cliënt kan zich toegang verschaffen tot de transactiesite van
de Bank en/of een of meerdere diensten van de Bank aan de hand van
diverse toestellen, middels, in voorkomend geval het downloaden van
een specifieke applicatie en de aanvaarding van specifieke voorwaarden.
De omvang van de toegankelijke diensten en het nodige Persoonlijk
Toegangs- en Beveiligingssysteem kunnen variëren afhankelijk van het
toestel dat de Cliënt gebruikt en worden beschreven in het document
‘Aanbod producten en betalingsdiensten’.
12.2 De Bank deelt haar Cliënten verschillende persoonlijke vertrouwelijke codes mee en verschaft hen, desgevallend, een Keytrade
ID, waarmee zij, in voorkomend geval, via de transactiesite toegang
hebben tot de verschillende producten en diensten waarvoor de Bank
ermee heeft ingestemd hen daartoe toegang te verlenen, met name om
verrichtingen te kunnen doen, betaalkaarten te gebruiken, om Orders
betreffende financiële instrumenten per telefoon te kennen te geven
enz. De Bank waarborgt het vertrouwelijk karakter van de vertrouwelijke
codes die aan de Cliënt zijn overhandigd en staat in voor de risico’s van
deze kennisgeving.
12.3 De kennisgeving aan de Bank van een Aanvraag tot opening van een
bankrelatie door een Cliënt impliceert een aanvraag van de Cliënt tot het
ontvangen van de persoonlijke vertrouwelijke codes en desgevallend de
Keytrade ID geviseerd onder artikel 12.2.
12.4 De Bank is op ieder ogenblik ertoe gerechtigd nieuwe Persoonlijke
Toegangs- en Beveiligingssystemen in te voeren of het Persoonlijk Toegangs- en Beveiligingssysteem te wijzigen om de informaticabeveiliging
van haar systemen of van haar internetsite te optimaliseren. Zij verbindt
zich ertoe de Cliënt hierover naar behoren kennis te geven.
12.5 De Cliënt garandeert de inachtneming van het persoonlijke en
vertrouwelijke karakter van de Persoonlijke Toegangs-en Beveiligingssystemen waarover hij beschikt en draagt de volledige aansprakelijkheid
voor de eventuele mededeling aan derden.
12.6 De Cliënt verbindt er zich toe de volgende voorzichtigheidsmaatregelen te respecteren alsook elke andere redelijke voorzichtigheidsmaatregel en meer bepaald elke maatregel die hem door de Bank via
de internetsite of andere zou worden aanbevolen om de veiligheid en
de vertrouwelijkheid te garanderen van de Persoonlijke Toegangs- en
Beveiligingssystemen en dus van zijn transactiesite, zijnde:
Algemene voorwaarden - pagina 6
- te beschikken over alle gebruikelijke en aangeraden beveiligingen
voor zijn toestellen of internetsysteem, van het type firewall, spyware, antivirus, enz.;
- de Keytrade ID of enig ander Persoonlijk Toegangs- en Beveiligingssysteem geleverd door de Bank terug aan de Bank te bezorgen indien
deze defect of onbruikbaar is of wanneer hem een nieuw toegangsmiddel wordt geleverd;
- zijn Keytrade ID of elk ander Persoonlijk Toegangs- en Beveiligingssysteem te bewaren op een plaats die veilig is, het niet toegankelijk te
laten of in het zicht te leggen van derden;
- de gepaste maatregelen te nemen wanneer hij een aanvraag tot
toegang tot de transactiesite of enige andere vorm van toegang op
afstand tot een of meerdere diensten van de Bank heeft gedaan om
zich ervan te verzekeren dat hij de vertrouwelijke codes en, desgevallend, de Keytrade ID of enige ander Persoonlijk Toegangs-en Beveiligingssysteem, die hem door de Bank zullen worden meegedeeld,
persoonlijk zal ontvangen;
- vanaf ontvangst zijn codes te veranderen (zonder gemakkelijke
combinaties te gebruiken zoals geboortedatum of de naam van een
verwant, enz.), de vertrouwelijke codes uit het hoofd te leren en de
brieven waarmee de codes werden bezorgd onmiddellijk te vernietigen;
- zijn vertrouwelijke codes onder geen enkele omstandigheid mee
te delen aan derden (met inbegrip van familieleden of vrienden) en
derden ze nooit laten te gebruiken;
- de vertrouwelijke codes niet te noteren onder een vorm die gemakkelijk herkenbaar is noch op gecodeerde wijze, noch op of in de nabijheid
van de computer waarmee hij toegang heeft tot de transactiesite;
- de vertrouwelijke codes slechts te gebruiken op plaatsen die veilig
zijn, weg van het zicht van anderen en zonder zich te laten verstrooien;
- derden de toestellen waarop een specifieke applicatie is gedownload
voor de toegang tot de transactiesite van de Bank of voor het gebruik
van de diensten van de Bank niet te laten gebruiken;
- zich onmiddellijk af te melden van de transactiesite van de Bank
of de applicatie te sluiten waarmee hij zich toegang verschaft tot
de diensten van de Bank wanneer hij klaar is met het gebruik van de
diensten via die site of die applicatie;
- de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen bij om het even welk
voorval dat een frauduleus, onrechtmatig of niet-toegestaan gebruik
van zijn toegangsmiddelen tot de transactiesite met zich zou kunnen
meebrengen of bij elke vrees hiertoe.
12.7 De Cliënt is zich ervan bewust dat het gebruik van de internetsite/
transactiesite specifieke risico’s met zich kan meebrengen die onder
meer te wijten kunnen zijn aan technische problemen of overdrachtsproblemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een computer,
het internet of het netwerk van de Bank en die het gebruik van de dienst
kunnen verhinderen of opschorten; of aan een onrechtmatig, frauduleus
of niet-toegestaan gebruik van het systeem, het Persoonlijk Toegangsen Beveiligingssysteem of de betaalinstrumenten zoals gedefinieerd in
artikel 43; of aan het onderscheppen van gegevens over de Cliënt en zijn
rekeningen door derden via methodes als hacking, piraterij, of namaking;
of aan diefstal of verlies van de codes, toegangsmiddelen tot de dienst
of betaalinstrumenten.
12.8 Elke toegang tot de internetsite van de Bank houdt bovendien
het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden van de internetsite
van Keytrade Bank in, die beschikbaar zijn op het adres https://www.
keytradebank.be
13. Toezichtplicht – Blokkering
13.1 In geval van verlies, diefstal, onrechtmatig of niet-toegestaan
gebruik van zijn kaarten, toestellen, Persoonlijke Toegangs- en Beveiligingssystemen, betaalinstrumenten, cheques of rekeningen is
de Cliënt ertoe gehouden de Bank daarvan onverwijld kennis te geven
door contact op te nemen met de helpdesk (+ 32(0)2 / 679 90 00), elke
bankwerkdag van 9 tot 22 uur. Dit telefoongesprek moet dezelfde dag
bevestigd worden door middel van een e-mail naar [email protected] De rekening en/of de kaarten en/of elke toegang met behulp
van de toestellen en/of Persoonlijke Toegangs- en Beveiligingssystemen
en/of betaalinstrumenten waarop de kennisgeving betrekking heeft,
zullen door de Bank uiterlijk de dag volgend op de ontvangst van de kennisgeving worden geblokkeerd. Het verlies, de diefstal of het misbruik
van de Keytrade ID moeten meteen worden gemeld aan de Bank via de
transactiesite door te klikken op de hiertoe bestemde tab en die voor de
Cliënt toegankelijk is na invoering van zijn Login en wachtwoord.
13.2 De Cliënt moet de Bank eveneens, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 13.1, onmiddellijk in kennis stellen van de feiten die zouden
kunnen leiden tot een onrechtmatig of niet-toegestaan gebruik van zijn
rekeningen, cheques, toestellen, Persoonlijke Toegangs- en Beveiligingssystemen, kaarten of andere betaalinstrumenten. Deze betaalins-
Algemene voorwaarden - pagina 7
trumenten zullen dan ook uiterlijk de dag volgend op de ontvangst van
de kennisgeving worden geblokkeerd.
13.3 De Bank moet door de Cliënt eveneens onverwijld in kennis worden
gebracht van het verlies, diefstal of frauduleus gebruik van zijn identiteitskaart.
13.4 De Bank behoudt zich het recht voor om de kaarten, Persoonlijke
Toegangs- en Beveiligingssystemen, de toegang via een of meerdere
bepaalde toestellen of andere betaalinstrumenten van de Cliënt te
blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden
met de veiligheid van deze middelen, toestellen of systemen, met een
vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van deze middelen, toestellen of systemen of indien deze middelen verband houden met
een krediet toegestaan aan de Cliënt, met het aanzienlijk toegenomen
risico dat de Cliënt niet in staat zal zijn zijn betalingsplicht na te komen.
De Bank zal de Cliënt in kennis stellen, indien mogelijk voorafgaandelijk
en uiterlijk onmiddellijk daarna, van de blokkering van de voormelde codes, toestellen of systemen en andere betaalinstrumenten en van de redenen daarvoor, behalve wanneer een dergelijke kennisgeving objectief
gerechtvaardigde veiligheidsredenen zou doorkruisen of verboden is
krachtens toepasselijke wetgeving. De Bank zal nieuwe codes versturen
of de andere Persoonlijke Toegangs- en Beveiligingssystemen, toestellen of betaalinstrumenten deblokkeren of vervangen door nieuwe,
indien zij de oorspronkelijke leverancier ervan is, zodra de redenen van
de blokkering niet langer bestaan.
14. Beperking van aansprakelijkheid
14.1 Onverminderd de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is de Bank slechts aansprakelijk voor bedrog of enige grove fout die
zij of haar werknemers maken in het kader van haar zakelijke relaties met
haar Cliënten. Zij is niet aansprakelijk voor lichte of enige andere fouten.
14.2 De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat
voor de Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gevallen
van overmacht of uit maatregelen die door de Belgische of door een
buitenlandse overheid worden genomen. Zonder dat deze opsomming
beperkend is, moeten de volgende gebeurtenissen als overmacht worden
beschouwd, zonder dat de Bank het onvoorzienbare karakter ervan moet
aantonen: (i) brand of overstroming; (ii) staking van haar personeel; (iii)
verrichtingen die worden bevolen door personen, bekleed met een feitelijk gezag in geval van oorlog, rellen, oproer of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of illegale strijdkrachten; (iv) beslissingen van autoriteiten, met inbegrip van de beursautoriteiten en de exploitanten van
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF); (v) fouten of onderbrekingen in
de activiteiten van de Belgische of buitenlandse telegraaf-, telefoon- of
postdiensten of van particuliere vervoersbedrijven, of van enige andere
dienstverlener van de informatiemaatschappij in de zin van het Wetboek
van economisch recht; (vi) Belgische of buitenlandse, wettelijke of reglementaire beperkingen die de teruggave aan de Bank door haar correspondenten of onderbewaarnemers van aan de Bank gegeven financiële
instrumenten verhinderen of de teruggave ervan door de Bank aan haar
Cliënten. Wat betreft de financiële informatie die door de Bank wordt
medegedeeld, op de internetsite of op elke andere wijze, is artikel 71 van
toepassing.
14.3 Wat met name de internetsite van de Bank of enige andere technische dienst van de Bank betreft, verbindt de Bank zich ertoe alle redelijke middelen die te harer beschikking staan, aan te wenden om toegang te
verschaffen tot haar internetsite en tot de functies van deze internetsite,
alsmede het gebruik van de diensten die op deze site worden geboden
mogelijk te maken, door een beroep te doen op de passende technische
middelen, conform de technische normen en de gebruiken die op dit vlak
gelden. Desondanks kunnen zich bij de bank, haar correspondenten of
op de beursmarkten of MTF’s waarop de verrichtingen betrekking hebben bepaalde technische problemen voordoen. Bovendien kunnen zich
tussen de Cliënt, de bank, haar correspondenten (tevens in het buitenland) of de betrokken markten of MTF’s problemen op het vlak van de
elektronische transmissie of andere voordoen, die de overbrenging of de
uitvoering van elke Verrichting onmogelijk maken. Voor zover als nodig
en onverminderd het recht van de Bank zich te beroepen op overmacht
en onverminderd het feit dat de Bank slechts inspanningsverbintenissen
aangaat, draagt de Bank bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid ingeval de internetsite of enige andere dienst van de Bank niet toegankelijk
is, waardoor het onmogelijk is verrichtingen af te sluiten of uit te voeren,
of in geval van niet-uitvoering, gedeeltelijke, verkeerde of laattijdige uitvoering van een verrichting (hierna gezamenlijk een ‘niet-uitvoering’ genoemd), wanneer deze ontoegankelijkheid of niet-uitvoering voortvloeit
uit een technisch defect (met inbegrip van de transmissieproblemen) dat
ontsnapt aan de redelijke controle van de bank, en met name
(i) de technische defecten bij de correspondenten van de Bank of op de
betrokken markten of MTF’s (bijvoorbeeld in geval van overbelasting van
een beurs), (ii) storing van een lijn of van enig ander communicatiemiddel,
(iii) panne van de machines van de bank, (iv) onvoorzienbaar defect van de
programmatuur, (v) intensief bezoek van de internetsite en overbelasting
van de systemen van de Bank en van haar telefoonlijnen, (vi) stroomstoring. De Cliënt is ertoe gehouden de Bank zo spoedig mogelijk in kennis
te stellen van elk technisch probleem, van elk transmissieprobleem en
van elke storing die hij vaststelt bij het gebruik van de internetsite of van
enige andere dienst van de Bank en dit overeenkomstig de bepalingen
van artikel 15.
14.4 Gelet op de voornoemde technische problemen die zich kunnen
voordoen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke kennisgeving
vanwege de Bank met betrekking tot de status van een Order betreffende financiële instrumenten, op een andere manier dan via bekendmaking op de internetsite, de overhand heeft op de aanwijzingen die op de
internetsite verschijnen.
14.5 De Bank kan zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de
internetsite of tot bepaalde functies van haar internetsite, of de toegang
tot enige andere technische dienst van de Bank vrijwillig onderbreken
(i) teneinde een eventueel defect of een eventuele panne van haar machines, programmatuur of communicatie-uitrusting te voorkomen of te
verhelpen, (ii) indien de Bank dit nuttig oordeelt onder meer en zonder
beperking in geval van poging tot oplichting of verduistering van fondsen,
of (iii) teneinde het onderhoud te verzekeren of verbeteringen aan te
brengen. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de Bank proberen de
Cliënt binnen een redelijke termijn van de geplande onderbrekingen op de
hoogte te brengen. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die eventueel voortvloeit uit deze onderbrekingen van de dienst.
14.6 Alle verplichtingen van de Bank zijn inspanningsverbintenissen en
geen resultaatsverbintenissen. In alle gevallen waarin de Bank aansprakelijk wordt gesteld, is die aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse
schade, dat wil zeggen de schade die het noodzakelijke en onvermijdelijke
gevolg vormt van de fout van de Bank en zij kan in geen geval aanleiding
geven tot een schadeloosstelling van onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals met name een inkomstenderving, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van een planning,
verlies van winst, bekendheid, clientèle of verwachte besparingen. De
Bank is er niet toe gehouden het verlies te vergoeden van een kans om
winst te maken of een verlies te voorkomen.
14.7 Behalve voor zover dit bij de wet en de toepasselijke reglementen
is vereist, met name ter voorkoming van het witwassen van geld, is de
Bank er niet toe gehouden de juistheid na te gaan van de inlichtingen en
documenten die haar door de Cliënt in en met de Aanvraag tot opening
van een bankrelatie of anderszins worden bezorgd, bijvoorbeeld met betrekking tot het fiscaal statuut van de Cliënt, zelfs indien de verstrekte
informatie bij een openbare bron of volgens enige andere methode kan
worden gecontroleerd. Wat de Cliënten van buitenlandse nationaliteit
betreft of met een (fiscale of andere) verblijfplaats in het buitenland, is
de Bank er evenmin toe gehouden enige controle te verrichten inzake
de buitenlandse rechtsregels die de aan de Bank verstrekte inlichtingen
kunnen beïnvloeden of wijzigen. Elke inlichting die door de Cliënt aan de
Bank wordt verstrekt, wordt te allen tijde geacht juist, up-to-date en
oprecht te zijn. Met name met het oog op het beschermen van haar aansprakelijkheid ten opzichte van met name de belastingautoriteiten kan de
Bank echter, zonder daartoe gehouden te zijn en zonder ten opzichte van
haar Cliënten enige aansprakelijkheid op zich te nemen, de juistheid, het
up-to-date zijn of de oprechtheid nagaan van alle inlichtingen en documenten die door elke Cliënt worden verstrekt en handelen op grond van
inlichtingen die zijzelf, volgens haar eigen oordeel, als juist en up-to-date
beschouwt, onder voorbehoud van een tijdige voorafgaande Kennisgeving aan de Cliënt. Ingeval de Bank en de Cliënt het dienaangaande niet
eens zijn, zal geen enkele rekening worden geopend, of zullen de rekeningen van de Cliënt en het contract dat op basis van deze inlichtingen
en documenten is afgesloten respectievelijk door elk van beide partijen
kunnen worden afgesloten en opgezegd, zonder opzegging, noch kosten
of vergoeding, behoudens tegenstrijdige wettelijke bepaling.
14.8 Met het oog op de realisatie en de uitvoering van Verrichtingen kan
de Bank zich verplicht zien een beroep te doen op een correspondent of
een onderbewaarnemer. De Bank is ten opzichte van haar Cliënten maar
aansprakelijk indien en voor zover deze correspondent of onderbewaarnemer aansprakelijk is ten opzichte van de bank, behoudens bedrog of
grove fout vanwege de Bank bij de keuze van of het toezicht op haar correspondenten of onderbewaarnemers.
14.9 Wanneer de Bank zich voor de uitvoering van een bepaalde verrichting tijdelijk van de in deposito ontvangen financiële instrumenten
en contanten moet ontdoen, zijn de risico’s daarvan voor de Cliënt. De
Bank neemt in dit verband enkel de gebruikelijke voorzorgen zonder verantwoordelijkheid.
14.10 De Cliënt verbindt zich ertoe de diensten van de Bank te goeder
trouw te gebruiken en erkent dienaangaande met name, zoals verduidelijkt in artikel 71 hierna, dat de beschikbare marktkoersen en prijzen door
een derde aan de Bank worden verschaft. Prijsfouten of vergissingen in
hoeveelheden kunnen zich voordoen gezien het sterk geautomatiseerde
karakter van de verschaffing van deze prijzen of hoeveelheden. Beleggingsstrategieën die bestaan in het benutten van de prijsfouten of vergissingen in hoeveelheden, of die algemeen getuigen van een abnormale
tradingactiviteit en te kwader trouw, zullen door de Bank niet worden geduld. Indien de Bank naar eigen goeddunken en te goeder trouw vaststelt
dat de Cliënt deze fouten benut of probeert te benutten of op een andere
onrechtmatige of ongepaste manier handelt, zal de Bank ertoe gerechtigd zijn (i) de effectenrekening van de Cliënt onmiddellijk te blokkeren
en/of af te sluiten of elke andere maatregel te nemen die bedoeld is om
dit abnormale of onrechtmatige gemanipuleer te voorkomen, en/of (ii) de
rekening van de Cliënt te debiteren voor de winsten die op basis van dat
gemanipuleer zouden zijn gemaakt, en/of (iii) het contract van de Cliënt
met de Bank op te zeggen, overeenkomstig artikel 24. Voorts zal de Bank
niet gebonden zijn door een Verrichting die is afgesloten tegen een prijs
waarvan de Bank kan aantonen dat hij duidelijk onjuist was op het ogenblik van de transactie of waarvan de Cliënt wist of had moeten weten dat
hij op het ogenblik van de transactie verkeerd was.
15. Betwistingen – Behandelen van
klachten – Buitengerechtelijke
beroepsprocedure en klachtenprocedure
15.1 Elke klacht of betwisting van welke aard ook betreffende (i) een storing van de internetsite en van de functies ervan of van enige andere
dienst van de bank, (ii) een inlichting van welke aard ook die voorkomt
op de internetsite van de Bank of enige andere dienst van de bank, (iii)
een vergissing die is begaan in een verrichting, (iv) een niet-uitvoering
(zoals hiervoor bepaald in artikel 14.3) vanwege de bank, (v) de inhoud of
de vorm van enige kennisgeving vanwege de bank, met inbegrip van de
borderellen, rekeningafschriften, of het ontbreken van een kennisgeving,
(vi) de uitoefenprijs of de niet-uitvoering van een order, enz. moet op
straffe van verval van het recht van betwisting door de Cliënt ter kennis
van de Bank worden gebracht door middel van een e-mail op het adres [email protected] of per schrijven gericht aan het Legal Department
van de Bank (tel.: +32 (0)2 679 90 00, fax: +32 (0)2 679 90 01) uiterlijk binnen
de vijf Dagen volgend op de dag in de loop waarvan de Cliënt er kennis
heeft van gekregen of geacht wordt er kennis van te hebben gekregen,
of binnen enige andere langere termijn die door de toepasselijke regels
is verplicht. Het Legal Department van de Bank zal trachten ten laatste
binnen de vijf dagen een bericht van ontvangst van de klacht aan de Cliënt
te betekenen. De Bank zal van de klacht en relevante feiten kennisnemen
en zal trachten om zo snel mogelijk na ontvangst van de klacht schriftelijk
te reageren. De klacht van de Cliënt dient nauwkeurig en volledig te zijn
(opgave van de betrokken verrichting en relevante datum, opgave van de
verwijten aan de Bank en relevante feiten, nuttige documenten dienen te
worden bijgevoegd, enz.). Indien niet zo snel mogelijk een antwoord gegeven kan worden, om welke reden ook, zal de Bank trachten om de Cliënt
daarop te wijzen en aan te geven binnen welke termijn een antwoord mag
worden verwacht en, in voorkomend geval, welke bijkomende informatie
noodzakelijk is voor de behandeling ervan.
15.2 Wanneer de conform artikel 15.1 ingediende klacht niet tot volle
tevredenheid van de Cliënt behandeld wordt, kan hij ze overmaken aan
de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (Belliardstraat
15-17, Bus 8, 1040 Brussel, http://www.omb-fin.be, [email protected]) met inachtneming van de voorwaarden voor ontvankelijkheid
van dergelijk beroep. Die mogelijkheid bestaat enkel voor Cliënten-natuurlijke personen. De klacht kan aangetekend, per gewone post, per fax
(fax: +32 2 545 77 79), e-mail of het onlineformulier beschikbaar op www.
ombudsfin.be worden ingediend. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt
de voormelde dienst een niet-bindend advies uit. De procedure verloopt
volledig schriftelijk. De bank kan de beslissing aanvaarden, zonder er echter toe gehouden te zijn. Uitgebreide informatie over de voorwaarden en
modaliteiten voor het beroep zijn beschikbaar op de website http://www.
ombudsfin.be.
16. Bewijs
16.1 De inhoud en de datum van ontvangst en verzending van alle kennisgevingen die door de Bank worden opgeslagen op een duurzame elektronische drager van de Bank hebben bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel, zoals een origineel ondertekend geschrift op een papieren
drager.
16.2 De inlichtingen betreffende de contracten, de verrichtingen en de
betalingen die door de Bank worden opgeslagen op een duurzame elektronische drager van de Bank hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel, zoals een door alle partijen ondertekend origineel geschrift op
een papieren drager.
Algemene voorwaarden - pagina 8
16.3 De boeken en documenten van de Bank worden tot bewijs van het
tegendeel beschouwd als bewijskrachtig. In afwijking van artikel 1341
van het Burgerlijk wetboek en los van de aard of van het bedrag van de
te bewijzen rechtshandeling komen de Cliënt en de Bank overeen dat elk
van de partijen een of andere van haar beweringen zal kunnen bewijzen
met elk middel dat in handelsrechtszaken wettelijk toelaatbaar is, met
name door middel van een kopie of een reproductie van een origineel
document. Behoudens tegenbewijs vanwege de andere partij hebben de
kopie of de reproductie van het document dezelfde bewijskracht als het
origineel.
16.4 De Bank kan de toegang tot de transactiesite of tot de Publieke Site
bewijzen met alle passende elektronische middelen. De onveranderlijke
sporen van toegang die op de informaticasystemen van de Bank zijn gegraveerd, gelden als bewijs van deze toegang.
16.5 Elk telefoongesprek tussen de Bank en de Cliënt, ongeacht of de
oproep uitgaat van de Bank dan wel van de Cliënt, kan door de Bank voor
bewijsdoeleinden worden opgenomen. Algemeen beschouwd wordt
de Bank geacht, zonder tegenbewijs, persoonlijk deel te nemen aan alle
mededelingen met of naar toestellen of andere communicatiemiddelen
(telefoon of gsm, fax, computer, elektronische berichtendienst, internet
enz.) die ze ter beschikking stelt van haar medewerkers. Bijgevolg is de
Bank gerechtigd om die communicatie op te slaan en de gegevens ervan
te verwerken. De opname zal dezelfde bewijskracht hebben als een door
alle partijen ondertekend origineel geschrift op een papieren drager en
zal bij een geschil in rechte kunnen worden overgelegd. De opname zal
door de Bank worden bewaard tijdens de duur die noodzakelijk is om de
met de opname nagestreefde doelstellingen te halen, behalve indien
de Cliënt een klacht indient. In dit laatste geval zal de opname van de
gesprekken betreffende de feiten in verband met deze klacht worden
bewaard tot wanneer deze klacht volledig en definitief is geregeld.
16.6 Onverminderd het recht van de Bank om haar productenaanbod uit
te breiden of te wijzigen conform artikel 8.2 kan elke Cliënt worden verzocht aanvullende, wijzigende of afwijkende bepalingen te aanvaarden
die hetzij algemeen hetzij specifiek op bepaalde producten of diensten,
Betaalinstrumenten of -middelen van toepassing zijn. De Cliënt wordt
geacht deze aanvullende, wijzigende of afwijkende bepalingen te hebben
aanvaard door op de transactiesite of op de Publieke Site op een knop ‘ik
aanvaard’ of elke andere gelijkwaardige vermelding te klikken. Het bewijs van deze aanvaarding wordt door de Bank met alle passende elektronische middelen geleverd. Door een applicatie die hem toegang geeft tot
de diensten van de Bank te downloaden of te gebruiken, wordt de Cliënt
eveneens geacht de specifieke voorwaarden te hebben aanvaard die van
toepassing zijn op deze applicatie, zoals die beschikbaar zijn op de website waar deze applicatie kan worden gedownload of in de applicatie zelf.
De Cliënt verbindt zich ertoe geen diensten of applicatie te gebruiken
waarvan hij de specifieke voorwaarden niet zou aanvaarden.
16.7 Huidige clausule beperkt geenszins de bewijsmodaliteiten die voortvloeien uit de regels met betrekking tot de elektronische handtekening,
die mogelijks van toepassing zijn.
17. Intellectuele eigendom
De programmatuur waarop de functies die door de Bank op de internetsite worden geboden of enige andere dienst van de Bank berusten,
alsmede de inhoud van de internetsite, met inbegrip van onder meer de
merken en logo’s, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele programmatuur, apparatuur, tekst, informatie, beeld
of ander werk dat op de internetsite toegankelijk of zichtbaar is, mag
worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt, verdeeld, gedownload,
gepost of doorgezonden in welke vorm ook en met welk middel ook, met
inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische of mechanische middelen, fotokopie of opname. De Cliënt mag de internetsite of enige andere dienst van de Bank of de inhoud ervan niet kopiëren op enige andere
server of drager, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke
toestemming van de bank.
18. Het gebruik van foto’s op de TransactieSite of in de applicaties die toelaten toegang
te hebben tot de diensten van de bank.
18.1 In bepaalde gevallen kan de Cliënt de mogelijkheid worden geboden
tot het personaliseren van een applicatie waarmee hij toegang krijgt tot
de diensten van de Bank door middel van foto’s die hij kan downloaden
naar zijn eigen afbeeldingenbibliotheek of de bibliotheek van de foto’s die
hem door de Bank ter beschikking worden gesteld. De Cliënt mag die mogelijkheid alleen gebruiken mits naleving van de voorwaarden voorzien
in onderhavig artikel. De Bank behoudt zich het recht voor om die mogelijkheid op elk moment in te trekken, zonder haar beslissing te moeten
rechtvaardigen.
Algemene voorwaarden - pagina 9
18.2 Wanneer de Cliënt een foto of afbeelding downloadt buiten de bibliotheek van de foto’s die hem ter beschikking worden gesteld door de bank,
mag de foto of de afbeelding geen inbreuk vormen op de wettelijk bepalingen of de rechten van derden waaronder de intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld de auteursrechten, rechten op tekeningen of
modellen. De Cliënt verbindt er zich toe de Bank op haar eerste verzoek
een bewijs te leveren dat hij de rechten op de foto of afbeelding bezit. De
Bank behoudt zich het recht voor, geheel naar believen, bepaalde foto’s
te weigeren of na hun upload te wissen. Zijn in ieder geval niet toegestaan: foto’s met portretten, karikaturen, namen van beroemde personen,
standbeelden, tekeningen of schilderwerken, uittreksels uit stripverhalen, logo’s en namen van ondernemingen, producten of diensten (met
inbegrip van afkortingen), reclame of aanvragen voor aankopen (met
inbegrip van publiciteit en vragen voor aankopen voor de onderneming,
de producten of diensten van de kaarthouder), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, URL’s enz. Zijn eveneens niet toegestaan: foto’s
of afbeeldingen die identiteitsfoto’s, identiteitsdocumenten of symbolen (bv. vlaggen van landen) bevatten, politiek of religieus geïnspireerd
zijn, racistisch of beledigend van aard zijn, obsceen zijn of een seksuele
connotatie hebben, gewelddadig, provocerend, illegaal, schokkend, subversief of misleidend zijn, aanzetten tot misdaden, strafbare feiten, misdaden of terroristische daden of daarmee verbonden zijn, verwijzen naar
wapens, alcohol, drugs en tabak, verwijzen naar groeperingen die niet
getolereerd worden door de maatschappij (zoals criminele en racistische
organisaties …), een inbreuk vormen op de naam en de reputatie van de
Bank en/of de bedrijven die haar een licentie hebben gegeven.
18.3 De Cliënt erkent en aanvaart dat de foto’s die hij downloadt in de applicaties die hem toegang verschaffen tot de diensten van de Bank worden opgeslagen op de servers van de bank. In de mate waarin ze persoonlijke gegevens vormen, vallen ze onder de bepalingen van artikel 20.
18.4 De Cliënt mag een foto die hem ter beschikking wordt gesteld in de
bibliotheek met foto’s beschikbaar op de site van de Bank alleen downloaden om zijn applicaties die hem door de Bank ter beschikking worden
gesteld of de weergave van zijn rekeningen op de transactiesite te personaliseren. Hij mag die foto’s in geen geval overdragen aan derden of ze
voor andere doeleinden, zij het commercieel of privé, gebruiken.
19. Beroepsgeheim
19.1 De Bank is ertoe gehouden beroepsdiscretie in acht te nemen. Zij
mag aan derden geen enkele inlichting verstrekken betreffende haar
Cliënten, de door hen doorgevoerde Verrichtingen, hun tegoeden, alsmede de opbrengsten en inkomsten die door de tegoeden op de rekeningen worden gegenereerd, tenzij zij daartoe hun uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen of daartoe gehouden is (i) door een Belgische of
buitenlandse wets- of reglementsbepaling, met name wanneer zij door
een gerechtelijke of administratieve overheid of door een toezichthouder op het bankwezen in België of in het buitenland daarom wordt verzocht, of (ii) indien een legitiem belang dit motiveert.
19.2 De Bank is bovendien ertoe gerechtigd om aan haar correspondenten, onderbewaarnemers of onderaannemers waarop zij bij de uitvoering van de aan de Cliënt verleende diensten een beroep doet alle
inlichtingen te verstrekken die nuttig kunnen zijn voor het uitvoeren van
hun taak, en meer bepaald informatie over de identiteit en de rekeningen
van iedere Cliënt.
19.3 Overeenkomstig de bankgebruiken worden alle inlichtingen en gegevens die nodig of nuttig zijn voor het vlotte verloop van haar verrichtingen met de financiële instellingen opgetekend in de gegevensBank van de
bank, alsook, desgevallend, in de kredietcentrales van de Nationale Bank
van België, dit met inachtneming van de huidige of toekomstige wetsbepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
19.4 Overeenkomstig artikel 322§3 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de
werking van het centrale contactpunt waarnaar verwezen wordt in artikel 322§3 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 deelt de Bank
eenmaal per jaar aan het door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel gehouden Centrale Contactpunt (hierna het
‘CCP’) informatie mee over haar Cliënten.
De volgende identificatiegegevens van de Cliënten worden meegedeeld
aan en geregistreerd in het CCP:
19.5 -voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer of, bij gebrek
daaraan, de naam, eerste officiële voornaam, de geboortedatum en
-plaats (bij gebrek daaraan het geboorteland)
- voor rechtspersonen ingeschreven in de KruispuntBank voor Ondernemingen: het KBO-inschrijvingsnummer
-voor andere Cliënten: de volledige naam, eventuele rechtsvorm en het
land van oprichting bij elke jaarlijkse mededeling van informatie over een
Cliënt aan het CCP zullen de volgende gegevens van het vorige kalenderjaar worden meegedeeld: de lijst van bepaalde rekeningen waarvan
de Cliënt (mede)houder was op eender welk moment in het betrokken
kalenderjaar, alsook bepaalde lopende contracten met de Cliënt op eender welk moment in het betrokken kalenderjaar.
Het CCP behandelt die gegevens om de belastingautoriteiten belast met
de vaststelling en inning van de belastingen, in sommige gevallen en met
inachtneming van de wettelijke procedureregels, in staat te stellen om
de financiële instellingen te identificeren waar de belastingplichtigen
rekeningen of contracten hebben om hen vervolgens erop betrekking
hebbende informatieverzoeken te sturen, hetzij om het bedrag van de
belastbare inkomsten van de Cliënt te bepalen, hetzij om de vermogenssituatie van de Cliënt te kunnen opmaken.
Elke Cliënt heeft het recht om kennis te nemen van de informatie die onder zijn naam door het CCP geregistreerd is door een verzoek te sturen
aan de centrale zetel van de NBB overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het koninklijk besluit van 17 juli 2013 met betrekking tot de werking
van het centrale contactpunt waarnaar verwezen wordt in artikel 322§3
van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992. In geval van onjuiste of
ten onrechte op initiatief van de Bank geregistreerde informatie heeft
de Cliënt het recht om die informatie te laten rechtzetten of schrappen
door per e-mail een verzoek in die zin te sturen aan [email protected]
be of door middel van een brief aan Legal Department op het adres van de
Bank overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het koninklijk besluit
aangaande de werking van het centrale contactpunt waarnaar verwezen
wordt in artikel 322§3 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992.
De gegevens worden maximaal acht jaar in het CCP bewaard vanaf de
afsluiting van het laatste kalenderjaar waarin gegevens over de Cliënt en/
of zijn rekeningen of contracten meegedeeld werden.
20. Persoonlijke levenssfeer
20.1 De persoonsgegevens betreffende de Cliënt, de gevolmachtigde
(met inbegrip van de leden of vertegenwoordigers van een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een mede-eigenaarschap van een onroerend goed) en eventueel de uiteindelijke begunstigde, namelijk onder meer die betrekking hebben op hun identiteit, hun woonplaats, hun
verblijfplaats, hun persoonlijk en fiscaal statuut, hun gezinssituatie, hun
financiële situatie, hun financiële ervaring, hun tegoeden en de verrichtingen die hem betreffen, worden opgeslagen in een of meer bestanden
van de Bank met inachtneming van de in België geldende wetgeving.
Overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer wordt de Cliënt ervan in kennis gesteld dat de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ Keytrade Bank NV is, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Brussel, Vorstlaan 100.
De Bank neemt alle nodige maatregen voor de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard tegen diefstal, verlies, vernietiging, wijziging
of elke andere niet-toegelaten toegang of verwerking.
20.2 Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden gaat de
Cliënt (en eventueel de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke begunstigde voor wie de Cliënt borgstaat) ermee akkoord dat zijn gegevens door de
Bank worden opgeslagen en verwerkt voor administratieve doeleinden,
met het oog op het beheer van de rekeningen, het beheer van de Verrichtingen, het beheer en de toekenning van kredieten of andere diensten, in
het algemeen, het beheer van de contractuele relaties, het beheer van de
controle van de regelmatigheid van de Verrichtingen en van de voorkoming van onregelmatigheden (voorkoming van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme, van misbruiken en van bedrog), de opstelling van marktanalyses, statistieken en tests, commerciële prospectie en
direct marketing betreff de bank, financiële of verzekeringsproducten, of
betreff de andere producten die worden gepromoot door de Bank of door
vennootschappen die behoren tot de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, en tot slot de naleving van de wettelijke verplichtingen. Wanneer
de Bank samenwerkt met derden die gegevens van de Cliënt verwerken,
zijn die derden gehouden aan het bewaren van de vertrouwelijkheid van
die gegevens en om de nodige maatregelen te treffen om de bescherming ervan te verzekeren. De gegevens van de Cliënt kunnen door de
Bank eveneens worden gebruikt voor de marketing van producten en
diensten die door derden worden voorgesteld, zonder dat de Bank de gegevens van de Cliënt echter aan deze derden mag meedelen.
20.3 De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Bank persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben meedeelt aan de verbonden ondernemingen of
aan de ondernemingen die deel uitmaken van de groep en aan de correspondenten, onderbewaarnemers en onderaannemers waarmee de
Bank samenwerkt. De Cliënt erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt
dat de Bank krachtens de geldende reglementering ertoe gehouden kan
zijn bepaalde inlichtingen of documenten betreffende de Cliënten, hun
rekeningen en de verrichtingen die zij hebben gedaan te verstrekken aan
de beursen prudentiële autoriteiten, zoals de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA), aan soortgelijke buitenlandse autoriteiten,
aan het CCP alsmede in het algemeen aan elke gerechtelijke of adminis-
tratieve overheid. Dit akkoord geldt eveneens ingeval het meedelen van
gegevens aan de voornoemde personen gebeurt naar een land dat geen
lid is van de Europese Unie, dat een passend beschermingsniveau biedt.
20.4 De Cliënt (en desgevallend de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke begunstigde) is ertoe gerechtigd zich kosteloos te verzetten tegen
de verwerking van zijn gegevens voor commerciële prospectie of direct marketing door de verzending van een e-mail aan het adres [email protected]
keytradebank.be of per brief die aan het Legal Department van de Bank
moet worden gericht.
20.5 De Cliënt (en desgevallend de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke
begunstigde) is gerechtigd de gegevens te raadplegen die op hem betrekking hebben en onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending
van een e-mail naar het adres [email protected] of per brief die aan
het Legal Department van de Bank moet worden gericht. Aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Openbaar Register van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
20.6 De lokalen van de Bank die toegankelijk zijn voor de Cliënten worden
met videocamera’s bewaakt. De gegevens die aldus worden verzameld,
worden door de Bank opgeslagen en verwerkt in het kader van de beveiliging en controle van haar lokalen. Door de lokalen van de Bank te betreden, stemt de Cliënt ermee in dat hij gefilmd wordt.
21. Witwassen
21.1 De Cliënt bevestigt dat de tegoeden die op elk van zijn rekeningen
zijn of zullen worden geplaatst, afkomstig zijn of zullen zijn van een legale
activiteit en dat de rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
21.2 De Bank draagt geen enkele aansprakelijkheid wegens het verstrekken van welke informatie ook aan de Cel voor de Verwerking van de Financiële Inlichtingen of aan enig natuurlijk persoon of aan enig bevoegd
orgaan in verband met de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse
gevolgen die uit een dergelijke informatie zouden voortvloeien, bijvoorbeeld ten gevolge van een verzet tegen een verrichting door de
voornoemde personen.
22. Overlijden
22.1 Ingeval een Cliënt of diens echtgenoot overlijdt, moet de Bank daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld door de erfgenamen en/of de
rechthebbenden, ten opzichte van wie de verplichtingen van de Cliënt
ondeelbaar zijn, alsmede door de eventuele gevolmachtigden van de
overledene.
22.2 Zodra de Bank in kennis is gesteld van het overlijden van de Cliënt
of van diens echtgenoot, kan zij de rekeningen van de Cliënt of van diens
echtgenoot tijdelijk blokkeren, teneinde bij de administratie der belastingen of bij elke andere administratie de aangiften te doen die haar
door de wet worden opgelegd of in afwachting van de ontvangst van alle
documenten die bij wet zijn voorgeschreven. Onder voorbehoud van andersluidende reglementaire bepalingen worden de tegoeden die de Bank
namens de overledene in haar bezit heeft vervolgens vrijgegeven ten
bate van de erfgenamen en/of rechthebbenden tegen overlegging van,
naargelang het geval, een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of een attest of in een akte van
erfopvolging opgemaakt door een notaris. De Bank kan bovendien aflevering vorderen van alle andere documenten die de Bank nodig of nuttig
zou oordelen. De Bank controleert deze documenten, maar is slechts
aansprakelijk voor haar bedrog of haar grove fout bij het onderzoek van
de echtheid en de geldigheid, de vertaling of de interpretatie ervan, vooral wanneer het documenten betreft die in het buitenland zijn opgesteld.
22.3 De Bank zal bovendien, conform de toepasselijke wetsbepalingen,
op verzoek van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende,
aan deze laatste een bedrag ter beschikking stellen dat de helft van de
beschikbare creditsaldi vertegenwoordigd van de gemeenschappelijke
of onverdeelde zicht- of spaarrekening(en) waarvan de overledene of
de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de
langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, en dat 5.000
euro niet overschrijdt. De Cliënt wordt erop attent gemaakt dat de toepasselijke wetsbepalingen voorzien dat de langstlevende echtgenoot
of wettelijk samenwonende die een bedrag zou afhalen dat hoger is dan
voormeld bedrag, enig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de
onverdeeldheid of de nalatenschap verliest ter waarde van de som die
boven voormeld bedrag is afgehaald, evenals daarenboven de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving, en de Bank kan daarvoor geen aansprakelijkheid
oplopen.
Algemene voorwaarden - pagina 10
22.4 De Cliënt erkent en aanvaardt dat ter gelegenheid van de vereffening van zijn nalatenschap door de Bank inlichtingen over zijn rekeningen
en over de verrichtingen die hij heeft gedaan kunnen worden meegedeeld
aan de notaris, die belast is met het organiseren van de erfopvolging of
aan de autoriteiten, met name aan de belastingadministratie.
22.5 De Bank zendt de post betreffende de tegoeden die zij namens de
overledene in haar bezit heeft naar het adres dat in onderlinge overeenstemming tussen alle erfgenamen en/of rechthebbenden is opgegeven. Bij
gebrek aan dergelijke richtlijnen wordt de post gezonden naar het adres
van de overleden Cliënt, naar de notaris of naar elke andere persoon die
belast is met de behartiging van de belangen van de rechthebbenden.
22.6 De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn ten opzichte van de Bank
hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de kosten wegens
het openvallen van de nalatenschap en de vereffening ervan.
23. Blokkering van de rekeningen
– Weigeren van verrichtingen
De Bank behoudt zich het recht voor om de rekeningen of tegoeden van
de Cliënt tijdelijk te blokkeren of om de uitvoering van instructies van de
Cliënt inzake verrichtingen te weigeren, om redenen die objectief gemotiveerd zijn zoals de bescherming van de belangen van derden en bij vermoeden van het gebruik van de diensten van de Bank om frauduleuze of
illegale verrichtingen te verwezenlijken of te faciliteren, de weigering van
de Cliënt om op informatieverzoeken van de Bank te antwoorden, alsook
de noodzaak om over te gaan tot een analyse in geval van atypische verrichtingen.
24. Opzegging
24.1 Het contract dat met de Bank op grond van deze Algemene
Voorwaarden wordt gesloten, wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Het kan door de Cliënt kosteloos, zonder verantwoording en met inachtneming van een opzegtermijn van drie dagen worden opgezegd per
aangetekende brief gericht naar de zetel van de bank. Het contract kan
door de Bank ook kosteloos en zonder verantwoording worden opgezegd
door middel van een kennisgeving gericht aan de Cliënt op elke duurzame
drager zoals een e-mail, weliswaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden, tenzij bij ernstige nalatigheid vanwege
de Cliënt of in het geval waarin het vertrouwen in de Cliënt sterk is afgenomen. Onder ernstige nalatigheid verstaan we onder andere het niet
naleven van de beveiligingsprocedures door de cliënt, het niet uitvoeren
van elke wezenlijke verplichting waaraan de cliënt zich dient te houden,
elk onrechtmatig gebruik van de diensten van de Bank en het aanhoudend
niet reageren op kennisgevingen van de bank.
De opzegging van het contract dat op grond van deze Algemene
Voorwaarden is gesloten, doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de
lopende verrichtingen, en eventueel van de termijnverrichtingen.
24.2 Mits de contractuele voorwaarden (met name de termijn) die voor
de afwikkeling van deze lopende verrichtingen zijn vastgelegd, worden
in acht genomen, maakt de opzegging van het contract alle onderlinge
schuldvorderingen en schulden tussen de partijen onmiddellijk opeisbaar. De op gezette tijden aangerekende commissies en kosten zijn
slechts naar evenredigheid verschuldigd door de Cliënt tot aan het einde
van het contract en kunnen worden afgetrokken van elk bedrag dat door
de Bank aan de Cliënt is verschuldigd. Indien deze commissies of kosten
vooraf zijn betaald, worden zij naar evenredigheid onverwijld terugbetaald vanaf de maand volgend op de datum van de beëindiging.
24.3 De creditsaldi op de rekeningen, met inbegrip van alle interesten
waarop de Cliënt recht heeft tot op de dag van de opzegging, zullen zonder bijkomende kost aan de Cliënt worden uitbetaald of overgeschreven
op een door de Cliënt aan de Bank opgegeven betaalrekening. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen vanwege de Cliënt met betrekking tot de
beschikbaarstelling van de creditsaldi, alsmede van de andere tegoeden
van de Cliënt die bij de Bank in bewaring zijn gegeven, binnen een redelijke
termijn na de opzegging zal de Bank zelf de manier mogen bepalen waarop deze creditsaldi op risico van de Cliënt aan de Cliënt zullen worden
terugbezorgd.
24.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden, en desgevallend
van elk ander contractueel document dat de partijen bindt, blijven voor
het overige van toepassing tot de volledige vereffening van alle verrichtingen en verbintenissen van de partijen.
24.5 De Bank neemt deel aan de bankoverstapdienst en stelt hiervoor het
formulier ‘Aanvraag bankoverstapdienst’ ter beschikking van de Cliënt.
Overeenkomstig het bankoverstapdienst-reglement, en op voorwaarde
dat beide banken deelnemen aan de bankoverstapdienst, kan op eenvoudige wijze verzocht worden om: de overdracht van bepaalde betalingsop-
Algemene voorwaarden - pagina 11
drachten, de vereffening van een zichtrekening, of de overdracht van bepaalde betalingsopdrachten met vereffening van de zichtrekening bij de
huidige bank. De Bank zal daarbij, in de mate van het mogelijke, de voorschriften van het bankoverstapdienst-reglement naleven. Voor meer
inlichtingen, kan beroep gedaan worden op de brochure bankoverstapdienst, raadpleegbaar op de internetsite en gratis ter beschikking gesteld
aan de loketten van de Bank of via de helpdesk van de Bank (+ 32 (0)2 679
90 00 of elk ander nummer kenbaar gemaakt op de internetsite – [email protected]
keytradebank.be).
24.6 De Bank behoudt zich het recht voor om de rekeningen van de Cliënt
af te sluiten wanneer er gedurende een periode van vijf jaar geen login
werd geregistreerd noch een verrichting op initiatief van de cliënt (de
debitering van kosten, de betaling van interesten, een doorlopende opdracht of domiciliëring worden niet als verrichtingen op initiatief van de
cliënt beschouwd). In dat geval brengt de Bank de Cliënt op de hoogte van
het feit dat ze de rekening wil afsluiten. Indien de Cliënt niet reageert en
nadat in voorkomend geval maatregelen zijn genomen voor het opzoeken
van informatie zoals voorzien in de wet van 24 juli 2008 houdende diverse
bepalingen, worden de slapende tegoeden overgeschreven naar de Deposito- en Consignatiekas conform de bepalingen van die wet.
25. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
25.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Bank te allen tijde
worden gewijzigd.
25.2 De Cliënt zal door middel van een kennisgeving van de Bank op de
hoogte worden gebracht van de wijziging van de Algemene Voorwaarden.
De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de internetsite en aan de
loketten van de Bank ter beschikking van de Cliënten zijn.
25.3 Behoudens wettelijke of reglementaire verplichtingen zullen de
gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden bij het verstrijken
van een termijn van twee maanden na de kennisgeving of op een latere
door de Bank aangegeven datum. De Cliënt die de Bank niet vóór de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden ervan in Kennis
stelt dat hij de wijzigingen niet aanvaardt, zal geacht worden deze wijzigingen te hebben aanvaard. De Cliënt die de nieuwe algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan vóór de inwerkingtreding ervan zijn relatie met de
Bank zelf onmiddellijk kosteloos beëindigen. De Bank zal de relatie met de
Cliënt, die de nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt,
stopzetten.
25.4 Onverminderd hetgeen voorafgaat, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke Verrichting die door de Cliënt na de inwerkingtreding
van de gewijzigde voorwaarden wordt gedaan, zal worden geregeld door
de nieuwe Algemene Voorwaarden en dat de Cliënt onweerlegbaar zal
geacht worden ze te hebben aanvaard.
26. Geldend recht en bevoegdheid
26.1 Deze Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Cliënt en van de bank,
zijn onderworpen aan het Belgische recht. De contacten met de Cliënt
die voorafgaan aan de afsluiting van een contract op afstand worden
geregeld door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van
geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel (en meer bepaald de vrederechter in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel van de Bank is
gevestigd) bevoegd.
26.2 Indien de Cliënt geen woonplaats in België heeft en hij in de Aanvraag tot opening van een bankrelatie voor de uitvoering van dit contract
geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt de Cliënt onweerlegbaar
geacht woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van de Bank
(art. 39 van het Gerechtelijk wetboek), waar alle betekeningen en kennisgevingen van akten of gerechtelijke procedures hem rechtsgeldig
zullen kunnen worden gedaan. In dit geval brengt de Bank de Cliënt er per
aangetekende brief van op de hoogte dat zij een dergelijke betekening of
kennisgeving op haar Zetel heeft gedaan.
27. Verjaringstermijn
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen of wettelijke of
conventionele bepalingen die voorzien in een kortere termijn, verjaart
het recht tot juridisch optreden jegens de Bank na een termijn van drie
jaar die een aanvang neemt op de datum van de verrichting of het feit dat
aanleiding geeft tot de actie.
II. De Rekeningen, Verrichtingen op
rekening en Kredieten
28. Werking van de rekeningen
28.1 Alle verrichtingen tussen de Bank en de Cliënten gebeuren en worden afgewikkeld via een rekening, volgens de geldende wetten en bankpraktijken. Elke verrichting wordt uitgevoerd via een inschrijving op het
credit of het debet van een rekening van de Cliënt, naargelang de Verrichting een recht of een verplichting van de Cliënt ten opzichte van de Bank
doet ontstaan.
28.2 De Bank opent voor haar Cliënten de soorten rekeningen die vermeld zijn in het document ‘Tarieven’, om de opening waarvan de Cliënten
hebben verzocht door middel van een Aanvraag tot opening van een
bankrelatie die door de Bank is aanvaard, of door middel van enig ander
contract met de bank, of, op haar eigen initiatief, elke rekening die nuttig
of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een verrichting.
29. Individuele of collectieve rekeningen
29.1 De rekeningen bij de Bank kunnen worden geopend ten name van een
of meer personen. Ze zijn slechts geopend ten name van meer personen
indien alle personen de formaliteiten voor de Opening van een bankrelatie hebben vervuld. Met elke verwijzing in deze Algemene Voorwaarden
naar een Cliënt/rekeninghouder wordt bedoeld een verwijzing naar elke
mederekeninghouder van een rekening.
29.2 Behoudens bijzonder akkoord, opent de Bank geen onverdeelde
rekeningen. Alle collectieve rekeningen zijn gemeenschappelijke rekeningen.
29.3 Bijgevolg wordt elke mederekeninghouder van de collectieve rekening geacht ten opzichte van de Bank schuldeiser of schuldenaar te zijn
van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de rekening (actieve en passieve hoofdelijkheid) en kan hij op die rekening alleen handelen alsof hij er de enige rekeninghouder van is, onder voorbehoud van
artikel 56.5.
29.4 De Bank is ertoe gehouden elke kennisgeving betreffende de collectieve rekening aan een van de rekeninghouders te sturen en elke kennisgeving die aan deze rekeninghouder wordt gedaan geldt als kennisgeving
aan alle mederekeninghouders van de rekening.
29.5 Enkel de fiscale verblijfplaats van de rekeninghouder, zoals te
kennen gegeven in de Aanvraag tot opening van een bankrelatie wordt
door de Bank in acht genomen om het belastingstelsel te bepalen dat op
deze rekening van toepassing is. Er wordt evenwel uitdrukkelijk bepaald
dat, niettegenstaande hetgeen voorafgaat, indien een van de mederekeninghouders van de rekening een Belgische ingezetene is, de rekening zal
onderworpen zijn aan de toepasselijke Belgische regels, daarin begrepen
wat betreft het fiscaal regime.
29.6 In de veronderstelling dat de Bank zich ten opzichte van de overheid,
een beslagleggende schuldeiser of enige andere derde zou dienen uit te
spreken over de eigendom van de tegoeden op het credit van een gemeenschappelijke rekening zal zij, onverminderd andere eventuele akkoorden tussen mederekeninghouders waar de Bank niet bij betrokken
is en waarover zij zich niet hoeft te informeren, ervan uitgaan dat deze
tegoeden in gelijke hoofdelijke gedeelten toebehoren aan elk van de mederekeninghouders.
30. Rekeningen op naam van minderjarigen
30.1 De wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige verbinden
zich ertoe de tegoeden op rekeningen die op naam van minderjarigen
werden geopend enkel te beheren in het exclusieve belang van de kinderen. Opvragingen en overdrachten moeten steeds in het belang van
de kinderen worden verricht. De wettelijke vertegenwoordigers zijn als
enige aansprakelijk voor de strikte naleving van deze bepaling en waarborgen de Bank hoofdelijk en ondeelbaar tegen elk eventueel verhaal ten
gevolge van een tekortkoming van hunnentwege.
30.2 Het vervreemden van roerende goederen (financiële instrumenten)
is in principe afhankelijk van de toelating door de vrederechter. Niettemin
kunnen transacties worden verricht zonder deze toelating, wanneer de
opbrengst van de verkoop onmiddellijk wordt hergebruikt in naam van de
minderjarige, conform het beheer als een goede huisvader. In dit geval
verbinden de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige zich ertoe de tegoeden op rekeningen die werden geopend op naam van de minderjarige te beheren in het belang van de minderjarige en ze opnieuw te
beleggen met de vereiste voorzichtigheid. De wettelijke vertegenwoordigers zijn als enige aansprakelijk voor de strikte naleving van deze bepaling en waarborgen de Bank hoofdelijk en ondeelbaar tegen elk eventueel
verhaal ten gevolge van een tekortkoming van hunnentwege.
30.3 Bij gebrek aan een schriftelijke mededeling betekend door een van
de ouders of van een andere wettelijke vertegenwoordiger, laat de interventie van een ouder of een andere wettelijke vertegenwoordiger op een
van de rekeningen geopend op naam van een minderjarige het akkoord
van de andere ouder of van elke andere wettelijke vertegenwoordiger veronderstellen.
30.4 Ingevolge artikel 65 en de beoordeling van het passende karakter
van orders op financiële instrumenten op een rekening geopend op naam
van een of meer minderjarigen heeft de Bank de toelating om te veronderstellen dat de vertegenwoordiger die handelt namens en voor rekening van de minderjarige geen kennis noch ervaring heeft op het vlak van
de betrokken financiële instrumenten, niettegenstaande het feit dat die
vertegenwoordiger aan de Bank een hoger kennis- en ervaringsniveau
betekend heeft overeenkomstig artikel 56.
31. Debetsaldi
31.1 De Cliënt verbindt zich ertoe op zijn rekening op ieder ogenblik een
creditsaldo te behouden, behoudens bijzonder uitdrukkelijk akkoord
tussen de partijen (bijvoorbeeld ingeval door de Bank aan de Cliënt een
krediet wordt toegekend).
31.2 Elk debetsaldo dat door de Bank wordt geduld, zal in geen geval een
recht vormen op het behoud of op een occasionele vernieuwing van dit
debetsaldo. Bijgevolg zal de Bank te allen tijde de volledige terugbetaling
van het debetsaldo kunnen eisen en een einde kunnen stellen aan deze
tolerantie en de gerechtelijke invordering van haar schuldvordering kunnen vervolgen, na het verzenden van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven waaraan na een maand geen gevolg is gegeven.
Elk debetsaldo van een rekening (mogelijks na overschrijding van de limiet van de eventueel toegekende kredieten) brengt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling interesten op ten bate van de bank, tegen de
debetrentevoet (overschrijding) die door de Bank met betrekking tot de
betrokken valuta’s wordt toegepast tijdens de periode dat de rekening
een debetsaldo vertoonde, zoals vermeld in het document ‘Interesten’.
De debetinteresten worden voor het bedrag van de overschrijding berekend volgens de nominale methode, op regelmatige tijdstippen en
op grond van een jaar van 365 dagen, waarbij de dag van overschrijding
meegerekend wordt in de berekening van de interesten. De debetinterest van toepassing op de overschrijding is een variabele interest die
op- of neerwaarts herzien kan worden op de eerste dag van elk kwartaal
binnen de limieten van het wettelijke maximale JKP. Het wordt berekend
op grond van de richtgevende herfinancieringsrente van de Europese
Centrale Bank (Main refinancing operations (fixed rate)) (beschikbaar op
de website www.ecb.int), toepasbaar op de laatste dag van het vorige
kwartaal en vermeerderd met een marge van 0,5% en een coëfficiënt van
10% bij betalingsachterstand.
32. Weigering van verrichting door de bank
32.1 De Bank kan (gedeeltelijk of volledig) weigeren een onvoldoende
gedekte verrichting uit te voeren of kan ze uitstellen. Onder meer rekening houdend met de informatisering door de Bank van de verwerkingsprocessen van de verrichtingen is de Bank er niet toe gehouden aan haar
Cliënt kennis te geven van het feit dat een verrichting niet is uitgevoerd
wegens een ontoereikende dekking.
32.2 Een rekening is toereikend gedekt zodra zij een dekking bevat die het
mogelijk maakt de verrichting uit te voeren in hoofdsom, kosten, taksen
en eventuele vergoeding van de bank. De Bank kan specifieke dekkingen
vorderen voor de verschillende soorten verrichtingen voordat zij deze
verrichtingen uitvoert.
32.3 Artikel 32.2 is uitsluitend bedongen ten bate van de bank. De Bank
kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van een
verrichting waarvoor de rekening van de Cliënt geen toereikende dekking bevatte. Indien de Bank een verrichting uitvoert (met inbegrip van
een Order betreff de een Financieel Instrument) die onvoldoende gedekt
was, zal de Cliënt ertoe gehouden zijn het negatieve saldo van zijn rekening aan te zuiveren en de Bank zal met het oog op de aanzuivering van dit
negatieve saldo alle rechten kunnen uitoefenen waarin deze Algemene
Voorwaarden voorzien.
33. Verrichtingen
33.1 Behoudens uitdrukkelijk dwingendere bepalingen, bijvoorbeeld met
betrekking tot de Orders betreffende financiële instrumenten of Betalingstransacties, voert de Bank de haar door de Cliënt opgedragen verrichtingen uit binnen de kortste redelijke termijnen, overeenkomstig de
bankpraktijken en de Bank houdt, over het algemeen, enkel rekening met
de ontvangen kennisgevingen (bv. toekenning of intrekking van een volmacht) vanaf de dag na de dag van ontvangst ervan.
33.2 De Bank kan (maar moet niet) weigeren rekening te houden met en
gevolg te geven aan een kennisgeving (met inbegrip van een aanvraag
om een verrichting) van een Cliënt indien (i) de Bank deze kennisgeving
om een of andere reden als onvolledig, dubbelzinnig of onuitvoerbaar
beschouwt, (ii) deze kennisgeving is opgesteld of vergezeld gaat van
Algemene voorwaarden - pagina 12
documenten of bewijsstukken die zijn opgesteld in een andere taal dan
het Nederlands, het Frans of het Engels, (iii) volgens het oordeel van
de Bank de echtheid van deze kennisgeving in vergelijking met het (de)
specimen(s) van de handtekening twijfelachtig is en indien de Bank redenen heeft om te geloven dat zij niet door de Cliënt (of door diens gevolmachtigde) is ondertekend, (iv) de Bank vermoedt dat de kennisgeving
onrechtmatig of bedrieglijk is of niet uitgaat van de Cliënt (of van een van
zijn gemachtigde vertegenwoordigers), om welke reden ook, (v) de kennisgeving betrekking heeft op een onderwerp waarvoor door de Bank
standaardformulieren ter beschikking van de Cliënten worden gehouden (adreswijziging, volmacht, overschrijvingsformulier, enz.) en deze
formulieren niet werden gebruikt voor de kennisgeving, of ten slotte (vi)
de kennisgeving op een andere manier gebeurde dan volgens een van de
geldige manieren van kennisgeving aan de bank, zoals bepaald in artikel 7.
De Bank kan in die gevallen ook de uitvoering van een order van de Cliënt
uitstellen zolang de omstandigheden die aanleiding gaven tot dat uitstel
niet verdwenen zijn. In deze gevallen stelt de Bank de Cliënt daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis via het middel dat zij daartoe het best passend
acht (eventueel telefonisch). De Bank behoudt zich het recht voor om
daarvoor kosten aan te rekenen. Het is niettemin de taak van de Cliënt
het initiatief te nemen om te informeren naar de stand van uitvoering van
een betalingsopdracht, een order betreffende een Financieel Instrument
of van een instructie aan de bank. Indien de Bank niettemin beslist rekening te houden met en gevolg te geven aan een dergelijke kennisgeving,
zonder de Cliënt daarvan in kennis te stellen, draagt de Cliënt de risico’s
die verbonden zijn aan de uitvoering van de door de Bank ontvangen instructies, die met name voortvloeien uit het onvolledig of dubbelzinnig
karakter van zijn kennisgeving.
cht voor de Verrichtingen in valuta’s te weigeren indien die valuta’s niet
gebruikelijk zijn binnen de bank.
37. Kredietkaarten en debetkaarten
37.1 De Cliënten kunnen om de uitreiking verzoeken van betaalkaarten,
debetkaarten of kredietkaarten, die vermeld zijn in het document ‘Tarieven’. Het gebruik van elke kaart wordt geregeld door een bijzonder reglement, dat door de Cliënt moet worden onderschreven. De Bank behoudt
zich het recht voor de uitreiking van een betaalkaart, debetkaart of kredietkaart, te weigeren zonder dat zij gehouden is deze weigering met redenen te omkleden.
37.2 De Bank kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de
Cliënt het recht om een dergelijke kaart te gebruiken intrekken, en eisen
dat die wordt teruggegeven.
38. Kredieten
Geen lening of debetstand wordt toegestaan zonder een uitdrukkelijke
en bijzondere overeenkomst gesloten tussen de Bank en de Cliënten.
De kredieten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden, mogelijks
gesloten door een uitwisseling van brieven, en in de mate dat ervan niet
is afgeweken door de bijzondere voorwaarden, aan de bepalingen van de
huidige Algemene Voorwaarden. Zoals aangegeven in artikel 8.3, zoals
voor elk ander product of dienst, behoudt de Bank zich het recht voor om
geen kredieten te verlenen aan een individuele Cliënt of aan een categorie Cliënten, of bepaalde kredietvormen niet voor te stellen. De huidige
Algemene Voorwaarden maken geen kredietaanbod uit.
34. Stortingen op de rekening (contanten of 39. Cheques – Handelspapieren
39.1 Voor zover dit type producten is aangeboden door de bank, en
financiële instrumenten)
volgens de voorwaarden die in dat aanbod zijn vastgesteld, mag de Bank
34.1 De Bank biedt haar Cliënten de mogelijkheid stortingen te doen
in contanten of in financiële instrumenten. Deze stortingen kunnen
door de Cliënten alleen worden gedaan aan de loketten van de Bank en
uitsluitend op de rekening van de Cliënt bij de Bank (behoudens uitzonderingen toegestaan door de bank).
34.2. De Bank behoudt zich het recht voor een storting van contanten
op een bij de Bank geopende rekening slechts te aanvaarden indien deze
storting gebeurt via een overschrijving of een overmaking die afkomstig
is van een andere Belgische Bank of van een land dat deelneemt aan de
bestrijding van het witwassen van geld (lijst opgesteld door de Financiële
Actiegroep, FAG). Zij behoudt zich het recht voor een fysieke bewaargeving van effecten of gelden niet te aanvaarden.
34.3 Alle financiële instrumenten die op de rekening van de Cliënt worden geboekt, zullen onderworpen zijn aan het stelsel van de fungibiliteit
of vervangbaarheid ingesteld bij het gecoördineerde koninklijk besluit nr.
62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare
financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten.
34.4 De Bank behoudt zich het recht voor om stortingen van Belgische of
buitenlandse effecten aan toonder op de effectenrekening van de Cliënt
te weigeren of te aanvaarden onder voorwaarden. De eff cten aan toonder die aan de Bank worden overhandigd, worden gedeponeerd op een
effectenrekening op naam van de Cliënt onder voorbehoud van goede
afloop.
35. Opvragingen
35.1 Veiligheidshalve kan de Bank niet doorlopend al te grote kasvoorraden in biljetten bewaren. De Bank is er dus toe gerechtigd een voorafgaande kennisgeving van drie dagen te vragen aan haar Cliënten die
een opvraging in contanten willen doen vanaf 2.500 euro.
35.2 De opvragingen in deviezen kunnen eveneens afhankelijk worden
gemaakt van een voorafgaande kennisgeving en zijn beperkt tot de gebruikelijke deviezen vermeld in het document Aanbod producten en betalingsdiensten.
35.3 De teruggave van de financiële instrumenten aan de Cliënten gebeurt alleen via overdracht op een effectenrekening bij een andere bank.
36. Valuta’s van de rekeningen
De te debiteren of te crediteren sommen, ten welke titel ook, zullen
worden gedebiteerd of gecrediteerd in de valuta waarin zij door de Bank
zullen zijn betaald of geïncasseerd. De Cliënt is verantwoordelijk voor het
aanzuiveren van de tekorten die met betrekking tot een of meer valuta’s
blijken, dit onverminderd het recht van de Bank om de beschikbare saldi
in een of meer andere valuta’s om te rekenen, overeenkomstig artikel 11.
De te crediteren sommen zullen naar keuze van de Bank op een van de
rekeningen van de Cliënt worden geboekt. De Bank behoudt zich het re-
Algemene voorwaarden - pagina 13
aan haar Cliënten bankcheques getrokken op haar eigen kassen afleveren. De aflevering van deze cheques mag worden onderworpen aan de
aanvaarding door de Cliënt van bijzondere voorwaarden en reglementen.
De Cliënten die de bovenvermelde betaalmiddelen gebruiken, zijn onderworpen aan de verplichtingen die bij de wet of bij overeenkomst gelden voor het uitschrijven van cheques. Ze staan ook in voor de gevolgen
van verlies, diefstal of misbruik van deze betaalmiddelen, conform de
wettelijke en overeengekomen bepalingen in dat verband, en met name
een betalingswaarborg vanwege de Cliënt in geval van verlies of diefstal
van de bankcheque.
39.2 De Bank behoudt zich het recht voor de incasso van cheques te weigeren. In geval van incasso mag zij de rekening van de Cliënt debiteren
voor het bedrag van de incassokosten voorzien in de tarieven. De Bank
en haar correspondenten zijn niet verplicht de wettelijk voorgeschreven
vormvereisten en termijnen na te leven om de rechten te behouden die
aan het ter incasso afgegeven handelspapier verbonden zijn. De Bank
wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af wegens niet-naleving van de
wettelijk voorgeschreven termijnen voor de aanbieding ter acceptatie of
betaling, de aanmaak van de protesten, het bericht van non-acceptatie
of non-betaling en het vervullen van de overeenkomstige formaliteiten
in het buitenland.
40. Rekeningafschriften en borderellen
40.1 De Bank bezorgt haar Cliënten, naar keus van de Cliënt, dagelijks
(in voorkomend geval, enkel na een verrichting), wekelijks of maandelijks, rekeningafschriften. Bij gebrek aan keuze van de Cliënt, zijn de rekeningafschriften maandelijks. De rekeningafschriften worden in elektronische vorm op de transactiesite beschikbaar gesteld. De Cliënten
kunnen de Bank echter ook te kennen geven dat zij ervoor kiezen de
rekeningafschriften per gewone brief verstuurd te krijgen tegen de in de
tarieven geldende kosten.
40.2 Na de uitvoering van elke order betreffende Financiële Instrumenten
zal aan de Cliënt zo gauw mogelijk en uiterlijk tijdens de eerste dag na de
uitvoering van de order een borderel (dat wil zeggen een bericht dat de
uitvoering van de order betreffende het Financiële Instrument bevestigt)
worden betekend, of indien de order betreffende financiële instrumenten
wordt uitgevoerd door een derde correspondent, tijdens de eerste dag
na de ontvangst door de Bank van de bevestiging van de uitvoering van
de order door de correspondent. Tenzij de Cliënt vraag dit borderel te
ontvangen via gewone post zal dit borderel in elektronische vorm op de
transactiesite beschikbaar zijn.
40.3 De Cliënt moet zich vergewissen van de goede uitvoering van elke
verrichting door de Bank en is ertoe gehouden de Bank in kennis te stellen
van elke vergissing (ongeacht of die in het voordeel dan wel in het nadeel
van de Cliënt is) overeenkomstig de modaliteiten en binnen de termijnen
van artikel 15.1. Gebeurt dit niet, dan zullen de vermeldingen op de borderellen en rekeningafschriften geacht worden juist te zijn en zal de Cliënt
onherroepelijk geacht worden ze te hebben aanvaard.
40.4 Berichten in rekeningafschriften en borderellen hebben de overhand
op de berichten per e-mail of sms aangaande dezelfde verrichtingen. In
geval van een tegenstrijdigheid tussen de afschriften van de effectenrekening en de borderellen, gelden laatstgenoemde als bewijs.
40.5 Zoals verduidelijkt in artikel 7.5 zijn de Cliënten ertoe gehouden hun
transactiesite geregeld te raadplegen. Zij kunnen op de transactiesite te
allen tijde het saldo van hun rekening en het overzicht van hun verrichtingen raadplegen. De vermeldingen op de borderellen of rekeningafschriften hebben altijd de overhand op de vermeldingen op de transactiesite.
41. Uitvoering ‘onder voorbehoud van goede
afloop’ of ‘na incasso’
41.1 Indien de Bank de rekening van de Cliënt crediteert voor diverse beragen of tegoeden betreffende een Verrichting (eventueel de effecten
waarvoor de rekening volgens een order betreffende Financiële Instrumenten moet worden gecrediteerd of de bedragen die voortvloeien uit
de incasso van cheques of een ander handelspapier) voordat zij ze zelf
metterdaad heeft ontvangen, zal een dergelijke creditering altijd worden
uitgevoerd onder voorbehoud van goede afloop. Indien deze bedragen of
tegoeden haar niet toekomen, is zij dus ertoe gerechtigd de rekening van
de Cliënt te debiteren voor het bedrag waarvoor die rekening onder voorbehoud van goede afloop werd gecrediteerd, verhoogd met de kosten en
de eventuele koersverschillen. Indien de creditering in een vreemde valuta gebeurde, zal de debitering gebeuren in dezelfde valuta. Deze bepaling
is van toepassing zelfs indien een correspondent van de Bank haar een
bericht van uitvoering bezorgde, dat de afgifte van deze bedragen of tegoeden bevestigt.
41.2 Zelfs wanneer zij de cheques ter betaling aanvaardt, behoudt de
Bank zich het recht voor ze pas na effectieve incasso te crediteren op de
rekening van de Cliënt. In voorkomend geval erkent de Cliënt dat een dergelijke vorm van incasso enige tijd kan duren.
42. Tegenboeking en rechtzetting van fouten
behoud van het feit dat in afwijking van punt (i), de artikels 48.3 en 50
van toepassing zullen zijn op alle betalingsdiensten waarbij de Bank
tussenkomt en, in afwijking van punt (ii) artikel 50 van toepassing zal
zijn ongeacht de gehanteerde valuta.
De volgende artikelen van deze afdeling zijn niet van toepassing op
Cliënten-rechtspersonen, noch op Cliënten-natuurlijke personen
die binnen het kader van hun bedrijfsof beroepswerkzaamheid een
betaalrekening hebben geopend of betalingsopdrachten doorgeven:
artikels 44, 45, 47.3
tot 47.6, 48.1 derde streepje, 50.3 en 51.2 tot en met 51.8. Bovendien
zijn de volgende artikelen van het Boek VII, Titel 3 van het Wetboek
van economisch recht in hun geheel niet van toepassing op de voormelde Cliënten: artikelen VII.27 §3, VII.29, VII.34, VII.36 tot VII.38,
VII.41, VII.49 tot VII.51 en VII.55 §1. Ten slotte dienen de kennisgevingen zoals bepaald in artikels 50.1 en 51.1 hieronder door de voormelde Cliënten onverwijld te geschieden en uiterlijk binnen de vijf dagen, overeenkomstig artikel 15.1 voor de klachten en betwistingen,
en kunnen zij zich niet beroepen op de termijn van dertien maanden
voorzien in de artikels 50.1 en 51.1.
43. Definities
43.1 ‘begunstigde’: de persoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft.
43.2 ‘Betaalinstrument’: ieder gepersonaliseerd instrument en/of
geheel van procedures overeengekomen tussen de Bank en de Cliënt
en waarvan de Cliënt gebruikmaakt om een betalingsopdracht te initiëren.
43.3 ‘betaalrekening’: een rekening die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt.
43.4 ‘betaler’: de persoon die een betalingstransactie toestaat of
een betalingsopdracht geeft.
42.1 De Cliënt machtigt de Bank ertoe ambtshalve en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming fouten in de rekeningen van de
Cliënt recht te zetten of een tegenboeking te doen van verrichtingen die
bij vergissing werden gedaan, bijvoorbeeld maar zonder dat deze opsomming beperkend is, wanneer een rekening tweemaal werd gecrediteerd
voor een som of effecten of wanneer een som of effecten foutief werden
geboekt, of omgekeerd wanneer de Bank heeft nagelaten een rekening te
debiteren voor een som of effecten, of ook nog wanneer een verrichting
waarvoor een rekening werd gecrediteerd onder voorbehoud van goede
afloop niet werd afgewikkeld. Indien effecten waarvoor de effectenrekening moest worden gedebiteerd, werden opgevraagd voordat de fout
werd gecorrigeerd of tegengeboekt, is de Bank ertoe gerechtigd de effecten op risico en op kosten van de Cliënt op om het even welk ogenblik
en op de markt die door de Bank wordt gekozen terug te kopen, indien de
Cliënt nalaat ze terug te geven binnen 2 Dagen na de ingebrekestelling
vanwege de Bank door middel van een kennisgeving. Indien deze effecten
werden overgedragen voordat de fout werd gecorrigeerd of tegengeboekt, kan de Bank de opbrengst van deze verkoop tegenboeken op de
rekening van de Cliënt.
43.5 ‘betalingsopdracht’: een door een betaler of door of via een begunstigde aan de Bank gegeven instructie om een betalingstransactie uit te voeren.
42.2 De Bank is ertoe gerechtigd fouten recht te zetten die voorkomen op
haar internetSite / transactiesite. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de
vermeldingen die met betrekking tot de status van een order betreffende
financiële instrumenten op de internetsite verschijnen niet overeenstemmen met de reële status van een order betreffende financiële instrumenten. De Bank is ertoe gerechtigd deze fouten te corrigeren.
43.8 ‘Unieke Identificator’: een combinatie van letters en/of cijfers
en/of symbolen die moeten worden geleverd voor een zekere identificatie van een gebruiker van de betalingsdiensten en/of zijn betalingsrekening voor een betalingsverrichting. Voor de verrichtingen
binnen de SEPA-zone (Single Euro Payment Area), omvat de Unieke
Identificator de IBAN-code (International Bank Account Number)
van de betaler en de begunstigde, alsook, voor de overschrijvingen
buiten België, de BIC-code (Bank Identificator Code) van de verstrekker van de betalingsdiensten, afhankelijk van het geval, van de betaler
of de begunstigde. Voor de betalingen buiten de SEPA-zone hangen
de te leveren gegevens af van de correspondent van de bank. Informatie hierover kan gratis worden verkregen bij de bank.
III. De betalingsdiensten
Deze afdeling is enkel van toepassing op betalingsdiensten in de mate
dat:
(i) zowel de betalingsdienstaanbieder van de betaler als de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, of de enige bij de betalingstransactie betrokken betalingsdienstaanbieder, in de Europese Unie gevestigd zijn, en dat
(ii) de Betalingsdiensten in euro of in de valuta van een lidstaat buiten
de eurozone worden geleverd.
Voor deze afdeling worden de lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte gelijkgesteld met de lidstaten van de Europese Unie (gezamenlijk ‘lidstaat’).
Elke andere betalingsdienst blijft onderworpen aan de bepalingen van
de afdelingen I en II van de huidige Algemene Voorwaarden, onder voor-
43.6 ‘betalingstransactie’: een door de betaler of begunstigde geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen, behalve de betalingstransacties waarnaar
verwezen wordt in artikel VII.3 §1 van het Boek VII, Titel 2 van het
Wetboek van economisch recht. De betalingsverrichtingen bedoeld
in artikel VII.3 §1 van het Boek VII, Titel 2 van het Wetboek van economisch recht blijven geregeld door de secties I en II van de voorliggende algemene voorwaarden.
43.7 ‘Domiciliëring’: een betalingsdienst voor het debiteren van
de betaalrekening van een betaler, waarbij een betalingstransactie
wordt geïnitieerd door de begunstigde van de betaling op basis van
een door de betaler aan de begunstigde, de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, of aan de betalingsdienstaanbieder van de
betaler verstrekte instemming.
43.9 ‘Werkdag’: een dag waarop de relevante betalingsdienstaanbieder van de betaler of de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde die betrokken is bij de uitvoering van een betalingstransactie
toegankelijk is voor de bij de uitvoering van een betalingstransactie
vereiste werkzaamheden, van 9 uur tot 16 uur.
44. Informatie
Gedurende de bankrelatie heeft de Cliënt te allen tijde het recht de
contractuele bepalingen inzake de betalingsdiensten, alsmede de
informatie en voorwaarden voorzien door de de bepalingen van
het Wetboek van economisch recht met betrekking tot betalingsdiensten, op papier of op een andere duurzame drager te vragen.
Algemene voorwaarden - pagina 14
45. Tarieven
45.1 In afwijking van artikel 8.1, kunnen de tarieven en kosten van de betalingsdiensten in het document ‘Tarieven’, de interesten van toepassing
op de betalingsdiensten in het document ‘Interesten’, en de wisselkoersen van toepassing op de betalingsdiensten in het document ‘Wisselkoersen van betalingstransacties’ door de Bank te allen tijde worden
gewijzigd mits zij van deze wijziging twee maanden voor de inwerkingtreding ervan kennisgeeft aan de Cliënt. De gewijzigde tarieven, interesten
en wisselkoersen van betalingstransacties zullen bovendien op de internetsite en aan de loketten van de Bank ter beschikking van de Cliënten
zijn. De bepalingen van artikels 25.3 en 25.4 aangaande de datum van
inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden hier
mutatis mutandis voor de gewijzigde tarieven, interesten en wisselkoersen van betalingstransacties.
45.2 In afwijking van artikel 45.1 hierboven, zullen wijzigingen in de
rentevoeten of wisselkoersen van toepassing op de betalingsdiensten
en betaalrekeningen echter met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, toepassing vinden, mits de rentevoeten of wisselkoersen zijn bepaald op grond van referentierentevoeten of -wisselkoersen opgenomen in de contractuele documenten tussen de Bank en de
Cliënt en de wijzigingen gebaseerd zijn op de in deze documenten opgenomen referentierentevoeten en -wisselkoersen. De Cliënt zal binnen
de week van deze wijzigingen in kennis worden gesteld. Wijzigingen van
de rentevoet of wisselkoers die ten gunste van de Cliënt uitvallen, zullen
zonder vooropzeg noch kennisgeving worden toegepast.
45.3 De voormelde wijzigingen zijn zonder invloed op de uitvoering door
elk van de partijen, tot bij de afloop ervan en overeenkomstig de oorspronkelijk toepasselijke voorwaarden, van het geheel van de verplichtingen voor bepaalde duur die voortvloeien uit verrichtingen die tussen de
partijen zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen.
46. Kennisgevingen
Behoudens andersluidende melding moeten alle kennisgevingen (betreffende een betalingsverrichting, herroeping van een betalingsopdracht,
vraag tot terugbetaling van een betalingsopdracht) die door de Cliënt
aan de Bank moeten worden gericht krachtens onderhavige sectie worden verstuurd via ofwel de transactiesite conform de modaliteiten en
functionaliteiten die daarop beschikbaar zijn, ofwel via een brief of fax die
behoorlijk door de Cliënt is ondertekend en aan de Bank is gericht, met
dien verstande dat de Bank het recht heeft om geen rekening te houden
met een kennisgeving ontvangen via fax indien zij twijfelt aan de oorsprong of authenticiteit van het bericht en met dien verstande dat de Bank
in elk geval kan verzoeken alvorens rekening te houden met die kennisgeving dat de kennisgeving wordt bevestigd via gewone post, in welk geval
alleen de briefwisseling per gewone post als de geldende kennisgeving
zal worden beschouwd.
47. betalingstransacties
47.1 De Bank biedt haar Cliënten de mogelijkheid betalingstransacties
te doen. Zij moeten worden geïnitieerd overeenkomstig de betaalinstrumenten en -middelen die door de Bank ter beschikking van de Cliënt
worden gesteld. De Bank kan op elk moment de Cliënten nieuwe betaalinstrumenten aanbieden en het gebruik daarvan onderwerpen aan specifieke limieten of de aanvaarding van bijzondere voorwaarden.
47.2 Een betalingstransactie wordt pas als toegestaan aangemerkt en
zal door de Bank pas worden uitgevoerd indien de Cliënt-betaler heeft
ingestemd met deze betalingsopdracht via een kennisgeving aan de
Bank of, in geval van een Europese domiciliëring, door het geven van een
geldig ondertekend Europees domiciliëringsmandaat aan de schuldeiser-begunstigde. Bovendien zal de Cliënt ook geacht worden met een
betalingstransactie te hebben ingestemd indien hij de betalingsopdracht
heeft gegeven door het gebruik van een betaalinstrument overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.
47.3 In afwijking van artikel 7.7 is het tijdstip van ontvangst van een betalingsopdracht, het tijdstip waarop de betalingsopdracht door de Bank
wordt ontvangen in zoverre die door de Bank is ontvangen uiterlijk op
het limietuur voor de betrokken betalingsopdracht zoals aangegeven in
het document Aanbod producten en betalingsdiensten. Indien de betalingsopdracht door de Bank is ontvangen na dat limietuur wordt ze verondersteld te zijn ontvangen op de eerste werkdag die volgt.
Indien de Cliënt een betalingsopdracht initieert met opgave van het feit
dat de uitvoering van de betalingsopdracht pas op een specifieke datum
aanvangt, wordt het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht
geacht op de aangegeven dag te vallen.
Indien de in de voormelde alinea’s bepaalde de dag van ontvangst voor de
Bank niet op een werkdag valt, wordt de betalingsopdracht geacht op de
Algemene voorwaarden - pagina 15
eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen.
47.4 De Cliënt kan een betalingsopdracht alleen herroepen via een kennisgeving aan de Bank en met duidelijke opgave van de betreffende betalingsopdracht.
Een betalingsopdracht kan evenwel niet meer worden herroepen na ontvangst ervan door de bank. Zonder afbreuk aan artikel 47.5, wanneer de
betalingstransactie door of via de begunstigde van de betaling werd geïnitieerd, kan de Cliënt-betaler zijn opdracht niet meer herroepen nadat hij
de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. Wanneer de betalingsopdracht werd geïnitieerd met opgave van het feit dat de uitvoering
van de betalingsopdracht pas op een specifieke datum aanvangt, kan de
herroeping ervan slechts geschieden uiterlijk tot het einde van de werkdag
die aan de overeengekomen dag voorafgaat.
47.5 Een domiciliëring en de hiermee verbonden lastgeving kan, onverminderd de rechten inzake terugbetaling, door de Cliënt te allen tijde worden
opgezegd en ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan
de overeengekomen dag waarop de betaalrekening van de Cliënt-betaler
door de Bank wordt gedebiteerd.
De cliënt-betaler kan het mandaat herroepen door kennisgeving aan de
schuldeiser-begunstigde.
De cliënt-betaler heeft eveneens het recht om de debitering te weigeren
tot uiterlijk middernacht voor de dag van uitvoering van de betalingsopdracht op de transactiesite van de bank. Een weigering van de debitering
maakt geen herroeping uit van het mandaat dat steeds ten aanzien van de
schuldeiser-begunstigde dient te gebeuren.
47.6 De Cliënt kan binnen 8 weken die volgen op de debitering van de
fondsen de terugbetaling vragen van een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die reeds is uitgevoerd, integraal terugbetalen aan de Cliënt-betaler, indien (i) toen de transactie werd
toegestaan het precieze bedrag van de betalingstransactie niet werd gespecificeerd, EN (ii) het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de
Cliënt, op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de bepalingen van zijn
contract met de begunstigde en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. De Cliënt zal de Bank op diens verzoek
alle feitelijke elementen afleveren betreffende die voorwaarden. Voor toepassing van voorwaarde (ii), zal de Cliënt geen met de valutawissel verband
houdende redenen kunnen aanvoeren indien de in het document Wisselkoersen van betalingstransacties overeengekomen referentiewisselkoers
werd toegepast. Bovendien zal de Cliënt geen recht op terugbetaling hebben, indien hij zijn instemming met de betalingstransactie of een reeks
betalingstransacties aan de Bank heeft gericht, EN er minstens vier weken
vooraf op een overeengekomen wijze informatie betreffende de toekomstige betalingstransactie aan de Cliënt door de Bank of de begunstigde werd
verstrekt of is ter beschikking gesteld. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een dergelijk verzoek tot terugbetaling zal de Bank het volledige bedrag van de betalingstransactie terugbetalen of motiveren waarom
zij weigert tot terugbetaling over te gaan, met opgave van de instanties
waarbij de Cliënt de zaak aanhangig kan maken indien hij de motivering van
de Bank niet aanvaardt.
Wat betreft een reeds uitgevoerde betalingstransacties op basis van
een Europese domiciliëring, zal de Bank een terugbetaling van het van
de betaalrekening van de Cliënt-betaler gedebiteerde bedrag uitvoeren,
wanneer:
- de Cliënt-betaler de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag
vordert binnen 8 weken na de desbetreffende debitering van zijn betaalrekening, of
- de Cliënt-betaler binnen dertien maanden na de debitering van zijn betaalrekening de Bank een aangetekend schrijven richt met het verzoek
tot terugbetaling van de betalingstransactie, indien de betalingstransactie niet werd toegestaan door de Cliënt overeenkomstig artikel 47.2.
47.7 Zonder afbreuk aan de voormelde bepalingen, wordt een betalingsopdracht pas aanzien als geldig en ontvangen door de Bank en kan de Bank
deze slechts correct en doeltreffend uitvoeren, (i) indien de Unieke Identificator van de betaler en de begunstigde en het bedrag van de betaling met
opgave van de toepasselijke valuta duidelijk worden opgegeven,
(ii) indien en wanneer de Cliënt aan de Bank op een bevredigende manier
alle informatie heeft verstrekt die zij redelijkerwijze kan eisen in verband
met deze betalingsopdracht. Bovendien wordt een betalingsopdracht
pas als geldig beschouwd indien de rekening waarmee die opdracht moet
worden uitgevoerd op dat moment voldoende saldo heeft om de opdracht
volledig uit te voeren.
47.8 Wanneer de Bank weigert een betalingsopdracht uit te voeren, zal zij
de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen via het middel dat zij
daartoe het best passend acht (eventueel telefonisch of door foutmelding
op de transactiesite). De Bank behoudt zich het recht voor om daarvoor
kosten aan te rekenen indien de weigering objectief gerechtvaardigd is.
48. Uitvoeringstermijnen en valutadata
48.1 De volgende uitvoeringstermijnen zijn enkel van toepassing voor de
betalingstransacties in euro en voor de betalingstransacties met slechts
één valutawissel tussen de euro en de valuta van een lidstaat die de euro
niet als munt heeft, mits de valutawissel wordt uitgevoerd in de betrokken lidstaat waar de euro niet de munteenheid is en, bij grensoverschrijdende betalingstransacties, de overmaking in euro geschiedt:
- De Bank zorgt ervoor dat de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende
werkdag na het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht voor
het bedrag van de betalingstransactie wordt gecrediteerd. Voor betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd (waarin begrepen de
betalingsopdrachten ontvangen per fax) kan deze uitvoeringstermijn
met een bijkomende werkdag worden verlengd.
- Voor de elektronisch geïnitieerde binnenlandse betalingstransacties
tussen twee betaalrekeningen gehouden bij de bank, wordt de rekening
van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de dag van ontvangst
van de betalingsopdracht voor het bedrag van de betalingstransactie
gecrediteerd.
- Wanneer contanten op de betaalrekening van de Cliënt worden gedeponeerd in de valuta van die betaalrekening, zorgt de Bank ervoor dat
het bedrag onmiddellijk na het tijdstip van ontvangst van de geldmiddelen beschikbaar wordt gesteld en wordt gevaluteerd.
48.2 De andere betalingstransacties zijn onderworpen aan andere uitvoeringstermijnen die afhangen van de munt, de verrichting, de correspondent en de plaats van herkomst of bestemming. Dienaangaande
zullen aan de Cliënt, op diens verzoek, aanvullende inlichtingen worden
verstrekt. Voor betalingstransacties binnen de Europese Unie zal de uitvoeringstermijn echter 4 Werkdagen na ontvangst van de betalingsopdracht niet overschrijden.
48.3 Voor alle betalingstransacties, in welke munteenheid ook, zal de valutadatum van creditering van de betaalrekening van de Cliënt vallen op
de werkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op de rekening
van de Bank wordt gecrediteerd en de valutadatum van debitering van de
betaalrekening van de Cliënt niet vroeger vallen dan het tijdstip waarop
het bedrag van de betalingstransactie van die rekening is gedebiteerd.
49. Aansprakelijkheid in geval van onjuiste
Unieke Identificator
Elke betalingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met de unieke
identificator van respectievelijk de betaler en de begunstigde wordt
geacht correct te zijn uitgevoerd wat de met die unieke identificator
aangewezen betaler/begunstigde betreft, zelfs indien de Cliënt aanvullende informatie heeft verstrekt. De Bank gaat voor zover technisch
mogelijk en zonder manuele tussenkomst echter na of de Unieke Identificator coherent is. Is dat niet het geval, dan weigert ze de betalingsorder uit te voeren en brengt ze de persoon die haar de identificator meedeelde op de hoogte van die weigering. Onverminderd die verplichting
van de Bank is de bank, indien de Unieke Identificator(en) die door de
Cliënt word(t)(en) gebruikt onjuist (is)(zijn), niet aansprakelijk voor de
niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. De
Bank zal evenwel in een dergelijk geval redelijke inspanningen leveren om
de betrokken geldmiddelen terug te verkrijgen. Zij kan daarvoor kosten
aanrekenen.
50. Aansprakelijkheid voor niet-toegestane
betalingstransacties
50.1 De Cliënt dient de bank, overeenkomstig de modaliteiten van artikel
13.1, in kennis te stellen van elke niet-toegestane betalingstransactie die
hij vaststelt, onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum
van debitering of creditering van de betrokken betalingstransactie. Elk
vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij de bank,
desgevallend, de informatie betreffende de bewuste betalingstransactie
aan de Cliënt niet heeft ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 40.1.
50.2 Onverminderd artikel 50.1 en artikel 50.3, zal de Bank in geval van
een niet-toegestane betalingstransactie, na een prima facie onderzoek
met betrekking tot bedrog in hoofde van de Cliënt, het bedrag van de
niet-toegestane betalingstransactie onmiddellijk terugbetalen, en in
voorkomend geval, de betaalrekening die met dat bedrag werd gedebiteerd herstellen in de toestand waarin deze geweest zou zijn mocht
de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden,
desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. Bovendien zal de
Bank de eventuele verdere financiële gevolgen vergoeden, in het bijzonder de kosten door de Cliënt gedragen ter bepaling van de te vergoeden
schade.
50.3 In afwijking van artikel 50.2 en tot aan de kennisgeving voorzien in
artikel 13.1, is de Cliënt aansprakelijk ten belope van maximaal 150 euro
voor de gevolgen van niet-toegestane betalingstransacties uitgevoerd
met een betaalinstrument. Deze beperking geldt echter niet en de Cliënt
draagt aldus alle verlies, indien de feiten zich hebben voorgedaan omdat
de Cliënt bedrieglijk heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer van zijn verplichtingen heeft nagelaten inzake de gebruiksvoorwaarden van de betaalinstrumenten die hem ter beschikking
zijn gesteld en de te hanteren veiligheidsmaatregelen wat betreft deze
betaalinstrumenten of inzake de aan de Bank te geven kennisgeving
krachtens artikel 13.1.
Tenzij indien de Cliënt bedrieglijk of opzettelijk heeft gehandeld, zal hij
geen verlies leiden indien het betaalinstrument werd gebruikt zonder
fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie, of indien het
betaalinstrument werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd
gebruikt voor zover de Cliënt op het moment van de betwiste transactie
in het bezit was van het betaalinstrument.
Te rekenen vanaf de kennisgeving voorzien in artikel 13.1, zijn de verliezen veroorzaakt door een niet-toegestane betalingstransactie die
voortvloeien uit het gebruik van een verloren, gestolen of wederrechtelijk toegeëigende betaalinstrument voor rekening van de bank, tenzij de
Bank bewijst dat de Cliënt bedrieglijk heeft gehandeld.
51. Aansprakelijkheid voor niet-uitgevoerde of
niet correct uitgevoerde betalingstransacties
51.1 De Cliënt dient de Bank van elke niet-uitgevoerde of niet correct
uitgevoerde betalingstransactie, onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering van de bewuste betalingstransactie, in kennis te stellen overeenkomstig de modaliteiten
van artikel 13.1 hierboven. Elke vraag tot rechtzetting of vergoeding na
deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is
onontvankelijk, tenzij de bank, desgevallend, de informatie betreffende
de bewuste betalingstransactie aan de Cliënt niet heeft ter beschikking
gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 40.1.
Hypothese 1: De Cliënt is de betaler
51.2 De Bank is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door de
Cliënt correct geïnitieerde betalingstransacties, behalve in geval de Bank
tegenover de Cliënt en, voor zover relevant, tegenover de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde kan bewijzen dat de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie
heeft ontvangen binnen de termijnen voorzien in artikel 48.
51.3 Indien de betalingstransactie werd geïnitieerd door of via de begunstigde is de Bank ten aanzien van de Cliënt-betaler enkel aansprakelijk voor
de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie,
indien de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betrokken betalingsopdracht correct en tijdig aan de Bank heeft doorgegeven.
51.4 Wanneer de Bank aansprakelijk is krachtens artikel 51.2 en 51.3, zal
zij de Cliënt onverwijld het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig
uitgevoerde betalingstransactie terugbetalen of in voorkomend geval
de betaalrekening die met dat bedrag werd gedebiteerd herstellen in de
toestand zoals die zou geweest zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. De Bank is tevens aansprakelijk voor de kosten en interesten die de Cliënt worden aangerekend
wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie en voor aanvullende vergoedingen voor eventuele andere financiële gevolgen.
Hypothese 2: De Cliënt is de begunstigde
51.5 De Bank is aansprakelijk, ten aanzien van de Cliënt-begunstigde,
voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betalingstransactie geïnitieerd door de betaler, in de gevallen waarin de betalingsdienstaanbieder van de betaler kan aantonen dat de Bank het bedrag van
de betalingstransactie heeft ontvangen binnen de vereiste termijn. In
een dergelijk geval, stelt zij onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking van de Cliënt en crediteert zij, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de Cliënt met het overeenkomstige bedrag.
51.6 De Bank is aansprakelijk voor de juiste verzending aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler van een via de Cliënt-begunstigde correct geïnitieerde betalingsopdracht en van de verwerking van deze betalingstransactie overeenkomstig de verplichtingen waarvoor zij instaat
krachtens artikel48.
Algemene voorwaarden - pagina 16
De Bank zorgt ervoor dat zij de betrokken betalingsopdracht onmiddellijk doorgeeft aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler en dat het
bedrag van de betalingstransactie onmiddellijk ter beschikking van de
Cliënt-begunstigde wordt gesteld, zodra de rekening van de Bank met
het overeenkomstige bedrag is gecrediteerd.
51.7 In geval van aansprakelijkheid van de bank, is de Bank gehouden de
veroorzaakte kosten en interesten te vergoeden en heeft de Cliënt recht
op aanvullende vergoedingen voor eventuele andere financiële gevolgen.
Algemeen
51.8 Wanneer een betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd,
tracht de bank, op vraag van de Cliënt die de betalingsopdracht heeft
geïnitieerd als betaler of begunstigde, ongeacht de aansprakelijkheden
zoals hiervoor bepaald, onmiddellijk de betalingstransactie te traceren
en stelt hij de Cliënt op de hoogte van het resultaat van zijn opzoeking.
52. Uitsluiting van aansprakelijkheid
De in de vorige artikels aangehaalde aansprakelijkheid van de Bank geldt
echter niet in geval van overmacht, noch wanneer de Bank of een andere
betrokken betalingsdienstaanbieder uit hoofde van nationale of Europese gemeenschapswetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft.
53. Klachtenbehandeling
53.1 Aanvullend aan artikel 15.2, kan de cliënt voor klachten inzake betalingsdiensten ook terecht bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand &
Energie. Het correspondentieadres is ‘FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie – Front Office NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel’’, Tel: +32
(0)2 277 54 84, Fax: +32 (0)2 277 54 52, E-mail: [email protected]
fgov.be.
IV. De Beleggingsdiensten
(i) Gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op de beleggingsdiensten
54. Definities
In het kader van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten verstaat men onder:
54.1 ‘Koninklijk besluit van 3 juni 2007’: het koninklijk besluit van 3 juni
2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.
54.2 ‘Niet-complex Financieel Instrument’: een Financieel instrument
bedoeld in artikel 27, §6, 1ste streepje van de Wet van 2 augustus 2002
of elk ander Financieel Instrument dat voldoet aan de criteria, bedoeld in
artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007. De financiële instrumenten die beschouwd moeten worden als niet-complex zijn vermeld op
de TransactieSite van de bank.
54.3 ‘Complex financieel instrument’: elk ander financieel instrument
dan een niet-complex financieel instrument.
54.4 ‘Plaats van uitvoering’: elke plaats waarop een order betreffende financiële instrumenten kan worden uitgevoerd, en met name de gereglementeerde markten, MTF’s, systematische internaliseerders of market
makers of andere liquiditeitsverschaff s, of in het algemeen elke entiteit
die in een derde land soortgelijke functies uitoefent.
54.5 ‘MTF’: multilaterale handelsfaciliteit dat ressorteert onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat – binnen
dit systeem en volgens niet-discretionaire regels – meerdere verkoopen aankoopintenties van derden met betrekking tot Financiële Instrumenten samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit
voortvloeit.
54.6 ‘Uitvoeringsbeleid’: het geheel van de maatregelen die door de Bank
worden genomen met het oog op het behalen van het best mogelijke resultaat wanneer zij een order betreffende Financiële Instrumenten voor
rekening van een Cliënt uitvoert en om te handelen in het beste belang
van de Cliënt wanneer zij een order betreffende financiële instrumenten
doorspeelt aan een derde om door deze derde te worden uitgevoerd.
55. Categorisering van de Cliënten
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende kennisgeving, zal elke Cliënt
door de Bank worden ingedeeld in de categorie ‘niet-professionele
Cliënt’. Hoewel elke Cliënt de mogelijkheid heeft om de Bank schriftelijk
op de hoogte te brengen van zijn wens om behandeld te worden als ‘pro-
Algemene voorwaarden - pagina 17
fessionele Cliënt’, hetzij op elk moment, hetzij voor een specifieke beleggingsdienst of transactie, hetzij voor een type transactie of product, zal
de Bank op grond van de toepassing van haar beleid inzake de classificatie
van Cliënten geen rekening houden met de aanvraag tot aanpassing van
de categorie. De Cliënt geniet derhalve in alle gevallen en op elk moment
van de rechten en de bescherming die hem toekomen op grond van zijn
status als ‘niet-professionele Cliënt’.
56. Kennis- en ervaringsniveau
56.1 Elke Cliënt die zich voor de eerste maal aanmeldt op de transactiesite van de Bank wordt verzocht om aan te geven of hij toegang wenst te
hebben tot de dienst voor uitvoering / ontvangst en doorgeven van orders betreffende financiële instrumenten voorgesteld door de bank. De
Cliënt die toegang wenst te verkrijgen tot de dienst tot uitvoering / ontvangst en het doorgeven van orders betreffende financiële instrumenten
om verrichtingen op complexe financiële instrumenten te kunnen uitvoeren, dient aan de Bank inlichtingen te verstrekken over zijn kennis- en
ervaringsniveau van de complexe financiële instrumenten waartoe hij
toegang wenst door de Kennis- en ervaringstest die op de transactiesite
van de Bank ter beschikking wordt gesteld in te vullen. Aan de hand van
die informatie kan de Bank beoordelen of de orders op financiële instrumenten van de Cliënt geschikt zijn rekening houdend met zijn kennis en
ervaring overeenkomstig artikel 64.
56.2 De inlichtingen die de Cliënt op dit vlak verstrekt worden geacht
juist, volledig en up-to-date te zijn en de Bank kan geldig op die informatie vertrouwen tot de kennisgeving door de Cliënt van een wijziging of
een bijwerking van die inlichtingen, die jegens de Bank effect zullen hebben vanaf de tweede dag volgend op de ontvangst van kennisgeving.
De Cliënt verbindt zich ertoe om nu en dan, indien nodig, de aan de Bank
meegedeelde informatie over zijn kennis- en ervaringsniveau bij te werken.
56.3 De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder ertoe
gehouden te zijn dit te doen tenzij de wet het vereist, de toegang tot de
beleggingsdiensten en met name, haar dienst tot uitvoering/ontvangst
en doorgeven van orders betreffende complexe financiële instrumenten,
te weigeren of in te trekken aan de Cliënt die weigert inlichtingen te
verstrekken over zijn kennis- en ervaringsniveau op beleggingsvlak. De
Bank behoudt zich hetzelfde recht voor indien zij de mening is toegedaan
dat de inlichtingen die door de Cliënt zijn verstrekt over zijn kennis- en
ervaringsniveau overduidelijk onjuist, niet volledig of achterhaald zijn.
56.4 Indien de Bank geen gebruikmaakt van het recht voorzien in artikel 56.3. en toegang geeft tot een of meer van haar beleggingsdiensten
aan een Cliënt die weigert inlichtingen te verstrekken over zijn kennisen ervaringsniveau op beleggingsvlak of die inlichtingen meedeelt die
overduidelijk onjuist, niet volledig of achterhaald zijn, zal de Bank in de
gevallen waarin zij wettelijk ertoe gehouden is niet kunnen nakijken of
de beleggingsdienst of het beleggingsproduct dat door de Cliënt wordt
beoogd voor hem passend is.
56.5 Wanneer een rekening geopend is op naam van meerdere houders
wordt het kennis- en ervaringsniveau waarmee door de Bank rekening
gehouden wordt om na te gaan of de op die rekening verrichte orders
betreffende complexe financiële instrumenten passend zijn bepaald op
grond van de volgende regels:
elke medehouder die orders betreffende complexe financiële instrumenten wenst te geven, moet de Kennis- en ervaringstest beschikbaar
op de transactiesite van de Bank invullen; de medehouder(s) die zich
niet aangemeld heeft (hebben) op de transactiesite heeft (hebben) of
die geen orders betreffende complexe financiële instrumenten wenst
(wensen) te geven, worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van dit artikel;
elke medehouder die orders betreffende complexe financiële instrumenten wenst te geven, moet daarenboven vermelden of hij ermee akkoord gaat dat met een hoger kennis- en ervaringsniveau dan het zijne
rekening gehouden wordt bij de uitvoering van orders betreffende complexe financiële verrichtingen door een andere medehouder van de rekening;
Als elke bevraagde medehouder ermee akkoord ging dat met een hoger
kennis- en ervaringsniveau rekening gehouden zal worden bij de uitvoering op de rekening van orders betreffende complexe financiële instrumenten, zal de Bank op grond van het laagste kennis- en ervaringsniveau meegedeeld door de medehouders die zich verzetten tegen een
hoger kennis- en ervaringsniveau dan het hunne oordelen of de orders
passend zijn, en dat ongeacht de identiteit van de medehouder die de order betreffende complexe financiële instrumenten geeft.
56.6 De Cliënt die volgens de bepalingen van artikel 6 een algemene volmacht heeft verleend die de gevolmachtigde toelaat in naam en voor
rekening van de Cliënt toegang te hebben tot de beleggingsdiensten
aangeboden door de Bank en in het bijzonder tot de dienst tot uitvoering/
ontvangen en doorgeven van orders betreffende Financiële Instrumenten, aanvaardt uitdrukkelijk zijn rekening voor de toepassing van dit
artikel wordt behandeld als een rekening geopend op naam van meerdere
houders en dat de gevolmachtigde voor de toepassing van dit artikel
beschouwd kan worden als zijnde een medehouder van de rekening.
te nemen. Bijgevolg aanvaardt de Cliënt dat de wetten, reglementeringen
en gebruiken die op deze buitenlandse bewaarders van toepassing zijn
hem kunnen worden tegengeworpen en de omvang en de voorwaarden
kunnen bepalen van zijn recht op de teruggave van de Financiële Instrumenten.
57. Belangenconflicten
61.3 De Bank zal de overeenstemming tussen de tegoeden die bij derde
tussenpersonen zijn gedeponeerd en haar overeenkomstige verplichtingen tegenover haar Cliënten geregeld controleren. De bescherming van
de tegoeden wordt met name verzekerd door de nodige zorgvuldigheid,
voorzichtigheid en waakzaamheid aan de dag te leggen bij de selectie
van de derde tussenpersonen bij wie de tegoeden worden gedeponeerd,
rekening houdend met hun reputatie en deskundigheid. In de mate van
het mogelijk zal de Bank erop toezien dat de derde tussenpersoon de
financiële instrumenten van de Cliënten met elk passend middel onderscheidt van die van de Bank en van de zijne. Indien de Financiële Instrumenten worden gedeponeerd op een gezamenlijke rekening, zonder
scheiding per Cliënt in de boeken van de derde tussenpersoon, zal de
Cliënt maar over een evenredig recht beschikken op de Financiële Instrumenten op de gezamenlijke rekening.
57.1 In het kader van de beleggingsdiensten die zij ten bate van de Cliënten
verleent, kan de Bank geconfronteerd worden met situaties waarin haar
eigen belangen, die van haar bestuurders, haar leidinggevend personeel
of medewerkers, of die van andere vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig zijn met die
van haar Cliënten, of met situaties waarin de belangen van verschillende
Cliënten met elkaar strijdig zijn. De Bank heeft een lijst opgesteld van de
situaties die tot dergelijke conflicten aanleiding kunnen geven en heeft
een beleid en procedures uitgestippeld die beogen deze conflicten te
voorkomen of ze, in voorkomend geval, aan te pakken.
57.2 Ingeval dit beleid ontoereikend zou blijken om met een redelijke
graad van zekerheid te garanderen dat er geen afbreuk zal worden gedaan aan de belangen van de Cliënt, zal de Bank laatstgenoemde daarvan
op de hoogte stellen opdat hij met kennis van zaken de beslissing kan nemen een beroep te doen op de diensten van de bank.
57.3 De Bank heeft met name de volgende maatregelen genomen om
de situaties te voorkomen en aan te pakken die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten: bewustmaking van haar personeelsleden
voor de eerbiediging van de principes inzake deontologische integriteit,
onafhankelijkheid en voorrang van de belangen van de Cliënt, invoering
van informatiegrenzen tussen de verschillende diensten van de bank,
beleid inzake de splitsing van de functies en inzake de passende vergoeding van haar personeelsleden, informeren van haar compliancedienst
telkens als een nieuwe situatie wordt vastgesteld die aanleiding geeft
tot een belangenconflict. Op verzoek kunnen aan de Cliënten meer gedetailleerde inlichtingen worden verstrekt over het beleid van de Bank
inzake het beheer van belangenconflicten.
58. Aan derden betaalde of van derden ontvangen vergoedingen
In het kader van het verlenen van beleggingsdiensten kan de Bank
vanwege derden vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen
(de ‘voordelen’) ontvangen of aan derden betalen of toekennen. Deze
voordelen worden toegekend als tegenprestatie voor diensten die door
de begunstigde ervan worden verleend met het doel de kwaliteit van de
dienstverlening aan de Cliënten te verbeteren. De Cliënt kan op aanvraag
hierover bijkomende inlichtingen verkrijgen bij de bank.
59. Risico’s die verbonden zijn aan de orders
betreffende financiële instrumenten
De transacties met financiële instrumenten impliceren bijzondere risico’s. Een algemene beschrijving van de aard en de risico’s van de Financiële Instrumenten is vermeld in de brochure ‘Overzicht van de wezenlijke
kenmerken en risico’s van de financiële instrumenten’, die door de Bank
aan de Cliënt werd bezorgd en die overigens beschikbaar is op de internetsite, alsook op de aanvraag bij de bank.
(ii) Bewaring en beheer van Financiële Instrumenten
60. Andere beleggingsdiensten
De Bank behoudt zich het recht voor om aan haar Cliënten andere beleggingsdiensten voor te stellen dan die vermeld in deze titel van de algemene voorwaarden. De toegang tot die diensten kan worden ondergeschikt
aan bijzondere voorwaarden, zoals het verschaffen van informatie over
het kennis- en ervaringsniveau van de Cliënt inzake beleggingen, zijn financiële situatie en zijn beleggingsdoelstellingen en aan de ondertekening van een bijzondere overeenkomst die de diensten regelt. Deze algemene voorwaarden zullen op die diensten van toepassing zijn, behalve
wanneer ervan wordt afgeweken door de bijzondere overeenkomst die
ze regelt.
(ii) Bewaring en beheer van financiële instrumenten
61. Bewaring van financiële instrumenten
61.1. De Bank verzekert de bewaring van de financiële instrumenten die
de Cliënt overeenkomstig artikel 34.1 in bewaring heeft gegeven op een
effectenrekening.
61.2 De Cliënt machtigt de Bank bij een andere interprofessionele of
professionele Belgische of buitenlandse bewaarder de Financiële Instrumenten in bewaring te geven die deze instellingen bereid zijn in bewaring
61.4 In geval van onderbewaring bij een derde tussenpersoon (inclusief
bij tussenpersonen van buiten de Europese Unie) is het mogelijk dat het
recht en de regeling die op deze onderbewaring van toepassing zijn tot
gevolg hebben dat de Cliënt niet de terugvorderingsrechten geniet die hij
geniet voor de tegoeden die hij bij de Bank in bewaring heeft gegeven. Bijvoorbeeld in geval van insolventie van de derde tussenpersoon loopt de
Cliënt dus het risico dat zijn terugvorderingsrechten worden verminderd
of aangetast. Het is overigens mogelijk dat het recht of de regels die van
toepassing zijn op de tegoeden die bij de derde tussenpersoon in bewaring zijn gegeven geen scheiding mogelijk maken van de tegoeden van
de Cliënten, noch individueel noch globaal, van de tegoeden van de Bank
en van de betrokken derde tussenpersoon. Indien in dit geval de derde
tussenpersoon in gebreke blijft of insolvent wordt, zou de Cliënt niet al
zijn tegoeden kunnen terugkrijgen.
61.5 De derden bij wie de Bank de tegoeden die haar door haar Cliënten
werden toevertrouwd in onderbewaring geeft, kunnen zakelijke zekerheden, voorrechten of verrekeningsrechten genieten op de tegoeden
waarvan zij de bewaring verzekeren.
61.6 De aansprakelijkheid van de Bank beperkt zich tot de keuze van
derde tussenpersonen van goede reputatie en is trouwens onderworpen
aan artikel 14. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het volledige of gedeeltelijke verlies door een dergelijke tussenpersoon van de
in bewaring gegeven tegoeden, of van de volledige of gedeeltelijke inkomsten van de tegoeden, of voor de kosten of schade die voortvloeit uit
een fout in hoofde van de derde tussenpersoon. De Bank is maar ertoe
gehouden de tegoeden terug te geven indien en voor zover zij ze van de
derde tussenpersoon heeft teruggekregen.
61.7 De Bank stemt ermee in de financiële instrumenten van de Cliënt in
bewaring te nemen voor zover dat ingeval deze financiële instrumenten
door de Bank bij een andere interprofessionele of professionele Belgische of buitenlandse bewaarder in bewaring worden gegeven, die ze
zelf aanvaardt. Ingeval deze bewaarder ze weigert wegens een materieel
gebrek (beschadigde effecten enz.) blijven de kosten voor de regularisatie van deze effecten volledig voor rekening van de Cliënt.
62. Beheer van de gedeponeerde financiële
instrumenten
62.1 Behoudens andersluidende overeenkomst doet de Bank ambtshalve
of laat zij door haar correspondenten of onderbewaarnemers ambtshalve
de volgende verrichtingen doen :
- zij int of ontvangt de terugbetalingen, premies en toewijzingen van
alle effecten en sommen betreffende de in bewaring gegeven effecten
en boekt de opbrengst ervan op het credit van de rekening van de
Cliënt – behoudens andersluidende instructie – in de originele valuta;
- zij int de dividenden, interesten en alle andere bedragen die eventueel
aan de Cliënt verschuldigd zijn en boekt de opbrengst ervan op het
credit van de rekening van de Cliënt, rekening houdend met de termijn
waarin ze zelf die bedragen gecrediteerd heeft;
- de Bank zorgt voor de regularisatie van de effecten, met name door
te voorzien in de omruilingen, de hernieuwing van de couponbladen, de
afstempelingen enz.;
- indien en enkel voor zover de Bank door haar correspondent of onderbewaarnemer daarvan tijdig op de hoogte wordt gebracht en zonder enige andere verantwoordelijkheid te nemen dan het doorspelen
van de informatie aan de Cliënt zal de Bank de Cliënt op de hoogte
brengen van de verrichtingen die een keuze vereisen (kapitaalverhoging met recht van inschrijving, overnamebod enz.).
62.2 Bij ontstentenis van instructies vanwege de Cliënt en behoudens
Algemene voorwaarden - pagina 18
andersluidend bericht in de kennisgeving door de Bank van de verrichting,
zal de Bank als volgt handelen of haar onderbewaarnemers opdracht geven als volgt te handelen:
- in geval van een openbaar overnamebod of van een vrijblijvende
omruiling zal de Bank de verrichting niet uitvoeren en de effecten
waarvan de aankoop of de omruiling wordt voorgesteld, zullen worden
bewaard;
- in geval van een optioneel dividend, zal de Bank standaard opteren
voor de toewijzing van de dividenden in contant geld.
De Bank kan haar Cliënten op ieder ogenblik kennisgeven van de wijzigingen aan deze handelwijzen.
62.3 De Bank is voor de uitvoering of de niet-uitvoering van de voornoemde verrichtingen enkel aansprakelijk in geval van bedrog of grove
fout van harentwege. Indien de Bank voor de voornoemde verrichtingen
een beroep doet op een correspondent of onderbewaarnemer is de Bank
tegenover haar Cliënten maar aansprakelijk indien en voor zover deze
correspondent of onderbewaarnemer tegenover de Bank aansprakelijk
is, behoudens grove fout van de Bank bij de selectie van haar correspondenten of onderbewaarnemers.
63. Waarden waartegen verzet is aangetekend
De Cliënten kunnen bij de Bank het bulletin der met verzet aangetekende
waarden raadplegen. De Cliënt draagt alle gevolgen die voortvloeien uit
de bewaargeving en de verhandeling van waarden waartegen verzet is
aangetekend. Hij is ertoe gehouden de Bank op haar eerste verzoek schadeloos te stellen voor het nadeel dat zij eventueel heeft geleden. De Bank
behoudt zich het recht voor de rekening of rekeningen van de Cliënt te
allen tijde en van rechtswege te debiteren voor het bedrag van het nadeel.
(iii) Uitvoering / ontvangen en doorgeven van orders betreffende financiële instrumenten
64. Geldig order betreffende Financiële Instrumenten
De Bank voert orders betreffende financiële instrumenten maar uit of
zendt ze maar ter uitvoering door indien deze orders betreffende Financiële Instrumenten op geldige wijze worden ontvangen. In de zin van deze
Algemene Voorwaarden wordt een order betreffende Financiële Instrumenten maar als door de Bank op geldige wijze ontvangen beschouwd
indien hij werd ontvangen en bevestigd overeenkomstig en met naleving
van de modaliteiten die op de transactiesite beschikbaar zijn voor de
doorzending van orders betreffende financiële instrumenten, of voor de
orders betreffende financiële instrumenten die via een ander communicatiekanaal zijn bezorgd, indien de order volledig, juist en nauwkeurig is
teneinde alle vergissingen te voorkomen en naar behoren ter kennis van
de Bank werd gebracht (eventueel overeenkomstig de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de telefonische orders, bedoeld in de
onderstaande artikel 69).
66.1 De Bank voert de geldige orders betreffende financiële instrumenten uit, eventueel na voor rekening van de Cliënt op de betrokken
markten of MTF’s de controles te hebben verricht waartoe zij wettelijk gehouden is, of bezorgt ze ter uitvoering aan derden wat de orders
betreffende financiële instrumenten betreft waarvoor de Bank geen
rechtstreekse toegang heeft tot de plaatsen van uitvoering waarop
die orders kunnen worden uitgevoerd. De geldige orders betreffende
financiële instrumenten worden zo snel mogelijk uitgevoerd of ter uitvoering doorgegeven, rekening houdend met de door de markten voorziene controles en vereisten en alle omstandigheden, meer bepaald de
kenmerken van de order, het tijdstip waarop de order door de Bank ontvangen wordt, de technische termijn vereist voor de elektronische overdracht, enz.
66.2 De orders betreffende financiële instrumenten worden door de
Bank doorgezonden of uitgevoerd overeenkomstig de specifieke instructies van de Cliënt en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden,
het Uitvoeringsbeleid van de Bank en de voorwaarden en modaliteiten
die op de internetsite worden opgegeven (of op een andere manier door
de Bank worden ter kennis gebracht) de dag waarop de order betreffende
financiële instrumenten wordt doorgezonden, met name met betrekking
tot het soort van financiële instrumenten en de markten, MTF’s of de betrokken correspondenten, de soorten van verwerkte orders, de mogelijkheden op een markt effecten te verkopen die op een andere markt zijn
aangekocht, enz.
66.3 Door een order betreffende financiële instrumenten door te zenden
aan de Bank bevestigt de Cliënt zijn aanvaarding van het Uitvoeringsbeleid van de bank, zoals het van kracht is op de dag dat de order wordt
doorgezonden.
67. Aanvraag om annulering
67.1 Een aanvraag om annulering van een order betreffende financiële
instrumenten wordt door de Bank pas in aanmerking genomen op het
ogenblik dat zij op geldige wijze wordt ontvangen en deze aanvraag om
annulering zal slechts als geldig ontvangen worden beschouwd indien
zij werd bezorgd overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de
doorzending van geldige orders betreffende financiële instrumenten. In
de zin van de huidige voorwaarden wordt een aanvraag om annulering
van een order betreffende financiële instrumenten in het algemeen als
een nieuw order betreffende financiële instrumenten beschouwd, dat
verschilt van het order betreffende financiële instrumenten dat moet
worden geannuleerd.
67.2. De Bank garandeert niet dat zij gevolg zal kunnen geven aan de aanvragen om annulering van orders betreffende financiële instrumenten,
inzonderheid indien deze annuleringen pas geldig worden ontvangen nadat het te annuleren order betreffende financiële instrumenten al werd
uitgevoerd, of indien deze annulering niet mogelijk is, gelet op de werkingsregels en -modaliteiten van de betrokken markten of MTF’s of gelet
op een technisch probleem.
65. Controle van de passendheid van de or- 68. Overeenstemming met de geldende reders betreffende financiële instrumenten
gels
65.1 Wanneer zij een order betreffende een ander financieel instrument
dan een niet-complex financieel instrument ontvangt, controleert de
Bank het passende karakter van de order of van het overwogen beleggingsproduct rekening houdend met de kennis en de ervaring op beleggingsvlak van de persoon meegedeeld door de Cliënt en/of waarmee ze
rekening dient te houden overeenkomstig artikelen 30.4, 56.5 en 56.6.
65.2. Indien de Bank vaststelt dat de order betreffende financiële instrumenten niet passend is, doet zij de Cliënt of eventueel zijn gevolmachtigde (door middel van een bericht op de TransactieSite of via elk ander middel) een waarschuwing toekomen waarmee hij ervan op de hoogte wordt
gesteld dat de order betreffende financiële instrumenten niet passend is.
Indien de order betreffende financiële instrumenten ondanks deze waarschuwing wordt bevestigd, is de Cliënt daarvoor als enige aansprakelijk.
65.3 De Bank is niet ertoe gehouden het passend karakter te controleren van de orders betreffende niet-complexe financiële instrumenten die
haar door de Cliënt (of door zijn gevolmachtigde) op diens eigen initiatief
worden bezorgd, maar behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, dit te doen. De Cliënt die haar op eigen initiatief – of waarvan de gevolmachtigde haar op eigen initiatief – een order betreffende niet-complexe financiële instrumenten bezorgt, geniet niet de overeenkomstige
bescherming van de relevante gedragsregels en draagt als enige de volledige aansprakelijkheid voor deze order.
66. Uitvoeringsmodaliteiten van de orders betreffende financiële instrumenten
Algemene voorwaarden - pagina 19
De Orders betreffende financiële instrumenten zijn onderworpen aan de
regels die van toepassing zijn in de betrokken landen en op de betrokken
markten of MTF’s. Zij kunnen maar worden uitgevoerd indien zij conform
deze regels zijn, en in de mate van en volgens de voorwaarden waarin
deze regels voorzien. De Bank kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van een door de Cliënt gegeven order
betreffende financiële instrumenten (zoals hierboven gedefinieerd) die
voortvloeit uit een niet-overeenstemming van dat order betreffende Financiële Instrumenten met de geldende regels, of om enige andere reden
die voortvloeit uit de toepassing van deze regels (bijvoorbeeld en zonder
dat deze opsomming beperkend is, de sluiting van betrokken markten, de
schorsing van noteringen, enz.). De Cliënt wordt uitdrukkelijk erop attent
gemaakt dat de geldende regels variëren volgens de betrokken landen
en markten of MTF’s (bijvoorbeeld wat de minimumhoeveelheden van
effecten betreft die kunnen worden verkocht/gekocht, wat de termijnen
van uitvoering en annulering van een order betreft, wat de vereffening
stermijnen betreft, enz.). In geval van twijfel is het de taak van de Cliënt
te informeren naar deze regels, eventueel via de helpdesk van de bank.
De Bank is er niet toe gehouden deze regels op de internetsite bekend
te maken.
69. Geen advies
69.1 Onverminderd de verplichting van de Bank om de Cliënt te waarschuwen voor het niet passend karakter van een order betreffende Financiële Instrumenten wanneer zij wettelijk daartoe gehouden is omvat
de dienst inzake de uitvoering / het ontvangen en doorgeven van orders
betreffende financiële instrumenten geen adviezen inzake beheer, noch
fiscale of juridische adviezen en de Bank geeft geen enkele geïndivi-
dualiseerde beleggingsaanbeveling. De koersen of andere inlichtingen
betreffende vennootschappen of Financiële Instrumenten die op de internetsite beschikbaar zijn, vormen in geen geval een verkoop- of aankoopadvies, noch enig ander advies.
70. Telefonische orders
70.1 De Bank biedt haar Cliënten de mogelijkheid orders betreffende Financiële Instrumenten telefonisch door te geven voor uitvoering (hierna
‘telefonische orders’ genoemd).
70.2 De Cliënt zal ertoe gehouden zijn zich bij het begin van elk telefoongesprek te legitimeren. Die legitimatie zal mondeling gebeuren of
volgens andere richtlijnen die door de Bank zullen worden verstrekt.
70.3 De uren waarop de dienst toegankelijk is en het telefoonnummer dat
moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot die dienst zullen worden
opgegeven door de bank. De Bank geeft de order betreffende financiële
instrumenten telefonisch door aan de markt, MTF of correspondent in
kwestie met het oog op de uitvoering ervan of voor uitvoering door een
derde. Overeenkomstig artikel 66.1 is het dus niet gegarandeerd dat
een telefonisch order op de dag van ontvangst door de Bank uitgevoerd
wordt of voor uitvoering aan een derde doorgegeven wordt.
70.4 De Bank kan echter, maar zonder daartoe gehouden te zijn, de uitvoering van een telefonisch order opschorten indien zij ernstige vermoedens van fraude koestert of met betrekking tot de identiteit van de
oproeper. Deze bepaling wordt enkel voorzien in het uitsluitende belang
van de Bank en de Cliënt kan zich er niet op beroepen.
nanciële Instrumenten, zijn van toepassing op de telefonische orders,
behalve voor zover de bepalingen van dit artikel daarvan afwijken.
71. Financiële inlichtingen
De internetsite verleent toegang tot de koersen van Financiële Instrumenten (beschikbaar in real time voor de niet-professionele gebruikers die op deze dienst volgens de aangegeven modaliteiten hebben
ingeschreven of met een tijdsverschil van ongeveer 20 minuten in de andere gevallen), alsmede tot andere financiële inlichtingen, zoals inlichtingen over vennootschappen of financiële instrumenten, lopende uitgiften, enz. De Bank doet daartoe een beroep op de meest betrouwbare en
gereputeerde verstrekkers van inlichtingen. Al deze inlichtingen worden
echter door derden aan de Bank verstrekt en met name voor bepaalde
koersen door de betrokken markten en MTF’s zelf. De Cliënt aanvaardt
bijgevolg uitdrukkelijk dat de Bank de juistheid van deze inlichtingen niet
kan garanderen en dat zij elke aansprakelijkheid afwijst voor schade die
voortvloeit hetzij uit fouten die deze inlichtingen bevatten (inzonderheid
de uitvoering van verrichtingen op basis van foute koersen of de niet-uitvoering van verrichtingen ten gevolge van foute koersen), hetzij uit het
niet-verstrekken van deze inlichtingen (en dus met name het verlies van
kansen of opportuniteiten). Als er koersindicaties worden gegeven in een
andere munt dan de noteringsmunt van het betrokken financiële instrument, worden ze louter ter informatie gegeven. Het is aan de Cliënt om
na te gaan in welke munt het financiële instrument genoteerd is en om
rekening te houden met de wisselkoersrisico’s die kunnen voortvloeien
uit een notering in een andere munt dan de euro.
70.5 Alvorens een telefonisch order door te zenden behoudt de Bank zich
expliciet het recht voor, indien zij dit noodzakelijk acht, de Cliënt te verzoeken dit order betreffende financiële instrumenten per fax te bevestigen, zonder dat zij de reden voor een dergelijk verzoek moet verantwoorden. Deze bepaling wordt enkel voorzien in het uitsluitende belang van de
Bank en de Cliënt kan er zich niet op beroepen.
70.6 Indien de Bank in het kader van de controle, voorzien in artikel 65,
vaststelt dat de telefonische order niet passend is, zal de Bank de persoon die de order geeft daarvoor mondeling waarschuwen. De Bank kan
echter ook weigeren, maar zonder daartoe gehouden te zijn en zonder
daarvoor aansprakelijk te zijn, een telefonische order uit te voeren die zij
niet passend acht.
70.7 Alle bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden van de bank,
met inbegrip van de bepalingen betreffende de orders betreffende Fi-
Algemene voorwaarden - pagina 20