Informatie memo Pilot JOR Twente

Memo Pilot JOR Twente.
De Stuurgroep Veiligheidshuis Twente heeft op 7 juni 2013 de projectgroep
Veiligheidshuis Twente opdracht verstrekt tot het doen van een voorstel betreffende
de inrichting van een Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR) voor heel Twente.
Hieronder treft u de uitwerking daarvan aan.
Algemeen:
Het JOR is een wekelijks overleg waarbij jongeren op verzoek van (partners uit) de
lokale zorgstructuur of van het Openbaar Ministerie, besproken kunnen worden in
een setting waarbij altijd het Openbaar Ministerie, de Raad voor de
Kinderbescherming, de Politie en het Bureau Jeugdzorg / Jeugdreclassering
vertegenwoordigd zijn.
Doelstelling:
Doelstelling van het JOR is het verbinden van straf en zorg om daarmee te komen tot
een persoonsgerichte aanpak waarin alle relevante achtergrond informatie over een
jongere meegenomen kan worden.
Het JOR Twente beoogt twee dingen:
Enerzijds biedt het een opschalingmogelijkheid voor de lokale zorg- en
veiligheidsstructuur, om zorgen over risico-jongeren te kunnen delen met de
strafketen en zo te kunnen werken aan een zo integraal mogelijke aanpak. Het JOR
is immers een setting waarin de garantie gegeven wordt dat de relevante partners uit
de strafketen aanwezig zijn en hun inbreng hebben in dat overleg. Een garantie die
niet te geven is voor elk van de 14 Twentse gemeenten afzonderlijk.
Anderzijds geeft het JOR de ZSM tafel de mogelijkheid om zorg en straf aan elkaar
te verbinden. Door een casus door te sturen naar de plek waar de straf- en zorgketen
elkaar treffen kan zo een completer plan van aanpak gemaakt worden. De informatie
daarover wordt opgenomen in Amazone. Waarna de aanpak / begeleiding van de
jongere geborgd kan worden in de lokale zorgstructuur.
De pilot JOR in hoofdlijnen:
- JOR is opschalingsmogelijkheid voor lokale structuur
- JOR biedt vanuit ZSM de mogelijkheid straf en zorg aan elkaar te verbinden
- Het gaat altijd om jongeren met straf en zorg context
- In leeftijden van 0 tot 23
- Lokale structuur blijft verantwoordelijk voor regievoering tenzij anders
afgesproken (Veiligheidshuis en ook JOR is ‘Hulp in de uitvoering’)
- Januari / februari / maart wordt gebruikt om van het huidige overleg
risicojongeren in Enschede een echt JOR te maken
- Vanaf 1 april starten met JOR Twente
- Vaste deelnemers aan het JOR:
o Voorzitter van het overleg (procesmanager onder het Veiligheidshuis
Twente - Annette Stam)
o Openbaar Ministerie (parketsecretaris Grace Beuvink)
o Raad voor de Kinderbescherming (Jeroen de Jonge)
o Bureau Jeugdzorg / Jeugdreclassering (Jaap Hoveling)
-
-
-
o Politie (drie verschillende personen, één voor respectievelijk de
werktafel Enschede, werktafel Hengelo en werktafel Almelo)
o Ondersteuning door Veiligheidshuis Twente (Gea Stegeman)
o Vertegenwoordiger lokale zorgstructuur (verschillend per casus)
Overlegcyclus van vier weken: week 1 Enschede / week 2 Almelo / week 3
Enschede / week 4 Hengelo / week 5 Enschede / week 6 Almelo enz.
Vergaderen op de huidige werktafel locaties
Dinsdagmiddag 13.00 uur vast JOR tijdstip
Vergaderen om het vergaderen voorkómen.
In het werkproces kunnen de inbrenger van de casus, de voorzitter van het
JOR en de parketsecretaris Jeugd van het OM in onderlinge afstemming
bepalen of agendering nodig is, wanneer zij het zelf zonder vergaderingen
kunnen regelen dan heeft dat de voorkeur
Met oog op die eerder genoemde afstemming is er dus een centrale rol voor
de voorzitter JOR, de parketsecretaris OM en inbrenger van de casus / lokale
procesmanager
Medio maart informatiebijeenkomsten
o 18 maart Almelo
o 20 maart Hengelo
o 1 april Enschede
Pilotperiode: april 2014 t/m december 2014
Tussen evaluatie medio augustus 2014
Eindevaluatie december 2014
Dekking kosten procesmanagement voor 2014 (pilotperiode) gedekt vanuit
middelen gemeente Enschede en begroting Veiligheidshuis
N.B.
1. Transitie Jeugdzorg. Bovenstaande is beschreven vanuit de situatie van 2014. Met
oog op de aanstaande transities in met name de Jeugdzorg zal er in 2015 naar de
dan geldende afspraken gehandeld moeten gaan worden. Voor de pilot is evenwel
nog de huidige situatie uitgangspunt van handelen.
2. ZSM. ZSM is de werkwijze die het OM hanteert om tot snelle afhandeling van
veelvoorkomende criminaliteit te komen. Na aanhouding van een verdachte wordt zo
spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject.
3. Amazone. Amazone is een registratie systeem van de politie dat door hen gevuld
wordt en dat geraadpleegd wordt aan de ZSM tafel. Een actueel Amazone bestand is
van cruciaal belang om tot de juiste afdoeningsbeslissingen (afdoeningen op maat,
op basis van zo volledig mogelijke informatie) aan de ZSM tafel te kunnen komen.
Bijlagen
- Schema routing jeugdzaken
Februari 2014