Voetbaltechnisch Beleidsplan

SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch
Beleidsplan
Janssens Jeremias
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
24 jan 2014
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
2
Inleiding
Sint Martinus Sport Lubbeek stelt een voetbaltechnisch beleidsplan op om binnen de vereniging een
handboek aan te bieden waaraan ieder die zich binnen de vereniging beweegt dient te houden.
De bedoeling van een dergelijk handboek is om het voor ieder inzichtelijk en duidelijk te maken hoe
men organisatorisch functioneert en vooral dient te functioneren.
SMS Lubbeek is een vereniging met een hoog aantal spelers, vrijwilligers en een ongekend veelvoud
van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de vereniging. Om de werking te laten
functioneren is het een must om een handboek samen te stellen waar ieder in terecht kan als
individu of als groep en zo de vereniging optimaal te bevorderen op alle aspecten die aanwezig
kunnen zijn.
Een beleidsplan is een dynamisch exemplaar wat continu aanpassingen behoeft, indien de
omgevingsfactoren hier om vragen.
De kracht van dit beleidsplan is dus het “levend” te houden en te waken over de uitvoering er van.
Dit plan is gemaakt in navolging van de vooruitgang van het jeugdvoetbal en het bestaat uit twee
delen, een voetbaltechnisch plan en een administratieve structuur.
Dit alles samen moet een leidraad zijn die de komende jaren onze vereniging naar een hoger plan
brengt.
Een dergelijk handboek over beleid is nooit compleet, laten we daarom samen er voor zorgen dat het
handboek een leidraad wordt waar we allen veel plezier aan zullen ondervinden en dat ons zal
helpen te komen tot een nog beter functionerende voetbalvereniging.
Aanvullingen, wijzigingen, suggesties, etc. zijn natuurlijk te allen tijde welkom en mogelijk.
Het Bestuur van SMS Lubbeek
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
2
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
3
MISSIE
Onze missie is, als volwaardig lid van de KBVB, in eerste instantie binnen het Provinciale Voetbal, een
voorbeeld club te zijn in de grote omgeving van de gemeente Lubbeek. Zowel bij het seniorenvoetbal
als bij het jeugdvoetbal.
Het A-elftal wordt beschouwd als de vaandeldrager van de club met een voorbeeld functie voor de
jeugdspelers. Het is een motivatie om de eigen jeugdspeler te laten doorgroeien naar het A-elftal. De
sportieve, pedagogische en sociale aspecten zullen dan ook hand in hand gaan binnen een gezonde
financiële omgeving om dit doel te bereiken.
De jeugdopleiders hebben hier een belangrijke rol in te vervullen.
Een vlotte communicatie tussen de bestuursleden en medewerkers moet in vol vertrouwen en
opbouwende sfeer gebeuren. De club zal eveneens alle kansen grijpen om de infrastructuur optimaal
te houden en te verbeteren, door alle mogelijke overheids- en andere instanties te benaderen.
Deze missie moet de club brengen tot een sportief beleid voor alle leden en alle betrokkenen.
VISIE














De seniorenelftallen, prestatiegericht voetbal, op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen.
Het clubgevoel bij seniorenelftallen te behouden of aan te bieden.
De seniorenelftallen moeten een aantrekkingspool zijn voor onze jeugdspeler door hun
positief en aanvallend voetbal.
Als club is het belangrijk om onze lokale jeugd te binden en te laten doorgroeien naar de
seniorenelftallen.
Een 2de elftal op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen om de doorstroming van
jeugdspelers mee te ondersteunen.
De jeugdwerking moet via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en
technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing
naar hun eigen mogelijkheden.
Jeugdopleiders steunen en kansen bieden om zich verder te ontwikkelen als opleider.
Een gezonde financiële club die een toegevoegde waarde brengt naar sponsors door als een
groeiende, sportieve en sociale club in de media vermeld te worden.
Het pedagogische aspect mag nooit ver weg zijn.
Elk individu de kans geven om naar eigen kunnen te fungeren binnen de club.
Iedereen die beweegt binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club te laten
respecteren.
Fairplay wordt hoog in het vaandel gedragen en wordt gedragen door respect en discipline.
De status van de club optimaal houden en eventueel verhogen.
De club wil een belangrijke plaats nemen binnen het sociale verenigingsleven van de
gemeente Lubbeek
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
3
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
4
ROL EN BIJDRAGE VAN DE JEUGDWERKING
Toegevoegde waarde naar sponsors toe
Een positieve jeugdwerking, onafhankelijk van het resultaat van de wedstrijden, is een
aantrekkingspool van jeugd, ouders en sympathisanten, waar door sponsors door hun steun, in
een positief sociaal daglicht worden gesteld bij deze groep van mensen. Dit resulteert in ieder
geval in een toegevoegde waarde naar de sponsors toe.
Binding en doorgroeien van jeugdspelers
Het is belangrijk dat we onze jeugdspelers aan onze club kunnen binden zodat we van een
continuïteit kunnen spreken binnen de jeugdopleiding. Dit vereist een brede basis, daar er steeds
jonge jeugdspelers gedurende de jaren andere hobby interesses krijgen. De binding met de club
kan dan ook aangewakkerd worden wanneer jeugdspelers zien dat jonge jeugdspelers de kans
krijgen in de seniorenelftallen.
Maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden
De jeugdwerking moet zowel een administratieve als een sportief technische structuur hebben,
zodat elke jeugdspeler maximaal kan begeleid worden in zijn ontplooiing. De administratieve
structuur moet een ondersteuning zijn van de sportief technische ondersteuning en heeft als
primaire doelen:
 interne en externe communicatie.
 een algemene coördinatie tussen de verschillende teams van een categorie.
 begeleidende functie naar trainers.
 afgevaardigden en JO medewerkers.
De sportief technische structuur legt de nadruk om elke jeugdvoetballer beter te leren voetballen,
dit vereist niet enkel de ondersteuning van de spelers maar ook de ondersteuning van de
trainersstaf op technisch sportief gebied.
Een belangrijke rol binnen het sociale leven van de gemeente
Wanneer het plezant is om te spelen bij onze club, zal dit een band smeden tussen onze
jeugdspelers, tussen de ouders en de supporters. Dit zal/kan leiden tot een ‘sociale’ plaats.
Fairplay
Fairplay is zeer belangrijk en resulteert duidelijk uit het respect gevoel.
Aandacht- en werkpunt voor de trainers.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
4
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
5
HANDBOEK - Voetbaltechnische Cel
Inhoudsopgave
1.
VOETBALTECHNISCHE CEL – VTC
1.1
Rol van VTC
1.2
Samenstelling VTC
1.2.1
Voorzitter VTC
1.2.2
Technisch Coördinator
1.3
Taken VTC
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
DOELSTELLING VTC
Algemene doelstelling van de VTC
Doelstellingen van VTC voor seniorenelftallen
Doelstellingen VTC voor jeugdelftallen
Doelstellingen VTC voor trainers
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
3.
ORGANISATORISCHE ZAKEN
Pag. 9
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2
4.3
RICHTLIJN SENIOREN ELFTALLEN
Algemene richtlijnen seniorenelftallen
Samenstelling teams
Tijden
Communicatie
Opleiding
Uitstraling en gedrag
Gebruik accommodatie
Blessures en het voorkomen ervan
Samenstelling seniorenelftallen
Doorstroming jeugdspeler naar een seniorenelftal
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
5.
5.1
5.2
5.3
PROCEDURE AANSTELLEN TRAINERS EN VTC LEDEN
Algemeen
Procedure aanstellen trainers
Beoordelen van trainers
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 12
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
PROCEDURE AANSTELLEN SPELERS / LEDENWERVING
Algemeen
Procedure aanstellen spelers / Ledenwerving
Jeugdspelers
Senioren
Voetbaltechnische informatie
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 13
7.
Beoordelen van spelers
Pag. 13
8.
Richtlijnen Jeugdelftallen
Pag. 14
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
5
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
NOTA
Hardheidsclausule
Pag. 14
A.
B.
Opgesteld door werkgroep / opstart VTC.
Invulling VTC
Pag. 14
Pag. 14
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Bijlage 7:
Bijlage 8:
Bijlage 9:
Bijlage 10:
Bijlage 11:
Bijlage 12:
Functie- en taakomschrijving Voetbaltechnische Cel
Functie- en taakomschrijving Technisch directeur
Functie- en taakomschrijving Trainer seniorenelftallen en U21
Functie- en taakomschrijving Keeperstrainer seniorenelftallen
Functie- en taakomschrijving Wedstrijdscout seniorenelftallen
Functie- en taakomschrijving Technisch verantwoordelijke Jeugdopl.
Functie- en taakomschrijving Afgevaardigde seniorenelftallen
Functie- en taakomschrijving Medische begeleiding seniorenelftallen
Plan samenstellen kernen
Jaarplan technisch overleggen – Senioren
Jaarplan technisch overleggen – Jeugd
Jeugdbeleidsplan (handboek)
6
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23
Pag. 24
Pag. 26
Pag. 27
Handboek
6
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
7
1. VOETBALTECHNISCHE CEL – VTC
1.1 Rol van VTC
De VTC is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het voetbaltechnische
beleid voor zowel senioren, U6 t/m U21 en doorstroming van eigen jeugd naar senioren.
Binnen VTC dient jaarlijks een goede taakverdeling op schrift gesteld te worden.
1.2 Samenstelling VTC
De cel bestaat uit tenminste 5 leden. Wenselijk is dat alle sportieve geledingen aanwezig zijn.
1.2.1 Voorzitter van de VTC
Is tevens de afgevaardigde van het hoofdbestuur. In principe de Technisch Directeur (TD). De
voorzitter van de VTC houdt het hoofdbestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte.
1.2.2 De rol van TD is beschreven in Bijlage 2.
De TD heeft een nauwe samenwerking met:
- Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
- Spelersraad
- Trainers
1.3 Taken VTC
De VTC acht zich in overleg met directe betrokkenen verantwoordelijk voor een goede en adequate
elftalindeling, streeft naar een goed uitgeruste trainingsaccommodatie en organiseert periodieke
gesprekken en vergaderingen met diverse betrokkenen ter bevordering van de informatie,
uitwisseling en coördinatie over voetbaltechnische zaken. Tevens bewaakt de VTC de inhoud van dit
“Handboek VTC”
Voorts stelt de VTC gemotiveerde leden in staat relevante opleidingen te volgen.
Tot het takenpakket behoort onder meer:
- Advisering bij aanstellen / ontslaan trainers, medische begeleiding en keeperstrainer.
- Bij de advisering zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de missie en visie van
SMS Lubbeek.
- Samenstellen selecties. Het maximale aantal spelers wordt per elftal vastgesteld en rekening
houdend met het gestelde in onderhavig beleidsplan.
- Vaststellen van aanvangstijdstippen van de kompetitiewedstrijden i.s.m. Gerechtigde
Correspondent.
- Vaststellen vriendschappelijke wedstrijd- en trainingstijden i.s.m. Gerechtigde
Correspondent.
- Begeleiden doorstroming jeugdspelers naar de senioren
- Periodiek en incidenteel overleg met trainers.
- Periodiek overleg met Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO).
- Bezoeken van bijeenkomsten of vergaderingen die betrekking hebben op het technische
beleid, zoals:
 Daar waar mogelijk of noodzakelijk zal de VTC tijdens wedstrijden / trainingen
aanwezig zijn.
 Het jaarlijks evalueren en bijstellen van het handboek VTC. Uiteraard in overleg met
alle betrokkenen.
 Stimuleren van de seniorenelftallen van deelname aan oefenwedstrijden of een
toernooi. De vereniging stelt hiervoor kader beschikbaar.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
7
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan




8
Het kader van de seniorenelftallen is gemachtigd alle daarvoor in aanmerking
komende spelers te selecteren.
Stimuleren van leden om opleidingen en cursussen te gaan volgen. De vereniging
stelt hiervoor financiële middelen, materiaal en ruimte beschikbaar in overleg.
Verstrekken van materialen voor training en wedstrijden in nauw overleg met
verantwoordelijke binnen het bestuur.
(Periodieke) evaluatie gesprekken/momenten met trainers en staf over hun
functioneren en voor invulling hiervan.
2. DOELSTELLING VTC
2.1 Algemene doelstelling van de VTC
De algemene doelstelling van de VTC is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk maken voor alle
senioren en jeugdspelers in overeenstemming met de door de KBVB vastgestelde regels, waarbij de
jeugdreeksen het onderscheid gemaakt wordt tussen Provinciaal en Regionaal voetbal.
Het technische beleid dient zodanig uitgevoerd te worden dat SMS Lubbeek een aantrekkelijke club
blijft voor alle spelers (goede structuur en accommodatie, inspraak kaderleden, trainers, enz...).
2.2 Doelstelling VTC voor senioren elftallen.
De VTC senioren omvat:
- een A-elftal
- een Aspirant-elftal
- Een U21-elftal (aansluitend vanuit de jeugd)
- Spelen met financieel haalbare spelers en spelers uit de eigen jeugdafdeling het streven is
erop gericht het A-elftal, tenminste te laten acteren in de
2de Provinciale reeks van de KBVB.
- Spelers van buitenaf zijn natuurlijk altijd welkom bij onze vereniging.
- Het Aspirant-elftal moet trachten op een zodanig niveau te acteren, dat dit elftal aan kan
sluiten bij het niveau van het A-elftal en/of een springplank kan vormen voor het A-elftal.
- De VTC stelt, mits mogelijk, voorop:
 Zonevoetbal als spelopvatting.
 Spelsysteem, in een 1-4-3-3 met driehoek op het middenveld.
 Binnen dit systeem kunnen accenten anders worden gelegd op basis van de
aanwezige kwaliteiten of naar aanleiding van omstandigheden.
2.3 Doelstellingen VTC voor jeugdelftallen
- Worden beschreven in het jeugdbeleidsplan.
2.4 Doelstellingen VTC voor trainers
- Trachten gekwalificeerde trainers aan te stellen.
- Niet gekwalificeerde trainers in de vereniging ondersteunen en motiveren om kwalificatie te
behalen.
- Trainers op een hoger niveau te laten acteren door het aanbieden van bijscholingen en
andere gerelateerde voetbalzaken.
- Ondersteunen van de trainers met voor hen de functie- en taakomschrijving
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
8
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
9
3. ORGANISATORISCHE ZAKEN
Vergaderingen waaraan VTC deelneemt.
- De VTC vergadert in principe driemaandelijks volgens nader te bepalen datum.
- De voorzitter van de VTC en/of minimaal één lid van de VTC aanwezig bij de
overlegvergadering met alle trainers.
- Minimaal 1 x per jaar vindt er overleg plaats met elke individuele trainer met het oog op het
nieuwe seizoen.
- Een à twee keer per jaar wordt er een gezamenlijke vergadering georganiseerd met alle
betrokkenen, jeugdwerking cel, trainers, enz … Tijdens deze vergadering(en) doet de
voorzitter van de VTC verslag van het afgelopen seizoen en blikt vooruit op het komend
seizoen.
- Met alle spelers van het Aspirant-elftal wordt minimaal tweemaal per seizoen een gesprek
gehouden, bij voorkeur in januari en einde seizoen. Het is van groot belang dat alle spelers
van de twee elftallen van dit beleid op de hoogte zijn. Het verdient aanbeveling dit
voorafgaand aan het seizoen met de spelers te bespreken met de bedoeling dat hierover
gaandeweg het seizoen geen moeilijkheden ontstaan.
- Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit
wenselijk achten.
- Bij voorkeur worden van de vergaderingen notulen geschreven.
- In bijlage 7 is een voorstel beschreven van een jaarplan. Hierin zijn bovengenoemde
vergaderingen zoveel mogelijk al opgenomen.
9
4. RICHTLIJN SENIORENELFTALLEN
4.1 Algemene richtlijnen seniorenelftallen
Het spelen in een selectie team is een prestatie, geniet ervan zolang je er in speelt, maar het schept
ook verplichtingen, de club investeert in de selecties zoals trainers, begeleiding, kleding, sponsoring,
eventueel vervoer enz. …, ook onze trouwe supporters en medewerkers mogen rekenen op
gemotiveerde spelers die er alles voor laten en doen, om tijdens de activiteiten zo goed mogelijk te
presteren.
4.1.1 Samenstelling teams
- De seniorenelftallen bestaan uit minimaal 16 spelers.
- Het A-elftal beschikt voor kompetitiewedstrijden minimaal over 16 fitte spelers, 4
wisselspelers uit het Aspirante-elftal en een reservekeeper.
- Senioren elftallen kunnen gebruik maken van jeugdspelers. Jeugdspelers die daarvoor in
aanmerking komen zijn jeugdspelers die volgens de regels van de KBVB voorop gesteld zijn.
Vooral voor spelers met uitzonderlijke kwaliteiten. Roofbouw op jeugdspelers moet worden
voorkomen.
- Als een A-elftal speler met het Aspirante-elftal meegaat, wordt er vanuit gegaan dat ze in de
basisopstelling op een op voorhand bepaalde positie staan, mits het een disciplinaire
maatregel betreft.
- Voor het Aspirante-elftal wordt er doorgeschoven vanuit de U21 reeks.
- Bij gebruik van jeugdspelers vindt overleg plaats tussen trainer van de senioren elftallen,
TVJO, JC, trainer van de betrokken jeugdspeler en eventueel de ouders van de jeugdspeler.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
10
4.1.2 Tijden
- Het aantal verplichte trainingen wordt in principe vastgesteld op minimaal 2x per week. De
seniorenelftallen trainen beide op dinsdag- en donderdagavond. Bij wedstrijden op zondag
wordt er door het A-elftal eveneens op vrijdagavond getraind. De hoofdtrainer kan/mag
steeds trainingsmomenten aanpassen mits overleg met VTC.
- Bij afgelastingen worden er door de VTC alternatieven aangewend.
- Tijdens de winterstop en de seizoen voorbereiding is er een afwijkend programma.
4.1.3 Communicatie
- Voorafgaande aan de training: wekelijks (structureel!) overleg tussen trainers
seniorenelftallen en U21, over samenstelling van de selecties voor de komende speeldag
(uitzondering voor probleem gevallen).
- Verantwoordelijk: Trainers informeren de betrokken spelers.
4.1.5 Opleiding
- Trainers houden de ontwikkeling van de individuele speler bij.
4.1.6 Uitstraling en gedrag
- De VTC verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging
t.o.v. tegenstander, publiek en overige leden.
4.1.7 Gebruik accommodatie
- De accommodatie zal door een ieder gerespecteerd worden.
4.1.8 Blessures en het voorkomen ervan
- Bij blessures dienen de instructies van de verzorger/ster en/of medisch begeleider/ster of
van de trainer te worden opgevolgd.
- Spelers die tijdelijk niet aan spelen toekomen dan wel terugkomen van een blessure hebben
het recht om opgesteld te worden gedurende maximaal 3 wedstrijden in het basisteam van
het onderliggende team.
- Voor spelers van senioren elftallen is het verboden zonder toestemming van de VTC deel te
nemen aan zaalvoetbalwedstrijden of andere officiële wedstrijden.
4.2 Samenstelling seniorenelftallen
- De hoofdtrainer geeft aan hoe hij de eerste selectie wil samenstellen, waarna overleg plaats
vindt met de assistent-trainer en trainer van het Aspirant-elftal.
- Er wordt voorgesteld geen strakke lijn tussen beide seniorenelftallen te hanteren. Wie waar
en wanneer speelt zal bepaald worden door de trainers, waarbij vorm, blessures,
trainingsopkomst en dergelijke een rol spelen.
- De condities zullen voor beide elftallen ook hetzelfde dienen te zijn, om te voorkomen dat
spelers om deze reden niet in een van beide elftallen wil spelen, waarbij het niet
geaccepteerd wordt dat spelers weigeren te spelen of te trainen voor een van de
seniorenelftallen.
- De beste spelers horen uiteraard in het A- elftal te spelen.
- Spelers die zich niet in bovenstaande regels kunnen vinden, horen niet in een
A-elftal.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
10
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
11
4.3 Doorstroming jeugdspelers naar een seniorenelftal
- Om de jeugdspelers aan het seniorenvoetbal te laten wennen gaan ze op regelmatige basis
meetrainen (bv. eens per week) bij het beoogde elftal.
- Daarnaast kan men de jeugdspelers inzetten als speler of als wisselspeler tijdens
oefenwedstrijden en bij wedstrijden van een seniorenelftal.
- Hierbij dienen wel een aantal zaken bewaakt te worden:
 Meedoen aan de training bij seniorenelftal dient in nauw overleg met de trainer(s)
senioren elftal(len) en TVJO vastgesteld te worden.
 Een tweede belangrijk punt van aandacht is de communicatie hierover met de
betrokken spelers en eventueel de ouders. Extra trainen moet ook passen binnen
bijvoorbeeld de studieverplichtingen van de spelers.
5. PROCEDURE AANSTELLEN TRAINERS EN LEDEN VTC
5.1 Algemeen
Voor een aantal functies zijn functie- en taakomschrijvingen beschikbaar, namelijk
- Voetbaltechnische Cel (zie Bijlage 1)
- Technisch coördinator (zie Bijlage 2)
- Trainer seniorenelftal (zie Bijlage 3)
- Afgevaardigde seniorenelftal (zie Bijlage 4)
- Keeperstrainer seniorenelftal (zie Bijlage 5)
- Medische begeleiding (zie Bijlage 6)
5.2 Procedure aanstellen trainers.
In eerste plaats gaan we zelf op pad om trainers te benaderen. Indien dit geen effect heeft, dan de
volgende stappen ondernemen:
- Advertentie opstellen en plaatsen door VTC.
- Na plaatsen advertentie, aanmelding kandidaten.
1. Sollicitatiegesprek met de TD, met de TVJO voor jeugdopleiders. Waarbij de
profielschets, de taakomschrijving, het voetbalbeleidsplan en de verplichtingen van
SMS Lubbeek de leidraad vormen.
2. Natrekken van eventuele referenties, onder meer bezoek wedstrijd van huidig team
van sollicitant, indien van toepassing.
3. Organiseren van proeftrainingen (bij externe kandidaat).
4. Oordeel door TD en/of TVJO op basis van:
- sollicitatiegesprek
- referenties
- proeftraining
- “oordeel deelnemende spelers aan proeftraining”
5. Bij meerdere sollicitanten herhaling van procedure.
6. Rapportage door TD en/of TVJO met voorkeur door een schriftelijke onderbouwing.
7. Bij meerdere geschikte kandidaten geeft de TD en/of TVJO een voorkeur.
8. Afweging van de kandidaten door VTC.
9. Tweede sollicitatiegesprek(ken) met geschikte kandidaten door voorzitter VTC waarbij
de contractuele aangelegenheden (vergoeding, secundaire voorwaarden e.d.) aan de
orde komen.
10. Terugkoppeling van tweede sollicitatiegesprek(ken) door TC en/of TVJO.
11. Contractbespreking met beoogde trainer door TD.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
11
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
12
12. Ondertekening contract door de afgevaardigden van het bestuur van de vereniging.
NB. Punten 9 t/m 11 komen uiteraard terug wanneer de onderhandelingen meerdere gesprekken
noodzakelijk maakt.
5.3 Beoordelen van trainers.
Het beoordelen van trainers is een continu proces dat gevolgd wordt door middel van diverse
vergaderingen (zie hoofdstuk 3).
Het heeft de voorkeur om per regelmaat evaluatie momenten/gesprekken te organiseren. Dit is een
taak van de TD om dit te organiseren (zie Hoofdstuk 1.3).
6. PROCEDURE AANSTELLEN SPELERS / LEDENWERVING
6.1 Algemeen
SMS Lubbeek heeft als doel spelers te rekruteren om de doelstellingen te kunnen behalen en dit
volgens de visie en de missie van de club. Het bestuur zal er over waken dat de doelstellingen bereikt
worden en dit in samenspraak met de Voetbal Technische Cel. Het sporttechnische aspect is de
verantwoordelijkheid van VTC. De non-sportieve aspecten worden behandeld door de
verantwoordelijke van het bestuur aan de hand van het voetbaltechnische verslag.
6.2 Procedure aanstellen spelers / Ledenwerving.
6.2.1 Jeugdspelers
- Jeugdspelers zijn steeds welkom in de club en er worden geen testen afgenomen.
- De geïnteresseerde krijgt de kans deel te nemen aan 3 trainingen. De speler gaat de
trainingen volgen bij zijn leeftijdscategorie. Tijdens de tornooiperiode wordt er eveneens de
kans geboden om deel te nemen. Daarna zal hij de beslissing moeten nemen om al dan niet
aan te sluiten bij de club.
- Er is ook de mogelijk om onmiddellijk aan te sluiten.
- De Voetbal technische Cel kan steeds een beslissing nemen om een speler(s) niet aan te
sluiten en zal hier over een gemotiveerd verslag overhandigen aan het bestuur.
- Procedure:
1. Speler meldt zich met ouders bij een clubverantwoordelijke.
2. De clubverantwoordelijke stelt de speler en ouders voor aan de TVJO.
3. TVJO neemt de beslissing om het al dan niet onmiddellijke laten deelnemen aan de
training.
4. TVJO noteert de gegevens van de speler.
5. TVJO overhandigt de organisatiewijzer aan de ouders en stelt de doelstellingen aan de
hand van de visie en de missie voor.
6. Speler wordt de kans gegeven deel te nemen aan 3 trainingen en eventueel een
tornooi.
7. Speler neemt beslissing om al dan niet in te schrijven in de club.
8. Bij inschrijving, wordt de speler met ouder doorverwezen naar de
clubverantwoordelijke voor inschrijving.
9. Jeugdwerking Cel zorgt voor de non-sportieve informatie en overhandigd hetgene
waar de speler recht op heeft.
10. Speler is volwaardig lid van de club na het betalen van het lidgeld.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
12
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
6.2.2 Senioren
- De visie en de missie beschrijven dat de club gaat voor eigen jeugdspelers. De eigen
jeugdspeler wordt geëvalueerd op zijn voetbalkwaliteiten in al zijn aspecten. Aan de hand
van het voetbaltechnisch rapport wordt er bekijken of de jeugdspeler in aanmerking komt
voor het 1ste elftal of het 2de elftal.
- De doelstelling met het 1ste elftal is te spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Het
rekruteren van spelers wordt dan ook bepaald om te spelen op dit niveau.
- Bij het niet behalen van het niveau van de eigenspelers zal de club extern spelers scouten en
rekruteren als ze in aanmerking komen.
- De Voetbaltechnische Cel scout en test spelers uit de eigen jeugd en eventueel buiten de
club. De VTC neemt de beslissing welke speler het meest in aanmerking komt, de
eindbeslissing wordt steeds genomen door de trainer van het 1ste elftal.
- Procedure:
1. Interne scouting van eigenspelers
2. VTC overleg.
3. Externe scouting
4. Kennisname van kandidaat spelers kan gebeuren door het krijgen van informatie, de
inhoud van de nodige voetbaltechnische informatie wordt onderaan toegelicht.
5. VTC overleg
6. De VTC scout de speler tijdens een wedstrijd, indien mogelijk.
7. VTC overleg
8. De speler wordt uitgenodigd voor een testtraining.
9. VTC overleg
10. Speler wordt al dan niet doorgestuurd naar de seniorcoördinator voor een gesprek
over het non-sportieve. Het voetbaltechnisch rapport, visie en missie worden hier
mee in opgenomen.
6.2.3 Voetbaltechnische informatie:
- Lichaamsbouw – grote, lenigheid, kracht
- Huidige positie – nummer
- Linie – verdediging, middenveld, aanval
- Voet – links, rechts, beide
- Loopvermogen – snelheid, uithouding
- Balbehandeling – snelheid, balcontrole
- Duels – 1tg1, kop
- Ingesteldheid – Aanvallend/verdedigend
- Spelinzicht – opstelling, spel lezen
- Mentaliteit – individueel, groep
- Specificaties – opvallend +/- punt
7. Beoordelen van spelers.
De spelers krijgen een continue evaluatie door de trainer in overleg met enerzijds de TD en TVJO. Op
bepaalde tijdstippen worden er evaluatie gesprekken georganiseerd met de spelers. De trainer
ontvangt de verslagen met de sterke en minder sterke punten van de speler. Indien nodig wordt er
een extra evaluatiegesprek georganiseerd met de aanwezigheid van de trainer.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
13
13
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
14
8. RICHTLIJN JEUGDEFLTALLEN
Staat beschreven in het Jeugdbeleidsplan. Het Jeugdbeleidsplan is als bijlage toegevoegd aan het
VTC-Handboek
NOTA: Hardheidsclausule.
Bij alle technische en bestuurlijke besluiten genomen door bestuur en/of VTC dient de
redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of VTC behoudt zich
het recht voor af te wijken van het gestelde in dit handboek.
A. Opgesteld door werkgroep / opstart VTC.
Luc Beeken
Jeremias Janssens
B. Invulling VTC vanaf 1 juni 2013 tot 30 juni 2014 (Functie – Naam)
Technisch Directeur –TD / Luc Beeken
Coach A-Elftal – T1 / Koen Langendries
Coach B-Elftal – T2 / Ronny Sellelslach
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding – TVJO / Jeremias Janssens
Coach Keepers - KT / Pieter Verheyden
Coach U21 / Edwin Vanbaelen
14
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
15
Bijlage 1: Functie- en Taakomschrijving Voetbaltechnische Cel (VTC)
Functie taken:
- Opstellen van alle gerelateerde onderwerpen aangaande het voetbaltechnische.
- Het organiseren van wedstrijden en trainingen;
- Aanstellen en opvolgen van trainers en begeleiders;
- Onderhouden van contacten met spelers;
- Ter beschikking zijn spelers/trainers/ouders;
- Scouting intern en extern;
- Evaluatie van het voetbalbeleid;
Plaats in de vereniging:
- De VTC is verantwoording verschuldigd aan de het bestuur van SMS Lubbeek.
Functie eisen:
Sociale aspecten:
- Aanwenden en onderhouden van contacten met alle betrokkenen binnen de club;
- Aanwenden en onderhouden van contacten extern van de club (KBVB, overheden, scholen,
verenigingen, …);
Vaardigheden:
Het aanstellen van personen competent aan de uit te oefenen functie in een voetbaltechnisch
overlegorgaan.
- Voetbaltechnisch
- Communicatief
- Flexibiliteit
- Openheid
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
15
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
16
Bijlage 2: Functie- en Taakomschrijving Technisch Directeur (TD)
Functie taken:
- Het bezoeken van wedstrijden en trainingen;
- Het coachen van wedstrijden vanaf U21 tot A-elftal;
- Op regelmatige tijdstippen trainingen geven aan jeugdelftallen;
- Regelmatig contact hebben met trainers en begeleiders;
- Regelmatig contact met spelers;
- Aanspreekpunt voor spelers/trainers/ouders;
- Voorzitten van VTC;
- Spelers/trainers aanspreken als zij zich niet aan de afspraken houden;
- Scouten spelers binnen de jeugd in overleg met TVJO;
- Voorstellen uitwerken voor het aanstellen van trainers of begeleiders;
- Actief begeleiden indelingsprocedure;
- Het actief deelnemen aan het structurele overleg tussen de trainers en de TVJO;
- Goede samenwerking met collega VTC leden;
- Overleg met voorzitter VTC over de gang van zaken;
- Actieve bijdrage aan de evaluatie en het mogelijk aanpassen van genoemd voetbalbeleid;
Plaats in de organisatie:
- De TD is verantwoording verschuldigd aan de VTC en wordt aangestuurd door het bestuur
van SMS Lubbeek.
Functie eisen:
Diploma’s:
- Minimum kwalificatie, UEFA-B erkend door de Coach Education van de KBVB.
Tijdbesteding:
- Geen eisen.
Leeftijd:
- Geen eisen.
Ervaring:
- Ervaring te werken en communiceren in groep.
- Ervaring in het begeleiden van teams.
- Ervaring in prestatiegericht voetbal.
- Ervaring als trainer/coach.
Sociale aspecten:
- Aantoonbare ervaring om met sportende mensen te kunnen omgaan en mee te werken.
- Sterke maar rustige uitstraling.
- Goede sociale vaardigheden.
Vaardigheden:
- Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
- Het analyseren van een wedstrijd.
- Het objectief beoordelen van spelers en trainer/coach.
- Het overbrengen van het beleid binnen SMS Lubbeek.
- Inhoudelijk kennis heeft van voetbaltechnische zaken.
Referenties:
- Bij voorkeur ervaring bij SMS Lubbeek dan wel andere vereniging.
Overige:
- Affiniteit met de “vereniging” SMS Lubbeek”.
- Conformeren aan het beleid van SMS Lubbeek, zoals is verwoord in het voetbalbeleidsplan.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
16
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
17
Bijlage 3: Functie- en taakomschrijving Trainer seniorenelftal en U21
Functie taken:
- Het geven van trainingen conform de contractueel overeengekomen uren per week;
- Het assisteren Technisch Coördinator tijdens de wedstrijden;
- Het begeleiden van elftallen tijdens de wedstrijden en toernooien;
- Zorg dragen voor goed gedrag van spelers;
- Corrigeren van spelers op negatief gedrag, zowel in uitlatingen als voetbaltechnisch;
- Stimuleren van spelers om te komen tot optimale prestatie;
- Zorg dragen voor ontspanning bij spelers;
- Het, verplicht, actief deelnemen aan het structurele overleg tussen de trainers en de VTC
(minimaal 4 x per jaar);
- Het verplicht, beschikbaar zijn van drie avonden per seizoen voor instructies aan andere
trainers;
- Het in samenwerking met de VTC zorg dragen voor een gericht doorstroming van de
jeugdvoetballers van SMS Lubbeek;
- Minimaal 1 x per seizoen schriftelijk beoordelen van de individuele spelers van het
betreffende seniorenelftal;
- Het uitvoeren van de door de vereniging aangereikte richtlijnen uit en draagt bij aan de
verbetering van de ontwikkelingen van zowel individu als team;
- Trainers zijn verantwoordelijk voor het materiaal;
- Trainer en leider(s) zijn altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en
na trainingen en wedstrijden;
Plaats in organisatie:
- De trainer is verantwoording verschuldigd aan en wordt aangestuurd door de TD van SMS
Lubbeek.
Functie eisen:
Diploma’s:
- Minimum kwalificatie, UEFA-B erkend door de Coach Education van de KBVB.
Leeftijd:
- Geen eisen
Ervaring:
- Ervaring op minimaal gelijkwaardig niveau
Sociale aspecten:
- Aantoonbare ervaring om met de diverse spelers uit de diverse leeftijdscategorieën te
kunnen omgaan en te werken.
- Sterke maar rustige uitstraling.
- Goede sociale vaardigheden.
- Trainer geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik.
- Trainer tracht altijd winst/verlies te relativeren en brengt dit over naar de spelers.
Vaardigheden:
- Goede en duidelijke tactische bespreking en coaching.
- Duidelijke oefenstof.
- Goede communicatieve- contactuele vaardigheden.
- Flexibiliteit.
- Zelfkritisch.
Referenties:
- Referenties vereist.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
17
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
18
Overige:
- Affiniteit met de “vereniging” SMS Lubbeek.
- Conformeren aan het beleid van SMS Lubbeek, zoals is verwoord in het beleidsplan SMS
Lubbeek.
- Actieve bijdrage aan het opvolgen en het mogelijk aanpassen van het voetbalbeleid.
- De trainer is altijd positief langs het veld.
- Aan de trainer is het niet toegestaan om in vrijetijdskleding trainingen te verzorgen. Een
trainer ziet er altijd uit als trainer en dat houdt in het dragen van een trainingspak en
voetbal- of sportschoenen.
- Indien er wordt gesport dan wordt er niet gerookt of alcohol gedronken.
- Iedere betaalde trainer ondertekent een contract waarin opgenomen dat hij/zij zich
conformeert aan het gestelde in dit beleidsplan.
18
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
19
Bijlage 4: Functie- en taakomschrijving keeperstrainer
Functie taken:
- Het geven van trainingen conform het contractueel overeengekomen aantal uren per week
aan de selecte keepers;
- Begeleiding eerste keeper bij wedstrijden;
- Stimuleren van spelers om goed te presteren;
- Het in samenwerking met TD zorg dragen voor een gerichte doorstroming van de
jeugdkeepers van SMS Lubbeek.
Plaats in de organisatie
- De keeperstrainer is verantwoording verschuldigd aan en wordt aangestuurd door de TD.
- Is steeds in overleg met de senioren elftallen trainers.
Functie eisen:
Diploma’s
- Minimum kwalificatie, Niveau 1 keepers erkend door de Coach Education van de KBVB.
Leeftijd:
- Geen eisen.
Ervaring
- Ervaring als keeper op niveau.
Sociale aspecten
- Aantoonbare ervaring om met jeugd te kunnen omgaan en mee te werken.
- Trainer geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik.
- Trainer tracht altijd winst/verlies te relativeren en brengt dit over aan de spelers.
Vaardigheden.
- Duidelijke oefenstof
- Goede communicatie en contactuele vaardigheden.
Referenties:
- Eventuele referenties voorleggen.
Overige:
- Trainer/coach, afgevaardigde, grensrechter of andere begeleiders zijn altijd positief langs het
veld.
- Trainer is het niet toegestaan om in vrijetijdskleding trainingen te verzorgen.
- Een trainer ziet er altijd uit als trainer en dat houdt in het dragen van een trainingspak en
voetbal of sportschoenen.
- Indien er wordt gesport dan wordt er niet gerookt of alcohol gedronken.
- Iedere betaalde trainer ondertekent een contract waarin opgenomen dat hij/zij zich
conformeert aan het gestelde in dit beleidsplan.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
19
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
20
Bijlage 5: Functie- en Taakomschrijving Wedstrijdscout
Functie taken:
- Het bezoeken van wedstrijden en trainingen;
- Regelmatig contact hebben met trainers en begeleiders;
- Zitting nemen in de VTC;
- Scouten van spelers bij tegenstanders;
- Voorstellen uitwerken voor het aanstellen van spelers;
- Het actief deelnemen aan het structurele overleg tussen de trainers en de TVJO;
- Goede samenwerking met collega VTC leden;
- Overleg met voorzitter VTC over de gang van zaken;
- Actieve bijdrage aan de evaluatie en het mogelijk aanpassen van genoemd voetbalbeleid;
Plaats in de organisatie:
- De Wedstrijdscout is verantwoording verschuldigd aan de VTC en wordt aangestuurd door
het bestuur van SMS Lubbeek.
Functie eisen:
Diploma’s:
- Liefst met diploma erkend door de Coach Education van de KBVB.
Tijdbesteding:
- Geen eisen.
Leeftijd:
- Geen eisen.
Ervaring:
- Ervaring te werken en communiceren in groep.
- Ervaring van voetbaltechnische kennis.
- Ervaring in prestatiegericht voetbal.
- Ervaring als trainer/coach.
Sociale aspecten:
- Aantoonbare ervaring om met andere personen te kunnen omgaan en mee te werken.
- Sterke maar rustige uitstraling.
- Goede sociale vaardigheden.
Vaardigheden:
- Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
- Het analyseren van een wedstrijd.
- Het objectief beoordelen van spelers.
- Het overbrengen van het beleid binnen SMS Lubbeek.
- Inhoudelijk kennis heeft van voetbaltechnische zaken.
Referenties:
- Bij voorkeur ervaring bij SMS Lubbeek dan wel andere vereniging.
Overige:
- Affiniteit met de “vereniging” SMS Lubbeek”.
- Conformeren aan het beleid van SMS Lubbeek, zoals is verwoord in het voetbalbeleidsplan.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
20
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
21
Bijlage 6: Functie- en Taakomschrijving Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)
Functie taken:
- Stelt een jeugd voetbaltechnisch beleidsplan op en waakt hier over;
- Is verantwoordelijk voor de aanwervingen van jeugdtrainers;
- Volgt op regelmatige tijdstippen trainingen en/of wedstrijden van alle teams;
- Regelmatig contact hebben met ploegafgevaardigden;
- Aanspreekpunt voor spelers/trainers/ouders;
- Zitting nemen in de VTC;
- Spelers/trainers aanspreken als zij zich niet aan de afspraken houden;
- Scouten spelers binnen de jeugd in overleg met jeugdopleiders;
- Voorstellen uitwerken voor het aanstellen van trainers of begeleiders;
- Actief begeleiden indelingsprocedure;
- Goede samenwerking met collega VTC leden;
- Overleg met voorzitter VTC over de gang van zaken;
- Actieve bijdrage aan de evaluatie en het mogelijk aanpassen van genoemd
jeugdvoetbalbeleid;
- heeft ervaring als trainer in de verschillende leeftijdscategorieën;
- is de tussenpersoon tussen trainer(s) en bestuur;
- Organiseert infomomenten voor ouders;
Plaats in de organisatie:
- De TVJO is verantwoording verschuldigd aan de VTC.
Functie eisen:
Diploma’s:
- Minimum kwalificatie, TVJO amateur, erkend door de Coach Education van de KBVB.
Tijdbesteding:
- Geen eisen.
Leeftijd:
- Geen eisen.
Ervaring:
- Ervaring te werken en communiceren in groep.
- Ervaring in het begeleiden van jeugdopleiders.
- Ervaring als trainer / coach.
Sociale aspecten:
- Aantoonbare ervaring om met sportende mensen te kunnen omgaan en mee te werken.
- Sterke maar rustige uitstraling.
- Goede sociale vaardigheden.
Vaardigheden:
- Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
- Het analyseren van een wedstrijd.
- Het objectief beoordelen van spelers en trainer / coach.
- Het overbrengen van het jeugdbeleid binnen SMS Lubbeek.
- Inhoudelijk kennis heeft van voetbaltechnische zaken.
Referenties:
- Bij voorkeur ervaring bij SMS Lubbeek dan wel andere vereniging.
Overige:
- Affiniteit met de “vereniging” SMS Lubbeek”.
- Conformeren aan het beleid van SMS Lubbeek, zoals is verwoord in het voetbalbeleidsplan.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
21
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
22
Bijlage 7: Functie- en taakomschrijving Afgevaardigde seniorenelftal
Functie taken:
- Begeleiden van het elftal bij uit- en thuiswedstrijden;
- Zorg dragen voor goede sfeer binnen team;
- Handelt steeds in overleg met trainer;
- Invullen van wedstrijdformulieren;
- Zorg dragen voor goed gedrag van spelers en corrigeren van spelers op negatief gedrag;
- Stimuleren van spelers om goed te presteren;
- Zorg dragen voor ontspanning bij spelers;
- Zorg dragen voor vervoer bij uitwedstrijden;
- Op een beleefde manier communiceren met collega verenigingen;
- Zorg dragen voor een nette uitstraling van team (kleding/gedrag);
- Afgevaardigde is altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de
wedstrijden;
Plaatsen in organisatie:
- De afgevaardigde is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de trainer en wordt
aangestuurd door de TD.
Functie eisen:
Diploma’s:
- Niet van toepassing.
Leeftijd:
- Voor deze functie geldt een minimale leeftijd van 21 jaar.
Ervaring:
- Ervaring in het begeleiden van teams.
Sociale aspecten:
- Aantoonbare ervaring om met diverse spelers uit diverse leeftijdscategorieën te kunnen
omgaan en te werken.
- Sterke maar rustige uitstraling
- Goede sociale vaardigheden
- Afgevaardigde geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik.
- Afgevaardigde tracht altijd winst/verlies te relativeren en brengt dit over aan de spelers.
Vaardigheden:
- In staat te zijn om een team op een rustige manier en tactisch te benaderen.
- Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
Referenties:
- Bij voorkeur ervaring bij SMS Lubbeek, dan wel andere vereniging.
Overige:
- Affiniteit met de “vereniging” SMS Lubbeek.
- Conformeren aan het beleid van SMS Lubbeek, zoals is verwoord in het beleidsplan van SMS
Lubbeek.
- Afgevaardigde is altijd positief langs het veld.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
22
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
23
Bijlage 8: Functie- en taakomschrijving medische begeleiding
Functie taken:
- Minstens een halfuur voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn.
- Bij alle uit - en thuiswedstrijden vroegtijdig aanwezig zijn.
- Bestellingen van materialen – verzorgingsmiddelen in overleg met bestuur.
- De aanwezige verzorgingskoffers voorzien van voldoende materialen.
- De aanwezige EHBO koffers op het complex regelmatig aanvullen.
- De verzorgingsruimte zelf schoonhouden, (hygiëne staat voorop).
- Stimuleren van clubactiviteiten.
- De medische begeleiding dient op de hoogte te zijn van bezoek aan fysiotherapeut of arts, en
het advies van deze te volgen.
Plaats in de organisatie:
- Gaat steeds in overleg met TD en TVJO.
Functie eisen:
Diploma’s
- Voorkeur van in het bezit te zijn van een diploma in de zorgsector.
Leeftijd:
- Geen eisen
Ervaring:
- Opleiding of actief zijn in de zorgsector is een pluspunt.
Sociale aspecten:
- Goed onderling overleg, communicatie dus.
- Discretie staat hoog in het vaandel.
Vaardigheden:
- Duidelijk naar de speler en trainer toe zijn.
- Van de verzorger/ster en trainers wordt goed onderling overleg verwacht.
Referenties:
- Geen referenties vereist;
Overige:
- Bij twijfel doorsturen naar huisarts of fysiotherapie. (Niet zelf experimenteren)
- Continuïteit van de vereniging waarborgen.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
23
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
24
Bijlage 9: Plan samenstellen kernen
De doelstelling van dit plan is om duidelijkheid te scheppen en te behouden voor het samentellen
van de kernen in de voorbereiding van de wedstrijden. Een continuïteit van overleg moet steeds
aanwezig zijn. Het heeft dan ook de bedoeling dat elke betrokkene het plan naleeft.
De samenstelling wordt in het SMS-platform opgenomen. De selectielijsten worden wekelijks
bezorgd aan de beheerder van het SMS-platform. Het SMS-platform geeft de mogelijkheid om de
importeerde informatie op te vragen en te analyseren. Alle coaches hebben een login om op elk
moment de informatie na te lezen.
De samenstellingen en selecties worden maandelijks tijdens het VTC –overleg geëvalueerd.
Voor het samenstellen van de kernen worden volgende aandachtpunten in acht genomen:
 De A-kern bestaat steeds uit 18 spelers, waarvan 2 doelmannen.
 Vanuit de B-kern wordt de U21-kern aangevuld tot 16 à 18 spelers afhankelijk van het aantal
aanwezigen in de B-kern.
 B-kern en U21-kernen worden niet beschouwd als prestatiegericht, waardoor de B-kern een
wissel en passage ploeg is. Door opleidingsgericht te presteren komt men ook tot goede
prestaties en resultaten.
Trainingsmomenten.
 Coach A-elftal:
 Stelt het trainingsschema op voor alle teams
 Selecteert de spelers die in aanmerking komen voor het trainen bij het A-elftal.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Verder worden er 2 maandelijks afwisselend 2 spelers uit de U21 en U17-kern
geselecteerd om mee te trainen met het A-elftal. De A-coach geeft aan welke
trainingsmomenten. Coaches U21 en U17-elftal selecteren de 2 spelers.
 Coach B-elftal:
 B-coach in overleg met U21-coach worden er spelers uit de B-kern naar de U21-kern
verschoven .
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Geen 21 jaar zijn/ worden in het lopende seizoen
 Niet steeds dezelfde spelers
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Het verschuiven van spelers uit de B-kern wordt niet toegepast voor allerlei nonsportieve redenen.
 U21 spelers kunnen worden doorgeschoven naar de B-kern.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Iedereen heeft recht op een kans
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Coach U21-elftal:
 Overlegt met B-coach welke B-kern spelers verschuiven worden naar U21-kern.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
24
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
25

Overlegt maandelijks met de TVJO en U17-coach over de prestaties van de tweedejaars
U17 spelers.
 Tweedejaars U17 spelers kunnen in aanmerking komen om vanaf januari deel te nemen
aan trainingen van de U21-kern.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Iedereen heeft recht op een kans
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
Wedstrijdmomenten.
 Coach A-elftal:
 Selecteert 15 spelers voor de A-kern, waarvan 2 doelmannen.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Iedereen heeft recht op een kans
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Niet geselecteerde spelers worden doorverwezen naar de B-kern of kunnen zelfs niet
geselecteerd worden voor de wedstrijd van de B-kern. Beslissing van de B-coach.
 Coach B-elftal:
 Selecteert 15 spelers voor de B-kern, waarvan 2 doelmannen.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Niet geselecteerde spelers worden doorverwezen naar de U21-kern of kunnen zelfs niet
geselecteerd worden voor een wedstrijd. Beslissing van de TD in overleg met de A- en Bcoach.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Geen 21 jaar zijn/worden in het lopende seizoen
 Niet steeds dezelfde spelers
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Coach U21-elftal:
 Selecteert 15 spelers voor de U21-kern, waarvan 1 doelman of 15 spelers waarvan 2
doelmannen. Tweede doelman wordt geselecteerd uit U17-elftal.
o Hier wordt aandacht geschonken aan:
 Tweedejaars U17
 Fysieke toestand van de spelers
 Prestatie van de spelers
 Aanwezigheid van de spelers
 Indien er door allerlei mogelijke omstandigheden niet genoeg spelers aanwezig kunnen
zijn wordt er overlegd gepleegd met de TVJO en U17-coach om spelers uit de U17-kern
door te schuiven.
Elke samenstelling/selectie moet gegrond zijn en verantwoord worden aan alle betrokkenen.
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
25
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
26
Wijzigingen of aanpassingen aan het plan worden aan de VTC voorgesteld en bij aanvaarding
gewijzigd of aangepast. De beslissing wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
Bijlage 10: Jaarplan technisch overleggen Senioren
SEIZOEN 2013-14
Maand
Week
Overleg
Opmerking
27
VTC Overlegbijeenkomst
Bespreking details seizoen voorbereiding
Juli
29
Start
Maandag 15 juli 2013
32
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie seizoen voorbereiding
Augustus
Evaluatie spelersgroep
Peterschap senior elftal
36
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
September
Doorstromingsmoment U21 – U17
Jeugdtraining U11-U13 / U15-U17
40
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
Oktober
Doorstromingsmoment U21 – U17
Linietraining U15 en U17
45
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
November
Doorstromingsmoment U21 – U17
Jeugdtraining U11-U13 / U15-U17
49
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
December
Doorstromingsmoment U21 – U17
Linietraining U15 en U17
2
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
Januari
Doorstromingsmoment U21 – U17
Jeugdtraining U11-U13 / U15-U17
6
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
Februari
Doorstromingsmoment U21 – U17
Linietraining U15 en U17
10
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
Maart
Doorstromingsmoment U21 – U17
Jeugdtraining U11-U13 / U15-U17
15
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Senior elftallen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
April
Doorstromingsmoment U21 – U17
Linietraining U15 en U17
19
VTC Overlegbijeenkomst
Evaluatie Seizoen
Evaluatie doorstroming U21 – U17
Mei
Doorstromingsmoment U21 – U17
Evaluatie jeugdtrainingen U11-U13-U15-U17
Juni
23
VTC Overlegbijeenkomst
Voorbereiding nieuw seizoen
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
26
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
27
Bijlage 11: Jaarplan technisch overleggen Jeugd
Augustus
Schoolvakantie
November
Examen
Op te letten periodes
December
Kerstvakantie
Februari
Krokusvakantie
Maart
Examen
Maand
Overlegorgaan
Taak
JWC
Start nieuw seizoen
JWC
Overlegbijeenkomst
JWC
Stageweek
JWC
Sportweek Gemeente
Augustus
JWC
Reserveren sporthal > Kerstvakantie
JWC
Rekruteren ploegafgevaardigden
TVJO
Voorlopige samenstelling ploegen – constante evaluatie
VTC
Overlegbijeenkomst
TVJO
Maandelijks overzicht > Bestuur
TVJO
Clubboodschap > Ouders
TVJO
Definitieve samenstelling van ploegen
TVJO
Overlegbijeenkomst met jeugdopleiders
September JWC
Invulling deelname indoortornooien
JWC
Overlegbijeenkomst
JWC
Overlegbijeenkomst met ploegafgevaardigden
VTC
Overlegbijeenkomst
VTC
Doorstromingsmoment U21
TVJO
Maandelijks overzicht > Bestuur
TVJO
Jeugdopleiders > bijscholingsmoment
Oktober
JWC
Definitieve deelnamelijst indoortornooien
VTC
Overlegbijeenkomst
VTC
Doorstromingsmoment U17
TVJO
Maandelijks overzicht > Bestuur
TVJO
Clubboodschap > Ouders
JWC
Overlegbijeenkomst met ploegafgevaardigden
November
JWC
Overlegbijeenkomst
VTC
Overlegbijeenkomst
VTC
Doorstromingsmoment U21
TVJO
Maandelijks overzicht > Bestuur
TVJO
Sporthal > Kerstvakantie
TVJO
Jeugdopleiders > bijscholingsmoment
December
VTC
Doorstromingsmoment U17
Bestuur – VTC – JWC Overlegbijeenkomst - seizoen evaluatie
WINTERSTOP
WINTERSTOP
TVJO
Maandelijks overzicht > Bestuur
Januari
TVJO
Clubboodschap > Ouders
TVJO
Spelersevaluatie
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
27
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK
Voetbaltechnisch Beleidsplan
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
TVJO
JWC
JWC
JWC
VTC
VTC
TVJO
TVJO
TVJO
JWC
VTC
VTC
TVJO
TVJO
JWC
JWC
JWC
JWC
VTC
VTC
TVJO
TVJO
JWC
VTC
VTC
TVJO
TVJO
JWC
JWC
JWC
VTC
TVJO
TVJO
Bestuur – VTC – JWC
Spelerslijsten > inschrijving ploegen nieuw seizoen
Overlegbijeenkomst met ploegafgevaardigden
Invulling deelname tornooien
Overlegbijeenkomst
Overlegbijeenkomst
Doorstromingsmoment U21
Maandelijks overzicht > Bestuur
Spelersevaluatie
Jeugdopleiders > bijscholingsmoment
Jeugdbegroting > nieuw seizoen
Overlegbijeenkomst
Doorstromingsmoment U17
Maandelijks overzicht > Bestuur
Clubboodschap > Ouders
Definitieve spelerslijst per ploeg voor nieuw seizoen
Definitieve deelnamelijst tornooien
Overlegbijeenkomst
Overlegbijeenkomst met ploegafgevaardigden
Overlegbijeenkomst
Doorstromingsmoment U21
Maandelijks overzicht > Bestuur
Jeugdopleiders > bijscholingsmoment
Uitnodiging spelerslidmaatschap nieuw seizoen
Overlegbijeenkomst
Doorstromingsmoment U17
Maandelijks overzicht > Bestuur
Clubboodschap > Ouders
Tornooi
Overlegbijeenkomst
Overlegbijeenkomst met ploegafgevaardigden > evaluatie
Overlegbijeenkomst
Maandelijks overzicht > Bestuur
Jeugdopleiders > bijscholingsmoment
Overlegbijeenkomst - seizoen evaluatie
VAKANTIE
SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | jan 2014
28
28