notulen gemeenteraad 26 augustus 2014

GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26 AUGUSTUS 2014
Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël
Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,
Philippe Van Steenberghe, Marc Devlieger, Henk Heyerick, Hendrik De Waele, Tony
Boeckaert, Herman De Vos, Ugo Den Tandt, Stijn Van de Wiele, Luc Millecamps, Lieven
Lippens, Monique De Smet, Christophe Menu, Pieter Verhalle, Geraldine Van Den Weghe,
Tania Verpraet, Ward Baeten en Sam De Waele, raadsleden, Annabel Van Poucke,
voorzitter en Sylvie Bohez, secretaris.
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 19.30 uur.
Raadslid Sally Cosijns is verontschuldigd.
De agenda wordt aangevangen.
---------------------------------------
Agendapunt nr.1:
GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI EN 10 JULI 2014.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in de
gemeenteraad van 29 januari 2013 waardoor de notulen van de vorige vergadering samen met
de oproepingsbrief ter beschikking gesteld werden van de raadsleden via het extranet.
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingebracht over deze notulen;
BESLUIT:
De notulen van de gemeenteraad van 24 juni en 10 juli 2014 worden goedgekeurd.
---------------------------------------
Agendapunt nr.2:
VERBREDING VAN GEMEENTELIJKE VERKEERSWEG EN GRATIS GRONDAFSTAND IN
DE VALLEISTRAAT, KADASTRAAL BEKEND 1° AFD SIE C DEELNR. 199K
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de wijziging van verkavelingsvergunning, verleend op 3 april 2014 door het college
van burgemeester en schepenen aan mevrouw Simonne Coddens, Staatsbaan 33, 9870 Zulte,
met betrekking tot enerzijds een planmatige wijziging en anderzijds een wijziging van de
1
stedenbouwkundige voorschriften teneinde 2 half-open bebouwingen te voorzien ter
vervanging van één open bebouwing, gelegen in Zulte, Valleistraat, kad. bekend 1° afd. Sie C
nr. 199k (bestaande lot 2 en nieuwe lot 2a en 2b);
Overwegende dat de aanvraag tot wijziging van de verkavelingsvergunning aan een openbaar
onderzoek werd onderworpen, onderzoek gehouden van 14 november 2013 t.e.m. 13
december 2013 en dat er geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat:
- t.h.v. betreffend perceel plaatselijk een te beperkte onverharde berm is aansluitend aan
de rijweg,
- conform art. 33 van de gemeentelijke alg. sted. verordening (ASV) die een wegbreedte
van 7m voorschrijft, 3,5m uit de as van de weg dient afgestaan (in casu),
- ten behoeve van de verkeersveiligheid en nutsvoorzieningen de onverharde berm deels
in openbaar domein dient ingelijfd,
- het opportuun is omwille van bovenvermelde redenen om tot verbreding van de weg
over te gaan t.h.v. bovenvernoemd perceel;
Overwegende dat er in bovenvermelde wijziging tot verkavelingsvergunning een voorwaarde
werd opgelegd tot gratis grondafstand aan de gemeente Zulte van de strook bestemd om
opgenomen te worden in het openbaar domein zoals aangeduid op het plan tot
verkavelingswijziging;
Gelet op de in groene kleur omlijnde zone van het hierbijgevoegde opmetingsplan aangaande
grond in Zulte, 1° afdeling, sectie C deelnr. 199K, 195 m2 groot, innemingsplan opgemaakt
door de heer Wouter De Maegt, landmeter-expert, voor Teccon bvba, Kleimoer 16, 9030
Mariakerke;
Overwegende dat het opportuun is om over te gaan tot gratis overdracht-overname van de op
het opmetingsplan als groen omrande zone, bestemd om in te lijven bij het openbaar domein;
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand aan en overname door de
gemeente Zulte;
Gelet op het gemeentedecreet, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005 en
latere wijzigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2005, inzonderheid
artikelen 42 en 43, 248 tot 260 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief d.d. 13 januari 2006 – BA 2006/01 – van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen;
Gelet op de omzendbrief BB 2006/19 van 1 december 2006;
Gelet op artikel 4.2.20§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit
van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 en wijzigingen, dat stelt dat het
vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden in casu het
gratis, vrij en onbelast overdragen van eigendom aan de overheid van de in de
vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen,groene of verharde ruimten, openbare
gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Olivier Peirs,
Met algemene stemmen;
2
BESLUIT:
Artikel 1: De verbreding van de Valleistraat, t.h.v. het perceel kadastraal bekend 1° afdeling
Sie C nr. 199k, lot 2, om aldaar op termijn tot een volwaardige wegenis van 7m te komen,
zijnde 3,5m uit de as van de weg, wordt aangenomen.
Artikel 2: Het kosteloos aanwerven/overnemen van het onroerend goed, 195 m2 groot,
gelegen in Zulte, 1e afdeling, Sie B deelnr. 199k, zoals in groen omrand op het hierbijgevoegd
opmetingsplan, wordt aangenomen/goedgekeurd. Deze aanwerving is van openbaar nut. Alle
meet-, registratie- en aktekosten vallen ten laste van de eigenaar-verkavelaar.
Artikel 3: Het ontwerp van akte van afstand-overname, plus het innemingsplan worden als
bijlagen aan deze beslissing geviseerd.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitvoeren van dit
besluit.
Artikel 5: Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan Ruimte Vlaanderen, Departement
van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
Gent en aan de heer Provinciegouverneur, d.m.v. de lijst bedoeld in art. 251§1 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005.
---------------------------------------
Agendapunt nr.3:
OPMAKEN MASTERPLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN HET GROEN VAN DE 3
NIEUWE BEGRAAFPLAATSEN + UITVOEREN GROOTSTE INFRASTRUCTUURWERKEN.
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
DE GEMEENTERAAD
Overwegende dat de groeninrichting van de kerkhoven aan herziening toe is;
Overwegende dat het de bedoeling is om de kerkhoven ondrhoudsvriendelijker te maken
rekening houdende met het pesticidendecreet dat vanaf 1 januari 2015 het gebruik van
onkruidverdelgers verbiedt op openbaar domein;
Overwegende dat het daarom wenselijk is een toekomstvisie uit te werken voor de kerkhoven;
Overwegene dat er in het meerjarenplan jaarlijks 10.000,00 euro werd voorzien voor de
verfraaiing van de begraafplaatsen;
Overwegende dat de huidige toestand toch de noodzaak aantoont om sneller en grondiger
deze aanpassingen/verfraaiingen door te voeren;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaken masterplan voor de herinrichting
van het groen van de 3 nieuwe begraafplaatsen + uitvoeren grootste infrastructuurwerken”
een bestek met nr. 2014/079 werd opgesteld door de Dienst patrimonium en wonen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.454,55 EUR + 9.545,45
EUR (21 % btw) = 54.999,99 EUR;
3
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de volgende
budgetwijziging op budgetcode 0990-00/2200007/IE 2014-24;
Gelet op de gemeenteraadscommissie Milieu & begraafplaatsen d.d. maandag 25 augustus
2014 waarin het dossier uitgebreid werd toegelicht;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Michaël Devriendt die de beslissing kadert in de
strijd tegen het onkruid en het pesticidenverbod met ingang van 1 januari 2015. Het bestuur
opteert voor een globale, proactieve en professionele aanpak van de 3 grote (nieuwe)
begraafplaatsen en bundelt hiertoe de budgetten die reeds op jaarbasis in het meerjarenplan
voorzien waren. De begraafplaatsen zullen evolueren naar aangename en rustgevende
begraafparken waarin grotere graszones zullen aanwezig zijn. Tuinaannemers zullen
aangeschreven worden om een masterplan uit te werken waarbij ze tevens de grootste
infrastructuurwerken voor hun rekening dienen te nemen. Hierbij dienen ook richtlijnen te
worden uitgewerkt naar verder onderhoud op langere termijn, uit te voeren door de
gemeentelijke groendiensten.
Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique De Smet die meedeelt uiterst tevreden te zijn
met de vaststelling dat de begraafplaatsen worden aangepakt.
Gelet op de tussenkomst van raadslid Henk Heyerick die stelt dat het gewoon belangrijk is dat
het onderhoud stelselmatig plaatsvindt. De problematiek van het slechte onderhoud van de
begraafplaatsen werd vorig jaar reeds aangekaart door OCMW-raadslid Catherine De Smet.
4
Nu ligt opnieuw een studie voor en met een budget van 55.000 euro kan niet veel gedaan
worden.
Schepen Michaël Devriendt antwoordt dat het bestek zich niet beperkt tot een plan maar ook
op uitvoering gericht. Het is heel gemakkelijk om iedereen te verwijten dat er te veel onkruid
staat. Gezien het bestuur bewust wil omgaan met de financiële middelen, wordt hiervoor ook
geen bijkomende personeel aangeworven. Het is onmogelijk om alles zelf en in eigen beheer
uit te werken en te implementeren.
Raadslid Henk Heyerick stelt dat de toestand van de begraafplaatsen bedroevend is. De
gemeente heeft bekwaam personeel in eigen huis waarvan de kennis en expertise niet
(optimaal) benut wordt. Door het uitbesteden gaan nodeloos financiële middelen teloor. De
CD&V-fractie zal zich dan ook onthouden bij de stemming.
Schepen Michaël Devriendt repliceert dat de gekozen aanpak juist getuigt van een combinatie
van inzet van eigen mankracht en visie enerzijds en van externe input/expertise en
uitbesteding van de grootste infrastructuurwerken anderzijds.
Raadslid Lieven Lippens vraagt of het bestek een resultaatverbintenis beoogt. Wat indien de
aanpak & uitvoering niet leidt tot een vermindering van het onkruid?
Schepen Michaël Devriendt stelt dat de ingediende offertes op basis van 4 gunningscriteria
afgewogen worden waarbij de onderhoudsvriendelijkheid en de visie op de evolutie naar een
begraafpark het zwaarst doorwegen.
De voorzitter roept op tot stemming.
24 raadsleden nemen deel aan de stemming.
De stemming geeft de volgende uitslag :
10 onthoudingen (CD&V)
14 stemmen vóór (Open Zulte, N-VA & GVZ)
BESLUIT:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/079 en de raming voor de
opdracht “Opmaken masterplan voor de herinrichting van het groen van de 3 nieuwe
begraafplaatsen + uitvoeren grootste infrastructuurwerken”, opgesteld door de Dienst
patrimonium en wonen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 45.454,55 EUR + 9.545,45 EUR (21 % btw) = 54.999,99 EUR.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsproce-dure
zonder bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging
op budgetcode 0990-00/2200007/IE 2014-24.
---------------------------------------
Agendapunt nr.4:
AFSLUITEN VAN EEN BEZETTINGSCONTRACT MET DE NMBS VOOR HET INNEMEN VAN
SPOORWEGGRONDEN VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN FIETSPAD LANGE AFSTAND
TUSSEN WAREGEM EN DEINZE – 2° FASE: DEEL TUSSEN DE WAALSTRAAT EN DE
MEYLEGEMSTRAAT.
5
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing de dato 22 april 2014 waarbij de aankoop van volgende
percelen grond gelegen te Zulte en gekend ten kadaster goedgekeurd werd
Zulte 1° afdeling sie C
- nr. 224/w, groot volgens meting 41,01 m² van de heer en mevrouw Vanden Bossche MarinoLareu Cindy, Waalstraat 161, 9870 Zulte;
- nr. 224/v, groot volgens meting 36,47 m² van de heer en mevrouw Vanden Bossche MarinoLareu Cindy, Waalstraat 161, 9870 Zulte;
Olsene 2° afdeling sie B
- nr. 1060/k, groot volgens meting 157,50 m² van mevrouw Demuytere Gerarda, Eikenhaagstraat 2, 9870 Zulte;
- nr. 1060/l, groot volgens meting 127,24 m² van mevrouw Demuytere Gerarda, Eikenhaagstraat 2, 9870 Zulte;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing de dato 27 mei 2014 waarbij de aankoop van volgende
percelen grond gelegen te Zulte en gekend ten kadaster goedgekeurd werd
Zulte 1° afdeling sie C deel
- nr. 236/a, groot volgens meting 275,15 m² van David Johanna, Vlaanderenstraat 2, 9870
Zulte en de heer De Sloover John, Staatsbaan 134/e, 9870 Zulte;
Olsene 2° afdeling sie B deel
- nr. 1056/d2, groot volgens meting 89,59 m² van de heer en mevrouw Bossuyt Bernard-De
Cuyper Greta, Eikenhaagstraat 1, 9870 Zulte;
Overwegende dat voor het aanleggen van het fietspad lange afstand eveneens gronden, in
eigendom van Infrabel en de NMBS moeten ingenomen worden;
Overwegende dat deze gronden kunnen ingenomen worden mits het afsluiten van een bezettingscontract met beide diensten;
Gelet op de brief de dato 30 juni 2014 vanwege de NMBS waarbij ons toelating tot precaire
bezetting van een goed van het openbaar domein van de NMBS wordt betekend (toelating nr.
03890/52805);
Overwegende dat de NMBS deze grond, met een totale oppervlakte van 178,00 m², in
bezetting geeft en dat voor een duur van maximum 9 jaar, jaarlijks opzegbaar, met ingang
van 1 mei 2014 en om te eindigen van rechtswege en zonder stilzwijgende verlenging op 30
april 2023;
Overwegende dat de jaarlijkse bezettingsvergoeding voor het betrokken terrein 110,00 euro
bedraagt;
Overwegende dat de bezettingsvergoeding jaarlijks geïndexeerd wordt;
Overwegende dat er nog een éénmalige basisvergoeding ten bedrage van 116,50 euro dient
betaald te worden voor de bodemattesten;
Gelet op het bijgevoegde bezettingscontract 03890/52805, opgemaakt door de NMBS;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
6
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Sophie Delaere;
Met algemene stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Het bezettingscontract 03890/52805, opgemaakt door de NMBS, voor het innemen
van spoorweggronden voor het aanleggen van een fietspad lange afstand tussen Waregem en
Deinze – 2° fase: deel tussen de Waalstraat en de Meylegemstraat, wordt goedgekeurd. Dit
contract wordt als bijlage aan deze beslissing geviseerd.
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met het vervullen van alle
verdere administratieve formaliteiten voor het uitvoeren van dit besluit.
Artikel 3: Dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de gouverneur, door de lijst bedoeld
in artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
--------------------------------------Agendapunt nr.5:
HERAANLEG VOETPADEN ELLEGEMWIJK. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN
GUNNINGSWIJZE
DE GEMEENTERAAD
Overwegende dat de voetpaden in de Ellegemwijk niet meer in goede staat zijn;
Overwegende dat de voetpaden heraangelegd moeten worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg voetpaden Ellegemwijk” een bestek
met nr. 2014/074 werd opgesteld door de dienst patrimonium en wonen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 94.748,00 EUR +
19.897,08 EUR (21% btw medecontractant) = 114.645,08 EUR;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
7
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2014, op budgetcode 0200-00/2240007/IE10 (ACT-47) en dat de financiering gebeurt met
eigen middelen;
Gelet op de toelichting ter zititng door schepen Sophie Delaere;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Henk Heyerick die stelt dat de CD&V-fractie de
heraanleg voltallig zal goedkeuren. Hij vraagt ook aandacht voor de Vogelzang en de Tuinwijk.
De aanleg van de 3 wijken dateert min of meer uit dezelfde periode en de voetpaden verkeren
allemaal in slechte staat.
Schepen Delaere antwoordt dat de heraanleg van de Vogelzang en de Tuinwijk ook reeds in
het meerjarenplan zijn ingeschreven.
Met algemene stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/074 en de raming voor de
opdracht “Heraanleg voetpaden Ellegemwijk”, opgesteld door de dienst patrimonium en
wonen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 94.748,00 EUR + 19.897,08 EUR (21% btw medecontractant) = 114.645,08 EUR.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op
budgetcode 0200-00/2240007/IE10 (ACT-47).
---------------------------------------
8
Agendapunt nr.6:
AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE SITE ANGLO
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het Gemeentedecreet, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2005, inzonderheid artikelen 248 tot
260;
Gelet op de omzendbrief d.d. 13 januari 2006 – BA 2006/01 – van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen;
Gelet op de nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake het woonerf Anglo,
goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 juni 2013;
Gelet op het gemeentelijk tijdelijk verkeersreglement inzake de proefopstelling van
snelheidsremmende verkeersmaatregelen in Anglo in de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni
2014,goedgekeurd in het Schepencollege, zitting d.d. 5 december 2013;
Overwegende dat de proefopstelling het beoogde resultaat oplevert;
Overwegende dat de snelheidsremmende maatregelen betrekking hebben op uitsluitend
gemeentewegen;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Michaël Vandemeulebroecke die stelt dat het
voorlopig reglement goede resultaten heeft afgeworpen. Het verkeer verloopt merkelijk trager
door de genomen verkeersremmende maatregelen. Het reglement wordt via dit
gemeenteraadsbesluit dan ook definitief vastgelegd.
Raadslid Lieven Lippens vraagt toelichting m.b.t. de parkeerproblematiek ter hoogte van de
woningen die palen aan de achterkant van het Firtelhof.
Schepen Vandemeulebroecke antwoordt dat dit onderwerp behandeld werd in de adviesraad
voor mobiliteit en verkeersveiligheid. De lokale politie werd gevraagd om verhoogde controle
uit te oefenen met oog op het vrijwaren van de doorgang tussen de woningen en het Firtelhof.
Er zal een verkeersbord aangebracht worden met oog op het vrijwaren van de toegang. Het
bord is ondertussen geleverd maar moet nog aangebracht worden.
Raadslid Lieven Lippens merkt op dat de verkeersinrichting wel gepaard gaat met de plaatsing
van heel veel verkeersborden.
Schepen Vandemeulebroecke antwoordt dat het bekomen resultaat het belangrijkst is.
Met algemene stemmen;
9
BESLUIT:
Artikel 1: Verkeerssituatie in de site Anglo, in het gedeelte begrensd tussen de toegangen tot
het speelterrein, tot de aansluiting parking Fiertelhof en tot de aansluiting flatgebouw
Zandbergstraat:
Artikel 1.1: In de site Anglo, wordt een woonerf ingericht vanaf het speelterrein tot de
parkings Fiertelhof en tot de aansluitingen Zandbergstraat.
Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het
plaatsen van het verkeersbord F12a (begin reglementering) en F12b (einde
reglementering) op elke toegang en uitgang van het woonerf.
Artikel 2: Verkeerssituatie in de site Anglo, in de toegangsweg nabij het speelterrein:
Artikel 2.1: In de toegangsweg Anglo, nabij het speelterrein, worden vijf
parkeerplaatsen ingericht.
Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het
plaatsen van het opschrift “P”, op elke parkeerplaats.
Artikel 3: Verkeerssituatie in de site Anglo, gedeelte openbare weg vanaf Nijverheidsstraat:
Artikel 3.1: In Anglo, in de omgeving van de Nijverheidsstraat, wordt een
oversteekplaats voor voetgangers ingericht.
Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door de
verkeersborden F49 zoals is voorzien in artikel 71.2 van het KB van 1 december 1975.
Deze oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door middel van de
dwarsmarkeringen evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig artikel 76.3
van het KB van 1 december 1975.
Artikel 3.2: In Anglo (op het 1e kruispunt komende uit de richting Nijverheidsstraat)
wordt een verhoogde inrichting (verkeersplateau) aangelegd op het kruispunt Anglo
met zijweg Anglo.
De verhoogde inrichting wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het
plaatsen van het verkeersbord F87 op de diverse verkeersassen nabij de verhoogde
inrichting.
Artikel 3.3: In Anglo (op het 2e kruispunt komende uit de richting Nijverheidsstraat)
wordt het verplicht om de verkeersgeleider (met kunstwerk) rechts voorbij te rijden.
Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het
plaatsen van verkeersborden D1d (verplichte pijl) ter hoogte van de verkeersgeleider.
Artikel 3.4: In Anglo wordt een verhoogde inrichting, gecombineerd met een
wegversmalling, aangelegd tussen het kunstwerk en de toegang van het woonerf.
Ter hoogte van de wegversmalling wordt het verkeer geleid door middel van de
verkeersborden D1c en D1d.
Tevens wordt er een voorrangsregeling ingevoerd door middel van de verkeersborden
B19 en B21 waarbij er voorrang wordt gegeven aan de bestuurders die komen uit de
richting van het woonerf.
Artikel 3.5: In Anglo, in de zone begrensd door het kunstwerk en het woonerf, wordt
een zonale snelheidsbeperking tot 30 km/u ingesteld.
10
Dit wordt gesignaleerd door:
verkeersbord F4a (= begin reglementering aan elke toegang tot de zone)
verkeersbord F4b (= einde reglementering aan elke uitgang van de zone)
Artikel 4: Het aanvullend verkeersreglement inzake het woonerf Anglo, goedgekeurd in
gemeenteraadszitting d.d.25 juni 2013, wordt opgeheven.
Artikel 5: Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse minister van
Mobiliteit - Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
Na deze overmaking treedt dit aanvullend reglement in werking.
Artikel 6: Na goedkeuring wordt het reglement bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
van het gemeentedecreet en wordt tevens een afschrift ervan gestuurd naar :
-
de
de
de
de
de
Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
griffie van de Politierechtbank te Gent
lokale politie, directie operaties, afdeling verkeer
technische diensten gemeente Zulte
Artikel 7: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer gouverneur, door de lijst bedoeld
in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
---------------------------------------
Agendapunt nr.7:
GOEDKEURING GRATIS GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE MATERIAAL TEN VOORDELE
VAN EEN LIEFDADIG EN SOCIAAL DOEL - BENEFIETFEEST SENEGAL.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014 waarbij het gebruikersreglement van
de gemeentelijke materiaal goedgekeurd werd, meer bepaald artikel 3 waarbij bepaald wordt
dat door de organisatoren van manifestaties met een uitgesproken liefdadig of sociaal doel,
gemeentelijk materiaal mag ontleend worden;
Gelet op het feit dat in dit geval een voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad vereist
is;
Gelet op de aanvraag van mevr. De Langhe An, Ellegemstraat 16, 9870 Zulte, waarin men
materiaal vraagt voor een benefietfeest voor Senegal, waarbij het feest doorgaat op 12
september 2014;
Overwegende dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van een liefdadig en sociaal doel,
aangezien 8 Zultse vrouwen naar Senegal gaan om hulp te bieden aan een plaatselijke
organisatie, en men een benefiet organiseert om financiële middelen te verzamelen;
Gelet op het gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 juni 2014
om dit benefietfeest te ondersteunen d.m.v. het aanbieden van materiaal uit de uitleendienst;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42, 248 tot 260;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Michaël Vandemeulebroecke;
11
Met algemene stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: De goedkeuring wordt verleend aan de aanvraag van mevr. An De Langhe in naam
van 8 Zultse vrouwen, voor het gebruik gemeentelijk materiaal ter gelegenheid van een
benefietfeest op 12 september 2014, wegens liefdadig doel.
Artikel 2: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de provinciegouverneur, door middel van
de lijst bedoeld in art. 252 § 1 van het gemeentedecreet.
---------------------------------------
Agendapunt nr.8:
STOPZETTING TER BESCHIKKING STELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN
BETREKKING EN REAFFECTATIE AAN GEMEENTESCHOOL ZULTE
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart
1991;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief Personeelsformatie Scholen in het gewoon basisonderwijs met referte
BaO/2005/09, zoals laatst aangepast op 16 april 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014 waarbij het lestijdenpakket voor het
kleuter- en lager onderwijs aan de gemeentelijke basisschool Zulte voor het schooljaar 20142015 werd vastgesteld en aangewend;
Overwegende dat ingevolge de aanwending van het lestijdenpakket er 14 lestijden te kort
waren om alle onderwijzers aan te stellen voor de uren waarvoor ze vast benoemd waren;
Overwegende dat de onderwijzeres met de minste dienstanciënniteit voor 14 lestijden werd ter
beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking vanaf 1 september 2014 en
tezelfdertijd werd het ter beschikking gestelde personeelslid gereaffecteerd voor 14 lestijden
naar de gemeentelijke basisschool van Zulte;
Overwegende dat op 7 juli 2014 een vastbenoemde onderwijzeres van de gemeentelijke
basisschool is overleden;
Overwegende dat hierdoor een deel van deze lestijden kunnen ingevuld worden door een
deeltijds vastbenoemd personeelslid;
Overwegende dat er dus geen reden meer is om een vastbenoemd personeelslid ter
beschikking te stellen wegens ontstentenis van betrekking en dit vanaf 1 september 2014;
12
Overwegende dat de andere bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014
onverkort blijven bestaan;
Gelet op het voorstel van de schooldirecteur voor aanwending van het lestijdenpakket voor de
gemeentelijke basisschool;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Frederic Hesters;
Met algemene stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: De ter beschikking stelling en reaffectatie van 1 onderwijzeres (Sofie Destoop, vast
benoemd onderwijzeres voor 16 lestijden) met ingang van 1 september voor 14 lestijden te
niet te doen. Voor het overige de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014
onverkort te laten bestaan.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit over te maken aan de schooldirecteur voor verdere
afhandeling en voor mededeling aan het departement Onderwijs.
Artikel 3: Dit besluit ter kennis te brengen van de provinciegouverneur door middel van de lijst
bedoeld in artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet.
---------------------------------------
Bijkomend agendapunt nr.1:
ZITDAG PENSIOENEN IN ZULTE
Toelichting:
Raadslid Philippe Van Steenberghe stelt dat Zultse inwoners die inlichtingen wensen te krijgen
in verband met hun pensioen, nu naar de maandelijkse zitdag in Deinze dienen te gaan.
Voorstel:
Nu er steeds meer mensen op pensioen gaan, lijkt het interessant ook een zitdag in Zulte te
organiseren.
Zou het college kunnen contact nemen met de dienst pensioenen betreffende het inrichten van
een maandelijkse zitdag voor pensioenen in het gemeentehuis van Zulte?
Schepen Frederic Hesters antwoordt dat reeds contact werd opgenomen met de Rijksdienst
voor Pensioenen. Met oog op besparingen stuurt de Rijksdienst aan op de afschaffing van (een
aantal) bestaande zitdagen. Het is in deze context niet realistisch om ervan uit te gaan dat de
Rijksdienst op ons verzoek zal ingaan. In elk geval is het van belang om te pleiten voor het
voortbestaan van de zitdag in Deinze. Hiertoe zal een brief aan de Rijksdienst voor
pensioenen gericht worden.
---------------------------------------
Bijkomend agendapunt nr.2:
GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE ENERGIESCHAARSTE OP DE VEILIGHEID
Toelichting:
Raadslid Herman De Vos verwijst naar de commotie rond de gevolgen van eventuele
energieschaarste voor Vlaanderen. In Limburg zijn de gemeenten ingelicht over mogelijke
13
stroomafschakelplannen. Het is duidelijk dat wanneer een (deel van een) gemeente daaronder
zou ressorteren, dit belangrijke gevolgen heeft voor het comfort van de bevolking, maar vooral
ook voor de veiligheid.
Voorstel:
Wat zegt de actueel beschikbare informatie over de gevolgen voor onze gemeente ?
Onafhankelijk van de plannen die thans bestaan, lijkt het aangewezen dat onze gemeente zich
toch voorbereidt op alle scenario’s.
Burgemeester Simon Lagrange antwoordt dat dit een terechte en belangrijke vraag is. In
Zulte is er evenwel geen reden tot paniek.
Algemeen wordt voor ons land gewezen op een verhoogd risico op stroomtekort tijdens deze
winter. Er wordt hierbij overwogen om de elektriciteit in een aantal gemeenten uit te
schakelen gedurende bepaalde tijdsblokken. Dit is evenwel het laatste scenario. Voorafgaand
zullen een aantal maatregelen getroffen worden om het voorgaande scenario te vermijden
(afschakelen van grote verbruikers, sensibiliseren van inwoners,…).
Daarenboven is onze gemeente in de actuele versie van het afschakelplan niet opgenomen,
Deinze evenmin. Dit is goed nieuws maar is ook onder voorbehoud aangezien het plan in de
toekomst nog gewijzigd kan worden. Op vandaag bestaan hierover nauwe contacten met de
provinciale diensten. De provinciegouverneurs worden op 3 september op Binnenlandse Zaken
verwacht voor een vergadering over dit onderwerp. Op 6 oktober worden de Oost-Vlaamse
gemeenten naar de provincie uitgenodigd.
Het bestuur zal de Zultse inwoners zo goed mogelijk proberen te informeren.
Raadslid Marc Devlieger vraagt bijzondere aandacht voor bedrijven in de randzones; bv. met
Kruishoutem (waarop actueel afschakelplan wel (deels) van toepassing is).
Burgemeester Simon Lagrange antwoordt dat ook de bedrijven in de rand vermoedelijk niet in
het gedrang komen. De zone waarop het afschakelscenario van toepassing zou kunnen zijn in
Kruishoutem ligt in een andere regio. De burgemeester verwacht hierover nog een
schriftelijke bevestiging.
---------------------------------------
Namens de gemeenteraad:
Sylvie Bohez
Secretaris
Annabel Van Poucke
Voorzitter
14