Bijsluiter PDF - CBG-MEB

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Otrivin® XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing
Xylometazoline HCl
Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Otrivin en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1. WAT IS OTRIVN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
U gebruikt Otrivin wanneer uw kind last heeft van een verstopte neus.
Otrivin zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstopping. Het vermindert de zwelling van
het slijmvlies in de neus en het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor uw kind
gemakkelijker kan ademhalen. De werking van Otrivin begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren
aan.
Otrivin behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen.
Otrivin 0,5 mg/ml is bestemd voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
De veiligheid en werkzaamheid van dit middel bij kinderen jonger dan 2 jaar is niet vastgesteld.
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Als u weet dat uw kind allergisch is voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
- Wanneer uw kind kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens
Otrivin te gebruiken.
-
Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Vertel uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op uw kind van toepassing is, aangezien Otrivin dan
niet geschikt is voor hem/haar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel toedient, indien uw kind lijdt aan één van de
volgende aandoeningen:
- Hoge bloeddruk
- Hart- en vaatziekten
- Schildklierziekte
- Diabetes
- Vergroting van de prostaat
- Gezwel van het bijniermerg
- Nauwehoekglaucoom
Als dit voor uw kind van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker alvorens Otrivin toe te dienen.
Zoals bij andere soortgelijke middelen kan bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en
beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin niet
gedurende lange tijd aan één stuk door gebruikt worden. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’
verstopping veroorzaken (rebound: het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterke
mate). Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
Contact met de ogen en mond vermijden.
U mag de aanbevolen dosis, vooral bij kinderen en ouderen, niet overschrijden.
Otrivin mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar en mag niet gebruikt worden zonder toezicht
van de ouders bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Otrivin nog andere geneesmiddelen, of heeft hij/zij dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat hij/zij in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Wanneer uw kind middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin versterkt worden.
Er bestaat een kans op een gewijzigde werking van betablokkers (middel tegen hoge bloeddruk, bepaalde
hartklachten en verhoogde oogdruk).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel enkel als uw arts beslist heeft dat u dit veilig kan
doen.
Zwangerschap:
Raadpleeg uw arts vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt wanneer u zwanger bent. Gebruik dit geneesmiddel
enkel als uw arts bepaald heeft dat u dat veilig kan doen.
Borstvoeding:
Het is niet bekend of xylometazoline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor het zogende
kind kan niet worden uitgesloten. Men moet beslissen om de borstvoeding te onderbreken dan wel om af te
zien van de Otrivin therapie met in acht name van de voordelen van borstvoeding voor het kind en het
voordeel van de therapie voor u.
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Otrivin op het vermogen om te rijden en machines te
dienen. Het is echter onwaarschijnlijk dat Otrivin hierop enig effect zou hebben.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Otrivin 0,5 mg/ml:
 mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar
 dient bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar gebruikt te worden onder toezicht van de ouders
De aanbevolen dosering is:
Kinderen van 2 tot en met 6 jaar:
Onder toezicht van de ouders.
1 verstuiving in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag. Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10
uur te zitten. Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar:
Onder toezicht van de ouders.
1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag. Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8
tot 10 uur te zitten. Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.
1. Maak de neus van zachtjes schoon.
2. Verwijder de beschermdop.
3. Voor de eerste toediening, enkele malen pompen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat. Bij
herhaalde toedieningen zal de spray klaar zijn voor direct gebruikt. Zorg ervoor om niet in de ogen
of de mond te verstuiven.
4. Houdt het flesje rechtop en plaats de duim aan de onderkant van het flesje en houdt het neusstuk
tussen 2 vingers.
5.
6.
Buig het hoofd van zachtjes naar voor en plaats het neusstuk in een neusgat.
Verstuif en vraag aan uw kind om tegelijkertijd zachtjes door de neus in te ademen.
7. Herhaal deze werkwijze bij het andere neusgat.
8. Maak het neusstuk schoon en laat deze droge alvorens de beschermdop terug te plaatsen.
Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts bij 1 persoon gebruikt
worden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer uw kind per ongeluk te veel Otrivin gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of
apotheker.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen worden hieronder opgesomd volgens orgaanklasse en frequentie. Frequenties worden als volgt
omschreven:
Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen.
Vaak: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10 personen.
Soms: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 100 personen.
Zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 1.000 personen.
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
STOP met de toediening van Otrivin en zoek onmiddellijk medische hulp als uw kind één van volgende
symptomen krijgt, aangezien dit tekenen kunnen zijn van een allergische reactie:
- moeilijkheden met ademhalen en slikken
- opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel
- ernstige jeuk, gepaard gaande met rode huiduitslag en bulten (netelroos)
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (opzwelling van de huid en/of slijmvliezen bv van keel of tong,
uitslag, jeuk).
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn.
Zeer zelden: slapeloosheid, duizeligheid, beverigheid.
Oogaandoeningen
Zeer zelden: voorbijgaande zichtstoornissen.
Hartaandoeningen
Zeer zelden: onregelmatige of versnelde hartslag.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak: droge neus of nasaal ongemak.
Bloedvataandoeningen
Zeer zelden: verhoogde bloeddruk.
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: brandend gevoel.
Soms: neusbloeding.
Gegevens uit klinische studies en post-marketing gegevens wijzen erop dat xylometazoline in het algemeen
goed verdragen wordt bij kinderen ouder dan 2 jaar. De frequentie, type en ernst van bijwerkingen bij
kinderen worden verwacht om vergelijkbaar te zijn als bij volwassenen. De meerderheid van de bijwerkingen
die werden gemeld bij kinderen hebben zich voorgedaan na overdosering van xylometazoline.
Als uw kind hallucinaties, rusteloosheid of slaapstoornissen ervaart, stop dan met het gebruik van Otrivin.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Wanneer de flacon eenmaal werd gebruikt, mag deze niet langer dan 1 maand gebruikt worden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is: xylometazolinehydrochloride (0,5 mg/ml). Elke verstuiving levert
0,035 mg xylometazoline HCl af.
De andere stoffen in dit middel zijn: dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat,
natriumchloride en gezuiverd water.
Hoe ziet Otrivin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, wordt geleverd in een flacon van 10 ml, voorzien
van een doseerpompje.
Otrivin bevat geen conserveringsmiddel. Het pompje is zodanig ontworpen dat verontreiniging van de
inhoud niet kan voorkomen.
Heldere, kleurloze en vrijwel geurloze oplossing.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP Breda
Fabrikant
Novartis Consumer Health N.V.
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
www.otrivin.nl
Ingeschreven in het register onder:
RVG 21065
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2014.