Verslag Van Eesterengesprek #26

STEREN
E
E
N
A
V
EK
GESPR 26
ER
NUMM
OORSPRONG, SCHOONHEID
& GEBRUIK VAN WATER
IN NIEUW-WEST
VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #26
‘OORSPRONG, SCHOONHEID & GEBRUIK VAN WATER IN NIEUW-WEST’
Wie aan Amsterdam denkt, denkt aan grachten. De grachtengordel in het centrum is iconisch
voor de stad. Dat Amsterdam Nieuw-West haar eigen netwerk van grachten en singels heeft,
is minder bekend. Terwijl de door Van Eesteren ontworpen waterpartijen in het Algemeen
Uitbreidingsplan, in combinatie met het omringende groen, beeldbepalend zijn voor NieuwWest. De grachten omlijsten en verbinden de woonwijken van het westelijke stadsdeel. Maar
ook veel oudere waterlopen zijn bepalend voor de ruimtelijke vorming van West. In het Van
Eesterengesprek #26 bespraken landschapsarchitecten Pieter Boekschooten en Mirjam Koevoet
de waarde en de toekomst van het water in Nieuw-West.
Bootje varen op de Van Tienhovengracht
GEDAANTEWISSELINGEN VAN WATER EN LAND
Het landschap van Nieuw-West is al meerdere malen van water tot land geworden en omgekeerd voordat het na uitvoering van het Algemene Uitbreidingsplan tot woonwijk is geworden.
Landschapsarchitect bij stadsdeel Nieuw-West Pieter Boekschoten, vertelde hoe dit ‘komen en
gaan van water’ van invloed is geweest op de ruimtelijke vorming van het westelijke stadsdeel.
In de Middeleeuwen bestond het gebied van huidig Nieuw-West voornamelijk uit veenmoerassen.
Om de grond geschikt te maken voor landbouw en bewoning, zijn de moerassen ontgonnen.
Door ontwateringssloten te graven, vielen stukken land droog met uiteindelijk een landschap
van akkers en sloten als resultaat. In de zeventiende eeuw was fanatieke veenontginning juist
oorzaak voor het terugtreden van water. Het land ten westen van Amsterdam overstroomde.
Het IJ en het Haarlemmermeer hebben elkaar bijna geraakt. Enkel een smalle strook land
tussen Haarlem en het land ten westen van Amsterdam scheidde het meer en het IJ. Pas
honderden jaren later, in de twintigste eeuw, werden er steeds meer gebieden drooggelegd. Zo
werd het noordelijkste deel van de Osdorper Binnenpolder uitgeveend en later drooggemaakt
tot polder de Eendracht. Bij de aanleg van de Westelijke Tuinsteden is vervolgens een deel van
deze polder weer verdwenen onder het zand. De Osdorper Binnenpolder-Zuid is in tegenwoordig
het enige restant van de voormalige Osdorper Binnenpolder.
Een andere plek in Nieuw-West die een aantal gedaantewisselingen van land naar water
en omgekeerd heeft doorlopen, is de huidige Sloterplas. In de Middeleeuwen lag hier het
Slootermeer, totdat het in 1644 werd drooggelegd tot de Slotermeerpolder. De Slotermeerpolder
is vervolgens tussen 1948 en 1956 weer uitgegraven tot de huidige Sloterplas, om het omliggende land op te hogen voor de bouw van de Westelijke Tuinsteden.
Kaart van Amsterdam / Halfweg rond 1746. De rechte lijn is de in 1631 geopende trekvaart.
EEN NETWERK VAN OUD EN NIEUW WATER
In het Algemeen Uitbreidingsplan hield Van Eesteren rekening met de oudere waterpartijen. Zo is
de in 1631 aangelegde Haarlemmertrekvaart - de eerste trekvaart van Nederland - in feite een
noordelijke grens van Amsterdam Nieuw-West. Pieter Boekschooten liet zien op de kaart: “De
Haarlemmervaart is als het ware een waslijn waaronder Geuzenveld en Slotermeer als ‘handdoekjes’ aan hangen.”
De Slotervaart in het zuiden van de Westelijke Tuinsteden is in aangepast gedaante gehandhaafd. De vaart verbond sinds de Middeleeuwen het dorp Sloten met Amsterdam en was ook
in de twintigste eeuw een belangrijke transportweg. Zo werd de Slotervaart bijvoorbeeld veel
gebruikt door groentekwekers uit de Sloterpolder, die via de Schinkel en de Overtoomse Sluis
Amsterdam binnen voeren om daar hun goederen te verkopen. In de jaren 50 en 60 is de
oorspronkelijke Slotervaart deels verlegd en gedempt, maar in Nieuw-West is nog altijd een
waterloop met die naam aanwezig.
Een andere oudere waterpartij die sinds hat Algemeen Uitbreidingsplan verbonden is met het
blauwe netwerk, is het Nieuwe Meer ten zuiden van Nieuw-West. Van Eesteren heeft dit meer
bewust gehandhaafd als natuur- en recreatiegebied en in verbinding gebracht met zijn nieuwe
waternetwerk van grachten.
4
AUP kaart G - Ontspanning.
5
EEN NETWERK MET EEN FUNCTIE
Het waternetwerk in West heeft nog steeds
uiteenlopende functies. In feite zijn de Westelijke Tuinsteden nog steeds verschillende
polders die in verbinding staan met elkaar.
Het netwerk van grachten en singels is dan
ook vooral ontworpen voor de afwateringsfunctie. Met behulp van gemalen wordt water
via de grachten ingelaten en afgevoerd van
de ene polder naar de andere, om het waterpeil op orde te houden.
In de plannen van Van Eesteren had water
ook een transportfunctie, maar dit is niet
helemaal tot zijn recht gekomen. Voor een
groot deel is dit te wijten aan het feit dat een
geplande doorlopende gracht ten noorden van
Geuzenveld en Slotermeer, niet is gerealiseerd.
Deze waterloop had een snelle verbinding met
de grachten in het centrum kunnen creëren.
Momenteel is de enige optie om van
Nieuw-West naar het centrum te varen via
de Slotervaart, de Schinkel en Kostverlorenvaart. Volgens Boekschooten wil de gemeente in de toekomst (“2000 en zoveel”)
nog wel zo’n noordelijke gracht realiseren.
De esthetische functie van het water is
daarentegen zeer geslaagd, vindt Boekschooten. Samen met het omliggende
groen is het de succesfactor van de openbare
ruimte in Nieuw-West. Deze combinatie moet
volgens hem dan ook gekoesterd worden.
Daarnaast is water als ecologische drager
ook zeer waardevol. In de Westelijke Tuinsteden komt water samen uit de groene as
Spaarnwoude – Amsterdam – Amstelland,
wat een rijke fauna met zich meebrengt.
Water is daarnaast een soort natuurlijke
airco voor de stad. De wind neemt de koele
lucht van het water mee door groene stroken
en kan hitte-eilanden in de bebouwde omgeving zo enigszins oplossen.
6
Huidige situatie van het water in Nieuw-West
7
ONBEWUST EEN KLOPPEND GEHEEL
Mirjam Koevoet is landschapsarchitect, bewoner van Nieuw-West en bestuurslid van Vrienden
van de Sloterplas. Zij is als bewoner erg blij met de openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden.
Net zoals Boekschooten van mening is, is de prettige openbare ruimte van het westelijke stadsdeel volgens haar te danken aan het mooie water dat samen met het groen door de woonwijken
adert. De overgang van water naar een groene strook, lage bebouwing en daarna hoge bebouwing
vindt ze prettig, evenals de natuurervaring die je in Nieuw-West hebt door het vele groen en
blauw. Je ziet en hoort dieren, ervaart de seizoenen én beleeft het onderliggende polderlandschap
door de zichtbare waterwerken die de verschillende waterpeilen reguleren.
Dat de duidelijk aanwezige ordening en bebouwing sober maar wel verfijnd en met aandacht
voor details is ontworpen, draagt bij aan de prettige ervaring van het landschap. Er zit een zekere
harmonie in de maatvoering van het ontwerp. “In dat opzicht verschillen de grachten in NieuwWest niet veel met van de grachten in de grachtengordel,” omschreef Koevoet. Hoewel deze
beleving van verhouding grotendeels onbewust is, meent de landschapsarchitecte aan de hand
van onderzoek in de omgevingspsychologie, dat deze beleving wel universeel is.
Onderbrekingen van het ontwerp leveren volgens Koevoet dan ook ‘niet-harmonieuze’ plekken
op. Het groen en het water zijn ontworpen als doorlopende stroken die van het buitengebied de
woonwijken intrekken. Het paviljoen aan de westoever van de Sloterplas, onderbreekt bijvoorbeeld
zo’n groenblauwe ader en is volgens Koevoet niet geslaagd binnen de ruimtelijke vorming van
Nieuw-West. Dat het paviljoen leeg staat hangt volgens haar samen met de onbewuste beleving
die men heeft van het object in de omgeving.
Huidige situatie van de Sloterplas
TOEZICHT OP EEN DUURZAME TOEKOMST
Het beheer van het water in Nieuw-West laat volgens Koevoet dan ook nog te wensen over.
Doordat er veel partijen betrokken zijn, is soms onduidelijk wie nu eigenlijk zeggenschap heeft
over het water. Rijkswaterstaat, verschillende waterschappen, provincie, gemeente en Waternet;
allemaal hebben zij hun eigen rol bij het waterbeheer. Daarboven is de Europese Kaderrichtlijn
Water, die sinds eind 2000 van kracht is, van invloed in Nieuw-West. Met de richtlijn moet de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde gebracht worden, om zo
in te spelen op een toekomstig zoetwatertekort. De Sloterplas valt onder de zoetwateroppervlaktewateren die aan de Europese kwaliteitseisen moet voldoen. En deze eisen hebben nogal wat
gevolgen voor met name de Sloterplas. De ecologische en chemische toestand van dit water is
slecht. Er zit veel nitraat en fosfaat in en in de zomer staat blauwalg zwemmen in de weg. Om
aan de Europese wetgeving te voldoen, wil Waternet de Sloterplas isoleren van dak- en straatwater en van andere waterlopen in Nieuw-West. Alleen zo kan Waternet aan de Europese eisen
van de kaderrichtlijn voldoen. Omdat de plas zo wordt afgesloten van recreatieve vaartochten en
de ecologische route doorbroken wordt, moeten er doorvaarbare stuwen komen bij bestaande
duikers en bruggen, die beperkt open gaan.
Hoewel de veranderingen dus ingrijpend zullen zijn, pleit Koevoet wel voor een streng toezicht.
Net zoals 400 jaar geleden bij de aanleg van de grachtengordel en 60 jaar geleden bij aanleg van de grachten in Nieuw-West, mag volgens haar innovatie meer centraal staan. Zo zou
de gemeente meer kunnen inzetten op duurzaam beheer van de ‘groen en blauw’-zones in
Nieuw-West. Bijvoorbeeld door hemelwaterinfiltratiegebieden aan te leggen. De gemeente heeft
al ervaring opgedaan bij het middengebied Zuid Overtoomse veld. Daar betekent de aanleg een
grote ontlasting voor het hemelwaterriool. Dit zou ook op grotere schaal in Nieuw-West uitgevoerd
kunnen worden, wat betreft Koevoet.
Een nieuw op te richten commissie, waarin de verschillende beheerders samen met onafhankelijke denkers en bewoners de openbare ruimte en waterkwaliteit ‘bewaken’ , zou volgens Koevoet
bijdragen aan beter toezicht. Zo is men minder afhankelijk van politiek en kan men zelf agenderen.
“Want”, zo rondde Koevoet af, “heel veel water en groen, is vooral veel doen.”
LINKS
MEER LEZEN
Waterplan Nieuw-West - www.nieuwwest.amsterdam.nl
Vrienden van de Sloterplas - www.vriendenvandesloterplas.nl
Informatie over plannen isolatie Sloterplas - www.vriendenvandesloterplas.nl
Europese Kaderrichtlijn Water - www.rijkswaterstaat.nl
COLOFON
Tekst: Maria Lamslag
Beeld: Wouter de Back, Hoogheemraadschap van Rijnland
Vormgeving: anoukjohanson.nl
Datum: ??????
VAN EESTERENMUSEUM
BURGEMEESTER DE VLUGTLAAN 125 I AMSTERDAM
WWW.VANEESTERENMUSEUM.NL
[email protected]
10