Agenda - Numaga

Ledenadministratie
p.a. Regionaal Archief Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Secretaris:
drs. J.W.J. van Gennip
Jacob Canisstraat 24
6521HT Nijmegen
Tel. 06-24833292
[email protected]
www.numaga.nl
Aan de leden van Numaga
Nijmegen, 7 april 2014
Het bestuur van Numaga nodigt u bij deze graag uit voor de
Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering) (va. 19.15) en aansluitend de derde Numagalezing (va. 20.00)
op dinsdag 20 mei 2014 in LUX (Mariënburg 38-39 te Nijmegen).
Algemene Ledenvergadering
Als agenda voor de jaarvergadering wordt voorgesteld:
1.
2.
3.
4.
Opening en mededelingen
Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2013
Ingekomen stukken (die betrekking hebben op deze vergadering)
Jaarverslagen 2013 (van de vereniging Numaga, het Jaarboek Numaga, het Nijmeegs Katern,
de excursiecommissie en de website)
5. Het financiële jaarverslag 2013 van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie; décharge van het bestuur
7. Begrotingen 2014-2015
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Lustrum
10. Verlenging van de bestuurslidmaatschappen van de voorzitter prof. dr. J. Joosten, de
secretaris drs. J. van Gennip en het gewone bestuurslid mw. drs. E. Peters.
11. Benoeming van drs. M. Alofs en dr. T. Bosch als nieuwe bestuursleden. Dhr. Bosch vervangt
mw. dr. M. Derks, die aftreedt als bestuurslid.
12. Rondvraag
13. Sluiting.
De jaarstukken (punten 2, 4, 5 en 7) staan vanaf half april op de Numaga-website en liggen voor
aanvang van de vergadering ter inzage. Wilt u de jaarstukken thuis ontvangen, dan kunt u deze
tot uiterlijk 2 mei 2014 schriftelijk aanvragen bij de secretaris. U kunt de stukken ook per e-mail
opvragen bij: [email protected], dit heeft de voorkeur. U krijgt de stukken dan ook per e-mail
toegestuurd.
Numaga-lezing
Na de jaarvergadering vindt de derde Numagalezing van 2014 plaats. In het kader van het
lustrumthema ‘Nijmegen rondom, rondom Nijmegen’ spreekt dit keer dr. Jan Smit over Nijmegen
en het oostelijk platteland.
De relatie van de stad met het omgevende platteland wordt wel met de term centrum - periferie
aangeduid, een term die suggereert dat de omgeving afhankelijk is van het stedelijk centrum.
Hoewel de waarheid van deze opvatting twijfelachtig is, kan de relatie tussen Nijmegen en het
oostelijke platteland wel vanuit dit gezichtspunt beschouwd worden.
De verhouding van de stad Nijmegen met het oostelijk gelegen landelijk gebied heeft een
bijzonder karakter. Fysisch-geografisch wordt de verhouding bepaald door de tweedeling van het
landschap: de heuvelrug en de laagvlakte langs de rivier. De heuvelrug is betrekkelijk gemakkelijk
bereikbaar, maar bezit weinig vruchtbare bodems, de laagvlakte is op veel plaatsen moeilijk
toegankelijk, maar is beter geschikt voor de landbouw. Zo is de verhouding van de stad met het
heuvelland anders dan met het laagland.
Het oostelijk gebied reikt over de huidige landsgrens, wat de relaties van de stad Nijmegen
met dat gebied een ander karakter geeft dan met de andere omgevende gebieden. Ook was het
grensgebied in de loop van de tijd van politieke betekenis, nationaal, internationaal en in de
verhouding met de stad Nijmegen. Tenslotte hebben Nijmegen en het oostelijke platteland
talrijke wederzijdse sociale en economische banden.
Hoe de verhouding tussen de stad en het oostelijke platteland zich in de loop van de tijd heeft
ontwikkeld, wordt aan de hand van enkele concrete gevallen geïllustreerd. Voorbeeld:
Waalbochtverlegging, Ooij (niet Oostelijke Ontsluiting IJburg) moet blijven, Nijmeegse
nieuwbouwplannen Ooijpolder en de uitwerkingen. Tenslotte kunnen wij ons afvragen of bij de
vele bindingen tussen de stad Nijmegen en het oostelijk ommeland van dependentie of
interdependentie sprake is.
Jan Smit (1938) studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na enkele banen in
het middelbaar onderwijs, werd hij docent aan het Geografische en Planologisch Instituut, later
vakgroep Sociale Geografie, van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was onder meer
gastdocent in Münster, Klagenfurt en Cluj (Roemenië). Vanaf 1990 werd hij medewerker bij
Duitsland-Studies. Hij publiceert over de verhoudingen tussen rurale en perifere gebieden,
Duitsland en Centraal Europa.
Aanvang lezing: 20.00 uur. Deze lezing is ook voor niet-leden toegankelijk (entrée voor nietleden €5,-).
Met vriendelijke groet,
drs. J.W.J. van Gennip, secretaris