2014 Algemeen deel schoolgids scholen SKOSO 2014-2015

ALGEMENE INFORMATIE
VOOR DE SCHOLEN VAN
SKOSO
2014-2015
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
Bladzijde
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
SKOSO
SKOSO onderscheidend in onderwijs
De scholen van SKOSO
Samen sterk
Het bestuur
Bovenschoolse staftaken
Het bestuurskantoor
De Raad van Toezicht
Medezeggenschap
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Partners
Dommelgroep
Weer samen naar school (WSNS en Circum)
Regionaal educatief platform en REP-Academie
Brede school
Marktplaats Curioso
SOL Identiteitsbegeleiding
5
5
5
5
6
6
6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Jeugdhulpverlening
Gemeentelijke gezondheidsdienst “Hart voor Brabant” – GGD
Schoolmaatschappelijk werk
Centrum voor Jeugd en Gezin Sint-Oedenrode
Jeugdtandverzorging
7
7
7
8
8
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Leerplichtzaken, ziekte en verlof
Aanname nieuwe leerlingen
Verwijzing
Schorsing of verwijdering
Informatie over de leerplicht
Regels in geval van schoolverzuim
Extra verlof
Geen recht op extra verlof
Regelgeving 5-jarigen
Ziekmelding van een kind
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Gezamenlijke beleidsafspraken
Sponsorbeleid
Gemeentelijk minimabeleid
Beleid m.b.t. typelessen in de school
Medisch handelingsprotocol
Beleid omgang met verlengde leertijd
Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Mediawijsheid
Instroombeleid voor 4-jarigen
Nevenwerkzaamheden
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Inventarisverzekering
Aanvullende verzekeringen
- Rechtsbijstandsverzekering voor klachtprocedures
- Schoolongevallenverzekering
- Eigendommenverzekering voor personeel
15
15
15
15
15
15
16
16
1
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Regelingen
Onderwijsinspectie
Informatieplicht ouders
Leerlingenvervoer
Klachtenregeling
Onderwijstelefoon
Wet bescherming persoonsgegevens
Gebruikmaking van foto- en filmopnames
Pestprotocol
17
17
17
17
17
18
18
18
18
2
1. SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode
1.1 SKOSO, onderscheidend in onderwijs
U vindt het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat de leerkrachten op de school van uw kind op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. En dat zij regelmatig diverse
bijscholingen volgen om hun kennis en kunde op peil te houden. Maar ook dat ze intensief
samenwerken en kennis uitwisselen met leerkrachten van andere katholieke scholen in SintOedenrode. Maar wist u dat bovenstaande met name mogelijk wordt gemaakt door SKOSO?
De Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO) is een professionele organisatie, die
zich ten doel stelt om op haar basisscholen op geïnspireerde wijze onderwijs te verzorgen om
daarmee de totale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Hierbij gaan we uit van de talenten en
mogelijkheden van ieder kind. Vanuit onze katholieke identiteit willen we een veilige en respectvolle
leeromgeving creëren, waarbij kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken en gewaardeerd
voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen op deze wijze kunnen uitgroeien tot actieve burgers in
een democratische maatschappij die volop in beweging is.
1.2 De scholen van SKOSO
De school van uw kind is aangesloten bij SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode.
Deze stichting vormt het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor het basisonderwijs op de zeven
katholieke basisscholen in Sint-Oedenrode. Onder de stichting vallen de volgende basisscholen:
- Odaschool voor basisonderwijs
- Basisschool Eerschot
- Basisschool Dommelrode
- Basisschool Kienehoef
- Basisschool Franciscus (Boskant)
- Basisschool De Sprongh (Olland)
- Basisschool St. Antonius van Padua (Nijnsel)
1.3 Samen sterk
Momenteel telt SKOSO ongeveer 1500 leerlingen en 125 personeelsleden.
Door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar. Deze
samenwerking heeft betrekking op een aantal aspecten zoals personeel, financiën, huisvesting,
kwaliteitszorg, onderwijskundige identiteit en ICT-beleid.
1.4 Het bestuur
SKOSO heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit de directeur-bestuurder, de heer
F.A.W. de Baaij, die ondersteund wordt door een directiesecretaresse en enkele bovenschoolse stafmedewerkers en coördinatoren.
De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de zeven basisscholen.
Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.
1.5 Bovenschoolse staftaken
De staf van het bestuurskantoor bestaat uit:
Mevrouw D. Bonekamp - Creemers : Directiesecretaresse
Mevrouw B. Dekker - de Waard
: Stafmedewerker
Mevrouw R. Delisse - Uijting
: Bovenschools zorgcoördinator, contactpersoon SWV 30.06
Mevrouw H. Rust - Foolen
: Opleidingscoördinator/coach
De heer J. van der Sman
: Bovenschools ICT-coach
Mevrouw T. Strikkers - Keusters
: School ICT- coach
De heer J. van der Cruijsen
: Trajectbegeleider passend onderwijs, contactpersoon MIND
Mevrouw J. Tournier
: Orthopedagoog
1.6 Het bestuurskantoor
Heeft u nog vragen, ideeën of suggesties? Neem dan gerust contact op met de directeur van de
school van uw kind of met het bestuurskantoor van SKOSO.
a
Borchmolendijk 19
5492 AJ Sint-Oedenrode
telefoon 0413-420706.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar [email protected]
Meer informatie over SKOSO kunt u vinden op www.skoso.nl.
3
1.7 De Raad van Toezicht
Sinds 1 januari 2011 werkt SKOSO met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:
De heer drs. M. Stoker
Voorzitter
Mevrouw drs. D. van Dijk - van Sambeek Lid
De heer drs. M. Heeffer
Lid
Mevrouw D. van de Rijt - Goudsmit
Lid
Mevrouw M. Smids - Verbakel
Lid
Contacten met leden van de Raad van Toezicht verlopen via het bestuurskantoor.
1.8 Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad:
Aan alle scholen is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit personeelsleden en
ouders van de betrokken scholen . De medezeggenschapsraad heeft behalve een adviserende rol ook
de bevoegdheid om al dan niet instemming te verlenen aan beleidsvoorstellen die betrekking hebben
op de eigen school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in
een medezeggenschapsreglement. De directeur van de school woont namens het bevoegd gezag de
vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
Betreft het bovenschools beleid dat betrekking heeft op alle scholen, dan wordt het verzoek om advies
of instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De taken en bevoegdheden van de GMR zijn eveneens vastgelegd in een reglement.
De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeels- en oudergeledingen van de 7
medezeggenschapsraden.
De directeur-bestuurder woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de GMR bij.
4
2. PARTNERS
2.1 Dommelgroep
In december 2002 is SKOSO met de schoolbesturen Stichting Sint-Christoffel (Boxtel), Stichting
Leijestroom (Vught), SKIPOS (Sint-Michielsgestel) en Stichting SKOPOS (Schijndel) een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan onder de naam Dommelgroep met als motto “Samen
sterker in de regio”. Het gezamenlijk aanpakken van een aantal zaken leidt tot een grotere efficiency,
effectiviteit en een hoger niveau van professionaliteit. En dit verhoogt uiteindelijk ook de kwaliteit van
het onderwijs. Sinds 1 augustus 2010 zijn de vijf besturen een Coöperatie Dommelgroep U.A. gaan
vormen en de samenwerking nog verder gaan intensiveren. Daarbij blijft elk bestuur zijn
zelfstandigheid behouden.
De samenwerking in de Dommelgroep heeft de afgelopen jaren een aantal concrete resultaten
opgeleverd waaronder het opzetten van een Vervangerspool, een Centrum voor Personeelsvoorziening en de Dommelacademie. Laatstgenoemde organiseert en coördineert mede de
professionalisering van het personeel van de deelnemende besturen. Voor actuele ontwikkelingen
binnen de Dommelgroep verwijzen we graag naar de website www.dommelgroep.nl.
2.2 Samenwerkingsverband 30.06
Met ingang van 01-08-2014 wordt de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met het wetgevingstraject
Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een continuüm van
onderwijsondersteuning voor leerlingen.
Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk
tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet
toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.
De scholen van SKOSO werken m.i.v. 01-08-2014 officieel samen in het samenwerkingsverband
30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor
alle leerlingen.
In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs. Middels een nieuwe interne zorgstructuur anticipeert SKOSO op Passend
Onderwijs, waardoor goed onderwijs blijft gewaarborgd.
Als een school/bestuur een leerling geen passend arrangement kan bieden, moet zij ervoor zorgen
dat hij/zij op een andere school binnen het samenwerkingsverband 30.06 kan worden geplaatst.
In het stelsel van Passend Onderwijs is de leerling gebonden financiering (rugzak van cluster 3 en 4)
er niet meer. Budget blijft beschikbaar, maar gaat naar het samenwerkingsverband, waar extra
arrangementen kunnen worden aangevraagd.
Dit geldt voor cluster 3 leerlingen (kinderen met verstandelijke beperkingen en/of lichamelijke
beperkingen) en cluster 4 leerlingen (kinderen met gedragsproblemen).
In een overgangsregeling is het budget voor toegekende rugzakken voor de komende twee jaar
gewaarborgd. Besturen/scholen/REC’s krijgen van het samenwerkingsverband de komende twee jaar
de opdracht om te onderzoeken welk maatwerk deze leerlingen behoeven en deze ook op die manier
in te zetten.
Binnen Passend Onderwijs staat het kind centraal: welke vraag hebben school en ouder(s) voor de
leerling c.q. hun kind en welke vraag heeft het kind zelf.
Vanuit stimulerende en belemmerende factoren wordt middels een gesprek (multi disciplinair overleg)
met ouders, school en externe partners gekeken wat nodig is op het gebied van onderwijs en
opvoeding.
Kan een school een leerling geen Passend Onderwijs bieden, dan wordt binnen het
samenwerkingsverband gekeken naar de best passende onderwijsplek.
Kijk voor meer informatie op www.samenwerkingsverband3006.nl
2.3 Regionaal educatief platform en REP-Academie
Het Regionaal Educatief Platform is een samenwerkingsverband van 12 besturen in de regio
Noordoost-Brabant, waar 115 scholen deel van uitmaken, alsmede de opleidingsinstellingen FHKE
Veghel en ROC De Leijgraaf. Binnen het REP wordt samengewerkt op terreinen van opleiding,
werving en selectie van management en personeel. Een belangrijk actueel project is Management op
Maat waarbij wordt samengewerkt om voldoende goed gekwalificeerde leidinggevenden te werven, op
te leiden en te (her-)plaatsen. Een mobiliteitscentrum maakt dan ook deel uit van het REP. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de website www.repacademie.nl.
5
2.4 Brede school
De brede school in Sint-Oedenrode is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties
en instanties op het gebied van educatie, opvang, zorg, welzijn, cultuur en sport met als doel de
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Dit samenwerkingsverband van partners die zich
bezighouden met opgroeiende kinderen bestaat onder andere uit: SKOSO, openbare basisschool de
Springplank, Welzijn De Meierij, Kinderopvang De Verbinding, kinderopvang Humanitas, Korein
Kinderopvang, Wovesto, Dommelregio, Thuiszorg Pantein, bibliotheek De Meierij en de gemeente
Sint-Oedenrode.
De activiteiten van de samenwerkingspartners in de brede school zijn afhankelijk van de behoeften en
wensen van de kinderen, ouders, buurtbewoners en andere doelgroepen. Het uitgangspunt van de
brede school is op de eerste plaats inhoudelijke samenwerking. Daarnaast zal er ook gebruik worden
gemaakt van multifunctioneel gebruik van ruimten, zoals bijvoorbeeld dagopvang, peutergroepen en
bibliotheekpunten in basisscholen.
Wilt u meer weten over de activiteiten van de brede school? Neem dan gerust contact op met de
bredeschool coördinator van SKOSO, mevrouw Rita Kanters. Mailen kan natuurlijk ook:
[email protected]
2.5 Marktplaats Curioso
Wat is Curioso?
Marktplaats Curioso wil dat het onderwijs en de culturele, in het bijzonder de lokale, instellingen elkaar
ontmoeten. Curioso geeft culturele instellingen inzicht in wat het onderwijs wil op het gebied van
cultuureducatie. En Curioso maakt het onderwijs wegwijs binnen de mogelijkheden op het gebied van
cultuureducatie.
Curioso betekent in het Spaans: “vreemd”. Curioso wil kinderen en leerkrachten leren dat
cultuureducatie niet vreemd maar anders is, op een andere manier leren. Daarnaast kennen we
allemaal de betekenis van het Engelse “curiosity”: nieuwsgierigheid. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig, dit is de beste basishouding om in aanraking te komen met cultuureducatie
Wie is Curioso?
Mevrouw Fieke Barten is met ingang van september 2010 coördinator van de marktplaats Curioso.
Ook stuurt zij de culturele werkgroep vanuit het onderwijs aan; deze werkgroep bestaat uit acht
interne cultuurcoördinatoren van de basisscholen van Sint-Oedenrode. Gezamenlijk ontwikkelen zij
een cultuurvisie op bovenschools niveau. Daarnaast ontwikkelen de scholen afzonderlijk hun eigen
visie. Deze visies zijn vertaald binnen de cultuurbeleidsplannen. De gemeente Sint-Oedenrode is
samen met SKOSO subsidiënt van de marktplaats Curioso.
Mevrouw Fieke Barten is te bereiken onder telefoonnummer 06-12722802.
Kijk ook eens op de website en zie wat Curioso voor u kan betekenen: www.curioso.nu.
2.6 SOL Identiteitsbegeleiding
Voor ondersteuning op het gebied van identiteitsbegeleding kunnen scholen gebruik maken van de
diensten van SOL voor school, kind en identiteit.
Adresgegevens: SOL
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
6
3. JEUGDHULPVERLENING
3.1 Gemeentelijke gezondheidsdienst “Hart voor Brabant” – GGD
U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u
hierin een belangrijke rol. De GGD kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. De
gezondheidsdienst geeft antwoord op al uw vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw
kind.
Jeugdgezondheidszorg op school
‘Naar school gaan’ is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Daarom wilt u dat de school een
plek is waar uw kind in een prettige omgeving, samen met andere kinderen kan leren. Een plek waar
uw kind zich veilig voelt en waar aandacht is voor welzijn en gezondheid. De GGD ondersteunt
scholen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan: de veiligheid op school, hulp bij
incidenten, sport en beweging, het bestrijden van hoofdluis of voor de oudere kinderen: het omgaan
met genotmiddelen, zoals sigaretten, alcohol en drugs.
Onderzoek ontwikkeling en gezondheid
De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, assistenten en andere professionals binnen de
Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste
momenten tijdens de schoolperiode. U ontvangt hiervoor, op uw huisadres, een uitnodiging met uitleg.
Deze schoolonderzoeken dragen bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele
problemen.
Extra zorg als het nodig is
Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de onderzoeken van uw
kind weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, verwijst de
gezondheidsdienst u en uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut, diëtist,
logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Lees meer over
de gezondheidsonderzoeken op school op www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘op school’.
Samenwerking met school
De gezondheidsdienst informeert ook bij de leerkracht op school naar de gezondheid en het welzijn
van uw kind. Zij vragen bijvoorbeeld of uw kind zich goed kan concentreren en of zijn/haar motoriek en
het sociaal functioneren in orde zijn. En bij oudere kinderen informeren zij bijvoorbeeld naar
spijbelgedrag en/of ziekteverzuim. Uiteraard laat de schoolleiding u tijdig weten wanneer zij zich
zorgen maakt over uw kind.
Centrum voor Jeugd en Gezin
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. De medewerkers van
de gezondheidsdienst verzorgen samen met andere partners in het CJG inloopspreekuren, cursussen
en andere activiteiten. Meer informatie over het CJG en het adres van het CJG in uw woonplaats vindt
u op de website www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘opvoeden’.
Meer informatie
De medewerkers van de GGD Jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig?
Neem dan contact op met:
Farina Oprins-van Liempd, jeugdarts, [email protected]
Saskia Lunenburg, teamassistente, [email protected]
Sanne van Lokven, jeugdverpleegkundige, [email protected]
Carla van Heugten, logopediste, [email protected]
Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief),
elke werkdag van 8.00 tot 14.00 uur. Kies optie 2 in het keuzemenu.
www.ggdhvb.nl/mijnkind
3.2 Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van maatschappelijk werk dat op school plaatsvindt. Het
doel is om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van het kind door al in een vroeg stadium hulp
te bieden bij problemen. Het gaat daarbij vooral om sociaal-emotionele problemen en
gedragsproblemen die van invloed zijn op de schoolsituatie. Het Schoolmaatschappelijk Werk is een
aanvulling op de al aanwezige leerlingenzorg op school. Het vormt een brug tussen leerling, ouders,
school en hulpverlenende instanties. Schoolmaatschappelijk werk signaleert, geeft informatie en
advies, bemiddelt, biedt kortdurende hulp aan leerlingen en/of ouders en verwijst indien nodig door
naar Maatschappelijk Werk.
De schoolmaatschappelijk werker is op vastgestelde tijden op school aanwezig.
Contactgegevens: Dommelregio, Joost van der Heijden, (Jeugd)maatschappelijk werker
Dommelregio, Odendael 1, 5492 CT Sint- Oedenrode, tel. 06-13904909.
7
3.3 Centrum voor Jeugd en Gezin Sint-Oedenrode
Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je
vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische
tips, informatie en advies zijn dan welkom.
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met al hun opgroei- en opvoedvragen terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar werken onder de noemer “CJGgeeftantwoord” deskundige
medewerkers die met je meedenken. U kunt deze medewerkers ook tegenkomen op de basisschool
van je kind. De schoolmaatschappelijk werker en de sociaalverpleegkundige zijn onze medewerkers
op locatie. Zij vinden geen enkele vraag raar. U gaat altijd naar buiten met een antwoord. Samen
zoeken zij naar oplossingen waarmee u weer verder kunt. De hulp is gratis.
Het centrum voor Jeugd en Gezin is op de volgende manieren bereikbaar:
www.cjggeeftantwoord.nl
[email protected]
tel. 0800-2540000
Daarnaast kunt u op maandagochtend van 9.00-12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.00 uur tot
16.00 uur terecht in het inlooppunt in Sint-Oedenrode, Odendael 1 (ingang Neulstraat).
3.4 Jeugd-tandverzorging
Een gezond gebit voor een schitterende toekomst
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Het is belangrijk voor een goede gezondheid én een stralende
lach geeft zelfvertrouwen. Om een mooi gezond gebit te krijgen of te houden is het belangrijk dat uw
kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat. Hoe eerder uw kind leert om tanden en kiezen goed te
verzorgen, hoe gezonder ze blijven en hoe minder de tandarts hoeft te doen.
JTV mondzorgvoorkids.nl is gespecialiseerd in mondzorg voor kinderen. De behandeling wordt
verzorgd door een team van tandartsen, kind- tandverzorgende, preventie- en tandartsassistenten. Zij
hebben extra veel kennis van het melkgebit en het blijvende gebit van kinderen. Bovendien hebben zij
bewust gekozen voor het werken met kinderen van twee tot achttien jaar oud. JTV geeft mondzorg op
een hoog niveau, zowel preventief als in de behandeling.
Waar bestaat de verzorging uit?
• Twee keer per jaar controle van het gebit.
• Voorlichting over mondhygiëne, eet- en drinkmomenten.
Voedingsgewoonten en duidelijke poetsinstructie.
• Preventieve behandeling, zoals het aanbrengen van beschermende laklaagjes op kiezen (sealen)
en een fluoridebehandeling.
• Behandeling van het melkgebit en het blijvende gebit, zoals gaatjes vullen.
• Checken van de gebitsontwikkeling en eventueel doorverwijzen naar een orthodontist.
• 24-uurs hulp bij (pijn)klachten.
Waar
Als ouders ontvangt u een uitnodiging voor de controle op het centrum in Sint Oedenrode, Neulstraat
21 (Gebouw Odendael). Bent u niet in de gelegenheid om op de afspraak te komen, dan kunt u deze
verzetten. U neemt dan contact op met (0413-479069).
Als uw kind van de basisschool gaat?
Als uw kind niet meer naar de basisschool gaat, dan kunt u de behandeling bij JTV gewoon
voortzetten totdat uw kind achttien jaar oud is.
De kosten?
De kosten voor deze mondzorg aan kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door uw
zorgverzekeraar en zonder verrekening met uw eigen risico.
Hoe meldt u uw kind aan?
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.mondzorgvoorkids.nl, waar u ook meer informatie
vindt over onze werkwijze. Uiteraard kunt u ook bellen met de administratie, telefoon (0412-625967).
8
4. LEERPLICHTZAKEN, ZIEKTE EN VERLOF
4.1 Aanname nieuwe leerlingen
Onze school voert een open aannamebeleid. In principe is elk kind welkom, ongeacht zijn/haar
achtergrond of religie. Van ouders die hun kind op onze school aanmelden, wordt wel verwacht dat zij
de uitgangspunten en doelstellingen van de school respecteren. Zo wordt van de kinderen verwacht
dat zij participeren in de activiteiten die verband houden met de vormgeving van de katholieke
identiteit.
In de regel wordt het kind ruim vóór zijn/haar vierde verjaardag aangemeld op onze school.
Dat kan op de jaarlijkse aanmeldingsbijeenkomst maar ook tussendoor. U kunt altijd een afspraak
maken voor een informatiegesprek. Met name voor de vierjarigen kan de komst naar de basisschool
een hele spannende stap zijn. Om dit rustig op te bouwen kan het kind in de laatste twee maanden
voor de vierde verjaardag een vijftal halve of hele dagen “proefdraaien”. De ervaring leert dat daarna
de overgang naar “elke dag naar school” wat meer ontspannen verloopt.
4.2 Verwijzing
Zijn er leer- en/of gedragsproblemen te voorzien, dan wordt met de intern begeleider bekeken of
plaatsing voldoende kans van slagen heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat het kind geen zorgdossier
moet hebben dat begeleiding op onze school op voorhand onmogelijk verklaart. Zo kan een advies
van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) om de leerling op een speciale school aan te
melden, aanleiding zijn om niet over te gaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Ouders dienen
bij de aanmelding dan ook alle relevante informatie te verstrekken.
Ook tijdens de basisschoolperiode is het mogelijk dat er een situatie ontstaat waarbij de school
onvoldoende kan voorzien in de zorgbehoefte. In dat geval wordt een mogelijke verwijzing naar een
SBO of SO school besproken met de ouders. Daarbij wordt een zorgvuldige procedure gevolgd.
4.3 Schorsing of verwijdering
Schorsing:
Schorsing kan alleen in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn wanneer de directie bij ernstig
wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken van een
oplossing. Schorsing valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en vindt pas plaats nadat al
het mogelijke is geprobeerd om dit te voorkomen.
In voorkomende gevallen zullen we steeds goed overleggen met de ouders.
Mocht schorsing onverhoopt aan de orde zijn, dan wordt een zorgvuldige procedure gevolgd die
beschreven is in het beleid m.b.t. aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen.
Verwijdering:
Verwijdering is een maatregel in een zodanig ernstige situatie dat het bestuur concludeert dat de
relatie tussen school en leerling (en/of ouders) onherstelbaar verstoord is.
Verwijdering kan geschieden zonder instemming van de ouders. De ouders zullen in deze situaties
steeds mondeling en schriftelijk geïnformeerd worden. Ook bij verwijdering wordt een zorgvuldige
wettelijk vastgelegde procedure gevolgd, waarbij ouders het recht hebben om bezwaar te maken. De
school heeft de wettelijke inspanningsverplichting om de leerling op een andere school te plaatsen.
De basisscholen in Sint-Oedenrode hebben onderling afgesproken om in deze situaties in goed
overleg met de ouders na te gaan, op welke school het kind het beste geplaatst kan worden.
4.4 Informatie over de leerplicht
Ouders zijn op grond van de leerplichtwet verplicht om hun kinderen naar school te laten gaan. De
verplichting om te zorgen dat een kind als leerling van een school is ingeschreven, begint op de eerste
schooldag van de maand volgende op die waarop een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Leerlingen
mogen nooit zomaar van school wegblijven als er geen gewichtige omstandigheden of geldige
redenen zijn. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In dat geval
dient u toestemming te vragen aan de directeur van de school.
De basisscholen van Sint-Oedenrode houden het verzuim nauwkeurig bij in een geautomatiseerd
leerlingen- en absentenregistratie. Indien ouders zich niet houden aan hun verplichtingen dan zal het
eventuele verzuim worden aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en zal de leerplichtambtenaar van
de gemeente Sint-Oedenrode daarvan door de directeur in kennis worden gesteld. Deze zal de
ouders uitnodigen voor een gesprek. Bij herhaling zal de leerplichtambtenaar maatregelen nemen en
kan een proces-verbaal worden opgemaakt.
Sint-Oedenrode is voor wat betreft leerplichtzaken aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.
9
RBL BNO
Postbus 5
5340 BA Oss.
E-mail: [email protected]
Tel: 0412-629070
Bezoekadres (op afspraak): Gemeentehuis Veghel. Stadhuisplein 1, Veghel.
Een gesprek op het gemeentehuis van Sint-Oedenrode is ook mogelijk.
4.5 Regels in geval van schoolverzuim
Op grond van de leerplichtwet kan de directeur op verzoek van de ouders toestemming geven de
school tijdelijk niet te bezoeken. Over verzoeken voor een periode van langer dan 10 dagen beslist de
leerplichtambtenaar.
Wanneer uw kind de school moet verzuimen wegens ziekte of doktersbezoek e.d. verwachten wij
daarvan zo spoedig mogelijk bericht. U kunt vóór schooltijd even bellen of een briefje meegeven voor
de leerkracht. Een terloopse mededeling van een ander kind kunnen wij niet accepteren. Wij
verzoeken u echter wel om bezoeken aan dokter, tandarts, specialist e.d. indien mogelijk buiten
schooltijd te plannen. Hoe dan ook dient het verzuim zo beperkt mogelijk te zijn. Indien uw kind na
aanvang van de lessen zonder reden niet aanwezig is, zullen wij u opbellen om na te gaan wat er aan
de hand is.
Andere verloven dienen tijdig en schriftelijk te worden aangevraagd. Op school is daarvoor een
aanvraagformulier aanwezig. U krijgt ook schriftelijk bericht over het besluit naar aanleiding van uw
aanvraag. Bij aanvragen voor verlof tot 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij aanvragen
voor verlof langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. U hebt de mogelijkheid om schriftelijk
bezwaar in te dienen tegen een beslissing op een verzoek om verlof. Aangezien dit aan wettelijke
termijnen gebonden is, dient u een verzoek om extra verlof minimaal 8 weken van te voren aan te
vragen. Meer informatie over deze procedure is op school beschikbaar.
4.6 Extra verlof
Gewichtige omstandigheden om extra verlof te verlenen zijn:
a. Religieuze feestdagen, zoals bijvoorbeeld Offerfeest, Suikerfeest, Loofhuttenfeest etc.
Op katholieke feestdagen hebben de kinderen veelal vrij.
b. Gewichtige omstandigheden:10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1
van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen of minder, dient aan de directeur te worden
voorgelegd. Voorbeelden:
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet kan buiten de schooluren;
- Bij verhuizing, ten hoogste 1 dag;
e
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloedverwanten t/m de 3 graad voor 1 of ten hoogste 2
dagen, afhankelijk van de plaats (binnen of buiten de woonplaats van de leerling) van sluiting van
dit huwelijk;
- Gezinsuitbreiding (geboorte/adoptie) ten hoogste 2 dagen;
e
- Bij ernstige ziekte van de ouders of bloedverwanten in de 3 graad, duur in overleg met de
directeur te regelen;
e
- Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1 graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloede
e
en aanverwanten in de 2 graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3
graad ten hoogste 1 dag;
- Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van ouders
of grootouders, voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand
noodzakelijk is;
- Voor andere belangrijke redenen (naar het oordeel van de directeur), maar géén vakantieverlof.
c. Aard van het beroep van (één) van de ouders.
Wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste
twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan gaan mag er éénmaal per jaar voor ten
hoogste tien dagen per jaar vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze twee
weken mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Voorbeelden: ouders die
een tuindersbedrijf hebben of camping en die in het vakantieseizoen moeten doorwerken en/of niet
kunnen sluiten. In deze gevallen moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat
het opnemen van vakantieverlof in de schoolvakanties niet mogelijk is.
d. Gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per leerjaar
Artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet bepaalt, dat aanvragen extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden voor meer dan 10 dagen dienen te worden voorgelegd aan de
10
leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de
aanvraag.
4.7 Geen recht op extra verlof
Er bestaat geen recht op extra verlof in de volgende gevallen:
- Goedkopere vakanties buiten het seizoen;
- Door anderen betaalde vakanties;
- Het ophalen van familie;
- Fmiliebezoek in het buitenland;
- Midweek- of weekeindvakanties;
- Al jaren niet op vakantie geweest;
- Reeds gekocht ticket of gedane reservering;
- Meereizen met anderen;
- Een ander kind uit het gezin heeft elders wel vrij gekregen;
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- “Vlak voor een vakantie wordt toch geen les meer gegeven”.
Dit verlof zal in alle gevallen worden aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en als zodanig worden
geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar.
4.8 Regelgeving 5-jarigen
Artikel 11A van de Leerplichtwet bepaalt dat een kind, totdat het de leeftijd van 6 jaar bereikt,
gedurende 5 uren per week afwezig mag zijn. Ouders dienen dit vooraf te melden aan de directeur
van de school. Toestemming van de directeur is noodzakelijk wanneer het om meer dan 5 uren gaat.
Maximaal 5 uren extra zijn wettelijk toegestaan. Overleg met de directeur is een voorwaarde.
Bij regelmatige afwezigheid van kinderen die de 6-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben, wordt het
sociaal patroon en de leerlijnen van het kind onderbroken en dit komt het kind natuurlijk niet ten
goede!
U kunt over dit onderwerp ook lezen in “De Basisschool”, een gids voor ouders, verzorgers die via de
school wordt verstrekt door het Ministerie van Onderwijs. Voor vragen kunt u terecht bij de directeur
van de school of op www.leerplichtwet.nl.
4.9 Ziekmelding van een kind
Het ziekmelden van kinderen moet telefonisch vóór 8.30 uur gebeuren. U kunt een ziekmelding
natuurlijk ook schriftelijk melden door een andere leerling van onze school een briefje bij de
groepsleerkracht te laten bezorgen.
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de school. Indien de leerling
langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we,
rekening houdend met de ziekte, kunnen zorgen voor goed onderwijs. In overleg wordt bekeken of
ondersteuning nodig is en waaruit die ondersteuning zal bestaan. In een plan wordt dan vastgelegd
hoe de school het onderwijs kan continueren en welke begeleiding kan worden geboden. Het zo goed
mogelijk continueren van onderwijs is nodig, omdat het zieke kind dan betrokken blijft bij de school en
leerachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. De school kan bij de begeleiding van zieke
leerlingen een beroep doen op een onderwijsbegeleidingsdienst.
11
5. GEZAMENLIJKE BELEIDSAFSPRAKEN
5.1 Sponsorbeleid
Incidenteel worden scholen gesponsord door bedrijven of instellingen. Wij houden ons daarbij aan het
convenant “scholen voor primair onderwijs en sponsoring”. In de dagelijkse praktijk leidt deze
sponsoring nauwelijks tot klachten of onduidelijkheden, maar het is natuurlijk wel goed om hier
duidelijke afspraken over te maken. Het mag, om maar een voorbeeld te noemen, natuurlijk niet zo
zijn dat een commerciële partij invloed uitoefent op het onderwijs, in ruil voor het betalen van een
schoolreisje. Om ook de schijn hiervan weg te nemen, is het goed een convenant te hebben als er
sponsors in beeld komen.
De scholen van SKOSO beschikken over zo’n convenant.
De belangrijkste spelregels blijven dat bedrijven vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid samen
kunnen werken met scholen en dat deze samenwerking geen nadelige invloed mag hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Uiteraard mogen de kernactiviteiten van de
school niet afhankelijk worden van sponsoring.
5.2 Gemeentelijk minimabeleid
De gemeente Sint-Oedenrode ondersteunt de inwoners met een minimum inkomen. Vooral voor
ouders met schoolgaande kinderen kunnen de kosten vaak erg hoog oplopen. Soms kan de
gemeente een financiële tegemoetkoming verstrekken. Bijvoorbeeld als het gaat om ouderbijdrage
voor peutergroepen en basisschool. Ook kan er gedacht worden aan een bijdrage in de kosten voor
schoolreisjes, schoolkampen en excursies. Ook andere bijzondere, maar noodzakelijke kosten die in
een gezin gemaakt moeten worden, kunnen voor een vergoeding via de gemeente in aanmerking
komen. Dit alles en nog veel meer is te lezen in een voorlichtingspakket dat op alle scholen in SintOedenrode beschikbaar is.
Voor vragen, of als iets niet helemaal duidelijk is, kan elke werkdag tussen 09:00 en 12:30 uur bij de
balie in het gemeentehuis om verdere uitleg worden gevraagd. De gemeente is telefonisch bereikbaar
onder nummer 0413-481911.
5.3 Beleid m.b.t. typelessen in de school
Regelmatig wordt door instituten die typelessen voor kinderen verzorgen, aan onze scholen gevraagd
of zij gebruik mogen maken van een ruimte in de school. Ook willen zij graag op school informatiemateriaal uitreiken. Bij het verzoek tot het uitreiken van informatiemateriaal maakt SKOSO een
onderscheid tussen informatie van plaatselijke verenigingen en instellingen enerzijds en informatie
van commerciële instellingen anderzijds. Aan commerciële instellingen wordt in principe geen
toestemming gegeven om via de scholen informatiemateriaal te verspreiden. Dat geldt dus ook voor
instituten die typelessen verzorgen. Deze instellingen hebben mogelijkheden om via de plaatselijke
pers of website hun doelgroep te bereiken.
Wij begrijpen uiteraard goed dat sommige ouders het prettig vinden dat hun kind in de basisschoolleeftijd een typecursus volgt, liefst in of nabij de school. Als instituten de scholen benaderen om bij
voldoende belangstelling een typecursus te mogen geven in het schoolgebouw, dan zullen we zo’n
verzoek in principe toestaan. Dat voorkomt dat u uw kind na school naar een andere locatie in SintOedenrode moet brengen. Dat betekent niet dat er voortaan in alle scholen een typecursus gegeven
zal worden. Instituten zullen dat alleen gaan doen als zij voldoende potentiële deelnemers hebben om
een groep te vormen.
Wij hechten er aan u mee te delen dat de scholen geen enkele verantwoording dragen voor de inhoud
en kwaliteit van de gegeven typeopleiding. Daarvoor is het betreffende instituut aansprakelijk. Het
enige wat de school doet is in voorkomende gevallen het verhuren van een ruimte in het
schoolgebouw.
5.4 Medisch handelingsprotocol
Voor de scholen van SKOSO geldt een medisch handelingsprotocol.
Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar
werknemers voert SKOSO een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van
geneesmiddelen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders
toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct
uitvoeren van kleine medische ingrepen. Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na school of
tussen de middag thuis worden toegediend.
12
Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven, is het
niet helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische
handelingen onder schooltijd noodzakelijk zijn. Het kan dan gaan om geplande activiteiten maar ook
om handelingen als gevolg van een ongeval. In geval van noodzakelijk medicijngebruik gelieve u
contact op te nemen met de school om goede afspraken te maken. Deze worden schriftelijk
vastgelegd.
5.5 Beleid omgang met verlengde leertijd
Op de scholen van SKOSO zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met verlengde leertijd. Dit
wordt ook wel eens het beleid rondom ‘herfstkinderen’ genoemd.
Op de scholen ligt een beleidsnotitie ter inzage waarin wordt ingegaan op de vraag wanneer er sprake
is van verlengde leertijd, wat de uitgangspunten zijn en hoe de procedure is en hoe daarover met de
ouders wordt gecommuniceerd.
5.6 Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
De overgang van uw kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap
in de onderwijsloopbaan. Als uw kind in groep 8 zit, wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en
wordt u voorgelicht over de procedure hieromtrent.
Bij het schooladvies gebruikt de school de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Er is ook een wettelijke toets noodzakelijk bij de overgang. Daarvoor wordt de Cito-eindtoets gebruikt.
Voor de basisschool speelt deze in feite geen rol bij het schooladvies. In groep 8 wordt ook de NIOtoets afgenomen, die ouders en school meer inzicht geeft in de capaciteiten van uw kind. Deze toets
ondersteunt de school bij het geven van een goed onderbouwd schooladvies.
5.7 Mediawijsheid
Mediawijsheid is een term die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt.
De Raad voor Cultuur heeft het belang van Mediawijsheid onderkend en in hun advies een definitie
opgenomen die als volgt luidt:
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel
gemedialiseerde wereld’
Wat omvat het begrip 'mediawijsheid' nu eigenlijk allemaal?
Het gaat er om dat we in staat zijn om oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media
(internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze
media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie.
De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media kunnen worden ingedeeld in
ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik.
SKOSO vindt bovenstaande van belang en zal daarom in het lesaanbod leerlingen bewuster te maken
van zowel de mogelijkheden als de nadelige kanten van de media. Door middel van de lessencyclus
“Veilig Internet” zal op alle scholen binnen SKOSO aandacht worden besteed aan Mediawijsheid.
Thema’s die daarbij aan bod komen zijn: ▪ e-mailen
 surfen
 chatten/ msn-en/ profielen
 ongewenste e-mail
 reclame en verleidingen
 gericht zoeken op internet
 privacy en privé gegevens
 digitaal pesten
 regels internet gebruik op school.
De scholen zullen de ouders middels de schoolsite van bovenstaande op de hoogte houden.
5.8 Instroombeleid voor 4-jarigen
In principe is er als uitgangspunt voor gekozen om de vierjarigen (instromers) voortaan hele dagen
naar school te laten gaan. Wij willen daarmee aan alle kinderen maximale ontwikkelingsmogelijkheden
bieden en voorkomen dat kinderen onnodig een verlengde kleuterperiode hebben. Evenals nu het
geval is, zullen de vierjarigen echter wel op vrijdag vrij zijn.
Deze principeafspraak hebben we op ons genomen als inspanningsverplichting, niet als
resultaatverplichting. Dat betekent dat het in de toekomst toch kan voorkomen dat het een school in
een bepaald schooljaar niet lukt om voldoende formatie in te zetten om de vierjarigen het hele
schooljaar op vier hele dagen naar school te laten komen. In dat geval worden er in goed overleg met
het team en de medezeggenschapsraad van de school afwijkende afspraken gemaakt.
13
Uitgangspunt daarbij is wel dat de kinderen die in oktober, november, december en januari vier jaar
worden, in alle gevallen hele dagen naar school kunnen komen.
Aangezien de vierjarigen nog niet leerplichtig zijn, staat het de ouders vrij om in overleg met de
groepsleerkracht en de directeur, de kinderen in de beginfase nog af en toe een middag thuis te
houden.
5.9 Nevenwerkzaamheden
SKOSO stelt al het mogelijke in het werk om uw kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun
schoolloopbaan binnen de mogelijkheden en financiële middelen die ons ter beschikking worden
gesteld. Het komt wel eens voor dat ouders een beroep doen op leerkrachten om hun kind na
schooltijd extra huiswerkbegeleiding te geven. Het is werknemers van SKOSO uit oogpunt van
belangenverstrengeling echter niet toegestaan om na schooltijd huiswerkbegeleiding of remedialteaching te verzorgen aan leerlingen van de school waar zij werken of leerlingen van andere scholen
van SKOSO.
Indien ouders daarvan gebruik willen maken dan verwijzen we hen naar bureaus die deze
werkzaamheden verrichten.
14
6. VERZEKERINGEN
6.1 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle
bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerd is het personeel dat voor het
schoolbestuur werkzaamheden verricht. Hieronder worden verstaan stagiaires, vrijwilligers,
inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer
verband houdende activiteiten deelnemen.
De verzekering biedt de volgende dekking:
 Wettelijke aansprakelijkheid
Een bedrag van € 5.000.000,- als maximum per aanspraak voor zaak- en letselschaden, gelimiteerd
tot twee maal het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.
 Eigen risico
€ 5.000,- Per aanspraak voor personenschade ondergeschikten en € 100,- voor overige schade.
6.2 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor door derden
geleden vermogensschaden als gevolg van fouten. Onder deze verzekering valt ook de zogenaamde
interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van individuele bestuursleden ten opzichte van de
stichting.
A. Het verzekerde bedrag is maximaal € 1.100.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle
bij het schoolbestuur aangesloten scholen tezamen per verzekeringsjaar.
B. € 250.000,- Per aanspraak en per verzekeringsjaar voor verdedigingskosten milieuverontreiniging
als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor alle bij het schoolbestuur aangesloten
scholen tezamen. Deze verzekering kent géén eigen risico.
6.3 Inventarisverzekering
Verzekerd zijn de inventaris en leermiddelen, inclusief computerapparatuur, welke buiten de
rijksregeling door verzekerden zelf zijn aangeschaft, aanwezig in de schoolgebouwen, van steen
gebouwd met harde dakbedekking.
De navolgende risico's zijn verzekerd:
- Brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning/inductie
- Lucht- en ruimtevaartuigen
- Storm
- Diefstal na braak
- Water, rook, roet en olie, stoom.
- Aanrijding en omvallen van bomen,etc.
- Vandalisme
- Afpersing en/of beroving
- Schaden door glas
- Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten, resp. kisten. (alleen de verzekerde inhoud)
De verzekering geeft dekking tot de volgende maxima
- € 75.000,- per school voor roerende goederen, exclusief computers
- € 20.000,- per school voor audiovisuele apparatuur en computers
- € 5.000,- voor extra kosten
- € 5.000,- voor reconstructiekosten
Bij de premievaststelling is een differentiatie aangebracht tussen beveiligde en onbeveiligde scholen.
Onder een beveiligde school wordt verstaan een school die beschikt over een elektronische
inbraaksignaleringsinstallatie volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld in samenwerking met het
Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie, het Bureau Voorkoming Misdrijven en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Deze verzekering kent een beperkt eigen risico van € 225,- per jaar voor alle risico's met uitzondering
van de all-risk computerverzekering waarvoor € 113,- per gebeurtenis van toepassing is.
6.4 Aanvullende verzekeringen
Rechtsbijstandsverzekering voor klachtprocedures
Indien een klacht wordt ingediend tegen een individueel personeelslid of een geschil ontstaat tussen
bijvoorbeeld ouders en onderwijskracht waarbij het personeelslid het staande beleid van de school of
het schoolbestuur heeft uitgevoerd en waarbij het schoolbestuur ook volledig achter dit personeelslid
staat, kan het schoolbestuur gebruik maken van de reguliere juridische dienstverlening vanuit de VKO.
In die gevallen echter, waarbij sprake is van een klacht tegen een individueel personeelslid die zich
niet conform het beleid en/of de gedragsregels gedragen heeft en niet de steun heeft van het
15
schoolbestuur of waarbij enig moment schoolbestuur en personeelslid als partijen tegenover elkaar
kunnen komen te staan, kan vanuit de VKO geen juridische dienstverlening worden geleverd. In dat
geval gaat het dan niet om dienstverlening ten behoeve van de werkgever en zou belangenverstrengeling kunnen opleveren, hetgeen verboden is. Maar via deze bemiddeling heeft u dan toch
via deze verzekering juridische ondersteuning. Deze verzekering kent géén eigen risico.
Schoolongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en
het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.
De verzekerde bedragen zijn als volgt:
- Uitkering bij overlijden € 12.500,- Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 50.000,- Geneeskundige kosten tot een maximum van € 2.500,Deze verzekering kent géén eigen risico.
Eigendommenverzekering voor personeel
Deze verzekering biedt dekking voor schaden aan persoonlijke eigendommen zoals motorrijtuigen,
fietsen, kleding en dergelijke. De dekking geldt alleen in verband met buitenschoolse activiteiten. Voor
de vrijwilliger bestaat volledige dekking gedurende de periode dat hij optreedt als vrijwilliger, alsmede
het gaan en komen van de plaats waar de vrijwilliger zijn werkzaamheden uitoefent. Naast de dekking
van de eigendommen wordt ook dekking geboden voor no-claim verlies op een cascoverzekering voor
een auto, motor of scooter.
De verzekerde bedragen zijn als volgt:
- € 13.650,- maximaal per automobiel
- € 2.500,- maximaal per motorrijwiel/scooter
- € 1.000,- maximaal per bromfiets
-€
500,- maximaal per rijwiel
-€
500,- maximaal voor schade aan kleding en overige eigendommen, exclusief geld en
geldswaardig papier.
Deze verzekering kent een eigen risico voor schade aan motorrijtuigen en bonus/malus verlies van
€ 100,- per gebeurtenis. Voor de overige schaden geldt een franchise van € 50,- per gebeurtenis,
hetgeen inhoudt dat schaden beneden € 50,- niet worden betaald. Indien dit bedrag wel wordt bereikt,
wordt de totale schade vergoed.
16
7. REGELINGEN
7.1 Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en doet jaarlijks een onderzoek op alle
scholen. Dat kan zijn middels een schoolbezoek of het bestuderen van schriftelijke documenten.
Daarvan wordt een inspectieverslag gemaakt. Op basis daarvan krijgt de school een kwaliteitsoordeel.
De inspectieverslagen zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl
Het telefoonnummer van de onderwijsinspectie is: 088-6696060.
Dit nummer vervangt alle (regionale) telefoonnummers van de inspectie en is uitsluitend bedoeld voor
scholen en besturen.
7.2 Informatieplicht ouders
Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dat geldt ook voor
ouders die gescheiden zijn. Indien beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag worden uiteraard
beide ouders geïnformeerd. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag en
de andere ouder niet. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de
andere ouder (niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige
aangelegenheden (bijv. gegevens over de schoolresultaten en ouderavonden) die het kind betreffen
(artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag is
belast, de informatie krijgt van de andere ouder. Als echter in de communicatie tussen ouders
storingen ontstaan, dienen er goede afspraken te worden gemaakt tussen ouders en school inzake de
informatieverstrekking. Wij verzoeken u in deze situaties contact op te nemen met de schoolleiding.
Op de school is meer informatie voorhanden met betrekking tot de informatieplicht van scholen aan
ouders en tussen ouders onderling.
7.3 Leerlingenvervoer
Vanaf 1 maart 2006 bent u verplicht om kinderen onder de 18 jaar - kleiner dan 1.35 meter - in een
kinderzitje in de auto te vervoeren. Ook mogen autogordels niet meer onder de arm of achter het
lichaam langs gedragen worden. Met de nieuwe regels voor het vervoeren van kinderen wordt
voldaan aan een Europese richtlijn. De kinderzitjes moeten zijn voorzien van het keuringslabel ECE
44/03 of 44/04. Volwassenen en kinderen groter dan 1,35 meter moeten de autogordel om en mogen
zonodig ook een kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken.
Deze wetgeving geldt echter, hoe vreemd ook, alleen voor het EIGEN kind. Voor het incidenteel
vervoeren van kinderen van anderen, gelden de veiligheidsnormen als vóór 1 maart 2006, zoals niet
meer kinderen meenemen als aanwezige "gordels" toestaan e.d.
7.4 Klachtenregeling
- Begeleiding leerlingen
Ondanks het feit dat wij als team ons best doen de belangen van u en uw kind(eren) zo goed
mogelijk te behartigen, is het mogelijk dat u met onduidelijkheden of met minder plezierige
ervaringen zit betreffende de dagelijkse gang van zaken op school en deze graag wil bespreken. In
zo’n geval kunt u zich met vragen en/of klachten rechtstreeks tot de leerkracht van uw kind wenden.
Wanneer u voor uw klacht bij de leerkracht geen gehoor vindt, kunt u, in het kader van de
klachtenregeling voor klachten die gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen en de schoolorganisatie in het algemeen terecht bij de
directeur of de Interne Begeleider.
- Seksuele intimidatie en machtsmisbruik
Voor klachten die vallen onder seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of
pesten op school kunt u terecht bij de contactpersoon van de school. Wanneer u naar uw mening
voor uw klacht onvoldoende gehoor vindt via de hierboven beschreven procedure, of als uw klacht
zodanig zwaar of ernstig van aard is dat u die weg niet wilt of durft te bewandelen, dan kunt u uw
klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van SKOSO: mevrouw R. Meijs, (tel: 0413-474536).
Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur benoemd op basis van haar specifieke kwaliteiten op
voorstel van een benoemingsadviescommissie. Zij gaat op deskundige en vertrouwelijke wijze na, of
bepaalde gebeurtenissen aanleiding geven tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt desgewenst
de klager bij de verdere procedure en/of verwijzen, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk,
naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. U kunt ook contact opnemen met de
vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.
17
U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe
vertrouwenspersonen van GGD Hart voor Brabant onder telefoonnummer 073-6404090. Zij zijn
buiten de schoolvakanties bereikbaar tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur; vrijdag tot 16.00 uur).
Ten tijde van schoolvakanties of buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar:
[email protected] De externe vertrouwenspersoon zal zo snel als mogelijk
hierop reageren.
Onze stichting is aangesloten bij de landelijke klachtenvereniging van het V.B.K.O. (Vereniging
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs). De klachtenregeling is op elke school ter inzage
aanwezig. De procedure die bij eventuele klachten wordt gevolgd staat hierin beschreven.
De adresgegevens van de landelijke klachtenvereniging zijn:
Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3925508 (9.00 – 12.00 uur)
Mailadres: [email protected]
Website: www.geschillencies-klachtencies.nl
7.5 Onderwijstelefoon
Ouders en leerlingen die met hun problemen geen gehoor vinden bij de school kunnen met hun
probleem altijd terecht bij de Onderwijstelefoon. Zij nemen uw probleem serieus en kunnen u voorzien
van tips over eventueel te nemen stappen. Het telefoonnummer van deze dienst is: 0800-1608.
7.6 Wet bescherming persoonsgegevens
Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met informatie omtrent persoonsgegevens.
Hiertoe is een privacyreglement voor verwerking van leerlingengegevens opgesteld. U vindt dit op de
website van SKOSO (www.skoso.nl) onder “Ouders”, “Regelingen”.
7.7 Gebruikmaking van foto- en filmopnames
Binnen de school worden regelmatig foto’s genomen van activiteiten. Ook komt het voor dat er
filmopnames gemaakt worden in het kader van school video interactie begeleiding. Dat gebeurt
bijvoorbeeld om het gedrag van leerlingen en/of leerkrachten in beeld te brengen met het oog op
het bieden van betere zorg aan de leerlingen.
Bij het aanmelden van leerlingen geeft u als ouder hiervoor toestemming. Uiteraard gaan wij zeer
behoedzaam om met dit beeldmateriaal. Filmopnamen worden nooit openbaar gemaakt en na de
leersituatie weer vernietigd. Het is wel mogelijk dat er soms foto’s van activiteiten op de website
van de school geplaatst worden. Daar gaan we uiteraard erg voorzichtig mee om.
7.8 Pestprotocol
Elke school beschikt over een pestprotocol. In dit protocol staat beschreven hoe de teams van de
scholen omgaan met pestgedrag en welke maatregelen er genomen worden om pestgedrag te
voorkomen of te verhelpen.
18