19-SNN-beslutelisten DB maaie en juny

Noordstra, lepie
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
B ij lag en
Femke Heijs <[email protected]>
donderdag 03juli 2014 16:29
Statengriffie Drenthe ([email protected]); Statengriffie provinsje Fryslân;
statengriffie Groningen ([email protected])
Bock, Annemay
SNN DB-vergaderingen mei en juni 2014: openbare besluitenlijst
Openbare besluitenlijst DB SNN mei en juni 2014.pdf
Beste collega van de griffie,
Na de zomervakantie mogen de Statenleden rekenen op een digitale nieuwsbrief van SNN waarin we hen graag
informeren over alles wat hen interesseert betreffende de werkzaamheden en opbrengsten van het SNN. Zo ver is
het nu nog niet. Om toch te voorzien in de informatiebehoefte van uw Statenleden ontvangt u hierbij de
gecombineerde openbare besluitenlijst van de SNN DB-vergaderingen van mei en juni 2014 met daarbij het
verzoek om deze besluitenlijst bij uw Statenleden onder de aandacht te brengen. De besluitenlijst is ook te vinden
op onze website.
Hartelijk dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Femke Heijs
Managementassistent
bestuurszaken en directie
T +31(0)50 5224 960
F +31(0)50 5276 091
E
[email protected]
www.snn.eu
Bezoekadres
Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Postadres
Postbus 779, 9700 AT Groningen
SNN
vOoft DE NOOR
ECONOMIE
Kijk voor onze disctai’ver op wwwsrmeu
Spaar het milieu door deze e-mail niet te printen
1
LIJE
Vanaf 7 juh is ons nieuwe adres:
Leonard Springertaan 15
9727 KB Groningen
Postbus 719, 9104J AT Groningen
SNN
•4’)O I4IS*I
1
2
SNN
VOOR DE NOORDELIJKr
ECONOMIE
Openbare besluitenlijst
DB SNN, mei en juni 2014
Noordelijke banenplan
De vier burgemeesters werken samen met Commissaris van de Koning Tichelaar aan een noordelijk
banenplan. Het plan is onderwerp van debat in de Tweede Kamer over het rapport van de WRR,
‘Naar een lerende economie: investering in het verdienvermogen van Nederland’. Het is als
sectorplan ingediend bij het Agentschap SZW voor cofinanciering. Het plan richt zich op het
aanpakken van de werkloosheid, het creëren van banen en op het versterken van de arbeidsmarkt
in de komende vier jaar. De werkloosheid moet in de komende vier jaar afnemen met 5.000
9.000 werklozen. Het plan vraagt om € 52 miljoen subsidie. Het banenplan is aanvullend op de
diverse regionale plannen, zoals Wurkje foar Fryslân en Vierkant voor Werk. Ondertussen vindt er
actieve beïnvloeding plaats in politiek Den Haag.
—
Programmaraad
Tijdens de laatste Programmaraad op 13 mei 2014 heeft de Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid een presentatie verzorgd over het rapport ‘Naar een lerende economie: investering
nhtvediejjjjjcen van NedeMnd’. Dit rapport is op 24juni 2014 samen met het noordelijke
banenplan onderwerp van debat geweest in de Tweede Kamer.
In het zeven uur durend debat ontwikkelde zich een discussie over de tweede helft van de huidige
kabinetsperiode. Nu de helft van het regeerakkoord is uitgevoerd, en de andere helft is geschrapt
kan het kabinet wel ophouden, aldus Pechtold. Van Oijk zag het als een compliment dat de helft is
uitgevoerd, maar miste de ambitie voor de resterende periode. Samsom gaf vervolgens aan dat die
ambitie uit drie prioriteiten moet bestaan, 1. Werk, 2. Werk, 3. Werk. Dit vond bijval van
andere partijen en van de minister-president, al werd de vraag gesteld hoe dit dan concreet vorm
te geven, om het niet alleen bij woorden te laten.
In de beantwoording van die vraag ging Samsom in op het noordelijk banenplan, net als later Slob
(CU). “Ik zou heel graag willen dat dit kabinet dat op een of andere manier, en liefst zo ruimhartig
mogelijk, ook echt ondersteunt”, aldus Samsom. En Slob daarover: “Ik zou het een heel goede
zaak vinden als wij een debat als dit gebruiken om dat soort plannen ook daadwerkelijk een kans
te geven”. Het leidde tot een gezamenlijke motie Slob-Samsom waarin de regering wordt verzocht,
“waar op initiatief van de regio gewerkt wordt aan structurele versterkingen van de economie, bij
te dragen aan actieplannen om innovaties te stimuleren met behulp van rijksbeleid”. De motie
(hier) was daarmee mogelijk iets minder expliciet, maar anders dan de eerdere motie Schouten
werd deze niet ontraden door minister Kamp, hij laat het oordeel erover aan de Kamer. Wel
benadrukte Kamp tijdens het debat dat regionale economie in eerste plaats de
verantwoordelijkheid is van regionale overheden. Vervolgens kan de Rijksoverheid met hen
samenwerken en binnen de beleidsmogelijkheden daaraan bijdragen. “Als regio’s zelf initiatieven
hebben voor versterking van de regionale economie, wil ik graag bekijken waar ik daaraan binnen
mijn middelen en mogelijkheden kan bijdragen”, aldus minister Kamp.
Bezoek Rutte en Asscher
Dit najaar brengt minister-president Rutte samen met minister Asscher een bezoek aan NoordNederland.
Noordelijk overleg Tweede Kamer
De noordelijke bestuurders houden voorlopig een eigen periodiek overleg met de noordelijke
Tweede Kamerleden naast het bestaande overleg tussen Tweede Kamer en VNO NCW.
Aanvankelijk leek het mogelijk om beide overleggen samen te voegen.
SER advies MKB en innovatie ‘Aan de slag’
De SER Noord-Nederland heeft 19 maart 2014 het advies ‘Aan de slag’ over MKB en innovatie
aangeboden aan het DB SNN. Het advies is van belang voor beleidsplannen van de vier grote
gemeenten en de provincies. Verder wordt het advies betrokken bij de uitwerking van de
noordelijke innovatieagenda.
1
Benoeming SER-lid namens LTO Noord
Paul Bos is per 1 april 2014 regiomanager bij LTO Noord en is tot 1 mei 2016 benoemd als SER-lid
namens deze organisatie.
Europa Kijkdagen
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014 vond de vierde editie van de ‘Europa om de hoek
Kijkdagen’ plaats. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te
laten zien wat er in Nederland allemaal met Europees geld gebeurt. Een groot aantal projecten die
financiering ontvangen vanuit Europese gelden, opent daarom tijdens de Kijkdagen hun deuren om
te laten zien wat zij precies doen. Veel van deze projecten zijn normaal gesproken niet toegankelijk
voor het publiek. Het is hiermee voor de bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen in de
keuken van projecten in de buurt. En voor de deelnemende partijen biedt het een ideaal platform
om hun project, werkzaamheden en de resultaten aan iedereen te laten zien. Subsidieontvangers
weten uit eigen ervaring wat Europa voor hen betekent en kunnen deze boodschap geloofwaardig
overbrengen. Er zijn inmiddels honderden projecten in Nederland met Europees geld gefinancierd
en daarmee zijn er dus vele betrouwbare en enthousiaste ambassadeurs ‘om de hoek’
(www.europaomdehoek.nl).
Dit jaar openden zo’n 130 projecten landelijk de deuren tijdens de Kijkdagen die ruim 20.000
bezoekers hebben getrokken. Er hebben zo’n 20 noordelijke projecten meegedaan. De organisatie
van de Europa om de hoek Kijkdagen in Noord-Nederland is in handen van het SNN. Omdat de
opdracht van de landelijke campagne dit jaar gegund was aan een noordelijk communicatiebureau
heeft het SNN ook deze campagne gecoördineerd.
Week van de Ondernemer
Tijdens het grootste evenement voor de noordelijke ondernemer heeft het SNN met andere
partners de krachten gebundeld om ondernemers zo goed mogelijk te woord te staan. Tijdens de
Week van de Ondernemer op 4 en 5 juni 2014 in MartiniPlaza in Groningen was dit vormgegeven in
een gezamenlijk plein. Op dit plein vonden ontbijtsessies en powersessies plaats. Verder was er
een internationaal plein waar bedrijven in gesprek konden met ambassadeurs wereldwijd om zich
te laten informeren over internationaal ondernemen. Tijdens de Nacht van de Uitblinkers is dé
Jonge Ondernemersprijs van het noorden, JOP, uitgereikt.
Tijdens de Week van de Ondernemer is de vernieuwde website van l23subsidie.nl gelanceerd. Op
deze site kunnen ondernemers meer dan 350 financieringsmogelijkheden vinden om hun ambities
te realiseren. Het SNN heeft samen met het bedrijf Werkman Horseshoes uit Groningen een video
ontwikkeld. U kunt de video bekijken op www123subsdnI/video.
Gebiedsagenda MIRT
De Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 benoemt de gezamenlijke opgaven van het Rijk en het
SNN in het ruimtelijk-fysieke domein met een horizon tot 2040. De gebiedsagenda is de basis voor
het bespreken van onderwerpen in het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Het expliciet maken van strategische keuzes maakt
betere afstemming mogelijk van plannen en investeringen van bedrijfsleven, regio en Rijk.
Jaarverslag 2013 Operationeel Programma EFRO 2007-2013 gepubliceerd
Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim €169 miljoen uit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen. Dit geld wordt via het Operationeel Programma in
Noord-Nederland ingezet om het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid te
vergroten. De resultaten in 2013 zijn terug te lezen in het jaarverslag 2013 Operationeel
Programma Noord-Nederland, dat samen met een publiekssamenvatting te vinden is op
www.snn.eu.
De verwachtingen ten aanzien van de resultaten blijven positief. Het totaal aantal verwachte
arbeidsplaatsen is het viervoudige van de vooraf geformuleerde doelstelling. En ook de
betrokkenheid van het noordelijke bedrijfsleven wordt bevestigd, met meer dan vijf keer zoveel
ondersteunde MKB-bedrijven en een fors hoger aantal verbanden waarin bedrijven en
kennisinstellingen samenwerken, dan vooraf voorzien.
De betekenis van het EFRO-programma voor Noord-Nederland blijkt verder uit de omvangrijke
investeringen die plaatsvinden. Met de € 169 miljoen aan beschikbare EFRO-gelden wordt naar
verwachting voor meer dan € 820 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt. Bij deze € 820
miljoen gaat het alleen nog maar om de directe projectinvesteringen, waarvan private partijen
2
circa € 135 miljoen voor hun rekening nemen. Aanvullend zorgen private partijen naar verwachting
voor minimaal € 167 miljoen aan additionele investeringen. Dit zijn private investeringen die
dankzij en in vervolg op EFRO-projecten tot stand komen.
-
-
In 2013 was nog steeds sprake van een economische crisis in Nederland. Dit bleef ook zichtbaar in
de uitvoering van het Operationeel Programma. Projecten gestart voor de crisis bleken ook in 2013
moeite te hebben met het dekken van de met name private financiering.
-
—
In de afgelopen jaren zijn er, mede door de verslechterde economische situatie, vertragingen
ontstaan bij de uitvoering van projecten. Het jaar 2013 heeft bij het SNN in het teken gestaan van
het stimuleren van de voortgang van projecten en het beheersen van uitvoeringsrisico’s.
Deze maatregelen werpen op verschillende terreinen hun vruchten af. Zo bedroeg het percentage
fouten dat bij de controle van projecten is vastgesteld slechts 0,21%. Binnen Nederland én binnen
Europa een uitzonderlijk goede score.
Jaarrapportages Koers Noord-Transitie 2012 en 2013
Het SNN heeft op www.snneu twee jaarrapportages over 2012 en 2013 gepubliceerd waarin
richting het Ministerie van Economische Zaken verantwoording wordt afgelegd over het
Transitiedeel van Koers Noord 2007-2010. Het geld van het Rijk is erop gericht om de
(inter)nationale concurrentiekracht van de regio te versterken.
SNN jaarverslag 2013
Ruim 41,7 miljoen euro heeft het SNN in 2013 aan subsidies toegekend aan bedrijven,
kennisinstellingen, particulieren en overheden. Het SNN is daarnaast de rol als subsidieverlener
voor particulieren aan het versterken. De afgelopen paar jaar hebben al ruim 5.000 particulieren
deze weg gevonden en is voor circa vijf miljoen aan energiebesparende subsidies toegekend in
Noord-Nederland.
Meer concrete voorbeelden over wat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 2013 heeft
gedaan, staat in het online jaarverslag 2013 ‘Slagkracht door samenwerking in Noord-Nederland’.
Het jaarverslag is te vinden op jaarverslaci2O13snnu.
Evaluatie SNN-structuur
Sinds 2009 is het takenpakket van het Algemeen Bestuur (AB) gewijzigd. Het AB houdt zich alleen
bezig met de aan het AB opgedragen taken. Daarmee is het accent verlegd van het AB naar de drie
Provinciale Staten. Er is in 2009 toegezegd dat in deze statenperiode een evaluatie plaatsvindt naar
deze nieuwe werkwijze. De resultaten worden in het AB van november gepresenteerd.
Vergadering Algemeen Bestuur SNN
Op 24 juni 2014 vond de vergadering van het Algemeen Bestuur SNN plaats. Op de agenda staan
de jaarstukken van het SNN, de begroting 2015 en de gewijzigde begroting 2014 en de evaluatie
van de SNN-structuur. Aansluitend was er een bijeenkomst voor Staten- en raadsleden. Daar
werden de Noordelijke Innovatleagenda en de Gebiedsagenda toegelicht.
Diner Smaak- en Spraakmakers
Op 6 mei 2014 waren 32 ondernemers uitgenodigd om input te leveren op de Noordelijke
Innovatieagenda. Hiermee is een eerste start gemaakt bij het leggen van contacten tussen
ondernemers, wat gewenst is voor de uitwerking van deze innovatieagenda.
Permanente Vertegenwoordiging bezoekt Noord-Nederland
Op 22 mei 2014 waren de Europese verkiezingen waar ook een aantal noordelijke kandidaten op de
lijst stonden. In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie.
Op 31 augustus en 1 september 2014 brengen Pieter de Gooijer, de Nederlandse Permanent
Vertegenwoordiger in Brussel, en zijn plaatsvervanger, Wepke Kingma, een bezoek aan NoordNederland. Er wordt een inhoudelijk programma voorbereid waarin in ieder geval aandacht is voor
de RIS3-strategie en de Culturele Hoofdstad 2018.
Minister Wenzel van Nedersaksen bezoekt Fryslân
Op uitnodiging van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland rond het thema energie brengt op 12
november 2014 Minister Wenzel van Milieu uit Nedersaksen een bezoek aan Fryslân. In verband
met een Statenvergadering is Commissaris van de Koning Jorritsma verhinderd. Er wordt gekeken
of de Commissaris van de Koning van Groningen, Drenthe of Noord-Holland hem kan vervangen.
3
Bezoek minister-president Weil van Nedersaksen
Op 5 december 2014 brengt minister-president Weil van Nedersaksen een bezoek aan Zuidoost
Drenthe. Naast Commissaris van de Koning Bijleveld van Overijssel zullen de drie noordelijke
Commissarissen van de Koning hierbij aanwezig zijn.
Verhuizing SNN
Vanaf 7 juli houdt het SNN kantoor aan de Leonard Springerlaan 15, waarin ook de Kamer van
Koophandel is gehuisvest.
4