pdf, 326 kB - Waterschap Reest en Wieden

VOORSTEL AB
AGENDAPUNT :
CATEGORIE
PORTEFEUILLEHOUDER
: M.M. Kool
VERGADERING D.D.
NUMMER
OPSTELLER
FUNCTIE
VERGADERING MT D.D.
VERGADERING DB D.D.
OPGESTELD D.D.
:
:
:
:
:
:
:
: B-STUK (Beleidsstuk)
DB
15 mei 2014
WM/MBZ/JvK/8189
J. van Keulen, 0522-276720
Afdelingshoofd Bestuurszaken
24 april 2014
29 april 2014 (8181)
24 april 2014
ONDERWERP
Fusieverkenning waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.
SAMENVATTING
In de vergadering van de Algemene Besturen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden
heeft besluitvorming plaatsgevonden over het traject fusieverkenning van de beide waterschappen. Dit is
door de beide Dagelijkse Besturen nader uitgewerkt in een opdracht tot fusieverkenning. In dit voorstel
wordt aan uw bestuur gevraagd in te stemmen met de inhoud van de opdracht tot fusieverkenning. Voor
het waterschap Groot Salland geldt dat aan hun Algemeen Bestuur wordt gevraagd om te starten met de
eerste fase van de fusieverkenning. Het tweede deel van dit advies bestaat uit het beschikbaar stellen van
financiële middelen voor de werkzaamheden van een extern bureau rondom de fusieverkenning. Beide
waterschappen betalen daarvan ieder de helft van de kosten. Voor verdere informatie wordt
kortheidshalve verwezen naar de toelichting.
ADVIES
1. Instemmen met de inhoud van de opdracht voor de fusieverkenning.
2. Het beschikbaar stellen van de financiële middelen tot een bedrag van maximaal € 100.000,00 voor
de fusieverkenning.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN
Een fusie is de meest verregaande vorm van samenwerking. Een fusieverkenning moet duidelijkheid
geven over de mogelijke meerwaarde van een fusie. In de vergadering van de Algemene Besturen van
e
beide waterschappen wordt op 24 juni, respectievelijk 26 juni (na 1 fase) en eventueel eind dit jaar (na
het totale onderzoek) een besluit genomen over de resultaten van het onderzoek.
TIJDPAD
-
fws
e
Medio mei start 1 fase verkenning.
26 juni 2014 besluit bij waterschap Groot Salland over verder doorgaan met de verkenning.
Onder voorbehoud van besluitvorming in juni zal eind 2014 op dezelfde dag behandeling in de
vergadering van de Algemene Besturen van beide waterschappen plaatsvinden over de uitkomsten
van het onderzoek.
Pagina 2 van 4
Nummer: WM/MBZ/JvK/8189
INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE
De Algemene Besturen ontvangen dit voorstel in nagenoeg gelijke tekst. Het bestuurlijke vertrekpunt is bij
beide waterschappen iets verschillend maar wordt naar verwachting na de besluitvorming op 26 juni gelijk
getrokken. Over de wijze van communiceren met in- en externe partijen zijn en worden verdere afspraken
gemaakt.
FINANCIËN
Voor de inhuur van een externe procesbegeleider is voor de periode van fusieverkenning een bedrag
nodig van maximaal € 100.000,00. Ook waterschap Groot Salland neemt € 100.000,00 voor zijn rekening.
In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met deze kosten. De kosten zullen ten laste worden
gebracht van het product Bestuursorganen en de post Juridische, financiële en technische adviezen.
De verwachting is dat deze kosten binnen het gevoteerde primaire budget voor het programma
Maatschappij en Organisatie vallen. Binnen dit programma zijn namelijk meevallers te melden in de
eerste Bestuursrapportage waardoor de post Onvoorzien naar verwachting niet behoeft te worden
aangesproken.
OPENBAARHEID
Ja, het betreffen openbare vergaderingen van beide Algemene Besturen.
BIJLAGEN
--
BESLUIT
Dagelijks Bestuur,
mr. A.K. Schuttinga,
Secretaris-directeur
M.M. Kool,
Dijkgraaf
Pagina 3 van 4
Nummer: WM/MBZ/JvK/8189
TOELICHTING
De waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland voeren verkennende gesprekken rondom een
mogelijke fusie. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden heeft op 25 maart 2014 een
visie op de toekomst vastgesteld en als onderdeel hiervan besloten de meerwaarde van een fusie met het
waterschap Groot Salland te verkennen.
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Groot Salland heeft op 3 april 2014 besloten tot het opstellen
van een toekomstperspectief, waarbij op 15 mei aan het Algemeen Bestuur een voorstel wordt voorgelegd
e
voor de start van de 1 fase van een fusieverkenning tussen beide waterschappen.
De gezamenlijke Dagelijkse Besturen hebben afgesproken om beide Algemene Besturen dezelfde
informatie aan te bieden, bij voorkeur zo gelijktijdig mogelijk. Dit kan nu nog niet voor de volle honderd
e
procent omdat de bestuurlijke vertrekpunten, zoals hiervoor aangegeven in de 1 alinea, iets verschillen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Groot Salland wordt op 26 juni 2014 gekozen,
afhankelijk van de besluitvorming op grond van het opgestelde toekomstperspectief en de eerste
e
verkenning (1 fase) naar een mogelijke fusie, of het verkennend onderzoek naar fusie voortgezet wordt
met fase 2. Het Algemeen Bestuur van Reest en Wieden ontvangt over de fusieverkenning op dezelfde
data (15 mei en 24/26 juni) dus ook een gelijkluidend voorstel. De gezamenlijke Dagelijkse Besturen
hebben onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van beide Algemene Besturen het offertetraject
in gang gezet. Drie externe bureaus is gevraagd een offerte uit te brengen. Verder is aan beide
Ondernemingsraden gevraagd hierover advies uit te brengen. De reacties van de Algemene Besturen en
van de Ondernemingsraden kunnen van invloed zijn op de opdracht tot fusieverkenning. De bureaus zijn
hiervan op de hoogte.
Een eerste rapportage van de fusieverkenning (fase 1) wordt in de reguliere vergaderingen van de
Algemene Besturen van 24 (WRW) en 26 juni 2014 (WGS) besproken. Direct op of na 26 juni 2014 kan
het proces worden gestopt afhankelijk van de besluitvorming in de Algemene Besturen. In uw vergadering
van 15 mei 2014 gaat het dus vooral over de inhoud van de opdracht tot fusieverkenning.
Aan beide Algemene Besturen wordt op 15 mei 2014 gevraagd om akkoord te gaan met de inhoud van de
door de gezamenlijke Dagelijkse Besturen vastgestelde inhoud van de fusieverkenning en het
beschikbaar stellen van de financiële middelen, ieder maximaal € 100.000,00 voor de fusieverkenning.
INHOUD OPDRACHT FUSIEVERKENNING
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de door de beide Dagelijkse Besturen opgestelde opdracht
(c.q. hoofdstukindeling) van het totale eindproduct van de fusieverkenning op hoofdlijnen:
1. Strategische schets van het fusiewaterschap
Dit hoofdstuk is de kern van de besluitvorming voor de eerste fase van de verkenning en wordt op
hoofdlijnen beschreven. Dit hoofdstuk moet tijdig gereed zijn om in uw vergadering van 24 juni 2014 te
worden besproken. Dit gedeelte geeft in ieder geval inzicht in de volgende vragen:
 Wat is de opgave is voor beide waterschappen richting de toekomst? Geef daarbij een schets van de
omgeving van beide waterschappen in de huidige context.
 Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een gefuseerd waterschap? Geef daarbij de plussen en
minnen, de maatschappelijke effecten en de kans rijkheid van een fusie aan. Ook in het licht van de
toetsingscriteria uit het Lysias-rapport, die de provincies hanteren.
 Wat biedt fusie meer dan voortzetting of intensivering van de huidige samenwerkingsverbanden (bijv.
Waterkracht)?
 Wat zijn de effecten van een fusiewaterschap op de relatie tussen burger en
bestuur/samenwerkingspartners en bestuur?
 Wat is het effect van de waterschapsverkiezingen in maart 2015 op de besluitvorming over een
fusiewaterschap?
Pagina 4 van 4
Nummer: WM/MBZ/JvK/8189
De antwoorden op deze aspecten vormen de basis voor de beschrijving van de strategische
schets/contouren van een toekomstig waterschap met als horizon het jaar 2025, dat kan ontstaan - na
besluitvorming door beide Algemene Besturen - door samensmelting van de huidige waterschappen
Groot Salland en Reest en Wieden.
2. Drie K’s (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) en de financiële aspecten
Wat zijn de gevolgen van een fusie voor de drie K’s kosten, kwaliteit van onze dienstverlening en
kwetsbaarheid in de uitvoering. En welke gevolgen heeft dat voor de kostentoedeling en tarieven? Het
eindplaatje hiervan vraagt om de consequenties hiervan te formuleren. Het gaat daarbij om concrete
beeldvorming omtrent begroting, programma’s en tarieven, met als kader het huidig bestuurlijk en
ambtelijk vastgestelde beleid.
3. Bestuurlijke opzet en inrichting
Dit hoofdstuk bevat de bestuursfilosofie en bestuursinrichting van het fusiewaterschap. Een deel van
deze aspecten is nodig voor het conceptreglement van het fusiewaterschap dat door de Provinciale
Staten wordt vastgesteld. Daarnaast gaat het om aspecten als bestuurskracht binnen het nieuwe
fusiewaterschap.
4. Organisatie-opzet en inrichting
Dit hoofdstuk bevat het organisatiemodel en de organisatiesturing. Daarnaast het personeelsproces bij
fusievorming (uitgangspunten bij een plaatsingsproces, sociaal plan en harmonisatie personeelsbeleid)
en harmonisatie van beleid en processen van het fusiewaterschap. Bij harmonisatie van beleid en
processen is de kernvraag: wat is nodig om te kunnen starten met een fusiewaterschap? Er wordt een
opzet gemaakt voor de hoofdstructuur van het fusiewaterschap en basisprincipes van organisatiesturing
geformuleerd.
5. Planning en vervolgproces
Hoe ziet een eventueel vervolgproces na december 2014 er uit en welke spelregels worden daarbij
gehanteerd? Wat is er minimaal nodig om per 1 januari 2016 te starten met een fusie? En wat zijn
alternatieve scenario’s als een fusie niet doorgaat of wordt uitgesteld?