Zondagsbrief - Protestantsekerk.net

12 oktober 2014, vierde zondag van de herfst
Voorganger:
ds. H.J. Siebert
Organist:
Ymte Westra
Ouderling:
Henk van der Sijs, Edwin de Vries
Diaken:
Hannie Nijmeyer
Collectant:
Hennie Nijmeijer, Saskia Leijsenaar, Henk Huizing
Koster:
Gerrit Dumkopf
Lector:
Marjet Deuten
Oppas:
Mouddy vd Heijden
knd jongsten (4 t/m 7):
Aafke Schrap
knd middelsten (7 t/m 10):
Marjolein Dohmen-Janssen
knd oudsten (10 t/m 12):
Saskia Kleinhout
Mirjam en Micha
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal,
Vlucht je weg in de woestijn, altijd zal er i(I)emand zijn.
Mirjam en Micha een oud geheim, God houdt niet op bij de mensen te zijn,
loop achter het kaarslicht aan, kom je mee, we mogen gaan.
Collectes
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Derde collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Diaconie
Kerk
Dienst volgende week:
ds. J.D. Zuurmond, maaltijd van de Heer
Zondagsbrief
Kopij kunt u sturen naar [email protected], voor donderdag 20.00 uur, graag in de
onderwerpregel de gewenste datum van plaatsing aangeven. Als u de zondagsbrief elke week via de mail
wilt ontvangen, stuurt u een leeg bericht aan [email protected]
Bloemen en kaart
De bloemen uit de kerk gaan vandaag met onze hartelijke gelukwensen naar Mevr. J.A. Venekatte Leeuw, Velveweg 70, die vandaag 85 jaar wordt, en naar Mevr. Beuink, Klaaskateplein 70 kamer
211, die daar momenteel voor revalidatie is.
De kaarten gaan naar Dhr. J. A. P. de Vlugt, van der Heydenstraat 43 7533 WS, en naar Dhr. en
Mevr. ten Hove. Nolensstraat 37 7522 AX.
Afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Dhr. J. Brunsting. Olieslagweg 64, ter bemoediging.
Eerste collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat: ‘Een geit, een cadeau voor het leven’
Vandaag is de collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het
noordwesten van Nepal kunnen mensen niet het hele jaar rondkomen van de opbrengsten van het
land. Veel mannen gaan werken in India. Vaak komen ze ziek terug, ze zijn besmet met hiv/aids.
Dankzij het werk van United Mission to Nepal, partnerorganisatie van Kerk in Actie, is er ook in dit
afgelegen gebied zorg voor deze gezinnen. UMN leert de mensen hoe ze moeten omgaan met
hiv/aids en via deelname aan zelfredzaamheidsgroepen krijgen ze hulp om in hun inkomen te
kunnen voorzien. Ze leren bv. om een moestuin aan te leggen zodat ze gezonder gaan eten.
Vrouwen kunnen geld lenen om een geit te kopen, een belangrijke bron van inkomsten. Met uw gift
in de collecte kunnen nog meer gezinnen in dit gebied geholpen worden! Van harte aanbevolen!
Lied van de week: Liedboek 762 – De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
In de profetie van Jesaja wordt gesproken over het feestmaal voor alle volkeren, een feestmaal van
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, waar de sluier wordt weggenomen waarmee de volkeren
omhuld zijn. Deze woorden, Jesaja 25,6-8, een deel van de eerste lezing op deze zondag volgens
het Gemeenschappelijk Leesrooster, hebben een bewerking gekregen in Lied 762. Maar het is
geen strikte berijming. Elk bijbelvers wordt in twee strofen verwoord, maar tegelijkertijd wordt de
betekenis verbreed. De dichter, Willem Barnard, wil in zijn woorden sterk benadrukken dat de
christelijke gemeente niet in plaats van Israël gekomen is, maar erbij gekomen is. Daarom is strofe
4 onmisbaar om de betekenis van het lied te verstaan: pas als de sluier, waarmee de volkeren zijn
omwonden, is weggenomen (str. 3), treden wij aan (niet in!) het ontoegankelijk licht; wij volkeren, wij
heidenen, wij mensen (str. 4).
Dit lied verdient het om regelmatig gezongen te worden, niet alleen als de genoemde Jesajaperikoop gelezen wordt, maar steeds als het gaat om de verhouding tussen Kerk en Israël. Maar
ook als het avondmaal wordt gevierd. Want die maaltijd is een beeld van het visioen waarover dit
lied spreekt.
In de redactie van het Liedboek werd besloten om een nieuwe melodie te laten schrijven bij deze
tekst, minder stug dan die van Willem Vogel in het oude liedboek. Toon Hagen schreef een
goedklinkende melodie met een brede klank.
auteur en bron: Pieter Endedijk, www.kerklied.net. De melodie is te beluisteren op www.pgenschede.nl.
Zondagmiddag 12 oktober Grote Kerk met rondleiding en muziek
U bent allen van harte welkom in de Grote Kerk op de Oude Markt vanaf 15.00 uur. Deze middag
zullen meerdere gidsen een rondleiding en interessante uitleg geven over de kerk. Aansluitend aan
de rondleiding zal het prachtige orgel bespeeld worden waarbij ook de trompet zal klinken.
Medewerkenden aan deze middag zijn:
Benno Schurink,Henny Stip en Harm Lieverdink - gidsen
Martin Koning
- orgel
Jan Schreurs
- trompet
Bij aanvang staat de koffie/thee klaar, de middag duurt tot ongeveer 17.00 uur
Wilt u deze middag meemaken, dan graag aanmelden bij: Willy van der Molen:
[email protected] T. 435 03 01 of Anneke ten Hoeve: T. 435 14 83
Dood voor beginners, vijfde bijeenkomst op 19 oktober
De EO/IKON zendt een achttal documentaires uit over 'de kunst van het sterven'. In de
documentaires komen verschillende onderwerpen rondom dood aan de orde. Wat weten we
eigenlijk van sterven, afscheid nemen, rouwen en het leven na de dood? U bent van harte
uitgenodigd om deze documentaire samen met anderen te bekijken en er over na te praten.
Op vrijdagmorgen bekijken we eerst de documentaire en praten daarna een half uurtje met elkaar
over wat het oproept. Het is goed mogelijk om maar één of twee keer te komen.
De vijfde bijeenkomst is op vrijdagmorgen 19 oktober van 10 – 11 uur in de Opstandingskerk,
Zonstraat 9.
Aflevering 5 - Het olifantenkerkhof
Ik wil niet dat mijn kleinkinderen mij zien met slangen in mijn gele huid door de kieren van mijn
pyjama. Mijn pyjama! Ik heb vanaf mijn tiende geen pyjama gedragen, maar het kreng heeft mij
ingehaald met zijn lelijke strepen en knellend elastiek. Ik wil niet dat ze me zien als enkel huid en
botten, kreun en zucht. Als het zo ver is, wil ik linksaf, waar de kudde rechts gaat. Geen laatste
groet, geen groot gebaar. Naar het olifantenkerkhof. De heuvel op en in het laatste licht mijn laatste
adem. Genoeg. Ik moet me niet aanstellen, zeggen de achterblijvers. Hou vol. Het is niet erg. We
houden van je zoals je bent. Maar als ik lijden moet, leer me dan de waarde van het lijden…
Met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde; Theo Boer, hoogleraar ethiek.
Nieuwe Gespreksgroep over ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’ van Carel ter Linden
Het boekje ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’ blijkt een bijzonder goede opstap voor betere gesprekken
in de gemeente over geloven in onze moderne tijd. Ter Linden is eerlijk, en dat maakt dat de
deelnemers van een gesprekskring over dit boekje vaak ook eerlijk kunnen zijn.
Dit jaar starten we met een nieuwe groep. De proloog trok wat weinig bezoekers. Maar inmiddels
hebben zich ook andere leden voor deze gespreksgroep aangemeld. De gespreksgroep gaat dus
zeker door. Maar wie mee zou willen praten en/of luisteren is meer dan welkom.
De gesprekken vinden plaats ééns in de drie weken op dinsdagmorgen, van 9.30 – 10.45u., in de
Opstandingskerk aan de Zonstraat De volgende bijeenkomst – eigenlijk de eerste dus, we lezen
Hoofdstuk I – is op dinsdag 14 oktober. Opgave is niet verplicht, maar wel gewenst, bij ds. Jaco
Zuurmond ([email protected])
Middag met maaltijd 15 oktober
Woensdag, 15 oktober om 16.00 uur in de Opstandingskerk is er met de Katholieke Vrouwen Groep
en mensen uit onze gemeente een gezellige bijeenkomst om hernieuwd met elkaar kennis te
maken. Er wordt informatie gegeven over het jaarprogramma en we eindigen met een maaltijd van
brood en soep. Voor de onkosten rekenen we € 3. U bent van harte welkom. Het is wel prettig om te
weten op hoeveel eters we kunnen rekenen. Bel Annet Feil 4359921 of Gerda Grotenhuis 4301215.
Team bijbelquiz 24 oktober
Kunnen wij een team vormen om mee te doen aan de bijbelquiz? In Kerk&Stad stond een
aankondiging dat het NBG op vrijdagavond 24 oktober de eerste grote bijbelquiz van Enschede
organiseert. Teams van 5 personen kunnen zich aanmelden. Ik wil meedoen, wie doet er mee?
Marjet Deuten, 4334664, [email protected]
Koffieschenken
Vergeet niet om u af en toe in te schrijven om koffie te schenken. De lijst hangt in de hal. Bedankt!
Conceptbesluit tot wijziging van de Plaatselijke Regeling
De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 18 september het onderstaande
conceptbesluit tot wijziging van de Plaatselijke Regeling genomen.
Artikel 2.7 te wijzigen als volgt:
“De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad zijn niet openbaar.
Op hun verzoek en na toestemming van de voorzitter kunnen gemeenteleden als toehoorder
worden toegelaten.”
Artikel 2.10 toe te voegen met de tekst:
“Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in een vergadering van de Algemene Kerkenraad worden
binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt door publicatie in
het kerkblad en op de website van de PGE en eventueel door een mondelinge mededeling”.
De Algemene Kerkenraad stelt de gemeenteleden in de gelegenheid tegen dit besluit
bezwaar te maken.
U kunt een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Kerkenraad waarin u uiteenzet wat uw
bezwaren tegen het voorgenomen besluit zijn. U kunt dit per brief sturen naar
Algemene Kerkenraad, Varviksingel 139, 7512 EK Enschede, of per e-mail naar
[email protected] Het bezwaarschrift moet uiterlijk op maandag 3 november binnen zijn.
U bent ook welkom om uw bezwaar toe te lichten op de hoorzitting die de Algemene Kerkenraad
houdt op maandag 13 oktober van 20:00 tot 21:00 uur in de Opstandingskerk, Zonstraat 9.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Roordink,
scriba