Jaarverslag IVN District Limburg 2013

Jaarverslag
IVN District
Limburg 2013
Inhoudsopgave
A. Samenwerking.
B. Leden- / vrijwilligersbeleid.
C. Deskundigheidsbevordering.
D. Communicatie en PR.
E. Jeugd & Jongeren.
F. Bestuur en organisatie.
G. Bereikmeting.
H. Financieel overzicht 2013.
I. Samenstelling bestuur en werkgroepen.
"Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven.
Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot milieubewust handelen."
1 mei 2014
Met steun van
1 van 16
Inleiding:
Het District Limburg is het overkoepelend orgaan van 35 lokale Limburgse IVN-afdelingen (Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid). Deze afdelingen hebben gezamenlijk 4.449 betalende leden.
Het IVN-District Limburg heeft als doel de natuur- en milieu educatie in Limburg te versterken en te
komen tot een gezamenlijk Limburgs IVN beleid. Het district ondersteunt daartoe de lokale IVNafdelingen bij de uitvoering van hun activiteiten, bevordert overleg en samenwerking tussen alle
Limburgse afdelingen en vergroot de deskundigheid en vaardigheden van de leden door het
aanbieden van cursussen en scholing. Ook stimuleert het district uitwisseling van ervaringen en
ideeën tussen de afdelingen.
Jaarlijks worden de districtsplannen vastgelegd in een beleids- en werkplan en door de leden van de
lokale afdelingen in de Districtsledenvergadering besproken en geaccordeerd.
Het jaarverslag dat voor u ligt geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 onder
verantwoordelijkheid van of mede door het IVN-Districtsbestuur hebben plaats gevonden.
Het Districtsbestuur wil iedereen bedanken die aan het IVN werk in Limburg heeft bijgedragen, in het
bijzonder de werkgroepen DKV, Communicatie en Heimansweek, de beroepsorganisatie van IVN
Limburg en de vele vrijwilligers bij de afdelingen. Zonder hen was het allemaal niet gelukt.
A. 1 Samenwerking en regionale krachtenbundeling.
Het Districtsbestuur heeft in zijn beleidsplan 2010-2014 samenwerking, en vooral samenwerking van
afdelingen binnen een regio, tot speerpunt gemaakt. Het is belangrijk om van elkaar te leren,
ervaringen te delen, elkaar te inspireren, IVN meer bekendheid naar buiten te geven en om ons
bereik te vergroten. Wat omvang betreft vinden wij de vijf regio’s prima eenheden: zij hebben
voldoende massa, met daarbinnen korte communicatielijnen. In 2013 hebben wij regiovergaderingen
en de activiteiten die in de verschillende regio’s ondernomen zijn, ondersteund en gefaciliteerd.
Regio Noord, onder de naam Maasdal (6 afdelingen) waarvan 2 afdelingen uit Noord-Oost Brabant,
is ook in 2013 weer 4 keer bij elkaar geweest. Gesproken werd over de volgende onderwerpen:







Opzetten van een landschapsgidsencursus (zie C1), die in december van start ging
Afstemmen wie welke lezingen, excursies en cursussen geeft en wanneer
Regelen van vergoedingen voor diverse soorten aangevraagde wandelingen
Voorbereiden van de Landelijke Raad bijeenkomsten waarin Rolf Boersma van IVN de
Maasvallei vertegenwoordigd is namens de regio
Voorbereidingen van twee keer per jaar te organiseren terugkombijeenkomsten van de
regionale Natuurgidsencursus
Evaluatie van de eind 2012 afgeronde Natuurgidsencursus (NGC) en planning van de nieuwe
NGC in 2015
Uitwisseling over op te zetten activiteiten voor jeugd IVN leden
Regio Midden (6 afdelingen) vergaderde op 28 maart en 2 december. Binnen de regio Midden
hebben de IVN-afdelingen gekozen voor een voorzichtige aanpak door middel van een
landschapscursus Midden-Limburg. Men verkende elkaars excursiemogelijkheden en ommetjes en
slaagde er in om een basis te leggen voor verdere samenwerking voor de opzet van de
2 van 16
landschapsgidsencursus Midden-Limburg. Er is een IVN projectgroep Midden-Limburg gevormd voor
het realiseren van zowel de Landschapscursus als de Landschapsgidsencursus en er is gezocht naar
extra financiering. Ook is er een programma opgesteld voor de uitvoering van beide cursussen in
2014.
Regio Westelijke Mijnstreek (7 afdelingen) vergaderde op 26 februari, 30 mei, 26 september en 28
november. De regionale samenhang is in de Westelijke Mijnstreek verder voortgezet door o.a. een
viertal vergaderingen te Spaubeek (2x), Munstergeleen en Sittard-Geleen, waarin een aanzet
gegeven werd voor een in 2014/2015 te starten IVN Natuurgidsencursus. Agenda’s werden op elkaar
afgestemd en planning vond plaats voor uit te voeren ommetjes ‘nieuwe natuur’ in 2014. De
wandelingen en lezingen: ‘Adellijke huizen in het land van Swentibold, wandelen in het dal van de
Glana, historie en natuur tijdens een wandeling door Grasbroek, wandelen in en om Elsloo, Catsop en
Terhagen en cultuur tussen Schinnen en Spaubeek’ versterkten de samenwerking.
Regio Parkstad (8 afdelingen) vergaderde op: 14 maart en 14 november. Naast de uitwisseling van
het reilen en zeilen van de afdelingen, het bespreken van provinciale en landelijke IVN
ontwikkelingen en activiteiten werden aanzetten gegeven voor een gemeenschappelijk
waterwandelboekje. Ook zijn er contacten gelegd met het Waterschap Roer en Overmaas ter vervolg
op de water-inspiratiedag van 1 juni 2013. Dit leidt i.s.m. de regio Midden-Limburg tot een cursus
macrofauna in 2014.
Regio Maas en Mergelland (9 afdelingen) vergaderde op 15 april en 7 oktober. Resultaten: Het
opstarten en uitvoeren van een Natuurgidsencursus samen met 4 afdelingen en het CNME
Maastricht en regio, wandeling met natuurgidsen ingezet op Sabicdag met gids Maastricht
vestingstad en CNME, IVN Sterwandeling in Valkenburg met 9 afdelingen en 113 deelnemers.
Medeorganisatie van Festa Natura met 4000 bezoekers. Na de startvergadering heeft het project:
“Met IVN wandelen in de voetsporen van Eli Heimans” in een aantal vervolgbijeenkomsten verder
vorm gekregen.
A.2 Samenwerking met derden
Op 23 februari hadden wij een dialoogbijeenkomst met de landschapsgidsen en LLTB, waarbij het
verschillend belang dat wij aan het landschap toekennen aan de orde kwam. Dat neemt niet weg dat
ook wij onze gezamenlijke geschiedenis koesteren, begrip hebben voor het boerenstandpunt en dat
wij elkaar in een aantal opzichten kunnen versterken.
In het project Heimansherdenkingsweek wordt er samengewerkt met diverse organisaties als LL,
NM, IKL, heemkundevereniging, ondernemersvereniging en particuliere initiatiefnemers. De
voorbereidingen en overleggen zijn in 2013 gestart en zullen in 2014 in de week van 19 t/m 27 juli
uitgevoerd worden.
In 2013 is de twee-jaarlijkse vrijwilligersdag van 25 januari 2014 voorbereid. Sprekers van acht TBO's
zijn bereid gevonden zich in de ochtend te presenteren. In de middag zullen 12 IVN-afdelingen hun
‘pareltjes’ presenteren.
3 van 16
In de drie zuidelijke regio’s vindt tijdens de voor- en najaarsvergadering samenwerking plaats met de
Limburgse Milieufederatie. Agenda’s worden samen verstuurd en de tijd wordt in overleg ingedeeld.
Veel afdelingen hebben open dagen georganiseerd om mogelijk nieuwe leden te kunnen
introduceren, zoals een open dag in een natuurtuin of Festa Natura, een ieder jaar terugkerende
activiteit in Limburg, met vele partners. In 2013 was dit in Maastricht op de Sint Pietersberg.
Er is ook gebruik gemaakt van de landelijke promotiecampagne natuurontbijt.nl door de afdelingen
Bocholtz-Simpelveld (met PR richting communicantjes), Eijsden (in het landgoed Waardhoff), Stein en
Helden.
Daarnaast werd en wordt er door vele afdelingen meegedaan aan de landelijke activiteiten van
andere organisaties, zoals Nacht van de Nacht (MF), bloesemtochten (IKL), landelijk natuurwerkdag
(met vele partners), boomfeestdag (met gemeente), enz.
B. Leden- /vrijwilligersbeleid.
Het IVN is een vereniging van vrijwilligers in lokale afdelingen binnen een overkoepelende landelijke
organisatie. Om dit goed te laten functioneren zijn contacten, begrip van de organisatie en
samenwerking belangrijk.
B.1 Voorbereiding provinciale IVN vrijwilligers dag 2014.
Er is veel tijd gestoken in de voorbereiding van de Limburgse Vrijwilligersdag die op 25 januari 2014
gepland stond. Wij wilden projecten van een aantal IVN afdelingen voor het voetlicht brengen,
kennis opdoen over het werk van terreinbeherende organisaties, naar hun verhaal luisteren en
vanzelfsprekend luisteren naar de plannen van onze gedeputeerde Patrick van der Broeck met
betrekking tot het Limburgse groen, nieuwe natuur en toegankelijkheid.
B.2 Visiemiddag.
De visiemiddag vond plaats op 14 september in Heerlen,
onder andere om de regio Parkstad verder te activeren.
Er waren een aantal goede suggesties, waarvan wij bijvoorbeeld de inventarisatie van IVN-homes en het
opstarten van een loket voor IVN-excursies in ons jaarplan
hebben opgenomen.
Rondleiding tijdens pauze Visiemiddag 14-09-2013
C. Deskundigheidsbevordering.
Deskundigheidsbevordering proberen wij vooral te realiseren bij leden wiens interesse hoger reikt.
Aan die leden wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van een natuur- en/of
landschapsgidsencursussen met aansluitend regelmatige nascholingsdagen. Actuele accenten
proberen wij vooral te geven via korte cursussen en inspiratiedagen. Duurzaamheid is belangrijk als
nieuw aandachtsgebied. Nieuwe bestuurders bieden wij door middel van introductiecursussen de
kans om sneller met onze organisatie vertrouwd te raken.
4 van 16
C1. Landschapsgidsencursussen
Regio Noord: De landschapsgidsencursus Maasdal is in de regio Noord opgezet door een werkgroep
met een coördinator (Koos Agricola), onder verantwoordelijkheid van 5 IVN afdelingen (3 uit Limburg
en 2 uit Brabant), die allen garant stonden voor een aantal cursusplaatsen. Koos Agricola werd
binnen de werkgroep geassisteerd door Marije Freriks (deelneemster cursus Zuid-Limburg), Paul
Oostendorp, Pieter van Hoenselaer, Rolf Boersma en vertegenwoordigers van de vijf deelnemende
IVN afdelingen; zij verwierven met succes extra middelen. Vanwege de grote verschillen tussen de
landschappen Maasdal en Zuid-Limburg en daarbij ook de andere rol van de betrokken deskundigen,
was het noodzakelijk het in Zuid-Limburg ontwikkelde cursusboek gedeeltelijk te herschrijven. Over
opzet en uitvoering heeft overleg en regelmatig mailcontact plaats gevonden. Tijdens de
startbijeenkomst in december konden de 27 deelnemers zich meteen profileren aan de hand van hun
landschap.
Regio Midden: Voor de landschapsgidsencursus is een voorlopig programma gemaakt. Inhoudelijk
wordt de cursus getrokken door Anja van Halbeek (deelneemster cursus Zuid-Limburg), Frans
Hendrikx en Marjan Straver, bijgestaan door Angelique Aelen (PR), Trea Beckers (secr.) en Wilma
Strik (deelneemster cursus Zuid-Limburg, tijdelijk niet beschikbaar) en wordt aangevuld met gidsen
voor de verkorte cursus in 2014 als voorloper van de landschapsgidsencursus. De landschapsgidsencursus zal in het najaar van 2014 starten.
De voor het Nationale Landschap Zuid-Limburg opgeleide landschapsgidsen kwamen 6 x bij elkaar
om hun uitgewerkte ‘ommetjes’ te lopen en mede daardoor hun vaardigheden op peil te houden.
De vaardigheden werden aan de hand van een
checklist beoordeeld en besproken en als zeer
leerzaam ervaren. Daarnaast is er ook een opzet
gemaakt voor meer inhoudelijke terugkomdagen
(zie C3).
Ommetje Driestruik 16 maart 2013
C2. Natuurgidsencursussen.
Natuurgidsencursussen kunnen ondersteuning en advisering krijgen van drie cursuscoachen.
Bij de natuurgidsencursus van Noord-Limburg e.o. waren Peter Schouten en Bea Peters als
cursuscoach betrokken. Peter Schouten is momenteel cursuscoach bij de natuurgidsencursussen van
IVN-Rijk van Nijmegen en IVN-Mark en Donge.
Bij de op 2 september gestarte Natuurgidsencursus in de Regio Maas en Mergelland zijn Tineke de
Jong en Marianne Bonten cursuscoach. Vanuit deze cursus loopt cursist Jeanne Boosten stage bij het
District met als taak het organiseren van de terugkomdagen voor de landschapsgidsen en het
opzetten van een loket voor het aanvragen van excursies door natuur- en landschapsgidsen.
5 van 16
Op 25 november vond een eerste oriënterende bijeenkomst plaats voor een te starten
Natuurgidsencursus in het najaar van 2014 in de Westelijke Mijnstreek waarbij Marianne Bonten en
Tineke de Jong cursuscoach zijn.
De cursuscoaches uit het hele land kwamen 2 keer bij elkaar voor uitwisseling, nieuwe trends en
professionalisering van het cursuscoachwerk: 9 maart in Amsterdam en 16 nov. te Utrecht.
Tineke de Jong neemt deel aan de stuurgroep van het IVN-Cursushuis. Deze vergaderen zes keer per
jaar o.a. over goedkeuringen van startende natuurgidsencursussen, kwaliteitsbewaking, begeleiding
cursuscoaches en ontwikkeling nieuwe cursussen. Daarnaast was er afstemming met de
beroepsorganisatie die in 2013 startte met IVN-Academie. Tijdens een onverwachte bijkomende
reorganisatie werden beroepsmensen, die het Cursushuis ondersteunden, ontslagen. De gang van
zaken rondom deze ontslagen kostte het Cursushuis veel tijd.
Er werden twee terugkomdagen georganiseerd voor 30 natuurgidsen uit de regio Maasdal met op
het programma de onderwerpen korstmossen en paddenstoelen
C3. Korte cursussen, inspiratiedagen en scholing.
Voor nieuwe bestuurders hebben we op 16 april een kennismakingsavond georganiseerd, waarbij de
op het eerste gezicht lastige structuur van het IVN aan de orde gesteld is. Een belangrijk punt is, hoe
je als bestuurder gebruik kunt maken van de organisatie.
Onze landschapsgidsen (28 aanwezig) werden in Meerssen op 30 november 2013 bijgeschoold op het
gebied van Educatie Duurzame Ontwikkeling. De cursusdag werd georganiseerd door Jeanne
Boosten. Het theoretisch gedeelte in de ochtend werd door Ad Havermans verzorgd en het
praktijkgedeelte in de middag door Wim Derks. Het IVN heeft zijn verbondenheid met duurzaamheid
altijd gehad, maar dank zij deze dag is de noodzaak verder onderbouwd en zijn er openingen gegeven
om duurzame ontwikkeling tijdens excursies ter sprake te brengen. Er zijn reeds voorbereidingen
getroffen voor het houden van twee bijscholingsdagen in 2014 voor landschapsgidsen met eveneens
het accent op ‘Duurzame ontwikkeling’.
Op 1 juni 2013 organiseerde het DKV een inspiratiedag ‘water’ in Schinveld, met als spreker:
Gijsbert Tweehuysen (inleiding over "De Maas als bron voor de ‘plastic soup’").
De workshops werden verzorgd door Carlijn van Tijen (Flora en fauna), Vic Helwig (Visstand
verbetering Maas) en Barend van Maanen (Waterschap Peel en Maasvallei).
DKV Inspiratiedag Water 1 juni 2013
DKV Inspiratiedag Water 1 juni 2013
Er waren 26 deelnemers. Deze inspiratiedag was een voorbereiding op de IVN Slootjesdagen op 21
en 22 juni 2014.
6 van 16
DKV Inspiratiedag Water 1 juni 2013
DKV Inspiratiedag Water 1 juni 2013
De inspiratiedag te Well is niet doorgegaan omdat de belangstelling net te gering was. Wel zal de
lezing “De Maas als bron voor de ‘plastic soup’” van Gijsbert Tweehuysen ook voor deze regio
gegeven worden op 11 maart 2014 door Sylvia Spierts.
Op 5 oktober verzorgde de werkgroep DKV een EDO/MMM-dag (Educatie Duurzame
Ontwikkeling/Mens, Milieu en Maatschappij) voor alle gidsen en kaderleden (34 deelnemers). Deze
dag werd georganiseerd in verband met de wijzigingen van het hoofdstuk mens, milieu en
maatschappij van de Natuurgidsencursus.
EDO/MMM-dag 5 oktober 2013
EDO/MMM-dag 5 oktober 2013
De dag zelf werd ingeleid door een inspirerende spreker van de Vlaamse overheid, Jürgen Loones,
waarna het vissenspel door Jack Feijen werd gedemonstreerd. Na de lunch vonden de workshops
plaats, opgezet door Ad Havermans en Max Leerentveld. Hierbij werd vooral de toepasbaarheid in
het veld 'droog' geoefend. Aan deze EDO-dag ging een instructieavond op 21 augustus vooraf voor 9
NGC-docenten en 5 DKV-ers. Deze instructieavond werd gegeven door de schrijvers van de module
duurzaamheid in de Natuurgidsencursus, Ad Havermans en Max Leerentveld.
7 van 16
D. Communicatie en PR.
D1. Werkgroep Communicatie
De communicatiewerkgroep bestond in 2013 uit vier leden afkomstig uit verschillende regio's (Lieke
Muyris, Chrit Merckelbagh, Peter Hammer en Ben Kusters), een adviseur van IVN Limburg (Amber
Verbunt) en een afgevaardigde van het districtsbestuur (Hans Boogaard). De werkgroep adviseert het
districtsbestuur, geeft uitvoering aan het communicatiebeleid van het District en staat lokale afdeling
bij met advies, scholing en middelen. In het werkjaar 2013 heeft dat geleid tot de volgende
resultaten:







Er is een nieuwe folder ontworpen en er werden promotiematerialen (vlaggen, tafeldoeken)
in huisstijl aangeschaft voor IVN-District Limburg.
Op initiatief van de werkgroep is in het kader van de huisstijl een uniform logo ontworpen
voor de afdelingen.
De werkgroep onderzocht de behoeften van afdelingen op het gebied van communicatie.
Onder de titel “Delen, leren en inspireren” heeft de werkgroep een geslaagde avond
ingericht voor de vrijwilligers in de afdelingen die de communicatie en PR behartigen.
De website van het District werd overgezet in de nieuwe huisstijl.
Verschillende afdelingen werden ondersteund bij het opzetten en vormgeven van hun
website.
Inventarisatie en evaluatie van de afdelingswebsites.
D2. Beheer internetsite
De Districts-internetsite is uitbesteed aan beheerder Bert Quadvlieg. Nu het onlangs technisch
mogelijk wordt de site aan te sluiten bij de IVN website, zijn daartoe voorbereidingen getroffen.
D3. PR
De PR-folders van het District zijn vernieuwd (logo, naam en aantal afdelingen; zie frontpagina)
alsook vlaggen, tafeldoeken en tafelvlaggetjes.
De zichtbaarheid van het IVN in het veld is bevorderd door zowel het kopen van limoengekleurde
jassen met IVN-logo, die gedragen worden tijdens excursies en activiteiten, als van paarsgekleurde
jassen met het logo van Nationaal Landschap Zuid-Limburg die gedragen worden door de IVN
landschapsgidsen. Mede en tijdens de terugkomdagen waren deze gidsen/jassen regelmatig
opvallend aanwezig.
E. Jeugd en jongeren.
De prettige samenwerking met het
georganiseerde jeugdwerk van Limburg kende
zijn hoogtepunt in de organisatie en uitvoering
van de Kidsparty in Speeltuin Klein Zwitserland
op 13 en 14 april.
Kidsparty 13 en 14 april 2013 in Tegelen
8 van 16
Maar liefst 1200 kinderen van afdelingen van Scouting Limburg, Jong Nederland Limburg en IVNLimburg kwamen op een van beide dagen buiten spelen. Zij werden met de bus opgehaald en in de
speeltuin getrakteerd op onder meer een ‘bos-vossenjacht’ (met hiertoe opgeleide IVN-bosanimatoren) en een door IVN mogelijk gemaakt Outdoor Spelen Parcours. Het succes leidde tot de
voorbereidingen van een dergelijk evenement in 2014.
Speeltuin Klein Zwitserland Tegelen 13 en 14 april 2013
Met Speeltuinwerk Limburg werkten wij samen in de “Week van de opvoeding”, de eerste week van
oktober. IVN leverde inhoudelijke input aan voor een samen met Speeltuinwerk, Scouting Limburg,
Jong Nederland Limburg en TNO ontwikkelde poster waarin elk seizoen tientallen ‘buiten spelen’
suggesties werden gedaan. De poster werd verspreid onder alle Centra voor Jeugd en gezin in
Limburg en vond gretig aftrek bij diens bezoekers.
In Limburg zijn diverse nieuwe afdelingen gestart met een Scharrelkids jeugdgroep, o.a. in
samenwerking van de afdelingen Ubach over Worms, Kerkrade en De Oude Landgraaf en de afdeling
Maastricht.
Er is een projectgroep opgestart om met elkaar de landelijk ontwikkelde IVNjeugdnatuurbegeleiderscursus in 2014 in regio Parkstad te organiseren.
F. Bestuur en organisatie
Naast een landelijke vereniging, is het IVN een organisatie die vooral lokaal haar werkterreinen heeft
en waarvan de leden zich gevonden hebben in een gezamenlijke missie: "het bijdragen aan een
duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap". Als District willen
wij de horizontale en verticale samenwerking binnen de vereniging bevorderen door een goede
communicatie tot stand te brengen tussen de verschillende actoren in het werkveld. Daartoe is een
structuur bestaande uit bestuur, werkgroepen, regio’s en samenwerking met de IVN
beroepsorganisatie in Limburg voortgezet.
9 van 16
F.1 Districtsbestuur.
Hans Boogaard, secretaris en penningmeester van het Districtsbestuur, is eind 2013 ziek geworden
en op 5 januari 2014 overleden.
In memoriam Hans Boogaard
Aimabel, kundig, betrokken en integer, zo zullen we ons Hans herinneren,
daarbij ook bescheiden, rustig en standvastig. Kortom een welhaast ideale
bestuurder om mee samen te werken.
In 2007 werd hij secretaris-penningmeester van het IVN-District Limburg.
Wat we ook samen opstelden aan jaarplannen, visiedocumenten of een brief
naar de Provincie, de laatste hand aan die stukken was van Hans. Hij zag
de grote lijnen, kwam tot de essentie en wist dat zó goed te verwoorden.
Datzelfde gold voor de financiën die bij hem in goede handen waren.
Voor de IVN-ers in het veld was hij minder zichtbaar, maar voor ons des te
meer, hij was een enorme steun en toeverlaat.
Hans bracht zijn expertise ook elders in, zoals in de 'landelijke raad' van IVN-Nederland of in het
bestuur van het centrum voor NME Westelijke Mijnstreek. Als Hans een bijdrage kon leveren deed hij
dat ook. Zoals in de IVN-werkgroep communicatie en in de Stichting Nymphaea.
Hans draaide al heel lang mee in de afdeling IVN-Geleen, waarvan hij in 2001 voorzitter werd; na de
fusie in 2009 met IVN-Sittard werd hij secretaris van de nieuwe afdeling Sittard-Geleen. En ook daar
konden ze op Hans bouwen. In 2013 vierden ze nog het 40-jarig jubileum.
Daarnaast waren er ook momenten waar we samen met Hans genoten van de natuur, van de
gezelligheid om samen een wijntje te drinken voor zijn 75e verjaardag of andere mooie momenten.
Laten we die vasthouden en hem dankbaar zijn voor al die fijne momenten van samenwerking aan
onze gezamenlijke idealen.
IVN-District Limburg
10 van 16
Drie leden van de Afdeling Land van Swentibold ontvingen op 26 april 2013 uit handen van
Burgemeester Sjraar Cox van de gemeente Sittard-Geleen een Koninklijke onderscheiding: Mieke
Dullens, Louis Dullens en Arno Duwel. Zij werden tot Lid van de Orde van Oranje Nassau benoemd als
bijzondere waardering voor het vele werk dat zij verzetten voor Natuur en Milieu.
Het Districtsbestuur kwam 7 keer in vergadering bij elkaar om te spreken over o.a.:
 de voorbereiding van de Districtsledenvergaderingen in voor- en najaar.
 de samenstelling van het Jaarverslagen en jaarplannen.
 de voorbereiding en evaluatie van de inspiratiedagen.
 de bemensing van provinciale werkgroepen.
 de visiemiddag in september.
 de bevordering van gezamenlijke activiteiten per regio.
Bestuursleden waren bij een groot aantal gelegenheden aanwezig:
 19-01: de jaarlijkse contactdag van Samenwerkingsverband LIKONA, Hasselt
 04-02: deelname door Hans Boogaard aan sollicitatie procedure Directeur Zuid te Boxtel
 21-02: Tweedaagse conferentie Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de voorbereiding van
deze conferentie.
 23-02: Uitwisselingsdag met LLTB.
 24-02: Uitreiking Geologieboek van IVN-Spau-Beek te Beek.
 26-02: informatieavond ZLSM, beheerplan Groen en Doen IKL,
natuurbeheerwerkzaamheden.
 02-03: Wandeling met onze gouverneur, gedeputeerden, directeuren en partners door Arie
Boersma en Tineke de Jong.
 23-03: Opening Heemtuin Munstergeleen.
 28-03: workshop nieuwe media te Hasselt (B).
 08-04: overleg met fam. Brands (melkveebedrijf) omtrent scholenactiviteit op de boerderij.
 13/14-04: bloesemparade in Zuid-Limburg met IKL en wandelvereniging Vilt.
 02-05: overleg met fam. Brands omtrent scholenactiviteit op de boerderij.
 31-05: 40-jarig jubileum IVN Stein
 14-06: Verschillende IVN-ers namen deel aan het Symposium Habitat Euregio te Rolduc.
 21-06: trainingsavond nieuwe vrijwilligers te Weert
 27-06: overleg NLZL
 26-07: overleg delegatie landelijk bestuur over toekomst District
 8 en 9-09: Festa Natura (landschapswandelingen en stand + organisatie IVN-Maasticht)
 15-09: Sterwandeling regio Maas en Mergelland
 19-09: symposium hellingbossen, Prov. huis.
 22-09: 40-jarig jubileum IVN Sittard-Geleen
 05-10: EDO-bijscholingsdag
 12-10: landelijke IVN ledendag te Arnhem
 26-10: Districtsledenvergadering te Schinnen
 07-11: Netwerkbijeenkomst Rolduc
 09-11: Achterbandag Milieufederatie in Gaiapark
 13-11: Werkconferentie omgevingsbeleid provincie Limburg.
 21-11: Inter Limburgse NME-dag "Grenzen verkennen"
 23-11: Uitwisselingsdag Jeugd en Jongeren te Asten
11 van 16
F2. Districtsledenvergaderingen.
Tijdens de districtsledenvergaderingen legt het Districtsbestuur verantwoording af over het gevoerde
beleid, informeert de leden over nieuwe ontwikkelingen en wisselt kennis en ervaringen omtrent
afdelingsactiviteiten uit. De districtsledenvergaderingen vonden plaats op 13 mei te Roermond en 26
oktober bij IVN-Schinnen, waar we dankbaar te gast waren en aansluitend aan de vergadering
getrakteerd werden op een prachtige wandeling door de nieuwe natuur van het Geleenbeekdal.
F3. Vertegenwoordiging in het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad van IVN.
Jan Hermans is landelijk bestuurslid. Arie Boersma is als vertegenwoordiger van regio Maas en
Mergelland lid van het Landelijk Raad geworden, Hans Boogaard was dat voor de regio Westelijke
Mijnstreek. Drie regio’s (Parkstad, Midden en Noord) benutten de mogelijkheid niet, ondanks
herhaalde verzoeken van het Districtsbestuur, om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de
Landelijke Raad. De Landelijke Raad vergaderde 4 keer.
F4. Samenwerking met de beroepsorganisatie van IVN-Limburg (voorheen Consulentschap) .
Zowel het District als de beroepsorganisatie van IVN-Limburg, heeft, ieder vanuit zijn eigen
taakstelling, als gemeenschappelijke doelstelling het actief ondersteunen van IVN-afdelingen en hun
leden. Beiderzijdse inbreng leidt tot versterking van de effectiviteit. Arie Boersma heeft zitting in de
Raad van Advies van IVN-Limburg. Op werkniveau is er een nauwe samenwerking en afstemming van
werkplannen met een centrale rol voor de vrijwilligersconsulent Sylvia Spierts. Zij woont de
vergaderingen bij van het Districtsbestuur, de regio's en DKV/CC en heeft een actieve en zeer
gewaardeerde rol in de opzet en uitwerking van de activiteiten van het District. Voor specifieke zaken
zijn ook de beroepsmedewerkers Amber Verbunt (werkgroep communicatie) en Marion Lubbers
(administratieve ondersteuning) betrokken.
G. Bereikmeting.
In 2013 is er voor het eerst vanuit Limburg een bereikmeting over het jaar 2012 onder de afdelingen
gehouden. Van de 35 afdelingen hebben hieraan 34 afdelingen meegewerkt, waarbij er 33 resultaten
beschikbaar kwamen met een bereik van ruim 56.600 deelnemers aan alle activiteiten in 2012 (zie
staafdiagram). Daar mogen we trots op zijn. Bij het genoemde aantal deelnemers zitten wel wat
dubbeltellingen, maar dat wijst erop dat deelnemers steeds terugkomen, wat een goed teken is.
Excursies en kinderactiviteiten trekken beiden rond de 9.000 deelnemers. Dat aantal is bij cursussen
veel minder maar daar is de kwaliteit en intensiteit van vrijwilligers-uren weer hoger. Er waren grote
verschillen welke mensen bereikt worden, zowel per afdeling als per regio. Zo bereikt de
Maasdorpen 750 schooljeugd, springt een heemtuin er flink uit met, zoals in Valkenburg, tegen de
7000 bezoekers, gaan er vele uren in natuurbeheer en onderhoud heemtuin zitten, trekken Weert en
Elsloo 400-500 luisteraars naar lezingen en geeft Maastricht 8 cursussen en workshops per jaar. We
vullen elkaar mooi aan. De bereikmeting is na deze pilot qua vraagstelling verbeterd en zal in 2014
weer gehouden worden met de gegevens over 2013.
12 van 16
13 van 16
H. Financieel overzicht.
Exploitatieoverzicht 2013
Inkomsten 2013
Contributies afdelingen
Subsidie Provincie
Rentes - bankkosten
Eigen bijdrage inspiratiedagen
Totaal
Uitgaven 2013
Totaal samenwerking
Regiovergaderingen
Regioactiviteiten
Totaal ledenbeleid
Vrijwilligersbeleid, relaties
Visiemiddag
Totaal deskundigheidsbevordering
Natuur- en landschapsgidsencursussen
Korte cursussen
Totaal Communicatie en PR
Beheer Internetsite
PR
Totaal Jeugd en jongeren
Totaal bestuur en organisatie
Vergaderkosten DKV en bestuur
Reis en verblijfkosten DKV en bestuur
Onkosten DKV en bestuur
Overige werkgroepen
Representatie
Secretariaat, WA verzekering
Contributies, abonnementen
Onvoorzien
Totale uitgaven
Nadelig saldo
Begroot
2.700
15.000
400
0
18.100
Realisatie
2.656
15.000
723
100
18.479
Begroot
totaal
3.200
200
3.000
1.150
400
750
8.000
5.000
3.000
1.300
700
600
750
3.700
100
1.000
1.200
400
450
350
100
100
18.100
Realisatie
totaal
3.189
144
3.045
1.294
700
594
8.105
5.120
2.985
1.441
745
995
400
4.128
326
1.236
1.023
294
459
263
50
477
18.557
- 78
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. J.W.H. Wolters en dhr. D.W. Koetsier, hebben de
financiële administratie 2013 van het IVN-District Limburg gecontroleerd en akkoord bevonden op
2 april 2014.
14 van 16
I. Samenstelling besturen, werkgroepen en commissies op 31 december 2013.
1. Districtsbestuur
Arie Boersma
Hans Boogaard
Marianne Bonten
Jeanne Boosten
Tineke de Jong
Taken,
aandachtsgebieden
Voorzitter, DKV,
Raad van Advies IVN
Consulentschap Limburg,
Stichting Nymphaea (vz)
Penningmeester
IVN Landelijke Raad,
vertegenwoordiger
Westelijke Mijnstreek.
Stichting Nymphaea (penn.)
Secretaris
DKV / CC
Stagiaire / loketfunctie
excursies
Sylvia Spierts
Organisatie, DKV / CC
samenwerkingsprojecten
derden
Namens IVN Limburg
Vacature
Vacature
Vertegenwoordiger Parkstad
Vertegenwoordiger Noord
Cannerweg 265
6213 BE Maastricht
043 321 91 98
[email protected]
Mauritslaan 26
6161 HW Geleen
046 4749952
[email protected]
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
Vondelstraat 49
5961 XB Son en
Breugel
Meidoorn 25
6226 WE Maastricht
045 544 0198
[email protected]
0499-474800
[email protected]
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
0475-38 64 63
[email protected]
043 352 11 09
[email protected]
2. Werkgroep DKV
Peter Schouten (voorzitter)
Arie Boersma
Marianne Bonten
Tineke de Jong
Miep Philipsen
Rijksweg Zuid 65
6071 HV Swalmen
Cannerweg 265
6213 BE Maastricht
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
Meidoorn 25
6226 WE Maastricht
Venrayseweg 90
5961 AJ Horst
0475-504731
[email protected]
043 321 91 98
[email protected]
045 544 0198
[email protected]
043 352 11 09
[email protected]
Rijksweg Zuid 65
6071 HV Swalmen
Meidoorn 25
6226 WE Maastricht
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
0475-504731
[email protected]
043 352 11 09
[email protected]
045 544 0198
[email protected]
Bemelmansstraat 7
6439 AW Doenrade
Ariënsstraat 38,
5931 HP Tegelen
Venkelbeemd 1
6229 WV Maastricht
Belikstraat 186
129 PP Urmond
IVN Consulentschap Limburg
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Mauritslaan 26
6161 HW Geleen
046 442 16 81
[email protected]
077-3735037
[email protected]
043-361289
[email protected]
046-4334795 / 06-28148985
[email protected]
0475-38 64 01
[email protected]
[email protected]
3. IVN Cursus Coaches (CC)
Peter Schouten (voorzitter)
Tineke de Jong
Marianne Bonten
4. Werkgroep Communicatie
Ben Kusters (coördinator)
Peter Hammer
Chrit Merckelbagh
Lieke Muyris
Amber Verbunt (IVN CL)
Hans Boogaard
15 van 16
046 4749952
[email protected]
5. Stichting Nymphaea Limburg.
Arie Boersma
voorzitter
Hans Meiners
secretaris
Hans Boogaard
penningmeester
vacature
16 van 16