hier - LPZ

Page 1 of 5
Webversie
Inhoud:
| Afmelden nieuwsbrief
LPZ in Roemenië?
• LPZ in Roemenië?
•
•
•
•
•
•
•
Prof. Dr. W. Van den Heuvel en Dr. M. Olaroiu hebben afgelopen jaar in
Werkbeleving in de een aantal ziekenhuizen in Roemenië met behulp van de LPZ een pilot
gedaan om de prevalentie van zorgproblemen te meten. Daarvoor zijn
Zorg meten
allereerst de LPZ vragenlijsten vanuit het Engels vertaald naar het
EDCNS Congres
Roemeens, vervolgens terugvertaald in het Engels en vergeleken met de
Promoties
oorspronkelijke Engelse tekst. Dat leidde tot enkele interessante
bevindingen. Zo blijken er voor decubitus in het Roemeens verschillende
Evaluatie LPZ
woorden te bestaan en heeft het woord 'vallen' in de vertaling
Normen Goede
een ruimere betekenis gekregen, namelijk 'ongeval'.
Zorg
Op dit moment is op 12 afdelingen van 7 ziekenhuizen een meting
uitgevoerd. De eerste resultaten laten een gevarieerd beeld zien. Slechts
Website Banner
2% van de patiënten heeft decubitus, 20% is incontinent van urine,
Nieuwe publicaties
4,8% is ondervoed, 8,7% is in de laatste 30 dagen een of meer keren
gevallen en bij 20% zijn vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast.
Deze resultaten moeten uiteraard met voorzichtigheid geïnterpreteerd
worden gezien het geringe aantal gemeten patiënten(n=355). Uit deze
pilot is in ieder geval duidelijk dat zowel de patiënten als degenen die de
metingen uitgevoerd hebben, het over het algemeen plezierig vonden om
mee te doen.
We houden U op de hoogte van het verdere verloop.
Werkbeleving in de Zorg meten
http://lpz.cmail1.com/t/ViewEmail/r/9F4A1B6BB6E2CD952540EF23F30FEDED/469... 22-7-2014
Page 2 of 5
Via Flycatcher krijgen deelnemers van de LPZ het aanbod om met 5%
korting de werkbeleving van het personeel te meten.
Flycatcher is geen onbekende voor de deelnemers van de LPZ. Het bureau
verzorgt de invoer van de gegevens van de LPZ-meting met behulp van
het web-based programma, en de verwerking van de resultaten in tabellen
en dashboards.
Wat velen niet weten is dat Flycatcher ook werkbelevingsonderzoeken
uitvoert. Onderzoek naar werkbeleving is erg belangrijk aangezien de
houding en het gedrag van medewerkers een grote weerslag hebben op de
kwaliteit van de zorg en de beleving hiervan door de patiënt. Een hoge
werkdruk en emotioneel belastend werk zijn geen onbekende thema's in de
zorg. Weet u waar de aandachtspunten zitten in uw instelling en wat u
kunt doen om deze te verbeteren? Ook als er weinig middelen zijn om
bijvoorbeeld extra personeel in te zetten of als de aard van het werk nu
eenmaal niet anders is?
Het werkbelevingsonderzoek van Flycatcher geeft u inzicht in concrete
verbeterpunten. Actiepunten worden concreet benoemd en uitgediept in
een prioriteitenmatrix. U krijgt niet alleen inzicht in wat beter kan, maar
ook hoe u dat kunt aanpakken.
Elk onderzoek begint met het stellen van de juiste vragen. Voor de
belangrijkste onderwerpen zijn vragen ter beschikking die op
wetenschappelijke wijze getoetst en gevalideerd zijn. De invultijd van een
standaard vragenlijst is ongeveer 10 minuten.
U ontvangt een rapport met de resultaten van de totale organisatie waarin
concrete verbeterpunten benoemd worden en profielen worden opgesteld
van groepen waar het goed gaat en waar het beter kan (denk aan
afdelingen, functiegroepen, etc.). De resultaten worden weergegeven
naast benchmarkgegevens van de totale sector zorg. Daarnaast worden de
belangrijkste uitkomsten voor u samengevat in een online dashboard
(zoals u al kent van de LPZ-meting).
-----------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u terecht op www.flycatcher.eu/werkbeleving of
u kunt vrijblijvend contact met Flycatcher opnemen: drs. Anouk Roberts,
043 - 326 2992 of [email protected]
Flycatcher is ISO 20252 gecertificeerd en kennispartner van het INK.
EDCNS Congres
14e European Doctoral Conference in Nursing Science
http://lpz.cmail1.com/t/ViewEmail/r/9F4A1B6BB6E2CD952540EF23F30FEDED/469... 22-7-2014
Page 3 of 5
Op 12 en 13 september 2014 wordt voor de 14de keer de European Doctoral
Conference in Nursing Science (EDCNS) georganiseerd in Maastricht. Het EDCNS is
een internationaal congres voor PhD studenten op het gebied van
Vverplegingswetenschappen en wordt afwisselend georganiseerd door PhD
studenten van Maastricht University, de medische universiteit van Graz
(Oostenrijk) en de Charité-Universitätsmedizin in Berlijn.
Deze conferentie biedt PhD studenten de mogelijkheid om te participeren in
workshops, presentaties te volgen op het gebied van nursing research, eigen
onderzoek te presenteren en PhD studenten en professoren van over de gehele
wereld te ontmoeten.
Het thema van dit jaar is ‘Nursing Science: one goal, different features’. Ga voor
meer informatie naar de website
http://www.medunigraz.at/pflegewissenschaft/EDCNS/edcns_2014.html
Promoties
Op 5 februari j.l. is het proefschrift van Karen Freijer, "Nutrition
Economics: Disease related malnutrition and the economic health care
value of medical nutrition" door de beoordelingscommissie unaniem
goedgekeurd. Dit PhD traject heeft plaatsgevonden bij de Universiteit
Maastricht, onder begeleiding van de LPZ-projectgroep-leden Prof. dr. Jos
Schols, dr. Ruud Halfens en dr. Judith Meijers.
In de loop der jaren heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat
het gebruik van medische voeding als onderdeel van de totale medische
behandeling zowel functionele als klinische voordelen heeft; economische
voordelen zijn echter nog weinig onderzocht. In dit proefschrift is daarom
onderzocht daarom wat de gezondheidseconomische waarde en de
methodologische aspecten zijn in de evaluatie van de kosteneffectiviteit
van medische voeding in het management van ziektegerelateerde
ondervoeding.
Het ontstaan van voedingseconomie met de daarmee gepaard gaande
uitdagingen wordt beschreven als een urgent nieuw gebied binnen de al
jaren bestaande gezondheidseconomie (Health Economics). Ook zijn
zowel de additionele kosten van ziektegerelateerde ondervoeding in
Nederland als de economische waarde van een optimale behandeling
berekend. In een systematische review is de kwaliteit van gepubliceerde
economische analyses op dit gebied geëvalueerd. Tot slot worden in de
algemene discussie de methodologische uitdagingen en de daarop
volgende aanbevelingen voor de praktijk en toekomstig onderzoek op
een rij gezet.
Karen Freijer zal haar proefschrift op woensdag 24 september a.s., om
16 uur, verdedigen.
Recentelijk is het proefschrift getiteld: Malnutrition in nursing home
residents in the Netherlands, Germany and Austria Exploring and
comparing influencing factors van Noémi van Nie, projectmanager LPZInternational en PhD-student, door de beoordelingscommissie unaniem
goedgekeurd. Voor dit onderzoek zijn de LPZ gegevens uit de
verschillende landen gebruikt. Het onderzoek is begeleidt door Prof. dr.
Jos Schols, Prof. dr. C. Lohrmann, dr. Judith Meijers en dr. Ruud Halfens.
In het proefschrift staat de volgende vraag centraal: Is er een verschil in
prevalentie van ondervoeding tussen Nederland, Duitsland en Oostenrijk?
Daarnaast wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen de landen met
bertrekking tot structuur- en procesfactoren van ondervoeding en of er
verschillen zijn tussen de patiëntenpopulatie in verpleeghuizen. Tot slot is
onderzocht of de prevalentie van ondervoeding beïnvloed wordt door
http://lpz.cmail1.com/t/ViewEmail/r/9F4A1B6BB6E2CD952540EF23F30FEDED/469... 22-7-2014
Page 4 of 5
structuur- en procesfactoren en of patiëntkarakteristieken verschillen in
prevalentie van ondervoeding tussen de landen bepalen.
Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil is in prevalentie van
ondervoeding: Nederland 18,0%, Duitsland 20,0% en Oostenrijk 22,7%.
Ook de patiënten verschillen van elkaar in leeftijd, aantal mannen en
vrouwen opgenomen in de onderzochte verpleeghuizen,
zorgafhankelijkheid, ziektebeelden en aantal diagnoses. De Nederlandse
verpleeghuisbewoners waren vaker van het mannelijk geslacht, hadden
een kortere verblijfsduur, waren minder zorgafhankelijk en hadden
minder ziektebeelden dan de Duitse en Oostenrijkse
verpleeghuisbewoners. De meest voorkomende ziektebeelden in de drie
landen waren dementie, ziekten van hart en vaatstelsel en ziekten van
het bewegingsstelsel. De landen verschillen ook in alle structuurfactoren
die worden gemeten. Wat betreft de procesfactoren verschillen de landen
in de frequentie van de screening van de voedingsstatus bij opname en
in de behandelmethoden voor ondervoeding.
In het proefschrift worden ook aanbevelingen gegeven voor toekomstig
onderzoekt en voor de praktijk. Eind augustus 2014 zal het proefschrift in
pfd te downloaden zijn van de LPZ website.
Noémi van Nie zal haar proefschrift op vrijdag 31 oktober a.s., om
14.00 uur, verdedigen.
Evaluatie LPZ
Deze zomer zullen wij alle deelnemers aan de LPZ meting van november
2013 en april 2014 een evaluatieformulier toezenden. Hierin zullen wij u
een aantal vragen stellen over uw ervaringen met de LPZ, maar ook kunt
u uw opmerkingen en verbetersuggesties kwijt.
Normen Goede Zorg
Ook in 2014 zal aanlevering van de kwaliteitsindicatoren plaatsvinden.
Volgens het Zorginstituut Nederland zullen voor 2014 vooralsnog
dezelfde indicatoren gelden als voor 2013.
Over aanlevering van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2014 volgt
nadere informatie zodra daarover afspraken zijn gemaakt.
zie ook http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit
Website Banner
Sinds kort heeft LPZ naast de
certificaten en stickers een digitale
banner ontwikkeld.
Deze kunnen instellingen op hun
website plaatsen om te laten zien
dat zij aan de LPZ 2014 hebben
deelgenomen.
Zie hiernaast het voorbeeld.
http://lpz.cmail1.com/t/ViewEmail/r/9F4A1B6BB6E2CD952540EF23F30FEDED/469... 22-7-2014
Page 5 of 5
Nieuwe publicaties
Freijer, K; MJL Bours; MJC Nuijten; MJ Poley; JJM Meijers; RJG Halfens and JMGA
Schols (2014) The Economic Value of Enteral Medical Nutrition in the
Management of Disease-Related Malnutrition: A Systematic Review. Journal of
the American Medical Directors Association 15(1): 17-29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152586101300529X
van der Maarel-Wierink, CD; Meijers JJM; LMJ de Visschere; C de Baat; RJG
Halfens and JMGA Schols (2014) Subjective dysphagia in older care home
residents: A cross-sectional, multi-centre point prevalence measurement.
International Journal of Nursing Studies 51(6): 875-881.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748913003246
Nie-Visser, N. van, JJM Meijers, JMGA Schols, C Lohrmann, S Bartholomeyczik,
MD Spreeuwenberg and RJG Halfens (2014). Which characteristics of nursing
home residents influence differences in malnutrition prevalence?: an international
comparison of The Netherlands, Germany and Austria. British Journal of Nutrition,
111, 1129-1136.
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
aid=9197954&fileId=S0007114513003541
Meijers, JMM, JMGA Schols and RJG Halfens (2014). Malnutrition in care home
residents with dementia. Journal of Nutrition Health and Aging 6 (18).
Contact
Universiteit Maastricht | Health Services Research
Tel. 043 - 38 81 559
Suzanne Rijcken / Saskia Wolters
www.LPZ-UM.eu
Postbus 616 | 6200 MD Maastricht
[email protected]
http://lpz.cmail1.com/t/ViewEmail/r/9F4A1B6BB6E2CD952540EF23F30FEDED/469... 22-7-2014