een motie “vreemd aan de orde van de dag”

MOTIE
Datum raadsvergadering:
Agendapunt:
Onderwerp:
(artikel 36 Reglement van Orde)
26 juni 2014
22. Verder voorkomende zaken
Tafel van 15
De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 26 juni 2014 in vergadering bijeen;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat:
 op 14 mei 2014 in het Scheldetheater in Terneuzen een netwerkbijeenkomst van de
zogenaamde Tafel van 15 is gehouden waarin de gemeenteraden, algemene vergadering
van het waterschap en provinciale staten zijn geïnformeerd over het plan van aanpak van
de Tafel van 15;
 in vervolg hierop de Commissaris van de Koning, drs. J.J.M. Polman, namens de Tafel van
15 bij brief van 16 mei 2014 het college van burgemeester en wethouders in de
gelegenheid heeft gesteld hun zienswijze aan de Tafel van 15 kenbaar te maken;
 in die brief wordt aangegeven, dat de Tafel van 15 bestaat uit bestuurlijke
vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de
dertien Zeeuwse gemeenten en dat zij samen een antwoord hebben gegeven op de vraag
hoe de overheid in Zeeland ook in de toekomst krachtig en dienstverlenend kan zijn, wat
geresulteerd heeft in het Plan van aanpak Zeeland ZO;
 in de betreffende brief wordt gemeld, dat indien vóór 1 augustus 2014 geen zienswijze is
ontvangen, zij er ervan uitgaan dat zij het plan van aanpak definitief kan vaststellen;
 indien wel een zienswijze is ontvangen, wordt beoordeeld of de ingediende zienswijze
aanleiding geeft om het plan van aanpak aan te passen;
 bij de brief is een conceptbrief gevoegd die burgemeester en wethouders kunnen gebruiken
voor het aanbieden van het plan van aanpak aan de gemeenteraad;
overwegende voorts, dat:
 burgemeester en wethouders in reactie op bovenvermelde brief bij brief van 25 juni 2014
hebben bericht dat zij niet in staat zijn om de gemeenteraad voor 28 juli 2014 een
zienswijze in te laten dienen over het Plan van aanpak, met als direct gevolg dat zij ook niet
in staat zijn om voor 1 augustus 2014 een zienswijze in te dienen;
 daarbij is gemeld dat;
 de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland pas in staat is om tijdens de
raadsvergadering van 25 september 2014 zienswijzen te behandelen en vast te stellen;
 gelet op het onderwerp dat in het geding is, het college zeer hecht aan het goed
betrekken van onze gemeenteraad en op een wijze die hier recht aan doet;
 agenda’s het niet toelaten het verzoek eerder te behandelen en het college niet eerder
in staat is dan tegen 1 oktober 2014 zienswijzen in te dienen;
 tot slot in de brief gemeld is dat:
 gelet op dit behandelschema nu al meegedeeld wordt dat de Tafel van 15, anders dan
zij in de brief vermeldt, er niet van uit kan gaan dat zij het plan kan vaststellen indien zij
voor 1 augustus 2014 geen zienswijze van heeft ontvangen;
 het college als gevolg hiervan ook niet kan instemmen met het vaststellen van het Plan
van aanpak ZO in september 2014, zoals aangekondigd in de brief;
van mening, dat:
 de voorgestelde werkwijze van de Tafel van 15 geen recht doet aan de positie van de
gemeenten / gemeenteraden in dit proces;
 de voorgestelde termijn waarbinnen gereageerd kan worden geen recht doet aan een
zorgvuldige voorbereiding van een standpunt van de gemeenten / gemeenteraden;
 het eenzijdig uitgaan van de veronderstelling dat het niet tijdig (kunnen) reageren mag
worden uitgelegd als een instemming niet de wijze is waarop overheden met elkaar om
zouden moeten gaan;
 de geboden gelegenheid een zienswijze in te dienen ten onrechte de indruk wekt, dat de
Tafel van 15 in dezen een formele bevoegdheid heeft;
 het primair aan de gemeenten zelf is om te besluiten over samenwerking;
spreekt uit, dat:
 hij volledig staat achter de inhoud van de brief van burgemeester en wethouders van 25 juni
2014;
 het van respect getuigt indien de Tafel van 15 niet in september 2014 besluit over het
vaststellen van het Plan van aanpak ZO, maar eerst nadat alle betrokken overheden hierop
gereageerd hebben;
 voor het geval dat onverhoopt de Tafel van 15 voordat de gemeente Schouwen-Duiveland
een zienswijze heeft ingediend, een besluit neemt over het vaststellen van het Plan van
aanpak ZO, de gemeenteraad niet instemt met dit plan;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 deze motie ter kennis te brengen van de Tafel van 15, de gemeenteraden van de overige
Zeeuwse gemeenten, de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen en
provinciale staten van Zeeland;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend namens de VVD-fractie door W.D. van den Berg.
Besluit gemeenteraad op 26 juni 2014:
Met … stemmen voor en … stemmen tegen aangenomen / verworpen.
Voor stemmen de fracties / leden:
Tegen stemmen de fracties / leden:
griffier
voorzitter