1e begeleider en beoordelaar - University of Twente Student Theses

1e begeleider en beoordelaar:
2e Begeleider en beoordelaar:
Dr. Elian de Kleine
Dr. Lieke Christenhusz
Psychologie, Gezondheid & Technologie
Psychologie, Gezondheid & Technologie
Universiteit Twente, Enschede
Universiteit Twente, Enschede
1
Inhoud
Voorwoord ......................................................................................................................................... 3
Samenvatting ..................................................................................................................................... 4
Summary ............................................................................................................................................ 5
1. Inleiding .......................................................................................................................................... 6
1.1 Inleiding .................................................................................................................................... 6
1.2 Boeddhisme.............................................................................................................................. 6
1.3 Mindfulness .............................................................................................................................. 6
1.4 Achtergrond van de Mindfulness-Based Stress Reduction training .......................................... 7
1.5 Effecten mindfulness ................................................................................................................ 8
1.6 Vergelijkbaar onderzoek ........................................................................................................... 9
1.7 Het huidige onderzoek ........................................................................................................... 10
2. Methode ....................................................................................................................................... 11
2.1 Inleiding .................................................................................................................................. 11
2.2 Deelnemers ............................................................................................................................ 11
2.3 Ontwerp ................................................................................................................................. 11
2.4 Data analyse ........................................................................................................................... 12
3. Resultaten .................................................................................................................................... 13
3.1 Inleiding .................................................................................................................................. 13
3.2 Beschrijving van de deelnemers ............................................................................................. 13
3.3 Gemiddelde tijdsbesteding ..................................................................................................... 13
3.4 De hypothesen....................................................................................................................... 14
4. Conclusie & Discussie ................................................................................................................... 18
5. Bronvermelding ............................................................................................................................ 21
6. Bijlagen ......................................................................................................................................... 24
6.1 Five Facet Mindfulness Questionnaire-Short Form vragenlijst ............................................... 24
2
Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis, het resultaat van een onderzoek naar de effecten van een MindfulnessBased Stress Reduction training. Deze thesis is geschreven als afstudeeronderzoek voor mijn master
psychologie in de richting Positieve Psychologie en Technologie aan de Universiteit Twente. De keuze
voor een onderzoek over mindfulness komt voort uit mijn interesse in dit werkveld. Deze interesse is
aangewakkerd door mijn klinische stage bij Scelta, onderdeel van GGNet. Dit onderzoek staat los van
de stage. Deze masterthesis vormt het sluitstuk van mijn masteropleiding psychologie en daarbij
tevens van mijn (voorlopige) studietijd. Bij het vormgeven van deze thesis heb ik steun gekregen van
verschillende mensen om mij heen. Er zijn daarom een aantal mensen die ik wil bedanken.
Als eerste wil ik mijn eerste en tweede begeleider vanuit de Universiteit Twente bedanken: Dr. E. De
Kleine en Dr. L. Christenhusz. Jullie feedback heeft mij geholpen om tot dit eindproduct te komen.
Op momenten dat alles voor mijn ogen begon te dansen hebben jullie mij geholpen om te zoeken
naar mogelijke openingen om verder te werken. Daarbij extra dank voor E. De Kleine, voor het
opzetten van haar onderzoek en daardoor het mogelijk maken van dit onderzoek.
Verder wil ik mijn familie en vriend bedanken. Jullie hebben mij door moeilijke periodes heen
geholpen door naar mij te luisteren en adviezen te geven.
Nijverdal, juli 2014
Céline ten Broeke
3
Samenvatting
Aanleiding: Mindfulness heeft door de jaren heen aangetoond effectief te zijn. De
populariteit is aanzienlijk gegroeid en steeds meer mindfulness trainingen worden gegeven. De
onderzoeken naar mindfulness zijn voornamelijk gericht geweest op de directe effecten van de MBSR
training en daarop volgend in welke mate mindfulness verhoogd door de training. Het is belangrijk
om meer aandacht te besteden aan de effecten op de langere termijn, vandaar dat dit onderzoek
hier meer aandacht aan besteed. Daarnaast zal onderzocht worden welke huiswerkoefeningen van
een Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) training zorgen voor de verhoogde mate van
mindfulness.
Methode: Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek over de effecten van een
training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Voor het bepalen van de mate van mindfulness
is gebruik gemaakt van de Five facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF), dit is een
vragenlijst die de mate van mindfulness meet op verschillende facetten. De deelnemers, studenten
van de Universiteit Twente zonder pijnklachten, kregen een training MBSR aangeboden en vulden
daaraan voorafgaande een vragenlijst in. Hierop volgend hebben alle 33 deelnemers de MBSR
training gevolgd en dagboeken ingevuld. In deze dagboeken is bijgehouden welke
huiswerkoefeningen uitgevoerd zijn. Na de MBSR training werd opnieuw de FFMQ-SF ingevuld.
Vijftien deelnemers hebben hierna opnieuw acht weken lang een dagboek ingevuld, zonder opnieuw
een MBSR training te volgen. Aan het einde van de in totaal zestien weken, hebben deze deelnemers
wederom de vragenlijst ingevuld. Voor het analyseren van de resultaten is gebruik gemaakt van de
Paired Sample T-test en regressieanalyses.
Conclusie: Het onderzoek maakt duidelijk dat de een MBSR training inderdaad zorgt voor een
verhoogde mate van mindfulness en dat deze effecten blijven bestaat tot minimaal acht weken na
het volgen van de training. Er is geen duidelijkheid verkregen over welke huiswerkoefeningen van de
MBSR training zorgen voor een verhoogde mate van mindfulness. Dit mogelijk doordat de dagboeken
niet gestructureerd genoeg aangeleverd zijn richting de deelnemers. In een vervolgonderzoek moet
meer aandacht worden besteed aan hoe de deelnemers hun huiswerkopdrachten uitvoeren.
Daardoor zou het bij een vervolgonderzoek mogelijk moeten zijn om aan te tonen welke
huiswerkoefeningen van de MBSR training zorgen voor een verhoogde mate van mindfulness, zodat
de MBSR per individu aangepast gegeven kan worden.
4
Summary
Introduction: Mindfulness has become a familiar concept over the years and this concept has
aimed to be effective. The popularity has grown considerably and more and more mindfulness
trainings are given. Previous studies mainly focused on the effectiveness of mindfulness training on
short term. It’s important to give more focus on the effects on the long term, therefore this study
focused on the long term effects, as well as the effectiveness of the specific homework exercises of
the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) training on mindfulness.
Method: This study is part of a larger study on the effectiveness of the MBSR. Mindfulness
was measured by the Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF) , a
questionnaire that determines the degree of mindfulness in various facets. All participants
completed the FFMQ-SF before entering the MBSR training. Subsequently, all 33 participants
followed the MBSR course and completed the diaries. After the MBSR training they again completed
the FFMQ-SF. Fifteen participants were followed by using diaries in week eight through sixteen. At
the end of the sixteen weeks the fifteen participants completed the FFMQ-SF for the final time. For
analysis of the results the Paired Sample T-test and regression analyses are used.
Conclusion: This study clearly showed that the MBSR training provides an increased level of
mindfulness, this continues to exist until at least eight weeks after attending the training. There is no
clarity about what homework exercises derived from the MBSR training provide an increased level of
mindfulness. This can be a result of the diaries, which weren’t structured enough before they were
delivered towards the participants. May be that the diaries are not structured enough delivered
towards the participants. In a subsequent study, more attention should be paid to how the
participants carry out their homework exercises. As a result it should be possible, with a follow-up
study, to show which homework exercises of the MBSR training provide an increased level of
mindfulness
5
1. Inleiding
1.1 Inleiding
In dit onderzoek zal onderzocht worden of de training Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) zorgt voor
een verhoogde mindfulness. Deze mate van mindfulness zal onderzocht worden door middel van een
zelfrapportage lijst, de Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF). Daarnaast zal bekeken
worden of de hoeveelheid oefening in de MBSR training van invloed is op de mindfulness. Er zal worden
gekeken of de verschillende huiswerkoefeningen die gegeven worden tijdens de MBSR training een specifieke
invloed uitoefenen. Hiervoor zullen de deelnemers gedurende de MBSR training een dagboek bijhouden
waarin genoteerd wordt hoeveel zij oefenen en hoe dit gegaan is. De hoeveelheid oefening zal worden
vergeleken met de mate van mindfulness op de FFMQ-SF. Door deze vergelijking kan mogelijk in de toekomst
een MBSR training op het individu aangepast worden. Omdat mindfulness oorspronkelijk uit het boeddhisme
komt, zal hierover een korte inleiding gegeven worden. Hierna zal de specifieke MBSR training besproken
worden. Verder zal de FFMQ-SF besproken worden, het meetinstrument dat gebruikt is om de mate van
mindfulness te meten.
1.2 Boeddhisme
De oorsprong van mindfulness is te vinden in het oude Boeddhisme. Boeddhisme wordt van de oudheid gezien
als het hart van de meditatie. Mindfulness is voortgekomen uit het mediteren, oorspronkelijk is boeddhistische
meditatie bedoeld als een spiritueel pad met als einddoel verlichting. Tegenwoordig beoefenen mensen
voornamelijk mindfulness om bijvoorbeeld stress te verminderen en minder last te krijgen van klachten
(Wallace & Shapiro, 2006). De eerste wetenschapper die mindfulness bestudeerd heeft is Jon Kabat-Zinn
geweest, hij heeft mindfulness uit deze Boeddhistische context gehaald. Mindfulness is een levenswijze,
waarbij je je bewust bent van wat er gebeurt en niet meer leeft op de automatische piloot. De Engelse vertaling
van mindfulness is afkomstig van een oude Boeddhistische tekst, ‘satipatthana’. In deze tekst wordt
mindfulness beschreven als een methode om het persoonlijk lijden te verminderen en positieve kwaliteiten
zoals inzicht, wijsheid en medeleven te ontwikkelen (Schurink, 2009).
1.3 Mindfulness
Mindfulness heeft een grote verscheidenheid aan definities, waarbij de meest gebruikte definitie die van Jon
Kabat-Zinn (1982) is: “De kern van mindfulness is niet om te ontsnappen aan de onaangename ervaring door
afleiding te zoeken, maar juist de aandacht te richten op de ervaring op een vrije manier” (Kabat-Zinn, 1982).
De meest geciteerde definitie van mindfulness is afkomstig van Jon Kabat-Zinn (1982). ‘Beoefening van
mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te
oordelen’ (Schurink, 2009). Hierbij zijn twee componenten van belang: ten eerste het sturen van de aandacht
en ten tweede een open houding. Onder het sturen van de aandacht betekent: het van moment tot moment
actief opmerkzaam zijn op de verschillende prikkels die via zintuigen binnenkomen en omgezet worden in
gedachten (Van Zomeren & Brouwer, 1994). Hiermee wordt bedoeld dat alles wat er met ons lichaam gebeurt
opgemerkt wordt door ons lichaam en dat dit weer omgezet zal worden in gedachten. Om de aandacht goed
te kunnen sturen is concentratie nodig. De tweede component, de open houding, gaat over een open en
accepterende houding tegenover de gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties (Brown & Ryan, 2003).
Om mindful door het leven te kunnen gaan is veel oefening nodig. Door veel te oefenen ontwikkel je het sturen
van de aandacht en een open houding. Om de aandacht te kunnen sturen zijn twee onderdelen van belang:
concentratie en receptieve aandacht (Lehrer, Woolfolk, & Sime, 2007). Concentratie is een specifieke focus op
één bepaalde activiteit, zoals ademen. Externe stimuli worden gezien als afleiders. Receptieve aandacht is
echter objectloos, dit betekent dat de aandacht open staat voor alle inkomende gedachten, emoties en
herinneringen. Tijdens de receptieve aandacht worden geen externe stimuli waargenomen, de aandacht gaat
volledig naar alle innerlijke? ervaringen. Deze receptieve aandacht kan zich op van alles richten: emoties,
adem, een lichaamsgevoel of een extern object. Deze aandacht mag ook verschuiven naar een ander object.
6
Het is van belang dat als eerste de concentratie aangeleerd wordt (het focussen), voordat de receptieve
aandacht aangeleerd kan worden (verschuiven van de aandacht) (Kapleau, 1965). De meeste mindfulness
trainingen zijn daarom gericht op de concentratie. De meest bekende mindfulness training die gericht is op
concentratie is de Mindfulness-Based Stress Reduction training. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze
training. De bedoeling is dat de automatische piloot doorbroken wordt en dat mensen zich bewust worden van
hun gedachten, deze worden dan eerder herkend en het gevoel dat je ‘geleefd’ wordt neemt af. Daardoor
worden mensen zich meer bewust van de keuzes die zij in het leven hebben (Chang, Palesh, Caldwell, Glasgow,
& Abramson, 2004).
1.4 Achtergrond van de Mindfulness-Based Stress Reduction training
De MBSR training is als eerste ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn voor chronische pijn patiënten. Deze chronische
pijn patiënten hebben meegedaan aan een mindfulness meditatie training. Tijdens deze training hebben de
patiënten geleerd hun aandacht te richten op één of meerdere aspecten van een ervaring van het huidige
moment. Het gaat hierbij over de ‘open houding’ en het ‘sturen van de aandacht’, de twee componenten die in
het onderzoek van Brown en Ryan (2003) naar voren gekomen zijn. Zo wordt geleerd de klachten te observeren
zonder dat iemand zich hierdoor in beslag laat nemen; een open en accepterende houding (Kabat-Zinn,
Lipworth, & Burney, 1985). Dit zorgt ervoor dat ondanks dat er klachten zijn en ervaren worden, dit geen
probleem meer is in het dagelijks leven. Het doel van mindfulness is dat mensen leren dat hun gedachten en
emoties hen niet beheersen en daardoor worden de gedachten minder gecontroleerd door de klachten. Er is
aangeleerd hoe de aandacht op andere dingen gericht kan worden en hoe zij de klachten beter kunnen
accepteren (Kozak, 2008). Een kernprincipes van MBSR is om jezelf vrij te maken van veroordelingen en om de
weg vrij te maken voor een open bewustzijn om direct de stimuli te ervaren die zich op het moment voordoen
(Brantley, 2005).
Vele klinische programma’s maken tegenwoordig gebruik van mindfulness, maar tegenwoordig maken ook veel
niet-klinische programma’s gebruik van mindfulness. Het bekendste programma’s is de Mindfulness-Based
Stress Reduction van Jon Kabat-Zinn, ontwikkeld aan de Universiteit van Massachusetts. MBSR behoort tot de
derde generatie gedragstherapieën, het is een therapie die alleen door een gekwalificeerde trainer gegeven
mag worden. Met grote regelmaat oefenen van de aangeleerde vaardigheden zal zorgen voor een verhoogd
zelfbewustzijn en verhoogde zelfacceptatie, doordat de grotere hoeveelheid aan vaardigheden zorgt voor meer
zekerheid. Tevens zal het de reactie op de gedachten, ervaringen en emoties verminderen en de vaardigheden
om de juiste beslissing te maken vergroten (Kabat-Zinn, 1990). Naast het vergroten van de vaardigheden zorgt
mindfulness voor een vermindering van het stressgehalte, door te focussen op het heden en niet op het
verleden of de toekomst (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, & Anderson, 2004). Waarom mindfulness precies werkt
is niet duidelijk, wel zijn een aantal verklaringen hiervoor gegeven. Als eerste werkt mindfulness als een soort
van exposure therapie; confrontaties aangaan met situaties die anders zouden worden vermeden. Verder
verander je je informatieverwerkingsmechanismen; je merkt sneller op waar je met je aandacht bent en je leert
deze beter te sturen. Als laatste is aangetoond dat er neurobiologische veranderingen optreden; deze
veranderingen zorgen voor een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid, wat dan op den duur weer
zorgt voor vermindering van mentale problemen (Baer et al., 2007).
Het hoofddoel van MBSR is om deelnemers een training in meditatietechnieken aan te reiken om daarmee de
kwaliteit van de mindfulness te bevorderen. Het uiteindelijke doel is niet meer te reageren op de automatische
piloot. Mensen moeten meer bewust worden van de mogelijkheden die er zijn om pijn en klachten minder als
een belemmering te zien (Bishop S. R., 2002). In de laatste twintig jaar is er meer aandacht gekomen voor de
MBSR. Tevens is er bewijs dat MBSR effectief bevonden is bij de behandeling van angststoornissen, depressies,
fibromyalgie, chronische pijn, middelenmisbruik en ‘binge eating’. (Jha, Krompinger, & Baime, 2007). In dit
onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de effecten van een training MBSR met mensen buiten de klinische
setting. De deelnemers zijn studenten van de Universiteit Twente die zich hebben aangemeld om deel te
nemen, allen zonder klachten.
7
Om de deelnemers de meditatie technieken aan te leren wordt verwacht dat thuis opdrachten uitgevoerd
worden, de zogenoemde huiswerkopdrachten. Deze opdrachten kunnen bestaan uit de ‘bodyscan’ en
meditatie oefeningen (Havermans, 2010). Elke MBSR sessie wordt ingevuld door een bepaald aantal
oefeningen die speciaal gericht zijn op mindfulness (Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004). De eerst
mogelijke meditatievorm is de bodyscan, hierbij moeten de deelnemers hun lichaam van boven naar beneden
scannen op lichamelijke sensaties. Bij de bodyscan wordt de aandacht oordeelvrij op een onderdeel van het
lichaam gericht. Een tweede vorm is het Meditatief lopen, hierbij gaat het over het bewust ervaren van elke
stap die gezet wordt (Wessels, 2005). Verder kunnen deelnemers gebruik maken van zitmeditatie, deze
techniek is erop gericht om continu de gedachten terug te halen naar het hier en nu (Nhat Hanh, 2014). In dit
onderzoek zal verder onderzoek gedaan worden naar de invloed van de specifieke huiswerkoefeningen op de
mate van mindfulness. Er is daarbij de vraag ontstaan wat de toegevoegde waardes van de verschillende
huiswerkoefeningen is. Daarbij zal worden gekeken in hoeverre de verschillende huiswerkoefeningen op
verschillende onderdelen van mindfulness werken, daarbij zal gebruik gemaakt worden van een vragenlijst. Als
dit duidelijk wordt is het mogelijk om in de toekomst de huiswerkoefeningen specifiek af te stemmen op de
persoonlijke vaardigheden van de deelnemers.
1.5 Effecten mindfulness
De mindfulness training kan ingezet worden voor mensen die last hebben van stress, chronische ziekten,
pijnklachten, ‘binge eating’, depressieve klachten en angstklachten (Kristeller & Hallett, 1999). Voorgaande
studies hebben aangetoond dat mindfulness de meditatie bevordert, stress reduceert en de tevredenheid over
het dagelijks leven vergroot, tevens in buitengewone omstandigheden zoals chronische ziekten en ernstige
stoornissen (Bohlmeijer, Prenger, Taal, & Cuijpers, 2010). De positieve effecten van mindfulness, gemeten door
middel van een zelfrapportagelijst, laten een verlaging van het stressgehalte zien en een effectievere manier
van het omgaan met stress. Hierdoor staan mensen meer ontspannen in het leven, ervaren zij meer positieve
emoties en genieten zij meer van het hier en nu. Verder neemt het zelfvertrouwen toe en durven mensen
beter aan te geven waar hun grenzen liggen (Pepping, O'Donovan, & Davis, 2013). Het concentratievermogen
verhoogt en het piekergehalte daalt, mensen voelen zich hierdoor energieker en vitaler. Tevens is er kans dat
de gezondheid toeneemt door een versterkt immuunsysteem (Chang et al., 2004). Verder is in een onderzoek,
uitgevoerd onder geneeskunde studenten, gevonden dat deze studenten minder angst en stress ervaren na het
volgen van een training mindfulness (Shapiro, Schwartz , & Bonner, 1996). In het onderzoek van Garland,
Gaylord en Fredrickson (2011) komt naar voren dat de verklaringen voor deze positieve effecten liggen in een
aantal onderdelen. De meditatie oefeningen zorgen voor ontspanning en daardoor neemt de spanning af.
Doordat mindfulness ervoor zorgt dat mensen zich meer in het hier en nu bevinden, zal men problemen in een
vroeger stadium opmerken en daardoor meer ruimte hebben om te handelen naar de situatie. Verder wordt
door een verbeterde concentratie het informatie verwerkingssysteem verbeterd.
Mindfulness trainingen worden op grote schaal gegeven in klinische populaties, zoals bij patiënten met
fibromyalgie en chronische pijn. Hierbij is, net als bij de niet-klinische populatie, een positief effect gevonden
bij het volgen van een mindfulness training; mensen worden meer mindful en bevinden zich meer in het hier
en nu. Deze klinische populatie heeft baat bij het volgen van de mindfulness training, doordat zij in deze
training leren leven met klachten en een accepterende houding hierover leren aannemen. Daarnaast leren zij
om tevens de aandacht op andere dingen te richten dan alleen de klachten die zij ervaren. De positieve
effecten die gevonden zijn hebben invloed op de mentale en fysieke gezondheid, mensen worden geholpen om
te leren leven met hun klachten in het dagelijks leven (Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004). In een
ander onderzoek van Grossman is aangetoond dat het effect van de MBSR training blijft bestaan tot minimaal
drie jaar na het volgen van de training, deelnemers ervaren meer bewustzijn in hier en nu, verbeterde
copingstijlen en een verbeterd immuunsysteem (Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 2007).
8
Om de effecten van de mindfulness training goed te kunnen beoordelen is het van belang over een
betrouwbaar meetinstrument te beschikken. Dit meetinstrument moet de effecten van mindfulness kunnen
meten. Tot 2006 is mindfulness gemeten als één facet in plaats van een meervoudig construct (Baer, Smith,
hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006). Baer et al. (2006) hebben aangetoond, door exploratieve factoranalyse,
dat het verstandig is mindfulness onder te verdelen in vijf verschillende facetten. Om de vijf facetten te
gebruiken bij het meten van mindfulness is de Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF)
ontwikkeld. De vijf facetten van de FFMQ-SF zijn: observeren, beschrijven, bewust handelen, niet-oordelen en
non-reactief zijn. Met observeren wordt het vermogen bedoeld om interne en externe stimuli waar te nemen,
dit zijn bijvoorbeeld lichamelijke prikkels, cognities en emoties. Onder beschrijven wordt verstaan het onder
woorden brengen en beschrijven van de ervaringen. Bewust handelen gaat over het aandacht besteden aan de
activiteiten waar men zich mee bezig houdt. Er is een volledige aandacht voor het moment, men heeft enkel
aandacht voor die bepaalde activiteit. Niet-oordelen gaat over het accepteren van ervaringen op een nietoordelende manier, zonder pogingen te ondernemen om te ontsnappen, vermijden of de situatie te
veranderen. Non-reactief zijn is het vermogen om interne ervaringen te laten komen en gaan, zonder dat dit
allemaal teveel wordt (Bohlmeijer et al., 2011).
In een onderzoek van het centrum integrale psychiatrie is aangetoond dat de verschillende facetten van de
FFMQ-SF toenemen na het volgen van een mindfulness training. Er ontstaat een grotere vaardigheid om te
kunnen concentreren op één ding op één moment (bewust handelen) en dit vervolgens te accepteren (nietoordelen). Dit gaat samen met een hogere waardering van de psychische gezondheid. Daarnaast zijn mensen
eerder in staat geobserveerde situaties en lichamelijk sensaties te labelen (beschrijven). Verder bestaat er een
correlatie tussen het ‘handelen met aandacht’ en het ‘accepteren zonder te oordelen’. Hoe meer men zich in
een situatie kan concentreren op een bepaalde stimulus en dit kan accepteren zonder te oordelen, hoe minder
klachten men lijkt te ervaren. Als mensen vaardiger worden in het beschrijven en labelen van geobserveerde
fenomenen lijkt men ook minder klachten te ervaren (Van der Meulen, Bos, Van den Brink, & Appelo, 2009).
Het is van belang dat onderzocht gaat worden welke huiswerkoefeningen (bodyscan en meditatie oefeningen)
van de MBSR training zorgen voor een verhoogde mate van mindfulness, op verschillende facetten van de
FFMQ-SF. Daarom zal in dit onderzoek specifiek gekeken worden wat de effecten zijn van de verschillende
huiswerkoefeningen. Daarbij zal onderzocht worden wat de samenhang is met de verschillende
huiswerkoefeningen met de verschillende facetten van de FFMQ-SF. Als dit duidelijk is kan dit helpen specifiek
in te spelen per persoon op de MBSR training, door bijvoorbeeld iemand meer of juist minder bodyscan
oefeningen of meditatie te laten doen.
Facet
Voorbeeld item
Observeren
Ik merk de geur en het aroma van dingen op
Beschrijven
Zelfs als ik heel erg overstuur ben kan ik dit op een of andere manier onder woorden brengen
Bewust handelen
Ik doe activiteiten gehaast zonder dat ik er echt aandacht voor heb
Niet-oordelen
Ik denk dat mijn emoties soms slecht of ongepast zijn en dat ik ze niet zou moeten voelen
Non-reactief zijn
Ik neem mijn gevoelens en emoties waar zonder dat ik er iets mee hoef te doen
Tabel 1. voorbeeld items van de facetten van de FFMQ
1.6 Vergelijkbaar onderzoek
In een onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness is aangetoond dat hoe meer tijd mensen thuis besteden
aan de mindfulness oefeningen, des te meer mindful zij worden (Carmody & Baer, 2007). Dit onderzoek is
uitgevoerd onder 174 volwassenen, met een gemiddeld leeftijd van 47 jaar. De mate van mindfulness is
gemeten door gebruik te maken van de FFMQ. Van deze deelnemers is geen gedetailleerde diagnose
beschikbaar, wel is duidelijk dat deze groep last heeft van veel verschillende problemen zoals stress en
angststoornissen. Alle deelnemers hebben een MBSR training gevolgd van acht weken. Deelnemers hebben
voor de MBSR training en na de MBSR training meerdere zelfrapportagelijsten ingevuld voor het meten van de
mate van mindfulness, de hoeveelheid psychologische en medische symptomen, het meten van het
9
stressgehalte en het psychologisch welbevinden. Daarnaast hebben zij gedurende de gehele trainingsperiode
bijgehouden hoeveel zij geoefend hebben. Hierbij is genoteerd hoeveel minuten zij per dag besteed hebben
aan de verschillende huiswerkoefeningen. Resultaten hierbij hebben een verlaging laten zien in symptomen en
stress, daarnaast is het welbevinden verbeterd en een verhoogde mindfulness gevonden. Hiermee hebben
Carmody en al. (2007) hebben aangetoond dat er een significante samenhang bestaat tussen het oefenen van
mindfulness en het meer mindful worden. Er is in het onderzoek van Carmody et al. (2007) na verloop van tijd
geen herhaalde meting gedaan, waarbij duidelijk wordt of de effecten van de MBSR training in de toekomst
blijven bestaan. In het huidige onderzoek zal tevens gekeken worden of er een samenhang bestaat tussen het
oefenen van mindfulness en het meer mindful worden. Verder is er in het huidige onderzoek wel een meting
na zes weken uitgevoerd om de lange termijn effecten van de MBSR training te meten. Daarnaast zal specifiek
gekeken worden naar de effecten van de huiswerkopdrachten van de MBSR training. Op welk facet van de
FFMQ-SF hebben de verschillende huiswerkoefeningen effect?
1.7 Het huidige onderzoek
Dit onderzoek kent dezelfde opzet als het onderzoek van Carmody et al. (2007). De deelnemers van dit
onderzoek worden verdeeld over twee groepen, waarbij beide groepen een MBSR training van acht weken
volgen. Voorafgaand en na deze acht weken zal de FFMQ-SF afgenomen worden. Gedurende de acht weken
van de MBSR training zullen de deelnemers een dagboek bijhouden waarin zal staan hoeveel zij thuis geoefend
hebben. Van de twee groepen is na het invullen van de herhaalde na acht weken één groep klaar. De andere
groep zal opnieuw acht weken het dagboek bijhouden, alleen krijgen zij niet opnieuw de MBSR training. Aan
het einde van de in totaal zestien weken zal bij de tweede groep, voor de derde keer, de FFMQ-SF afgenomen
worden.
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de samenhang tussen de MBSR training en de mate van
mindfulness. De toegevoegde waarde zal de derde meting na zestien weken zijn en het al dan wel of niet
bevestigen of het beoefenen van mindfulness leidt tot een hogere mate van mindfulness. Het eerste doel van
deze studie is te onderzoeken of mensen meer mindful worden door een training Mindfulness-Based Stress
Reduction. Voor de effecten op langere termijn bestaat de vraag in hoeverre de resultaten direct na de MBSR
training veranderd zijn ten opzichte van acht weken na de training. Als derde is het onderzoek gericht op de
hoeveelheid oefening, leidt meer oefening tot meer mindfulness? Om specifiek te bekijken welke onderdelen
van de MBSR training toegevoegde waarde hebben is het van belang te onderzoeken wat het effect is van de
verschillende oefeningen en in hoeverre zij bijdragen aan de mindfulness. De mate van mindfulness wordt
gemeten door middel van de FFMQ-SF. De vijf facetten van de FFMQ-SF meten allen een ander onderdeel van
het mindful zijn. Is het mogelijk dat een specifieke huiswerkoefening meer invloed heeft op het ene facet dan
op het andere facet? Zou het dan mogelijk zijn in de toekomst te zeggen dat als iemand niet bewust genoeg
handelt, hij één specifieke huiswerkoefening moet uitvoeren? Kort gezegd: wat is de toegevoegde waarde van
de specifieke huiswerkoefeningen? Om deze antwoorden te verkrijgen zijn verschillende hypothesen
opgesteld.
De volgende hoofdvraag is hierbij opgesteld:
‘Zorgt een training Mindfulness-Based Stress Reduction voor een verhoogde mindfulness?’
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende hypothesen opgesteld:
hypothese 1: ‘De effecten van de MBSR training zijn verhoogd direct na het volgen van de training ten opzichte
van de startmeting’.
Hypothese 2: ‘De effecten van de training mindfulness zijn hetzelfde gebleven acht weken na het volgen van de
Mindfulness-Based Stress Reduction training ten opzichte van direct na de training’
10
Hypothese 3: ‘het uitvoeren van meer bodyscan oefeningen zorgen voor een verhoogde score op de FFMQ-SF
direct na de MBSR training’.
Hypothese 4: ‘het uitvoeren van meer meditatie oefeningen zorgen voor een verhoogde score op de FFMQ-SF
direct na de MBSR training’.
2. Methode
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen als eerste de deelnemers aan het onderzoek besproken worden. Daarna zal aangegeven
worden welk design voor het onderzoek is aangehouden en hoe de deelnemers verdeeld zijn. Vervolgens wordt
besproken hoe de MBSR training en de dagboeken eruit zien. Als laatste is per hypothese aangegeven van
welke toetsen gebruik is gemaakt om deze aan te nemen of te verwerpen. Het onderzoek is afkomstig uit een
groter onderzoek naar de verwerking van pijn met betrekking tot een MBSR training (De Kleine, Bohlmeijer,
Blom, Scheurs, & Van der Lubbe, 2014). De data zijn verzameld uit het onderzoek van De Kleine et al. (2014) en
in dit onderzoek opnieuw gebruikt. Het oorspronkelijke onderzoek De Kleine et al. (2014) is geaccepteerd door
de medisch ethische commissie van het ‘Medisch Spectrum Twente’ (NL 37791.044.11).
2.2 Deelnemers
In totaal hebben 33 studenten van de Universiteit Twente afdeling Gedragswetenschappen deelgenomen aan
het onderzoek. Deze deelnemers zijn allemaal vrij van klachten. Nadat de deelnemers voldoende informatie
ontvangen hadden over de training zijn ze akkoord gegaan met deelname. In ruil voor hun participatie aan het
onderzoek hebben zij de MBSR training gratis kunnen volgen. Exclusiecriterium was een geschiedenis van
psychologische of neurologische stoornissen.
2.3 Ontwerp
2.3.1 Het onderzoek
Het design van het onderzoek is weergegeven in figuur 1. De deelnemers volgen een achtweekse MBSR
training. Voorafgaand aan de MBSR training zal de FFMQ-SF afgenomen worden (T0). Hierna zal de MBSR
training gegeven worden en aan het einde van deze training zal weer de FFMQ-SF worden afgenomen (T1). In
de periode van acht weken waarin de training zal worden gevolgd zullen alle deelnemers een dagboek
bijhouden . Voor de helft van het aantal deelnemers is het onderzoek afgelopen na de tweede FFMQ-SF
meting. De andere helft van de deelnemers vult acht weken na het volgen van de MBSR training opnieuw de
FFMQ-SF in (T2). In deze periode van acht weken zullen zij opnieuw het dagboek bijhouden. Dit is het originele
ontwerp van het onderzoek van de kleine et al. (2014). De deelnemers zijn ‘at random’ geselecteerd voor de
tijd tussen T1 en T2.
Figuur 1: ontwerp van het onderzoek
2.3.2 MBSR training
De acht weken durende MBSR training bestaat uit wekelijkse groepssessies van 2.5 uur en huiswerkopdrachten
(45 minuten voor vijf dagen in de week). Om positieve effecten te ondervinden van een MBSR training is het
van belang om dagelijks de huiswerkopdrachten uit te voeren. De handleiding voor de training geeft aan 45
minuten per dag te oefenen (Carmody & Baer, 2007). Het protocol van bestaande MBSR trainingen is gevolgd,
11
op het einde zal alleen geen sessie van een volle dag zijn. De training zal worden gegeven door een ervaren
meditatie en yoga trainer. De opdrachten omvatten de bodyscan en zit- en loopmeditatieoefeningen
(Hulsbergen, 2009). De training heeft als doel meer aandacht te creëren voor het dagelijks leven en meer
bewust te worden van het moment.
2.3.3 FFMQ-SF
De FFMQ-SF is een zelfrapportagelijst die de mate van mindfulness meet. Alle deelnemers zullen, afhankelijk
van de groep waar ze in zitten, twee of drie keer de FFMQ-SF invullen. Uit onderzoek komt naar voren dat de
FFMQ en de FFMQ-SF dezelfde betrouwbaarheid en validiteit hebben (Bohlmeijer et al., 2011). De vragenlijst is
een gereviseerde versie van de Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (Baer, Smith, hopkins, Krietemeyer, &
Toney, 2006). De vragenlijst bestaat uit 39 items verdeeld over vijf facetten. De FFMQ is in het Nederlands
vertaald (Bohlmeijer, Ten Klooster, Fledderus, Veehof, & Bear, 2011). Er is tevens een verkorte versie van de
FFMQ ontwikkeld: de Five Facet Mindfulness Questionnaire - Short Form (FFMQ-SF). De FFMQ-SF bestaat uit 24
items die tevens onderverdeeld zijn in dezelfde vijf facetten (Veehof, Ten Klooster, Taal, Westerhof, &
Bohlmeijer, 2011). In de huidige studie is gebruik gemaakt van de Five Facet Mindfulness Questionnaire - Short
Form. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste vragen van de originele FFMQ, er zijn 4 à 5 vragen per facet
geselecteerd. De interne consistentie is berekend van de FFMQ met de vijf subschalen (Baer et al., 2006).
Observeren = 0.83, beschrijven = 0.91, bewust handelen = 0.87, niet-oordelen = 0.87 en non-reactief zijn =
0.75. Dit laat zien dat alle subschalen een goede interne consistentie hebben. Verder hebben Baer et al. (2006)
aangetoond dat geen van de subschalen overlappende inhoud hebben. In het onderzoek naar de convergente
validiteit is een samenhang aangetoond tussen mindfulness en zelfcompassie en tussen mindfulness en
emotionele intelligentie, hiermee is aangetoond dat er sprake is van een goede convergente validiteit (Baer,
Smith, Lykins, Button, & Krietemeyer, 2008).
2.3.4 Dagboek
Het dagboek zal dagelijks ingevuld worden door alle deelnemers. Zij noteren hierin op welke dagen en hoelang
zij op een dag oefenen en tevens welke oefeningen zij uitgevoerd hebben. In het dagboek is tevens ruimte voor
opmerkingen. Het dagboek zal ingevuld worden in een schrift dat er voor alle deelnemers hetzelfde uitziet.
2.4 Data analyse
De data-analyse is zal uitgevoerd worden met het Statistical Program for Social Sciences (SPSS), versie 20.0. Bij
de T0 meting zal gebruik gemaakt worden van een T-test om te toetsen of de twee helften van de deelnemers
gelijk zijn qua mindfulness. De hoofdvraag zal worden beantwoord naar aanleiding van de resultaten van de
afzonderlijke hypothesen. Voor het toetsen van de verschillende hypothesen zal gebruik gemaakt worden van
meerdere testen, welke hieronder beschreven zijn.
Voor de eerste hypothese, ‘De effecten van de MBSR training zijn verhoogd direct na het volgen van de training
ten opzichte van de startmeting’, zal gekeken worden naar het aantal minuten dat is besteed aan het huiswerk
en de mate van mindfulness. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Paired Sample T-ttest en een
regressieanalyse. Alle deelnemers zullen worden meegenomen in het onderzoek (n=33). Voor het totaal aantal
minuten dat er geoefend is met huiswerkoefeningen zal er gekeken worden naar de dagboeken tussen T0 en
T1. Voor het aantal minuten beoefenen van mindfulness zal een correctie uitgevoerd worden op de totaal
score van de FFMQ-SF.
Voor het berekenen van de tweede hypothese, ‘de effecten van de training mindfulness zijn hetzelfde gebleven
acht weken na het volgen van de Mindfulness-Based Stress Reduction training ten opzichte van direct na de
training’ , zal gekeken worden naar de algemene scores op de FFMQ-SF en de afzonderlijke facetten op de
FFMQ-SF. Hierbij worden de twee verschillende meetmomenten meegenomen (T1 en T2). Weer wordt gebruik
gemaakt van de Paired Sample T-test en een regressieanalyse. Omdat maar de helft van de deelnemers (n=15)
meegedaan heeft aan de laatste meting (T2), zullen alleen deze mensen meegenomen worden.
12
Daarna worden Hypothese 3:‘het uitvoeren van meer bodyscan oefeningen zorgen voor een verhoogde score op
de FFMQ-SF direct na de MBSR training’ en hypothese 4:‘het uitvoeren van meer meditatie oefeningen zorgen
voor een verhoogde score op de FFMQ-SF direct na de MBSR training’ getest. Hiervoor is gebruik gemaakt van
een regressieanalyse. De eerste regressieanalyse laat een samenhang zien tussen meting T1 en de
huiswerkoefeningen. De tweede regressieanalyse is een verschilanalyse tussen meting T0 en T1, waarbij
gecorrigeerd wordt voor het aantal minuten bodyscan of de meditatieoefeningen.
3. Resultaten
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Eerst zal er een beschrijving gegeven
worden van de deelnemers aan het onderzoek. Vervolgens zal besproken worden hoeveel tijd er gemiddeld
besteed is aan het huiswerk, hierop volgend zal besproken worden welke onderdelen van het huiswerk
beoefend zijn. Uiteindelijk zullen in de vijfde paragraaf de hypothesen afzonderlijk behandeld worden.
3.2 Beschrijving van de deelnemers
In tabel 2 worden de demografische gegevens van de deelnemers weergegeven. In totaal hebben 5 mannen en
29 vrouwen aan het onderzoek deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de mannen en vrouwen is beide 24
jaar. Er is één vrouwelijke deelneemster uit het onderzoek gehaald. Deze deelnemer heeft alleen de T0 meting
ingevuld, van haar zijn geen verdere metingen en dagboeken beschikbaar. Omdat er in vergelijking met de
vrouwen maar weinig mannen aan het onderzoek deelgenomen hebben zal er niet onderzocht worden in
hoeverre het geslacht van invloed is op de mate van mindfulness.
Respondenten (n=34)
Demografische gegevens
Geslacht
Gemiddelde leeftijd
man
vrouw
5
29
man
vrouw
totaal
24,00 (SD=1,58)
23,69 (SD=3,50)
23,74 (SD=3,27)
Tabel 2: demografische gegevens
3.3 Gemiddelde tijdsbesteding
Deelnemers hebben acht weken lang een groepsessie bijgewoond van 2.5 uur. Deze groepsessie is niet
opgenomen in het totaal aantal uren dat zij besteed hebben aan het huiswerk. Om inzicht te krijgen in het
aantal uren dat besteed is aan het huiswerk zijn de dagboeken tussen T0 en T1 in tweeën verdeeld. Het eerste
deel zal week één tot en met vier van de MBSR training betreffen en het tweede deel betreft week vijf tot en
met acht van de MBSR training. In tabel 3 is te zien hoeveel uren en hoeveel dagen per deel besteed zijn aan
het huiswerk.
Verdeling
(n=33)
Week 1-4
Aantal minuten geoefend
Aantal dagen niet geoefend
627,61 (SD=213,84)
6,36 (SD=3,60)
Week 5-8
Aantal minuten huiswerk
Aantal dagen geen huiswerk
471,76 (SD=204,15)
11,15 (SD=5,23)
Aantal minuten huiswerk
Aantal dagen geen huiswerk
Tabel 3: gemiddelde tijdsbesteding per deel
1099,36 (SD=389,23)
17,52 (SD=7,92)
Totaal
13
In tabel drie is te zien dat in het eerste deel van de MBSR training de deelnemers meer tijd besteed hebben aan
hun huiswerk dan in het tweede deel. Het totaal aantal minuten (1099,36), komt uit op gemiddeld 19.63
minuten per dag. In het eerste deel besteden de deelnemers gemiddeld 22.41 minuten per dag aan het
huiswerk. In het tweede deel besteden de deelnemers gemiddeld 16.85 minuten aan het huiswerk, dit is geen
significant verschil (Chi2= 869.00; p= 0.08). Ondanks dat dit geen significant verschil is, lijkt dit verschil niet op
toeval te berusten. Dit zou kunnen betekenen dat de deelnemers gemiddeld meer tijd besteed hebben aan de
eerste vier weken dan aan de tweede vier weken. Daarnaast is te zien dat in het eerste deel gemiddeld 6 dagen
geen aandacht besteed is aan de huiswerkoefeningen, tegenover gemiddeld 11 dagen in het tweede deel van
de MBSR training.
Tabel 4 laat een overzicht zien van het huiswerk. Er kon gekozen worden uit de bodyscan en
meditatieoefeningen. Per onderdeel is bekeken hoeveel tijd er is besteed (aantal keren beoefend). Hierbij is te
zien dat de het verschil tussen meditatie en bodyscan op toeval kan berusten (chi2= 356.77; P= 0.28).
Soort huiswerk
(n=33)
bodyscan
meditatie
Tabel 4: huiswerk keuze
totaal
totaal
18,45 (SD=8,09)
20.33 (SD=7.11)
3.4 De hypothesen
3.4.1 Hypothese 1
De effecten van de MBSR training zijn verhoogd direct na het volgen van de training ten opzichte van de
startmeting’
Om de eerste hypothese te onderzoeken is bekeken hoeveel tijd er besteed is aan de mindfulness oefeningen.
In tabel 3 is te zien hoeveel tijd er is besteed aan het huiswerkoefeningen. Om te berekenen of deze invloed
uitoefent op de mate van mindfulness is gekeken naar de interactie tussen het totaal aantal minuten oefenen
en de totale score op de FFMQ-SF. Als eerste zal de interactie tussen meting T0 en T1 van de FFMQ-SF bekeken
worden, daarna zal de interactie met de hoeveelheid oefening erbij betrokken worden.
Meting
Gem.
Std. Dev.
T0
78.27
9.49
T1
86.36
8.77
Tabel 5: waarden van T0 en T1 op de totale meting van de FFMQ-SF
Conditie
1 T0 FFMQ-SF
2 T1 FFMQ-SF
3 Invloed oefenen
Correlatie
1.00
0.67*
0.17
1
N
Significantie
33
33
0.00
1.00
0.53*
2
1.00
3
* Significant op 0.05-niveau
Tabel 6: de productmomentcorrelaties tussen T0, T1 en de hoeveelheid oefening
In tabel 5 zijn de waarden te zien van de totale score op de FFMQ-SF voor de eerste meting (T0) en de tweede
meting (T1). Hierbij is te zien dat de gemiddelden van beide metingen duidelijk van elkaar verschillen (T0:
78.27; T1: 86.36), dit is een significant verschil (t=-6.23; p<0,00). Dit betekent dat de score op de FFMQ-SF
daadwerkelijk verhoogd is aan het einde van de MBSR training ten opzichte van voorafgaande aan de MBSR
training. In tabel 6 zijn de correlaties te zien tussen T0, T1 en de hoeveelheid oefening. Hierbij is te zien dat de
correlatie tussen T0 en T1 significant is (r=0.67; p=0.00). De tweede meting van de FFMQ-SF met de invloed van
het beoefenen van mindfulness blijft significant (r=0.53; p=0.00). De eerste meting van de FFMQ-SF
gecorrigeerd voor de hoeveelheid oefenen is, zoals verwacht, niet significant (r=0.17; p=0.35).
14
Om te onderzoeken of meting T0 en meting T1 eenzelfde score laten zien de op de FFMQ-SF zijn de correlaties
berekend, deze zijn te zien in tabel 7. In deze tabel is te zien dat bijna alle facetten goed correleren tussen
meting T0 en meting T1. In tabel 8 is te zien of de facetten van elkaar verschillen tussen meting T0 en meting
T1. Bij alle facetten is een significant verschil gevonden tussen meting T0 en T1. Dit betekent dat alle
afzonderlijk facetten, maar ook de gehele FFMQ-SF, een verschil laat zien tussen de meting voor de MBSR
training (T0) en de meting direct na de MBSR training (T1). De hypothese is bevestigd; het uitvoeren van meer
mindfulness oefeningen zorgt inderdaad voor een hogere mate van mindfulness.
Facet
R
P
FFMQ-SF
0.67
0.00
Observeren
Beschrijven
0.60
0.66
0.00
0.00
Bewust handelen
0.20
0.25
Niet oordelen
0.64
0.00
Niet reactief zijn
0.55
0.00
Tabel 7: correlaties van dezelfde facetten tussen meting T0 en meting T1 gecorrigeerd voor het oefenen.
Facet
FFMQ-SF
meting
T0
Gem.
Std. Dev.
78.27
9.49
86.36
8.77
Observeren
T1
T0
14.03
2.33
T1
T0
15.70
2.71
Beschrijven
18.39
2.50
T1
T0
19.21
1.98
Bewust handelen
15.06
2.93
T1
T0
17.03
2.30
Niet oordelen
16.67
3.73
17.73
3.30
Niet reactief zijn
T1
T0
14.12
2.91
16.70
2.69
T1
Tabel 8: samenhang tussen meting T0 en meting T1
p
0.00
0.00
0.02
0.00
0.05
0.00
3.4.2 Hypothese 2
‘De effecten van de training mindfulness zijn hetzelfde gebleven acht weken na het volgen van de MindfulnessBased Stress Reduction training ten opzichte van direct na de training’.
Om te bekijken of de effecten van de MBSR training hetzelfde blijven acht weken na de het volgen van de
training ten opzichte van direct na de training zal het verschil tussen meting T1 en T2 bekeken worden. Eerst zal
de totale score op de FFMQ-SF bekeken worden, daarna zullen de afzonderlijk facetten van de FFMQ-SF
bekeken worden. Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de groep die meedoet aan het tweede deel van het
onderzoek gelijk is aan de deelnemers die meedoen aan het eerste deel van het onderzoek zal hier onderzoek
naar verricht worden.
15
Meting
T1
Groep
Gem.
Std. Dev.
1
76.63
11.08
2
79.82
7.75
T2
1
84.75
8.33
2
87.88
9.16
Tabel 9: vergelijking tussen groepen op de totale meting van de FFMQ-SF
N
16
17
16
17
Significantie
0.34
0.31
In tabel 9 is de vergelijking te zien tussen de mensen die wel meedoen aan meting T2 (groep 2) en de mensen
die niet meedoen aan meting T2. Er is hier gekeken naar verschillen op de start meting (T0) en de tweede
meting (T1). Bij zowel meting T0 als meting T1 is er geen significant verschil gevonden tussen de groepen (T0:
p=0.34; T1: p=0.31), dit betekent dat de verschillen in de groepen op toeval berusten. Hierdoor kan gezegd
worden dat de mensen die meedoen aan meting T2 (groep 2) hetzelfde zijn als de mensen die hier niet aan
mee gedaan hebben (groep 1), waardoor ze goed te vergelijken zijn.
R
P
FFMQ-SF
0.91
0.00
Observeren
0.73
0.00
Beschrijven
0.43
0.11
Bewust handelen
0.70
0.00
Niet oordelen
0.82
0.00
Niet reactief zijn
Tabel 10: correlaties tussen meting T1 en meting T2
Facet
FFMQ-SF
meting
T1
Observeren
T2
T1
Beschrijven
T2
T1
Bewust handelen
T2
T1
Niet oordelen
T2
T1
Niet reactief zijn
0.89
0.00
Gem.
Std. Dev.
p
87.27
88.60
9.61
10.85
0.26
16.47
2.13
16.80
1.82
0.41
19.20
19.67
2.15
2.02
0.43
17.00
2.14
17.87
2.85
0.12
T2
18.20
18.33
3.59
4.55
0.85
T1
16.40
2.61
15.93
3.08
T2
Tabel 11: samenhang tussen meting T1 en meting T2
0.22
Om te onderzoeken of T1 en meting T2 eenzelfde score laten zien op de FFMQ-SF zijn de correlaties berekend,
deze zijn te zien in tabel 10. In deze tabel is te zien dat bijna alle facetten goed correleren tussen meting T1 en
meting T2. In tabel 11 is te zien of de facetten van elkaar verschillen tussen meting T1 en meting T2. Bij geen
enkel facet is een significant verschil gevonden tussen meting T1 en T2. Dit betekent dat alle afzonderlijk
facetten, maar ook de gehele FFMQ-SF, geen verschil laat zien tussen de meting direct na de MBRR training
(T1) en de meting 8 weken na de MBSR training (T2). De hypothese zal daarom worden aangenomen. De
effecten van de training mindfulness zijn inderdaad hetzelfde gebleven acht weken na het volgen van de
Mindfulness-Based Stress Reduction training ten opzichte van direct na de training.
16
3.4.3 Hypothese 3 & 4
‘het uitvoeren van meer bodyscan oefeningen zorgen voor een verhoogde score op de FFMQ-SF direct na de
MBSR training’.
‘het uitvoeren van meer meditatie oefeningen zorgen voor een verhoogde score op de FFMQ-SF direct na de
MBSR training’.
Om te onderzoeken welke oefenvorm van meditatie individueel invloed heeft op de mate van mindfulness zijn
er twee hypothesen opgesteld. De verschillende oefeningen betreffen de bodyscan en de meditatieoefeningen.
Bij deze oefeningen is gekeken naar het aantal minuten dat hier in totaal aan besteed is. In tabel 12 is een
regressieanalyse te zien tussen meting T1, op alle facetten, en de oefeningen. In tabel 13 is tevens een
regressieanalyse te zien; dit is een verschilanalyse tussen meting T0 en T1, waarbij gecontroleerd wordt voor de
bodyscan en de meditatieoefeningen.
Bodyscan
Facet
R R square
FFMQ-SF
0.14
0.02
Observeren
0.23
0.06
Beschrijven
0.26
0.07
Bewust handelen
0.21
0.05
niet oordelen
0.06
0.00
niet reactief zijn
0.19
0.03
Tabel 12: de regressieanalyse van meting T1.
F
0.59
1.80
2.24
0.17
0.11
1.10
P
0.45
0.19
0.14
0.24
0.74
0.30
R
0.21
0.08
0.09
0.20
0.24
0.23
Meditatie
R square
0.05
0.01
0.01
0.04
0.06
0.05
F
1.45
0.18
0.23
1.32
1.89
1.65
Bodyscan
R
Meditatie
Facet
P
R
P
FFMQ-SF
0.68
0.00
0.67
0.00
Observeren
0.59
0.00
0.61
0.00
Beschrijven
0.66
0.00
0.66
0.00
Bewust handelen
0.22
0.24
0.16
0.37
niet oordelen
0.65
0.00
0.63
0.00
niet reactief zijn
0.55
0.00
0.62
0.00
Tabel 13: regressieanalyse tussen meting T0 en T1, gecontroleerd voor de bodyscan en meditatieoefeningen.
In tabel 12 is te zien dat er geen goede correlatie bestaat tussen de FFMQ-SF met zijn facetten en de
huiswerkopdrachten. Deze correlatie ligt tussen de R= 0.06 en R= 0.26. Hierdoor kan gezegd worden dat de
huiswerkopdrachten geen sterke invloed hebben op de FFMQ-SF. In tabel 13 is de verschilanalyse te zien
tussen meting T0 en T1. Hierbij is te zien dat er een samenhang bestaat voor de variabelen op meting T0 en T1.
Deze samenhang is significant, behalve voor het facet ‘bewust handelen (R=0.20, p= 0.25). Verder is te zien dat
als er gecontroleerd wordt voor de bodyscan of mediatieoefeningen bijna dezelfde correlaties blijven bestaan.
Hierdoor kan gesteld worden dat de huiswerkoefeningen geen sterke invloed uitoefenen op de FFMQ-SF,
daarom worden de hypothesen verworpen. Het soort huiswerkoefening dat uitgevoerd wordt maakt geen
verschil en zorgt niet voor een verhoogde mate van mindfulness.
17
P
0.24
0.67
0.64
0.26
0.18
0.21
4. Conclusie & Discussie
‘Zorgt een training Mindfulness-Based Stress Reduction voor een verhoogde mindfulness?’.
Door de samenhang te bekijken van de voorgaande hypothesen kan antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag die gesteld is. Als eerste is duidelijk geworden dat het uitvoeren van meer mindfulness oefeningen
inderdaad zorgt voor een hogere mate van mindfulness. Daarbij kan gezegd worden dat de effecten van de
training MBSR tot minimaal acht weken na de training blijven bestaan. Na acht weken zijn de effecten van de
MBSR training hetzelfde gebleven of verbeterd. Als laatste moet opgemerkt worden dat er geen duidelijk
antwoord gegeven kan worden op de derde en vierde hypothese; welke huiswerkoefeningen hebben een
invloed op de mate van mindfulness. Er is geen verschil gevonden tussen de bodyscanoefeningen en de
meditatieoefeningen. Wel kan gezegd worden dat beide soorten oefeningen zorgen voor een verhoogde mate
van mindfulness, alleen kan onderling geen verschil gevonden worden.
Ondanks dat er geen duidelijkheid verkregen is over de specifieke effecten van de huiswerkoefeningen zijn er
wel antwoorden verkregen over de MBSR training. Het is duidelijk geworden dat een training mindfulness
inderdaad zorgt voor een verhoogde mate van mindfulness en dat dit tot minimaal acht weken na de training
behouden blijft. De training heeft inderdaad een positief effect op de mate van mindfulness van de
deelnemers. Om in de toekomst meer duidelijkheid te verkrijgen over de specifieke huiswerkoefeningen moet
hier meer onderzoek naar gedaan worden. De dagboeken zouden meer gestructureerd moeten worden,
waardoor minder subjectiviteit ontstaat en daardoor meer conclusies getrokken kunnen worden. De hoop is
dat in de toekomst de MBSR training dan specifiek op het individu gegeven kan worden, waardoor er nog meer
uit de training gehaald zal worden.
Om in de toekomst meer uit een training te halen zal gekeken kunnen worden naar het beginniveau van
mindfulness, bij aanvang van de MBSR training. In dit onderzoek is gewerkt met mensen buiten de klinische
populatie, hierdoor kan de vraag ontstaan of de mensen al meer mindful zouden zijn dan mensen in de
klinische situatie. Mogelijk zouden deze deelnemers meer interesse hebben in mindfulness en hebben zij
mogelijk al aanpassingen op hen leven gedaan om meer mindfull te worden. Daarnaast hebben de deelnemers
aan dit onderzoek zichzelf aangemeld, wat kan betekenen dat er reeds een grotere interesse voor mindfulness
bestond voorafgaande aan de training. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat er een plafondeffect ontstaat
voor de mate van mindfulness en de deelnemers dit plafond dan sneller bereiken dan mensen in de klinische
populatie. Een andere mogelijkheid kan zijn dat het niveau waarop de deelnemers instappen redelijk hoog is en
hierdoor minder groei mogelijk wordt. Hiervoor is gekeken naar de data van de FFMQ-SF en de mogelijkheid
tot groeien hiervan. De FFMQ-SF kent een Likert-schaal van 1 tot 5, waarbij 5 het hoogste is. De gemiddelde
scores op de FFMQ-SF per meting zijn: bij meting T0 is dit 3.26, bij meting T1 is dit 3.60 en bij de derde meting
komt dit neer op 3.66. Dit betekent dat er geen sprake is van een plafondeffect, aangezien er nog doorgegroeid
kan worden tot de score van 5. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat bij meting T0 een score van 3.26 hoog
is, wat mogelijk de groeipotentie tijdens de cursus belemmerd. Verstandig is om tijdens een vervolgonderzoek
rekening te houden met het beginniveau van mindfulness, zodat voldoende groei mogelijk is.
Een ander belangrijk onderdeel om meer uit de MBSR training in de toekomst te halen is de hoeveelheid
oefening van de deelnemers. De dagboeken tussen T0 en T1 laten zien dat de deelnemers gemiddeld 1099
minuten geoefend hebben. Dit komt neer op gemiddeld 20 minuten per dag. In het onderzoek van Carmody et
al. (2007) is naar voren gekomen dat het belangrijk is om elke dag 45 minuten te oefenen. Dit betekent dat de
deelnemers aan dit onderzoek minder dan de helft van het benodigde aantal minuten geoefend hebben. Per
deelnemer verschilt het hoeveel er geoefend is, maar geen enkele deelnemer is in de buurt gekomen van 45
minuten oefenen per dag. Slechts twee deelnemers hebben meer dan dertig minuten per dag geoefend. Het
mogelijke effect hiervan zou te zien kunnen zijn in de hoeveelheid invloed van de huiswerkoefeningen op de
score van de FFMQ-SF. In het onderzoek van Van der Meulen et al. (2009) is naar voren gekomen dat mensen
18
vaardiger worden in het beschrijven en labelen van geobserveerde fenomenen en dat het lijkt dat de
deelnemers minder klachten ervaren. John Kabat-Zinn (1990) heeft aangetoond dat het met grote regelmaat
oefenen van de aangeleerde vaardigheden zal zorgen voor een verhoogd zelfbewustzijn en verhoogde
zelfacceptatie, doordat de grotere hoeveelheid aan vaardigheden zorgt voor meer zekerheid. Tevens zal het de
reactie op de gedachten, ervaringen en emoties verminderen en de vaardigheden om de juiste beslissing te
kunnen nemen vergroten. Het goed uitvoeren van de huiswerkopdrachten is daarom van groot belang om
vaardiger te worden. In het onderzoek van Chang et al (2004) is duidelijk geworden dat door mindfulness het
concentratievermogen verhoogd en het piekergehalte daalt, hierdoor voelen de deelnemers zich energieker en
vitaler en is er een kans dat de gezondheid toeneemt door een versterkt immuunsysteem. In dit onderzoek is
naar voren gekomen dat er geen specifieke invloed te zien is van de huiswerkopdrachten op de verschillende
facetten van de FFMQ-SF. Mogelijk zou deze invloed duidelijker worden naarmate meer huiswerkoefeningen
gedaan worden en wel de 45 minuten per dag gehaald zouden worden. In een vervolgonderzoek is het daarom
van belang dat alle deelnemers zich houden aan het aantal minuten huiswerk dat voorgeschreven wordt. 45
minuten per dag is misschien teveel gevraagd van de deelnemers in de huidige maatschappij, eventueel zou
hier opnieuw gekeken moeten worden naar het benodigde aantal minuten huiswerkoefeningen per dag. Zodat
daardoor mogelijk de effecten van de huiswerkoefeningen zichtbaar worden. Als deze effecten zichtbaar
worden kan daarop ingespeeld worden tijdens de mindfulness training Een nieuw onderzoek naar de effecten
van Acceptance and Commitment therapy heeft aangetoond dat vijftien tot dertig minuten oefenen per dag
voldoende kan zijn, er moet dan wel dagelijks geoefend worden (Hayes & Smith, 2005).
In de toekomst kan het eventueel mogelijk zijn om naar aanleiding van een vragenlijst, voorafgaande aan de
MBSR training, te zien waarop iemand meer moet oefenen. In het onderzoek van het centrum integrale
psychiatrie is aangetoond dat de verschillende facetten toenemen na het volgen van een mindfulness training,
mogelijk kan hier de training in de toekomst op aangepast worden. Als een deelnemer weet dat de eerste
vragenlijst een lage score op non-reactief zijn liet zien, dan zou het verstandig zijn de huiswerkopdrachten
daarop aan te passen. Als dan duidelijk is dat bijvoorbeeld de bodyscan voornamelijk zorgt voor een verhoogde
mate van non-reactief zijn, dan kan ervoor gekozen worden meer bodyscan oefeningen uit te voeren tijdens de
MBSR training zodat de score van non-reactief zijn kan stijgen. Of als de mate van non-reactief zijn hoger is dan
de rest van de facetten, dan kan ervoor gekozen worden om minder bodyscan oefeningen uit te voeren en
meer te richten op andere facetten. De inhoud van de training MBSR kan dan op de behoefte van de
individuele deelnemer worden afgestemd. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat mensen minder tijd kwijt zijn aan
het beoefenen van mindfulness, omdat deze training dan specifiek op henzelf afgestemd is. In de huidige
maatschappij is elke minuut meegenomen, mensen hebben tijd tekort. Om dit goed af te kunnen stemmen is
het mogelijk om bij aanvang van de MBSR training een vragenlijst af te nemen om het beginniveau duidelijk te
maken. Dit beginniveau zal dan aan moeten geven hoe hoog bijvoorbeeld de mate van non-reactief zijn is,
hiervoor kan de FFMQ of de FFMQ-SF gebruikt worden .
Het facet ‘bewust handelen’ wijkt structureel af van de andere facetten. Het facet gaat over het aandacht
hebben voor het moment. Dit facet laat continu geen significant verschil zien en een lage correlatie. Een
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat meerdere deelnemers gezakt zijn in score tussen T0 en T1. Dit is niet
te verklaren vanuit de psychometrische waarden van de FFMQ-SF, waar dit facet een factorlading heeft van
0.74 (Christopher, Neuser, Michael, & Baitmangalkar, 2012). Een andere verklaring kan komen vanuit de
deelnemers die meedoen aan dit onderzoek. De deelnemers van dit onderzoek komen alleen van de
universiteit en dezelfde opleiding. Verder is het mogelijk dat pas na verloop van tijd het facet ‘bewust
handelen’ zou verbeteren. Mogelijk zouden andere facetten bijvoorbeeld eerst aangesproken worden, voordat
mensen meer bewust gaan handelen. Een vervolgonderzoek na langere tijd kan uitkomst bieden.
19
Zoals eerder vermeld is dit onderzoek geen op zichzelf staand onderzoek. De hoofdvraag is ontstaan vanuit een
eerder verricht onderzoek (De Kleine et al., 2014). Alle data zijn tijdens dit onderzoek verzameld en gericht
geweest op een andere onderzoeksvraag welke gericht was op de verwerking van pijn stimuli. Van de
deelnemers zijn weinig demografische variabelen verzameld, waardoor geen goede vergelijking gemaakt kan
worden tussen de deelnemers die tot 8 weken de vragenlijsten invulden en de deelnemers die ook tussen 8 en
16 weken de vragenlijsten invulden. In een vervolg onderzoek is het daarom van belang meer onderzoek te
verrichten naar demografische variabelen. Variabelen zoals het geloof en de etniciteit kunnen mogelijk invloed
uitoefenen op de mate waarin iemand zich open kan stellen voor mindfulness. Opvallend aan de
demografische gegevens is dat er weinig mannen aan het onderzoek deelgenomen hebben ten opzichte van de
vrouwen (mannen: 5; vrouwen: 29). Voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen de hoeveelheid mannen en
vrouwen evenredig te verdelen. Mogelijk is één geslacht beter in staat tot mindfulness dan het andere
geslacht, literatuur geeft hier tevens weinig uitsluiting over.
De dagboeken die gebruikt zijn tijdens dit onderzoek zijn te weinig gestructureerd geweest, deze dagboeken
waren ontworpen voor het onderzoek van De Kleine et al. (2014). De deelnemers hebben op veel verschillende
manieren gebruik gemaakt van de ruimte voor opmerkingen. Een aantal deelnemers heeft geen enkele
opmerking gemaakt, terwijl anderen bij elke oefensessie een opmerking gemaakt hebben. Het was handig
geweest als de deelnemers bijvoorbeeld aan konden geven of ze een huiswerkoefening positief of negatief
hebben ervaren en hoe ze de training in zijn totaliteit ervaren hebben. De opmerkingen die gemaakt zijn
verschillen in grote mate en hebben een hoog gehalte van subjectieve interpreteerbaarheid. Veel deelnemers
hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij in slaap gevallen zijn, maar geven hierbij niet aan of zij wel of niet
tevreden waren over de huiswerkoefening. In een vervolg onderzoek is het verstandig gesloten vragen te
stellen die gebruikt kunnen worden om te peilen wat de ervaring was met mindfulness. Zo kan bijvoorbeeld
een Likert-schaal gemaakt worden om aan te geven in welke mate een huiswerkoefening positief of negatief
ervaren zijn. Verder is het verstandig de huiswerkopdracht mogelijkheden reeds voor te drukken in het
dagboek en deze dan aan te laten kruisen, in plaats van dat de deelnemers met eigen bewoording aangeven
welke oefening zij gedaan hebben. Tevens zal het handig zijn om aan het einde van het dagboek een aantal
vragen te stellen over hoe de deelnemers de MBSR training ervaren hebben. Hierbij kan dan het beste gebruik
gemaakt worden van een Likertschaal, zodat de subjectieve interpreteerbaarheid verminderd wordt. Op deze
manier kan de onderzoeker met zekerheid zeggen of de training mindfulness een positieve ervaring was. In het
onderzoek van Bohlmeijer et al. (2010) is aangetoond dat een training MBSR zorgt voor een vergrote
tevredenheid over het dagelijks leven. Door voor en na training de ervaringen te meten, kan dit mogelijk
worden bevestigd of de training MBSR gezorgd heeft voor een vergrote tevredenheid over het dagelijks leven.
Verder is het van belang een meting te verrichten naar de hoeveelheid stress van de deelnemers bij start en bij
het einde. Het onderzoek van Bishop et al. (2004) heeft laten zien dat mindfulness niet alleen de vaardigheden
vergroot, maar tevens zorgt voor een vermindering van het stress gehalte door te focussen op het heden en
niet op het verleden of op de toekomst. Mensen die reeds meer focussen op de toekomst dan op het verleden
zouden eventueel minder profijt kunnen hebben van de training, dit zou tevens gemeten kunnen worden door
gesloten vragen aan de vragenlijst toe te voegen. Het beginniveau van de deelnemers in deze studie is hoog
(T0= 3.26, T1= 3.60, T2= 3.66), mogelijk zouden op een andere schaal andere verbeteringen optreden. Zo kan
het zijn dat het beginniveau van stress bij deze deelnemers tevens vrij hoog geweest was, maar mogelijk
afgenomen is door de MBSR training. Een vragenlijst die specifiek de mate van stress meet zou hierbij uitkomst
kunnen bieden.
Om meer informatie uit de dagboeken te kunnen halen tussen T1 en T2 is het belangrijk dat de deelnemers
tijdens deze weken meer gaan invullen in de dagboeken. Nu is het mogelijk dat de deelnemers wel geoefend
hebben, maar vergeten zijn om het in te vullen. Het kan ook zijn dat de deelnemers tussen T1 en T2 nauwelijks
mindfulness beoefend hebben. Om de effecten van de training op langere termijn te kunnen meten is het van
belang dat de deelnemers blijven oefenen na acht weken. Het zou mooi zijn als dit vergeleken kan worden met
de deelnemers die stoppen met het beoefenen van mindfulness na de MBSR training. Bij een vervolgonderzoek
20
is het aanbevolen meer nadruk te leggen op de dagboeken tussen T1 en T2. Door dit te doen kan meer
informatie verkregen worden over de periode tussen T1 en T2.
Uiteindelijk kan door deze studie gezegd worden dat een MBSR training zorgt voor een verhoogde mate van
mindfulness, welke behouden blijft tot minimaal acht weken na het volgen van de training. Verder is duidelijk
geworden dat meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen de huiswerkoefeningen en de verschillende
facetten van de FFMQ-SF. Daardoor ontstaat de hoop om in de toekomst een MBSR training specifiek aan te
kunnen passen op het individu.
5. Bronvermelding
1.
Baer, R., Smith, G., hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment
methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-44.
2.
Baer, R., Smith, G., Lykins, E., Button, D., & Krietemeyer, J. (2008). Construct validity of the five
facet mindfulness questionnaire in meditating and nonmeditating samples. Assessment, 15(3),
329-342.
3.
Bishop, S. R. (2002). What Do We Really Know About Mindfulness-Based Stress Reduction?
Psychosomatic Medicine, 64(1), 71-83.
4.
Bishop, S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., & Anderson, N. (2004). Mindfulness: A proposed
operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241.
5.
Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. (2010). The effects of Mindfulness-based Stress
Reduction therapy on the mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis.
Journal of Pppsychosomatic Research, 68, 539-544.
6.
Bohlmeijer, E., Ten Klooster, P., Fledderus, M., Veehof, M., & Bear, R. (2011). Psychometric
properties of the Five Facet Mindfulness Questionnaire in depressed adults and development of a
short form. Assessment, 18(3), 308-320.
7.
Brantley, J. (2005). Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety. Series in Anxiety and
Related Disorders, 2, 131-145.
8.
Brown, K., & Ryan, R. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in
Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822-848.
9.
Carmody, J., & Baer, R. A. (2007). Relationships between mindfulness practice and levels of
mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress
reduction program. Journal of Behavioral Medicine, 31, 23-3.
10. Chang, Y., Palesh, O., Caldwell, R., Glasgow, N., & Abramson, M. (2004). The effects of a
mindfulness-based stress reduction program on stress, mindfulness self-efficacy, and positive
states of mind. Stress and Health, 20(3), 141-147.
11. Chen, K., Coerford, A., Shinnick, P., & Ziedonis, D. (2010). Introducing qigong meditation into
residential addiction treatment: A pilot study where gender makes a difference. Journal of
alternative and compleentary medicine, 16(8), pp. 875-882.
12. Christopher, M., Neuser, N., Michael, P., & Baitmangalkar, A. (2012). Exploring the Psychometric
Properties of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Mindfulness, 3(2), pp. 124-131.
13. De Kleine, E., Bohlmeijer, E., Blom, J., Scheurs, K., & Van der Lubbe, R. (2014). Mindfulness
modulates the P3a component: support for a reduced call for attention by unattended painful
stimuli.
21
14. Garland, E., Gaylord, S., & Fredrickson, B. (2011). Positive Reappraisal Mediates the StressReductive Effects of Mindfulness: An Upward Spiral Process. Mindfulness, 2(1), 59-67.
15. Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction
and health benefits A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57, 35-43.
16. Grossman, P., Tiefenthaler-Gilmer, U., Raysz, A., & Kesper, U. (2007). Mindfulness Training as an
Intervention for Fibromyalgia: Evidence of Postintervention and 3-Year Follow-up Benefits in WellBeing. Psychotherapy and Psychosomatics, 76(4), 226-233.
17. Hayes, S., & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and
commitment therapy.
18. Havermans, R. C. (2010). Mindfulnessmeditatie in de geestelijke gezondheidszorg: te veel, te vaak
en te vroeg. Psychologie & gezondheid, 38(5), 250-254.
19. Hulsbergen, M. (2009). Mindfulness, de aandachtsvolle therapeut. Amsterdam: Boom.
20. Jha, A., Krompinger, J., & Baime, M. (2007). Mindfulness training modifies subsystems of attention.
Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 7, 102-119.
21. Kabat-Zinn, J. (1982). An Outpatient Program in Behavioral Medicine for Chronic Pain Patients
Based on the Practice of Minfulness Meditation: Theoretical Considerations and Preliminary
Results. General Hospiral Psychiatry, 4, 33-47.
22. Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophic living. New York: Delacorte.
23. Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., & Burney, R. (1985). The Clinical Use of Mindfulness Meditation for te
Self-Regulation of Chronic Pain. Journal, 8(2), 163-190.
24. Kapleau, P. (1965). The three pillars of Zen: Teaching, practice, and enlightenment. Boston: Beacon
Press.
25. Katz, D., & Toner, B. (2013). A Systematic Review of Gender Differences in the Effectiveness of
Mindfulness-Based Treatments for substance use disorder. Mindfulness, 3, pp. 318-331.
26. Kozak, A. (2008, April). Mindfulness in the management of chronic pain: conceptual and clinical
considerations. 2, 115-118.
27. Kristeller, J., & Hallett, C. (1999). An exploratory study of a meditation-based intervention for binge
eating disorder. Journal of Health Psychology, 4, 357-363.
28. Legrain, V., Perchet, C., & Garcia-Larrea, L. (2009). Involuntary orienting of attention to nociceptive
events: neural and behavioral signatures. Journal of Neurophysiology, 102, 2423-2434.
29. Lehrer, P., Woolfolk, R., & Sime, W. (2007). Mindfulness meditation. Principles and practice of
stress management. New York: The Guilford Press.
30. Nhat Hanh, T. (2014). Spreken met liefde, luisteren met compassie. Utrecht: Ten Have.
31. Pepping, C., O'Donovan, A., & Davis, P. (2013, September). The positive effects of mindfulness on
self-esteem. Journal of Positive Psychology, 8(5), 376-368.
32. Schurink, G. (2009). Mindfulness: een praktische training in het omgaan met gevoelens en
gewoonten. Zaltbommel: Thema.
33. Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006, Maart). Mechanisms of mindfulness.
Journal of Clinical Psychology, 62(3), 373-368.
22
34. Shapiro, S., Oman, D., Thorensen, C., Plante, T., & Flinders, T. (2008). Cultivating mindfulness:
Effects on well-being. Journal of Clinical Psychology, 64, 840-862.
35. Shapiro, S., Schwartz , G. E., & Bonner, G. (1996). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on
Medical and Premedical Students. Journal of Behavioral Medicine, 21(6), 581-599.
36. Valentine, E., & Sweet, P. (1999). Meditation and attention: A comparison of the effects of
concentrative and mindfulness meditation on sustained attention. Mental Health, Religion &
Culture, 2, 59-70.
37. Van den Hurk, P., Giommi, F., Gielen, S., Speckens, A., & Barendregt, H. (2010). Greater efficiency
in attentional processing related to mindfulness meditation. The Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 68, 1168-1180.
38. Van der Meulen, R., Bos, E., Van den Brink, E., & Appelo, M. (2009). Een studie naar de effecten
van Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction. GGZET
wetenschappelijk, 13(2), pp. 5-39.
39. Van Zomeren, A., & Brouwer, W. (1994). Clinical Neuropsychology of Attention. New York: Oxford:
University Press.
40. Veehof, M., Ten Klooster, P., Taal, E., Westerhof, G., & Bohlmeijer, E. (2011). Psychometric
properties of the Dutch Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) in patients with
fibromyalgia. Clinical Rheumtology, 30, 1045-1054.
41. Wallace, B., & Shapiro, S. (2006, Oktober). Mental balance and well-being: Building bridges
between Buddhism and Western psychology. American Psychologist, 61(7), 690-701.
42. Wessels, M. (2005). Meditatief lopen: beleving, verbinding en verstilling door beweging. Enschede:
Chi Choice.
23
6. Bijlagen
6.1 Five Facet Mindfulness Questionnaire-Short Form vragenlijst
Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF)
Hieronder staan verschillende uitspraken. Geef voor elke uitspraak aan hoe vaak deze voor u in het algemeen
waar is door het juiste hokje aan te kruisen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ik ben goed in het vinden
van woorden om mijn
gevoelens te beschrijven.
Ik kan makkelijk mijn
overtuigingen,
meningen en verwachtingen
onder
woorden brengen.
Ik observeer mijn gevoelens
zonder dat ik me er
helemaal door laat
meeslepen.
Ik zeg tegen mezelf dat ik
me niet zo
zou moeten voelen als ik me
voel.
Het is moeilijk voor me om
de woorden te vinden die
mijn gedachten beschrijven.
Ik let op lichamelijke
ervaringen,
zoals de wind in mijn haar of
de
zon op mijn gezicht.
Ik oordeel of mijn gedachten
goed of
fout zijn.
Ik vind het moeilijk om mijn
aandacht te houden bij wat
er op dit moment gebeurt.
Als ik verontrustende
gedachten heb of beelden
zie, dan laat ik me daar niet
door meevoeren.
Ik let in het algemeen op
geluiden
zoals het tikken van een
klok, het
fluiten van de vogels of het
voorbijrijden van een auto.
Als ik iets in mijn lichaam
voel, kost het me moeite om
Nooit of
bijna nooit
waar
(1)
Zelden waar
(2)
Soms waar
(3)
Vaak waar
(4)
Heel vaak of
altijd waar
(5)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
24
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
de juiste woorden te vinden
om het te beschrijven.
Het lijkt alsof ik op de
‘automatische piloot’ sta
zonder dat
ik me erg bewust ben van
wat ik
doe.
Als ik verontrustende
gedachten heb
of beelden zie, voel ik me
kort daarna weer rustig.
Ik zeg tegen mezelf dat ik
niet moet
denken zoals ik denk.
Ik merk de geur en het
aroma
van dingen op.
Zelfs als ik heel erg
overstuur ben
kan ik dit op een of andere
manier
onder woorden brengen.
Ik doe activiteiten gehaast
zonder dat ik er echt
aandacht voor heb.
Als ik verontrustende
gedachten heb
of beelden zie, kan ik ze
opmerken
zonder iets te doen.
Ik denk dat mijn emoties
soms slecht
of ongepast zijn en dat ik ze
niet zou
moeten voelen.
Ik merk de visuele aspecten
van kunst of de natuur op,
zoals kleur, vorm, structuur
of patronen van licht en
donker.
Als ik verontrustende
gedachten heb of beelden
zie, merk ik ze op laat ze los.
Ik doe mijn werk of taken
automatisch zonder dat ik
me bewust ben van wat ik
doe.
Ik merk dat ik vaak dingen
doe zonder er aandacht aan
te besteden.
Ik keur mezelf af als ik
onlogische gedachtes heb.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
25