Verslag informatievergadering 2014

OPENBARE INFORMATIEVERGADERING | WOENSDAG 19 NOVEMBER 2014 |
De Kastert – Genk
Verslag van de vergadering
Aanwezig voor NORBORD NV:
-
Jim FRAZIER : Site Manager Norbord NV Genk
-
Guido DEBOIS : HSE manager Norbord NV Genk (intern milieuverantwoordelijke)
-
Evert VERCAUTEREN : Milieucoördinator Sertius cvba (extern milieuverantwoordelijke)
-
Carl BOSTEELS : Communicatieverantwoordelijke VPR Consult bvba
Aanwezig voor het ‘publiek’:
-
12 deelnemers
| 19.10u |
Carl Bosteels opent de vergadering:
-
Verwelkomt de deelnemers in naam van Norbord op de 4de openbare informatievergadering
-
Overloopt de agenda van de vergadering en verwijst naar de vragenronde op het einde
-
Stelt sprekers G. Debois en E. Vercauteren voor
-
Geeft toelichting over het aantal uitnodigingen en wie werd uitgenodigd:
. omwonenden in Diepenbeek (Rozendaal-Dorpsheide): 1086
. omwonenden in Genk (Caetsbeek-Kolderbos): 2793
. overheden: lokale besturen Diepenbeek en Genk, milieudienst provincie Limburg, LNE,
VMM en ToVo
-
Geeft het woord aan J. Frazier
| 19.15u |
Jim Frazier dankt de aanwezigen voor hun tijd:
-
Hout is een milieuvriendelijk product. Door het gebruik van de Norbord-producten wordt een
belangrijke hoeveelheid CO2 opgeslagen.
-
Norbord levert continue inspanningen inzake duurzaamheid, o.a. eigen energie via de
biomassacentrale
-
Norbord levert een belangrijke bijdrage aan de lokale economie
-
Nodigt het aanwezige publiek uit voor een bezoek aan het bedrijf
|19.20u |
Evert Vercauteren:
-
Geurbeheersplan, met 4 basispeilers:
. doelvoorschrift (geurimpact voor de omgeving duurzaam en gecontroleerd verminderen),
. stappenplan (welke technologieën zijn beschikbaar? Norbord zet eigen testen op),
. effectiviteitscontrole,
. communicatie.
-
Stappenplan status 2013
Stap 1 – beperken van de houtvoorraad is een blijvende maatregel
Stap 2 / 5 – testinstallatie voor ionisatie luchtemissie leverde teleurstellende resultaten op
Stap 3 – recuperatie drogerlucht in de biomassacentrale werd volledig geïmplementeerd in
2013
Stap 4 – schouwverhoging op de WESP aan de pers staat ‘on hold’ omdat berekeningen een
zeer beperkt effect aantonen en bovendien het effect van een schouwverhoging er eerder in
bestaat dat de emissie verdund wordt maar niet echt wordt verminderd
Stap 6 – opstart van een piloottest met thermofiele biofilters. Installatie zuivert lucht door
middel van bacteriën. Het proces bij Norbord gaat echter gepaard met hoge temperaturen
waardoor deze bacteriën bestand moeten zijn tegen de warme emissiesMomenteel is men er
nog niet in geslaagd om eenbacteriesoort te selecteren die voldoende lang bestand is tegen
deze hitte..
-
Effectiviteitscontrole “geur”
Impactberekeningen gebeuren adhv snuffelmetingen volgens een vast protocol. Toetsing aan
de norm (= referentiesituatie) in de woonwijken Caetsbeek, Kolderbos en
Rozendaal/Dorpsheide.
Op basis van de metingen wordt een geurpluim uitgetekend op het plan van de omgeving. De
gegevens worden mathematisch verwerkt wat resulteert in een impactwaarde die is
uitgedrukt in se/m³ (98P). Deze waarde kan getoetst worden aan de norm.
In 2014 werden niet meteen grote maatregelen genomen, toch engageerde Norbord zich om
snuffelmetingen uit te voeren.
De resultaten ( in se/m³ als 98P) van die controlemeting lagen in de lijn van de cijfers van de
vorige meting en tonen nog steeds een duidelijke geurreductie t.o.v. de referentiesituatie.
Bovendien wordt overal de opgelegde norm van 3 se/m³ (98P) gerespecteerd:
. Rozendaal/Caetsbeek 2,4
. Dorpsheide 1,8
. Kolderbos 2,7
Geurimpact is verder afgenomen, ongeacht de productiestijging sedert 2011.
-
Opvolging “terpenen” in de omgeving
Terpenen zijn de voornaamste component van de houtgeur. Daarom worden er 4 x per jaar
immissiemetingen uitgevoerd. De omgevingslucht wordt bemonsterd in de geurpluim. Via
chemische analyse wordt de aanwezigheid van terpenen bepaald en dan omgerekend naar
de blootstellingsconcentratie. Er wordt enkel nog gemeten op een afstand gelijk aan de
afstand van het bedrijf tot de dichtstgelegen woonzone (Caetsbeek). Op verdere afstand
meten heeft weinig zin aangezien de concentraties aan terpenen nog nauwelijks meetbaar
zijn.
Conclusie: In Caetsbeek worden nog steeds meetbare terpeenconcentraties vastgesteld.
Concentraties altijd ruim lager dan de gezondheidsnorm.
. Norbord blijft metingen voor Caetsbeek verderzetten.
|19.30u |
Guido Debois:
-
Engagement Norbord blijft. Streven naar een lagere impact door
1) opvolgen BBT (Best Beschikbare Technologieën)
2) uitvoeren van periodieke bedrijfsspecifieke BBT
Laatste update van de B-BBT is voorzien voor einde november 2014. In deze B-BBT zullen
extra potentiële maatregelen worden opgenomen:
. studies i.v.m. gebruik van recyclagehout en van terpeenarm hout
. mogelijke optie (na verder studie) blijft de ontplooiing van een warmtenet tussen Norbord
en buurbedrijven
Niet weerhouden: thermofiele biofilter
-
Gerichte selectie houtgrondstof met laag terpeengehalte
Huidige houtmix voornamelijk met den en spar. Omwille van het hoge terpeengehalte van
deze houtsoorten wordt gezocht naar het inzetten van een aangepaste houtmix met
loofhout en recyclagehout.
Marktonderzoek naar beschikbaarheid van deze houtsoorten is zeker nog in uitvoering.
Knelpunten en technische randvoorwaarden
Recyclagehout
. nieuwe flaker/verspaander zou nodig zijn, investering 3,0 miljoen euro
. materiaal zal enkel geschikt zijn om te worden ingezet in de middenlaag van de plaat,.;
Aanpassing aan de bestaande installaties zal zeker noodzakelijk zijn ,
.Projectteam werkt aan de technische uitwerking alsook aan de berekening van de
investering die hiervoor nodig zijn
Loofhout
. beschikbaar nabij = dunningshout uit bosexploitatie doch voor grote volumes dient men
beroep te doen en gerichte explotatie in binnen en buitenland
. Voor bepaalde soorten loofhout dient een ander type (nieuw) ontschorser en
invoersysteem te worden voorzien , investering 4,0 miljoen euro
. Bijkomende maatregel is overstappen op standaard afmeting voor loofhout (ook Den ).
Deze standaardlengte is 3 meter (nu werkt Norbord met aangevoerd hout van 2,4 meter),
hierdoor zijn er aanpassingen aan invoer installatie van de flaker nodig, investering 1,5
miljoen euro
. Er wordt gestreefd naar een inze 10 à 15% loofhout gezien er beperkingen zijn mbt
verschillende vochtgehaltes van de houtsoorten (mengeling)
Uitvoering van deze maatregelen vraagt onderzoek, investeringen en kapitaal gegenereerd
uit eigen bedrijfsactiviteiten en dit door :
. kostenverlaging van het product
. overschakelen op 3 meter-hout
. meer platen produceren binnen eenzelfde termijn , om dit laatste mogelijk te maken werd
er een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend en goedgekeurd en dit voor een
jaarlijkse productie van 400.000 m³ (= toename met 40.000 m³/jaar tov vorige
milieuvergunning)
-
Update stappenplan
Stap 7 – onderzoek haalbaarheid warmtenet (2014)
Stap 8 – onderzoek haalbaarheid gebruik terpeenarm en recyclagehout (2014-2015)
Stap 9 – inzetten terpeenarm hout (2016) en recyclagehout (langere termijn)
De kans bestaat dat het inzetten van 3 meter hout (inzetten van terpeenarm hout) naar voor
wordt geschoven en er mogelijks in 2015 aanpassingen worden uitgevoerd om hiermee te
testen.
-
Communicatie.
Volgende informatievergadering in november 2015
Volgende nieuwsbrief begin 2015
Elektronisch loket: verslag, presentatie en persbericht informatievergadering – alle
nieuwsbrieven – reageren via ‘Contact’. Let op! Nieuwe URL = www.norbord.eu
Bedrijfsbezoek: enkele data zullen worden voorgesteld, eventueel in combinatie met
volgende informatievergadering die dan on site zou gehouden worden
|19.45u |
Vragenronde:
1) Vraag van Guido Truyen :
“Mijn eerste vraag naar de mogelijkheid van een bedrijfsbezoek is meteen beantwoord.”
“Mijn tweede vraag is of een delegatie van de stad Genk aanwezig is?”
Milieuambtenaar van Stad Genk bevestigt vanuit de zaal.
2) Vraag van Peter Prévot :
“Wat zijn de gevolgen van de geurhinder? Kan er als gevolg daarvan hoofdpijn optreden? Of is dit
schadelijk voor de gezondheid?”
Antwoord van Evert Vercauteren :
“Er zijn geen aanwijzingen dat de lage concentraties in de omgeving van Norbord de gezondheid in
gevaar kunnen brengen. Ik verwijs hierbij naar het milieu-effect rapport dat is opgemaakt ikv de
hervergunning waarin de deskundige mens een studie aanhaalt waaruit kan worden afgeleid dat de
huidige concentraties in de omgeving van Norbord ver onder de waarden liggen die in verband
kunnen gebracht worden met effecten op de gezondheid. Ook naar risicogevoelige receptoren zoals
oudere mensen, zieken en kinderen blijft met de huidige gehanteerde norm een veilige grens
behouden.
Bij zeer hoge concentraties terpeen zou volgens bepaalde studies mogelijk hoofdpijn kunnen
optreden, maar dan spreken we over waarden op ‘milligram’ niveau in tegenstelling tot de
‘microgram’ waarden waarvan hier sprake.”
3) Vraag van Patrick Hermans :
“Komen er nog klachten rechtstreeks bij Norbord binnen?”
Antwoord van Guido Debois :
“Dit jaar zijn bij Norbord twee klachten binnengekomen, waarvan één uit Diepenbeek (waarneming
in het centrum) en één uit Genk. Norbord gaat in dergelijke gevallen altijd ter plaatse om zelf een
waarneming te doen. Klachten worden immers altijd ernstig genomen.
In totaal zouden er vier klachten geweest zijn, maar die werden niet allemaal aan Norbord
doorgegeven. Norbord is vragende partij om alle klachten doorgesluisd te krijgen, zodat deze volgens
de vooropgestelde procedure behandeld kunnen worden.”
|19.55u |
Er worden geen verdere vragen gesteld. Carl Bosteels bedankt de toehoorders voor hun
aanwezigheid en sluit de vergadering.
Verslag : Betty De Boeck (VPR Consult) –19/11/2014