JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB

JAARVERSLAG 2013
STICHTING VSB
VERMOGENSFONDS
Goedgekeurd in de Bestuursvergadering
van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014
Utrecht, 23 april 2014
VSB Vermogensfonds
INHOUDSOPGAVE
Verslag van het bestuur
1. Verslag van het bestuur4
2. Geschiedenis7
3. Vermogensbeheer 8
4. Organisatie12
5. Verklaring van het bestuur15
Jaarrekening
Balans per 31 december 201317
Staat van baten en lasten over 201318
Kasstroomoverzicht 201319
Algemene toelichting20
Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva 20
Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat 21
Toelichting op de balans per
31 december 201322
Toelichting op de staat van baten en
lasten over 201326
Overige gegevens
2
Bestemming saldo 201328
Accountantsverklaring29
Verslag van het bestuur
3
VSB Vermogensfonds
1.Verslag van het Bestuur
Voor u ligt het verslag 2013 van Stichting VSB Vermogensfonds. Het
verslag biedt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en
resultaten van VSB Vermogensfonds in het afgelopen jaar.
VSB Vermogensfonds heeft als enige activiteit het beheer van een
aanzienlijk vermogen. Naast de statutaire doelstelling tot instandhouding
van het vermogen in reële zin streeft het bestuur ernaar beleggings­
resultaten te realiseren, zodat wij Stichting VSBfonds in staat kunnen
stellen haar statutaire doelstellingen op sociaal en maatschappelijk vlak te
realiseren.
Na de aanpassingen die in 2012 werden doorgevoerd in de verdeling van
middelen over de verschillende beleggingscategorieën, is de samen­
stelling van de beleggingsportefeuille in dit verslagjaar niet wezenlijk
veranderd.
Risicobeheer
Ons beleid is om – waar mogelijk – te beleggen in indexvolgende fondsen.
Daardoor is het risico dat samenhangt met beleggen voor een groot deel
beperkt tot de ‘macrorisico’s’, die samenhangen met de keuze van de
indexen. Het risico van de totale beleggingportefeuille wordt bepaald door
de allocatiekeuze van de verschillende beleggingscategorieën. Naast de
specifieke risico’s die samenhangen met deze beleggingscategorieën, zijn
er nog eventuele operationele risico’s, tegenpartijrisico’s en valutarisico’s.
Zowel de beleggings- als de financiële administratie hebben we uitbesteed
aan Kas Bank N.V. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van
Kas Bank zijn nauwkeurig beschreven in de Service Level Agreement, die
we met Kas Bank overeen zijn gekomen. VSB Vermogensfonds heeft
geen derivaten, synthetische producten of andersoortige beleggingen met
een mogelijk tegenpartijrisico. Voor de beleggingen in aandelen- en
­obligatiefondsen is gekozen voor die fondsen waar het uitlenen van de
onderliggende aandelen niet is toegestaan. De bewaarneming van
effecten en participaties is in de jurisdicties waar onze vermogensbeheer­
ders en bewaarbedrijven actief zijn, net zo georganiseerd als in Nederland
via afgescheiden depots.
In het verslagjaar hebben we een beleggingsresultaat behaald van in
totaal € 65,9 miljoen. Dit betekent een rendement op beleggingen van
6,5%.
De beleggingsportefeuille nam met € 46,6 miljoen in waarde toe. Dat
bedrag is toegevoegd aan de beleggingsreserve. Daarnaast bedroegen de
netto gerealiseerde baten uit vermogensbeheer € 19,3 miljoen.
4
Verslag 2013
Na aftrek van de donatie aan VSBfonds van € 30 miljoen en de lasten in
het verslagjaar resteert een negatief resultaat van € 11,6 miljoen. Samen
met de toename van de beleggingsreserve van € 46,6 miljoen en de pro
rata resultaattoedeling aan het Van Haeftenfonds van € 76.940 nam het
eigen vermogen toe met € 34,9 miljoen (3,5%). Gezien de economische
omstandigheden die ook in 2013 nog steeds moeilijk waren, stemt het
behaalde resultaat tot tevredenheid.
Net als in 2013 heeft het bestuur voor 2014 weer een bedrag van € 30
miljoen beschikbaar gesteld aan VSBfonds voor haar jaarlijkse donaties
en organisatiekosten.
Resultaat 2013
Het totale beleggingsresultaat uit vermogensbeheer bedroeg € 65,9 miljoen.
Dit bedrag bestaat voor € 19,3 miljoen uit netto baten uit vermogensbe­
heer, die verantwoord zijn in de staat van baten en lasten, en € 46,6
miljoen uit ‘niet-gerealiseerde’ waardemutaties die zijn toegevoegd aan de
beleggingsreserve. Het bedrag van € 19,3 miljoen netto baten uit vermo­
gensbeheer bestaat voor € 6,1 miljoen uit gerealiseerde koersresultaten
en € 13,2 miljoen uit directe beleggingsopbrengsten (dividenden en rente­
opbrengsten).
De totale kosten in het verslagjaar bedroegen € 1.005.000. Daarvan waren
€ 829.000 kosten van externe vermogensbeheerders en adviseurs en
kosten van bewaarneming, administratie en verslaglegging. Hierbij willen
wij opmerken dat de totale kosten aanzienlijk hoger zijn dan de kosten, die
we in de staat van baten en lasten verantwoorden. De vermogensbeheer­
ders State Street, BlackRock en Theodoor Gilissen brengen de beheer­
kosten ieder kwartaal of half jaar rechtstreeks bij VSB Vermogensfonds in
rekening. Bij de andere beleggingen worden de beheerkosten door de
vermogensbeheerders in rekening gebracht bij de door hun beheerde
fondsen. Die kosten hebben een drukkend effect op het behaalde beleg­
gingsresultaat van de fondsen en worden niet verantwoord onder de
kosten voor vermogensbeheer.
Over het in 2013 gemiddeld belegde vermogen van € 1,014 miljard werd
een bedrag van € 1,059 miljoen of 0,10% aan kosten betaald die direct
met het vermogensbeheer samenhangen. Dit bedrag bestaat uit kosten
van € 726.000, die we in de staat van baten en lasten verantwoorden, en
€ 333.000 geactiveerde aankoopkosten. Op basis van de TER (Total
Expense Ratio) van de fondsen waarin we beleggen, is een schatting
gemaakt van de kosten die rechtstreeks bij de fondsen in rekening worden
gebracht. Deze kosten zijn niet zichtbaar in onze jaarrekening, maar
hebben een drukkend effect op het rendement dat de fondsen behaalden.
Op basis van onze participaties in de beleggingsfondsen hebben wij een
pro rata kostenbedrag berekend van € 2.896.955. Met inbegrip van deze
5
VSB Vermogensfonds
‘indirecte’ kosten, die de vermogensbeheerders bij de beleggingsfondsen
in rekening brengen, is het percentage van de totale kosten circa 0,39%.
In de staat van baten en lasten verantwoorde kosten
Geactiveerde aankoopkosten effecten
Schatting van de pro rata kosten beleggingsfondsen
op basis van TER
Totaal
€726.146
€333.201
€2.896.955
€3.956.302
Het negatieve resultaat over het jaar 2013, dat we aan de Algemene
Reserve onttrokken, bedraagt € 11,6 miljoen. Inclusief de toevoeging aan
de beleggingsreserve van € 46,6 miljoen nam het eigen vermogen echter
toe met 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Conform de waarderingsregels
verantwoorden we de (gesaldeerde) waardemutaties van de beleggingen
in de staat van baten en lasten zolang de totale waarde van de beleg­
gingen onder de historische kostprijs ligt. Bij een waardering boven de
historische kostprijs verwerken we de waardemutaties in de beleggings­
reserve. De totale waardemutatie van € 46,6 miljoen in dit verslagjaar is
verantwoord als toename van de beleggingsreserve.
Van Haeftenfonds
In 2013 is in het kader van een finale afrekening nog een bedrag van
€ 10.000 ontvangen. Het totaalbedrag is verantwoord onder het fonds dat
de naam draagt van de erflaatster: het Van Haeftenfonds. Overeenkomstig
de wens van de erflaatster is het doel van dit fonds financiële ondersteu­
ning te geven aan projecten voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte
mensen. Het vermogen dat voor dit fonds beschikbaar is, vormt een
onderdeel van het totaal belegd vermogen van VSB Vermogensfonds.
Jaarlijks wordt een pro rata deel van het beleggingsresultaat aan dit
vermogen toegevoegd. Over het verloop van dit ‘fonds op naam’ doen we
jaarlijks verslag.
Het bestuur kwam in 2013 vijf keer bijeen voor vergaderingen. Daarnaast
heeft het bestuur zich eind 2013 in een evaluatievergadering gebogen
over zijn eigen functioneren.
De financiële commissie bestond in 2013 uit de heren Compaijen (voor­
zitter), Idzerda en Van der Knaap. De financiële commissie kwam zeven
keer bij elkaar. Voor het beleggingsbeleid en de omvang van de beschik­
bare uitkeringen aan VSBfonds werkte de financiële commissie voorstellen
uit, die zij vervolgens als preadviezen voorlegde aan het bestuur.
De samenstelling van het bestuur is in dit verslagjaar onveranderd
gebleven.
6
Verslag 2013
2. Geschiedenis
VSB Vermogensfonds is eind 2007 ontstaan door een splitsing van
VSBfonds. VSB Vermogensfonds bezit en beheert het vermogen dat
VSBfonds in staat stelt haar maatschappelijke doelstellingen te verwezen­
lijken. VSB Vermogensfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur
van VSB Vermogensfonds en de Raad van Toezicht van VSBfonds
vormen een personele unie.
Het vermogen van VSB Vermogensfonds kent zijn oorsprong in 1817 toen
het Departement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in
Haarlem een Nutsspaarbank oprichtte. Mede op voorstel van Koning
Willem I, en later ook mede op initiatief van lokale gemeenten, werden in
de jaren erna vele andere Nutsspaarbanken opgezet. Deze hadden als
doel de spaarzin van de ‘gewone burger’ te bevorderen. Dit was hiervoor
nog niet mogelijk door het ontbreken van toegankelijke spaarvoor­
zieningen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn veel Nutsspaarbanken samen­
gegaan en uiteindelijk gefuseerd tot de VSBbank. VSB staat voor
‘Verenigde Spaarbank’. De aandelen van de VSBbank werden, samen met
die van diverse andere bankgelieerde vennootschappen, gehouden door
VSB Groep NV. De aandelen van VSB Groep NV waren in handen van
Stichting VSB.
In 1990 fuseerde VSB Groep met AMEV. Stichting VSB veranderde haar
naam in Stichting VSBfonds. Binnen een jaar volgde een volgende fusie,
dit keer van AMEV met het Belgische AG. Het resultaat was de nieuwe
Fortis Groep. Stichting VSBfonds werd in 1990 als gevolg van beide fusies
de grootste aandeelhouder van AMEV en later een van de grootste
aandeelhouders van Fortis. Begin 2009 heeft VSB Vermogensfonds zijn
laatste aandelen Fortis verkocht.
7
VSB Vermogensfonds
3. Vermogensbeheer
Doelstellingen
VSB Vermogensfonds kent voor het vermogensbeheer twee belangrijke
doelstellingen:
1. Het vermogen zodanig beheren dat jaarlijks uitkeringen aan
VSBfonds kunnen worden gedaan waarmee dat fonds zijn maat­
schappelijke doelstellingen kan realiseren.
2. Het vermogen zodanig beheren dat dit in reële termen op lange
termijn in stand blijft.
Deze twee doelstellingen vormen het uitgangspunt voor ons beleggings­
beleid. Voor inflatie rekenen we met een langjarig gemiddelde van 2% en
voor het nagestreefde portefeuillerendement met een langjarig gemiddelde
opbrengst van 5,5%. Daarnaast wil het bestuur de kans dat de omvang
van het vermogen op enig moment met een groot percentage daalt, zo
veel mogelijk beperken.
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten hebben we de ‘strate­
gische’ verdeling over de verschillende beleggingscategorieën vastgesteld
op 50% zakelijke waarden en 50% vastrentende waarden. De belegging in
zakelijke waarden wordt – binnen een bepaalde bandbreedte – gespreid
over aandelen (30%), onroerend goed (15%) en alternatieve beleggingen
(5%). De vastrentende beleggingen worden verdeeld over overheid en
semi-overheid (27,5%) en bedrijfsobligaties (22,5%). Besloten is om de
strategische ‘asset allocatie’ opnieuw te toetsen aan de doelstellingen voor
beoogd rendement en risico. Hiertoe zullen we in 2014 weer een uitge­
breide ALM-studie laten uitvoeren. De huidige portefeuilleverdeling is
gebaseerd op een ALM-studie, die Ortec in 2008 uitvoerde, en een
beperkte update in 2012, die werd uitgevoerd door Towers Watson.
Voor het beheer van het vermogen hebben we ervoor gekozen om – waar
mogelijk – te werken op basis van ‘passief’ (index gerelateerd) beheer.
In het verslagjaar heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheden
om het beleggingsbeleid in lijn te brengen met zijn opvattingen over
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.
Besloten is om zoveel mogelijk te kiezen voor fondsen met een uitsluitin­
genbeleid. Als eerste stap is besloten de allocatie aan het State Street
MSCI World aandelenfonds om te zetten in participaties in drie ‘screened’
regiofondsen, die ook door State Street beheerd worden en die bij elkaar
het universum van de MSCI World index omvatten. Deze omzetting is
begin 2014 doorgevoerd.
Aan nieuwe vermogensbeheerders zullen we de voorwaarde stellen dat
deze de United Nations Principles for Responsible Investment hebben
8
Verslag 2013
ondertekend. Zeven van onze huidige acht vermogensbeheerders hebben
deze ‘Principles’ ondertekend.
Vermogensbeheerders
Voor het beheren van zijn vermogen maakt VSB Vermogensfonds gebruik
van de diensten van de volgende externe vermogensbeheerders:
Vastrentende beleggingen
Theodoor Gilissen:
Voor beheer van de portefeuille in euro luidende staatsleningen, uitge­
geven door Duitsland en Nederland (indexvolgend).
State Street:
Voor het beheer van de participaties in twee indexvolgende bedrijfsobliga­
tiefondsen (in euro).
BlackRock:
Voor het beheer van twee indexvolgende ‘Sovereign Screened Bond’
fondsen.
Oaktree:
Voor het actief beheer van twee ‘High Yield’ portefeuilles.
Aandelen
State Street:
Voor het passief beheer van participaties in drie aandelenfondsen.
Onroerend goed
CBRE Real Estate Investments:
Voor het actief beheer van een portefeuille bestaande uit participaties in
Europese niet-beursgenoteerde onroerendgoedfondsen.
Kempen Capital Management:
Voor het actief beheer van een beursgenoteerde belegging in een onroe­
rendgoedfonds.
Schroder Property Investment Management:
Voor het actief beheer van een niet-beursgenoteerde onroerendgoed­
portefeuille.
Overig
Edmond de Rothschild:
Voor het actief beheer van een alternatieve belegging.
De vermogensbeheerders rapporteren aan Kas Bank die de beleggings­
administratie en de financiële administratie verzorgt.
9
VSB Vermogensfonds
Bij de uitvoering van de besluitvorming – en voor advies aan de financiële
commissie – wordt het bestuur van VSB Vermogensfonds ondersteund
door zijn adviseur, de heer B.J.H.S. Feilzer.
Rendement
De gewogen benchmark voor het beoogde rendement op de totale porte­
feuille in 2013 bedroeg 5,46%. Het behaalde rendement bedroeg 6,52%.
Dat dit resultaat hoger is dan verwacht, is nagenoeg geheel toe te
schrijven aan de goede resultaten op de beleggingen in aandelen.
Het resultaat van de verschillende beleggingscategorieën bedroeg:
Aandelen
Vastrentende beleggingen
Onroerendgoed
Hedge Fund
Benchmark
Behaald resultaat
16,88%
0,56%
0,97%
3,18%
18,58%
0,41%
0,76%
7,93%
Valutarisico
Valutarisico gerapporteerd in Euro per 31 december 2013:
EUR : € 663 miljoen 63%
US $ : € 219 miljoen 21%
GBP : € 34 miljoen 3%
JPY : € 30 miljoen 3%
CAN $: € 11 miljoen 1%
CHF : € 10 miljoen 1%
Overig: € 91 miljoen 8%
Het totaalbedrag van € 91 miljoen aan overige valuta’s is verdeeld over 27
verschillende valuta’s. Van deze 27 valuta’s is de grootste positie in één
valuta € 8 miljoen.
Credit Rating vastrentende beleggingen
Van het totaalbedrag van € 481 miljoen dat belegd is in vastrentende
waarden, is € 359 miljoen belegd in ‘investment grade’ obligaties. De
verdeling over de verschillende risicocategorieën is als volgt:
AAA
AA (AA+, AA, AA-, AA1, AA2 en AA3)
A
(A-, A, A+, A1, A2 en A3)
BBB (BBB-, BBB, BBB+,Baa1, Baa2 en Baa3)
Totaal ‘Investment grade’ obligaties
Overig
Totaal
10
€
€
€
€
€
€
€
159 miljoen
53 miljoen
87 miljoen
59 miljoen
359 miljoen
122 miljoen
481 miljoen
33%
11%
18%
12%
75%
25%
100%
Verslag 2013
Uitkeringen aan VSBfonds
In 2013 hebben we € 30 miljoen aan VSBfonds ter beschikking gesteld om
de sociaal-maatschappelijke doelstelling in te vullen en de kosten van de
organisatie te dekken.
Voor het jaar 2014 hebben we wederom een donatie van € 30 miljoen
toegezegd aan VSBfonds. Van dit bedrag is € 26 miljoen voorzien voor
donaties en € 4 miljoen voor de kosten van de organisatie.
Ook de komende jaren streeft VSB Vermogensfonds er naar jaarlijks – op
basis van het beleggingsbeleid – aan VSBfonds een uitkering van € 30
miljoen beschikbaar te stellen voor donaties en organisatiekosten.
Over de periode vanaf 1990 is in totaal € 661 miljoen beschikbaar gesteld
voor donaties.
11
VSB Vermogensfonds
4. Organisatie
Benoemingsprocedure
Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast benoemt het
bestuur uit zijn midden de voorzitter. Het aantal bestuursleden bedraagt
ten minste vijf. Voor het volledig kunnen uitoefenen van alle bevoegd­
heden van het bestuur dient het bestuur uit minimaal drie bestuursleden te
bestaan.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar
met de mogelijkheid van maximaal twee verlengingen voor elke keer vier
jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur
een rooster van aftreden.
Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen een honorering van € 12.000 per jaar.
Voor de leden van het bestuur die daarnaast ook lid zijn van de financiële
commissie bedraagt de honorering € 16.000 per jaar. Aan de leden van
het bestuur zijn verder geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Door nieuwe wetgeving zijn de bestuurders met ingang van 2013 verplicht
BTW in rekening te brengen over het bedrag van hun honorering. De
totale bestuurskosten bedroegen € 134.000, waarvan € 23.000 BTW.
VSB Vermogensfonds heeft geen personeel in dienst. De heer Feilzer
onderhoudt als adviseur namens het bestuur de relatie met Kas Bank, de
vermogensbeheerders, externe adviseurs en de accountant en draagt
zorg voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Daarnaast worden alle
administratieve werkzaamheden verricht vanuit het kantoor van de heer
Feilzer. De honorering van de heer Feilzer bedroeg € 30.000. Het totaalbe­
drag voor secretariële ondersteuning, administratieve werkzaamheden en
kantoorkosten bedroeg € 22.500.
12
Verslag 2013
Samenstelling bestuur
Per 31 december 2013 bestond het bestuur van VSB Vermogensfonds uit de
volgende personen:
De heer drs. C.J. Beuving, voorzitter
Datum van aftreden: 31 december 2016
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Fortis Bank Nederland Holding NV
- voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Friesland Bank Holding NV
Huidige nevenfuncties
- penningmeester Algemeen Bestuur en
Dagelijks Bestuur Nederlandse
Bachvereniging, Utrecht
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Tearfund Nederland, Zeist
- voorzitter Bestuur Stichting
Microfinanciering in Nederland
(h.o.d.n. Qredits), Almelo
- voorzitter Raad van Commissarissen
NIBE-SVV, Amsterdam
- voorzitter Zorgondersteuningsfonds,
Soesterberg
- lid Raad van Commissarissen Friesland
Bank NV, Leeuwarden
- penningmeester Stichting Kasteel
Amerongen
Mevrouw mr. M. Bijkerk
Datum van aftreden: 31 december 2017
Functies in de samenleving
- notaris/partner Houthoff Buruma
Huidige nevenfuncties:
- ambassadeur Stichting Het Rijksmuseum
- bestuurslid Stichting John Adams Institute
De heer prof. dr. B. Compaijen
Datum van aftreden: 31 december 2016
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- voormalig hoogleraar algemene economie
in het bijzonder gericht op de financiële
sector aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
Huidige nevenfuncties
- penningmeester/secretaris Stichting Eigen
Fondsen Tetterode College, Haarlem
- bestuurslid Schuurman Schimmel-van
Outeren Stichting, Haarlem
- secretaris College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente, Velp
De heer J.L.M. Bartelds RA
Datum van aftreden: 31 december 2015
Mevrouw dr. L.J. Gunning-Schepers
Datum van aftreden: 31 december 2014
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Fortis N.V./S.A.
Functies in de samenleving
voorzitter College van Bestuur Universiteit van
Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam
Huidige nevenfuncties
- lid Raad van Toezicht St. Antonius
Ziekenhuis Nieuwegein
- lid Bestuur St. Antonius Onderzoeksfonds
- voorzitter Bestuur Carel Nengermanfonds
- lid Raad van Toezicht Stichting
Zorgspectrum
- voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice
Nieuwegein
- voorzitter Bestuur R.K.
Luchthavenpastoraat Schiphol
- lid Raad van Toezicht Coöperatie Eerstelijns
Medisch Centrum Nieuwegein U.A.
Huidige nevenfuncties
- lid Raad van Commissarissen
Concertgebouw, Amsterdam
- bestuurslid Vrienden van het
Concertgebouw, Amsterdam
- voorzitter Raad van Toezicht Rijksakademie
voor Beeldende Kunsten, Amsterdam
- lid Raad van Toezicht Netherlands
Genomics Initiative, Den Haag
- voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad
Aids Fonds, Amsterdam
- lid Maatschappelijke adviesraad Voortgezet
Onderwijs, Utrecht
- kroonlid SER
13
VSB Vermogensfonds
Internationaal
- Board Cambridge University Health
Partners (internationaal adviseur)
- International Advisory Board, Universiteit
van Heidelberg
De heer mr. H.H. Idzerda
Datum van aftreden: 31 december 2017
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- voormalig lid Raad van Bestuur F. van
Lanschot Bankiers
- thans zelfstandig financieel adviseur
Huidige nevenfuncties:
- penningmeester Stichting Slot Zuylen
- bestuurslid Stichting Notarieel
Pensioenfonds
- bestuurslid Pensioenfonds C1000
- bestuurslid Pensioenfonds Super de Boer
- bestuurslid Stichting R&O
De heer drs. J.W.M. van der Knaap
Datum van aftreden: 31 december 2015
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- voormalig lid Raad van Bestuur ASR
Nederland
- voormalig lid Raad van Commissarissen
365/Arboned
Huidige nevenfuncties:
- onafhankelijk voorzitter Stichting
Bedrijfstak­pensioenfonds Vervoer
De heer drs. W. Weijland
Datum van aftreden: 31 december 2016
(statutaire verlenging mogelijk)
Functies in de samenleving
- Directeur-bestuurder Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden
Huidige nevenfuncties
- lid Raad van Advies van de Stichting
Friends of Saqqara
- voorzitter Museumoverleg Leiden
- lid Raad van Adviseurs Vereniging
Rembrandt
- lid landelijk Bestuur Open Monumentendag
- lid Bestuur Friends of Codart
- lid Nationale Unesco Commissie
- lid wetenschappelijke adviesraad Koninklijk
Nederlands Instituut Rome
14
Verslag 2013
5. Verklaring van het bestuur
Vaststelling
Het bestuur heeft de jaarrekening 2013 van Stichting VSB
Vermogensfonds vastgesteld in de vergadering van 23 april 2014.
Resultaatsbestemming
Het bestuur heeft de resultaatsverdeling zoals opgenomen in de staat van
baten en lasten vastgesteld.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier
vermeld moeten worden.
Accountantsverklaring
De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers gecontroleerd en van
een goedkeurende verklaring voorzien.
Utrecht, 23 april 2014
De heer drs. C.J. Beuving, Voorzitter
De heer J.L.M. Bartelds R.A.
Mevrouw mr. M. Bijkerk
De heer prof. dr. B. Compaijen
Mevrouw dr. L.J. Gunning- Schepers
De heer mr. H.H. Idzerda
De heer drs. J.W.M. van der Knaap
De heer drs. W. Weijland
15
VSB Vermogensfonds
Jaarrekening
16
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Activa
2013
€ 000
Financiële Vaste
activa
Beleggingen
- Aandelen
- Obligaties
- Overige
350.468
480.942
188.759
1
Vlottende activa
Overige vorderingen en
transitoria
Liquide middelen
2012
€ 000
2
3
1.020.169
4.206
34.466
Totaal activa
PASSIVA
328.430
487.554
191.755
3.101
15.075
38.672
18.176
1.058.841
1.025.915
2013
€ 000
Eigen vermogen
Algemene reserve
Beleggingsreserve
Van Haeftenfonds
4
5
6
1.007.739
2012
€ 000
927.604
89.901
4.065
939.335
43.287
3.978
1.021.570
Kortlopende
schulden
Stichting VSBfonds
Overige schulden
Totaal passiva
17
7
8
36.314
957
986.600
39.314
1
37.271
39.315
1.058.841
1.025.915
VSB Vermogensfonds
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
Staat van Baten en Lasten
Opbrengst uit beleggingen
Gerealiseerd koersresultaat beleggingen
Ongerealiseerd valutaresultaat
9
Netto baten uit vermogens­
beheer
Bestuurskosten
Kosten van het beheer van beleggingen
Overige kosten
Totaal kosten van de
­organisatie
10
11
12
2013
€ 000
2012
€ 000
13.271
6.128
(49)
12.375
41.691
(22)
19.350
54.044
133
726
146
94
592
161
1.005
847
Uitkering aan VSBfonds
Terugontvangst van VSBfonds
30.000
0
30.000
(100)
Totaal Uitkeringen
30.000
29.900
Batig saldo
(11.654)
23.297
18
Verslag 2013
KASSTROOMOVERZICHT 2013
Kasstroom uit beleggings­
activiteiten
Resultaat verslagperiode
Gerealiseerde waardeveranderingen
Ongerealiseerde waardeveranderingen
Aankoop van beleggingen
Verkoop van beleggingen
Koersverschillen vreemde valuta
2013
€ 000
2012
€ 000
(11.654)
23.297
(6.128)
49
(189.810)
230.122
(41.691)
22
(616.646)
640.040
(49)
(22)
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
(1.105)
956
7.102
1
Kasstroom uit financierings­
activiteiten
R/C VSBfonds
Aanwending Bestemmingsfonds
Storting gelden Van Haeftenfonds
Onttrekking Van Haeftenfonds
(3.000)
0
10
-
(8.496)
0
1.724
(103)
Mutatie in liquide middelen
19.391
7.228
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
15.075
19.391
7.847
7.228
Stand per 31 december
34.466
15.075
19
VSB Vermogensfonds
Toelichting op de balans en staat van baten
en lasten
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
Het doel van VSB Vermogensfonds is het voor inflatie gecorrigeerd
vermogen in stand te houden en donaties te doen voor sociaal-maat­
schappelijke doeleinden via VSBfonds.
Het VSB Vermogensfonds is gevestigd aan de Newtonlaan 207 te Utrecht.
Gelieerde partijen
VSBfonds wordt aangemerkt als een gelieerde partij. De uitkering aan
VSBfonds wordt separaat getoond in de jaarrekening
Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met verslaggevings­
regels, die in Nederland algemeen aanvaard zijn. In het bijzonder is de
‘Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven’
gevolgd.
Activa en passiva waarderen we in het algemeen tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of tegen de actuele waarde. Als we geen specifieke
waarderingsgrondslagen vermelden, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening luidt in
duizenden euro’s.
Beleggingen
Beleggingen waarderen we tegen de reële waarde. Beleggingen met een
beursnotering worden in beginsel gewaardeerd tegen de slotkoers van de
laatste beursdag van de verslaggevingperiode.
Beleggingen waar geen beursnotering voor beschikbaar is, worden
gewaardeerd tegen een benaderde marktwaarde. Deze bepalen we op
basis van ‘broker quotes’ of op basis van de intrinsieke waarde per partici­
patie, die de beheerder van het fonds op de balansdatum opgeeft.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden waarderen we tegen reële waarde. Voorzieningen
wegens oninbaarheid brengen we in mindering op de boekwaarde van de
vordering.
20
Verslag 2013
Algemene reserve
Deze reserve heeft de functie van vermogensbuffer. Positieve en nega­
tieve saldi van de staat van baten en lasten worden ten gunste of ten laste
van deze reserve gebracht.
Beleggingsreserve
Aan de beleggingsreserve voegen we de ongerealiseerde koerswinsten uit
hoofde van beleggingen toe. Ongerealiseerde koersverliezen uit hoofde van
beleggingen brengen we ten laste van de beleggingsreserve. Een even­
tueel tekort van de beleggingsreserve om ongerealiseerde koersverliezen
te compenseren brengen we ten laste van de staat van baten en lasten.
Dotaties en onttrekkingen worden op totaal portefeuilleniveau bepaald.
De ongerealiseerde koersverschillen worden bepaald als het verschil
tussen de reële waarde aan het einde van het boekjaar en de (gemiddelde)
historische kostprijs, gecorrigeerd voor de tegenboeking van ongereali­
seerde koersresultaten die in voorgaande jaren al verantwoord zijn.
Bestemmingsfonds
Het Van Haeftenfonds betreft een verkregen erfenis. De erflaatster heeft bij
testament bepaald dat uitkeringen gedaan moeten worden aan instellingen
die zich inzetten voor de geestelijke en lichamelijke gehandicaptenzorg.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Opbrengst uit beleggingen
Onder opbrengst uit beleggingen zijn rente- en dividendopbrengsten
verantwoord.
Gerealiseerde koersresultaten
De gerealiseerde koersresultaten bepalen we door op de verkoopop­
brengst (minus verkoopkosten) de historische (gemiddelde) kostprijs in
mindering te brengen.
Transactiekosten verwerken we rechtstreeks in de staat van baten en
lasten.
Ongerealiseerd valutaresultaat
Ongerealiseerd valutaresultaat betreft de omrekening van liquide middelen
in vreemde valuta’s naar euro’s tegen de koers per balansdatum.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode.
21
VSB Vermogensfonds
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Financiële vaste activa
1. Beleggingen
Aandelen Obligaties
€ 000
€ 000
Marktwaarde per
31 december 2012
Aankopen
Verkopen
Gerealiseerd resultaat
op verkopen /
aflossingen
Ongerealiseerd
resultaat
Marktwaarde per
31 december 2013
328.430
18.844
(53.768)
487.554
170.527
(169.357)
Overige
€ 000
Totaal
€ 000
191.755 1.007.739
303
189.810
(6.861) (230.122)
9.850
(2.554)
(1.168)
6.128
47.112
(5.228)
4.730
46.614
480.942
188.759
1.020.169
Aandelen Obligaties
€ 000
€ 000
Overige
€ 000
Totaal
€ 000
350.468
Marktwaarde per
31 december 2011
Aankopen
Verkopen
Gerealiseerd resultaat
op verkopen /
aflossingen
Ongerealiseerd
resultaat
Marktwaarde per
31 december 2012
306.203
233.726
(257.520)
472.403
376.626
(379.681)
175.201
4.294
(2.839)
(86)
953.807
614.646
(640.040)
32.580
9.197
41.691
13.441
9.009
15.185
37.635
328.430
487.554
191.755
1.007.739
Onder Overige zijn opgenomen Hedgefunds en Onroerendgoedfondsen.
Genoteerd
Ongenoteerd
915.074
105.095
Totaal beleggingen
22
1.020.169
Verslag 2013
Vlottende Activa
2. Overige vorderingen en t
­ ransitoria
2013
€ 000
2012
€ 000
Nog af te wikkelen effectentransacties
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen dividend
Opgelopen couponrente
Overige vorderingen
2.036
0
52
2.118
0
1
0
888
2.212
0
Totaal
4.206
3.101
2013
€ 000
2012
€ 000
Ten behoeve van Fondsmanagers
Vrij beschikbare banksaldi
3.319
31.147
1.602
13.473
Totaal
34.466
15.075
3. Liquide middelen
Eigen vermogen
Toelichting op ontwikkeling vermogen
Het eigen vermogen van VSB Vermogensfonds (exclusief het Van
Haeftenfonds en de beleggingsreserve) is in 2013 afgenomen met
€ 11,731 miljoen.
4. Algemene reserve
2013
€ 000
2012
€ 000
Stand per 31 december 2012
Bestemming exploitatiesaldo 2013
939.335
(11.731)
916.395
22.940
Stand per 31 december 2013
927.604
939.335
23
VSB Vermogensfonds
5. Beleggingsreserve
De actuele waarde van de beleggingen op 31 december 2013 bedraagt
€ 1.020.169.000 Dit is € 89,9 miljoen hoger dan de historische kostprijs
van deze beleggingen. In 2013 hebben we € 46,6 miljoen aan de beleg­
gingsreserve toegevoegd.
6. Van Haeftenfonds
Na de in 2012 ontvangen erfenis hebben we in 2013 in het kader van een
finale afrekening nog een bedrag van € 10.000 ontvangen. In het verslag­
jaar zijn er geen onttrekkingen aan het fonds geweest. Conform de
wensen van de erflaatster worden onttrekkingen gebruikt voor instellingen
die zich inzetten voor de geestelijke en lichamelijke gehandicaptenzorg.
2013
2012
Stand per 31 december 2012
Slotuitkering
Toevoeging
Onttrekkingen
Pro rata beleggingsresultaat
3.978
0
10
0
77
2.000
1.724
0
(103)
357
Stand per 31 december 2013
4.065
3.978
Kortlopende schulden
7. Rekening-courant Stichting VSBfonds
2013
€ 000
2012
€ 000
Stand per 31 december 2012
Toevoeging
Onttrekking
Mutaties
39.314
30.000
(33.000)
0
47.811
30.000
(38.500)
3
Stand per 31 december
36.314
39.314
24
Verslag 2013
8. Overige schulden en transitoria
2013
€ 000
2012
€ 000
Nog af te wikkelen effectentransacties
957
1
Totaal
957
1
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het budget voor donaties en organisatiekosten, dat voor 2014 aan
VSBfonds is toegezegd, bedraagt € 30 miljoen.
25
VSB Vermogensfonds
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2013
9. Opbrengst uit beleggingen
Dividend
Rente obligaties
Rente spaarrekening en overige rente
Totaal
2013
€ 000
2012
€ 000
9.979
3.293
(1)
2.634
9.728
13
13.271
12.375
Kosten organisatie
10. Bestuurskosten
De bestuurskosten bestaan uit de bezoldigingen aan het bestuur en
bedroegen € 133.402. In 2012 bedroegen deze kosten € 94.280. De
toename wordt met name veroorzaakt door het verplicht in rekening
moeten brengen van BTW door bestuurders.
11. Kosten van het beheer van beleggingen
De beheerskosten bestaan uit de vergoedingen aan de vermogensbeheer­
ders en de kosten die voortvloeien uit het bewaren en administreren van
de beleggingen.
12. Overige kosten
De algemene kosten bestaan voornamelijk uit de administratiekosten,
accountantskosten en overige kosten.
Bestuur Stichting VSB Vermogensfonds
Utrecht, 23 april 2014
26
Overige gegevens
27
VSB Vermogensfonds
BESTEMMING VAN HET SALDO 2013
De bestemming van het batig saldo is als volgt:
2013
€ 000
2012
€ 000
Toedeling aan Van Haeftenfonds
Naar algemene reserve
77
(11.731)
358
22.939
Batig saldo 2013
(11.654)
23.297
28
Verslag 2013
Aan: Het bestuur van Stichting VSB Vermogensfonds
ACCOUNTANTSVERKLARING
29
VSB Vermogensfonds
30
Verslag 2013
Uitgave
Stichting VSB Vermogensfonds
© Stichting VSB Vermogensfonds, 2014
Stichting VSB Vermogensfonds
Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30234613 bij de
Kamer van Koophandel Midden Nederland.
Statutaire doelstelling
Het doel van Stichting VSB Vermogensfonds is het beheren van haar
vermogen en het doen van uitkeringen aan Stichting VSBfonds zodat
VSBfonds in staat is en blijft haar maatschappelijke doel te verwezenlijken.
Bij het beheer van het vermogen en bij het vaststellen van de omvang van
haar uitkeringen aan VSBfonds geldt als uitgangspunt dat het vermogen
op lange termijn in reële termen in stand blijft.
Stichting VSB Vermogensfonds
Newtonlaan 207
3584 BH Utrecht
Aan de samenstelling en de teksten van dit verslag is de grootst mogelijke
aandacht besteed.
Er kunnen aan de inhoud van dit jaarverslag geen rechten worden
ontleend.
31