VROUWEN ACHTER KOLONIALE TRALIES

VROUWEN ACHTER KOLONIALE TRALIES
Waarom hervormde de koloniale overheid tussen 1905-1935 in NederlandsIndië het gevangeniswezen voor vrouwelijke gevangenen?
BATIKKERIJ VROUWENGEVANGENIS BOELOE, SEMARANG
MAAIKE WIT - 3743853
OS III – VAN KOLONIE TOT STAAT – R. RABEN
7 april 2014
1 Inhoudsopgave
Inleiding
2
1. Gevangenishervormingen voor vrouwelijke criminelen in Nederland
6
2. Hervormingen in Nederlands-Indië 1905-1935
10
Reclassering
13
Verbeteringen algemeen welzijn
16
3. Redenen voor de hervormingen
19
Economische winst en besparing
19
De opkomst van ethische ideeën en penal welfarism
22
Veranderende relaties tussen staat en vrouwelijke burger
23
De perceptie van de criminele vrouw
25
Conclusie
29
Bibliografie
31
Vrouwen achter koloniale tralies 2 Inleiding
“De diepblauwe hemel koepelde boven de kokospalmen (...). Op de wijde binnenplaats met
wat boomen en wat bloemen heerschte een vredige rust en in de schaduw van de pendopo
werkten vrouwen ijverig.”1 Deze beschrijving lijkt eerder gebaseerd te zijn op een paradijselijk
oord dan op een vrouwengevangenis. Toch schreef Mary Pos, een Nederlandse vrouwelijke
reisjournaliste, de tekst na haar bezoek aan de gevangenis in Semarang in 1939. Ongeveer
twintig jaar eerder was de koloniale overheid begonnen met het doorvoeren van een groot
aantal hervormingen in het Indische gevangeniswezen. Naar aanleiding van voorstellen van
het onderhoofd van het gevangeniswezen in 1915, besloten de directeur van Justitie en de
Nederlands-Indische regering over te gaan op een grootschalige herziening van het
penitentiair stelsel.
Een onderdeel van de hervormingen was de classificatie van gevangenen in mannen en
vrouwen, kinderen en volwassenen en preventieve gevangenen en veroordeelden.2 Vanaf
1910 moesten alle langer dan een jaar tot gevangenisstraf veroordeelde vrouwen worden
opgenomen in de centrale vrouwengevangenis Boeloe in Semarang. De classificatie van
mannen en vrouwen ging gepaard met verbeteringsmaatregelen die alleen voor vrouwen
golden. 3 Vóór deze periode werden zelden genderspecifieke wetten doorgevoerd in het
Indisch gevangeniswezen. Het was niet economisch aantrekkelijk speciaal voor vrouwelijke
gevangene hervormingen door te voeren, omdat het aantal veroordeelde vrouwen in
vergelijking met het aantal mannen zeer gering was.4 Dit veranderde niet in de periode van
hervormingen. Tussen 1925 en 1935 bleef het percentage vrouwelijke gevangenen ongeveer
vijf procent van de totale gevangenisbevolking en vond ook geen absolute toename plaats.5
De hervormingen en investeringen die tot een aangenamer gevangenisleven voor vrouwen
leidden zijn dus opvallend door de kosten en moeite die zij met zich mee brachten voor de
koloniale
overheid.
Wat
waren
de
redenen
van
de
koloniale
overheid
om
de
gevangenishervormingen voor vrouwen tussen 1905 en 1935 in het penitentiair stelsel in
Nederlands-Indië toch door te voeren?
De oorzaken van de hervormingen zouden nieuwe inzichten kunnen geven over invloed
van het veranderende overheidsbeleid op het gevangeniswezen en de positie van de vrouw
in het koloniale gevangeniswezen. Eerst zal gekeken worden naar hoe het Nederlandse
gevangeniswezen in deze periode vorm gegeven was en hoe het veranderde onder invloed
1
M. Pos, ʻEen vrouwengevangenisʼ, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 26 juni 1939.
A.M.C. Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode: verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel in de
koloniale periode (Kampen 1993) 255. 3
Ibidem, 256.
4
ʻRecht en onrechtʼ, Soerabaijasch Handelsblad, 20 augustus 1932, 8.
5
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 308.
2
Vrouwen achter koloniale tralies 3 van standpunten van de Volkenbond over het welzijn van gevangenen. De Nederlandse visie
op de inrichting van het gevangeniswezen had invloed op die in de kolonie, maar het
penitentiair stelsel van de kolonie verschilde wezenlijk van de Nederlandse door de etnische
driedeling van de bevolking in Europeanen, Vreemdeling Oosterlingen en inlanders. In
Nederlands-Indië was door ras- en klassenverschillen de vrouwelijke bevolking sterk intern
verdeeld. De gevangenisbevolking van Boeloe bestond voornamelijk uit Javaanse
gevangenen, maar ook uit vrouwen afkomstig van Sumatra, Celebes, Borneo en de
Molukken. Vanaf 1910 werden ook Europese vrouwen in Boeloe opgenomen. Wettelijk werd
het dualisme op basis van ras in de gevangenis afgeschaft op 1 januari 1918. Hoewel op
papier geen verschil meer bestond, kregen in de praktijk de Europese vrouwen nog een
lichte voorkeursbehandeling en verbleven zij in aparte ruimtes.6 De overheid beschouwde de
voorkeursbehandeling echter als rechtvaardig en eerlijk. De Europese vrouwen waren
immers gewend op bedden te slapen en hun straf zou relatief zwaarder zijn als ze met de
inlandse vrouwen op matjes op de grond moesten slapen. In het tweede hoofdstuk zullen de
hervormingen voor vrouwelijke Europese, Oosterse en Inlandse gevangenen beschreven
worden. De veranderingen in het gevangeniswezen zullen vervolgens in het derde hoofdstuk
in koloniale context geplaatst worden, om zo de redenen van de Nederlands-Indische
regering voor de hervormingen te kunnen achterhalen. Hiervoor zal niet alleen gekeken
worden naar het gevangeniswezen zelf, maar ook naar heersende politieke opvattingen en
genderpercepties uit die tijd.
Bruikbare historische overzichtswerken over vrouwen in het Nederlandse en koloniale
gevangeniswezen zijn zeer schaars. Herman Franke vormt een uitzondering op de regel met
twee toonaangevende onderzoeken naar de ontwikkelingen in het Nederlandse penitentiair
stelsel: De macht van het lijden: twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland en Twee
eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland. Hierin haalt hij echter voornamelijk
ontwikkelingen aan met betrekking op mannelijke gevangenen. Een aantal schrijvers die er
oog voor hadden voor vrouwen in koloniale gevangenissen zijn Cecilia Green, Satadru Sen
en Christien Bruinink-Darlang. Zij schreven respectievelijk over vrouwelijke gevangenen in
koloniaal Barbados, koloniaal India en Nederlands-Indië. De onderzoeken van Green en Sen
zijn echter onbruikbaar om de hoofdvraag te beantwoorden, vanwege de te grote verschillen
met Nederlands-Indië. In Bruinink-Darlangs Hervormingen in de koloniale periode ontbreekt
een probleemstelling, waardoor het sterk beschrijvend van aard is. Haar bronnenonderzoek
is gedetailleerd en grondig, maar geeft slechts een uitgebreid overzicht van veranderingen in
het Nederlands-Indisch strafstelsel in de periode 1905 tot 1940. Zij haalt de genderspecifieke
6
Ibidem, 24.
Vrouwen achter koloniale tralies 4 hervormingen minimaal aan en laat nog open wat de redenen van de overheid voor de
hervormingen waren.
Om de redenen voor de hervormingen te achterhalen, moet ook buiten het historisch
vakgebied worden gezocht naar sociologische, antropologische en zelfs biologische
theorieën en interpretaties. De invloed van gender in het penitentiair stelsel is volgens critici
vaak verwaarloosd. De auteurs die het gevangeniswezen en gender wel met elkaar in
verband brachten hebben zich vooral gebogen over de vragen waarom vrouwelijke
gevangenen vaak in de minderheid waren en of hun behandeling verschilde van die van
mannen. Ten tijde van de hervormingen in Nederlands-Indië baseerden wetenschappers de
interpretaties van gender voornamelijk
op biologische opvattingen. C. Lombroso en G.
Ferrero formuleerden het biologisch determinisme als eerste academici in The female
offender in 1898. Zij stelden dat mannelijke criminelen achterlopen in de evolutionaire
ontwikkelingen en dat dit aantoonbaar is door fysieke verschillen. Bij vrouwelijke criminelen
was dit lichamelijke onderscheid minder duidelijk aanwezig, waaruit de biologisch
deterministen de conclusie trokken dat vrouwen genetisch minder aanleg hebben voor
criminaliteit en agressiviteit.
Hedendaagse criminologen hebben Ferrero en Lombroso en hun volgelingen sterk
bekritiseerd op een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en richten zich meer op
sociologische interpretaties. Zo pleit F. Heidensohn in Women and crime (1985) dat vrouwen
niet genetisch minder agressief zijn, maar in de maatschappij het sociaal geconstrueerde
beeld heerst dat vrouwen onderdaniger en braver zijn dan mannen. Wanneer een vrouw een
misdaad pleegt, wordt het daarom minder snel aan criminele intenties toegeschreven dan bij
mannen.
Zowel de biologische als sociologische theorieën zijn gebaseerd op westerse
gevangenisstelsels, maar kunnen van toepassing zijn geweest op de beweegredenen van de
koloniale overheid. Het is alleen mogelijk ze op de situatie in Nederlands-Indië toe te passen
door ze historisch en cultureel te contextualiseren. Ook om de redenen van de koloniale
overheid voor de gevangenishervormingen te begrijpen, moet de manier van denken
waarmee de koloniale overheid de werkelijkheid construeerde achterhaald worden.
Hiervoor zijn de onderzoeken van Elsbeth Locher-Scholten naar zowel de positie van de
vrouw in de Indische samenleving als de ethische koers van de overheid geschikt. Haar
overzichtswerk Ethiek in fragmenten (1981) geeft inzicht in het koloniaal denken en doen van
Nederlands in de kolonie. In de bundel Women and the colonial state (2000) wordt de mate
van burgerschap en de rol van de Europese en inlandse vrouw in de samenleving en op de
arbeidsmarkt duidelijk.
Vrouwen achter koloniale tralies 5 Naast deze secundaire literatuur is er archiefmateriaal gebruikt in de vorm van
overheidspublicaties
over
gevangeniswezen,
krantenartikelen
en
–advertenties
uit
Nederlands-Indische dagbladen en beeldmateriaal. De verslagen over de hervormingen van
het gevangeniswezen geven een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen binnen
het Indische gevangenisstelsel tussen 1900 en 1942. Daarnaast geven de statistieken
inzichten in de aantallen gevangenen, de verhoudingen tussen geslacht en etnische groepen
en tenslotte over de aard van de gepleegde misdaden. Krantenartikelen geven anekdotische
inzichten en details die in overheidsdocumenten ontbreken. Daarnaast onderstrepen
krantenadvertenties
de
economische
beweegredenen
van
de
koloniale
overheid.
Beeldmateriaal laat de opzet en vormgeving van de gevangenis zien en geeft daarmee
informatie over de leefomstandigheden. Primaire bronnen van vrouwelijke gevangenen,
bijvoorbeeld in de vorm van dagboeken of aantekeningen, zijn zover bekend niet
overgeleverd. Door het gebrek aan de stem van de ʻandere kantʼ is het complex de
triomfantelijke toon waarmee de koloniale overheid de successen van de hervormingen
beschrijft te nuanceren en statistieken te interpreteren. Ons bewust zijnde van de schaarse
beschikbaarheid van zowel primaire als secundaire bronnen over vrouwelijke gevangene in
Nederlands-Indië en de mogelijke vertekening van feiten door de koloniale overheid, kunnen
de beschikbare bronnen inzicht geven in de beweegredenen van de koloniale overheid om
tijd en financiële middelen te investeren in de vrouwelijke gevangene en zo haar tijd achter
tralies te veraangenamen.
Vrouwen achter koloniale tralies 6 1. Gevangenishervormingen voor vrouwelijke criminelen in
Nederland
Een vergelijking tussen de ontwikkelingen in het penitentiair stelsel van Nederland in het
begin van de twintigste eeuw en die in Nederlands-Indië is nodig om de Nederlandse visies
van de overheid op disciplinering, rasverschil, volksaard en gender te analyseren.
In 1823 begon het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
(NGZVG) al met de zedelijke verbetering van vrouwen in gevangenschap. Het Ministerie van
Justitie ondersteunde en benadrukte het belang van de doelen van het genootschap.7 De
doelen waren gebaseerd op drie grondregels die het genootschap had overgenomen van de
Britse Elizabeth Fry, die beschouwd werd als grondlegster van de geïnstitutionaliseerde zorg
voor vrouwelijke gevangenen. Ten eerste moest er absolute scheiding van mannen en
vrouwen in gevangenissen plaatsvinden, idealiter in gescheiden gebouwen. De vrouwen
zouden dan onder vrouwelijk toezicht komen te staan. Daarnaast moest een zogenaamd
dames-comité worden opgericht om de vrouwelijke gevangenen regelmatig te bezoeken. De
derde grondregel hield in dat de vrouwelijke criminelen moesten worden onderwezen in
godsdienstige en elementaire vakken en de mogelijkheid moesten krijgen betaald werk te
kunnen verrichten. Enkele Nederlandse vrouwen begonnen zich aan te sluiten bij damescomités om de vrouwelijke gevangenen mentaal te ondersteunen door hen regelmatig te
bezoeken. 8 De overige grondregels bleken moeilijker in praktijk te brengen, ook in de
twintigste eeuw.
Een nieuw denkbeeld in de misdaadkunde zorgde voor een breuk met het negentiendeeeuwse strafrechtelijk denken. Rond 1900 waren zowel antropologen als sociologen het
roerend met elkaar eens: het criminele gedrag van gevangenen werd veroorzaakt door
invloeden van buitenaf. De deterministische visie maakte begrippen als schuld, zonde en
verantwoordelijkheid, die in de negentiende eeuw zoveel nadruk kregen, betekenisloos. 9
Daarnaast kreeg rondom de eeuwwisseling de positie van gevangenen meer publieke en
wetenschappelijke belangstelling door het groeiende besef dat gevangenen ook recht
hadden op een menswaardige behandeling. De opkomende denkbeelden veranderden
echter niet de praktijk van de gevangenisstraf. 10 Nederland was net voorzien van een reeks
7
F. de Haan en R. van der Heide, ʻVrouwen-Vereenigingen, Dames-Comitéʼs en feministen. De zorg van vrouwen voor
vrouwelijke gevangenen in de negentiende eeuwʼ, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 3 (1997) 301.
8
Ibidem, 302.
9
H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (Utrecht 1990) 461.
10
Ibidem, 478.
Vrouwen achter koloniale tralies 7 nieuwe gevangenisgebouwen en het Wetboek van Strafrecht was volledig herzien in 1886.11
De publieke steun voor een humanere behandeling van gevangenen nam af met de
uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Tijdens de oorlog nam het aantal
veroordeelden in Nederland bijna met vierhonderd procent toe, omdat zoveel Nederlanders
zich, soms noodgedwongen, ingelaten hadden met smokkelhandel en overtredingen van
distributiewetten. Volgens de Nederlandse regering bevestigde de toename het verband
tussen sociaal-economische omstandigheden en criminaliteit. Het groeiende aantal
gevangenen leidde tot noodmaatregelen die het capaciteitstekort tegen moesten gaan. Ook
zorgde de stijgende criminaliteit voor een herwaardering van harde straffen.12
Na de oorlog daalde de gevangenisbevolking geleidelijk, waardoor het probleem van
overbevolking verdween. De wrede gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog zorgden
voor een toename van gevoeligheid voor het leed dat de gevangenisstraf met zich mee
bracht in de eerste decennia na de oorlog.13 In deze periode kwam het beeld op van de
mens als sociaal product. De mens zou door de maatschappij gevormd en beïnvloed kunnen
worden en zo ook de gevangenen tijdens hun tijd achter tralies. De nadruk kwam te liggen op
heropvoeding en verbetering van het sociaal functioneren van de gevangene. Onder
heropvoeding werd het aanbieden van onderwijs, orde en regelmaat verstaan. R. Saleilles
beschreef de transformatie van een penitentiair systeem gericht op vergelding naar een
gebaseerd op utilitarisme al in 1913 als een verschuiving van Vergeltungsstrafe naar
Zweckstrafe.14
De ontwikkelingen van het algemene gevangeniswezen in het begin van de twintigste
eeuw leidden tot meer aandacht voor de positie van vrouwelijke gevangenen in Nederland.
De vrouwelijke Tweede Kamerleden C.F. Katz en B. Bakker-Nort pleitten bij de behandeling
van de justitiebegroting voor 1929 voor een openluchtgevangenis voor vrouwen, zodat zij
opvoedkundige buitenarbeid konden verrichten. 15 Nederland telde in 1930 slechts vijftig
vrouwelijke gevangenen. Differentiatie binnen of experimenteren met deze groep was dus
nauwelijks mogelijk.16 De commissie van het reclasseringsgenootschap duidde in het rapport
over de rijks-, straf- en opvoedingsgestichten het als ernstig bezwaar aan dat alle
vrouwenafdelingen onderdeel waren van een mannengesticht, zonder dat men zich afvroeg
of dit voor de vrouwen geschikt was. De commissie pleitte eveneens voor aparte
voorzieningen van vrouwen, zoals de gelegenheid voor een huishoudelijke opleiding en een
11
M. Maters, Van zachte zwenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942 (Hilversum 1998)
49.
12
H. Franke, De macht van het lijden: twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland (Amsterdam 1996) 242.
13
Ibidem, 256.
14
R. Saleilles,The individualization of punishment (Boston 1913) 8-9.
15
Franke, Twee eeuwen gevangen, 611.
16
Idem. Vrouwen achter koloniale tralies 8 huiselijke celinrichting die tot oefening in huishoudelijke vaardigheden zou kunnen dienen.
De kale cellen en het gebrek aan variatie in het gevangenisleven zou volgens de commissie
de emotionele behoeften van de vrouwelijke gevangene niet bevredigen.17 De minister van
Justitie J.R.H. van Schaik hief naar aanleiding van de voorstellen geleidelijk de
vrouwenafdelingen op en in 1930 verbleven alle vrouwelijke gevangenen in de Rotterdamse
strafgevangenis. 18 Aan de voorstellen om de gevangenisstraf meer op de vrouw toe te
spitsen gaf hij geen gehoor. Van Schaik gaf aan dat de bezuinigingen geen financiële ruimte
overlieten voor dergelijke dure aanpassingen. Bovendien had hij andere prioriteiten in het
strafklimaat gesteld. Kamerlid Katz benadrukte nogmaals dat voor de vrouwelijke crimineel
een geheel andere behandeling nodig was en zij in ieder geval principiële erkenning van de
minister verwachtte. Zij beschuldigde hem ervan zich te verschuilen achter geldelijke
bezwaren. Hierop reageerde van Schaik met de toezegging dat hij zou nagaan of enkele
aanbevelingen uit het rapport verwezenlijkt konden worden, maar dat de vrouwelijke
gevangenen
voorlopig
in
een
op
mannen
ingestelde
gevangenisregime
moesten
functioneren.19
Niet alleen het Nederlandse penitentiaire stelsel onderging een proces van hervormingen.
De leden van de Volkenbond spraken herhaaldelijk over de slechte behandeling van
gevangenen in veel landen. Zij poogden tot een conventie te komen die zou voorschrijven
welke behandeling zou leiden tot verlichting van het onmenselijk lot van menig gevangene.20
Een aantal internationale organisaties begon te werken aan een dergelijk stelsel van regels
voor de behandeling van gevangenen.
In 1925 werd het negende Pénitentair Congres in Londen georganiseerd, waar de
Commission Pénitentiaire Internationale opgedragen werd te onderzoeken of het mogelijk
was algemene regels op te stellen om gevangenen in alle landen aangesloten bij de
Volkenbond een menswaardige behandeling te garanderen.21 De Indische Regering wilde
vertegenwoordigers naar het congres sturen, maar volgens de Nederlandse regering stond
de staatsrechtelijke verhouding tussen Nederland en Indië dat niet toe. Er was wel een
vertegenwoordiger, J.F.C. Nienhuis, van de Nederlandse regering aanwezig op het congres
met kennis over de kolonie.22
In 1929 publiceerde een nieuwe commissie het Bulletin de la Commission Pénitentiaire
Internationale, waarin voor het eerst voorwaarden van een humanitaire en sociale
behandeling van gevangenen werd vastgesteld. Regeringen waren niet verplicht zich aan
17
C.F. Katz, Rapport over de rijks-, straf- en opvoedingsgestichten voor vrouwen en meisjes (Den Haag, 1935) 16.
Franke, Twee eeuwen gevangen, 612.
19
Ibidem, 613. 20
Franke, De macht van het lijden, 250.
21 Ibidem, 262. 22 ʻNederland-Indie en het International Penitentiair Congresʼ, De Indische Gids 47 (Amsterdam 1925) 625-626. 18
Vrouwen achter koloniale tralies 9 deze richtlijnen te houden, maar de commissie benadrukte het document te gebruiken bij
pogingen financiële middelen vrij te maken voor verbetering van het gevangeniswezen.23 De
commissie boekte grote successen: In 1934 namen de leden van de Volkenbond in de
Algemene Vergadering de minimumregels voor de behandeling van gevangenen aan. De
opsluiting mocht de fysieke en mentale gezondheid van de gedetineerde niet schaden en
moest daarnaast reclassering als doel hebben.24 Het reglement bevatte een apart artikel met
betrekking tot vrouwen. Dit artikel schreef voor dat vrouwelijke gevangenen alleen bewaakt
mochten
worden
door
vrouwen.
Mannelijke
functionarissen
mochten
alleen
de
vrouwengevangenis of –afdeling bezoeken wanneer zij vergezeld werden door een vrouw.25
Veel leden van de Volkenbond bezaten een of meerdere koloniën overzee.
Vanzelfsprekend had de aandacht voor de herinrichting van het gevangeniswezen in de
westerse landen ook invloed op de gevangenissen in de koloniën. Hoe veranderde het
penitentiair stelsel in Nederlands-Indië en wat was de invloed van de hervormingen in het
Nederlandse gevangeniswezen?
23
24
25
Franke, De macht van het lijden, 262.
Ibidem, 263.
Ibidem, 268.
Vrouwen achter koloniale tralies 10 2. Hervormingen voor vrouwelijke veroordeelden in
Nederlands-Indië
In de westerse landen vond een verschuiving plaats in de manier van straffen: lijfstraffen
verdwenen geleidelijk en de nadruk kwam op reclassering en heropvoeding van gevangenen
te liggen. Verscheidene Kamerleden stipten het belang van speciale behandeling voor
vrouwelijke gevangenen aan. Het humanere beleid leidde tot verbetering van het welzijn van
de zowel de mannelijke als vrouwelijke gevangenen. Het koloniaal penitentiair stelsel volgde
niet gedwee het pad van Nederland, maar voerde andere hervormingen door en was betreft
enkele penitentiaire hervormingen, zoals het oprichten van aparte vrouwengevangenissen,
het moederland jaren vooruit. Het hervormingsproces begon, ver voor het Pénitentair
Congres van 1925, al rondom het jaar 1907.
Een van de verschillen tussen Nederland en Nederlands-Indië was dat het warme,
klamme klimaat in de kolonie een andere opzet van gevangenisgebouwen vereiste. Zo nam
Nederlands-Indië de Nederlandse cellulaire straf niet over, omdat het te warm was de
gevangenen op te sluiten in een kleine ruimte. Het meest invloedrijke verschil tussen
Nederlands-Indië en Nederland was de verdeling van etnische groepen. Het onderscheid
tussen Europeanen, Vreemde Oosterlingen en Inlanders had invloed op de vormgeving van
het gevangeniswezen. Dit onderscheid was van toepassing op zowel de functies binnen
overheidsinstellingen als op de gevangenen. In 1873 werd het Inheemse strafrecht
afgeschaft met de invoering van het wetboek van strafrecht voor Inlanders. Het wetboek was
vrijwel gelijk aan het wetboek van strafrecht voor Europeanen, maar verschilde in de
strafsoort. In 1918 werd het materieel strafrecht geünificeerd.26 Het onderscheid tussen de
verschillende etnische groepen in gevangenissen bleef bestaan. Pas in 1931 hief de
overheid de centrale gevangenis voor Europeanen in Semarang op en richtte de gevangenis
in Bandoeng op, bestemd voor gevangenen van alle etnische groepen. 27 De overheid
handhaafde het onderscheid in etnische groepen nog wel in de gevangenisstatistiek.
In vrouwengevangenissen was classificatie op basis van etnische groepen complexer
dan bij mannen. Het spinhuis in Batavia was al sinds 1641 bestemd voor vrouwen van
Europese, Indo-Europese en Inheemse afkomst.28 Nadat de koloniale overheid het spinhuis
in 1821 besloot af te breken, werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de centrale
vrouwengevangenis Boeloe in Semarang opgericht. De rechthoekige gevangenis was
gelegen in het westen van de Javaanse stad en werd omringd door twee muren van vier
26
27
28
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 23.
Ibidem, 194.
A. Hallema, In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië (Den Haag 1958) 20. Vrouwen achter koloniale tralies 11 meter hoog. De vrouwengevangenis was sinds 1910 bestemd door veroordeelde vrouwen
van alle rassen die tot een gevangenisstraf van langer dan drie maanden veroordeeld waren.
Voor de invoering van de maatregel uit 1910 was een afdeling van de centrale gevangenis
voor Europeanen voor Europese vrouwen beschikbaar, maar de overheid vond de bewaking
door mannelijk gevangenispersoneel bezwaarlijk. Bovendien zou de overbrenging van de
Europese vrouwen naar Boeloe een vooruitgang in huisvesting en werkmogelijkheden voor
de Europese vrouwen betekenen. Na 1910 belemmerde de beschikbaarheid van slecht één
gebouw de mogelijkheid tot classificatie tussen etnische groepen. Hierdoor was
categorisering alleen mogelijk in de slaap- en verblijfszalen. In 1911 bouwde de overheid
achter de centrale gevangenis een apart gebouw dat plaats bood aan vijf Europese
vrouwen.29 De Europese vrouwen werkten in aparte lokalen, zodat zij niet in contact kwamen
met de inheemse gevangenen.30 Vrouwen die veroordeeld waren tot een vrijheidsstraf van
minder dan drie maanden werden nog ondergebracht in aparte afdelingen van plaatselijke
mannengevangenissen.
Zo
vermeldde
het
verslag
over
de
hervormingen
in
het
gevangeniswezen over 1908, 1909 en 1910 dat de vrouwen in de gevangenis in Djokjakarta
batikwerk verrichtten in een door een ringmuur afgescheiden vrouwenverblijf. Het
gevangenispersoneel in Djokjakarta stuurde hun gebatikte goederen onafgewerkt op naar de
centrale vrouwengevangenis in Semarang om daar geverfd te worden.31
De gevangenis bood plaats aan 250 gevangenen. Na 1910 steeg de gevangenisbevolking
van Boeloe met de komst van de Europese vrouwen licht, maar de capaciteit werd tussen
1905 en 1912 nooit volledig benut. Het aantal vrouwelijke gevangenen varieerde in deze
periode van 152 tot 223 vrouwelijke gevangenen.32
Uit de statistiek over het gevangeniswezen eind jaren twintig van de twintigste eeuw, net
na het hoogtepunt van de hervormingen, is een belangrijke conclusie over de man-vrouw
verhoudingen in de gevangenis te trekken. Tabel 1 toont het totaal aantal gepleegde lichte
misdaden en tabel 2 het aantal zware misdaden in 1926 in geheel Nederlands-Indië.33
29
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1908, 1909 en 1910 (1911) 29.
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1911 t/m 1915 (1916), 19.
31
Verslag over de hervormingen wat betreft 1908, 1909 en 1910, 137.
32
Statistiek betreffende de landsgevangenissen en daarmede gelijk te stellen strafinrichtingen in Nederlandsch-Indië over 1905,
1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 en 1912.
33
Crimineele statistiek van Nederlandsch-Indie over het jaar 1926, 78. 30
Vrouwen achter koloniale tralies 12 Tabel 1
Mannen
Vrouwen
Europeanen
18
0
Vreemde Oosterlingen
25
1
Inlanders
23333
16
Totaal
146692
17
Totaal aantal zware misdaden in Nederlands-Indië in het jaar 1926
Totaal
18
26
2349
2393
Tabel 2
Mannen
Vrouwen
Europeanen
1195
102
Vreemde Oosterlingen 4998
328
Inlanders
155184
18108
Totaal
161377
18538
Totaal aantal lichte misdaden in Nederlands-Indië in het jaar 1926
Totaal
1297
5326
173292
179915
Vrouwen pleegden 18521 meer lichte dan zware misdaden in 1926. Daarnaast waren
vrouwen voor slechts 10,2 procent van de totaal aantal misdaden verantwoordelijk. De
statistieken van andere jaren tussen 1905 en 1942 tonen hetzelfde: Inlanders en mannen
werden veruit het meest veroordeeld. Hoe veranderde de koloniale overheid penitentiair
stelsel voor de kleine groep vrouwelijke gevangenen tussen 1900 en 1942 en behaalde zij
het beoogde resultaat?
“Neem een of ander Nederlandsch-Indisch dagblad ter hand, onverschillig van welken naam
en van welken datum, en men kan er van overtuigd zijn er berichten over bandelooze
dwangarbeiders en verslapte gevangenistucht in te lezen,” zo beschrijft J.A.B. Wiselius de
ongunstige gevangenistoestanden in Nederlands-Indië.34 De ruimte in de gevangenis was zo
beperkt dat een categorisering van gevangenen niet mogelijk was, waardoor mannen en
vrouwen in dezelfde ruimte werden opgesloten.35 Volgens A. Hallema gaf de overheid wel
rekenschap aan de slechte omstandigheden in het gevangeniswezen, maar kon zij niet de
middelen vinden daar verandering in te brengen. De klachten over de slechte staat van de
gevangenissen namen in aantal toe na 1816. De regering maakte plannen, ontwierp
reglementen en verdiepte zich in theorieën, maar behaalde niet het beoogde resultaat.36
Het gevangeniswezen was en bleef echter gebrekkig, ook na de opheffing van de OostIndische Compagnie. De gebreken uitten zich voornamelijk in slecht onderhoud van de
gebouwen, een lage kwaliteit gezondheidszorg en onduidelijkheden binnen het gewestelijk
34
A. Hallema, ʻWat de dienstreis van den Directeur van Justitie, Mr. T.H. der Kinderen, in 1871 omtrent Indische
Gevangenistoestanden aan het licht brachtʼ, De Indische Gids 56 (1934), 304.
Ibidem, 307.
36
Idem. 35
Vrouwen achter koloniale tralies 13 bestuur bij wie de verantwoordelijkheid lag.37 De afscheidingen ontbraken nog tussen diverse
groepen gevangenen, waaronder tussen de beide seksen.38 De Indische regering was niet
blind voor de slechte omstandigheden. In 1846 richtte zij een commissie op ten behoeve van
een onderzoek naar dwangarbeid binnen de gevangenis. Het waren de inlandse gevangenen
die de dwangarbeid verrichtten, in tegenstelling tot hun Europese medegevangenen. Het
onderzoek leverde geen voorstellen tot verbetering op. Pas in 1871 werden voor het eerst
concrete plannen ontworpen, maar die leidden slechts tot minimale verbeteringen.39
De overheid ondernam dus al voor de twintigste eeuw pogingen het algemeen welzijn van
de gevangenen te verbeteren. De succesvolle hervormingen van de jaren tien en twintig
waren daar een voortzetting van. Het verschil met eerdere hervormingspogingen echter was
de breuk in het doel van bestraffing door de opkomst van de reclasserings- en
heropvoedingsgedachte.40 De hervormingen voor vrouwen hadden enerzijds betrekking op
reclassering en heropvoeding en anderzijds op verbetering van het algemeen welzijn.
Reclassering
H.
W.
Daendels
kantte
zich
tegen
verminkingsstraffen
en
gaf
hiermee
de
reclasseringsgedachte van de jaren twintig vorm: “Een straf, die de ondervinding geleerd
heeft, dat niet alleen niet strekt tot afschrik, maar veele hunne verminkte leden op nieuw tot
roof en misdaad gebruiken, hen brengt tot last der maatschappij en buiten staat stelt om door
den arbeid een beter bestaan en levenswijs te zoeken.” 41 De reclasseringsmaatregelen
moesten de gevangenen heropvoeden tot normale, productieve en gezagsgetrouwe burgers.
De reclassering kwam bijna een eeuw later op in Nederlands-Indië dan in Nederland, maar
werd in een zeer korte periode van vijftien jaar ontwikkeld en doorgevoerd.
42
De methoden
van Nederlandse reclassering waren een leidraad, maar de reclasseringshervormingen in
Indië konden niet klakkeloos overgenomen worden van die in Nederland. De koloniale
overheid moest haar eigen organisatie en methoden ontdekken en ontwikkelen, omdat de
Indische maatschappij verschilde sterk van de Nederlandse in bevolkingsgroepen en
standen.43
Een belangrijke verandering door de reclassering was het leren en uitvoeren van een
ambacht door gevangenen binnen de gevangenismuren in plaats van erbuiten. De arbeid in
37
Ibidem, 308.
Ibidem, 312.
39
Idem.
40
Franke, Twee eeuwen gevangen, 482.
41
A. Hallema, ʻDaendelsʼ wijzingingen in de Strafrechtspraak en het Gevangeniswezen van Ned. Oost-Indiëʼ, De Indische Gids
52 (1930) 733.
42
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 218.
43
Ibidem, 232.
38
Vrouwen achter koloniale tralies 14 de gevangenis leerde de gevangenen gewend te raken aan geregelde arbeid.44 Directeur
van Justitie A.L.E. Gastmann schreef op 16 april 1907 het volgende in een circulaire: “Bij
artikel 2 van het Gouvernement besluit (...) machtiging is verleend om alle tot dwangarbeid
veroordeelde vrouwen in Nederlandsch-Indië werkzaam te stellen (...) binnen de
gevangenismuren.” 45 Voor 1907 werkten alleen vrouwen die langer dan een jaar tot
dwangarbeid veroordeeld waren in de gevangenis.46 Het werk dat de gevangenen moesten
uitvoeren was duidelijk gender gerelateerd. De aard van de werkzaamheden in
mannengevangenissen was lichamelijk meer belastend dan het werk voor vrouwen. In de
mannelijke strafinrichting in Glodok bijvoorbeeld voerden de gevangenen timmerwerk,
smidswerk en blikslagerswerk uit.47 In de centrale vrouwengevangenis werkten de vrouwen
in de weverij, batikkerij, breierij, wasserij en kleermakerij. In 1916 voegde de overheid hier
nog een vlechterij aan toe en in 1918 werd ook een werkplaats voor de bereiding van
verbandwatten opgericht, als gevolg van onvoldoende toevoer vanuit Europa.48
Afbeelding 1. De vrouwelijke gevangenen batikken in de centrale vrouwengevangenis Boeloe, Semarang
(verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen 1911 t/m 1915).
44
Verslag over de hervormingen wat betreft 1908, 1909 en 1910, 4.
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1906 en 1907 (1909) 66.
46
Idem.
47
Idem.
48
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen in Nederlandsch-Indië over de jaren 1916 tot en met 1920 (1926),
34.
45
Vrouwen achter koloniale tralies 15 Een van de beoogde uitkomsten van het aanbieden van een opleiding was dat de
gevangenen na ontslag het beroep zouden blijven uitoefenen. “Wellicht zullen zij dan
makkelijker dan voorheen de kost verdienen en alzoo niet zoo spoedig weer tot een misdrijf
zullen vervallen.”49 De vrouwen die in de gevangenis hadden leren zakkenvlechten kregen bij
ontslag uit de gevangenis een weefstoel verstrekt, in de hoop dat zij met het weven van
zakken door zouden gaan en tevens de kunst aan hun gezinnen zouden leren.50 Voor die
vrouwelijke veroordeelden die al een opleiding genoten hadden voor hun misdaad, werd door
de arbeid gedurende het gevangenschap gewaarborgd dat de vrouwen hun vaardigheden
niet zouden verleren.
Het verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen uit 1906 en 1907 trok eerst
nog aarzelend de conclusie dat de inspanningen wellicht niet tot de gewenste resultaten
leidden: “Men zou om de verbetering te kunnen constateeren een zeer langen termijn voor
waarneming moeten hebben, men zou den veroordeelde na ontslag langen tijd moeten
nagaan, en hiervoor is natuurlijk geen gelegenheid geweest.” In 1934 schreef de directrice
van de gevangenis Boeloe L.C. Baudisch-van Harencarspel echter in de Indische Gids dat
de vrouwen geen enkele moeite hadden opgenomen te worden in de maatschappij.
Integendeel, er werd zelfs tegen hen opgekeken omdat ze zo goed opgeleid waren in de
gevangenis. 51 Ook Bruinink-Darlang stelt dat de pogingen tot reclassering door de
vrouwelijke gedetineerden goed in ontvangst werden genomen. De vrouwen werkten graag
en deden hun best een nieuw vak te leren. Zij beschouwden hun tijd in de gevangenis als
leertijd waarvoor zij eerder in hun leven geen kans hadden gehad. De ex-gedetineerden
schaamden zich dan ook niet te zeggen dat zij hun vak in de gevangenis hadden geleerd.52
In de Indische Gids uit 1934 is een aantal anekdotes te lezen dat dit beeld bevestigt. Zo
verbaasde een gouvernementsarts in Nieuw-Guinea zich erover dat een aantal vrouwen in
een dorp waar hij onderzoek verrichtte er beter uitzag, zich beschaafder gedroeg en
handiger was dan de overige vrouwen. Toen hij een vrouw ernaar vroeg, antwoordde de
vrouw vol trots: “Ja, maar ik ben ook in de gevangenis geweest!”. Een andere vrouw gaf bij
iedere sollicitatie een zelfde antwoord op de vraag wat haar vaardigheden waren. Zij
impliceerde hiermee dat haar waarde als werkkracht aanzienlijk was verhoogd tijdens haar
gevangenschap. Tenslotte beschrijft de Indische Gids het proces van ontslag uit de
gevangenis: “Zij werden gebaad en van schoone kleeren voorzien, waarna ze in de
Inlandsche maatschappij weder opgenomen werden alsof er niets gebeurd is.” De Indische
Gids vermeldde zelfs in 1925 dat het voor onontwikkelde vrouwen eigenlijk positief was een
49
50
51
52
Idem.
Verslag over de hervormingen 1906 en 1907, 77.
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 305. Idem.
Vrouwen achter koloniale tralies 16 periode vast te zitten, aangezien zij vaak zonder opleiding aankwamen en met een opleiding
terug in de samenleving werden opgenomen.53
Verbeteringen algemeen welzijn
Naast de hervormingen die reclassering als doel hadden, vonden er ook hervormingen plaats
die het lichamelijk en geestelijk welzijn van de vrouwelijke gevangenen verbeterden.
Hierdoor verbeterden de algemene levensomstandigheden van de vrouwen.
Het werk en de straffen werden aangepast aan de lichamelijke bouw van de vrouw. Zij
moesten nu licht handwerk verrichten. In de verslag over de hervormingen van het
gevangeniswezen wat betreft de jaren 1906 en 1907 wordt benadrukt dat de lichtere arbeid
een grote vooruitgang was voor de vrouwen, maar er wordt niet duidelijk benoemd hoe
zwaar de aard van de vrouwenarbeid voor dit jaar was. 54 De vrouwelijke gevangenen
voerden de arbeid binnen redelijke werktijden uit. Het Tweede Kamerlid H.H. van Kol
beschreef tijdens zijn reis in Indië in 1902 al dat de vrouwen ʼs ochtends van zeven tot elf uur
werkten en vervolgens in de middag van één uur tot half vijf. Dit resulteerde dus in een
werkdag van een redelijke zeven en een half uur.55
In 1907 besloot de overheid tevens een verandering door te voeren in het
gevangenispersoneel. Voortaan stonden de gevangenen in Boeloe onder toezicht van
vrouwelijke bewakers. 56 In principe paste het gevangenispersoneel dezelfde disciplinaire
straffen toe als in de gevangenissen voor mannen met uitzondering van de rotanstraf. Een
gevangene onderging de rottingslagen vastgebonden aan een verticale paal of horizontale
bank. Het Ministerie van Justitie had bepaald dat het vrouwelijke lichaam te zwak was om de
rotanstraf te kunnen ondergaan, zo vermeldt het verslag over het gevangeniswezen over
1926.57 Het is onduidelijk of dit een verandering betrof of dat de vrouwelijke gevangenen ook
hiervoor de rotanslag niet toebedeeld kregen.
Ten behoeve van hun gezondheid mochten de veroordeelde vrouwen van alle klassen
ook gymnastiek uitoefenen. In de middagpauze en aan het eind van de werkdag moesten de
vrouwen wandelen op de binnenplaats. De vrouwen van hogere klassen kregen zelfs de
kans korfbal en slagbal te spelen. De lichaamsbeweging vond plaats op de binnenplaatsen
van de centrale vrouwengevangenis.
53
ʻNederland-Indie en het International Penitentiair Congresʼ, De Indische Gids 47 (Amsterdam 1925) 625-626.
Verslag over de hervormingen wat betreft 1906 en 1907, 10.
55
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 304.
56
Verslag over de hervormingen wat betreft 1906 en 1907, 12.
57
Verslag van het gevangeniswezen over het jaar 1926 (1927) 16. 54
Vrouwen achter koloniale tralies 17 Afbeelding 2. De binnenplaats van de centrale vrouwengevangenis Boeloe, Semarang (verslag over de
hervormingen van het gevangeniswezen 1908, 1909 en 1910).
Naast veranderingen met betrekking op het lichamelijk welzijn, vonden er ook
verbeteringen voor het geestelijk welzijn van de vrouwelijke gevangenen plaats. De
bibliotheken in de gevangenissen werden vernieuwd en de lectuur bood gelegenheid tot
ontspanning. De gestraften maakten er veelvuldig gebruik van. 58 Een andere vorm van
vrijetijdsbesteding was de mogelijkheid de gamelan te bespelen om de volkskunst levend te
houden.59
Daarnaast verklaarde Directeur van Justitie J. Reepmaker in een circulaire op 19
november 1910 dat “zuigelingen die de moederborst niet kunnen ontberen van hunne
moeders te scheiden zou strijden met alle begrip van humaniteit en zoodanige handelwijze
heeft zeer zeker niet in de bedoeling van den wetgever gelegen. De moeders der
hierbedoelde zuigelingen de verplichting tot arbeiden tijdelijk kunnen worden vrijgesteld,
zooverre de verzorging harer zuigelingen zulks bepaald noodzakelijk maken.”60 Mary Pos
bevestigde in haar artikel over de vrouwengevangenis in Boeloe in 1939 dat er een speciale
afdeling bestond waar de kinderen van deze vrouwen konden spelen.61 De vrouwen mochten
de overige gezinsleden op gezette tijden iedere zondag ontvangen.62
Een andere verandering was instelling van een nieuwe loonsregeling in 1911, waardoor
de vrouwen de mogelijkheid kregen iets extraʼs te verdienen. Gevangenisbewaarders
58
59
60
61
62
Verslag over de hervormingen wat betreft 1911 t/m 1915 (1916) 89.
Idem.
Verslag over de hervormingen wat betreft 1908, 1909 en 1910 (1911), 214.
Pos, ʻEen vrouwengevangenisʼ.
Idem.
Vrouwen achter koloniale tralies 18 moedigden goed gedrag aan door beloningen in de vorm van geld. Volgens Mary Pos kregen
de vrouwen de mogelijkheid hier iets van te kopen of het te op te sparen tot de vrijlating.63
Ook konden de vrouwen beloond worden door het verkrijgen van een hogere positie. De
bewaarders stelden zij die zich door goed gedrag hadden onderscheiden aan als mandoer of
oppasser.64
De resultaten van de gevangenishervormingen waren zeer succesvol volgens het hoofd
van het gevangeniswezen H.M. Hijmans. In 1934 stelde hij dat uitstekende resultaten waren
bereikt. Volgens hem waren de strafinrichtingen van Nederlands-Indië nu “rijkelijk uitgebot
met allerlei schoone bloesems van reclasseering en ondertoezichtstelling (...), die alle rijke
beloften voor de toekomst inhouden.” 65 Ook de Nederlandse overheid stelde met de
periodiek verschijnende statistieken over het gevangeniswezen en de verslagen over de
hervormingen van het gevangeniswezen dat zij de Indische gemeenschap een weldaad had
bewezen door de toepassing van moderne opvattingen aangaande het gevangeniswezen.
De overheid prees voornamelijk de invoering van de reclassering van gevangenen, omdat
het zowel de gevangene als de maatschappij ten goede zou komen: “Er wordt niet enkel
recht gesproken in naam der Koningin, doch welk recht ook zijn toepassing vindt op een voor
den Inlander, Europeaan en Vreemden Oosterling humane wijze, hetgeen de maatschappij
slechts ten goede kan komen.”66
De Nederlandse overheid moest constant haar koloniale gezag legitimeren aan de
bevolking. Daarom is het van belang vraagtekens te plaatsen bij de primaire bronnen. Er kan
immers
sprake
zijn
van
verheerlijking
van
de
situatie
en
propaganda.
De
gevangenisinspecties en de bijbehorende gedetailleerde vragenlijsten wijzen er echter op dat
het algemeen welzijn van de Indische gevangen wel degelijk hoog in het vaandel stond bij de
kolonisator.67 Ook de sterfte onder gevangenen daalde in de periode tussen 1925 en 1935
van 7 procent naar slechts 1 procent. Voor deze periode was het bestaan van de
gevangenen dusdanig ondragelijk, dat meer dan een vijfde van hen een poging tot vluchten
ondernam. In tien jaar tijd werd dit percentage teruggebracht naar 2 procent, omdat de
levensomstandigheden verbeterd waren.68
63
64
65
66
67
68
Idem.
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 305.
Hallema, ʻWat de dienstreisʼ, 304.
Ibidem, 305.
Verslag over de hervormingen wat betreft 1906 en 1907, 8.
ʻLotsverbetering in de Indische gevangenissenʼ, De Indische Gids 57(1935), 759. Vrouwen achter koloniale tralies 19 3. Redenen voor de hervormingen
De analyse van de gevangenishervormingen in Nederland en Nederlands-Indië heeft laten
zien dat in de periode 1905 tot 1935 de overheid het penitentiair stelsel humaner inrichtte,
waardoor het welzijn van de vrouwelijke gevangenen verbeterde en hun kans op reclassering
vergrootte. In primaire bronnen noemt de overheid alleen directe, voornamelijk economische,
redenen voor de grootschalige hervormingen. Dieperliggende redenen zijn moeilijker te
achterhalen. Hoewel de veranderende mentaliteit van de overheid, veranderende concepties
van vrouwelijk burgerschap en de percepties van de koloniale overheid van de vrouw moeilijk
te doorgronden. Toch leveren primaire bronnen en secundaire theorieën inzicht in de
indirecte redenen voor de gevangenishervormingen in Nederlands-Indië.
Economische winst en besparing
Een van de hervormingen hield de invoering van nuttige arbeid binnen de gevangenismuren
in. De koloniale overheid deed geen poging te verbergen dat een grotere economische winst
de reden hiervoor was. Het verrichten van ambachtswerk in de gevangenissen zou de
inlandse industrie helpen bevorderen: “Juist nu om die industrie ingang te doen vinden, zal
gevangenisarbeid veel kunnen bijdragen.”69 Desondanks moest de koloniale overheid een
aantal obstakels overwinnen om het werk van de vrouwelijke gevangenen winstgevend te
maken, zoals de hoge kosten van het aanbieden van opleidingen en de verspilling van
materiaal door ʻde onbekwaamheid der veroordeelden vrouwenʼ.70 Om deze problemen op te
lossen, voerde de kolonisator wetswijzigingen door zodat de prijzen van de producten die in
de gevangenis gemaakt waren konden concurreren met de particuliere industrie. Door extra
net werk af te leveren en de beste kwaliteit grondstoffen te gebruiken vond het batikwerk
bovendien een afzetmarkt. 71 Toch leverde het batikwerk van de vrouwelijke criminelen
tussen 1907 en 1911 nog niet voldoende op: de gemiddelde opbrengst per vrouw per dag
bedroeg in de jaren 1908 en 1909 respectievelijk slechts 0,02 en 0,01 Nederlands-Indische
gulden.72 Om zo efficiënt mogelijk om te springen met het gevangenispersoneel zorgde de
overheid in 1907 dat de gestrafte vrouwen zoveel mogelijk verenigd werden in een ruimte,
om hen daar onder toezicht van zo min mogelijk vrouwelijke mandoers te plaatsen. 73 De
overheid liet daarnaast de batikkerij van Boeloe inkrimpen door het aantal werkende vrouwen
terug te brengen tot vijftig ervaren vrouwen. Als aanvulling werden alleen vrouwen bij deze
69
70
71
72
73
Verslag over de hervormingen 1906 en 1907,191.
Verslag over de hervormingen over 1916 t/m 1920, 23.
Verslag over de hervormingen 1911 t/m 1915, 17.
Verslag over de hervormingen 1908, 1909 en 1910, 117.
Verslag over de hervormingen 1906 en 1907, 66.
Vrouwen achter koloniale tralies 20 groep ingedeeld die reeds bedreven waren in batikken of voldoende aanleg bleken te
hebben voor de ambacht dat zij na de opleiding nog geruime tijd productief zou zijn. De
batikkerij leverde hierdoor minder artikelen af, maar de kwaliteit van de producten was
dusdanig beter dat de verkoopwaarde vrijwel direct steeg. 74 De ervaren vrouwelijke
gevangenen begonnen met het batikken op katoen voor de Europese markt en tevens met
het batikken op zijde om de productie van luxeproducten te verhogen. Naar kussens,
pianolopers, theewarmers en boekomslagen was tegen een lonende prijs veel vraag.75 De
krant adverteerde regelmatig met de fraaie collectie katoenen en zijden batiks die de
vrouwelijke gevangenen in Semarang produceerden.76
Afbeelding 3. Advertentie batiks in het Bataviaasch Nieuwsblad, 20 juli 1913.
In 1908 richtte de overheid een knipschool op in de centrale vrouwengevangenis om de
vrouwen te leren maatnemen, knippen en het verder afwerken van kleding. 77 In hetzelfde
jaar begon in Boeloe een proef met het breien van sokken voor militairen. Door de lage
financiële opbrengsten hield de proef al spoedig op. Het sokken breien kon alleen
hoogstaande financiële resultaten opleveren wanneer het geschiedde met breimachines en
katoen van hoge kwaliteit.78 Ook de knipschool werd in hetzelfde jaar nog door te hoge
kosten opgeheven.79 Hieruit blijkt dat het werk van de vrouwelijke gevangenen winstgevend
moest
zijn,
omdat
anders
het
uitoefenen
van
de
ambacht
74
75
76
77
78
79
Verslag over de hervormingen 1911 t/m 1915, 17.
Idem.
ʻKatoenen en zijden batiks,ʼ Bataviaasch Nieuwsblad, 24 juli 1913.
Verslag over de hervormingen 1908, 1909 en 1910, 13.
Ibidem 4.
Ibidem, 13. Vrouwen achter koloniale tralies werd
stopgezet.
21 In 1911 ging de vrouwengevangenis Boeloe over tot de aanschaffing van honderd
handnaaimachines en twee knoopsgatmachines. Per dagdienst leverden de vrouwen
hierdoor meer ambachtswerk af. In 1914 werden er nog eens vijfentwintig machines
bijgekocht.80 De maatregelen bleken effectief te zijn. In het verslag over de hervormingen van
het gevangeniswezen over 1921 tot en met 1925 berichtte de kolonisator trots dat de
batikkerij steeds voldoende werk had en de batiks herhaaldelijk op verschillende jaarmarkten
werden bekroond.81 De winstgevende trend zette zich voort in de jaren dertig. In 1934 was in
het Soerabaijasch
Handelsblad
te lezen
dat “evenals
vorige
jaren
verschillende
gevangenissen hun producten tentoon zullen stellen.” De vrouwengevangenis in Semarang
leverde
niet
alleen
batikwerk
aan,
maar
ook
schooltassen
en
zelfs
volledige
kampeertenten.82
De vrouwelijke gevangenen leverden niet alleen financiële winst op voor de koloniale
overheid, maar zorgden ook voor besparing van kosten. In de loop van 1915 richtte de
overheid een wasserij op waar de gevangenen eerst alleen de kleding van gevangenen
wasten, maar later – “zoodra de in deze afdeeling geplaatste vrouwen wat beter geoefend
zijn en het noodige gereedschap aanwezig is”83 – ook kleding voor andere departementen.
De vrouwen wasten voor het Departement van Oorlog en het Departement van Onderwijs en
Eeredienst. 84 Ook maakten zij legeruniformen voor soldaten. 85 Hierdoor hoefden de
departementen dit niet langer uit te besteden en kon de overheid zo budget besparen. Ook
verrichtten de vrouwelijke veroordeelden werk binnen de gevangenis, zoals het verstellen
van kleding en het stampen van rijst. In 1928 berichtte de Indische Gids dat de
gevangenisarbeid uitgegroeid was tot een belangrijk instrument voor de vorming van
ambachtslieden en de levering van benodigdheden voor de overheid.86
De financiële winst die de veroordeelde vrouwen opbrachten droeg de koloniale overheid
aan als voornaamste reden voor de hervormingen. De economische opbrengst en
besparingen waren echter niet de enige redenen voor de gevangenishervormingen. Indirecte
redenen waren de invloed van ethische ideeën en penal welfarism, de veranderende relaties
tussen de regering en de vrouwelijke burger en de overheidsperceptie van veroordeelde
vrouwen.
80
81
82
83
84
85
86
Verslag over de hervormingen 1911 t/m 1915, 18.
Verslag over de hervormingen 1921 t/m 1925, 53.
ʻHet gevangeniswezen,ʼ Soerabaijasch Handelsblad, 9 oktober 1934.
Verslag over de hervormingen 1911 t/m 1915, 17.
Ibidem, 19.
Pos, ʻEen vrouwengevangenisʼ. ʻBestaansmiddelen en bevolkingssterkteʼ, De Indische Gids 47 (1925), 232.
Vrouwen achter koloniale tralies 22 De opkomst van ethische ideeën en penal welfarism
Het politieke klimaat in de periode van gevangenishervormingen laat zien op basis van welke
politieke
veronderstellingen
en
aannames
de
hervormingen
vorm
kregen.
De
gevangenishervormingen vonden plaats tegen een politieke achtergrond die wordt
beschouwd als de periode van een ʻethische politiekʼ. Er heerst enige consensus onder
historici over de periodisering waarin een omslag plaatsvond in het koloniaal denken.
Rondom het jaar 1900 zou de koloniale regering begonnen zijn een meer ethische koers te
varen. De historische visies op de definitie en inhoud van de ʻethische politiekʼ zijn
daarentegen sterk verdeeld. Zo wordt het ethisch denken door sommige historici bestempeld
als goedbedoelde naastenliefde en door anderen als Nederlandse arrogantie of een gevolg
van imperialistische schuldgevoelens. E. Locher-Scholten definieert het doel van het ʻethisch
beleidʼ als het onder Nederlands gezag brengen van de Indonesische archipel en het land
ontwikkelen in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers
model.87 De ontwikkelingen in het politiek denken vonden dus plaats buiten het penitentiair
systeem, maar de veranderingen hadden onvermijdelijk invloed op het functioneren van het
gevangeniswezen.
De nieuwe structuur van het gevangeniswezen paste binnen de ʻethischeʼ gedachtegang.
De ethische ideeën hadden invloed op de hervormingen van het penitentiair stelsel,
waardoor in het strafrecht een verschuiving aan het begin van de twintigste eeuw plaatsvond
die vanuit moreel besef de straf herwaardeerde.88 Het doel van straffen was niet langer
wraak, maar bescherming van de maatschappij en heropvoeding van de veroordeelde.89
David Garland benoemt de evolutie in het penitentiair denken in Engeland vanaf 1900 penal
welfarism. De term is echter ook toepasbaar op gevangenishervormingen in NederlandsIndië. Garland beschrijft de transformatie van het penitentiair stelsel rond 1900 als een
verschuiving naar een discourse van penal welfarism. Binnen dit discourse passen vormen
van straf die gebaseerd zijn op het idee dat gevangenen het recht hebben op mogelijkheden
tot reclassering.
Onder andere journalist P. Brooshooft had al in 1901 zijn bedenkingen bij de werkelijke
intenties van het Nederlandse handelen gebaseerd op de ʻethischeʼ ideeën. Volgens hem
deed de overheid niets om de welvaart van de Javaan daadwerkelijk te verbeteren.90 Vanuit
de bevolking kwamen klachten over de slechte omstandigheden in de gevangenis. Om rust
en orde in de algemene samenleving te behouden, moest de overheid zich aan de bevolking
87
E. Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische
archipel, 1877-1942 (Utrecht 1981) 239. 88
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode,18.
89
Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten, 179.
90
M. Alagappa, ʻThe bases of legitimacyʼ in: Political legitimacy in Southeast Asia. The quest for moral authority (Stanford 1995)
31-53.
Vrouwen achter koloniale tralies 23 verantwoorden.91 “De gevangenen werden met menschlievendheid behandeld (...) in het
belang der justiciabelen en de verzekering van orde en rust onder de bevolking.” 92 Na
gevangenishervormingen daalde het percentage ontsnappingen van gevangenen sterk,
voornamelijk tussen 1920 en 1935. 93 De gevangenisbevolking conformeerde zich naar de
regels van het systeem.
Veranderende relaties tussen staat en vrouwelijke burger
De periode waarin de overheid het gevangeniswezen hervormde was ook een tijd dat
percepties van beschaving en ideeën van burgerschap hun intrede deden. De relatie tussen
het koloniaal bestuur en de Indische burger veranderde sterk in de periode 1900 tot 1942.
Door verbetering van de band tussen het bestuur en de bevolking werd rust en orde
gehandhaafd en het overheidshandelen gelegitimeerd. 94 Veranderende migratiepatronen
tussen de kolonie en het moederland zorgden voor de komst van meer vrouwen, wat invloed
had op de gender-verhoudingen in de kolonie. In Nederlands-Indië ontstonden hierdoor
discussies over de positie van de vrouw in de maatschappij en burgerschap. Om de relatie
tussen gender en de hervormingen koloniale staat te analyseren, moet zowel gekeken
worden naar hoe de vrouw gezien werd door de koloniale overheid als naar haar plaats in de
samenleving. F. Gouda stelt dat in iedere kolonie het sociale en seksuele gedrag van een
vrouw de hoeksteen vormde van Europese overheersing. De kolonialen zouden constant
normen formuleren met betrekking tot acceptabel en passend gedrag voor vrouwen. Ook
zouden zij betrokken zijn bij het definiëren van een geschikte sociale rol voor de inlandse en
Europese vrouw. 95 De Europese percepties van de vrouw waren vanzelfsprekend niet
uniform, maar de algemene westerse noties van de plaats van de vrouw in de samenleving
hebben wel degelijk invloed gehad op de rechten en plichten die de inlandse en Europese
vrouwen in Nederlands-Indië verkregen.96
De algemene rechtspositie van de vrouw vormt onderdeel van haar burgerschap. De
periode tussen 1908 en 1925 markeerde een tijd van een algemene strijd voor
vrouwenrechten in Nederland die resulteerde in het stemrecht voor vrouwen na de Eerste
Wereldoorlog. Charlotte Jacobs richtte een Indische versie van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht op in 1908. Hierdoor kreeg de interesse voor politieke participatie een
91
A. Hallema, ʻDaendelsʼ wijzingingen in de Strafrechtspraak en het Gevangeniswezen van Ned. Oost-Indiëʼ, De Indische Gids
52 (Amsterdam 1930) 719.
Ibidem, 725.
93
ʻLotsverbetering in de Indische gevangenissen,ʼ 759.
94
Bloembergen M. en R. Raben, ʻWegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950ʼ in: Het koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar
het nieuwe Indië 1890-1950 (Leiden 2009) 11.
95
S. Pemberton, ʻEnforcing gender. The constitution of sex and gender in prison regimesʼ,Signs 39 (2013) 151.
96
E. Locher-Scholten, Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942
(Amsterdam 2000) 14-16. 92
Vrouwen achter koloniale tralies 24 enorme impuls onder vrouwen in Nederlands-Indië. Hun streven naar kiesrecht en koloniaal
burgerschap onderbouwden zij door de belangrijke rol van vrouwen in de sociale en morele
ontwikkeling te benadrukken. Desondanks kreeg de vereniging geen enkele steun van de
politieke partijen in Nederlands-Indië, zelfs niet van de liberalen. In 1925 besloot de
Nederlandse regering dat het onrechtvaardig was Nederlandse vrouwen in de kolonie het
kiesrecht te onthouden. Het was aan de Indische overheid dit in praktijk te brengen.97 In 1930
werd een nieuwe, op politiek gerichte vrouwenorganisatie opgericht: Isteri Sedar, de
ʻbewuste vrouwʼ. De leden hadden als doel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te
bereiken. Twee jaar later vormde zich ook Isteri Indonesia, ʻvrouwen van Indonesiëʼ. Door de
oprichting van deze vrouwenorganisaties intensiveerde het debat omtrent gelijkheid tussen
de seksen en of deze gelijkheid alleen voor Europese vrouwen zou gelden. In 1937
accepteerde de Peopleʼs Council de raciale gelijkheid tussen vrouwen. Opgeleide vrouwen
werden steeds meer zichtbaar op de arbeidsmarkt en de vrouwenbewegingen hadden een
plek veroverd in het debat. Alleen de vrouwelijke koloniale bovenlaag en de inlandse elite
verkregen stemrecht in 1941.98
In de Volksraad bestond in het begin van de twintigste eeuw verdeeldheid over het recht
van de vrouw op arbeid. De vertegenwoordigers van de Volksraad waren echter unaniem
van mening dat het de taak van de overheid om de vrouwelijke arbeiders te beschermen. De
vertegenwoordigers twee standpunten in met betrekking tot het recht van de Javaanse vrouw
op arbeid. De Nederlandse leden van de raad vertegenwoordigden de mening dat een vrouw
voorbestemd was als huisvrouw en alleen werk zou moeten zoeken in geval van
economische noodzaak. Zo meldde het Indisch vrouwenjaarboek dat in slechtere
economische omstandigheden, de vrouw een economische factor van betekenis geworden
was.99 De tweede groep inheemse vertegenwoordigers van de raad verzette zich tegen dit
idee en stelde dat de Indische vrouw zou moeten werken. De vertegenwoordigers van deze
groep benadrukten de verschillen tussen de Indische en Nederlandse samenleving en
vrouwen.100 In Nederland werden vrouwen geacht thuis voor het kroost te zorgen, terwijl in
Nederlands-Indië de man niet genoeg ambitie zou hebben het gezin te onderhouden.
Daarom moest de vrouw zichzelf onderhouden. Vrouwelijke arbeid was als het ware
onderdeel van een cultureel patroon. 101 Volgens dit oriëntalistische idee verschilde de
Indische vrouw in cultureel opzicht van haar Europese medeburger. De verdeeldheid in de
97
Ibidem,155-157.
Ibidem,151-152.
99
M.A. Rachman, ʻMaatschappelijk werk van inheemsche vrouwenvereenigingen,ʼ in: Indisch Vrouwenjaarboek 1936
(Jogjakarta 1936)11.
100
E. Locher-Scholten, ʻFemale Labour in Twentieth Century Java. European notions, Indonesian practice,ʼ in: Indonesian
Women in Focus (Dordrecht 1987) 79.
101
Idem. 98
Vrouwen achter koloniale tralies 25 Volksraad ontstond dus door verschillende visies op vrouwelijke arbeid: enerzijds door de
arbeid te beschouwen als een economische handeling, anderzijds door het te zien als
onderdeel van de inheemse cultuur.
De vraag die uit de ontwikkelingen in de rechts- en arbeidspositie van de vrouw volgt is of
de veranderingen in de relatie tussen de overheid en de vrouwelijke burger invloed gehad op
de hervormingen voor vrouwen in de gevangenis. Omdat de relatie tussen de vrouwelijke
gevangene en de staat was wel degelijk anders was dan die tussen de staat en de vrije
vrouw, zijn percepties van burgerschap wat betreft veroordeelden sterk paradoxaal voor de
koloniale overheid. Enerzijds waren de vrouwelijke gevangenen criminelen, het uitschot van
de samenleving. Anderzijds hadden juist zij de bescherming en begeleiding van de overheid
nodig om weer op het juiste pad gebracht te worden.102 De rechten en plichten van de
gevangene waren wettelijk gescheiden van de vrije vrouw: de staat kon haar verplichten tot
activiteiten, zoals het verrichten van winstgevende arbeid. Toch is het opvallend dat de
koloniale overheid de gevangenishervormingen doorvoerde in de periode waarin de
rechtspositie van de vrouw versterkte. Daarnaast was er verdeeldheid in het begin van de
twintigste eeuw binnen de Volksraad met wat voor reden vrouwen arbeid zouden moeten
verrichtten, maar was het geaccepteerd dát de vrouw werkte. De ontwikkelingen in de positie
van de vrije vrouw en de veroordeelde vrouw lopen parallel. Het is daardoor aannemelijk dat
de verbeteringen en erkenning van de positie van de veroordeelde vrouw en het werk dat zij
aangeboden kreeg binnen de muren van de gevangenis hierdoor beïnvloed werd.
De perceptie van de criminele vrouw
De vrouwelijke gevangenen werden anders behandeld dan de mannen, maar waarom koos
de koloniale overheid hiervoor? Net voor de invoering van de gevangenishervormingen
publiceerden in 1895 C. Lombroso en G. Ferrero het boek The Female Offender. Zij waren
de eerste academici die vrouwelijke criminaliteit biologisch trachtten te verklaren en in het
begin van de twintigste eeuw werd hun onderzoek als baanbrekend beschouwd. 103
Tegenwoordig zien criminologen de ʻLombrosian mythʼ en de biologische benadering van de
vrouwelijke misdadiger als een grote misstap in het denken van de criminologie. 104
Hedendaagse theorieën stellen dat overheidsinstellingen er sociologische redenen op na
houden om vrouwelijke gedetineerden anders te behandelen dan mannen. De belangrijkste
vertegenwoordigers van de biologische en sociologische redeneringen zullen besproken
worden.
102
103
104
S. Sen, ʻThe female jails of colonial Indiaʼ, Indian Economic Social History Review 39 (2002) 419.
C. Smart, Law, crime and sexuality. Essays in feminism (London 1995) 19.
Idem. Vrouwen achter koloniale tralies 26 Biologisch deterministen, zoals Lombroso en Ferrero, beschouwden mannelijke
criminelen als biologische mutaties. De criminelen zouden in een ander evolutionair stadium
verkeren dan de gewone mens. Dit was volgens Lombroso en Ferrero terug te zien in hun
uiterlijke kenmerken. Zij onderzochten lichamen, schedels, hersenen en lichaamsbeharing
van criminelen en trokken de conclusie dat een crimineel fysiek herkenbaar was aan zijn
smalle schedel, donkere huid, overmatige haargroei en de aanwezigheid van littekens op de
huid.
105
Bij vrouwelijke criminelen konden zij zulke lichaamskenmerken echter niet
onderscheiden. Hieruit concludeerden Lombroso en Ferrero dat een ware criminele vrouw
zeldzaam was en het zou daarom biologisch bepaald zijn dat vrouwen minder
temperamentvol en agressief zijn dan mannen. De verklaring die Lombroso en Ferrero
hiervoor aandroegen was de onbeweeglijkheid van de eicel. Tijdens het begaan van een
misdaad zou het lichaam hormonaal beïnvloed zijn en uit balans gebracht door bijvoorbeeld
menopauze of menstruatie.106 Het criminele ativisme vond in het begin van de negentiende
eeuw veel navolging, zoals door W.I Thomas met Sex and society in 1907 en O. Pollak in
1950 met The criminality of women.
Met name C. Smart heeft het biologisch determinisme sterk bekritiseerd door het gebrek
aan wetenschappelijk bewijs en een kritische benadering te benoemen.107Hoewel biologisch
deterministen met waarschijnlijkheid de waarheid niet in pacht hebben, kan het biologisch
deterministische
wel
de
heersende
opvatting
zijn
geweest
ten
tijde
van
de
gevangenishervormingen. In 1932 berichtte het Soerabaijasch Handelsblad dat het aantal
vrouwelijke gevangenen zo klein was dat de strafrechtelijke behandeling, met betrekking tot
de zwaarte en soort van de straf, van de vrouwen een probleem vormde. De wet schreef
voor dat mannelijke en vrouwelijke misdadigers dezelfde straf toebedeeld kregen, maar de
privileges en aard van de verrichte arbeid verschilde. Het Soerabaijasch Handelsblad stelde
dat “door het groote onderscheid tussen man en vrouw, ten aanzien van zielsgeaardheid,
geestelijken aanleg en lichaamsgesteldheid, is het verschil in reactie op een zelfden
maatregel zoo belangrijk dat differentiatie ten aanzien van straffen een noodzakelijkheid
is.”108 Hieruit kan geconcludeerd worden dat vrouwen ten eerste een aparte behandeling
verdienden, omdat ze achtergesteld werden wanneer ze op dezelfde manier behandeld
werden als mannen. De overheid veroordeelde en bestrafte de criminele vrouwen inderdaad
lijn met de standpunten van biologisch deterministen.
De meeste vrouwen werden veroordeeld voor lichte misdrijven. Zoals vastgesteld in het
Wetboek van Strafrecht vielen hieronder misdaden als eenvoudige beledigingen, lichte
105
106
107
108
C. Lombroso en G. Ferrero, The Female Offender (New York 1898) 1-82.
Ibidem, 45.
C. Smart, Women, crime and criminology. Essays in feminism (London 1995) 23.
ʻRecht en onrechtʼ, Soerabaijasch Handelsblad, 20 augustus 1932, 8.
Vrouwen achter koloniale tralies 27 mishandeling, lichte diefstal, lichte verduistering, lichte oplichting en vernieling of
beschadiging van goederen. Volgens de gevangenisstatistiek waren vrouwen in 1927
verantwoordelijk voor 11,1 procent van het totaal aantal gepleegde lichte misdaden. In
hetzelfde jaar pleegden vrouwelijke criminele slechts 3,8 procent van het totaal aantal zware
misdaden, zoals moord.109 Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het verschil in aandeel
van vrouwen in het aantal lichte en zware misdaden. Enerzijds is het mogelijk dat het, zoals
de biologisch deterministen stellen, genetisch bepaald is dat vrouwen minder agressief zijn
dan mannen. Hiervoor ontbreekt echter wetenschappelijk bewijs. Anderzijds kan de koloniale
overheid de perceptie van de vrouw als genetisch minder misdadig gehad hebben. Een
dergelijke perceptie zou tot het hoge aantal veroordeelde vrouwen voor lichte misdaden
verklaren, omdat het idee van de niet agressieve vrouw het veroordelingsproces beïnvloed
kan hebben.
Ook de aard van bestraffing in Nederlands-Indië was in lijn met het biologisch
determinisme, zoals de genderspecifieke dwangarbeid en het ontbreken van de toepassing
van de rotanstraf in de centrale vrouwengevangenis in Semarang. S. Pemberton noemt dat
vrouwengevangenissen activiteiten aanbieden die gericht zijn op wat als typisch
vrouwenwerk beschouwd wordt, zoals handwerk, schoonmaken en koken.110 Dit is ook te
zien in de hervormingen van het gevangenisstelsel in Nederlands-Indië. De vrouwen kregen
lichte taken toegewezen, zoals het batikken, matten vlechten en sokken naaien, terwijl de
mannen
het
lichamelijk
zware
werk
verrichtten
in
bijvoorbeeld
smederijen
en
timmerwerkplaatsen. De redenering dat mannen en vrouwen zowel fysiek als mentaal
verschillen sluit aan bij het biologisch determinisme.
Het onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke criminelen op basis van biologische
kenmerken heeft als gevolg dat de vrouwelijke groep als homogeen gezien wordt, omdat
klasse, leeftijd en cultuur niet beschouwd worden als invloedrijke factoren om vrouwelijke
misdaad te begrijpen.111 In Nederlands-Indië had dit echter niet als gevolg dat de overheid
vrouwen als een homogene groep beschouwde, omdat het in de kolonie juist gebruikelijk
was onderscheid te maken tussen verschillende etnische groepen. Daarnaast vond
classificatie plaats op basis van leeftijd door de bouw van aparte jeugdgevangenissen.112
Onder andere F. Heidensohn vertegenwoordigt de tweede hedendaagse groep theoretici
door te stellen dat vrouwelijke criminaliteit slechts bestaat voor zover het herkend wordt als
zodanig. De lage aantallen vrouwelijke gevangen moet volgens haar geplaatst worden in de
sociale context van de reacties van de samenleving op de rol van de vrouw. Door heersende
109
110
111
112
Crimineele statistiek van Nederlandsch-Indië over het jaar 1927, 142-146.
Pemberton, ʻEnforcing gender,ʼ 39.
Smart, Women, crime and criminology, 20.
Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode, 18.
Vrouwen achter koloniale tralies 28 genderpatronen worden meisjes opgevoed zich onderdanig op te stellen en zich dusdanig te
gedragen dat zij geen regels schenden. Door de traditionele rol van de vrouw als huisvrouw
en moeder, zou het cultureel bepaald dat vrouwen minder de kans krijgen misdaden te
plegen. Wanneer een dergelijke misdaad zich toch voordoet, is de samenleving geneigd het
eerder toe te schrijven aan medische en psychische problemen dan aan een crimineel
motief.113 De vrouw zou als het ware verbonden zijn aan een sociaal gender contract dat zij
verbreekt wanneer zij een misdaad pleegt. Hierdoor zou een veroordeling haar ofwel
bestempelen als ʻniet vrouwʼ of als ʻniet crimineelʼ. 114 In Nederland zou de theorie van
Heidensohn van toepassing kunnen zijn, omdat de traditionele rol van de vrouw inderdaad
als huisvrouw werd gezien. In de Indische samenleving was vrouwelijke arbeid de culturele
norm.115 Bovendien werkten ook Nederlandse vrouwen in de kolonie in het onderwijs, de
zorg, het openbaar vervoer of de sociale hulpverlening. 116 Vrouwen in Nederlands-Indië
zouden dus niet, zoals Heidensohn stelt, minder de kans krijgen om zich crimineel te
misdragen omdat zij thuis bleven.
De
biologische
theorie
ontwikkelde
en
manifesteerde
zich
ten
tijde
van
de
gevangenishervormingen: tussen 1900 en 1950. De gevangenisstatistiek laat zien dat
vrouwen meer veroordeeld werden voor lichte misdrijven en de bestraffing binnen de muren
van de gevangenis werd aangepast op hun zwakkere lichaam. Hedendaagse theorieën lijken
daarentegen niet van toepassing te zijn geweest op de koloniale perceptie van de criminele
vrouw. Juist de genderspecifieke behandeling in Indische gevangenissen toont aan dat de
koloniale overheid vrouwen, ook na veroordeling tot gevangenisstraf, nog als vrouw
beschouwde.
113
F. Heidensohn, Women and Crime (New York 1985) 12.
D. Wedderburn, Justice for Women: the need for reform (Londen 2000)123.
115
E. Locher-Scholten, ʻFemale Labour in Twentieth Century Java. European notions, Indonesian practice,ʼ in: Indonesian
Women in Focus (Dordrecht 1987) 80.
116
F. Gouda, Dutch culture overseas. Colonial practice in the Netherlands Indies 1900-1942 (Amsterdam 1995) 157. 114
Vrouwen achter koloniale tralies 29 Conclusie
De
koloniale
overheid
investeerde
tussen
1905
en
1935
in
specifieke
gevangenishervormingen voor vrouwen, zoals de invoering van de reclassering en
verbeteringen van het algemeen welzijn van de gevangenen. Het gevangeniswezen in de
kolonie verschilde aanzienlijk van het Nederlandse penitentiair stelsel. De gewenste etnische
scheidingen
tussen
Europeaanse
en
inlandse
vrouwen
in
de
enige
centrale
vrouwengevangenis vroegen een specifieke koloniale aanpak, waarbij de Nederlandse koers
niet klakkeloos overgenomen kon worden. De koloniale overheid hield er dan ook haar eigen
pragmatische en ideologische redenen op na de gevangenishervormingen in NederlandsIndië door te voeren.
De reclasseringsgedachte was er op gericht criminele vrouwen terug te krijgen op het
rechte pad en hen te herintroduceren als gehoorzame, veilige burgers in de samenleving. De
arbeid die de gevangen vrouwen verrichtten leverde de overheid zowel economische winst
als besparing op. Tegen de achtergrond van de algemene historische ontwikkelingen van
deze tijd – de veranderende relatie tussen de staat en vrouwelijke burger en de opkomst van
ethische ideeën – waren de hervormingen niet verrassend. De ethische ideeën en de
beschavingsmissie van de overheid vertaalden zich in een vorm van penal welfarism en
reclassering in het gevangeniswezen.
Ten tijde van de gevangenishervormingen formuleerden biologisch deterministen zoals
Ferrero en Lombroso theorieën die stelden dat criminelen herkenbaar zijn aan lichamelijke
kenmerken en het genetisch bepaald is dat vrouwen minder agressief zijn. De koloniale
overheid handelde in lijn met de biologisch deterministische visie en niet met de
hedendaagse sociologische opvattingen: vrouwen werden voornamelijk veroordeeld voor
lichte misdaden en kregen genderspecifieke behandelingen in de gevangenis. De overheid
erkende hun vrouwelijkheid nog na veroordeling.
De humanitaire voorstellen leken alleen kans van slagen gehad te hebben, zolang de
kosten niet te hoog waren. De vrouwen voerden de gevangenisarbeid niet louter uit ter
bestraffing. De opheffing van de knipschool en de sokkenbreierij in 1908 vanwege nalatige
economische resultaten onderstreept de economische prioriteit van de overheid. Daarnaast
moesten investeringen in machines en opleiding de gevangenisarbeid zo kostenefficiënt
mogelijk maken.
De vraag waarom de overheid kosten noch moeite bespaarde deze veranderingen door te
voeren was lastig genuanceerd te beantwoorden door een schaarste aan evenwichtig
bronmateriaal. De bronnen die wel beschikbaar zijn belichten slechts één kant van het
onderwerp. De stem van de vrouwelijke gevangenen in Nederlands-Indië ontbreekt om
Vrouwen achter koloniale tralies 30 tegenwicht te bieden aan de wellicht gekleurde koloniale informatie. De nadruk in historisch
overzichtswerken op de mannelijke crimineel bemoeilijkte tevens het onderzoek dat zich juist
richtte op vrouwen.
Ondanks de belemmeringen lijken de redenen van de koloniale overheid voor de
gevangenishervormingen duidelijk niet alleen gebaseerd op ethische overtuigingen en
percepties van de criminele vrouw, maar koos de overheid ook zeker niet de makkelijkste
economische weg. De koloniale overheid wilde enerzijds rust en orde bewerkstelligen en
economische winst creëren, maar voelde ook druk vanuit de bevolking een humaner beleid
te voeren. Er was dus ruimte voor ethiek, maar binnen de economische grenzen van de
overheid.
Vrouwen achter koloniale tralies 31 Bibliografie
Bronnen
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden:
Crimineele statistiek van Nederlandsch-Indië over het jaar 1925 (Batavia 1926).
Statistiek van rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over de jaren 1905/1906 (Batavia
1907).
Statistiek van rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over de jaren 1907/1908 (Batavia
1909).
Statistiek van rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over de jaren 1909/1910 (Batavia
1911).
Statistiek van rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over de jaren 1911/1912 (Batavia
1913).
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1906 en 1907
(1909).
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1908, 1909 en
1910 (1911).
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen wat betreft de jaren 1911 tot en
met 1915 (1916).
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen in Nederlandsch-Indie over de
jaren 1916 tot en met 1920 (1926).
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen in Nederlandsch-Indie over de
jaren 1921 tot en met 1925 (1926).
Verslag van het gevangeniswezen over het jaar 1926 (1927).
Literatuurlijst
Alagappa, M., ʻThe bases of legitimacyʼ in: Political legitimacy in Southeast Asia. The quest
for moral authority (Stanford 1995) 31-53.
ʻBestaansmiddelen en bevolkingssterkteʼ, De Indische Gids 46 (1925), 219-234.
Bloembergen M. en R. Raben, ʻWegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950ʼ in: Het koloniale
beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië 1890-1950 (Leiden 2009) 1-24.
Bruinink-Darlank, A.M.C., Hervormingen in de koloniale periode: verbeteringen in het
Nederlands-Indisch strafstelsel in de periode 1905-1940 (Kampen 1993).
Vrouwen achter koloniale tralies 32 Bosworth, M., Engendering resistance: agency and power in womenʼs prisons (New York
1999).
Carlen, P. en A. Worrall, Analysing womenʼs imprisonment (Portland 2004).
Foucault, M., Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis (Groningen 1989).
Franke, H., De macht van het lijden: twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland (Amsterdam
1996).
Franke, H., Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (Utrecht 1990).
Garland, D., Punishment and welfare: a history of penal strategies (Brookfield 1985).
Gouda, F., Dutch culture overseas. Colonial practice in the Netherlands Indies 1900-1942
(Amsterdam 1995).
Grever, M. en B. Waaldijk, Transforming the public sphere. The Dutch national exhibition of
womenʼs labour in 1898 (London 2004).
Haan, de F. en R. van der Heide, ʻVrouwen-Vereenigingen, Dames-Comitéʼs en feministen.
De zorg van vrouwen voor vrouwelijke gevangenen in de negentiende eeuwʼ, Tijdschrift voor
sociale geschiedenis 3 (1997) 278-312.
Hallema, A., In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en NederlandschIndië (Den Haag 1958).
Hallema, A., ʻWat de dienstreis van den Directeur van Justitie, Mr. T.H. der Kinderen, in 1871
omtrent Indische gevangenistoestanden aan het licht brachtʼ, De Indische Gids 56 (1934)
304-326.
Hallema, A., ʻDaendelsʼ wijzingingen in de Strafrechtspraak en het Gevangeniswezen van
Ned. Oost-Indiëʼ, De Indische Gids 52 (1930) 713-733.
Heidensohn, F., Women and crime (New York 1985).
ʻHet gevangeniswezen,ʼ Sumatra Post, 11 oktober 1915.
ʻHet gevangeniswezen,ʼ Soerabaijasch Handelsblad, 9 oktober 1934.
ʻKatoenen en zijden batiks,ʼ Bataviaasch Nieuwsblad, 24 juli 1913.
Katz, C.F., Rapport over de rijks-, straf- en opvoedingsgestichten voor vrouwen en meisjes
(Den Haag 1935).
Locher-Scholten, E., Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van
Nederlanders in de Indonesische archipel, 1877-1942 (Utrecht 1981).
Locher-Scholten, E., Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the
Netherlands Indies 1900-1942 (Amsterdam 2000).
Vrouwen achter koloniale tralies 33 Locher-Scholten, E., ʻFemale Labour in Twentieth Century Java. European notions,
Indonesian practice,ʼ in: Indonesian Women in Focus (Dordrecht 1987) 77-100.
Lombroso C., en G. Ferrero, The female offender (New York 1898).
ʻLotsverbetering in de Indische gevangenissenʼ, De Indische Gids 57 (1935) 759-761.
Maters, M., Van zachte zwenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in NederlandsIndië, 1906-1942 (Hilversum 1998).
ʻNederland-Indie en het International Penitentiair Congresʼ, De Indische Gids 47 (Amsterdam
1925) 625-626.
Pemberton, S., ʻEnforcing gender. The constitution of sex and gender in prison regimes,ʼ
Signs 39 (2013) 151-175.
Pos, M., ʻEen vrouwengevangenisʼ, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 26
juni 1939.
Raben, R., ʻHoe wordt men vrij? De lange dekolonisatie van Indonesiëʼ, in: Els Boagerts en
Remco Raben, Van Indië tot Indonesië (Amsterdam 2007) 13-29.
Rachman, M.A., ʻMaatschappelijk werk van inheemsche vrouwenvereenigingenʼ, in: Indisch
Vrouwenjaarboek 1936 (Jogjakarta 1936)10-30.
ʻRecht en onrechtʼ, Soerabaijasch Handelsblad, 20 augustus 1932.
Saleilles, R., The individualization of punishment (Boston 1913).
Sen, S., ʻThe female jails of colonial Indiaʼ, Indian Economic Social History Review 39 (2002)
417 - 438.
Smart, C., Women, crime and criminology. A feminist critique (New York 2013).
Smart, C., Law, crime and sexuality. Essays in feminism (London 1995).
Wedderburn, D., Justice for women: the need for reform (Londen 2000).
Verantwoording afbeeldingen
Afbeelding 1 en voorblad:
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen 1911 t/m 1915, 20.
Afbeelding 2:
Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen 1908, 1909 en 1910, 29.
Afbeelding 3:
Bataviaasch Nieuwsblad, 20 juli 1913.
Vrouwen achter koloniale tralies