Untitled - ELG-Ede

69e jaargang no 4
maart 2014
In de woestijn
In de 40-dagentijd lezen wij in de diensten volgens de klassieke leesroosters. De
eerste zondag van de 40-dagentijd zet de toon met ‘de verzoeking in de woestijn’: die exegetische discussie tussen Jezus en de satan. Zij voeren samen
een gesprek op de manier zoals de rabbijnen dat doen (en de ouderlingen bij
Maarten ‘t Hart): op grond van Bijbelteksten. De satan poneert iets, waarop Jezus antwoordt met een citaat uit de Thora, de eerste boeken van de bijbel. De
satan haalt in dit gesprek alleen het boek der Psalmen aan, dat een weerklank is
van de gemeente op de Thora. Hij zingt psalm 91, dezelfde psalm die wij ook
als gemeente in de mond nemen aan het begin van de dienst, op die eerste
zondag van de 40-dagentijd.
Het hele gesprek tussen Jezus en de satan is een sterk voorbeeld van hoe
kwetsbaar een Bijbeltekst is als je hem uit z’n verband haalt om er een ander mee om de oren te slaan. Want waar gaat het om in Psalm 91? Om het
vertrouwen dat een mens mag hebben op de Heer in zijn of haar leven; dag en
nacht, in de kommer en de koorts, alle dagen van zijn leven, op al zijn wegen.
Maar wat doet de satan als hij Jezus met de woorden van psalm 91 uitdaagt om
van de berg te springen? Hij laat een paar heel essentiële woordjes uit de psalm
weg. Terwijl hij toch begínt met: “Er staat geschreven (!): Hij zal zijn engelen bevelen en zij zullen jou op handen dragen.” “Op al jouw wegen”, staat er dan achter in de Psalm. En dat is precies wat de satan weglaat. Alsof hij de weg die
Jezus zal gaan en die voor hem ligt wil ontkennen. En alsof hij wil voorkomen
dat Jezus die weg in vertrouwen op de Heer zal gaan. En hij het dus niet zal
redden..
Gelukkig hebben de dichters van de berijmde psalm het anders gedaan dan de
satan: “Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden;; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden”(couplet 5). En zo mogen we de psalm dan ook in de mond nemen, op de eerste zondag van de 40-dagentijd. In het
vertrouwen dat Gods engelen Jezus op handen dragen, dag en nacht, in de
kommer en de kwel, alle dagen van Zijn leven, op al zijn wegen. Tot en met die
laatste weg, in paradisum, zullen zij Hem op handen dragen.
LvZ
1
Schriftlezingen voor de komende zondagen
volgens het oecumenisch leesrooster ‘De Eerste Dag’: Zondag 2 maart:
ot: Jesaja 49: 13-18
ep: 1 Korinthe 4: 1-16
ev: Mattheüs 6:24-34
Zondag 9 maart:
ot: Genesis 2:15–3:9
ep: Romeinen 5: 12-21
ev: Mattheüs 4: 1-11
Zondag 16 maart:
ot: Exodus 24: 12-18
ep: Filippenzen 3: 7-14
ev: Mattheüs 17: 1-9
Zondag 23 maart:
ot: Exodus 17: 1-7
ep: 1 Korinthe 10: 1-13
ev: Johannes 4: 5-26(42)
Zondag 30 maart:
ot: 1 Samuel 16: 1-13
ep: Efeziërs 5: 8-14
ev: Johannes 9: 1-13(14-25)26-39
zondag
2 maart 2014
10.30 uur
zondag
9 maart 2014
10.30 uur
Quinquagesima
Ds. K. van der Horst
1e collecte: Voedselbank Ede
2e collecte: Kerk en eredienst.
Invocavit
Mw.ds. A.J. van Zanden
1e collecte: PKN 40-dagen-tijd
2e collecte: Kerk en eredienst
2
zondag
16 maart 2014
10.30 uur
zondag
23 maart 2014
10.30 uur
zondag
30 maart 2014
10.30 uur
Reminiscere
Mw. Ds. A.J. van Zanden
m.m.v. cantorij
1e collecte: PKN 40-dagen-tijd
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: onderhoud
gemeentecentrum
Oculi
Ds. H.J. Oortgiesen
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte: PKN 40-dagen-tijd
2e collecte: Kerk en eredienst
Laetare
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: PKN 40-dagen-tijd
2e collecte: Kerk en eredienst
Kerkdiensten in kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
zondag
2 maart 2014
Mw. Ds. A.J. van Zanden
10.30 uur
Maaltijd van de Heer
zondag
9 maart 2014
Ds. J.v.d. Linden
10.30 uur
Mw. J. Fredrikze
15.00 uur
Aangepaste dienst
zondag
16 maart 2014
Ds. J.J. Reedijk
10.30 uur
zondag
23 maart 2014
Mw. M.C. v.d. Bos-Greidanus
10.30 uur
zondag
30 maart 2014
Mw. Ds. L. van Laar
10.30 uur
Protestantse wijkgemeente i.w. Tabor/Noord
10.00 uur
zondag 2 maart 2014
zondag 9 maart 2014
zondag 16 maart 2014
zondag 23 maart 2014
zondag 30 maart 2014
Ds. G.H. Westra
Mw. Ds. C. Oosterveen
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra
Mw. Ds. C. Oosterveen
3
Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand maart worden waargenomen door mevr. T.
Methorst en de heren J. de Groot, C.Kwint en K. Bleijenberg.
Oppas
Bij speciale diensten, bijvoorbeeld doopdiensten etc. is er altijd oppas
aanwezig
- Op donderdag voorafgaand aan de zondag, vóór 17.00 uur kunt u
contact opnemen met Els van Rixoort tel: 06-28 61 36 97 of
[email protected]
Als er “onverwacht” oppas nodig is, dan wordt er op dat moment een
vrijwilliger gezocht.
Kinderkerk
Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst
kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum.
Jongerenkerk
De jongerenkerk voor 12 – 16 jarigen komt bij elkaar op de 1e zondag van de
maand, in de Lutherse kerk. Er wordt gestart in de gewone dienst.
Inleveren kopij
Kopij voor het aprilnummer van “Mededelingen” kunt u
inleveren tot uiterlijk maandag 17 maart 10.00 uur bij
Ingeborg Kriegsman of mailen naar
[email protected] en [email protected]
Samen lezen
Donderdag 27 maart bespreken we de Schriftgedeelten die voor zondag 30
maart in de dienst aan de orde komen. We kijken naar de ‘kleur’ van de zondag, leggen verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar en zien wat dat bij ons
oproept. Van harte welkom!
Datum: 27 maart
Plaats: Consistoriekamer
Tijd: 19.30 uur (!)
De Schriftlezing: Johannes 9: 1-13(14-39)
4
Gemeenteavond 6 maart
‘Ontmoeting’, ‘aandacht’, ‘omzien naar elkaar’. Zomaar wat woorden die voorbijkomen als het over pastoraat gaat. Maar weet u/jij:
-
wat je nu eigenlijk verstaat onder een pastorale ontmoeting?
hoe het pastoraat in onze gemeente precies is georganiseerd?
wie de 13 contactpersoon zijn die het bezoekwerk in onze gemeente
doen?
naar wie zij omzien?
welke rol de ouderling pastoraat speelt in onze gemeente?
wat de rol is van de predikant?
wat pastoraat met herders te maken heeft?
en wat een herder doet in de Bijbel?
Op de gemeenteavond van 6 maart willen we als kerkenraad graag al dit soort
vragen rond pastoraat in onze gemeente centraal stellen. Het wordt een
gevarieerde avond met een inleiding, praktische informatie en een gedeelte
waarbij we allemaal in de benen komen.
Graag tot dan!
Lieke van Zanden
Datum: Donderdag 6 maart
Plaats: Gemeentecentrum
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
De bloemen uit de kerk in de maand januari gingen naar:
5 januari:
Dick Troost
12 januari:
Mevrouw van Stein Callenfels
19 januari:
Bea de Boer
26 januari:
Henk Renaud
5
De jarige tachtigplussers in maart
Torens zijn dikwijls karakteristiek voor de contouren van een stad. Al vanuit de
verte doemen ze op vanuit het landschap. Voor kleine dorpen, buurtschappen
en gehuchten vervult de molen deze functie. De wieken fungeerden zelfs om
elkaar berichten door te geven. Zo wisten de dorpelingen van bruiloften,
geboorten of rampen, die de wieken uitdrukten.
Al in de Gouden Eeuw verrees er in het toen nog kleine Veluwse zanddorp Ede
een standerd molen, aan de westelijke zijde van het dorp, precies op de grens
tussen de Gelderse Vallei en de Veluwe, om op deze manier genoeg wind te
vangen. Halverwege de negentiende eeuw werd op deze zelfde plek een
stellingmolen gebouwd. De molenromp, afkomstig uit de Zaanstreek, deed
dienst als basis van dit bijzondere bouwwerk.
Net als elders in ons land, haalde men, in het begin van de jaren zestig van de
vorige eeuw, ook in onze omgeving, de wieken van de molen. De onttakeling
van karakteristieke gebouwen was begonnen. Er werden reddingsplannen
ontwikkeld om de Concordiamolen aan de Molenstraat te verhuizen naar
Kootwijkerbroek. Gelukkig is dat plan nooit doorgegaan.
Met behulp van de overheid, die extra gelden beschikbaar stelde, is de
verhoging van het statige bouwwerk eerst met bijna vier en daarna met ruim vijf
meter gerealiseerd. Er kwam weer belangstelling voor gebouwen uit een lang
voorbije tijd.
Op deze manier is de Concordiamolen in Ede tegenwoordig weer maalvaardig,
op zaterdag zichtbaar door de draaiende wieken.
De wieken mogen voor de volgende tachtig-plussers in feeststand worden
gedraaid, want zij vieren deze maand hun verjaardag.
Deze jarige tachtig-plussers doen we natuurlijk ook een plezier met het sturen
van een kaartje.
6
op 1 maart is dat
dhr. L.J. Pel
Diepenbrockdreef 69
3906 BH Veenendaal
op 12 maart
Dhr. T.L. van Zadel
Jan Campertweg 17
3906 XJ Veenendaal
op 7 maart
Mevr. A. Eversen - Knibbe
Pienemanstraat 96
6717 WG Ede
op 19 maart
Mevr. G.B. Maas
Bassecour 19
6701 EB Wageningen
op 7 maart
Mevr. H.J. Heijmink
Hofrustlaan 4
6721 TB Bennekom
op 27 maart
Mevr. R.A. Maaskant – Lonnée
Van Heutszlaan 69
6711 KS Ede
op 11 maart
Mevr. W.S. Loef- Varkevisser
Margrietlaan 54
6713 PN Ede
op 31 maart
Mevr. A. van den Oosterkamp Eskens
Robert Kochlaan 1
6721 BE Bennekom
“de Stoofpot”
Het is altijd weer iets bijzonders om bij de Stoofpot te gaan eten. Op de
donderdagen 13 en 27 maart bereiden de organisatoren van de Stoofpot een
heerlijke maaltijd voor de gasten, die zich hebben opgegeven bij mevrouw
Wilma van Eibergen. De gesprekken aan tafel zijn in heel veel gevallen
opmerkelijk te noemen. Het is dan ook geen wonder dat ons de tafelgesprekken
van Luther zijn doorgegeven. Al etend en genietend ontstaat er namelijk een
band met elkaar, die de sfeer van de avond bepaald. Op deze manier kunnen we
ook aandacht geven aan mensen, die thuis zijn en niet naar de Stoofpot kunnen
komen. Aan het begin van deze maand viert een groot gedeelte van ons land
carnaval en na as-woensdag breekt de tijd aan van voorbereiding en inkeer; de
periode van bewust omgaan met onze wijde leefomgeving kan tot reflectie en
rust leiden.
7
De volgende informatie is handig voor de deelnemers:
Om mee te eten meldt u zich, ten minste twee dagen van tevoren, aan bij
mevrouw Wilma van Eibergen ( telefoonnummer 0318 61 83 63).
Vanaf half zes drinken we met elkaar een glaasje.
De glaasjes wijn kosten €0,80 en de sapjes €0,50
De maaltijden beginnen in principe om zes uur en kosten €3,00. Als u zich heeft opgegeven en het door omstandigheden niet lukt om aanwezig
te zijn, meldt u zich dan wel even tijdig af alstublieft.
Graag tot ziens op de Stoofpot.
 De kerkenraad is blij en dankbaar dat Jeannet Kloosterman bereid is
gevonden om het ambt van diaken te vervullen. Indien er geen bezwaren
worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 16 maart as.
In deze dienst zal Els van Rixoort tevens haar tweede ambtstermijn
aanvaarden.
 De kerkenraad heeft in een open en vruchtbaar gesprek van gedachten
gewisseld met de leiding van het jeugdwerk over het werk binnen
kinderkerk en jongerenkerk.
 De bloemendienst staat dit jaar ingeroosterd op 11 mei.
 Op 6 maart zal er een gemeenteavond worden gehouden rond het thema
‘pastoraat’ waar u allen van harte welkom bent. De avond begint om 20.00 in het gemeentecentrum. Nadere informatie vindt u elders in
Mededelingen.
 Na twee stemrondes is er overeenstemming bereikt over een nieuwe
Paaskaars. De jeugd kiest een eigen Paaskaars die tijdens hun viering zal
branden.
 Er komt een intekenlijst in de hal waarop u kunt intekenen voor een
huispaaskaars.
 Noteert u vast dat er op zaterdag 31 mei weer een boekenmarkt zal worden
georganiseerd.
 Ingeborg Kriegsman en Ties Havinga vertegenwoordigen onze gemeente in
de classis. Ze hebben de kerkenraad bijgepraat over de laatste vergadering.
8
 Ds. Kees van der Horst hoopt op zondag 30 maart as. zijn veertigjarig
ambtsjubileum te gedenken in een feestelijke viering in de Augustanakerk,
Erasmusgracht 24 Amsterdam, aanvang 10.30. Na de dienst is er
gelegenheid de jubilaris te feliciteren. Op verzoek van de jubilaris zullen er
geen toespraken worden gehouden.
In de overzichten hieronder financiële informatie voor u.
Opbrengst Collecten
Datum
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
Opbrengst
106,40
173,34
117,56
177,29
72,70
Totaal
647,29
Opbrengst (derde) collecte restauratie kerkgebouw d.d. 16 februari was € 72,70
Ontvangen giften afgelopen periode
Mededelingen
Zonder doelvermelding
Solidariteitskas
Bloemen
Totaal
234
10
244
9
Kerkbalans 2014
Bij het vorige nummer van Mededelingen was een brief over kerkbalans
meegestuurd. Ik had de hoop uitgesproken dat ik de bijgevoegde
antwoordstrook spoedig zou mogen ontvangen. Tot op heden heb ik bijna 24%
van de stroken gekregen. Ik merk dat ik een gevoel van teleurstelling over dit
lage percentage moeilijk kan onderdrukken. Mijn vraag aan u is om alsnog de
strook op te sturen respectievelijk in de hal van de kerk in de betreffende doos
te deponeren.
En als u geen toezegging wilt doen, zou ik het op prijs stellen als u mij dat laat
weten. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Dat kan mondeling, telefonisch of via
de mail
Ties Havinga, kerkrentmeester
[email protected]
0318 - 617326
Collectes in maart
2 maart
Voedselbank Ede
Bijna 200 gezinnen zien zich genoodzaakt een beroep te doen op de
Voedselbank in Ede, omdat zij niet meer kunnen rondkomen. De Voedselbank
Ede probeert zoveel mogelijk mensen te helpen, maar daarvoor is onze steun
zeer belangrijk.
In november hebben we naast de collecte ook citrusfruit ingezameld, waarvoor
de Voedselbank ons zeer erkentelijk is. In totaal konden meer dan 6 kratten
worden gevuld met fruit.
Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbank-ede.nl
9 maart
PKN 40-dagentijd: Sta stil bij ouderen in Moldavië
Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun
geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten
faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd.
Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een
10
warme maaltijd (soms de enige op de hele dag) en sociaal contact.
honger en eenzaamheid. Op deze eerste zondag in de 40-dagentijd, wordt uw
bijdrage gevraagd voor het werk van Bethania in Moldavië
en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
16 maart
PKN 40-dagentijd: Geen half jaar maar een heel jaar rijst!
Een lokale boeren-rijst-‘leenbank’, goede zaden, betere moestuinen, minder schade door loslopend vee, landbouw en vermindering van de lokale
drugsproblematiek - allemaal onderdelen van de inzet van het werk van
partnerorganisatie World Concern met lokale kerken in het noordoosten van
Myanmar. Een heel jaar rijst wordt realiteit, een zegen voor de dorpsbevolking.
23 maart
PKN 40-dagentijd: Sta stil bij armoede in Nederland
Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. De diaconie in
Almere en het jongerenproject NEON in Groningen willen dit tegengaan.
In Almere is er een ‘sociale supermarkt’ opgezet waar armen
met een speciaal pasje zelf boodschappen kunnen kiezen, in plaats
van een voedselpakket te krijgen. In Groningen richten de medewerkers
van NEON zich op de jongeren. Want op het platteland van OostGroningen groeit het aantal jonge werklozen en dreigen de schulden.
De medewerkers kijken naar de talenten van de jongeren, zodat ze
weer kunnen groeien! Kom in beweging… zodat kansarme mensen in
Nederland weer op eigen benen kunnen staan. Vandaag staat in de
40-dagentijd het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie centraal en
vragen wij uw bijdrage voor de sociale supermarkt in Almere, het
jongerenproject NEON in Groningen en andere diaconale projecten in
Nederland.
30 maart
PKN 40-dagentijd: Aanvaard elkaar!
In Brazilië wonen veel indianen. Hun cultuur en land worden op allerlei
manieren bedreigd. Ook in de kerk bestaan vooroordelen over de inheemse
bevolking. Partnerorganisatie Comin steunt de indianen als het gaat om
landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Ook werkt Comin aan begrip bij
kerken voor het eigene van de inheemse cultuur.
11
Pastoraat
Op 11 februari was er een pastoraal overleg. Elf (van de dertien)
contactpersonen waren daarbij aanwezig. Het was een goede avond waarin
zowel ervaren als beginnende bezoekers aan hun trekken kwamen.
Eén van de onderwerpen van gesprek deze avond was de organisatie van het
pastoraat in onze gemeente. Deze ziet er als volgt uit: elke contactpersoon heeft
of krijgt een aantal adressen binnen onze gemeente, die hij of zij – indien
gewenst - bezoekt. Deze adressen vallen vaak binnen een postcodegebied.
Het is de bedoeling om contactpersonen en bijbehorende postcodegebied in
Mededelingen bekend te maken, zodat een ieder weet wie zijn of haar
contactpersoon is. Omdat door verschuivingen nog niet alle adressen
onderverdeeld zijn, kan de definitieve lijst van personen en bijbehorende
gemeenteleden echter pas in het aprilnummer worden gepubliceerd.
Hieronder alvast wel de namen van de contactpersonen:
Truus Cieremans
Wim Eikelboom
Hetty van den Ham
Alet Maasland
Tonny van Rixoort
Els Roelofs
Lucy Slagman
Ida Stuiver
Maaike Troost
Ted van der Woerd
Ted van Zadel
Herma van Zanten
Caroline Bockweg
Uiteraard kunt u voor die tijd bij mij informeren onder welke contactpersoon u
valt.
Caroline Bockweg, ouderling pastoraat
De afgelopen periode hebben wij de verhalen gehoord uit het boek Mattheüs.
De roeping van de discipelen, de zaligsprekingen, dus dezelfde verhalen als in
de ‘grote’ kerk.
Hierbij hebben wij voetstappen uit hout gezaagd. Wij volgen hiermee de
voetstappen van Jezus en we hebben lampenkapjes gemaakt. Een mooi verlicht
snoer, want we willen ons ligt laten schijnen, zoals Jezus ons verteld heeft.
De komende periode blijven wij deze verhalen vertellen.
12
We zijn ook druk bezig met de voorbereidingen van het Veertigdagen project.
Tijdens dit project zullen we de dienst in de ‘grote kerk’ beginnen!!! Vanaf 9
maart tot en met Pasen beginnen we dus daar!!!
Ook hebben we een doorlopende verwerking, waar we die 7 weken mee aan de
gang gaan. Het zou dus heel fijn zijn als alle kinderen ook op alle zondagen
aanwezig kunnen zijn. Zo missen ze niets van de verhalen en kunnen ze aan het
eind ook een mooie verwerking mee naar huis nemen.
Namens de leiding van de kinderkerk
Annelies Smit-van Stein Callenfels
Op zondag 2 februari hebben we het thema “geluk” besproken. Eerst hebben we de tekst uit Mattheus 5: 1-12 gelezen. Het viel de jongeren op
dat je gelukkig moet zijn met negatieve dingen of gebeurtenissen. Maar wat is
dan geluk of zalig, zoals het ook wel vertaald is. We zijn over geluk door gaan
praten. Hoe word je gelukkig of ongelukkig. Hoe maak je iemand anders
gelukkig. Moet je er iets voor doen of komt het vanzelf. Van de ene vraag
kwam vanzelf een nieuwe vraag.
Mirjam had ook wat spreuken opgezocht. Soms zijn die tegenstrijdig.
“Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk.”
“Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan.”
We vonden ons in de laatste spreuk. Je moet er zelf wat voor doen en er voor
open staan.
We hebben geluk ook m.b.v. de kernkwaliteiten in het kernkwadrant (van
Daniel Ofman) bekeken. Ieder mens beschikt over diverse kwaliteiten. Draaf je
daarin door dan maak je jezelf ongelukkig. Omgekeerd kan jouw
kwaliteit/eigenschap een allergie zijn voor een ander. Het was mooi en leerzaam
om in te zien dat wat de één gelukkig maakt, dit voor een ander niet zo hoeft te
zijn.
We mochten deze ochtend ook een gast verwelkomen. Ceri-Anne (vriendin van
Christa) heeft bij de jongerenkerk haar opdracht voor godsdienst gedaan. Onder
het genot van drinken en een heerlijke cake van Christa hebben we nog
nagebabbeld over de komende Hongarije-reis.
De volgende bijeenkomst is 2 maart.
Mirjam, Nico en Wouter
13
Dank
Al vele jaren maakt Lida Eversen prachtige felicitatie – en kerstkaarten. Met
engelengeduld en uiterste precisie borduurde zij randjes en knipte zij figuren
uit. Zo ontwierp zij heel bijzondere kaarten. Deze kaarten zijn jarenlang
verkocht tijdens het koffiedrinken in het gemeentecentrum. De opbrengst kwam
geheel ten goede aan de werkgroep Hongarije. In de loop van vijftien jaar zijn
er zo vele duizenden euro’s naar Szekszárd gegaan. Helaas lukt het Lida niet meer dit precisiewerk voort te zetten.
We willen Lida heel hartelijk danken voor haar energie, inzet en creativiteit. Ze
heeft die lang ten dienste gesteld van de gemeente in Szekszárd. Daarom
ontving zij onlangs de bloemen die in de kerk stonden. Fijn Lida dat je dit deed
voor onze naasten in Hongarije.
Boeken- en Platenmarkt op zaterdag 31 mei 2014
Op zaterdag 31 mei zal in het gemeentecentrum een boeken- en platenmarkt
worden gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de aanschaf van de
nieuwe liedboeken. Vanaf 10 mei kunt u op zondag na de kerkdienst boeken,
platen, cd’s, schilderijen en kleine curiosa inleveren in het gemeentecentrum.
Grote partijen kunnen eventueel bij u thuis worden opgehaald. De boeken die u
wilt inleveren moeten verkoopbaar zijn, dus geen studieboeken en
computercursusboeken aanleveren.
Er worden medewerkers gezocht die boeken willen sorteren, de zaal willen
helpen inrichten, boeken willen verkopen en de koffie willen verzorgen. U kunt
u daarvoor aanmelden bij Herman van Scherrenburg (0318-632887) en
Marius Wessel, tel. 0318-616082, email: [email protected]
Koffieschenker m/v gezocht
Nico van Marle heeft zich afgemeld voor de koffiedienst in het
gemeentecentrum. Hierdoor is er plaats voor een nieuwe
koffieschenker/schenkster die dit gaat oppakken met Beatrijs Wolters. Er wordt
gewerkt via een rooster en iedere koffieploeg is eens in de maand aan de beurt.
Gegadigden kunnen zich melden bij Beatrijs Wolters.
14
Bespreek ’t Samen Programma maart 2014
Bijgaand een selectie van het programma aanbod in maart.
De cursus benedictijns leven (B8) vervalt. Vorig jaar een
groot succes en deze maand weer te gast bij het Leerhuis:
filosofe mw. prof Renée van Riessen. Zij geeft een inleiding
in het denken van de Duits-joods filosoof Franz Rosenzweig
(1886 – 1929). Daarnaast ook in het Leerhuis Passie en
Pasen in woord en beeld door Ds Jan Heine. Mooi als
verdieping in de 40-dagentijd.
Mocht u verdere vragen hebben, dan ben ik telefonisch te bereiken op 0318651373.
Voor details zie het programmaboekje, ook te downloaden via
www.bespreektsamen-ede.nl.
Voor maart voor u uitgelicht:
(begin)datum Nr
Titel/Beschrijving
Ma 3 mrt
D12
Bezoek aan de Turkse moskee; bijwonen van de
gebedsdienst (start 20.10) gevolgd door een
inleiding over de zakat (offergave) door de
imam.
Di 4 mrt
E12
Workshop Hatha Yogha en mindfulness:
achtergrond en actuele beoefening door Loes
Bos.
Do 6 mrt
D13
De magie van conflicten. Trainer coach en
aikidoka Arjen Mol vertelt over de positieve
kracht van conflicten in de gedachte van
geweldloze communicatie.
Woe 12 en 19
C8
De eerste avond een inleiding in de biografie van
mrt
Rosenzweig en zijn visie over de verhouding
religie en filosofie. De tweede avond staat de
betekenis van liefde in Rosenzweigs denken over
openbaring centraal. De taal van het Hooglied
speelt hierin een belangrijke rol.
Woe 26 mrt en C9
Passie en Pasen in woord en beeld door Ds Jan
3 apr
Heine .
Met vriendelijke groet,
Beatrijs E. Wolters
15
Radio Ede FM
Frequenties: kabel:: FM 93.1, ether FM 107.3
Maandag 19.02 – 20.00 uur
Herhaling: dinsdag 12.00-13.00 uur; zondag 22.00-23.00 uur.
Uitzendingen in maart 2014
3 maart 2014
Interview met de heer Ben Wielstra over Het werk van De Vluchtheuvel in
Lunteren. Lied van de Week: “Een mens te zijn op aarde”. Columnist: Dhr. Jos van Heuveln. Actuele berichten. Muzikale fragmenten.
10 maart 2014
Gesprek met mevr. Aline Poolen over De nieuwe opzet van ‘Bethanië’, visie en praktijk. Lied van de Week: ‘Christus naar wie wij heten.’ Column: Winfried Ramaker. Zang en muziek vullen het geheel aan.
17 maart 2014
Interview met de heer Wim Martens over De Oost-Europa Commissie van de
Ned.Geref.Kerk te Ede’. Lied van de Week: ‘Met de boom des levens.’ Column: Prof. drs. A. Jongebreur. Muzikale intermezzo’s. Actuele berichten.
24 maart 2014
In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten drie redactieleden over treffende lectuur van
de afgelopen week inzake kerk, geloof en samenleving. Lied van de week:
‘Alles wat over ons geschreven is.’ Column: mevr. Anneke Eikelboom. Actuele berichten, muzikale aanvulling.
31 maart 2014
Gesprek met Frits Gombert en Anton Kanis over : Het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” (Dirk Zwart). Lied van de week: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen.’ Boekbespreking: Daan Laban. Muzikale intermezzo’s.
16
PROGRAMMA BEWUST NAAR PASEN 2014
IN KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS TE EDE
Wellicht is u bekend dat in het Emmaüs centrum een aantal jaren achtereen in
de aanloop naar Pasen een aantal avonden georganiseerd werd waaraan een
inhoudelijk thema en een eenvoudige maaltijd gekoppeld werden. Er is daarbij
gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema van
die week en de avond wordt besloten met het vieren van een korte vesper.
Zo kunnen we ons met elkaar voorbereiden op het Paasfeest.
Dit jaar willen we een hernieuwde start maken met het programma.
Dit doen we met de thema's die horen bij de "Ik ben" woorden van Jezus.
Wanneer:
Datum
Weekthema
12 maart
Ik ben het brood
Franciscaans milieuproject
19 maart
Ik ben de weg
publicist "anderszins"
26 maart
Ik ben de deur
medewerker Meet-Inn
2 april
Ik ben de ware wijnstok
psychiater
9 april
Ik ben de goede herder
herderin
Gastspreker
Guy Dilweg,
Andries Govaart,
Lisan Verboom,
Elnathan Prinsen,
Marjolijne Oudshoorn,
De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
17.15 uur ontvangst
17.30 uur welkom en inleiding op het onderwerp
17.45 uur een eenvoudige maaltijd
18.20 uur nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven
19.00 uur een korte vesper
19.15 uur afsluiting met een kopje koffie
U kunt zich voor de hele cyclus maar ook voor afzonderlijke avonden opgeven
bij:
Annie Benjamin, telefoon 0318-621897 of [email protected]
Er wordt per avond een vrijwillige bijdrage van € 5,- gevraagd.
We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde
Naties 94, 6717 JE Ede.
De avonden staan open voor iedereen, u hoeft geen lid te zijn van de Emmaüs-
17
gemeenschap.
De voorbereidingsgroep Annie Benjamin, Jos v.d. Klashorst, Andries Noback,
Peter Slingerland en Hanny v.d. Kooij
Cantateconcert door Alexander
Op 1 maart a.s. klinkt er weer prachtige
muziek in de Oude Kerk van
Bennekom.
Het Alexander Consort voert cantate
106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit “ uit van J.S. Bach. Hij was pas 22 jaar
oud toen hij deze, zeer geliefde en veel
uitgevoerde, cantate (ook wel genoemd
de “Actus tragicus”) schreef voor een rouwdienst. In deze cantate wordt het
sterven muzikaal verwoord als een
vredig binnengaan in het paradijs. Op 1
maart is de bezetting: Thera de Clerck
en Hanna Lindeijer op fluit /hobo .
Freek Borstlap en Ivanka Neeleman op
viola da gamba. Kortom: de top van
Nederland is dan te horen in Bennekom.
Het continuo bestaat zoals altijd uit
celliste Inja Botden, violonespeler
Hendrik Jan Wolffert en organiste Elly
Meijer.
Als a capella werk zingt het koor de Sterbaria: “Es ist nun aus mit meinem Leben” van Johann Christoph Bach. Een klein juweeltje met wederom teksten over lijden, maar ook over de “goede nacht”.
Tot slot klinkt Telemanns Trauercantate “Du aber Daniël, gehe hin”. Qua tekst en thematiek liggen beide cantates dicht bij elkaar, evenals de bezetting.
Vandaar dat er deze keer twee cantates op het programma staan. Hoofdrol in
deze cantate is weggelegd voor de bas Jasper Schweppe (zanger in o.a. the
Amsterdam Baroque Choir en het Egidius Kwartet ) en de sopraan. Het sterven
– het breken van de oogleden en uiteenvallen van de ledematen - wordt vanaf
de wonderschone sopraanaria en ook in het slotkoor prachtig muzikaal
18
weergegeven door het voortdurende “pizzicato” van de strijkers : ontroerend mooie muziek!
Het belooft weer een prachtig concert te worden met orkest, koor en solisten:
Anneke Bliek, sopraan; Mariska Wessel,alt; Falco van Loon, tenor; Jasper
Schweppe, bas.
U bent van harte welkom op 1 maart a.s. in de Oude- of St. Alexanderkerk,
Dorpsstraat 45 te Bennekom. De kerk is open vanaf 15.45 uur.
De aanvang van het concert is om 16.15 uur.
De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang.
Zie ook: www.alexanderconsort.nl
MUTATIES JANUARI-FEBRUARI 2014.
Ingeschreven :
Nieuwe leden :
Overschrijving van Hervormde Gemeente Bennekom, Wijk 3 :
dhr. E.L. Trommel en mevr. E. Trommel-Schilder, Hullenbergweg 6, 6721 AN
Bennekom.
Uitgeschreven :
Wegens verhuizing overgeschreven :
mevr. C.M. van der Wal, Baron van Wassenaerlaan 24, 6717 LJ Ede naar : ELG
Arnhem.
dhr. R.H.R. Jager, Markiezenhof 4, 6715 LK Ede naar : Protestantse Gemeente
Breda (2).
Stand : 17.02.2014
19
Predikant:
Voorzitter:
Mw. Ds. A.J. van Zanden, Ooststeeg 36, 6708 AV Wageningen,
(vrije dag: woensdag)
Tel: 0317-843395 e-mail: [email protected]
Mw. B. de Boer, Valkseweg 19, 6741 ZK Lunteren
Tel: 0318-485574 e-mail: [email protected]
Secretariaat:
Mw. T. Werner, Klaprooslaan 14, 6713 DS Ede,
Tel: 0318-612544 e-mail: [email protected]
Kerkrentmeesters:
J.T. Havinga, W.J. Bitterstraat 19, 6712 DV Ede
Tel: 0318-617326 e-mail: [email protected]
R. van Nes, Mastbos 3, 6718 HA Ede,
Tel: 0318-639161 e-mail: [email protected]
ING: NL49INGB0000915206, ABN AMRO
NL09ABNA0609142259 Evang.Luth.Gem.Ede.
Diaconie:
N.M. van Beek, Van der Lecklaan 26, 6708 MP Wageningen
Tel: 0317-421507 e-mail: [email protected]
Mw. I. Kriegsman, Kleefsehoek 220, 6711 SJ Ede
Tel: 06-46322097 e-mail [email protected]
ABN-AMRO NL41ABNA0598381570
ING NL35INGB0002032898, Diaconie Evang. Luth.Gem.Ede.
Jeugdouderling:
Mw. E.van Rixoort, Kerkewijk 100, 3904 JG Veenendaal,
Tel: 06- 286 136 97, e-mail: [email protected]
Eindredactie:
Mw. I. Kriegsman, Kleefsehoek 220, 6711 SJ Ede
Tel: 06-46322097 e-mail [email protected]
Ouderling:
Pastoraat:
Mw. C.W. Bockweg, Arthur van Schendellaan 16, 6711 DC Ede,
Tel: 0318-612413, e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
L.H. Zoetekouw, Bellefleurhof 7, 4021 VB Maurik,
Tel: 0344 - 691973, e-mail: [email protected]
Cantor/Organist:
D.Troost, Landbouwlaan 22, 6713 EJ Ede,
Tel: 0318-618044
Kerkgebouw:
Verhuur kerkgebouw:
Verhuur luthers
gemeentecentrum:
Beukenlaan 12, 6711 NH Ede, Tel: 06-810 740 99
J. de Groot Tel: 0318-646854
06-410 706 67 (telefoon in centrum) H.I. Renaud, Tel: 0318636402
b.g.g. H.van Scherrenburg, Tel: 0318-632887
www.elg-ede.nl
Website:
20