De Ongevallenverzekering voor de brandweer

I
B
E
D
R
I
J
V
E
N
I
De Ongevallenverzekering
voor de brandweer
Optimale zekerheid voor álle brandweerlieden.
Optimale zekerheid voor álle brandweerlieden
Brandweerlieden hebben een verantwoordelijke
taak. Werk dat niet altijd zonder gevaar is.
Ze bestrijden uitslaande branden, rukken uit voor
containerbranden, dichten lekkende koppelingen,
worden ingeschakeld bij incidenten met giftige
stoffen en bevrijden mensen die na een aanrijding
bekneld zijn geraakt. Vrijwilligers en beroepsbrandweer. Samen doen zij het werk met dezelfde
inzet en lopen daarbij flinke risico’s. Een
ongevallenverzekering is daarom zeker geen
overbodige luxe. Speciaal voor de brandweer biedt
Centraal Beheer Achmea een optimale ongevallenverzekering die aan alle wensen en eisen voldoet!
De collectieve ongevallenverzekering voor
vrijwillige- en beroepsbrandweer is een complete
verzekering met tal van voordelen. Het is
onderdeel van het totale zekerheidspakket dat
Centraal Beheer Achmea de Nederlandse
gemeenten biedt. De verzekering is mede
afgestemd op aanbevelingen vanuit de projectgroep Rechtspositie Vrijwilligers.
Om optimale zekerheid te waarborgen, volgt
Centraal Beheer Achmea deze projectgroep op de
voet en past de verzekering aan, wanneer de
bevindingen vanuit de projectgroep daar
aanleiding toe geven.
Uw voordelen op een rij
• één verzekering voor de vrijwillige- en de
beroepsbrandweer;
• een verzekering die naadloos aansluit op de
meest recente aanpassingen van de sociale
verzekeringen;
• een vaste premie van EUR 199,00 per
brandweerman/vrouw per jaar;
• jeugdbrandweer kan facultatief meeverzekerd
worden.
Oók voor vrijwilligers
Vrijwilligers stellen zich belangeloos op.
Gemeenten zijn daardoor moreel verplicht ook
deze mensen goed te verzekeren. Voor de mensen
zelf en natuurlijk ook voor hun werkgever.
Het is immers van belang dat zij medewerking
blijven verlenen als het gaat om het beschikbaar
stellen van vrijwilligers voor de brandweer.
Door de werkgever te compenseren op het
moment dat hun werknemer door een ongeval als
vrijwillige brandweerman/vrouw uitvalt, wordt
het werkgeversbelang beschermd.
De uitkering die u als gemeente ontvangt kunt u
gebruiken voor de brandweerman/vrouw of juist
voor diens werkgever. Dat is gunstig, zeker nu er
met de gewijzigde wetgeving rond de WAZ en
Pemba ‘gaten’ vallen.
Met de vernieuwde Ongevallenverzekering geldt
er voor vrijwilligers en beroepsbrandweer dezelfde
dekking. Dus géén verschillen of uitzonderingen
meer!
Meer informatie
Hiernaast ziet u hoe de collectieve ongevallenverzekering is opgebouwd.
Vragen? Bel dan gewoon ‘Even Apeldoorn’,
telefoonnummer (055) 579 8359.
De Ongevallenverzekering in één oogopslag
De basisverzekering
Dekking
Verzekerd Kapitaal
Toelichting
Kapitaal bij overlijden
EUR
Bij overlijden wordt éénmalig een kapitaal uitgekeerd.
Op verzoek is een hogere uitkering aan te vragen van EUR 100.000,00
Rente bij overlijden
EUR 20.500,00
tot maximaal 65 jaar
De vergoeding is gebaseerd op 50% van het gemiddelde inkomen van een
brandweerman/vrouw.
Naast een pensioen of nabestaandenuitkering voor achterblijvende gezinsleden is een
aanvulling van 50% in de meeste gevallen toereikend. De uitkeringen worden jaarlijks
geïndexeerd met 3%.
Predispositie
EUR 22.500,00
gehuwden/samenwonenden
EUR 4.500,00
alleenstaanden
Deze uitkering is een tegemoetkoming in de kosten als het plotseling overlijden
veroorzaakt wordt door iets anders dan een ongeval, zoals een hersen- of hartinfarct.
Kapitaal bij blijvend letsel
EUR 122.500,00
Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit om de extra onkosten te financieren.
Rente bij tijdelijke
arbeidsongeschiktheid
EUR 12.500,00
maximaal 3 jaar,
1 wachtdag
Een aanvulling op het inkomen van de brandweerman/vrouw.
Uitgangspunt bij het vaststellen van het verzekerd kapitaal is de voor werkgevers
wettelijke doorbetalingsplicht van 70% van het inkomen. Maximale duur van de uitkering
is 3 jaar, tot volledig herstel of totdat blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. De
uitkeringen worden jaarlijks geïndexeerd met 3%.
Rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid
EUR 12.500,00
tot 65 jaar
Dit is de uitkering nadat blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. De uitkeringen
worden jaarlijks geïndexeerd met 3%.
Geneeskundige kosten
(secundair)
EUR 20.000,00
maximaal per jaar,
secundaire dekking
Een aanvulling op de bestaande ziektekostenverzekering. Een vergoeding voor
bijvoorbeeld het eigen risico en de noodzakelijke medische kosten die niet door de
ziektekostenverzekeraar vergoed worden. Medische kosten die door een
brandwondencentrum worden gemaakt worden ongelimiteerd vergoed.
Daggelduitkering
(werkgeverscompensatie)
EUR 100,00 per dag,
met een maximum van
EUR 36.000,00 per jaar.
Uitkeringsperiode is max.
5 jaar met 1 wachtdag
Een tegemoetkoming in de onkosten die de werkgever van de arbeidsongeschikte
brandweerman/ vrouw heeft.
Gerequireerden
hetzelfde als de op de polis
verzekerde brandweerlieden,
behalve predispositie
Bedoeld voor mensen die in opdracht van de commandant assisteren bij calamiteiten.
Verzekerd Kapitaal
Toelichting
50.000,00
Aanvullende verzekeringen
Dekking
Een hogere vergoeding voor
vrijwillige en beroepsbrandweer
Extra premie per jaar*
Kapitaal bij overlijden
EUR 100.000,00
EUR 8,00
Daggelduitkering
(extra onkosten vergoeding)
EUR 50,00 per dag. De totale
vergoeding is maximaal
EUR 18.000,00, vergoeding
na 1 wachtdag.
Deze vergoeding is voor onkosten waarvan de Projectgroep Rechtspositie
heeft aangegeven dat deze niet goed in geld uit te drukken en/of niet
verzekerbaar zijn, zoals:
• hulp in de huishouding;
• psychische hulpverlening;
• verzuim anders dan arbeidsongeschiktheid;
• vergoeding voor extra premie ziektekosten;
• kinderopvang.
Extra premie per jaar*: EUR 16,00
Jeugdbrandweer
Kapitaal bij overlijden
Kapitaal bij blijvende invaliditeit
Vergoeding geneeskundige kosten
Niet ieder korps heeft jeugdbrandweer. De verzekerde bedragen zijn aangepast
aan het feit dat het hier jeugd betreft.
EUR 12.500,00
EUR 60.000,00
EUR 2.500,00
* Tarieven zijn per brandweerman/vrouw per jaar
Premie per jaar*: EUR 10,00
I I N
H E T
K O R T I
Titel van de brochure
maximaal
2 regels
lang
Uw voordelen
op een
rij
•
één verzekering voor de vrijwillige- en de beroepsbrandweer;
•
een verzekering die naadloos aansluit op de meest recente aanpassingen van de
sociale verzekeringen;
I
V
R
A
G
E
N
?
•
een vaste premie van EUR 199,00 per brandweerman/vrouw per jaar;
•
jeugdbrandweer kan facultatief meeverzekerd worden.
I
Centraal Beheer Achmea
Prins Willem-Alexanderlaan 651
7311 NB Apeldoorn
TELEFOON
(055) 579 8359
FA X
(055) 579 5192
E-MAIL
[email protected]
INTERNET
www.centraalbeheer.nl
15200225