Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden
HOOFDSTUK I
Artikel 1 Algemene Bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Straaten Post gedane aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten, leveringen en de ter uitvoering van de werkzaamheden verrichte
rechts – en feitelijke handelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In geval van het verstrekken van opdrachten aan Van Straaten Post aanvaardt de opdrachtgever deze algemene
voorwaarden, ongeacht eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
Werkzaamheden.
1.2 Alle door of namens Van Straaten Post verrichte handelingen dan wel verleende diensten, waaronder
vervoer, ver- en bezorging van mailings, drukwerk, pakket(jes); expeditie, laden en lossen, inslag, opslag,
uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend gereed maken, etikettering, ompakken, bedrukken
van mailing, enveloppen facturering en alle andere door of namens Van Straaten Post in het kader van
de opdracht verrichte handelingen dan wel verleende diensten, welke laatste als bijkomende werkzaamheden wordenomschreven.
Geschillen en toepasselijk recht.
1.3 Op alle door Van Straaten Post gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en
alle geschillen die voortvloeien uit een met Van Straaten Post gesloten overeenkomst zullen, voor zover
de wet dat toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Straaten
Post is gevestigd, ongeacht enig andersluidend beding in de hierna van toepassing verklaarde algemene
voorwaarden.
Aard van de werkzaamheden.
1.4 Afhankelijk van de aard van de door of namens Van Straaten Post verrichte werkzaamheden zijn van
toepassing, voor zover niet in strijd met dwingend recht, bij:
Binnen – en buitenlandse verzending: HOOFDSTUK II;
Expeditie:
HOOFDSTUK III;
Overige werkzaamheden: HOOFDSTUK IV;
1.5 Indien uit de aard van de werkzaamheden voortvloeit dat er meerdere algemene voorwaarden van
toepassing zijn naast de voorwaarden zoals die zijn aangegeven in HOOFDSTUK II, dan prevaleren te
allen tijde de voorwaarden van HOOFDSTUK II.
HOOFDSTUK II VERZENDEN BINNEN- EN BUITENLAND
Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* Van Straaten Post: Van Straaten Post B.V.
* Werkzaamheden: Alle door of namens Van Straaten Post verrichte handelingen dan wel verleende
diensten, waaronder vervoer, ver- en bezorging van mailings, drukwerk en pakket(jes).
* Afzender: Contractuele wederpartij van Van Straaten Post.
* Geadresseerde: Degene aan wie Van Straaten Post de zaken krachtens de overeenkomst dient uit te
leveren.
* Werkdagen: Alle kalenderdagen met uitzondering van de zaterdagen, zondagen, alsmede algemeen
erkende Christelijke- en Nationale feestdagen.
* Zending: Een afzonderlijke lading van artikelen die op grond van de overeenkomst en de voorwaarden
van de overeenkomst wordt verzonden.
Artikel 3 Uitbesteding
Het staat Van Straaten Post vrij om bij de uitvoering van de werkzaamheden, naar eigen inzicht, gebruik
te maken van hulppersonen. Van Straaten Post staat voor de hulppersonen in, als waren zij eigen ondergeschikten van Van Straaten Post, voor zover de hulppersonen handelen in het kader van de uitvoering
van de opdracht.
Artikel 4 Werkingssfeer
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Van Straaten Post verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.
4.2 Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan
blijven de overige niet nietige bepalingen onverminderd van kracht.
4.3 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen.
Artikel 5 Tot stand komen van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of verlenen van diensten komt tot stand
op het moment van ondertekening van de overeenkomst door Van Straaten Post en afzender, dan wel op
het moment waarop de opdracht door Van Straaten Post wordt bevestigd.
5.2 Wijzigingen in een gesloten overeenkomst komen eerst tot stand nadat deze door Van Straaten Post
schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 6 Uitvoering
6.1 De afzender is verplicht de eisen die Van Straaten Post stelt aan verpakking, inhoud, gewicht, afmetingen, etikettering, frankering en adressering op te volgen.
6.2 Afzender zal voorts de voor verzending door afzender gereedmaakte zaken op een door Van Straaten
Post aan te geven tijdstip voor inzameling aanbieden aan een door Van Straaten Post op te geven verzamelpunt.
Artikel 7 Controle
7.1 Indien aard, inhoud en hoeveelheid van de te verzenden zaken niet waarneembaar is na te gaan, staat
de afzender toe dat Van Straaten Post voor dit doel de verpakking van een verzending opent, met dien
verstande dat Van Straaten Post de verpakking na opening deugdelijk hersluit.
Artikel 8 Weigering en opschorting van het vervoer
8.1 Van Straaten Post kan het vervoer van een zending onder opgave van redenen weigeren indien:
(a) de zending niet voldoet aan de eisen van frankering, gewicht, afmetingen, inhoud, adressering en
verpakking welke daaraan door Van Straaten Post zijn gesteld;
(b) het vervoer gevaar oplevert voor personen en zaken;
(c) de door de afzender ingevolge deze algemene voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet
volledig zijn verstrekt;
(d) de inhoud in strijd is met de wet;
(e) de zending vanwege andere redenen niet voor verzending of ter post bezorging geschikt is.
8.2 Van Straaten Post kan de uitvoering van een tot stand gekomen overeenkomst, eveneens onder opgave
van redenen opschorten, indien blijkt dat één of meer gevallen vermeld in het vorige lid onder (a) tot en
met (f) zich voordoet.
8.3 De afzender wordt in de gevallen bedoeld in het vorige lid, voor zover mogelijk, onder vermelding
van de reden van opschorting, binnen 5 werkdagen weer in het bezit gesteld van zijn zending, alsmede
van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden, waarmede de overeenkomst wordt beëindigd. De door
de afzender betaalde bedragen worden, onder verrekening van de inmiddels door Van Straaten Post
gemaakte kosten, geheel of gedeeltelijk terugbetaald, voor zover dat, gezien de omstandigheden van het
geval redelijk is.
Van Straaten Post bv
Budget mailing service
Groenekanseweg 10D
3737 AG Groenekan
Postbus 541
3500 AM Utrecht
T 0346 21 38 10
F 0346 21 43 07
E [email protected]
www.vanstraatenpost.nl
Artikel 9 Nakomen van de overeenkomst
9.1 De overeenkomst is door Van Straaten Post nagekomen als de zending overeenkomstig deze algemene
voorwaarden is afgeleverd.
9.2 De overeenkomst tussen de afzender Van Straaten Post geeft aan geadresseerde geen eigen recht op
aflevering.
9.3 Van Straaten Post streeft ernaar de onderscheiden soorten zendingen binnen de daarvoor in deze
algemene voorwaarden aangegeven termijn dan wel binnen een als redelijk beschouwde termijn op het
juiste adres af te leveren. Van Straaten Post geeft echter geen garantie, behoudens de in deze voorwaarden
vermelde uitzonderingen.
9.4 De afzender kan zijn zending terugvragen zolang dit redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort en
voor zover dit in alle redelijkheid van Van Straaten Post kan worden verlangd. De afzender moet aannemelijk maken dat hij inderdaad afzender is.
9.5 Onbestelbare zendingen waaronder begrepen de door de geadresseerde geweigerde zendingen of
zendingen met onjuiste adressering die niet aan de afzender kunnen worden teruggegeven, worden vernietigd, tenzij ze geacht worden van waarde te zijn, in welk geval zij gedurende één jaar worden
bewaard, waarna zij eigendom van Van Straaten Post worden.
Artikel 10 Betaling en vergoeding
10.1 De afzender is de op de Opdrachtbevestiging aangegeven vergoeding aan Van Straaten Post verschuldigd. Alle bedragen zullen worden voldaan in de door Van Straaten Post aangegeven valuta.
10.2 Betaling van het verschuldigde geschiedt volledig bij vooruitbetaling bij het aangaan van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afzender ontvangt van Van Straaten Post
voor het verschuldigde bedrag een separate factuur.
10.3 Alle bedragen die verschuldigd zijn, zullen worden verhoogd met belastingen, die Van Straaten Post
verplicht is in rekening te brengen.
10.4 Indien de afzender enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn- of bij gebreke
van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na factuurdatum- betaalt, is hij gehouden daarover rente te betalen ad 4 % per jaar boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, met ingang
van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
10.5 Van Straaten Post is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, aan de afzender in rekening
te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de afzender in
verzuim is én de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
10.6 Afzender zal zich niet op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiende
uit de overeenkomst of uit anderen hoofde kunnen beroepen.
10.7 Van Straaten Post is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat afzender zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenissen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid van Van Straaten Post
11.1 Indien zaken door verzending verloren gaan of beschadigd raken is Van Straaten Post, behoudens
overmacht en het verder in deze algemene voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade
aansprakelijk. De last zijn schade te bewijzen rust op de afzender.
Rabobank 10.22.64.805
KvK Utrecht 30200622
11.2 Een verzoek tot schadevergoeding bij verlies van een zending wordt slechts in behandeling
genomen
indien de afzender een verzendbewijs kan tonen dan wel op een andere wijze de terpostbezorging van de
zending kan aantonen en de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens kan verstrekken.
11.3 De aansprakelijkheid van Van Straaten Post is in alle gevallen beperkt tot maximaal de door de
afzender te bewijzen factuurwaarde, althans het maximumbedrag tot waar de aansprakelijkheidsverzekering van Van Straaten Post zal uitkeren indien de factuurwaarde hoger is dan laatstgenoemd bedrag.
11.4 Van Straaten Post is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
11.5 Van Straaten Post is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oorzaken die gelegen zijn
nadat Van Straaten Post de te verzenden zaken ingevolge de overeenkomst heeft overgedragen aan een
nationale postdienst.
11.6 De afzender heeft geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan:
(a) uit de aard of een gebrek van de vervoerde zending;
(b) door het onvoldoende verpakt zijn van de zending;
(c) door een andere oorzaak die aan de afzender toegerekend kan worden;
(d) als gevolg van overmacht, waarbij onder overmacht wordt verstaan feiten en/of omstandigheden die
de nakoming van de verbintenis geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan
Van Straaten Post.
11.7 In het internationale postverkeer heeft de afzender geen recht op schadevergoeding indien de schade
is ontstaan als gevolg van overmacht dan wel, voor zover het een postpakket betreft, indien de schade is
ontstaan in een land, dat voor schade geen aansprakelijkheid aanvaardt, zoals onder andere Australië,
Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
11.8 In alle hiervoor genoemde gevallen op grond waarvan Van Straaten Post gehouden is tot vergoeding
van schade, zal eerst uitkering plaatsvinden, mits de eigen verzekering van afzender niet tot uitkering
zal overgaan.
Artikel 12 Aansprakelijkheid van de afzender
12.1 De afzender is jegens Van Straaten Post aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak
die aan hem kan worden toegerekend, door zijn zending is toegebracht aan personen in dienst van of
werkzaam voor Van Straaten Post, aan middelen van Van Straaten Post of aan andere pakketzendingen.
12.2 De afzender zal Van Straaten Post vrijwaren voor alle schade die mocht voortvloeien indien de
inhoud van een zending strijdt met een voorschrift, wet of verordening van enig land alwaar Van Straaten
Post de zending, op grond van de overeenkomst, dient af te leveren.
Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst
13.1 De overeenkomst kan door Van Straaten Post met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden beëindigd indien:
(a) afzender in staat van faillissement wordt gesteld, onder curatele wordt gesteld of surséance van betaling aanvraagt;
(b) afzender, niet zijnde een natuurlijk persoon, wordt ontbonden;
(c) Van Straaten Post na het sluiten van de overeenkomst feiten en/of omstandigheden ter ore komen,
die haar goede grond geven om te vrezen dat afzender haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na
zal komen;
(d) afzender haar bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelen of overheidsvoorschriften;
(e) afzender weigert de door Van Straaten Post gewenste zekerheid te verstrekken;
13.2 Indien één van de in lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, zijn de vorderingen van Van Straaten
Post op afzender direct opeisbaar.
Artikel 14 Verjaring
Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tot het vervoer van zendingen, verjaren met de tijd van
één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van de verzending.
HOOFDSTUK III EXPEDITIE
Van toepassing: de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de Nederlandse Organisatie voor Expeditie
en Logistiek, FENEX- voorwaarden, meest recente versie
HOOFDSTUK IV PREPOSTALE (EN BIJKOMENDE) WERKZAAMHEDEN
Van toepassing: de Physical Distribution Voorwaarden 1996