VERBOUWEN - Heemskerkse Courant

Gratis
waardebepaling?
0251-218027
20 februari 2014
Tel. 0255-540765
www.heemskerksecourant.nl
11
Tata-medewerkers op de
bres voor koopkracht
IJmuiden - Naar schatting 1000
werknemers van Tata Steel hebben maandag meegelopen in
een protestmars naar het hoofdkantoor van het staalconcern in
IJmuiden. Zij overhandigden een
petitie aan de heer Theo Henrar,
directeur van Tata Steel Nederland. De protesterende werknemers willen dat Tata Steel over
de brug komt met 3 procent
koopkracht en verdere pogingen om arbeidsvoorwaarden af
te breken staakt.
Aad in ’t Veld, bestuurder van
FNV Bondgenoten: ,,De werknemers hebben massaal laten zien
dat zij zelf invloed willen heb-
ben op hun eigen tijd en wanneer dagen op te nemen en zij
laten zich geen vakantiedagen
afpakken. Een discussie over
het werkgelegenheidspact, met
geen gedwongen ontslagen tot
1 oktober 2016, is onbespreekbaar. Afspraak is afspraak.’’
Vorige week werd bekend dat
Tata Steel Europe veel winst
heeft gemaakt: in de laatste negen maanden van 2013 ruim 260
miljoen euro. Ter vergelijking: vorig jaar was dat slechts 18 miljoen euro. In ’t Veld: ,,De Tata
Steel-werknemers hebben hard
gewerkt en reorganisatie op reorganisatie voor hun kiezen ge-
had. Zij willen een fatsoenlijke
salarisstijging van 3 procent, met
koopkracht en echte banen.’’
De Tata Steel-directie lanceerde
onlangs aanvullende cao-voorstellen met ‘dubbel zoveel verslechteringen’, zoals het beperken van overwerktoeslagen, het
afpakken van de zeggenschap
van werknemers over wanneer
ADV-dagen op te nemen en het
afnemen van twee vakantiedagen van een grote groep werknemers.
Het gesloten werkgelegenheidspact (geen gedwongen ontslagen) wil Tata ter discussie stellen. (foto: Leo Tilmans)
Overval op tabakszaak
aan het Gildenplein
Heemskerk - Een tabakszaak
aan het Gildenplein in Heemskerk is dinsdagochtend het doelwit van een overval geweest. De
overval vond rond half tien plaats
en de dader is er na zijn daad
rennend vandoor gegaan.
De politie is direct een grote
zoekactie gestart waarbij onder
meer burgernet en een politiehelikopter zijn ingezet. Een speurhond heeft de omgeving nog af-
gezocht naar mogelijke sporen
naar de dader.
De dader is een licht getinte man
met een lengte van ongeveer
1,74 meter. Hij droeg een zwart
petje, een blauwgrijze sweater
en een blauwe spijkerbroek.
Een deel van het Gildenplein is in
verband met het onderzoek afgezet met politielint. Voor zover
bekend is de dader nog niet gepakt. (foto: Michel van Bergen)
SWB organiseert op 4 maart a.s. om 19.30 uur
een discussieavond over gemeenteraadsverkiezingen in het Wijkcentrum Prinsenhof.
Alle politieke partijen zijn aanwezig. Aanmelden via e-mail:
[email protected] of telefonisch: 0251-300300
St. Welzijn
Nieuwe
dirigente
Beverwijk
www.welzijnswb.nl
The
Citadel
Singers
Telefoon 0251-300300
KOZIJNEN
NODIG?
DAKKAPEL
NODIG?
*
NU 6% BT W
Vondelweg 540
2026 BH HAARLEM
023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
*
vraag naar de voorwaarden
VERBOUWEN
Deze week
in de krant!
voorjaar
2014
deze week
in de krant de
veiligheidspecial
Het enthousiaste koor The
Citadel Singers heeft per
31 januari jl. een nieuwe
Iedere
dirigente, Joke Tulp.
Zijweek
In deze
neemt het stokje over
van
Bert Kransberg. krant het
Het gemengde gemeentenIeuws
koor The
Citadel Singers brengt
lichte muziek.
2
20 februari 2014
COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 11:
HEEMSKERK
Open huis bij Openbare
Brede Basisschool Tweespan
Heemskerk - Openbare brede basisschool Tweespan, peuterspeelzaal Karekiet en bui-
tenschoolse opvang Ratatouille
hielden dinsdagmiddag samen
open huis. Doelstelling van de
middag was om ouders, die zich
aan het oriënteren zijn op de bestaande voorzieningen, zo goed
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-540765
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
mogelijk te informeren over de
mogelijkheden voor hun kind.
OBBS Tweespan biedt een zeer
afwisselend programma, dat samen met de basisscholen De Ark
en De Vlinder onder de noemer
‘Zó Breed’ wordt gepresenteerd.
Dat programma bestaat uit diverse activiteiten na de reguliere
lessen, waaronder een computercursus, danslessen en creatieve activiteiten. Doordat de activiteiten rouleren tussen de verschillende locaties ontstaat een
gevarieerd aanbod.
Redactie:
Linda Stals
Raimond Bos
De basisschool presenteert zich
als een echte IT-school, waarin
de hedendaagse technologie de
basis vormt voor de wijze waarop
wordt lesgegeven. Zo beschikt
men bijvoorbeeld over een flink
aantal iPads, waardoor leerlingen tijdens de lessen zelfstandig de lesstof kunnen oefenen,
terwijl de leerkracht zich bezig
houdt met het begeleiden van
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Heel trots is
de school op de eigen schooltuin, die met hulp van een groep
ouders en een zeer enthousiaste opa wordt onderhouden. De
leerlingen uit groep 6 beheren
de tuin en plukken er aan het
eind van het seizoen letterlijk de
vruchten van.
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Dinsdag werd in alle groepen
van OBBS Tweespan een kunstproject afgerond. De ouders
kwamen naar school om de gemaakte schilderijen te bekijken.
(Bos Media Services)
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
[email protected]
Advertentieverkoop:
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Woensdag voor 12.00 uur
[email protected]
Alle groepen van OBBS Tweespan werkten deze week aan schilderijen, in elke groep stond een andere
schilder centraal. Amber en Talan uit groep 4 tonen trots hun schilderij, geïnspireerd op het werk van Henri Matisse. Hun klasgenootjes werken op de achtergrond nog aan hun schilderijen
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
en kunnen daardoor meer maatwerk leveren.
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Wethouder Wagner: ‘Ik ben daar
groot voorstander van, punt is
alleen dat deze overheveling gepaard gaat met een flinke bezuiniging. We moeten dus meer
doen met minder geld, dat is een
flinke uitdaging. Dit betekent
dat we zijn gaan kijken hoe we
dit slimmer kunnen organiseren.
De ontwikkeling van de sociale
teams viel daarmee samen.’
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
IJmond PERS BV
OPLAGE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
Sociale teams als
wegenwacht in de buurt
Heemskerk - Sinds januari van
dit jaar zijn sociale teams actief
in alle buurten van Heemskerk.
Wethouder Wagner, verantwoordelijk portefeuillehouder, is hier
blij mee: ‘wij willen dat de sociale teams de oren en ogen zijn
in de buurt. Als inwoner van
Heemskerk kunt u bij het sociale team terecht als u het even
niet zelf redt. Of als u zich zorgen maakt om een medebuurtbewoner. Ik zie de sociale teams
als een sociale wegenwacht om
burgers weer op weg te helpen.’
Decentralisaties
Er verandert veel de komende jaren. De Jeugdzorg, de Participatiewet (werk en inkomen) en de
AWBZ/ Wmo, ze zijn bijna dagelijks nieuws. Het Rijk draagt
taken en verantwoordelijkheden
over naar gemeenten. Het idee is
dat de lokale overheid dit beter
kan organiseren dan de landelijke overheid. Immers, gemeenten staan dichter bij hun burgers
Presentie en preventie
‘Voorkomen is nog altijd beter –
en goedkoper - dan genezen. We
vinden het belangrijk om problemen tijdig te signaleren voordat
ze uit de hand lopen’ aldus Wagner. Doordat medewerkers van
het sociale team naast een bewoner of gezin gaan staan ervaren bewoners vaak al dat ze
meer kunnen dan ze op het eerste gezicht denken. Soms is het
mogelijk om met hulp van familie, buren en kennissen zelf aan
oplossingen te werken, soms is
er meer nodig. De medewerkers
van het sociale team ondersteunen bewoners om meer grip op
hun leven te krijgen.
Een huishouden, een plan
In een aantal gevallen is er sprake van een stapeling van problemen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, schulden, opvoe-
den, gezondheid, mobiliteit, eenzaamheid, verslaving. Wagner:
‘Juist dan is het belangrijk dat
een bewoner zich niet voor elk
probleem ergens anders hoeft
te melden. Wij willen dat bewoners in principe maar één keer
hun verhaal hoeven te doen bij
één professional. Deze professional maakt samen met u één
plan, toegesneden op uw situatie. Indien gewenst worden specialisten betrokken, bijvoorbeeld
uit de jeugdhulp of de ouderenzorg. Als gemeente sturen we op
de samenwerking tussen sociale
teams en specialistische ondersteuning.’
Eigen kracht en buurtkracht
‘Van zorg naar participatie’ luidt
onze visie aldus Wagner. ‘Wij willen dat alle mensen mee kunnen doen, waar dat kan op eigen kracht of met hulp van het
sociale netwerk. Waar dat niet
mogelijk blijkt biedt de gemeente passende ondersteuning en
een vangnet. Maar de gemeente
kan het nooit alleen, wij vragen
aan alle burgers van Heemskerk
om hun steentje bij te dragen en
zorg te hebben voor elkaar. Wij
geloven dat de combinatie van
eigen kracht en buurtkracht bijdraagt aan een veerkrachtig en
sociaal Heemskerk.’
Voor vragen of informatie over
het sociale team: [email protected]
heemskerk.nl of 088-88766970
4
20 februari 2014
13.30 tot 14.30 uur. Kosten
1,50 euro. Verplicht aanmelden via [email protected] of
0251-300329. I.s.m. Kinderwerk
Broekpolder en RIBW.
Leren klaverjassen van 13.30
tot 16.30 uur in Het Spectrum,
Lauraplein 1, Heemskerk. Info:
207777.
Klaverjassen in het Spectrum,
Lauraplein 1, Heemskerk. Aanvang 19.30 uur. Deelname 2,20
euro.
Donderdag 20 februari
Spelinloop ouder en kind van
9.30 tot 11.00 uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Kosten 1,50.
Wandelen vanaf Wijkcentrum
Citadel, Steenhouwerskwartier
27, Heemskerk. Start om 10.00
uur. Afstand 5 tot 7,5 km. Aanmelden niet nodig.
Inloopuur voor slechthorenden in gebouw Handen in één,
Johannes Vermeerstraat 2/E,
Heemskerk. Van 10.00 tot 12.00
uur. Voor vragen over hoorprobleem, hulpmiddelen, spraakafzien enz.
Sportinstuif 50+ in Zwem &
Sportcentrum De Waterakkers,
van 10.00 tot 12.00 uur. Entree
3,80 euro.
Klaverjassen in Buurthuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Aanvang 19.30 uur. Entree 1,50 euro.
Clubavond Schaakvereniging
de Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Kienen in Buurthuis Wijk aan
Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Rummikub in de Moriaan, Wijk
aan Zee, van 20.00 tot 22.00 uur.
Entree 2,50 euro.
Klaverjassen bij Klaverjasclub
Meerestein, Merwedestraat 49
in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Kennemer Theater: komedie
Afterparty. Om 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.
kennemertheater.nl of 0251221453.
Vrijdag 21 februari
Inloop de Ontmoeting voor
senioren. Van 10.00 tot 12.30
uur in Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2, Beverwijk.
Klaverjasdrive in Paviljoen
Westerhout, van 13.15 tot 16.00
uur. Entree 2 euro, niet-leden 3
euro. Locatie: Westerhoutplein
3, Beverwijk. Info: 0251-228624
of [email protected]
Klaverjassen in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Dansante tragikomedie Isolement door Fantasten in De
Cirkel, Cirkel 1, Heemskerk.
Aanvang 20.30 uur. Entree 10
euro, 65+ en CJP 9 euro. Kaarten via 0251-831445 of [email protected]
Kennemer Theater: Het allerbeste van de Ashton Brothers,
circus en variété. Aanvang 20.15
uur. Kaarten vanaf 25,50 euro.
Via www.kennemertheater.nl of
0251-221453. Ook op zaterdag.
Zaterdag 22 februari
Kinderdisco van 19.00 tot 21.00
uur in Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2, Beverwijk. Voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Entree 1 euro.
Viering Kritische Gemeente
IJmond, thema: Moeder Aarde, met pastor Jarek Kubacki. Aanvang 19.15 uur. Locatie:
Vrijburchtzaal Morgensterkerk,
Vrijburglaan, Heemskerk.
Kennemer Theater: Het allerbeste van de Ashton Brothers,
circus en variété. Aanvang 20.15
uur. Kaarten vanaf 25,50 euro.
Via www.kennemertheater.nl of
0251-221453. Ook op zaterdag.
Kennemer Theater: Jan Rot’s
geliefde nummer 1-hits. Kaarten
vanaf 19 euro. Aanvang 20.30
uur. Via www.kennemertheater.
nl of 0251-221453.
Zondag 23 februari
Spirituele beurs in sportcomplex Heemskerk. Van 11.00 tot
17.00 uur. Entree 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding gratis toegang.
High Tea voor kinderen van
groep 4 t/m 8 in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk. Van 13.00 tot 15.00 uur.
Zelf hapjes maken en opeten.
Kosten 3 euro. Aanmelden verplicht, via [email protected] of
0251-300354.
Country Line Dance middag
van de Grizzly Bear bij Dansschool Aad Schoorl, De Velst
3 in Heemskerk. Van 13.30 tot
18.00 uur. Zaal open 12.45 uur.
Entree 5 euro.
Kwartet Pazjanka speelt wereldmuziek in Café Camille,
Kerkstraat 37, Beverwijk. Vanaf
15.00 uur, gratis entree.
Filmhuis Heemskerk met film
Omar. Aanvang 20.00 uur. In
Cultureel Centurm de Cirkel,
Cirkel 1, Heemskerk. Reserveren
via www.filmhuisheemskerk.nl.
Maandag 24 februari
Werelddans flamencoles voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar in
Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Van
Dinsdag 25 februari
Voetbaltoernooi in Kinheim
Sporthal. Voor jongens van
groep 7 en 8. Van 9.00 tot 17.00
uur. Informatie via A. Kaart,
0251-234407.
Peuter/kleuterochtend in d’
Evelaer, Luttik Cie 35, Heemskerk. Van 9.00 tot 11.30 uur. Vrij
spelen en pudding maken. Info
0251-244544 of [email protected]
Zie ook www.evelaer.nl.
Spaarvarkens schilderen in
De Fontein, Laan der Nederlanden 70b, Beverwijk.Voor kinderen van groep 6 t/m 8. Van 10.30
tot 11.30 uur. Entree 1,50 euro.
Kosten 1,50 euro.
Trefbal bij Bounz, Parallelweg
61-63, Beverwijk. Voor kinderen
van 10 t/m 15 jaar. Van 12.00 tot
13.00 uur. Verzamelen bij Bounz.
Info 0251-244544 of [email protected] Zie ook www.evelaer.nl.
Werelddans Afrikaanse dans
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Van
13.30 tot 14.30 uur. Kosten 1,50
euro. Verplicht aanmelden via
[email protected] of 0251300329.
Inname tweedehands zomerkinderkleding maat 56 t/m 176
van 18.45 tot 19.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. De kledingbeurs is op 12 maart van 9.00
tot 10.30 voor Speel-o-theek De
Glimworm.
Woensdag 26 februari
Peuter/kleuter en oudersochtend van 9.00 tot 9.45 uur in
d’Evelaer. Luttik Cie, 35, Heemskerk. Samen muziek maken. Info
0251-244544 of [email protected]
Zie ook www.evelaer.nl.
Trefbal, reuze schilderij, lego en
reuze ballen. Van 13.30 tot 15.00
uur in Buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk.
Kosten 1,50 euro.
Kom yam cha en dim sum,
samen hapjes maken en thee
drinken voor kinderen met en
zonder beperking van 6 t/m 12
jaar in d’Evelaer, Luttik Cie 35,
Heemskerk. Van 13.30 tot 16.00
uur. Goede begeleiding aanwezig. Info 0251-244544 of [email protected]
evelaer.nl. Zie ook www.evelaer.nl.
Buurtavond in de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1,
Heemskerk. Ontmoeting, praten, eventueel een spelletje of
biljart. Van 19.30 tot 22.30 uur.
Deze week in De krant!
Gratis entree.
Het mooiste uit 50 jaar Nederlandse musical in Kennemer Theater. Kaarten vanaf
25,50 euro via www.kennemertheater.nl of 0251-203242.
Donderdag 27 februari
Recreatievolleybal, van 9.00
tot 11.00 uur in Sporthal Beverwijk. Entree per keer. Info:
0251234447.
Sportinstuif 50+ in Zwem &
Sportcentrum De Waterakkers,
van 10.00 tot 12.00 uur. Entree
3,80 euro.
Spreekuur ISP voor mensen
met psychosociale vragen. Van
13.00 tot 14.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer, Luttik Cie 35,
Heemsker en van 15.00 tot 16.30
uur in Gasthoeve Adrichem,
Adrichemlaan 5-7, Beverwijk. Info www.informatiesteunpunt.nl
of 023-55402030.
Klaverjassen in Buurhtuis Wijk
aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk. Aanvang 19.30 uur.
Klaverjassen bij Klaverjasclub
Meerestein, Merwedestraat 49
in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Clubavond Schaakvereniging
de Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Prijs voor Wendy Schoutsen
bij Wereldwinkel Beverwijk
Beverwijk - Wendy Schoutsen
kreeg zaterdag de hoofdprijs van
de Valentijnsactie bij Wereldwinkel Beverwijk. Door een aankoop
en zich in te schrijven voor de
nieuwsbrief was zij een van de
vele deelnemers. De Valentijnsactie duurde tot en met Valen-
tijnsdag. De hoofdprijs was een
prachtig chocoladeboeket. Wendy nam het zaterdag met plezier
in ontvangst in de Wereldwinkel aan Breestraat 15. Op de foto links Wendy Schoutsen, naast
Thea Willems van Wereldwinkel
Beverwijk.
Lezing over spiritualiteit
bij Odd Fellows
Beverwijk - De Odd Fellow-loges Beverwijk organiseren op
woensdag 5 maart een lezing
met als thema spiritualiteit. De
lezing wordt verzorgd door dr.
Frans Hartensveld. Deze gepensioneerde docent pedagogiek en
filosofie gaat ervan uit dat spiritueel zijn tot de structuur van het
menselijk bestaan behoort en
daar zelfs karakteristiek voor is.
Over dit onderwerp geeft hij re-
gelmatig gastcolleges en lezingen die zeer toegankelijk zijn.
Het belooft dan ook een interessante avond te worden waarbij
belangstellenden van harte welkom zijn.
De toegang is gratis. De zaal gaat
open om 19.00 uur, de lezing begint om 20.00 uur. Het pand van
de Odd Fellows is gevestigd aan
de Prinsesselaan 17-19.
6
20 februari 2014
Hart van Heemskerk
(Stefan van Broekhuijsen)
Op vrijdag 21 en 28 februari
tussen 12.00 en 16.00 uur staat
de politie met een speciale preventiekraam op de weekmarkt in
Heemskerk om inwoners informatie en preventie-adviezen te
geven om woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen.
Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel
van veiligheid. Er zijn vreemden
in uw huis geweest, ze hebben
aan uw bezittingen gezeten en
misschien waardevolle spullen
meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor, ook
in de gemeente Heemskerk. De
politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt
u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in
uw woning niet makkelijk is. Dus
kom even langs vrijdag.
Van Acker tot Burcht
(Jacqueline van den Berg)
• Tussen 11 en 12 februari is er
een zwart kunstbeeld uit een
tuin weggenomen vanaf de Jan
van Kuikweg.
• Op de Johannes Poststraat is
op 13 februari tussen 18.45 en
21.45 uur ingebroken in een woning. Een buurtonderzoek heeft
helaas geen informatie opgeleverd.
• Op vrijdagochtend belde er een
man aan bij een woning op de
Jan van Rietwijkstraat. Hij zei
dat hij van de politie was en hij
droeg een raar uniform. De man
wilde binnen wachten op medebewoners, doch hij werd gelukkig niet binnengelaten. Mogelijk heeft de man bij meerdere woningen geprobeerd binnen
te komen.
Boven de Baandert
(Jan Groenewold)
• Op de Rosa Manussingel werd
een bedrijfsauto opengebroken.
De buit bestond uit een hoeveelheid gereedschap.
• De volgende dag werd bij een
inbraak in een bedrijfsbusje op
de Deukelven eveneens een
hoeveelheid gereedschap buitgemaakt.
• Op de Mina Krusemanpark
werd een auto opengebroken en
het navigatiesysteem gestolen.
• Ook op de Harriet Freezerstraat
is een poging tot inbraak in een
auto geweest. Een achterruitje
werd ingeslagen maar er werd
niets uit de auto ontvreemd.
• In het Rendorppark werd ’snachts een zwarte VW golf met
het kenteken 90NGJ8 gestolen.
De auto stond op de oprit van de
bewoner. Gezien de sporen op
de oprit is de auto weggesleept.
• Woensdagnacht is bij de schietvereniging aan de Communicatieweg een 18 jarige Heemskerker met zijn vriendin aangehouden. De twee hadden op een
muur graffiti gespoten. De twee
hebben daarvoor een bekeuring
gekregen.
• Vrijdagavond heeft men geprobeerd in te breken in een hoekwoning aan de Vogelven. Van de
poortdeur werd het slot geforceerd.
Van Duin tot Dorp
(Ron Schut)
• Bij het sportcentrum de Waterakkers ging het inbraak alarm
af. Na onderzoek bleek er inderdaad iemand in het pand aanwezig te zijn. Het ging hier echter niet om een inbreker maar
een dronken persoon die in de
kleedkamer was achtergebleven
en in slaap was gevallen.
• Op 15 februari rond de klok
van 19.50 uur vond er een poging inbraak woning plaats aan
de Helmlaan. De bewoner was
vroeg naar bed gegaan en hoorde aan de achterzijde van zijn
woning breekgeluiden. Hij zag
dat er een man, geheel in het
zwart gekleed, bij ontdekking
wegrende vanuit zijn achtertuin.
Het achterraam was opengebroken.
• Op de Breedslaglaan werd een
bedrijfsbus gestolen van het
merk Volkswagen, type transporter, gekentekend 2VNB82. Opvallend was dat een straat verderop 2 kentekenplaten werden
gestolen van een zelfde soort
auto.
Deze platen zijn 42BSZS. Het
vermoeden is uiteraard dat op de
gestolen bus laatgenoemde platen op zijn bevestigd.
• In de nacht van vrijdag 14 op
zaterdag 15 februari is een grote winkelruit vernield van een
slijterij aan de Kerkweg. Waarschijnlijk betreft het een poging
tot inbraak. Getuigen worden
verzocht om de politie te bellen
via 0900-8844.
• Op zondag is er een gele Opel ontvreemd vanaf de
Strauszstraat in Heemskerk.
• In de nacht van maandag 17 op
dinsdag 18 februari heeft men
getracht in te breken in een woning aan de Anna Blamanhof.
Ook hier geldt: een ieder die informatie heeft over deze of andere woninginbraken wordt met
klem verzocht de politie in kennis te stellen. Anoniem kan ook
via 0800-7000. Bij heterdaad belt
u 112.
Zuidbroek-Oosterwijk
en Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
Broekpolder:
• Afgelopen week zijn er verschillende verdachte situaties
in de wijk doorgegeven aan de
politie. Verschillende personen
zijn n.a.v. deze meldingen gecontroleerd op hun identiteit en
hun aanwezigheid in de buurt.
Als politie zijn wij erg blij met de
alertheid van de bewoners en de
telefoontjes daarover.
• Dinsdagmorgen 18 feburari is
er een omstreeks 09.30 uur een
overval gepleegd op de Primera op het Gildenplein. Met een
hondergeleider, een helicopter
en verschillende collega’s is een
uitgebreid onderzoek ingesteld
in de buurt.
• Naar aanleiding van een overlastmelding op dinsdagavond 18
februari de namen van verschillende jongelui genoteerddie op
en rond het Gildenplein “hingen”.
Samen met de ambulant jongerenwerkers zal bekeken gaan
worden hoe deze overlast te
voorkomen.
Zuidbroek-Oosterwijk:
• Zaterdag 15 februari is er een
middag-/avondinbraak geweest
op de Ardennenlaan. Door het
openbreken van een raam aan
de achterzijde van de hoekwoning is men de woning binnengekomen.
De hele woning is doorzocht
en verschillende goederen zijn
weggenomen.
Spirituele beurs in Sportcomplex Heemskerk
Heemskerk - Zondag 23 februari wordt een spirituele beurs
gepresenteerd in Sportcomplex
Heemskerk aan Kerkweg 221. De
beurs is open van 11.00 tot 17.00
uur. Op deze huiselijke en gezellige beurs kan men kennismaken
met diverse disciplines in de spirituele wereld. Naast paragnosten, helderzienden, mediums en
kaartlegsters zijn er mensen die
zich toeleggen op aurafotogra-
fie, reiki en psychometrie. Ook
zijn er kramen met edelstenen,
boeddha’s, wellnessproducten
enzovoorts.
Deze spirituele beurs heeft alles voor lichaam en geest. Zo
kan men een gratis vetmeting laten uitvoeren en een deskundig
voedingsadvies krijgen. Ook kan
men een gratis consult op sterrenbeeld aan de hand van edelstenen vragen. Bij een van de
kramen wordt ingezameld voor
Straatkinderen van Kathmandu in Nepal, zie hiervoor www.
straatkinderenvankathmandu.nl.
De toegang voor de beurs bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12
jaar mogen gratis mee naar binnen. En voor iedere 25ste bezoeker is er een gratis consult.
Deze beurs wordt georganiseerd
door Pracht en Kracht van het
Licht. Meer info: 06-14164152.
Activiteiten rond 50 jaar
Muziekschool Heemskerk
Heemskerk - De muziekschool
Heemskerk bestaat dit schooljaar 50 jaar. Na verschillende
locaties is sinds 1983 de muziekschool gevestigd aan de
Kerklaan. In 2006 werd de locatie de Nozem toegevoegd vanwege de enorme groei in slagwerk en popmuziek. In 1963
werd er begonnen met circa 160
leerlingen, nu is dat aantal 1240
leerlingen. In het kader van het
jubileum worden drie grote activiteiten georganiseerd.
Op zondag 16 maart vindt in
Château Marquette een groot
muziekfestival plaats. Tussen
12.00 en 18.30 uur wordt een
doorlopend programma gepresenteerd door leerlingen in ver-
schillende stijlen zoals pop, jazz,
klassiek en wereldmuziek in alle zalen van het kasteel, de toegang is gratis en er is een speciale high tea samengesteld.
Op vrijdag 28 maart wordt het
stuk ‘The Peacemakers’ van Karl
Jenkins uitgevoerd door een
koor van 90 personen en een orkest van 26 musici in de Laurentiuskerk te Heemskerk. Er zijn
nog kaarten beschikbaar via de
administratie van de muziekschool. De aanvang is 20.00 uur.
Tenslotte is op zaterdag 17 mei
een speciale Open Dag in de
twee locaties van Muziekschool
Heemskerk en vanaf 16.00 uur
een muziekprogramma voor de
muziekschool aan de Kerklaan.
De Wereldwinkel
helpt je opruimen
Heemskerk - Opbergmanden,
kleine doosjes, tassen en shoppers zijn niet alleen handige ‘opbergers’ waar je spullen in opruimt. Je kunt er ook je interieur mee opfrissen. Wereldwinkel Heemskerk verkoopt ‘opberg’
assortiment in verschillende stijlen, kleuren en materialen. Kun
je wel wat opruimhulp gebruiken? Doe dan mee met de actie
van Wereldwinkel Heemskerk en
win een opruimcoach.
Stop al je vieze was in een handgemaakte wasmand die Adama
Diop in het dorpje Mekhe village,
Senegal maakt. Adama vlecht de
manden van gedroogde rietstengels die ze omwikkelt met gekleurd afvalplastic: grote en kleine wasmanden, potjes met een
deksel en grote prullenmanden. Over een grote mand doet
ze een week. Heeft ze een grote opdracht, dan vlechten haar
dochters (ze heeft er zes die allemaal naar school zijn geweest)
en schoondochters mee. Adama
is zo’n 50 jaar geleden begonnen
met het maken van de manden,
het is inmiddels een echte ‘family business’.
Februari-actie: win een opruimcoach voor een dag
Slibt je huis vol met tijdschriften, verdwijnt je bureau onder
de papieren en ben je al maanden je telefoonoplader kwijt?
Tijd voor orde in de chaos! En
wie kan je daar beter bij helpen
dan een opruimcoach… Een opgeruimd huis is een opgeruimd
hoofd. Vertel ons op wereldwinkels.nl waarom jij een opruimcoach kunt gebruiken en wie
weet komt Inezhelpt.nl bij jou
langs. De actie loopt tot en met
27 februari.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Wereldwinkel Heemskerk, Maerelaan 5,
0251-251514, www.wereldwinkelheemskerk.nl.
8
20 februari 2014
Bijeenkomst voor
jongeren over politiek
Programma 20 feb t/m 26 feb 2014
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur
12 Years a Slave
donderdag 19.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 19.00 uur zondag 21.15 uur
maandag 19.00 uur dinsdag 21.15 uur
woensdag 19.00 uur
The Monuments Men
Venus in Fur
donderdag 15.30 uur vrijdag 13.30 uur
American hustle
donderdag 15.30 uur vrijdag 13.30 uur
donderdag 21.15 uur vrijdag 19.00 uur
zaterdag 21.15 uur zondag 19.00 uur
maandag 21.15 uur dinsdag 19.00 uur
woensdag 21.15 uur
Toscaanse Bruiloft
vrijdag 19.00 uur
zondag 11.00 & 19.00 uur dinsdag 19.00 uur
Philomena
donderdag 19.00 uur vrijdag 16.15 uur
zaterdag, maandag & woensdag 19.00 uur
Soof
zaterdag 16.00 uur
zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 11.00 & 16.00 uur
De Lego film (NL) 3D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 13.30 uur
Het regent gehaktballen (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 & 13.30 uur
K3 Dierenhotel
zaterdag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Het regent gehaktballen (NL) 2D
Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum
12 Years a Slave
12 Years a Slave is gebaseerd op
het ongelofelijke verhaal van Solomon Northup. Hij leefde in de
19e eeuw, voorafgaand aan de
Amerikaanse burgeroorlog, als
vrije zwarte man met zijn gezin
in New York. Dan wordt Solomon
ontvoerd en verkocht als slaaf in
het zuiden. Hij vecht om niet al-
leen te overleven, maar ook zijn
waardigheid te behouden. Als
slaaf wordt hij geconfronteerd
met de verschrikkelijke wreedheid van een slaveneigenaar en
onverwachte vriendelijkheid. Na
twaalf jaar ontmoet hij een Canadees die zijn leven voorgoed
verandert.
De Lego Film
gezelschap gaat hij op missie
om een eind te maken aan het
schrikbewind van de boosaardige tiran, president Business.
Emmet is een doorsnee, braaf
Lego-poppetje, dat door een
misverstand wordt aangezien
voor de ‘uitverkorene’ die de wereld zal redden. Met een bont
Helaas is Emmet hopeloos en hilarisch slecht voorbereid op dit
avontuur.
Medailleregen voor AV DEM op NK Masters:
Nederlands record Simone Geel-Herlaar
Beverwijk - De atleten van
DEM beleefden een zeer succesvol weekend bij het Nederlands Kampioenschap indoor atletiek voor masters (veteranen)
in Apeldoorn. De equipe uit Beverwijk kwam thuis met negen
prijzen, een ware medailleregen
dus. Heel indrukwekkend was
de zege van Simone Geel-Herlaar op de 400 meter V50+. Zij
won deze afstand in een nieuw
Nederlands record van 63,55 seconden. Ze behaalde ook een
gouden medaille op de 200 meter in 28,24 seconden. Rob Moen
pakte eveneens goud op deze
afstand in de categorie M45+ in
24,12 seconden. Moen was ook
nog eens goed voor zilver op de
60 meter in 7,62 seconden. Richard Janssens deed het weer
erg goed op de 400 meter M45+.
Hij won goud in 53,76 seconden.
Bart van Rookhuizen won in dezelfde race brons in 56,81 seconden. Twee keer brons was er
voor Roelf Akkerman. In de categorie M65+ was hij goed voor
een derde plek op zowel de 60
meter als de 200 meter. Anja Akkerman (V55+) snelde naar een
zilveren medaille op de 60 meter horden in een tijd van 11,71
seconden.
De lange afstandlopers van
DEM kwamen uit bij de zesde wedstrijd van het Runnersworld crosscircuit. In de categorie AB junioren en neo-senioren ging de winst hier wederom naar Stan Niesten. Hij liep de
3,3 kilometer in 9,53 minuten en
had bijna twintig seconden voorsprong op de nummer twee Steve Bakker van Suomi. Niet alleen
de ervaren DEM-atleten presteerden goed dit weekend. Voor
de jongste categorie, de pupillen, konden vier clubrecords genoteerd worden. Twee daarvan
kwamen op naam van mini pupil Fiene Rosendaal. Bij wedstrijden in Amsterdam kwam zij
tot 2,75 meter bij het verspringen en bij het hoogspringen bedwong zij een hoogte van 0,90
meter. Dankzij deze prestaties
won zij ook goud op de meerkamp. Clubgenote Britt de Graaff
werd tweede op deze meerkamp.
Bij de meisjes C pupillen noteerde Leone de Graaff een clubrecord bij het hoogspringen met
0,95 meter. In de meerkamp eindigde zij op een derde plaats. In
Wieringerwerf sprong Sam van
der Aar bij de jongens C pupillen over 1,05 meter. Dit betekende een evenaring van het DEM
clubrecord. Hij pakte een eerste
plaats op de meerkamp. Zus Bo
van der Aar werd tweede bij de
meisjes pupillen A.
Simone Geel-Herlaar laat de concurrenten achter zich
Beverwijk/Heemskerk - Anne
Zandberg, de jongste kandidaat
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Beverwijk,
neemt vanavond deel aan een
debat voor en met jongeren in
Heemskerk. De 17-jarige Beverwijkse is kandidaat voor het CDA
en wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Via Facebook
heeft ze deze doelgroep benaderd met een wervende tekst:
,,Dit is je kans om op informele manier te vertellen wat jíj belangrijk vindt. Wat mist er in Beverwijk of Heemskerk? Wat gaat
er goed? Waar moet de gemeente actie ondernemen en waar
moeten we vooral vanaf blijven?
Van een gevaarlijk kruispunt en
een irritante lantaarnpaal tot een
verbetering voor de Breestraat
en een beter horecabeleid; laat
weten wat je vindt!’’
De bijeenkomst vindt plaats onder de noemer ‘Midnight Politics’
en wordt gehouden in grand café - restaurant In De Kas op het
Nielenplein in Heemskerk. De
organisatie ligt in handen van
het CDA Beverwijk en het CDJA
Noord-Holland-Noord. Aanvang
20:30 uur, toegang gratis.
Anne Zandberg
VVD en ronselen
Met bijzonder veel interesse
lees ik de artikelen over de perikelen bij de Heemskerkse VVD:
bestuurswissels, ronselen van
leden, een zittend wethouder terugduwen van de vierde naar
de elfde plek bij de aanstaande verkiezingen, rol van het bedrijfsleven enz.
Volgens de media ‘rommelt het
al jaren bij de VVD Heemskerk
en komt nu de vuile was naar
buiten’. In een buurgemeente is
het niet anders, al houdt daar
de VVD naar buiten toe de kaken stijf op elkaar en houden
bestuur en fractie, wat er ook
gebeurt, alles onder de pet.
Als je bij die afdeling als jong
raadslid (gekwalificeerd, uitstekend opgeleid, respectabele maatschappelijke positie enz.)
denkt een kans te maken op het
lijsttrekkerschap zorgt de hofhouding van de zittende lijsttrekker er wel voor dat je het
niet wordt. Als je dan denkt: ik
ga voor de tweede plaats, overkomt je precies hetzelfde. En
zo zit er niks anders op dan je
na vier jaar raadswerk terug te
trekken van de kandidatenlijst.
En dat gaat in die buurgemeente al tientallen jaren zo: de gedoodverfde lijsttrekker gaat in
verkiezingstijd van kroeg naar
kroeg om bepaalde personen te
bewegen lid te worden van de
VVD. Om zichzelf te verzekeren van de hoogste plaats op de
kandidatenlijst. En om dan op
de dag van de verkiezingen uit
te roepen: ‘ik was lijsttrekker, nu
ben ik fractievoorzitter en morgen weer wethouder’. Waar in
Heemskerk tegenstanders van
de wethouder werden geronseld, de liberalen in de buurgemeente hanteren dezelfde methode, maar dan andersom: daar
worden voorstanders van de
wethouder heel geraffineerd geronseld om hem in het zadel te
houden. Dat is geen democratie, dat is keihard afrekenen met
interne concurrentie èn vriendjespolitiek.
Misschien kunnen journalisten
eens naar de VVD in ‘hun’ gemeente kijken. En kan de bedreigde Heemskerkse wethouder Ellen van Tongeren haar levenspartner - Robert Boer, VVDfractievoorzitter in Beverwijk eens vragen hoe het er bij de liberalen daar aan toe gaat. Maar
misschien is dat teveel gevraagd.
Wim Spruit, Beverwijk
Heemskerk
De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
Gemeentenieuws
20 februari 2014
PMS 115 c
Bekendmakingen
PMS Process Yellow c
PMS Process Cyan c
•
Locatie
Omschrijving
: Kruising rotonde Marquettelaan
: aanleggen rotonde met fietspad, kap 81 bomen
en veranderen in- en uitrit
: ZO/2013/1345
: 20 februari 2014
kleurenpalet verschillende media
GEMEENTE HEEMSKERK
Aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer
Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig
Publicatiedatum
artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:
Belanghebbenden die tegen het voornemen tot vergunningverlening (over de
•
Locatie
: Kerkweg 31, 33, 35 en 37
ontwerpvergunning) een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan
Zaaknummer
: ZO/2014/1681
PMS Orange 021
c
PMS 287 c
PMS Process Blue
c
wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend
Omschrijving
: vestigen
detailhandelsbedrijf
en restaurant
kunnen, indien zij het niet eens zijn met deze beslissing, binnen zes weken na
Ontvangstdatum
: 7 februari 2014
de datum van publicatie ervan beroep instellen bij de rechtbank Haarlem, sector
•
Locatie
: Deutzstraat 26
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Omschrijving
: plaatsen reclame
Zaaknummer
: ZO/2014/1682
Degene die beroep heeft ingediend kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de
Ontvangstdatum
: 10 februari 2014
In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvragen kan worden meegewerkt. betrokken belangen, dat vereist, tevens een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Nadere inlichtingen: bureau
Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 140251.
Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.
PMS 1665 c
PMS Green c
PMS 3258 c
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande Aanvragen vergunning activiteit openbare weg
De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat onderstaande vergunningen
aanvragen vergunning verleend:
op1021)
grond van de Algemene
plaatselijke
verordening
zijn
aangevraagd:
•
Locatie
: Mozartstraat
91 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL
PMS 115CMYK
CMYK E5-3 C:0 M:10
PMS Process
Blue CMYK E236-3
C:100 M:10 Y:0
B:10
/ Avery 935 QM / (RAL 5015 )
•
een aanvraag van horeca-inrichting Het Dorrup voor het organiseren van
Omschrijving
: kappen 3 populieren
muzikalePMS
activiteiten
eenC:0
tent
(8 bij
10B:0
meter)
direct
naast
de inrichting
aan
Zaaknummer PMS Process: Yellow
ZO/2014/1673
CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)
1665 CMYKin
E56-1
M:80
Y:100
/ Avery
980 QM
Spanish
Orange / (RAL
2001)
het Kerkplein 2 op vrijdag 25 april (Koningsnacht) van 18.00 tot 03.00 uur en
Bekendmakingsdatum : 10 februari 2014
26 april
vanB:0
10.00
tot97003.00
uur;Green / (RAL 5021)
•
Locatie
: Cyaan
Cornelis
PMS Process
CMYKGeelvinckstraat
E232-1 C:100 M:0 Y:030
B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012) zaterdagPMS
Green 2014
CMYK (Koningsdag)
E262-1 C:100 M:0 Y:70
/ Avery
QM Bottle
•
een aanvraag van Café Ons Plein voor het organiseren van muzikale
Omschrijving
: plaatsen erfafscheiding en garage zijgevel
activiteiten
een
tent
(6 bij
3 M:0
meter)
en/ op
een
(8 bij
PMS 021 CMYKwoning
E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)
PMSin
3258
CMYK
E262-5
C:60
Y:40 B:0
Avery
946podium
QM Caribean
Agua3/meter)
(RAL 5018)
voor en in de nabijheid van het café aan het Gildenplein 24 op zaterdag
Zaaknummer
: ZO/2014/1645
26 april 2014 (Koningsdag) van 15.00 tot 21.00 uur.
Bekendmakingsdatum
: 12E205-1
februari
PMS 287 CMYK
C:100 2014
M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)
•
Locatie
: Rosa Manussingel 23
In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvragen kan worden meegewerkt.
Omschrijving
: gevelwijziging voorzijde woning
Gedurende zeven dagen na het verschijnen van deze bekendmaking kunt u
Zaaknummer
: ZO/2014/1659
uw reactie kenbaar maken bij de burgemeester. Nadere inlichtingen: bureau
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.
•
Locatie
: Rendorppark 51
Omschrijving
: uitbreiden woning
Aanvragen vergunning activiteit openbare weg
Zaaknummer
: ZO/2014/1662
De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat onderstaande vergunningen
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
op grond van de Algemene plaatselijke verordening zijn aangevraagd:
•
Locatie
: Jan van Polanenstraat 15
•
een aanvraag van de heer J.T.J. Koenekoop voor het hebben en exploiteren
Omschrijving
: Dakkapel voorzijde woning
van een terras, gelegen voor het Cafetaria Kerkplein (Family), Kerkplein 4
Zaaknummer
: ZO/2014/1672
(betreft wijziging van een eerder verleende terrasvergunning).
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
•
een aanvraag van de heer A.L. Kleijne voor het hebben en exploiteren van
•
Locatie
: Jan van Bergenstraat 64
een terras, gelegen voor het Steakhouse Het Dorrup, Kerkplein 2.
Omschrijving
: plaatsen erfafscheiding
•
een aanvraag van de heer M. Mors voor het hebben en exploiteren van een
Zaaknummer
: ZO/2014/1675
terras, gelegen voor het Horecabedrijf Beethoven Eten en Drinken,
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
Haydnplein 1.
•
Locatie
: Schiermonnikoog 65
In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvragen kan worden meegewerkt.
Omschrijving
: veranderen erfafscheiding
Gedurende zeven dagen na het verschijnen van deze bekendmaking kunt u
Zaaknummer
: ZO/2014/1678
uw reactie kenbaar maken bij de burgemeester. Nadere inlichtingen: bureau
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.
•
Locatie
: Startweg in nabijheid kruispunt Helmlaan/
Water acker
Bekendmaking vaststelling beleid
Omschrijving
: kappen 1 Iep
Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend in hun vergadering
Zaaknummer
: ZO/2014/1680
van 18 februari 2014 de 'Beleidsregels eigen bijdrage Wmo Heemskerk 2014' te
Bekendmakingsdatum : 12 februari 2014
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens de hebben vastgesteld. De nieuwe beleidsregels treden in werking op 1 maart 2014 en
procedure elders op deze pagina's. Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, werken terug tot 1 januari 2014.
Gelijktijdig met het in werking treden van deze beleidsregels zijn de 'Beleidsregels
telefoonnummer 14 0251.
eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2013' ingetrokken.
In de nieuwe beleidsregels staan nadere regels met betrekking tot het opleggen
Verleende omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet
van eigen bijdragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
bestuursrecht
Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande Het verschil ten opzichte van de oude beleidsregels zit met name in de
kostprijsberekening voor trapliften.
aanvragen vergunning verleend:
•
Locatie
: Maerten van Heemskerckstraat 92D en E
Vanaf 20 februari 2014 liggen de nieuwe beleidsregels gedurende zes weken
Omschrijving
: bouwen 2 onder 1 kap woning en aanleggen
ter inzage in het gemeentehuis. Deze kunnen ook worden ingezien op www.
in- en uitrit
heemskerk.nl/verordeningen. Nadere inlichtingen: telefoonnummer 14 0251 of via
Zaaknummer
: ZO/2013/1381
de website www.heemskerk.nl.
Publicatiedatum
: 20 februari 2014
Gemeentenieuws
kleurenpalet verschillende media
GEMEENTE HEEMSKERK
Bekendmaking raadsbesluit
PMS 115 c
PMS Process Yellow c
Ingevolge artikel 11, vijfde lid van de Verordening burgerparticipatie wordt hierbij
bekend gemaakt dat de raad in zijn vergadering van 30 januari 2013 een besluit
heeft genomen over het burgerinitiatiefvoorstel van de Actiegroep ‘Behoud bomen
oprijlaan Marquette’, gedagtekend 24 november 2013.
Het initiatief had als doel de raad, voordat het college daarover een besluit neemt,
een uitspraak te laten doen over het kappen van bomen langs de oprijlaan naar
kasteel Marquette. Naar aanleiding daarvan heeft de raad besloten zich uit
te spreken tegen het kappen van 35 beukenPMS
enOrange
24 lindes
oprijlaan
van
021 c langs de
PMS
287 c
kasteel Marquette.
Deze uitspraak van de raad betekent niet dat er een besluit is genomen over het
al dan niet kappen van de betreffende bomen. De raad gaat daar namelijk niet
over. Het college gaat over het kappen van bomen en het college beslist dus of de
betreffende bomen blijven staan of toch uiteindelijk moeten worden gekapt. De
raad heeft slechts aangegeven wat hij ervan vindt.
PMS 1665 c
PMS Green c
U kunt de betreffende stukken inzien via www.heemskerk.nl/vergaderstukken.
Nadere inlichtingen: telefoonnummer 06 211 88 352 (H.N. de Groot).
Gemeenten tekenen samenwerkingsovereenkomst wandelnetwerk
PMS Process Cyan c
Op woensdag 12 februari 2014 ondertekenden de wethouders van tien gemeenten
een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie en het beheer van een regionaal
wandelnetwerk in Noord-Holland. Dankzij dit initiatief kunnen wandelaars straks
over
650
km aan
ongestoord wandelen door de gemeenten Bergen, Langedijk,
PMS
Process
Blueroutes
c
Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Een deel van het netwerk is al klaar en in 2015 is dit hele wandelnetwerk gereed.
PMS 3258 c
PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)
PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )
Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen
Process
CMYK E1-3 C:0 is
M:0 Y:100
B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)
PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)
Burgemeester en wethouders maken bekend,PMSdat
naYellow
onderzoek
gebleken
dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in
PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)
PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)
de basisregistratie personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen op te schorten, met
als
reden
verblijfplaats
onbekend.
PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)
PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.
Het betreft de volgende personen:
PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)
•
Geslachtsnaam
: M. Kordellakou
Geboortedatum
: 21-12-1958
Datum besluit
: 13 februari 2014
•
Geslachtsnaam
: R.M. Calixto Vasquez
Vlnr: de wethouders C.M. Beentjes (Heemskerk), J. Dorenbos (Beverwijk), J. Ouderkerken
Geboortedatum
: 25-01-1972
(Heiloo), C. Portegies (Castricum), J.P. Nagengast (Alkmaar), A.V. Baerveldt (Velsen),
Datum besluit
: 13 februari 2014
C. Ro(Bergen), P.J. Beers (Langedijk). Wethouder W.J.M. Spaanderman (Uitgeest)
•
Geslachtsnaam
: M.A. Abdullah
was afwezig, maar heeft de overeenkomst vooraf ondertekend. Tevens waren de
Geboortedatum
: 07-08-1989
wethouders F. Koster (Beverwijk) en L. Dickhof (Heerhugowaard) afwezig.
Datum besluit
: 13 februari 2014
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens de procedure
elders op deze pagina’s. Nadere inlichtingen: bureau Klantzaken, telefoonnummer
14 0251.
De werkzaamheden rond de Bareel om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden zijn
gewijzigd. De gemeente heeft een aantal reacties van omwonenden ontvangen en is
Aankondiging welstandsvergadering
in samenspraak met de Bareel en het schoolbestuur Tabijn tot een aanpassing van het
De eerstvolgende openbare welstandsvergadering is op 24 februari 2014 in het
plan gekomen.
kantoor van WZNH, Emmastraat 111, 1814 DP Alkmaar. Nadere inlichtingen: bureau
Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.
De reacties van de omwonenden richten de parkeerplaats van de Bareel wordt
zich voornamelijk op het kappen van wel verbreed en de bestaande bomen
Bezwaar maken
de bomen op de parkeerplaats van worden geïntegreerd in het voetpad.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een
basisschool de Bareel, op het plaatsen De noodzaak tot het plaatsen van het
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet per brief naar het orgaan dat het besluit
heeft genomen (de burgemeester of burgemeester en wethouders) worden gestuurd, Postvan het hekwerk op de betonnen rand hekwerk komt daarmee te vervallen.
bus 1, 1960 AA Heemskerk. Degenen die in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode kunnen
en op het uitbreiden van het totaal De dertien extra parkeerplaatsen
ook bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden
aantal parkeerplaatsen. Besloten is de rond de school is het gevolg van de te
ingediend.
vergunningsaanvraag tot het kappen hanteren parkeernorm. De gemeente
van de bomen op de parkeerplaats van is verplicht om aan deze parkeernorm
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
de school in te trekken. Het voetpad op te voldoen.
• naam, adres en telefoonnummer van de indiener;
Werkzaamheden rond basisschool De Bareel
•
•
•
•
de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
(of een kopie van het besluit meesturen);
de reden(en) van het bezwaar;
de handtekening van de indiener.
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift kan de gemeente telefonisch contact met u opnemen. Daarom verzoeken we u uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem of digitaal via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Adresgegevens en openingstijden gemeentehuis
Gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
Telefoon: 14 0251, e-mail: [email protected], website: www.heemskerk.nl. Twitter:
gem_heemskerk
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met woensdag 09.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 09.00 tot 20.00 uur. Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur.
Aanleg ringleiding voor slechthorenden
in het gemeentehuis
Om mensen met een gehoorapparaat
beter van dienst te kunnen zijn,
is op verschillende plaatsen in
het gemeentehuis een ringleiding
aangelegd. Bij de receptiebalie, bij
balies 1 en 4, in spreekkamers 9 en
10 en in de raadzaal, kan het geluid
naar het gehoorapparaat via de
ringleiding worden versterkt. De
plaatsen waar de ringleiding is
aangelegd, zijn aangegeven met een
speciale sticker.
Per 1 januari 2014 werkt de gemeente
Heemskerk met servicenormen om
duidelijk aan te geven wat de klant
mag verwachten in de dienstverlening.
De normen zijn toegespitst op de
dienstverlening aan de balie, de telefoon,
brief/e-mail en de website. Naast de
servicenormen zijn ook maatregelen
getroffen om de privacy van de klant
beter te waarborgen. Hiervoor zijn bij de
centrale balie schotten aangebracht om de
loketten meer van elkaar af te schermen.
12
20 februari 2014
Regionaal wandelnetwerk
in ontwikkeling
Regio - De wethouders van 10
gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst
gete-
kend voor de realisatie en het
beheer van een regionaal wandelnetwerk in Noord-Holland.
Dankzij dit initiatief kunnen wandelaars straks over 650 kilometer aan routes ongestoord wandelen door de gemeenten Bergen, Langedijk, Heerhugowaard,
Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en
Velsen.
Een deel van het netwerk is al
klaar en in 2015 is dit hele wandelnetwerk gereed.
Het netwerk legt de verbinding
tussen het stedelijk gebied en
het buitengebied. Bij elk startpunt is parkeergelegenheid en
een informatiepaneel te vinden.
De routes zijn met gekleurde pijlen in twee richtingen bewegwijzerd. Wandelaars kunnen op basis van de keuzepunten ook zelf
een leuke wandeling samenstellen. Alle informatie staat op
www.wandelnetwerknoordholland.nl.
Van links naar rechts de wethouders C.M. Beentjes (Heemskerk), J.
Dorenbos (Beverwijk), J. Ouderkerken (Heiloo), C. Portegies (Castricum), J.P. Nagengast Alkmaar), A.V. Baerveldt (Velsen), C. Roem
(Bergen) en P.J. Beers (Langedijk). De wethouders W.J.M. Spaanderman (Uitgeest) en L. Dickhof (Heerhugowaard) waren afwezig.
Het wandelnetwerk heeft als
doel om mensen te stimuleren vaker te gaan wandelen. Dit
sluit aan op het provinciaal beleid en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van
provincie Noord-Holland. De samenwerkende gemeenten hebben Recreatie Noord Holland NV
gevraagd om het wandelnetwerk
te realiseren.
IJssalon Verdonk klaar
voor het seizoen!
Heemskerk - Het is bijna weer zover, op dinsdag 25
februari is IJssalon Verdonk
weer open voor het nieuwe ijsseizoen van 2014! De ijssalon
op de Kerkweg 70 in Heemskerk heeft ter gelegenheid van
de opening voor u een leuke
actie in petto. Van dinsdag 25
februari tot en met zondag 2
maart betaalt u voor 2 bollen
ijs 1,50, een sorbet 3 euro en
een sorbet advocaat 3,50.
Gluten- en lactosevrij
Nieuw en uniek in de regio:
IJssalon Verdonk verkoopt dit
jaar, naast het overheerlijke ijs,
ook gluten- en lactosevrije ijshoorntjes. Dankzij nauw contact met hun klanten spelen
ze in op de eigentijdse wensen. Het maken van gluten-,
lactose- en koemelkvrij ijs is
de laatste jaren een van de
specialiteiten van Verdonk geworden. Ook klanten met diabetici kunnen hierdoor probleemloos een lekker ijsje bij
ze eten.
tact met de boer om de hoge
kwaliteit te waarborgen. Samen met de overige ingredienten en de eigen natuurlijke bindmiddelen, ontstaat een
zeer goede basis voor het ijs.
Verdonk in horeca en op
feesten
Niet alleen weet een grote
groep vaste klanten de ijssalon op de Kerkweg dagelijks
te vinden, ze leveren ook ijs
aan diverse horecagelegenheden. Of ze maken een prachtige ijstaart als afsluiting van
een feest. Het huren van een
van hun ijskarretjes behoort
ook tot de mogelijkheden.
De beste ingrediënten
Bij Verdonk gebruiken ze
naast lekker vers fruit ook de
beste vanille uit Madagaskar
en een chocolade waarmee zij
tijdens internationale vakwedstrijden in Italië tot de wereldtop behoren.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.ijssalonverdonk.
nl. Ook zijn ze actief op Facebook, dus like IJssalon Verdonk en blijf op de hoogte!
Puur natuur
Natuurlijk moet ijs lekker zijn,
maar wel met verantwoorde
en pure ingrediënten. Daarom
werkt Verdonk niet met melkpoeders, maar met verse melk
van de boer. Er is nauw con-
Deze week in De krant!
Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
Beverwijk - Een voetdeskundige brengt dinsdag 25 februari
een bezoek aan Leemans Schoenen, Breestraat 41a. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de
Zweedse Vibrionveer.
De Vibrionveer is een vervangsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en
statisch is, heeft de Vibrionveer
een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Met name in Duitsland
en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en
daaruit voorvloeiende rugklachten. De Fussgold Vibrionveer
past in bijna alle modeschoenen.
Advies van de specialist is kosteloos, maar maak wel van tevoren een afspraak. Leemans is telefonisch bereikbaar via telefoon
0251-210315.
Brocante fair bij Broer & Zus
voor herhaling vatbaar
Beverwijk - Op zaterdag 8 februari stond het sfeervolle grand
café Broer & Zus helemaal in het
teken van brocante. Verschillende brocanteurs uit alle windstreken en zelfs vanuit België stalden er hun waren uit. Veel brocanteurs hadden voor deze fair
speciaal ingekocht in Frankrijk
en Belgie. De bezoekers werden
daarnaast verwend met sfeervolle delicatessen als mediterrane
lekkernijen, hammen en Franse wijnen. De brocante fair van
grand café Broer & Zus was zeer
geslaagd en wordt volgend jaar
een tweedaags evenement op
een zaterdag en zondag.
Veiligheidsspecial
20 februari 2014
Toename aantal inbraken in Heemskerk
Inbraak: dat overkomt mij niet!
Landelijk gezien is er een toename te
zien in het aantal gepleegde inbraken.
Ook in Heemskerk zien we dat het aantal inbraken de afgelopen maanden
enorm is gestegen. En dat baart me
zorgen. Vooral omdat de emotionele
impact van een inbraak heel groot is.
Want de gedachte dat er vreemden in
huis zijn geweest, die in je bezittingen
hebben lopen rommelen en misschien
waardevolle of dierbare spullen hebben meegenomen, is vreselijk. Dat kan
nog heel lang zorgen voor een gevoel
van onveiligheid in eigen huis. Vooral
ook omdat blijkt dat veel inbraken tegenwoordig op klaarlichte dag plaatsvinden. Soms zelfs als de bewoners
thuis zijn!
Veel mensen hebben het idee dat een inbraak iets is dat in andere wijken
gebeurt, en bij andere mensen. En toch zeker niet bij hen! Helaas constateert
de politie van Heemskerk dat de praktijk anders uitwijst: in Heemskerk is de
laatste tijd een enorme stijging te zien van het aantal inbraken. Dit is te zien op
onderstaande grafiek.
zo moeilijk mogelijk te maken om bij u
binnen te komen. En dat kunt u vaak
door middel van een aantal simpele
aanpassingen al bereiken. In de artikelen op deze pagina wordt hier aandacht
aan besteed.
Daarnaast staat de politie op vrijdag 21
en 28 februari 2014 van 12.00 tot 16.00
uur met een speciale preventiekraam in
het centrum van Heemskerk om u informatie en preventie-adviezen te geven.
Komt u gerust langs met al uw vragen
of om informatiemateriaal op te halen.
Mieke Baltus,
burgemeester Heemskerk
Om die reden besteden we deze maand
op deze pagina nog eens extra aandacht aan het voorkomen van inbraken.
Want je kunt er heel veel aan doen om
het inbrekers lastig te maken om binnen te komen. Vaak is het al goed als
u zich eens in een inbreker verplaatst
en kritisch naar de beveiliging van uw
huis kijkt. Zou een inbreker moeite hebben om daar binnen te komen of juist
niet? Mijn advies is om het een inbreker
Diefstal / inbraak woning
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Diefstal / inbraak woning
okt
2013
nov
2013
dec
2013
jan
2014
Misdaad in kaart
Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden
in uw omgeving is ingebroken.
Zie http://www.politie.nl/onderwerpen/misdaad-in-kaart.html. Deze kaart wordt
dagelijks bijgewerkt. Het onderstaande kaartje laat de situatie zien van 13 november
2013 tot 13 februari 2014. Hierop is te zien dat de inbraken in alle wijken van
Heemskerk plaatsvinden.
Waarom is het belangrijk om 112 te
bellen bij (inbraak)verdachte situaties?
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis
is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar
binnen loert, bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis
waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn.
Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel
snel een inbraak voorkomen of een inbreker op
heterdaad aanhouden!
Het bellen van 112 is dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook voor verdachte situaties waarbij een misdrijf voorkomen kan worden.
Smoesjes om binnen te komen
Naast inbraken worden ook andere methodes gebruikt om u geld of andere
zaken afhandig te maken. Oplichters komen met een smoes aan de deur
en proberen bij u binnen te komen. Als deze oplichters dan bijvoorbeeld een
bankpas hebben weten te bemachtigen, bellen ze later op om u de pincode te
ontfutselen. Wees hier extra alert op en laat niet zomaar iemand naar binnen.
Denkt u zo iemand aan de deur gehad te hebben? Belt u dan s.v.p. direct met 09008844. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met
hun smoezen! Zie ook: http://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html.
Wat kunt u zelf doen om de kans
op een inbraak te verkleinen?
Inbrekers gebruiken verschillende methoden om in te breken. Over het algemeen
willen ze binnen enkele minuten in een woning zijn. Lukt dit niet, dat zullen ze
al snel een ander huis kiezen. Extra sloten, anti-inbraakstrips en andere maatregelen maken het een inbreker flink lastig. Als inbrekers met het openmaken van
deuren of ramen bezig zijn doen ze dit het liefst in het donker of op een beschutte
plek. Gesnoeide begroeiing en goede buitenverlichting maken uw huis een stuk
onaantrekkelijker voor inbrekers.
Wat heeft u aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?
Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Een PKVW-erkend bedrijf kan u helpen uw
woning veiliger te maken. Zoals met goed hang- en sluitwerk, verlichting en een rookmelder of goede verlichting in de buurt. Kijk voor meer informatie op de website van
Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl.
14
20 februari 2014
Snertmaaltijd
voor senioren
Heemskerk - Op 25 en 26 januari is in het Provinciehuis NoordHolland in Haarlem het Prinses Christina Concours gehouden. Hieraan konden muzikale
jongeren deelnemen. Onder de
zeventig kandidaten bevonden
zich twee leerlingen van Muziekschool Heemskerk: Kirsten Meiring op gitaar en Eline Loos op
dwarsfluit. Deze jonge muzikanten hebben een prima resultaat
behaald.
De 14-jarige Kirsten, leerling van
docent Leny Roggeveen, deed
voor de eerste maal mee en de
jury beoordeelde haar zeer positief: ‘muzikaal, het publiek werd
de muziek ingetrokken, mooie
uitstraling en met heel veel liefde
voor haar instrument.’ Op grond
daarvan heeft Kirsten een aanmoedigingsprijs gekregen. De
12-jarige Eline Loos, leerling van
dwarsfluitdocente Liesbeth van
der Blom, speelde prachtig met
goede ondersteunende begeleiding van Kana Yamaguchi aan
de vleugel. Ook Eline ontving
een aanmoedingsprijs. Frank
van der Blom, de 15-jarige zoon
van dwarsfluitdocent Liesbeth
van der Blom, speelde op klarinet en werd zelfs finalist. Roghan Metcalf, privéleerling viool
van de docent Coutier Rademaker van de Heemskerkse muziekschool, heeft eveneens een
prachtige prestatie geleverd. Alle deelnemers ontvingen tevens
een persoonlijk gesprek met de
jury naar aanleiding van hun optredens en ontvangen een certificaat van deelname. Het is leuk
en leerzaam om van de jury te
horen wat zij van de optredens
vonden. Het zijn tips waar je
weer verder aan kunt werken. De
prijzen werden uitgereikt door
de heer J.W. Remkes, commissaris van de Koning in de provincie
Noord-Holland, en door de heer
B.B. Schneiders, burgemeester
van Haarlem.
Informatie:
Muziekschool
Heemskerk, Kerklaan 1, 0251257 999 of e-mail: [email protected] Zie ook
www.muziekschoolheemskerk.
nl, www.christinaconcours.nl.
Expositie Ruud van Zon in
Cultureel Centrum De Cirkel
Heemskerk - Ruud van Zon exposeert nog tot en met 9 maart
in Cultureel Centrum De Cirkel.
In zijn schilderijen gaat hij steeds
meer uit van het ruige, bergachtige landschap onder een schitterende zon. Uiteraard laat hij
altijd weer zijn gevoel spreken
en abstraheert hij het geschilderde totdat er slechts kleur en
vorm overblijft. Maar voor Ruud
is het nog altijd de voostelling
van waaruit hij begonnen is.
In Heemskerk is Ruud van Zon
de laatste jaren voornamelijk actief met het geven van cursussen en workshops. Zo is hij al jaren docent creatieve vakken bij
de Plusactiviteiten op het Bonhoeffer College en bij Stichting
Welschap Welzijn. Voor kinderen
geeft hij workshops of cursussen op de Brede School en ook
bij de Buitenschoolse Opvang
van Stichting Welschap is hij
een graag geziene gastdocent.
Zijn werkzaamheden in Nederland wisselt Ruud af met activiteiten in Spanje. Iedere zomer
werkt hij een periode in de provincie Burgos in het noordwesten van Spanje. Ook daar geeft
hij workshops aan schoolkinderen en aan volwassenen. Daarnaast exposeert hij ieder jaar een
of twee keer in culturele centra
in diverse Spaanse steden. Door
zijn verblijf in Spanje heeft Ruud
kennis gemaakt met een andere
levenswijze, maar vooral ook met
een andere natuur. Dat is te zien
in zijn werk. De expositie is tot 9
maart te zien op werkdagen van
10.00 tot 15.00 uur en op zondag
van 14.00 tot 16.00 uur. Ruud van
Zon is zelf elke zondagmiddag
aanwezig.
ODIN’59 verliest van
koploper Sparta Nijkerk
Heemskerk - ODIN’59 is er niet
in geslaagd om koploper Sparta Nijkerk punten afhandig te
maken. De Heemskerkse selectie van trainer Mark Evers legde vooral het tweede bedrijf
een goede wedstrijd op de mat,
maar was ongelukkig in de details. ODIN’59 ging na 90 minuten met een geflatteerde 4-1 uitslag op het wedstrijdformulier de
kleedkamer in.
Een treffer van de 19-jarige Rick
Knoop in de 6e minuut betekende een snelle achterstand
voor de ploeg van oefenmeester Evers. Het moment waaruit
de vrije trap ontstond was discutabel en makkelijk gegeven
door scheidsrechter Roelof Luinge, die een actie van Bas Ent beoordeelde als gevaarlijk spel.
Een snelle tweede treffer van de
thuisploeg werd door verdediger
Danny Hols voorkomen. Na dik
20 minuten kwam ODIN’59 eindelijk onder het juk van de thuisploeg vandaan; een vrije trap van
Emre Gungor belandde op het
hoofd van Frits Kramer, die de
gelijkmaker overtuigend langs
keeper Kevin Rijnvis kopte, 1-1.
De gelijke stand was van korte duur want Frank Tervoert
schoot Sparta Nijkerk weer aan
de leiding. ODIN’59 kwam na
rust uitstekend uit de kleedkamer en had de tweede helft zeker meer verdiend. Het noodlot
besliste anders, want Tim Koops
werd, door een licht vergrijp op
de 25-jarige Tim Krux binnen
de zestien meter, bestraft met
een penalty. De trefzekere Tervoert velde het vonnis vanaf 11
meter en gaf de ploeg van Evers
daarmee de nekslag, 3-1. Tervoert wist in de slotminuut van
het duel ook nog zijn derde treffer van de middag aan te tekenen, daarmee kwam de vertekende eindstand op 4-1. De enige gele kaart van de wedstrijd
werd geïncasseerd door Danny
Hols. ODIN’59 blijft vooralsnog
hangen op de vijfde plek van de
hoofdklasse A.
Raymond Bronkhorst
assistent-trainer bij ADO’20
Heemskerk - ADO’20 heeft
overeenstemming bereikt met
Raymond Bronkhorst om volgend
seizoen als assistent-trainer de
technische staf van ADO’20 te
komen versterken. Momenteel
speelt Raymond (35) nog in de
hoofdmacht van ODIN’59, waar
hij zijn voetbalcarrière ook begon. De in Heemskerk geboren
en ook woonachtige Bronkhorst
kan terugkijken op een mooie
carrière waarin hij ook vier seizoenen voor ADO’20 uitkwam.
Verder was hij actief bij SV Huizen, FC Groningen, SC Cambuur,
DOVO en IJsselmeervogels.
Heemskerk - De gezamenlijke
ouderenbonden Heemskerk SGOH) nodigen ook dit jaar de senioren in Heemskerk uit voor de
traditionele snertmaaltijd in de
Jansheeren. Er wordt eigengemaakte snert met roggebrood en
spek geserveerd. Voorafgaand
aan de maaltijd zal smartlappenkoor Dolorosa een optreden verzorgen en de muzikale leiding
van de middag is in handen van
Cees Beentjes. De toegangsprijs bedraagt 8,50 euro per persoon, alle deelnemers ontvangen daarvoor tegens twee consumptiebonnen. Ook is zal een
kleine verloting worden gehouden. De bijeenkomst duurt van
11.00 tot 14.00 uur. Aanmelden
voor deelname kan bij Yvonne van Oevelen (0251 240995
of 06 53748967) of bij Jan Limmen (0251 252621). Een e-mail
sturen kan ook: [email protected]
gmail.com of [email protected]
nl. Het is ook mogelijk een duidelijk ingevuld briefje met naam
en adres te deponeren in de witte brievenbus van Welschap in
de hal van de Jansheeren aan
het Maltezerplein. De uiterste
aanmelddatum is 26 februari. U
bent dan verzekerd van deelname en liggen de toegangskaarten voor u klaar.
Plichtmatige
overwinning
dames DSS
Heemskerk - De handbalsters
van DSS hebben het kampioenschap twee weken geleden al
veilig gesteld, maar spelen nog
vier wedstrijden. Afgelopen zaterdag kwam Nieuwegein op visite in sporthal De Waterakkers.
De eerste wedstrijd in Nieuwegein werd vrij eenvoudig gewonnen door de ploeg van trainer Ronald van de Kamp en ook
dit maal werd het een plichtmatige overwinning voor de Heemskerkse dames. Trainer Ronald
van de Kamp kon het zich veroorloven om wat basisspeelsters
rust te geven en 3 A-junioren
(Jet van der Kolk, Rosalie Sap
en Nancy Kuil) mee te laten spelen. DSS stond de hele wedstrijd
op voorsprong en kon dit de hele wedstrijd vasthouden, elke
keer als Nieuwegein aanhaakte
liepen de dames van DSS weer
weg bij hun tegenstander. Aan
het eind van de wedstrijd werd
een gat van 4 doelpunten geslagen en dit bleek ruim voldoende voor de overwinning te zijn.
Eindstand: 25-21.
16
20 februari 2014
Opening op woensdag 9 april:
Jumbo Supermarkt
komt in Heemskerk
Heemskerk - Jumbo Supermarkten opent de deuren van
een nieuwe winkel aan het
Haydnplein 8. De supermarkt
vervangt de huidige C1000 winkel aan de Dr. Prinsengalerij 18.
Deze winkel sluit op vrijdag 21
maart om 22.00 uur definitief
haar deuren. Vanaf woensdag 9
april zijn inwoners van Heemskerk en omgeving welkom in de
nieuwe Jumbo winkel. Zij kunnen dan profiteren van de unieke formule van de laagste prijs,
het grootste assortiment en de
beste service.
Ondernemer Laurent Roemer
heeft positieve verwachtingen
van de overstap naar de succesvolle Jumbo formule: ,,Klanten kunnen straks bij ons terecht voor een groot en gevarieerd assortiment tegen de laagste prijs van Heemskerk. De trots
van de winkel is de komst van
het versplein met een grote variatie aan dagverse producten als
groenten, fruit, vleeswaren en
kazen. Mijn team en ik hebben
veel zin in de opening van de
winkel.’’ De nieuwe Jumbo aan
het Haydnplein is een stuk groter dan de huidige C1000 winkel aan de Dr. Prinsengalerij. In
totaal biedt Jumbo Roemer ruim
1.650 vierkante meter winkelplezier. De winkel beschikt onder
meer over een eigen slijterij, een
bloemenafdeling en een geldautomaat. Bijzonder is dat klanten straks gebruik kunnen maken van het unieke zelfscansysteem van Jumbo. Bovendien is
de winkel 365 dagen per jaar geopend. Roemer kijkt er naar uit
om inwoners van Heemskerk en
omgeving de unieke Jumbo formule te laten ervaren: ,,Elke dag
weer doen we onze uiterste best
om te zorgen voor 100% tevreden klanten. Dit doen we door
de klant altijd centraal te stellen.
Daarnaast kunnen klanten kiezen uit een groot en divers assortiment en garanderen we de
laagste prijzen van Heemskerk.’’
Alle medewerkers van de C1000
winkel gaan mee naar de nieuwe
Jumbo winkel.
Workshop
Skype
Schilderwerken F.J. Heeremans
Vakkennis en topkwaliteit
IJmuiden - Frank Heeremans
van Schilderwerken F.J. Heeremans heeft al ruim 33 jaar ervaring in het schilderen, zowel binnen als buiten als onderhoudswerkzaamheden. Hij is een vakman, die voor particulieren en
voor bedrijven werkt. Vakkennis
en kwaliteit gaan bij hem hand
in hand, hij werkt uitsluitend met
kwaliteitsproducten zoals Sigma
en Sikkens.
Frank werkt netjes, is eerlijk en
betrouwbaar en zijn vakwerk is
niet al te duur. Voordat hij aan
een klus begint, komt hij altijd
eerst bij de klant langs om het te
bespreken en afspraken te maken. Zo weten klanten duidelijk
waar ze aan toe zijn. Tot en met
31 maart krijgen klanten 15 procent voorjaarskorting bij Heeremans.
Voor alle woningen die ouder
zijn dan twee jaar wordt in 2014
slechts een BTW-tarief van zes
procent berekend, zowel voor
het binnen- als buitenschilderwerk.
Frank geeft bovendien vier jaar
garantie op al het schilderwerk.
,,Ik geloof niet in het afsluiten
van contracten. Ik snap wel dat
grote schildersbedrijven er mee
werken: zo houden zij het personeel tijdens de wat stillere periodes aan het werk. Zij komen dan
voor een jaarlijkse controle, maar
dat is onzin en er moet wel voor
worden betaald’’, aldus Frank.
,,Als je goed vakwerk aflevert,
dan heb je de eerste drie jaar
geen omkijken naar het schilderwerk. Ik ben meer van: een
man een man, een woord een
woord. Ik maak duidelijke afspraken.’’ Voor advies mag Frank
Heeremans altijd gebeld worden,
hij staat graag voor de mensen
klaar. Ook voor een gratis en vrijblijvende offerte is hij bereikbaar
via 06-54383036.
Recycle kunst op De Bareel
Heemskerk - De kunstwerken die leerlingen van basisschool De
Bareel hebben gemaakt van afval, zijn vrijdagmiddag bewonderd
door ‘Patricia Plastic’. De voor deze actie in het leven geroepen kunstenares bezocht de school en sprak haar bewondering uit over het
werk van de leerlingen.
Activiteiten voor leerlingen
van de Leonardusschool
Heemskerk - De Brede School
organiseert in samenwerking
met Buurtcentrum d’Evelaer diverse activiteiten voor leerlingen
van de Leonardusschool. Voor
leerlingen uit groep 1 t/m 4 is er
op woensdagmiddag in de periode van 12 maart tot en met 2
april een schildersatelier tussen
13.30 en 14.30 uur. Deze activiteit vindt plaats in d’Evelaer.
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich opgeven voor zangles
van een professionele zangdocent. Deze lessen vinden plaats
op vrijdagmiddag in de periode
van 7 maart t/m 28 maart tussen
15.30 en 16.30 uur in de Leonardusschool. Voor de leerlingen
uit de groepen 6 t/m 8 is er een
cursus Prezi (vervanger voor PowerPoint) op dinsdagmiddag in
de periode van 11 maart t/m 15
april tussen 15.45 en 16,45 uur
in de Leonardusschool. Tenslotte is er voor leerlingen uit groep
8 een cursus schminken van 20
maart t/m 10 april tussen 15.45
en 16.45 uur.
Leerlingen kunnen zich voor al
deze activiteiten via de website
www.evelaer.nl aanmelden.
Heemskerk - Bij het Ruitersportcentrum De Schimmelkroft
hebben in het weekend van 8
en 9 februari de wedstrijden Fproeven met pony’s F1, F2 en F3
plaatsgevonden. De resultaten
van deze wedstrijden:
Groep F1: 1 Femke Broersen
op Dombo, 2 Fleur Oonincx op
Vixey, 3 Mila Derlagen op Brave,
4 Puck Boon op Bambi, 5 Indy
Sjoers op Lucy.
Groep F2: 1 Lisanne Kloes op
Brave, 2 Destiny Zaal op Belle, 3
Heemskerk
SeniorWeb
IJmond-Noord
verzorgt
op
maandag 3 maart een workshop Skype in buurtcentrum Het
Spectrum. Tijdens deze workshop voor senioren laat de docent de deelnemers kennis maken met de mogelijkheid om
via internet te telefoneren. Ook
wordt getoond hoe dat kan met
behulp van een webcam. Daarnaast wordt uitgelegd hoe en
met wie men contact kan maken,
zelfs met meerdere personen tegelijk. Om deel te nemen aan
deze workshop dient men basiskennis van Windows en internet
te hebben. De workshop vindt
plaats van 13.30 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie kan worden gebeld met het cursusbureau van Welschap (0251
207725) of kan een bezoek aan
de website www.welschapwelzijn.nl gebracht worden.
Aanmelden voor de workshop
kan in het buurtcentrum of via
de website. Het Spectrum is gevestigd aan het Lauraplein 1.
Mooy op Belle, 4 Megan Petozzi op Brave.
Groep: F5: 1 Nova Serpenti op
Brave, 2 Zoey Gieske op Spetter,
3 Alyssa Mens op Little Beauty, 4
Ming Bos op Spetter.
Groep: F6: 1 Roisin Leuwerink
op Little Beauty, 2 Kim Blom op
Blacky.
Groep: F7 en F8: 1 Naomi Heeremans op Joy.
Danyella de Snayer op Vixey.
Groep F3: 1 Rosa Butter op
Bambi, 2 Isabeau Zonneveld op Het diploma F4 is behaald door
Vixey, 3 Susan Post op Blacky.
Indra Yuste van Vlissingen, Elles Denneman, Julia Handgraaf,
Het diploma F2 is behaald door Twinka Steijn, Marit Goverde en
Lisanne Kloes.
Meike Jongenotter. Het diploma
F6 is behaald door Roisin LeuDeze zondag werd een wedstrijd werink, Kim Blom, Cleo Schoute
F-proeven met pony’s gehouden. en Serina Beuker.
De uitslagen:
Groep F3 en F4: 1 Indra Yus- Meer informatie over het ruiterte van Vlissingen op Karel, 2 El- sportcentrum is op www.schimles Denneman op Karel, 3 Elsa melkroft.nl te vinden.
18
20 februari 2014
Burgerinitiatief voor veiligere wijk:
Whatsapp groep
bewoners Poelenburg
Heemskerk - Bewoners van
de wijk Poelenburg kunnen elkaar via de applicatie Whatsapp waarschuwen bij verdachte situaties in hun buurt. Bewoner Emiel Nota heeft hiervoor het
initiatief genomen door een speciale Whatsapp groep te starten.
Elders in het land werden al eerder dergelijke groepen gevormd.
Veel mensen beschikken tegenwoordig over een smartphone en
maken gebruik van de applicatie
Whatsapp om te communiceren
met vrienden en bekenden. Door
een groep aan te maken, kunnen tegelijk meerdere mensen
worden bereikt. Zondagavond
is de Whatsapp groep voor de
wijk Poelenburg van start gegaan met tien deelnemers. Wie
verdachte situaties signaleert in
de wijk kan dit in de groep melden, waardoor de veiligheid in de
buurt kan worden vergroot. Nota: ,,Dit werkt volgens het SAARprincipe: Signaleren, Alarmeren
(112), Appen en Reageren (door
bijvoorbeeld contact te maken
met de persoon).’’ Aan deelname zijn nog een aantal regels
verbonden, die men bij aanmelding ontvangt. Zo dient bijvoorbeeld altijd de wijkagent in kennis te worden gesteld van verdachte situaties. De wijkagent
ondersteunt het initiatief van
harte, maar maakt zelf geen deel
uit van de Whatsapp groep. Wie
zich wil aanmelden voor deelname aan de groep kan contact
opnemen met Emiel Nota via telefoonnummer 06 48382998 of
een e-mail naar [email protected]
ziggo.nl sturen.
Succesvolle kick-off
SamenLoop voor Hoop
Heemskerk - Zaterdagmiddag
gaf wethouder Wagner in restaurant ‘In de Kas’ het officiële startsein voor de SamenLoop
voor Hoop. Dit 24-uur durende
wandelevenement vindt, in het
weekend van 14 en 15 juni, voor
het eerst in Heemskerk plaats.
Kathelijne Lokker, voorzitter SamenLoop voor Hoop Heemskerk, kijkt terug op een geslaagde kick-off. ,,Het was een bijzondere middag met ruimte voor
een lach en een traan. De opkomst was groter dan verwacht
en we kregen veel positieve re-
acties. Er waren veel mensen die
aangaven mee te willen doen
met een team, als survivor of vrijwilliger.’’ De kick-off begon met
een indrukwekkende compilatiefilm van het programma ‘Sta Op
Tegen Kanker’ waarin bekende
Nederlanders zingen en vertellen over hun verloren dierbaren.
Wethouder Odd Wagner sprak
zijn bewondering uit naar de organisatoren van de SamenLoop,
vanuit het KWF vertelde Brigitte Dubbelaar over de noodzaak
om te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek naar
kanker. De laatste spreker was
Dennis Bosmans, die het verhaal
vertelde van survivor Karin Berghuis. De kick-off eindigde met
het aansnijden van de taart door
wethouder Wagner, samen met
de voorzitter Kathelijne Lokker
en Karin Berghuis. De SamenLoop voor Hoop Heemskerk is
een 24-uurs wandelevenement
waarbij teams in estafettevorm
een etmaal lang over een parcours in wijkpark Vlaskamp in de
Broekpolder wandelen, als symbool van de voortdurende strijd
tegen kanker. Alle deelnemers
proberen zoveel mogelijk geld
bijeen te brengen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
De organisatie van het evenement bestaat volledig uit vrijwilligers.
Nieuwe cd: ‘1000 jaar
Heemskerk, deel 2’
Heemskerk - Kennemer Delta heeft opnieuw een cd over
Heemskerk uitgebracht. Het
is het tweede deel van de cd
‘1000 jaar Heemskerk’, waarvan het eerste deel jaren geleden al werd uitgegeven. Initiatiefnemer Jan Schrama: ,,Het is
goed geweest voor later om de
geschiedenis van Heemskerk op
deze manier vast te leggen.’’ Hij
wijst op de gesprekken over mogelijke fusies tussen gemeenten in de IJmond en legt uit: ,,Als
die gerealiseerd worden, kunnen deze cd’s een bijdrage leveren aan de herinnering aan
ons dorp, dat van een plaatsje
van hard werkende tuinders uitgroede tot een thuishaven voor
werknemers uit heel Nederland
en het buitenland door de Hoogovens.’’ Schrama is niet tegen sa-
menwerking tussen de gemeenten, maar pleit voor het behoud
van de eigen identiteit. Over de
cd zegt hij: ,,De geschiedenis van
Heemskerk is vertolkt door muzikanten die speelden zoals muziek bedoeld is; niks geen commercie, hitlijsten of roem. Gewoon na het werk op kantoor,
in de fabriek, de hulpverlening,
de tuin of als pensionado samen, ongeacht het niveau, een
liedje over je dorp schrijven en
vastleggen voor later. Wij moeten de verhalen doorgeven aan
de jeugd via de scholen, zodat zij
trots kunnen zijn op de gechiedenis en de roots van ons dorp.’’
De cd ‘1000 jaar Heemskerk,
deel 2’ is verkrijgbaar bij slijterij
Assumburg aan het Europaplein
15-17 en kost 7,50 euro.
ODIN Voetbalschool van start
Heemskerk - Op zondag 2 februari is de ODIN’59 voetbalschool van start gegaan. Het
nieuwe jeugdbestuur van de vereniging wil ODIN’59 op de kaart
zetten qua voetbalbeleving en de
jeugdleden perspectief bieden
door het aanbieden van voetbalscholing op niveau. In het jeugdbeleidsplan is opgenomen dat
binnen afzienbare tijd de seniorenselectie (actief in de zaterdag
hoofdklasse A en het tweede reserve hoofdklasse A KNVB) voor
minimaal de helft uit eigen opgeleide spelers bestaat. Met name een aantal oud-selectiespelers heeft medewerking toegezegd en zo zijn Richard Klijn en
Gerard Timmers aan de slag gegaan om de voetbalschool handen en voeten te geven. Voor een
relatief laag bedrag kan deelgenomen worden aan deze 10 we-
ken durende voetbalschool.
Jeugdvoorzitter Ed van Tunen
geeft aan dat ODIN’59 weer een
vereniging moet worden voor en
door de (jeugd)leden waarbij alle betrokkenen een bijdrage leveren voor de club. Hij zoekt bewust de samenwerking tussen
trainers, coaches, spelers, ouders en de groep vrijwilligers om
de club weer op de kaart te zetten.
20
20 februari 2014
Geen remises
bij Excelsior
Bijeenkomst: ‘Alleen is
ook maar alleen’
Heemskerk - Mensen die er, na
het overlijden van een partner,
alleen voor zijn komen te staan,
hebben vaak behoefte aan het
uitbreiden van de kennissenkring. ,,Ik zou wel eens samen
met iemand de markt over willen, een stuk fietsen, eens op vakantie, maar ik weet niet waar ik
iemand tegen kan komen die dat
ook zou willen” is een veel gehoorde opmerking. Daarom organiseert Welschap op zondag
23 februari een bijeenkomst, met
de bedoeling om ‘matches’ te
gaan maken in tweetallen. Het
is de bedoeling dat twee mensen er een afspraak maken om
samen een activiteit te gaan ondernemen. Uitgangspunt is dat
de afspraak gemaakt wordt op
een neutrale plek en dat er alleen een telefoonnummer wordt
uitgewisseld. Klikt het, dan kan
men elkaar bereiken om verdere afspraken te maken. Klikt het
niet, dan kan er worden afbellen.
Het gaat niet om relaties, maar
om vriendschap, want alleen is
ook maar alleen!
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Iedereen
kan gewoon langskomen in
buurtcentrum Het Spectrum aan
het Lauraplein 1 tussen 14.00 en
16.00 uur.
Expositie Henk Zwanenburg
in Kunstuitleen Heemskerk
TOSS goed op weg naar NK
Heemskerk - Turnsters van
TOSS hebben uitstekend gepresteerd tijdens de 1/8 finales
van het Nederlands Kampioenschap N1 en 1e divisie. Op de
wedstrijden, die plaatsvonden in
Wieringerwerf, was TOSS vertegenwoordigd door Marieke Wolf
(pupil 1/N1), Caithlyn Pechler,
Irma Warns en Kaylee Strating
(Jeugd divisie 1) en Sterre Basjes
en Tamara Bleeker (junioren di-
visie 1). Patty Bleeker (senior divisie 1) was geblesseerd en kon
niet in actie komen.
De turnsters konden zich voor
het eerst dit seizoen landelijk
meten met de concurrentie. Eerder was alleen nog op regionaal
niveau geturnd. Marieke Wolf en
Tamara Bleeker gingen elk naar
huis met een zilveren medaille
en allen zijn door naar de 1/4 finales.
Heemskerk - Bij Kunstuitleen
Heemskerk is in de maanden februari en maart werk te zien van
Henk Zwanenburg. Henk Zwanenburg heeft tijdens zijn vakantie tussen de Zwitserse bergen een aantal schilderijen gemaakt. Hij laat de schoonheid
van het landschap op een vooral
heel eigen manier tot uiting komen. Zo is Henk altijd bezig met
het onderzoeken van nieuwe
schilderstechnieken waarin hij
de meest fantastische creaties
tot stand laat komen. Met daarin
bijvoorbeeld de Postbus, waarmee je overal lijkt te kunnen komen, of Hannibal, die een doorgang langs de gletscher zoekt.
Zwanenburg maakt er door zijn
manier van werken een modern sprookje van. Kijk op www.
kunstuitleenheemskerk.nl voor
meer informatie.
rugdringen van schooluitval, het
signaleren van problemen en het
begeleiden van jongeren bij het
oplossen van hun vragen en het
vinden van informatie. De landelijke transitie van de jeugdzorg
geeft gemeenten de kans om
een samenhangend jeugdbeleid
in te richten, van preventie tot
zorg. Aansluiting bij ‘de straat’ en
de vrije tijd van jongeren is vaak
moeilijker te vinden. Het jongerenwerk vervult hierin een belangrijke rol door te signaleren,
eenvoudige vragen te behandelen en jongeren, ouders en vrienden te helpen zelf problemen op
te lossen. Het jongerenwerk kan
ook een schakel zijn naar hulp
bij complexere vragen en bij de
koppeling met jeugd en veiligheid.
Diamanten
echtpaar
Heemskerk - Burgemeester
Mieke Baltus ging dinsdag op
bezoek bij het diamanten echtpaar Weber-Veldhuis. Het echtpaar vierde die dag dat het zestig jaar eerder in Heemskerk in
het huwelijk trad.
Johannes Hendrikus Weber (87)
werd geboren in Velsen. Zijn
vrouw Maria Wilhelmina Veldhuis (83) kwam ter wereld in
Zaandam. Het echtpaar woont
sinds 1967 in Heemskerk.
Collecte
Hersenstichting
Heemskerk - De collecte van de
Hersenstichting heeft in Heemskerk een bedrag van 1218,68 opgebracht. De coördinatoren laten
weten dat de opbrengst tweemaal zo hoog had kunnen zijn,
wanneer alle collectanten uit het
bestand beschikbaar zouden zijn
geweest. Men hoopt dan ook op
versterking door nieuwe collectanten voor de collecte in 2015.
Wie belangstelling heeft kan
contact opnemen met mevrouw
C. Flierman (0251 244608) en de
heer P. Hartog (0251 293940).
Jongerenwerk Welschap
Welzijn beter zichtbaar
Heemskerk - Dankzij een gift
aan het jongerenwerk en een
bijdrage van Marcel Sport zijn de
jongerenwerkers van Welschap
Welzijn in het nieuw gestoken
en nu beter zichtbaar en herkenbaar op straat. Dit sluit aan
bij één van de opdrachten van
de gemeente Heemskerk aan
Welschap voor 2014: dat jongerenwerkers in Heemskerk meer
vanuit buurten en wijken moeten
gaan werken, meer zichtbaar en
meer “er-op-af”.
Jongerenwerk bestaat al lang in
Nederland en blijft sterk in ontwikkeling. Jongerenwerkers krijgen steeds gerichter de opdracht een bijdrage te leveren
aan het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding, het voorkomen van overlast op straat, te-
Heemskerk - Terwijl het derde
team van schaakvereniging Excelsior maandag een duidelijke nederlaag (1.5 - 4.5) leed tegen één van de sterkste teams in
de poule, Vredeburg uit Limmen,
werd in de onderlinge competitie een bescheiden programma afgewerkt. Meest opmerkelijke uitslag van de avond was de
winst van Louis Witte op Ruud
Eisenberger. Hij wist een eindspel met een pion meer keurig uit te spelen. Het tekent de
strijdlust dat geen enkele partij
in remise eindigde.
De uitslagen: P. Lieverst - J Pastor 1-0; L. Witte - R. Eisenberger
1-0; M. Herruer - H. van der Eng
0-1; A. Mensink - F. Koopman
0-1; D. Kruiper - T. Morcus 0-1;
E. Schmit - H. Kos 1-0; P. Klok E. Hessels 0-1; H. van Essen - F.
Pouw 1-0.
Badmintonclinic
tijdens de gymles
Heemskerk - Alle basisscholen
van Heemskerk konden zich in
de maand januari via Sportservice Kennemerland aanmelden
voor een Badmintonclinic. De clinics werden verzorgd door Badminton Club Heemskerk (BCH).
Tien Heemskerkse basisscholen
maakten gebruik van het aanbod. In totaal 35 groepen 7 en
8 van deze basisscholen kregen
in de periode 30 januari tot en
met 19 februari tijdens de eigen
gymles bezoek van trainers van
BCH. Alle kinderen van de klas
maakten op deze manier kennis
met badminton.
Zij waren erg enthousiast. Op de
foto de clinic op de Anne Frank
school
Stormschade
Heemskerk - Zaterdag is door
de storm op de Jan van Kuikweg
een zinkenplaat op een dakkapel los geraakt. Deze is door
de brandweer vastgezet en verzwaard met stenen om opnieuw
opwaaien te voorkomen. Na deze klus mocht de brandweer
doorrijden naar de Sterkenburg voor een losgeraakte dennenboom van 10 meter, deze is
omgezaagd door de brandweer.
Op de Marquettelaan lag een
boom op de weg. Deze is door
de brandweer verwijderd.
22
20 februari 2014
Heemskerk
Beverwijk/
Heemskerk - Bij de Dierenambulance Kennemerland zijn deze
week de onderstaande meldingen binnen- gekomen:
Kennemer College plaatst
zich voor NK zaalvoetbal
Beverwijk - Zowel de jongens
als de meisjes van het Kennemer College hebben zich geplaatst voor deelname aan het
NK Zaalvoetbal in Arnhem. De
twee schoolteams kwamen uit in
de regionale voorronde en lieten
daar goed voetbal zien. Het team
3e/4e klas jongens haalde de finale, maar verloor deze ondanks
hun goede spel. Het team 1e/2e
klas jongens was technisch
sterk, maar kwam fysiek nog te
kort en kwam niet verder dan de
poulewedstrijden. Docent LO en
coach
Peter Geldof: ,,Wederom een
groot succes voor sportieve aspiraties van het Kennemer College. Onze sport-excellente leerlingen komen op deze regionale
en landelijke kampioenschappen
goed tot hun recht. Ons geheim
is dat je als team sterker ben dan
alleen. Wij zijn dan ook trots op
onze talenten!’’
De band Skip & Die (foto: Laura Andalou)
Skip & Die komt op
Young Art Festival
Beverwijk - De voorverkoop
voor het Young Art Festival 2014
is gestart. Het evenement vindt
dit jaar plaats op 11 en 12 juli. Het festival bestaat 10 jaar en
daarom keert een aantal muzikale hoogtepunten van afgelopen edities terug op het podium.
De eerste naam heeft de organisatie inmiddels bekend gemaakt:
Skip & Die.
Deze band speelt een mix van
electro en afrobeats en was in
2012 de perfecte afsluiter van
het festival. Wie slim is koopt
zijn kaart in de voorverkoop.
Dan kost een dagkaart 15,- euro
en een passe-partout 22,50 euro. Aan de deur zijn kaarten een
stuk duurder (dagkaart 19,50
euro en passe-partout 31,50 euro). Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.youngartfestival.nl/kaartjes. Wie op de hoogte wil blijven
van het laatste nieuws over het
evenement volgt Young Art Festival op Facebook, Twitter en Instagram, kijk op www.youngartfestival.nl of download de app.
Vermist:
Kater, ongecastreerd, cypers
rood, cypers masker, wit rond
bekje, witte bef, witte buik, cypers bovendek, voor witte kousjes, achter witte pootjes (Van
Riemsdijklaan, Beverwijk).
Kater, ongecastreerd, zwart, wat
witte haartjes, groene ogen,
rechts een bloemkooloortje, knik
in puntje staart (Ir. Krijgerstraat,
Velsen-Noord).
Poes, cypers rood, wit befje (Henegouwenlaaan, Heemskerk).
Kruising, kater, gecastreerd, half
langharig, groot (Zeestraat, Beverwijk).
Kater, ongecastreerd, wit, grijze vlekken op lijfje (Bergerslaan,
Beverwijk).
Kater, gecastreerd, wit, rood
masker, wit vanaf boven ogen
doorlopend naar bekje, rode
vlekjes rond neusje, rode vlekken op rug (Hoogdorperweg,
Heemskerk).
Gevonden:
Poes, cypers bruin, zwart, witte
vlekken op buik, linksvoor witte teentjes, rechtsvoor wit sokje, linksachter wit sokje, rechtsachter wit laarsje, cyperse staart
(Acacialaan, Beverwijk).
Anatolische herder, crème, donker op neus en oren (Laan van
Kanaän, Beverwijk).
Poes, schildpad, zwart, rood,
zwart kopje met rood vlekje boven linker oog, witte streep vanaf tussen ogen doorlopend tot
neusje, rood vlekje links onder
neusje, wit rond neusje, witte
bef, 3 witte sokjes, rechtsachter
wit
laarsje
(Genestetstraat,
Heemskerk).
Voor inlichtingen Dierenambulance Kennemerland, telefoonnummer 0251-215454, website:
www.dierenambulancekennemerland.nl.
Zondag DEM Duurloop
Beverwijk - Bijna maandelijks organiseert atletiekvereniging DEM de DEM Duurloop,
een looptocht van 1,5 tot 2 uur
door de IJmond en omgeving.
Op zondag 23 februari vindt de
eerstvolgende editie plaats. De
opzet is simpel: een aangename
route in een aangenaam hardlooptempo langs plekken die op
een of andere wijze bijzonder
zijn en waarover iets te vertellen valt, door de gids of door een
van de deelnemers. Geen looptraining of scholingsoefeningen,
wel in het eerste kwartier rustig
aan lopen ter opwarming. Deelname is kosteloos en voor eigen
risico. De start van deze loop
is om 09.30 uur bij de parkeerplaats van kinderboerderij De
Baak aan de Westerhoutweg.
Op de website van DEM (http://
www.avdem.nl/nieuws/av-demde-dem-duurloop) wordt actuele informatie verstrekt.
Schaaktoernooi
Heemskerk - Schaakvereniging
Excelsior organiseert op 28 februari, 1 en 2 maart het Stayokay Slot Assumburg Toernooi. Dit
toernooi wordt verspeeld in Slot
Assumburg aan de Tolweg 9 in
Heemskerk.
Op vrijdagavond 28 februari is
het avondvullende snelschaaktoernooi. Op zaterdag 1 maart en
zondag 2 maart wordt het rapidtoernooi gehouden. Er wordt ingedeeld naar speelsterkte.
Het inschrijfgeld dat in de speelzaal kan worden voldaan bedraagt 3 euro voor het snelschaaktoernooi en 10 euro voor
het rapidtoernooi.
Aanmelden kan door te mailen
naar [email protected]
nl onder vermelding van naam,
woonplaats, clubnaam en rating
(als je geen officiële rating hebt,
kun je een schatting opgeven).
Je kunt je inschrijven tot 27 februari. Meer informatie is te vinden op www.hsvexcelsior.nl.
De hoofdprijs is een overnachting voor 2 personen op basis
van logies en ontbijt in een Stayokay naar keuze of een overnachting voor 4 personen op een
4 persoonskamer op basis van
half pension in Slot Assumburg.
Verder zijn er diverse geld- en
ratingprijzen te winnen.
Drie politieke winkels
in de Breestraat
Beverwijk - De wereld op z’n
kop als grote reguliere partijen
als VVD, PvdA en CDA wel het
geld hebben om een pand aan
de Breestraat te huren en winkeliers, door het negatieve ondernemersklimaat, hiertoe financieel niet in staat zijn! Wat
beweegt dezepartijen met hun
politieke winkel? Is het angst,
naar aanleiding van Maurice de Hond’s opiniepeilingen,
die een forse winst voor lokale partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ver-
wacht? Zijn ze bang de ‘grip’ op
bestuurlijke functies te verliezen en hebben ze nu een winkeltje geopend om gezamenlijk
de strijd te leveren tegen aantasting van hun macht? Hopelijk gaan ze niet zo ver, onder
het mom van bestuurlijke rust,
dat ze als een soort cordon sanitair lokale partijen bij voorbaat
uitsluiten bij coalitieonderhandelingen, teneinde zeker te zijn
van hun eigen pensioen?
Tiny Beentjes, Heemskerk
De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
Folders
gedumpt
Heemskerk - Een bewoner van
de wijk Broekpolder ontdekte afgelopen weekend tijdens een
wandeling deze grote hoeveelheid reclamefolders. De folders
waren door iemand gedumpt in
het riet langs een grasveld. Leden van de hondentraining hebben de folders vervolgens opgeruimd.
Onduidelijk is gebleven wie er
verantwoordelijk is geweest voor
het veroorzaken van de puinhoop.
24
20 februari 2014
den aangeboden door Pré Wonen, de woningcorporatie werkt
sinds ruim drie jaar samen met
het Kennemer College.
Leerlingen Wilgenroos op
excursie naar Haarlem
Beverwijk - Leerlingen van basisschool De Wilgenroos hebben
onlangs een excursie gemaakt
naar het ABC Architectuurcentrum Haarlem om de tentoonstelling ‘Het Nederlandse rij-
tjeshuis’ te bezoeken. De excursie werd georganiseerd door
vier leerlingen van het Kennemer
College, die hiermee invulling
gaven aan hun maatschappelijke stage. De stageplaatsen wor-
Uitdaging
Vier derdejaars HAVO/VWOleerlingen van het Kennemer
College, Dani, Casper, Nick en
David, gingen de stage-uitdaging van Pré Wonen aan. Ze
moesten een excursie organiseren rond het thema ‘wonen’.
Best een kluif als 14-jarige leerling, maar met begeleiding van
Pré Wonen kwamen ze heel ver.
Ze bedachten zelf de bestemming en wie ze wilden meenemen. Basisschool De Wilgenroos
heeft vanaf begin dit jaar het lesprogramma afgestemd op de excursie.
Zo maakten de leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 verschillende
maquettes en verdiepten zich
in beroemde gebouwen wereldwijd. Ook kregen zij uitleg over
het nieuwbouwproject van Pré
Wonen aan de Oostertuinen dat
tegenover de school wordt gebouwd.
Studenten organiseren
lunch voor Opkikker
Nieuwe groep
Start 2 Run
Beverwijk - Heeft u altijd al willen hardlopen? Op zaterdag 8
maart begint Start 2 Run weer
met een nieuwe groep. Goede voornemens, afvallen, stoppen met roken of geblesseerd
geweest? Meld je nu aan via de
Atletiek Unie voor de zeven weken durende Start 2 Run-cursus. Zie voor meer info: www.
atletiekunie.nl, onder het kopje
‘loopsport’ bovenaan de site.
De eerste training begint op zaterdag 8 maart. Loopsport- en
atletiekvereniging DEM Beverwijk geeft deelnemers er nog
drie weken gratis bij. Vorig jaar
waren er 85 deelnemers en dit
jaar wil de organisatie hier overheen. De Atletiek Unie biedt met
Start 2 Run op 127 plaatsen in
Nederland veel extra’s aan de
beginnende hardloper. In deze groep begeleiden zes trainers
de deelnemers op drie verschillende locaties. Van de atletiekbaan, naar het Westerhoutpark
en de duinen. In samenwerking
met Intersport Veldhuis komen
ook voorlichting over blessures,
schoenen en kleding aan de orde. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen tegen gereduceerd tarief
onder begeleiding van een volwassene meedoen. Zie www.atletiekunie.nl of mail trainer Theo
van Grevenhof: [email protected]
Wijk aan Zee - Op zaterdag 22
maart organiseren leerlingen van
Schoevers Amsterdam voor hun
HBO-opleiding Officemanagement een lunch aan het strand
ten bate van Stichting Opkikker.
Deze ‘Lunch at the Beach’ zal
worden gehouden in strandpaviljoen Sout.
Tijdens dit evenement kan iedereen genieten van een lunch
met diverse lekkernijen. Daarnaast zullen er een bingo en
een Rad van Fortuin zijn, waarbij iedere gast grote en mooie
prijzen kan winnen. Ook zal de
echte kikker van Opkikker aanwezig zijn, evenals enkele am-
bassadeurs van deze organisatie. Sinds oktober zijn de leerlingen van HBO 2B van Schoevers
al bezig met het organiseren van
het evenement. Hierbij moeten
zij alles tot in de puntjes regelen: sponsoren, financiën, locatie, goodiebags en natuurlijk de
gasten. Met de opbrengsten die
de leerlingen binnenhalen steunen zij Stichting Opkikker bij het
organiseren van Opkikkerdagen. Stichting Opkikker zet zich
in voor langdurig zieke kinderen
van 0 tot 17 jaar oud en bezorgt
deze kinderen samen met het
gezin een onvergetelijke dag. De
‘Lunch at the Beach’ zal plaatsvinden tussen 11.00 en 15.00 uur.
Van links naar rechts: Volker Schaap, Cor Quist, Kees Groenland
en Herman Brethouwer. (Foto: John de Graaf)
Belangrijke overwinning
Bakker Boys
Beverwijk - Het biljartteam van
Bakker Assurantie heeft een belangrijke stap gezet om afdelingskampioen te worden in de
C2 libreklasse. Het team, bestaande uit Volker Schaap, Herman Brethouwer, Kees Groenland en Cor Quist, wist de laatste vijf wedstrijden met overmacht te winnen; twee keer met
7-0 en twee keer met 5-2, de
laatste wedstrijd tegen concurrent B.S.M. uit Bennebroek met
maar liefst 6-1. Winst was er voor
Quist en Brethouwer, Schaap
speelde remise. Door deze overwinning staat Bakker Assuran-
tie vast op de tweede plaats, onder Kampenduin uit IJmuiden.
Er moeten nog zeven wedstrijden gespeeld worden, de eerste
twee teams in de ranglijst plaatsen zich voor de regionale kampioenschappen met als uiteindelijk doel het Nederlandse Kampioenschap. Morgen speelt het biljartteam van Bakker Assurantie
thuis (Sportpark Adrichem) tegen Club 70 uit Haarlem.
De stand bovenin de ranglijst: 1.
Kamperduin 17 – 83; 2. Bakker
Assurantie 17 – 78; 3. B.S.M. 17 –
70; 4. Welgelegen 17 – 64; 5. Bolwerk 17 – 64.
Lezing over Velser Affaire
Beverwijk - Op donderdag 20
februari zal de schrijver van het
eindrapport van het recente onderzoek naar de Velser Affaire
een lezing verzorgen bij het Historisch Genootschap MiddenKennemerland (HGMK). Nadat
schrijfster Conny Braam haar visie over de Velser Affaire in het
boek ‘Het Schandaal’ had gegeven, is door de Stichting Onderzoek Velser Affaire (SOVA)
besloten tot een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Bas von
Benda-Beckmann heeft deze
opdracht uitgevoerd en in november 2013 is zijn eindrapport
in boekvorm verschenen. Nu
komt hij over dit onderzoek naar
collaboratie en corruptie in Velsen en omstreken tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog een lezing geven. Zijn boek ‘De Velser Affaire’ is deze avond ook te
koop.
De lezing zal worden gegeven in
het BHK-gebouw aan de Groenelaan 74. De zaal gaat open om
19.30 uur, de lezing begint om
20.00 uur. Leden van het HGMK
hebben gratis toegang, anderen
betalen 5 euro entree.
De jongste judoka’s van het ochtendblok; boven Marouane, Muhammed, Roeland (coach), Reda en Tom. Onder Sami, Summer en AmyLee.
Judoka’s Toradoshi doen
het goed in Leimuiden
Beverwijk - Op het derde judotoernooi in Leimuiden hebben de
judoka’s van sportschool Toradoshi goed gepresteerd. Onder leiding van coach Roeland Scholsberg behaalden maar liefst judoka’s een gouden medaille.
Daarnaast werden ook verdienstelijke tweede en derde plaatsen meegenomen naar Beverwijk. Goud was er voor Marouane El Jouri, Sami Khettabi, Tom
Kok, Summer Schellevis, Reda
Khettabi, Samuel Paardekooper,
Marlise van Maurik, Firaas Kedidi, Pascal Groot, Martijn Liesker en Stan Berghuis. Het zilver
ging naar Yalisa Sintiago en Laurens Kock. Een bronzen medaille was weggelegd voor Amy-Lee
Kuijl, Muhammed Alaidrus, Tim
Geijssen, Sharina van Spankeren en Fleur Vallinga. Ryan Benlahmouz, Tijs Voorsteegh, Lillith
Koster, en Celine Nijmeier grepen net naast de medailles en
moesten genoemen nemen met
de vierde plaats.
voorjaar 2014
ENInterieurTUIN
VERBOUWEN
Hiep hiep hoera...
Verfpoint.nl 1 jaar!
sanitair
kozijnen
kozijnen
TUIN voorjaar 2014
Heemskerk - Een jaar geleden opende Ryanne Pronk haar webshop Verfpoint.nl. De klant kan
hier kwaliteitsverf en behang tegen bodemprijzen kopen.
Ryanne: ,,Terugkijkend op het afgelopen jaar merken wij dat er veel vraag naar verf en behang is
via internet. Onze webshop is uitgebreid en overzichtelijk, hierdoor is het voor iedereen mogelijk
om het juiste product via internet te bestellen. Toch komen veel klanten uit het dorp graag bij ons
langs voor een advies. Kwaliteit, service en vertrouwen staan dan ook bij ons hoog in het vaandel.’ Ze vervolgt: ,,Klanten komen uit het hele land verf en behang op Verfpoint.nl bestellen, laatst
hebben wij zelfs aan een Belgische klant 5 emmers muurverf verkocht. Momenteel is behang een
hot item. Wij hebben diverse behangboeken met de nieuwste trends: klassiek, modern maar ook
voor de jeugd en tieners. De behangboeken zijn bij ons te bezichtigen in de winkel, en een groot
gedeelte staat ook online in de webshop.’’ Ook voor een kleuradvies bent u bij Verfpoint.nl op het
juiste adres. Ryanne helpt de klanten graag bij het uitzoeken van een mooi behang met een kleur
verf dat daar uitstekend bij past. Verfpoint.nl heeft voor haar 1-jarig bestaan diverse acties lopen,
zoals 10 liter Wijzotex Mat van 129,95 euro nu voor 75,00 euro en de klant ontvangt hierbij een
gratis rolbak, rooster, vachtroller en rol tape. Naast verf en behang is het ook mogelijk om glas
te bestellen. Verfpoint.nl levert tegen een zeer scherpe prijs alle soorten, merken en types glas.
Meer informatie is verkrijgbaar in de winkel aan de Lijnbaan 70 te Heemskerk of telefonisch: 0251
241076. Zie ook de advertentie elders in deze krant.
Kozijnen met houtlook-verbinding van Kumaro
IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen gelegen aan de Maxwellstraat 1 in
IJmuiden kan een uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, en veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn
in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk. Nieuw in het programma zijn kunststof kozijnen met houtlook- verbinding, dit houdt
in dat de hoeken recht en gekontramald worden, waardoor de kunststof kozijnen nog
meer lijken op houten kozijnen. De voor u op maat gemaakte kozijnen zorgen voor een
ware metamorfose in zowel moderne als klassieke stijl met een natuurlijke uitstraling.
Kumaro kunststof kozijnen worden volgens de strenge VKG-normen geproduceerd en
gecontroleerd. Het hele productieproces vindt plaats onder het KOMO, SKG, en PolitieKeurmerk. Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium als hout heeft Kumaro ook
kunststof dakkapellen in het programma, waarbij de klant de keuze heeft uit tradionele
opbouw ter plaatse of de budgetvriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. Beide dakkapellen worden in een dag geplaatst. Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding met onderhoudsarme producten kan Kumaro
verzorgen. Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Met een veranda kan men lan-
ger van de zomer, voor- en najaar genieten. Een veranda met de afmeting van 5 bij 2,5
meter is al vanaf 1.795 euro leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de veranda
af te sluiten met kozijnen, waardoor u een ware wintertuin creëert. Ook het plaatsen van
aan-, uit- en opbouwen en andere werkzaamheden in en om het huis kan Kumaro voor
u verzorgen door het eigen bouwbedrijf. Voor zowel het plaatsen van kozijnen als andere bouwkundige werkzaamheden kunt u nog het gehele jaar 2014 gebruik maken van
de 6% BTW regeling, vraag wel naar de voorwaarden. Voor u een reden om nu de stap
te zetten en Kumaro te bellen voor een vrijblijvende afspraak. Voor een vrijblijvende offerte komen zij graag bij u langs om de mogelijkheden door te nemen, of bel voor informatie 0255- 512109. Voor verdere informatie: www.kumarokozijnen.nl.
Kom Binnen
in de meest complete
showroom Voor
Kunststof Kozijnen!
6%
BTW*
ERKEND DEALER
Bij ieder mens
past een kunststof kozijn.
* vraag naar de voorwaarden
Kumaro Kozijnen B.V.
Maxwellstraat 1
1976 AD IJmuiden
T 0255-512109
Voor openingstijden van
onze showroom kijk op
www.kumarokozijnen.nl
Kozijnen | Dakkapellen | Veranda’s | Beglazing
voorjaar 2014
Interieur VERBOUWENInterieurTUIN
VERBOUWEN
sanitair
kozijnen
sanitair
Kwaliteit en
vaKmanschap
Stukadoorswerk?
Bel Hofland Stukadoors!
Heemskerk - Vrijwel elke grote of kleine verbouwing kan niet worden gerealiseerd zonder een goede stukadoor in te schakelen. Hofland Stukadoors uit
Heemskerk heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
tot een betrouwbare partner voor zowel zakelijke als
particuliere opdrachtgevers. Het bedrijf heeft vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Eigenaar Richard Hofland leerde het vak van zijn vader Theo en zette na diens overlijden in 2012 het stukadoorsbedrijf uit Wijk aan Zee voort. Al jaren werkt
hij samen met zijn collega Jordy (eveneens door Theo
Hofland opgeleid) aan vele mooie grote en kleine projecten. De liefde voor het stukadoorsvak en de klantgerichte werkwijze, waarbij een no-nonsense aanpak
en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding worden
gehanteerd, hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf
een goede reputatie heeft opgebouwd.
Hofland Stukadoors is hoofdzakelijk werkzaam in de
IJmond maar ook ver daarbuiten.
Het is met name de brede en diepgaande vakkennis van de twee jonge stukadoors die ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf een betrouwbare partner is geworden van onder meer aannemers, interieurbouwers, woningcoöperaties, onroerend goed-exploitanten en gemeenten.
Met een totaalpakket aan stucwerkdiensten en een
platte bedrijfsstructuur weet men snel en goed in te
spelen op de wensen van de klanten.
Meer weten...? Kijk op www.hoflandstukadoors.nl of
bel 06 16466899.
telefoon
06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: [email protected]
Hèt startpunt voor doe-het-zelver
en professional:
Van der Veen’s
houthandel
Beverwijk - Voor alle soorten hout- en plaatmateriaal is Van der Veen’s
houthandel al vele tientallen jaren het juiste adres. Sinds 1931 is het
bedrijf, gevestigd aan de Kees Delfsweg 4-6 in Beverwijk, bekend in
de wijde regio. De onderneming ging steeds met de tijd mee, maar
verloor nooit het ambachtelijk karakter dat zo vanzelfsprekend is bij
het verwerken van hout voor grote of kleine projecten.
Heeft u behoefte aan een extra plankje in de kast? Moet er een drempel in huis vervangen worden? Of gaat u zelf een compleet meubel in elkaar zetten van steigerhout? In alle gevallen begint u met de aanschaf
van het juiste hout. Voor het team van Van der Veen’s houthandel is geen
vraag te gek en geen klus te ingewikkeld. In de werkplaats staan moderne machines waarmee het hout op de juiste lengte kan worden gezaagd
en freeswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een servicegerichte werkwijze is bij Van der Veen’s houthandel vanzelfsprekend, de medewerkers staan dan ook graag voor u klaar met deskundig advies. Het
bedrijf beschikt bovendien over een eigen bezorgdienst, die alles netjes
voor de deur aflevert!
Toen het bedrijf in 1931 van start ging, zag het centrum van Beverwijk er
nog heel anders uit. Op het perceel aan de Kees Delfsweg stond een
boerderij en de grootvader van huidig eigenaar Pieter van der Veen startte daar met het verkopen van op maat gezaagd houten plaatmateriaal.
In de loop der jaren breidde het assortiment zich verder uit en tegenwoordig kan men er niet alleen terecht voor hout- en plaatmaterialen, maar
ook voor bijvoorbeeld gipsplaat, isolatiematerialen, lijstwerk en deuren.
Dat zowel particulieren als aannemersbedrijven de weg naar het bedrijf
goed weten te vinden is tekenend voor de veelzijdigheid en kwaliteit van
het assortiment. Bovendien zijn de prijzen zeer concurrerend met die van
de bouwmarkten!
Van der Veen’s houthandel is geopend van maandag tot en met vrijdag
tussen 08:00 en 17:00 uur. U bent van harte welkom aan de Kees Delfsweg 4-6 in Beverwijk. Telefoon: 0251 223862.
Creatief en zorgeloos wonen
met Bleeker De Groot
IJmuiden -Beverwijk - Ziet u ook zo op tegen een verbouwing of verhuizing? Dan is het handig om te weten dat Bleeker De Groot veel meer voor u kan regelen dan alleen vloeren leggen. Zij zijn namelijk al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van een complete verbouwing of verhuizing: van het creatieve plan,
tot het vakkundig installeren. Zij kunnen helpen met
zowel kiezen, als met het zorgen dat uw spullen weer
op de juiste plek komen te staan. Voor u dus geen
slapeloze nachten en geen omkijken naar afspraken,
over of bijvoorbeeld de schilder wel op tijd komt, of
dat het behang nog verwijderd moet worden, of dat
de verhuizing nog geregeld moet worden. Alles kan
naadloos op elkaar aansluiten en dat is voor u, als
klant, natuurlijk een grote zorg minder.
Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden bij
Bleeker De Groot. Want naast de enorme keuze in
vloeren, gordijnstoffen, raambekleding en meubelen,
helpen zij waar ze maar kunnen: u ontzorgen, want
daar zijn zij echt goed in.
Bleeker de Groot, Arendsweg 48-54, Beverwijk, 0251224717. Zie ook www.bleekerdegroot.nl.