ORDE VAN DIENST Zondag 6 juli 2014

ORDE VAN DIENST
Zondag 6 juli 2014
Zingen: Liedboek 216: 1, 2 en 3
Slotlied: Liedboek 425
Begroeting door de ouderling van dienst
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’
(gemeente gaat staan)
Zingen: Liedboek 119: 1 en 2
Wij worden stil voor God
Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: en niet loslaat het werk dat Hij
aan ons begonnen is.
v. Genade zij u en vrede van God de Vader en van
Jezus Christus onze Heer, amen.
Zingen: Liedboek 119: 60
(gemeente gaat zitten)
Kyriegebed afgesloten met Liedboek 301 e
Glorialied: Liedboek 864: 1, 2 en 5
Gebed
(kinderen gaan naar de kinderdienst)
1e Schriftlezing: Deuteronomium 8: 1-6
Zingen: Liedboek 313: 1 en 4
2e Schriftlezing: Matteus 4:1-11
Zingen: Liedboek 538: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Liedboek 538: 3 en 4
(kinderen komen terug)
Collecte
1. Diaconie - JOP
2. Ontmoetingskerk
Gebeden