Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan ‘Maasdal Velden;
Vorstweg 53, Veerweg-Paaweg en
Hinsbeckerweg’
Gemeente Venlo
Ontwerp
Bestemmingsplan ‘Maasdal Velden;
Vorstweg 53, Veerweg-Paaweg en
Hinsbeckerweg’
Gemeente Venlo
Ontwerp
Rapportnummer:
211x06266
NL.IMRO.0983.BP201401MDVVRSTW53-ON01
Datum:
18 september 2014
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. S. Schatorjé
Projectteam BRO:
Dhr. drs. Frank Janssen, dhr. ir. Marc Oosting en
mevr. ing. Guusje Peeters
Concept:
Februari 2014
Voorontwerp:
--
Ontwerp:
18 september 2014
Vaststelling:
Trefwoorden:
Herontwikkeling Maasdal Velden, Vorstweg, Veerweg-Paaweg, Hinsbeckerweg, woningbouw
Bron foto kaft:
Hollandse Hoogte 14
Beknopte inhoud:
Bestemmingsplan ten behoeve van het project Maasdal Velden tot herontwikkeling van de locaties
Vorstweg 53, Veerweg-Paaweg en Hinsbeckerweg
naar woningbouwlocaties.
BRO Vestiging Tegelen
Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
T +31 (0)77 373 06 01
F +31 (0)77 373 76 94
E [email protected]
Inhoudsopgave
pagina
1. INLEIDING
3
2. ONTWIKKELING
2.1 Beschrijving plangebied
2.2 Geplande ontwikkeling
7
7
9
3. BELEIDSKADER
3.1 Rijksbeleid
3.2 Provinciaal beleid
3.3 Regionaal beleid
3.4 Gemeentelijk beleid
15
15
24
34
36
4. ONDERZOEK
4.1 Milieuaspecten
43
43
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.1.1 Geluid
4.1.2 Bodem
4.1.3 Luchtkwaliteit
4.1.4 Milieuzonering
4.1.5 Externe veiligheid
Natuurwaarden
Flora en fauna
Waterhuishouding
Verkeerskundige aspecten
Leidingen en infrastructuur
Archeologie
Cultuurhistorie
Economische uitvoerbaarheid
43
47
48
50
53
60
61
64
71
72
72
75
76
5. JURIDISCHE TOELICHTING
79
6. INSPRAAK, OVERLEG EN ZIENSWIJZEN
6.1 Inspraak
6.2 Vooroverleg
6.3 Zienswijzenprocedure
83
83
83
83
Inhoudsopgave
1
7. PROCEDURE
85
Bijlagen
1. Standaard verantwoording groepsrisico transportassen
Afzonderlijke bijlagen
• K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai
bouwplan Vorstweg 53 te Velden, gemeente Venlo, projectnummer M12
485.401, d.d. 6 februari 2013
• K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai
bouwplan Veerweg/ Paaweg te Velden, gemeente Venlo, projectnummer M12
485.402, d.d. 7 februari 2013
• K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai
bouwplan Hinsbeckerweg te Venlo, projectnummer M12 485.403, d.d. 7 februari
2013
• Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Veerweg - Paaweg te Velden, projectnummer AM12338-2, d.d. 19 maart 2013
• Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Hinsbeckerweg (ong.) Venlo, projectnummer AM12338-3, d.d. 28 februari 2013
• Aeres Milieu, Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek door middel van boringen Plan Maasdal Velden plangebied Paaweg –
Veerweg te Velden, projectnummer AM12338-2, d.d. 18 september 2014
• Aeres Milieu, Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek door middel van boringen Postweg – Hinsbeckerweg te Venlo, projectnummer AM12338-3, d.d. 18 september 2014
1. INLEIDING
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de
gronden aan de Vorstweg 53 in het Maasdal in Velden. Op deze locatie is het glastuinbouwbedrijf van J.H.J. Schatorjé gelegen.
In het kader van het plan Maasdal Velden en de prestatieovereenkomst tussen de
gemeente Venlo en het betreffende bedrijf, is ter plaatse sprake van bedrijfsbeëindiging in ruil voor een financiële vergoeding (sloopsubsidie) en de mogelijkheid om
woningen te realiseren en de bestaande bedrijfswoning aan de Vorstweg 53 te wijzigen naar burgerwoning. De nieuwe woningen worden gerealiseerd op twee afzonderlijk gelegen locaties, namelijk op de hoek Veerweg-Paaweg in Velden en aan
de Hinsbeckerweg in Venlo. Op de locatie Vorstweg 53 wordt de bedrijfswoning
omgezet naar burgerwoning en kunnen aanvullend middels een wijzigingsbevoegdheid maximaal twee woningen gebouwd worden.
Onderhavig bestemmingsplan vormt de planologisch-juridische verankering van
deze herontwikkeling.
Locatie
Veerweg-Paaweg
Locatie Vorstweg 53
Uitsnede topografische kaart met globale locatieaanduidingen (bron: Geo Dataportaal provincie Limburg)
Hoofdstuk 1
3
Locatie Hinsbeckerweg
Uitsnede topografische kaart met globale locatieaanduiding (bron: Geo Dataportaal provincie Limburg)
Aanleiding voor het plan Maasdal Velden is ingegeven door de ligging van het gebied (waaronder onderhavige saneringslocatie aan de Vorstweg 53) in het Maasdal
en de beperkingen die hieruit voortvloeien voor de bedrijfsontwikkeling als gevolg
van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier.
In het gebiedsplan Maasdal Velden worden gebiedsontwikkeling en bedrijfsontwikkeling geïntegreerd om economische, ecologische en maatschappelijke doelen te
verwezenlijken. Uitgangspunt daarbij is dat het Maasdal op enig moment vrij moet
zijn van niet-grondgebonden landbouw. Diverse bedrijven zijn met de gemeente
hiertoe een prestatieovereenkomst aangegaan. Ook de provincie Limburg en Rijkswaterstaat hebben hun goedkeuring aan het gebiedsplan Maasdal Velden verleend.
Het afgelopen jaar stelden dertien ondernemers, in samenspraak met LLTB, provincie en gemeente, een individueel plan op om verplaatsing of beëindiging van hun
bedrijf financieel mogelijk te maken. Dit moet uiterlijk in 2024 zijn beslag krijgen.
Vijf tuinders doen niet mee en blijven dus in het gebied zitten.
Voor wat betreft onderhavig bedrijf aan de Vorstweg 53 heeft de gemeente Venlo,
als onderdeel van de prestatieovereenkomst, aangegeven medewerking te willen
4
Hoofdstuk 1
verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van de locatie door het omzetten van
de aanwezige bedrijfs- naar burgerwoning en het realiseren van enkele bouwkavels
elders, door middel van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt in gegaan op de voorziene ontwikkeling waartoe dit bestemmingsplan is opgesteld. In hoofdstuk 3 worden de geldende beleidskaders op Rijks-,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau beschreven. In hoofdstuk 4 komt het
onderzoek naar de relevante planologische- en milieuaspecten aan de orde. In
hoofdstuk 5 volgt een beschrijving van de planstukken, en in hoofdstuk 6 het overleg, de inspraak en de zienswijzenprocedure. In hoofdstuk 8 tenslotte wordt een
beknopt overzicht gegeven van de te volgen juridische procedure.
Hoofdstuk 1
5
6
Hoofdstuk 1
2.
ONTWIKKELING
2.1 Beschrijving plangebied
Locaties Velden
De gebieden in Velden waar dit bestemmingsplan op ziet zijn gelegen in het buitengebied van Velden direct ten oosten van de Maas en ten westen van de kern
Velden. Het betreft het adres Vorstweg 53 en de onbebouwde agrarische gronden
op de hoek van de Veerweg-Paaweg.
De locatie Vorstweg bevindt zich in het glastuinbouwconcentratiegebied dat gelegen is ten zuidwesten van de kern Velden.
Luchtfoto plangebied en omgeving Vorstweg en Veerweg-Paaweg Velden
Hoofdstuk 2
7
Het plangebied aan de Vorstweg 53 wordt momenteel nog gekenmerkt door de
aanwezige glasopstanden, overige bedrijfsbebouwing en bijbehorende bedrijfswoning.
Ter plaatse bevindt zich het tuinbouwbedrijf J.H.J. Schatorjé. Bij dit bedrijf hoort een
aaneengesloten kas, alsmede een bedrijfswoning. Het totaal van de te slopen glasopstanden en bijbehorende bedrijfsbebouwing bedraagt 20.116 m².
De meer noordelijk gelegen locatie Veerweg-Paaweg betreft een momenteel onbebouwd agrarisch perceel dat in gebruik is als grasland/ weiland. Dit perceel bevindt
zich aan de rand van de bebouwde kom van Velden.
Locatie Venlo
Het toekomstige woningbouwperceel in Venlo is gelegen aan de Hinsbeckerweg en
bevindt zich aan de rand van villawijk Nieuw Stalberg, in het overgangsgebied van
de bebouwde kom van Venlo naar het natuurgebied Groote Heide. Het betreffende
perceel (kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie F nummer 2184) betreft een
onbebouwd agrarisch perceel dat momenteel in gebruik is als grasland c.q. dierenweide.
Luchtfoto plangebied en omgeving Hinsbeckerweg Venlo
8
Hoofdstuk 2
2.2 Geplande ontwikkeling
Vanuit de centrale doelstelling van het project (het stoppen/ verplaatsen van bedrijven, rivierverruiming en een impuls voor ruimtelijke kwaliteit) is onderzocht hoe de
betrokken ondernemers toch hun ambities kunnen realiseren met de beperkte middelen die er zijn. Om deze aanpak mogelijk te maken is een wijzigingsovereenkomst
(op de intentieovereenkomst van 16-12-2008) opgesteld om enerzijds de beschikbare
middelen veilig te stellen en anderzijds de (voor dit project specifieke) Rood-voorGlasregeling in stand te houden. Alle betrokken ondernemers hebben de wijzigingsovereenkomst getekend.
Met in acht name van de onderhandelingsresultaten die eerder waren bereikt tussen
ondernemers en provincie, tezamen met de aanvullende randvoorwaarden uit de
wijzigingsovereenkomst, is geconcludeerd dat het collectief aan voorstellen de doelstelling van het project (rivierverruiming, impuls ruimtelijke kwaliteit) goeddeels
wordt gehaald met de thans 13 deelnemende ondernemers:
• ruim 60 % van de glasopstanden en bedrijfsgebouwen is in 2024 verdwenen;
• ter compensatie worden, verspreid over een periode van 12 jaar, maximaal 30
woningen (waarvan een deel buiten het Maasdal) gerealiseerd;
• de financiële afspraken blijven binnen het beschikbare budget.
Vanwege de sloop van de glasopstanden komt er ruimte voor de realisatie van
nieuwe bouwkavels. In dat kader heeft onderhavige initiatiefnemer recht op negen
woningbouwkavels en het omzetten van de bedrijfswoning naar een burgerwoning
op de locatie Vorstweg 53.
Op de locatie Vorstweg 53 zijn twee flexibele woningbouwrechten overeengekomen
welke in onderhavig plan middels een wijzigingsbevoegdheid geëffectueerd kunnen
worden. Overeengekomen is dat deze bouwrechten ook elders ingezet mogen worden, mits de planologische regeling op de beoogde locatie hiertoe wordt aangepast
en ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. De wijzigingsbevoegdheid in onderhavig plan dient dan wel geschrapt te worden.
Verder zijn drie bouwkavels voorzien op de locatie Veerweg-Paaweg in Velden en
vier bouwkavels op de locatie Postweg/ Hinsbeckerweg in Venlo.
Het overeengekomen bouwvlak voor de nieuwe woningen mag per bouwperceel
maximaal 1.000 m² bedragen. De maximale inhoud van de nieuwe woningen mag
900 m³ bedragen en de oppervlakte aan bijgebouwen 100 m². Bij de bestaande bedrijfswoning aan de Vorstweg 53 mag, in het kader van het omzetten naar burgerwoning, 400 m² aan bijgebouwen gehandhaafd blijven.
Hoofdstuk 2
9
Er zijn momenteel nog geen concrete bouwplannen. Voor wat betreft de bouwmogelijkheden is, gezien de gewenste openheid in de gebieden, in de planregels zoveel
mogelijk aangesloten bij de systematiek van de ‘Beleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat’. Doelstelling van deze regel is: bebouwing voor particulier opdrachtgeverschap (iedere woning uniek) mogelijk maken
met behoud van kenmerkende ruimtelijke structuur van lintbebouwing in voormalig
agrarisch gebied.
De overeengekomen bouwmogelijkheden van de gronden en bijbehorende financiele vergoedingen zijn vastgelegd in een prestatieovereenkomst d.d. 09 juli 2012
tussen initiatiefnemer en gemeente.
Locatie Vorstweg 53
In onderhavig bestemmingsplan vindt voor de locatie Vorstweg 53 de sloop van
glasopstanden en bedrijfsbebouwing plaats en de planologische wijziging van de
bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning. Hierbij geldt dat een maximum
van 400 m² aan bijgebouwen op de locatie behouden mag blijven/ in totaal is toegestaan. De overige gronden worden voorzien van een passende agrarische bestemming, aansluitend bij de onbebouwde agrarische bestemming in de omgeving
(‘Agrarisch’). Omdat er in het totaal van negen verworven bouwrechten 2 flexibele
bouwtitels resteren, maar hiervoor nog geen concrete plannen zijn, zijn deze bouwrechten, conform overeenkomst, middels een wijzigingsbevoegdheid op de locatie
Vorstweg 53 vastgelegd.
Schets mogelijk inrichting percelen met wijzigingsbevoegdheid Vorstweg
10
Hoofdstuk 2
De locatie Vorstweg 53 is gelegen in het stroomvoerend rivierbed van de Maas. Gezien de bestaande woonbebouwing is voor de wijziging van de naar burgerwoning
geen sprake van ophoging. Eventuele woningen die worden gerealiseerd middels de
wijzigingsbevoegdheid dienen wel aan het beschermingsniveau van 1:250 (i.c. 18,18
m + NAP=) plus 25 cm waakhoogte te kunnen voldoen.
Locatie Veerweg-Paaweg
Op de locatie Veerweg-Paaweg worden aan de zijde van de Veerweg 3 bouwkavels
gerealiseerd. De kavels en nieuwe woningen dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen inzake bouwvlak (maximaal 1.000 m²) en inhoud (maximaal 900 m³). De
oppervlakte aan bijgebouwen mag maximaal 100 m² bedragen. Er zijn nu nog geen
concrete bouwplannen.
Schets mogelijk inrichting Veerweg-Paaweg
Voor de verkaveling is gebruik gemaakt van de Algemene Hoogtekaart Nederland
(AHN).
Voor deze nieuwe woonlocatie, welke in het stroomvoerend rivierbed gelegen is,
geldt als aanvullende eis dat de woonverdieping op een niveau van 1:250 (plus een
waakhoogte van 25 centimeter) dienen te worden gerealiseerd. Dit betreft een
Hoofdstuk 2
11
hoogte voor de Veerweg van 18,02 m + NAP (plus 0,25 m waakhoogte). Deze hoogte
geldt evenzo voor de noodzakelijke ophoging zelf.
Gezien de ligging in het rivierbed geldt hierbij wel als aandachtspunt dat de erfafscheidingen tussen de percelen doorstroombaar blijven (dus bijvoorbeeld geen stenen muren of heras-hekwerk worden gerealiseerd).
Locatie Hinsbeckerweg
Op de locatie Hinsbeckerweg worden vier bouwkavels gerealiseerd.
Stedenbouwkundige inpassing
Principemedewerking voor nieuwbouw op deze locatie is door de gemeente Venlo
verleend d.d. 5 februari 2013 onder de voorwaarde dat de nieuwbouw zich voegt in
de bestaande landschappelijke kwaliteiten en het een aanvulling in de vorm van
solitaire woningen betreft. Uitgangspunt bij het toestaan van solitaire woningen in
het buitengebied dient te zijn dat de woningen qua voorkomen van de woning en
grootte van het bouwperceel dienen te passen binnen het karakter van het buitengebied. Gelijk aan andere regelingen wordt hierbij een bouwvlak van 1.000 m² als
maximum eis gesteld.
•
Postweg
De Postweg vormt de grens tussen stad en buitengebied. Het plangebied bevindt zich op deze overgang. De landschappelijke kwaliteit wordt ter plaatse gevormd door het contrast tussen stedelijke woonbebouwing (voornamelijk villabebouwing aan de westkant van de Postweg en de villaclusters van Nieuw Stalberg) en natuur en landbouw (aan de oostkant van de Postweg). Het landschap
kent langs de Postweg een afwisseling van open (heide/ grasland) en dichte (bos)
landelijke percelen. Dit verzorgt ter plaatse een woonkwaliteit, maar maakt ook
een beleving van het buitengebied mogelijk. Dit veronderstelt een openheid
vanaf de Postweg. De bebouwing dient hier terug gelegen te zijn, waarbij het
westelijk deel van het perceel onbebouwd dient te blijven. Dit wordt middels de
bestemming ‘Groen’ geregeld.
•
Hinsbeckerweg
Het landelijke profiel van de Hinsbeckerweg (met het karakteristieke houtwalprofiel) draagt sterk bij aan de beleving van het buitengebied en dient met deze
ontwikkeling gerespecteerd dan wel versterkt te worden. De bebouwing dient
hier ter borging van de houtwal en de vrije ligging van de woningen terug gelegen te zijn, waardoor een zone van 15 meter van de Hinsbeckerweg onbebouwd
blijft. Daarnaast wordt de landschappelijke kwaliteit ter plaatse gevormd door
de afwisseling van solitaire lintbebouwing en open landbouwkavels welke doorzichten op het buitengebied garanderen. Dit draagt bovendien in belangrijke
mate bij aan de woonkwaliteiten van villapark Nieuw Stalberg aan de overzijde
van de Hinsbeckerweg. Het bouwplan dient deze kwaliteiten niet te verstoren.
12
Hoofdstuk 2
Deze randvoorwaarden zijn vertaald in een verkavelingsschets met plantlijst. In de
navolgende afbeelding is deze schets van de gewenste/ mogelijke inpassing van de 4
bouwkavels weergegeven.
Schets inrichting percelen Hinsbeckerweg
Plantlijst bij verkavelingsschets
Hoofdstuk 2
13
Vanwege de waardevolle houtwal, welk grenst aan het plangebied, is de ontsluiting
van de percelen in de vorm van de aanleg van inritten door de houtwal verbonden
aan de ligging van bestaande openingen in de houtwal. In paragraaf 4.2 wordt hier
nader op ingegaan.
De genoemde stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten zijn vertaald in de planregels en verbeelding. Uitgangspunt is de regeling van de woonbestemming in het gebied Natteweg-Pastoor Lemmenstraat in Venlo. Hierbij geldt dat
het bouwvlak een maximale oppervlakte van 1.000 m² mag hebben, de inhoud van
hoofdgebouwen mag maximaal 900 m³ mag bedragen en de oppervlakte aan bijgebouwen maximaal 100 m² mag bedragen.
Afhankelijk van de gesloten overeenkomsten geldt voor alle deelnemende glastuinbouwbedrijven in het gebied dat uiterlijk op 31 december 2024 alle opstallen gesloopt moeten zijn.
14
Hoofdstuk 2
3.
BELEIDSKADER
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk beleid (respectievelijk § 2.1, § 2.2, § 2.3 en § 2.4). Het rijksbeleid wordt
besproken aan de hand van onder andere de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Het provinciaal beleid wordt onder andere behandeld met behulp van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (actualisatie 2011). Voor het regionaal beleid
wordt kort ingegaan op de nieuwe Woonvisie Regio Venlo. Het gemeentelijk beleid
tot slot, wordt onder andere besproken middels het geldende bestemmingsplan.
3.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In
deze Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers
en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossingen te creëren. Het Rijk richt zich met
name op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen.
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande
nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap en de agenda Vitaal platteland.
Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
• het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
• het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
• het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke
en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd,
waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Relevante nationale belangen voor onderhavig plangebied zijn als volgt:
• Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s.
Hoofdstuk 3
15
•
•
•
Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.
Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten.
Ruimte voor waterveiligheid.
Afweging beleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde herontwikkeling ter plaatse van de locatie Vorstweg 53 en daaraan gekoppeld de ontwikkeling
van de locatie Veerweg-Paaweg in overeenstemming is met de nationale belangen.
Als gevolg van de sloop van de kassen zal het gebied een opwaardering krijgen op
de volgende punten:
• het vrijwaren van het Maasdal bij Velden van bebouwing (ruimte voor de rivier);
• het verbeteren van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de uiterwaarden van de Maas;
• toeristische en recreatieve waardestijging van dit gebied in relatie tot het gehele
Maasduinengebied.
Voor de locatie Hinsbeckerweg geldt dat er als gevolg van de kleinschaligheid van
deze locatie en de ligging binnen de bebouwde kom van de gemeente Venlo, geen
rijksbelangen in het geding zijn.
Zoals elders uit deze toelichting blijkt, bestaan er verder ook vanuit milieuhygiënisch
oogpunt, zoals geluid en externe veiligheid, geen belemmeringen op de locaties. De
nationale belangen zijn dan ook niet in het geding als gevolg van onderhavig nieuw
bestemmingsplan.
Wat betreft het belang ‘Ruimte voor waterveiligheid’ geldt dat hier verwezen wordt
naar het gestelde in de paragraaf ‘Beleidslijn grote rivieren’.
AMvB Ruimte
De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Met uitzondering van enkele onderdelen is het Barro
eind december 2011 in werking getreden.
In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen.
De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen.
De onderwerpen in het Barro betreffen:
• Project Mainportontwikkeling Rotterdam.
• Kustfundamenten.
• Grote rivieren.
• Waddenzee en waddengebied.
• Defensie (met uitzondering van radar).
16
Hoofdstuk 3
In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen
veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), primaire waterkeringen
buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
Afweging AMvB Ruimte
Op dit bestemmingsplan werkt het Rijksbelang inzake de bescherming van de Grote
rivieren rechtstreeks door. In de navolgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. In het gebied is verder geen sprake van een gebiedsreservering voor de lange
termijn.
Ladder voor duurzame verstedelijking
De overheid hecht steeds meer waarde aan het zorgvuldig omgaan met het ruimtegebruik. Dit is tevens een belangrijk uitgangspunt bij een in oktober 2012 doorgevoerde wijziging in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In artikel 3.1.6, lid 2 Bro is
vastgelegd dat de toelichting bij een bestemmingsplan/projectafwijking dat een
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan de systematiek
van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder omvat de volgende
stappen:
1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in
een actuele regionale behoefte.
2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een
actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.
3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio
kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte
op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend
ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.
Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro is opgenomen wat
wordt verstaan onder stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
Afweging ladder voor duurzame verstedelijking
Gelet op de kleinschaligheid van het plan (welke slechts de bouw van maximaal vier
nieuwe woningen per locatie betreft, met in totaal 9 al dan niet directe bouwtitels,
exclusief de functiewijziging van de bestaande bedrijfswoning), voorziet het plan,
conform de uitspraak van de Afdeling van 18 december 2013 in zaak nr.
201302867/1/R4, niet in een woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste
Hoofdstuk 3
17
lid, aanhef en onder i, van het Bro. De in het plan voorziene woningbouwontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet
van toepassing is op dit plan.
Beleidslijn grote rivieren
De overstromingen van de Maas in december 1993 en januari 1995 hebben duidelijk
gemaakt dat de Maas niet altijd binnen het winterbed blijft zoals dit in het Koninklijk Besluit uit 1916 (op basis van de Rivierenwet 1908) is vastgelegd. Bij (nieuwbouw)plannen in het rivierbed van de Maas dient daarom rekening gehouden te
worden met hoge waterstanden.
Op 19 september 1997 werd de circulaire ‘Bouwen langs de Maas’ vastgesteld door
Provinciale Staten als provinciaal ruimtelijk beleid. Hierin werd vastgelegd hoe de
ministeriële beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ (Staatscourant 12 mei 1997) in Limburg
zijn doorwerking diende te krijgen, waarbij de bescherming van een deugdelijke
stroomvoering en waterberging voorop stonden. Middels deze circulaire werd tevens invulling gegeven aan de afspraken die naar aanleiding van de beleidslijn
‘Ruimte voor de rivier’ tussen Rijk, provincie en gemeente waren gemaakt.
Mede op basis van de resultaten van in 2005 verrichte evaluatie en ervaringen in de
praktijk is besloten om de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ te herzien. De herziening van de beleidslijn draagt, mede als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied en de wens om verwarring met de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ te voorkomen, de naam ‘Beleidslijn grote rivieren’.
Met de herziening van de beleidslijn wordt meer ruimte geboden aan ontwikkelingsgerichte initiatieven. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor ontwikkelingen die
de ruimtelijke en economische kwaliteit van het betreffende gebied kunnen verbeteren. Doelstelling van de ‘Beleidslijn grote rivieren’ is om de beschikbare bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden, ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst
feitelijk onmogelijk maken en het waarborgen van de afvoercapaciteit in het
stroomvoerend rivierbed.
Om de doelstellingen te bereiken, wordt via een tweetal sporen gewerkt: de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Met
name de Wro is van belang bij voorliggend project.
18
Hoofdstuk 3
Uitsnede kaart Beleidslijn grote rivieren (met globale ligging plangebieden)
Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In deze wet zijn een
achttal wetten samengevoegd tot één wet. Het Waterbesluit is de uitwerking bij
algemene maatregel van bestuur van bepalingen van de Waterwet. De Waterregeling is de uitwerking bij ministeriële regeling van bepalingen van de Waterwet en
het Waterbesluit. De Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling zijn het resultaat van de in 2004 aangekondigde integratie van waterwetgeving.
Wat betreft de oppervlaktewaterlichamen geeft het Waterbesluit een grondslag om
de grenzen hiervan in de Waterregeling vast te leggen en een grondslag voor de
grenzen van de gebieden die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken (vergelijkbaar met het voormalige Besluit rijksrivieren
op grond van art. 2a Wbr).
De Beleidsregels grote rivieren hebben hun grondslag in het Besluit Rijksrivieren
welk op 22 december 2009 is opgegaan in het Waterbesluit. De beleidsregels zijn
met inwerkingtreding van het Waterbesluit dus niet komen te vervallen. De meeste
Hoofdstuk 3
19
recente door Rijkswaterstaat uitgebrachte kaarten behorende bij de Beleidsregels
grote rivieren zijn op 17 december 2009 in werking getreden.
Twee locaties (Vorstweg 53 en het perceel Veerweg-Paaweg) zijn volgens de kaart
behorende bij de ‘Beleidslijn grote rivieren’ gelegen in het stroomvoerend rivierbed
van de Maas.
Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het
stroomvoerend regime van toepassing is, wordt geen toestemming gegeven, tenzij
sprake is van:
a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden
agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan
worden gerealiseerd;
c. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; of
d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie.
De toestemming bedoeld onder a, b en c wordt alleen gegeven indien:
• voldaan wordt aan het bepaalde in het eerste lid, zijnde;
• er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat
het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
• er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en
• er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.
• en de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
De toestemming bedoeld onder d, wordt alleen gegeven indien:
• voldaan wordt aan het bepaalde in het eerste lid; en
• de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
Afweging Beleidslijn Grote rivieren
Aanleiding voor onderhavige ontwikkeling is het feit dat de huidige glastuinbouwbedrijven in het Maasdal geen ontwikkelingsperspectief hebben vanwege de ligging
in het stroomvoerend rivierbed van de Maas. Doel van de voorziene gebiedsontwikkeling van het Maasdal in Velden is onder andere het vrijwaren van het Maasdal bij
Velden van bebouwing (ruimte voor de rivier).
20
Hoofdstuk 3
Voor het realiseren van de bouwkavels in het Maasdal geldt dat Rijkswaterstaat
hiermee dient in te stemmen. Rijkswaterstaat heeft officieel per brief d.d. 27 juni
2012 (zie ook bijlage 1) laten weten dat zij in principe medewerking kan verlenen
aan de verdere uitwerking van het project op grond van artikel 6d van de Beleidsregels grote rivieren.
Een van de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt aan het plan Maasdal Velden is dat
het plan voldoet aan artikel 6d van de Waterwet, Artikel 6 d. stelt dat:
…“Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop
het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt geen toestemming gegeven,
tenzij, onverminderd het bepaalde in artikel 7, sprake is van:
……..
d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig
bezien aanvaardbare locatie;……….”
Toets artikel 6d
Verwijzend naar de navolgende tabel kan worden gesteld dat het plan Maasdal
Velden per saldo een vermindering van 135.131 m² aan niet-riviergebonden activiteiten oplevert. De planperiode reikt tot 2024. Op dat moment dienen alle opstanden aan glas c.q. bedrijfsgebouwen die vallen binnen het plan te zijn geamoveerd.
Resultaat
Nieuwe woningen
Deelnemende bedrijven
Oppervlakte glastuinbouw
Oppervlakte bedrijfsbebouwing
Sloop glastuinbouw
Sloop bedrijfsbebouwing
Totaal sloop
Aantal
30 (waarvan 23 in het Maasdal)
13
238.047 m²
17.550 m²
148.301 m²
9.830 m²
158.131 m²
Voor onderhavig plan geldt dat het totaal van de te slopen glasopstanden en bedrijfsgebouwen op de locatie Vorstweg 53 20.116 m² bedraagt. Hiervoor in de plaats
wordt (al dan niet middels een wijzigingsbevoegdheid) de mogelijkheid geboden in
totaal 5 nieuwe woonkavels in het rivierbed te realiseren (en wordt een bestaande
bedrijfswoning omgezet in burgerwoning) met een naar schatting gemiddeld bebouwd oppervlak van 250 m². Hiermee ontstaat een bebouwingsafname van 18.866
m². Omdat men eerder voor dit pan uitging van 9 kavels in het rivierbed, maar 4
kavels elders buiten het rivierbed worden gerealiseerd, betekent dit een extra bebouwingsafname van circa 1.000 m². Hiermee wordt circa 13% van de doelstelling
voor meer ruimte voor de rivier wordt bereikt (er vanuit gaande dat de bebouwingsoppervlakte van de om te zetten bedrijfswoning gelijk blijft).
Hoofdstuk 3
21
Aanvullende voorwaarden zijn:
• een maximale bouwkavelmaat van 1.000 m² en maximale inhoudsmaat van 900
m³ voor de nieuwe woningen, alsmede een maximale oppervlakte aan bijgebouwen van 100 m² (waarbij voor de bestaande woning aan de Vorstweg 53 een
maximum van 400 m² aan bijgebouwen is toegestaan);
• het niveau van de woonverdieping voor nieuwbouw in het rivierbed wordt op
niveau beschermingsniveau 1/250 plus 25 cm gerealiseerd om eventuele schade
bij hoogwater zoveel mogelijk te voorkomen;
• nieuwbouw is pas mogelijk na sloop bestaande bebouwing.
Deze aanvullende voorwaarden zijn als zodanig in de planregels verankerd, een en
ander met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.2.
Met de verwijdering van kassen en beperkte terugplaatsing van bebouwing in de
vorm van woningen wordt enerzijds ruimte voor de rivier gecreëerd en wordt anderzijds het gebied vanuit het oogpunt van rivierbeheer toekomstbestendig ingericht. Met dat laatste wordt bedoeld dat het gebied geschikt wordt gemaakt voor
toekomstige rivierverruiming.
Het uitplaatsen van kassen is gunstig voor de rivier. De doorstroming wordt nu nog
beperkt door de ligging achter de kade. Eén van de belangrijkste verruimende maatregelen in dit gebied zal het verwijderen of ten minste beter situeren van de kaden
zijn. Op dat moment wordt het verwijderen van de kassen rivierkundig volledig uitbetaald. Het verwijderen van de kassen geeft gelet op de huidige kade een betere
doorstroming en biedt mogelijkheden voor aanvullende rivierverruiming.
Er wordt dus een betere doorstroming bereikt door minder obstakels, verlegging
van de kade een zodanig situering van de nieuwe woningen (hoogte en ligging) dat
deze voorbereid zijn op de toekomstige verruiming.
Toets artikel 7
Artikel 7 behelst de volgende voorwaarden:
• er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het
veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
• er is geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en
• er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.
• de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
Aan de situering en uitvoering om de effecten te beperken is invulling gegeven door
de nieuwe woningen zo ver mogelijk van de Maas af te situeren en een deel van de
22
Hoofdstuk 3
verworven bouwrechten buiten het Maasdal te realiseren. Het veilig functioneren
van het waterstaatswerk blijft hierbij gewaarborgd.
Verruiming wordt gegarandeerd doordat er sprake is van afname van het bouwvolume in het rivierbed en een voorwaardelijk bepaling inzake sloop van de kassen is
opgenomen, zodat de verruiming vooraf wordt gerealiseerd. Dit is ook in de eerder
genoemde overeenkomsten vastgelegd.
Hiervoor is reeds aangegeven dat het totaalplan Maasdal, maar ook onderhavige
ontwikkeling bijdraagt een vergroting van de afvoercapaciteit.
Er wordt, gezien de verleende medewerking aan het initiatief door provincie en
Rijkswaterstaat vanuit gegaan dat voor het gehele Maasdal project geen sprake is
van een verslechtering in de rivierkundige situatie en er aldus geen resterende watereffecten zijn.
1
Conclusies
Door het slopen van kassen in het Maasdal van Velden worden stroombanen vrijgemaakt. Het water wordt door de sloop minder belemmerd en kan dus vrijer afstromen, wat een daling van de waterstanden tot gevolg heeft. De woningen die terugkomen in plaats van de kassen worden op gunstige locaties, buiten de stroombanen
en op een veilige hoogte, teruggeplaatst. In de huidige situatie liggen zowel de
kassen als de nieuwe woningen achter een 1/250e kade en is het effect op de waterstanden marginaal. In het gebiedsplan Maasdal Velden is echter een kadeverlegging
opgenomen. Door het verwijderen van de kassen en het gunstig terugplaatsen van
woningen wordt het verleggen van de kade alvast voor een deel mogelijk gemaakt.
Indien in de toekomst de kade wordt verlegd, wordt het rivierkundig effect van het
2
plan Maasdal Velden geïncasseerd .
Op basis van expert judgement kan worden gesteld dat in het geval van Maasdal
Velden er ruimte voor de rivier wordt gecreëerd door het slopen van kassen en het
daarvoor terug plaatsen van woningen (verhouding bouwen en slopen 1:8). Het
slopen van obstakels en het vrijmaken van de stroombanen in het gebied zal een
positief effect hebben op de waterstanden.
Garantiestelling
Voor voorgenomen (bouw)activiteiten in het rivierbed stelt het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro) aan bestemmingsplannen de eis dat resterende,
blijvende effecten op de waterstand en afname van de bergingscapaciteit moeten
worden gecompenseerd. Dat betekent ook dat financiering en tijdige realisering van
die maatregelen moeten zijn verzekerd, omdat het bestemmingsplan anders niet
uitvoerbaar is. Bij voorgenomen activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier
1
Afkomstig van advies/ pré-wateradvies Rijkswaterstaat met kenmerk RWS-2014/15636, d.d. 3 april 2014
De uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven zijn reeds ingeperkt in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Daarmee wordt mede voorkomen dat het effect van de sloop van de kassen
teniet wordt gedaan.
2
Hoofdstuk 3
23
opleveren, moeten eveneens de overeengekomen rivierverruimende maatregelen
zijn gegarandeerd.
Overeenkomstig het overleg tussen gemeente en Rijkswaterstaat d.d. 21 maart 2014
wordt voorzien in een dergelijke noodzakelijke regeling, die toeziet op hoe de verruiming als gevolg van de sloop van de kassen in het gehele Maasdal Velden wordt
gegarandeerd. Dit vindt plaats middels overeenkomsten tussen gemeente en initiatiefnemers waaraan een bankgarantie of financiële borging gekoppeld is. In paragraaf 3.2 onder het kopje ‘Beleidsuitgangspunten project Maasdal’ wordt hier nader
op ingegaan.
Schadeverzekering
Benadrukt moet worden dat ingeval van hoogwaterschade, door zowel het Rijk als
de gemeente, geen recht op schadevergoeding wordt erkend. Een (aanvullende)
verzekering tegen waterschade bij een overstroming en doorbraak van de kaden
verdient dan ook aanbeveling.
3.2 Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (actualisatie 2011)
Op 22 september 2006 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006) vastgesteld als vervanger van het POL uit 2001.
POL2006 is zowel streekplan, waterhuishoudingplan, milieubeleidplan als verkeeren vervoerplan en bevat ook de meer fysieke (ruimtelijke) onderdelen van het economisch en welzijnsbeleid. POL2006 is vormgegeven als een plan op hoofdlijnen en
voldoet aan de vereisten van een structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke ordening.
Het landelijk gebied moet in de toekomst vitaal blijven, met voldoende dynamische
plattelandskernen om een goed woon- en leefklimaat voor de hier wonende en
werkende bevolking te bieden. Het actief verder ontwikkelen van een robuuste ecologische structuur en veerkrachtige watersystemen is nodig, ondermeer om de gevolgen van klimaatsveranderingen op te vangen, maar ook om zorg te dragen voor
een goede leefomgeving en economisch vestigingsklimaat.
Op tal van terreinen is een kwaliteitsslag aan de orde. Naast landbouw, toerisme en
vrijetijdseconomie geldt dat ook voor bijvoorbeeld natuur, water en landschap. De
provincie ziet daarbij kansen voor het combineren van rode ontwikkelingen met het
versterken van landschap en cultuurhistorische waarden en de verdere ontwikkeling
van natuur. Dat vormt ook de basis voor het provinciale contourenbeleid.
Met het oog op bescherming van het basiskapitaal van natuur en landschap zijn de
plattelandskernen omgeven door contouren. Woningbouw en uitbreiding van be-
24
Hoofdstuk 3
drijvigheid vinden bij voorkeur plaats binnen deze contouren. Onder voorwaarden
worden initiatieven buiten de contouren toegestaan.
Uitsnede Perspectievenkaart POL2006, actualisatie 2011 (bron: Geo Dataportaal provincie Limburg)
Hoofdstuk 3
25
Uitsnede Perspectievenkaart POL2006, actualisatie 2011 (bron: Geo Dataportaal provincie Limburg)
In de gebiedsgerichte aanpak uit het POL2006 worden voor het Limburgs grondgebied twaalf perspectieven met uiteenlopende visies op ontwikkelingsmogelijkheden
onderscheiden. Op de Perspectievenkaart uit het POL2006 worden de locaties in
Velden aangeduid als ‘Ruimte voor veerkrachtige watersystemen’ (perspectief 3) en
is het gebied gelegen buiten de ‘Grens stedelijke dynamiek’.
Perspectief 3 (P3) heeft betrekking op de meer open delen van beekdalen, winterbed van de Maas en steilere hellingen, voorzover deze geen deel uitmaken van EHS
of POG. De betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en zijn ingericht voor gebruik door vooral grondgebonden landbouw. Lokaal komt ook nietgrondgebonden landbouw voor. Met name langs waterplassen, maar ook verspreid
over het gebied P3 zijn veel toeristische voorzieningen aanwezig. De ontwikkeling
van functies in deze gebieden is mogelijk, mits dit aansluit op het bieden van ruimte
aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van erosie,
en gepaard gaat met een goede landschappelijke inpassing en ‘compensatie’ van
verloren gaande omgevingskwaliteiten (Limburgs Kwaliteitsmenu).
De locatie aan de Hinsbeckerweg is gelegen binnen perspectief 8 ‘Stedelijke ontwikkelingszone’ en binnen de ‘Grens stedelijke dynamiek’. In gebieden behorende tot
26
Hoofdstuk 3
‘Stedelijke ontwikkelingszone’ wordt primair uitgegaan van het bieden van ruimte
aan stadsuitbreiding in de vorm van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden indien binnen het bestaande bebouwd gebied geen
oplossing gevonden wordt. Hier dient nieuw rood gepaard te gaan met extra groen.
P8 is toegekend aan gronden tussen het bestaand stedelijk gebied en de ‘grens stedelijke dynamiek’ (paarse contour).
Stadsregio’s, worden begrensd door de ‘Grens stedelijke dynamiek’. Deze contour
vormt de grens waarbinnen de bij de stadsregio behorende functies en ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze grenzen zijn vastgelegd op basis van de natuurlijke
waarden in het omliggende gebied en een goede functionele en stedelijk samenhang, rekening houdend met de verwachte groei, zoveel mogelijk samenvallend met
bestaande elementen. Vanwege de ligging van de locatie Hinsbeckerweg binnen de
grens stedelijke dynamiek is het contourenbeleid, met de daaraan gekoppeld het
Limburgs Kwaliteitsmenu, niet van toepassing voor deze locatie.
Afweging beleid POL2006
Het bestemmingsplan behelst de bouw van een aantal nieuwe woningen en herbestemming van bedrijfswoning naar burgerwoning. De vrijkomende gronden op de
locatie Vorstweg 53 krijgen een agrarische bestemming.
Voor de locatie aan de Hinsbeckerweg geldt dat deze gelegen is binnen de stedelijke ontwikkelingszone en binnen de grens stedelijke dynamiek. Gezien de aansluiting bij het nieuwe woongebied Nieuw Stalberg zijn er op deze locatie vanuit provinciaal beleid geen belemmeringen voor de realisatie van de bouwkavels.
Wat betreft de locaties in Velden wordt er, gezien de gemaakte afspraken inzake
het slopen van de glasopstanden en het als gevolg van het plan verdwijnen van een
milieubelastende functie, geen belemmering gezien voor de inpassing van de woningen. De natuurwaarden van het Maasdal gaan er als gevolg van deze ontwikkeling op vooruit. De ontglazing heeft namelijk een positief effect. Deels wordt dit
tenietgedaan door de realisatie van de nieuwe woningen. Het doel van de gebiedsontwikkeling van het Maasdal is echter onder andere het verbeteren van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de uiterwaarden van de Maas. Als gevolg
hiervan zullen de kavels dan ook landschappelijk ingepast worden. Ook zal als gevolg van de ontwikkeling de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten en
toeristen toenemen, omdat het terrassenlandschap van de Maas weer beter beleefbaar en herkenbaar wordt. Omdat het landschap ter plaatse weer meer zichtbaar
wordt en de woningbouwlocatie direct aansluit bij de bestaande dorpskern, wordt
de ligging van het plangebied in perspectief 3 niet als een belemmering gezien.
Hoofdstuk 3
27
De twee locaties in Velden liggen niet binnen de ‘Grens stedelijke dynamiek’. In dat
kader is het Limburgs Kwaliteitsmenu in principe van toepassing (in de navolgende
paragrafen wordt hier nader op ingegaan).
POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering en
Limburgs Kwaliteitsmenu
Op 18 december 2009 hebben Provinciale Staten van de provincie Limburg de POLaanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’ vastgesteld. Op 12 januari 2010 is daarnaast door Gedeputeerde Staten de Beleidsregel
Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld.
POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’
De POL-aanvulling is een structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en
richt zich op een partiële herziening van het POL2006 op de volgende punten:
• provinciale belangen en rol met betrekking tot verstedelijking (wonen, werken,
infrastructuur, voorzieningen, landbouw, toerisme);
• actualisatie van teksten (op provinciale belangen) per POL-perspectief en POLbeleidsregio (Parkstad, Maasdal, Nationaal Landschap e.d.);
• nieuwbouwprojecten (wonen en werken) in en bij steden/ stadsregio’s alleen in
samenhang met herstructurering van het bestaand stedelijke gebied;
• afgebakende speelruimte voor woningbouw als onderdeel van integrale gebiedsontwikkelingen in Noord- en Midden-Limburg, binnen randvoorwaarden
van ondermeer de regionale woningbouwprogramma’s;
• afzonderlijk kwaliteitsmenu voor uitleggebieden bij plattelandskernen in Noorden Midden-Limburg.
Over nieuwe activiteiten in het landelijk gebied wordt in de POL-aanvulling aangegeven dat deze zoveel mogelijk geconcentreerd dienen te worden binnen de bestaande bebouwing van plattelandskernen. De plattelandskernen zijn daartoe voorzien van (verbale) contouren. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, gaat de voorkeur
uit naar ontwikkeling aansluitend aan de plattelandskernen. In Noord- en MiddenLimburg wordt ruimte aanwezig geacht voor uitbreidingslocaties direct buiten, maar
grenzend aan de contour.
De nieuwe woonbebouwing mag worden gebouwd, ter compensatie van de te slopen glasopstanden. Een en ander als onderdeel van het plan Maasdal Velden. Zodoende is er geen sprake van een nieuwe bebouwde locatie in het buitengebied,
maar van herstructurering van een groter gebied.
Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu
Het Limburgs Kwaliteitsmenu is gebaseerd op het idee dat bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden tot verlies van omgevingskwaliteit en dat
dit verlies op een kwalitatieve manier wordt gecompenseerd. De doelstelling is dan
ook het combineren van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied met het
28
Hoofdstuk 3
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Limburg. Op 12 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld.
In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de vroegere provinciale instrumenten als VORm,
Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en BOM+, geïntegreerd en aangevuld met
een aantal nieuwe instrumenten. Tevens is het contourenbeleid vervallen, met uitzondering van de Atlas met werkcontouren. Een belangrijke verandering is dat de
verantwoordelijkheid en de uitvoering van het Kwaliteitsmenu inmiddels in handen
van de gemeenten is gelegd.
Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Het kenmerkende voor de bedoelde
ontwikkelingen is dat het functies zijn die met bebouwing gepaard gaan en extra
ruimtebeslag leggen op het buitengebied.
Op de locaties in Velden is, gezien de ligging buiten de ‘Grens stedelijke dynamiek’,
daarom het kwaliteitsmenu in principe van toepassing. Het kwaliteitsmenu is opgedeeld in verschillende modules, bedoeld voor verschillende functies. De module uit
het kwaliteitsmenu die van toepassing is, is de module ‘solitaire woningbouw’.
De bestemmingswijziging is hierbij alleen mogelijk op een locatie binnen een bestaand lint of cluster of aansluitend aan de contour. Het bouwen van solitaire woningen “in het vrije veld” blijft uitgesloten, met uitzondering van de nieuwe landgoederen. De woningen dienen te passen binnen de regionale woningbouwafspraken.
Voor onderhavig plangebied geldt dat wordt gebouwd aansluitend bij de dorpskern
van Velden. De woningen passen verder binnen de regionale woningbouwafspraken
(zie ook de paragrafen 3.3 en 3.4).
Het uitgangspunt voor de kwaliteitsbijdrage is ook dat de bouw plaatsvindt op onbebouwde grond op locaties waar de ontsluiting (hoofdinfrastructuur) reeds aanwezig is en kosten van bouw- en woonrijp maken relatief laag zijn (betreffen vooral
huisaansluitingen).
Afweging POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’ en Limburgs Kwaliteitsmenu
Voor de locaties in Velden geldt dat de realisatie van nieuwe woningen plaatsvindt
aansluitend bij de contour op locaties waar hoofdzakelijk alleen huisaansluitingen
nodig zijn.
Aangezien als onderdeel van het plan de bestaande bedrijfslocatie op de Vorstweg
53 wordt beëindigd, is in het gebied Maasdal al sprake van een landschappelijke
verbetering en zal de bouwmassa in het gebied sterk afnemen. Door de gemeente
Venlo is in het kader van het project Maasdal Velden daarom contractueel met de
Hoofdstuk 3
29
initiatiefnemer overeengekomen dat een LKM-afdracht niet van toepassing is. Er
vindt immers al een sanering van een grootschalig bedrijf uit het buitengebied
plaats. Tevens geldt dat het initiatief reeds een pijplijn-project betrof ten tijde van
de voormalige VORm-regeling en in dat kader reeds afspraken zijn gemaakt over
compensatie en financiële vergoedingen (doorvertaald naar de gesloten overeenkomsten). Een nadere toetsing aan het nieuwe gemeentelijke kwaliteitskader (zoals
vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo is als gevolg hiervan ook niet aan
de orde).
POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
De POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de juridische status van
een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wro en vormt de uitvoeringsparagraaf van het POL, zoals ook bedoeld is in de Wro.
De wetgever heeft bepaald dat de provincie in zijn structuurvisie(s) moet aangeven
wat de relevante ruimtelijke belangen zijn. POL 2006 en de bijbehorende POL aanvullingen vormen op grond van het overgangsrecht de huidige provinciale structuurvisies. Daarin staan de provinciale belangen genoemd en het beleid dat ten aanzien van die belangen wordt gevoerd. POL 2006 c.s. bevatten evenwel (veel) meer
belangen dan alleen ruimtelijke belangen. Het POL is immers een integraal strategisch beleidsplan, waarin naast ruimtelijke ook sociale, economische, milieu- en waterstaatsbelangen zijn verenigd. Voor de uitvoering van het POL onder nieuwe Wro
gaat het echter alleen om de provinciale ruimtelijke belangen. Dat zijn aspecten van
het provinciaal beleid die geheel of gedeeltelijk een ruimtelijke implicatie hebben.
Die belangen zijn in de Belangenstaat opgenomen.
De Provinciale Belangenstaat dient ervoor om vast te stellen of er een provinciaal
belang bij een bestemmingsplan of projectafwijkingsbesluit is betrokken. Niet in alle
gevallen waarbij een provinciaal belang aan de orde is, hoeft overigens de provincie
bij het vooroverleg betrokken te worden. Ten aanzien van deze gevallen is een Uitzonderingenlijst opgesteld.
Afweging POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
In het plangebied spelen belangen, zoals verwoord in de Provinciale Belangenstaat.
Provinciaal overleg vooraf (op basis van artikel 3.1.1. Bro) is derhalve noodzakelijk.
Beleidsuitgangspunten project Maasdal
Proces
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft, samen met provincie, LLTB en 18
ondernemers, op 16 december 2008 de intentieovereenkomst ‘Beëindiging niet
grondgebonden landbouw en gebiedsontwikkeling Maasdal Velden’ getekend. Doel
was te komen tot het beëindigen dan wel verplaatsen van de betrokken bedrijven.
In 2009 is onderzocht in hoeverre dit doel kon worden bereikt middels een financi-
30
Hoofdstuk 3
eel haalbare, integrale gebiedsontwikkeling. De stuurgroep Maasdal Velden heeft
op 6 december 2010 geconstateerd dat een projectmatige gebiedsontwikkeling niet
haalbaar is. Tegelijkertijd is besloten dat bekeken diende te worden welke eventuele alternatieven wel haalbaar zijn. In de stuurgroep Maasdal Velden is besloten om
één van de alternatieven, het projectalternatief dat de gemeente in samenspraak
met de LLTB heeft voorbereid, verder uit te werken.
Vanuit de centrale doelstelling van het project (het stoppen/ verplaatsen bedrijven,
rivierverruiming en een impuls voor ruimtelijke kwaliteit) is onderzocht hoe de betrokken ondernemers toch hun ambities kunnen realiseren met de beperkte middelen die er zijn. Om deze aanpak mogelijk te maken is een wijzigingsovereenkomst
(op de intentieovereenkomst van 16-12-2008) noodzakelijk geweest om enerzijds de
beschikbare middelen veilig te stellen en anderzijds de (voor dit project specifieke)
Rood voor-Glasregeling in stand te houden.
Project
Alle betrokken ondernemers hebben de wijzigingsovereenkomst getekend en zijn
dus akkoord gegaan met de gewijzigde condities. Het initiatief is daarmee geheel bij
de ondernemers zelf komen te liggen om te komen met een creatieve oplossing om
de doelstellingen van het project te realiseren. De betrokken ondernemers is gevraagd een individueel voorstel neer te leggen waarin zij aangeven wat hun plannen zijn (met als vertrekpunt de onderhandelingsresultaten die de provincie had
bereikt met de verschillende ondernemers). Hiertoe heeft intensief overleg plaatsgevonden met vrijwel alle betrokkenen.
Op basis van de voorlopige resultaten is de stuurgroep (provincie, LLTB, gemeente
en een delegatie van de ondernemers) om advies gevraagd. Geconcludeerd is dat,
met het collectief aan voorstellen, de doelstelling van het project (rivierverruiming,
impuls ruimtelijke kwaliteit) voor een groot deel wordt gehaald. Het advies aan het
college is daarom drieledig geweest: instemmen met het collectief aan oplossingen,
bestuurlijk afzekeren en akkoord RWS (saldobenadering) en akkoord over het te
besteden surplus verwerkt in de individuele (project) overeenkomsten. Uiteenlopende factoren hebben er overigens toe geleid dat de eerder in de wijzigingsovereenkomst opgenomen deadline voor het besluit van het college niet is gehaald.
Het project in aantallen
Met in acht name van de onderhandelingsresultaten die eerder waren bereikt tussen
ondernemers en provincie, tezamen met de aanvullende randvoorwaarden uit de
wijzigingsovereenkomst, is geconcludeerd dat het collectief aan voorstellen de doelstelling van het project (rivierverruiming, impuls ruimtelijke kwaliteit) goeddeels
wordt gehaald met de thans 13 deelnemende ondernemers:
• ruim 60 % van de glasopstanden en bedrijfsgebouwen is in 2024 verdwenen;
• ter compensatie worden, verspreid over een periode van 12 jaar, maximaal 30
woningen (waarvan een deel buiten het Maasdal) gerealiseerd;
• de financiële afspraken blijven binnen het beschikbare budget.
Hoofdstuk 3
31
Voor het realiseren van de bouwkavels in het Maasdal geldt uiteraard dat ook
Rijkswaterstaat (RWS) hiermee dient in te stemmen. Daarbij is een saldobenadering
onvermijdelijk. RWS heeft officieel per brief d.d. 27 juni 2012 laten weten dat zij in
principe medewerking kan verlenen aan de verdere uitwerking van het project op
grond van artikel 6d van de Beleidsregels grote rivieren.
Resultaat
Nieuwe woningen
Deelnemende bedrijven
Oppervlakte glastuinbouw
Oppervlakte bedrijfsbebouwing
Sloop glastuinbouw
Sloop bedrijfsbebouwing
Aantal
30 (waarvan 23 in het Maasdal)
13
238.047 m²
17.550 m²
148.301 m²
9.830 m²
Onder het kopje ‘Waterwet’ in paragraaf 3.1 is reeds ingegaan op de bijdrage van
onderhavige ontwikkeling aan de hiervoor genoemde doelstelling.
Het project in tijd
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Realisatie
woningen
Woningen
cumulatief
8
1
8
9
32934
5376
4734
240
37668
43284
1
10
8200
420
51904
7800
416
60120
9520
840
70480
94771
6821
172072
13
23 in Maasdal
Woningen Sloop
t.o.v.
kassen
compensatie
Sloop
Sloop cumugebouwen latief
Uit de planning van het project blijkt dat in het jaar 2015 reeds meer vierkante meter kas zijn gesloopt dan aan aantal vierkante meter woonbestemming zal worden
uitgegeven in het Maasdal.
32
Hoofdstuk 3
Borging amovering glas
Bestuursrechtelijk
De amovering van de kassen wordt in eerste instantie via bestuursrechtelijke weg
vastgelegd. Concreet komt dit neer op het wegbestemmen van de bestemming
‘Agrarisch bedrijf’ met de aanduiding glastuinbouw (bouwvlak) en het beleggen van
de vrijkomende gronden met de onbebouwde bestemming ‘Agrarisch’. In beginsel
wordt uitgegaan van bebouwing op de locatie van de tuinbouwkassen zelf. Hier
moet redelijkerwijs de kas worden gesloopt alvorens kan worden gestart met de
bouw van de woningen.
Daar waar woningen worden gerealiseerd op een andere locatie dan de reeds aanwezige tuinbouwkas is gelegen (zoals in onderhavig plan het geval is), wordt in de
bestemmingsplannen geregeld dat de glasopstanden onder het overgangsrecht komen te vallen waarbij in de overgangsrechtelijke bepalingen de datum van sloop
van het bedrijf als einddatum voor deze bepaling zal gelden.
Privaatrechtelijk
In de overeenkomsten is in privaatrechtelijke zin geregeld dat uitbetaling van de
financiële compensatie niet plaats vindt voordat planologisch-juridisch de bebouwingsmogelijkheden voor de glastuinbouw zijn geamoveerd (zie bestuursrechtelijk)
en dat uitbetaling pas plaatsvindt na daadwerkelijke sloop van de glasopstanden.
Financieel
In financiële zin is geregeld dat bij bedrijven waar sprake is van een financiële tegenprestatie uitbetaling van deze financiële tegenprestatie pas zal plaatsvinden na
daadwerkelijke sloop van de kassen en na bestuursrechtelijke amovering (onherroepelijk bestemmingsplan) van de bouwmogelijkheden. Daar waar huizen kunnen
worden gebouwd zonder dat de kassen hiervoor hoeven te worden afgebroken zal
de financiële borging plaats vinden door middel van een financiële bepaling in de
privaatrechtelijke overeenkomst in de vorm van uitbetaling van de financiële tegenprestatie na sloop van de tuinbouwkas of een bankgarantie (af te sluiten voor vaststelling van het bestemmingsplan).
Concreet zijn er dus 3 mogelijkheden te onderscheiden:
1. De bouw van de woningen vindt plaats op de locatie van de kassen: hierbij
wordt bestuursrechtelijk vastgelegd dat de kassen worden wegbestemd. Tevens
wordt in financiële zin de financiële tegenprestatie pas uitgekeerd na daadwerkelijke sloop van de kassen en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De zekerheid dat er geen woningen worden gebouwd zonder dat de kassen worden gesloopt zit tevens in het feit dat de woningen op dezelfde locatie
als de kas worden gebouwd. Dit wordt ook bij het ontbreken van een financiële
stimulans als voldoende ervaren.
Hoofdstuk 3
33
2. De bouw van de woningen vindt op een andere locatie plaats dan de glasopstanden en er is sprake van een financiële tegenprestatie: hierbij wordt bestuursrechtelijk vastgelegd dat de kassen worden wegbestemd. Tevens wordt in financiële zin de financiële tegenprestatie pas uitgekeerd na daadwerkelijke sloop
van de kassen en onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.
3. De bouw van de woningen vindt op een andere locatie plaats dan de glasopstanden en er is geen sprake van een financiële tegenprestatie: hierbij wordt bestuursrechtelijk vastgelegd dat de kassen worden wegbestemd. Er wordt een
bankgarantie afgesloten ter hoogte van de geschatte afbraakkosten van de
glasopstanden als vastgelegd in de privaatrechtelijke overeenkomst (á 4 euro/ m²
glas).
Voor onderhavige ontwikkeling is sprake van mogelijkheid 2. Hiertoe is met de initiatiefnemers een prestatieovereenkomst getekend.
Ruimtelijk kader
Inzake het ruimtelijk kader van dit project gelden de volgende uitgangspunten:
• Maximaal en minimaal 1.000 m² bouwvlak.
• Minimaal 30 meter breedte perceel.
• Maximaal 900 m³ woning.
• Maximaal 100 m² bijgebouwen.
• Minimale landschappelijke inpassing.
• Aansluiten regels ‘Natteweg’. Als uitgangspunt wordt aangesloten bij de regeling Natteweg-Pastoor Lemmenstraat voor de landelijke/ruimtelijke inpassing.
De goot- en bouwhoogtes zijn locatieafhankelijk.
Ruimtelijk relevante uitgangspunten van het beleidskader project Maasdal zijn in
onderhavig bestemmingsplan verankerd, een en ander met inachtname van contractueel overeengekomen individuele afspraken.
3.3 Regionaal beleid
Woonvisie Regio Venlo 2011-2015
Op 26 januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo de ‘Woonvisie Regio Venlo 2011-2015’ vastgesteld.
Met de woonvisie regio Venlo (Beesel, Peel en Maas, Venlo) is de raad in staat te
sturen op de beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van wonen. Ook liggen
hiermee de kaders voor het woningbouwprogramma vast. Deze woonvisie biedt de
grondslag voor regionale afstemming en samenwerking.
Anders dan voorgaande regionale woonvisies, is de regionale samenwerking niet
vrijblijvend. De kaders worden in regionaal verband door de gemeenteraden vastge-
34
Hoofdstuk 3
steld. De regiogemeenten kunnen en zullen elkaar dan ook aanspreken op hetgeen
is afgesproken in het belang van de complete regio.
De belangrijkste opgaven voor de regio zijn:
1. Bestaande woningvoorraad: aanpassing en verduurzaming.
2. Nieuwbouw die iets toevoegt.
3. Omslag maken van aanbod- naar vraagmarkt.
4. Ruime plancapaciteit: regionaal sturen op kwaliteit.
5. Duurzame kwaliteit is leidend.
Naast de beleidsmatige woonopgaven is ook gedefinieerd wat de kaders voor woningbouw zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Voor de gemeente Venlo geldt dat de vraag naar extra eengezinswoningen met
name wordt geuit door 55-plussers, met een accent op de koopsector. Levensloopbestendigheid is dus een belangrijk issue in de nieuwbouwontwikkeling van dit segment. De vraag van 75-plushuishoudens richt zich overduidelijk op de huursector. In
de appartementensfeer lijkt er voldoende aanbod aanwezig, grondgebonden
nultredenwoningen tonen een tekort aan.
Daarnaast blijft er onder kleinere huishoudens en starters een vraag naar eengezinshuurwoningen.
De provincie reserveert in totaliteit 1.000 woningen in de regio’s Noord- en MiddenLimburg voor de periode 2010-2030 voor gebiedsontwikkeling en hergebruik van
vrijkomende gebouwen (bijvoorbeeld agrarische bedrijfswoningen), realisatie van
incidentele woningen in bestaande linten en clusters en/ of nieuwe op zichzelf
staande clusters. Verrekening van de 1.000 woningen naar regio Venlo resulteert
vooralsnog in ca. 350 woningen.
Afweging Woonvisie Regio Venlo 2011-2015
Met onderhavig plan worden maximaal 9 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd en wordt een bestaande bedrijfswoning herbestemd tot burgerwoning. Binnen de regionale woonvisie is er ruimte voor de toevoeging van maximaal 9 nieuwe
wooneenheden. Aangezien het om particuliere woonkavels gaat, kan een toekomstige koper zelf een bouwplan ontwikkelen dat aansluit bij de eigen specifieke
woonbehoefte. Gezien de oppervlakte van de kavels is er ook voldoende ruimte om
levensloopbestendig te kunnen bouwen.
Middels dit bestemmingsplan plan wordt daarbij één agrarische bedrijfswoning herbestemd als burgerwoning. Dit is ook in lijn met het bepaalde in de woonvisie, aangezien contingenten zijn vrijgemaakt voor het omzetten van voormalige agrarische
bedrijfswoningen naar burgerwoningen.
Hoofdstuk 3
35
3.4 Gemeentelijk beleid
Strategische visie 2030
In 2009 heeft de raad de Strategische Visie 2030 vastgesteld. Met deze strategische
visie 2030 wil de gemeente Venlo een afwegingskader geven op basis waarvan toekomstige besluiten kunnen worden afgewogen en nieuwe ontwikkelingen binnen
breder perspectief kunnen worden geplaatst.
De vijf in dit hoofdstuk geschetste thema’s proberen een onderling samenhangend
en in de toekomst geprojecteerd antwoord te geven op de ontwikkelingen en
trends, zoals de gemeente die in 2010 kent en onderkent.
In het kader van de strategische visie kan onderhavige ontwikkeling geschaard worden onder het programma ‘Veelzijdige stad in het groen’.
Afweging Strategische Visie 2030
De belangrijkste opgave voor het programma ‘Veelzijdige stad in het groen’ is het
creëren van een vitaal woon-, werk- en leefklimaat met voldoende sociale cohesie en
betrokkenheid. Het gaat daarbij om de balans tussen de sociale en ruimtelijk-fysieke
ontwikkeling van dorpen, wijken en stedelijk centrum enerzijds en de kwaliteit van
de natuurlijke omgeving anderzijds. Het Maasdal vormt daarbij een belangrijke
schakel. De (economische) groeiambities van Venlo vragen evenwel ook ruimte, alsmede rivierverruimende projecten.
Het project Maasdal Velden heeft tot doel om de ondernemers die in het rivierbed
van de Maas ruimtelijk en economisch ‘op slot’ zitten een alternatief te beiden
(middels verplaatsen en/ of beëindigen van het bedrijf), waardoor rivierverruiming
mogelijk is/ wordt en het gebied tegelijkertijd een impuls krijgt voor wat betreft de
ruimtelijke kwaliteit. Dit is ook gunstig voor de verdere ontwikkeling van toerisme
en recreatie.
Onderhavige ontwikkeling maakt deel uit van het project Maasdal Velden en past
derhalve binnen de uitgangspunten van de Strategische Visie 2030.
Ruimtelijke Structuurvisie Venlo
Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Venlo de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo unaniem vastgesteld. In de structuurvisie staat de hoofdlijn van het ruimtelijk
beleid voor de gemeente Venlo beschreven. Hieruit is af te leiden wat er de komende jaren op ruimtelijk gebied wel en niet mogelijk is. De structuurvisie geldt voor het
hele grondgebied van de gemeente Venlo, met uitzondering van Klavertje 4, Klein
Vink en Laerbroeck. Voor deze gebieden bestaan aparte structuurvisies.
De structuurvisie vervangt de gemeentedekkende structuurvisies ‘Ruimtelijke Structuurvisie 2005-2015: Eenheid in verscheidenheid’ en de ‘Gemeenteatlas 2015’ van de
voormalige gemeente Arcen en Velden.
36
Hoofdstuk 3
In de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo zijn niet de regels, maar de ambities en opgaven het uitgangspunt. Nieuwe initiatieven worden in de toekomst nadrukkelijker
beoordeeld op het maatschappelijk rendement. Dit rendement wordt bepaald door
de mate waarin ontwikkelingen bijdragen aan het bereiken van de ambities van
Venlo die zijn vastgelegd in de Strategische Visie 2030.
De ruimtelijke structuurvisie is verdeeld in vijf thema’s, de zogenaamde ‘majeure
opgaven’. Daarnaast zijn er drie aandachtspunten geformuleerd die op elke ruimtelijke beslissing van toepassing zijn, de ‘basisprincipes’.
Majeure opgaven:
1. Drukte in het ommeland: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied
verscherpen door het buitengebied ook daadwerkelijk als buitengebied te behandelen. Dit betekent het combineren van meerdere functies, zoals landbouw,
recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.
2. Ruimte in de stad: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied door de
beschikbare ruimte in bestaand stedelijk gebied maximaal te benutten.
3. Leven met de Maas: ruimte geven aan de rivier en haar beken om te anticiperen
op klimaatverandering.
4. Voorzieningen op maat: zorgen voor vitale en toekomstbestendige voorzieningenclusters die aansluiten bij de reële behoefte van de samenleving.
5. Robuuste structuren: werken aan een weerbare infrastructuur voor personen- en
goederenvervoer. Daarnaast vraagt het gebruik van de ondergrond en het opwekken van schone energie steeds meer aandacht.
Naast deze ‘majeure opgaven’ wordt er uitgegaan van drie basisprincipes, aandachtspunten die van toepassing zijn op elk ruimtelijk initiatief. Dit betekent concreet dat een initiatief als kansrijker wordt beschouwen als:
• het de uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C) als vertrekpunt hanteert;
• de vraag wordt gesteld wat het betrekken van (Duitse) regiogemeenten kan
betekenen;
• het zelf georganiseerd draagvlak geniet.
Kernopgave
Het contrast tussen het stedelijk gebied en het buitengebied wordt kleiner. En dat is
jammer, omdat dit een minder afwisselende en daardoor minder aantrekkelijke gemeente oplevert. Steden, dorpen en het buitengebied hebben ieder hun specifieke
kwaliteiten. Om die kwaliteiten nog beter tot hun recht te laten komen, wordt het
contrast tussen steden, dorpen en het buitengebied de komende jaren versterkt. Het
bestaande bebouwde gebied in de stad en de dorpen biedt ruim voldoende capaciteit voor toekomstige stedelijke functies. Het buitengebied wordt - in tegenstelling
tot vroeger - steeds meer gebruikt voor typische ‘buitengebied-activiteiten’, zoals
toerisme en recreatie en landbouw. De gemeente wil het contrast tussen stedelijk
gebied en het buitengebied verder vergroten door de specifieke kwaliteiten van
Hoofdstuk 3
37
zowel de stad als het land te benadrukken. Stad en land moeten elkaar aanvullen in
plaats van in elkaar over te gaan.
Afweging Ruimtelijke Structuurvisie Venlo
De ontwikkeling valt onder de majeure opgave ‘Leven met de Maas’: een belangrijke opgave voor Venlo is de noodzaak om zich voor te bereiden op de gevolgen van
klimaatverandering. We krijgen te maken met grotere hoogwaterpieken in beken
en in de Maas door extremere neerslagmomenten en langere perioden van droogte.
Er moeten maatregelen genomen worden en ons door middel van slimme oplossingen aanpassen aan de toenemende onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het
klimaat. Tegelijkertijd wil de gemeente de Maasvallei koesteren als natuurlijke, authentieke en langzame tegenhanger van het zich dynamisch en grootschalig ontwikkelende Noord-Limburg als agrologistieke hotspot. De ‘levende rivier’ wordt de
ruimte geboden, waarbij het principe ‘ruimte waar het kan, dijken waar het moet’
wordt gehanteerd. Het wettelijke beschermingsniveau tegen hoogwater in de regio
is nog steeds niet op orde. De gemeente wil waterveiligheidsmaatregelen tot 2024
aanpassen aan de opgave voor de nog langere termijn, zodat de dijkaanpassingen in
één keer goed kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gestreefd naar win-winsituaties met andere functies in een gebied. Binnen het streven naar een gevarieerd
en groen karakter van het rivierlandschap wordt ingezet op de volgende ruimtelijke
kwaliteitskenmerken: verhogen van de belevingswaarde, vermeerderen van de gebruikswaarde en vergroten van de toekomstwaarde.
Hoewel het initiatief dateert van voor de vaststelling van de Ruimtelijke Structuurvisie kan toch gesteld worden dat het project door het verdwijnen van glasopstanden
en bedrijfsbebouwing uit het agrarisch gebied/ Maasdal bijdraagt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Maasdal waarbij tevens rivierverruiming
mogelijk is.
Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering
De uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering zijn op 26 april 2011
vastgesteld en vormen de lokale vertaling van de woningbouwkaders die in de
Woonvisie Regio Venlo e.o. 2011-2015 zijn vastgelegd. Alle woningbouwinitiatieven
worden aan de uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering getoetst.
Onderhavig bouwplan betreft een categorie 1 plan: het plan Maasdal Velden is een
project waarover harde afspraken zijn gemaakt en derhalve als zodanig doorgang
kunnen vinden.
Afweging Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering
Het plan past, gezien de gemaakte harde afspraken, binnen de dynamische woningbouwprogrammering. Het plan past daarmee binnen het gemeentelijke woningbouwbeleid.
38
Hoofdstuk 3
Vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Arcen en Velden’
De locaties in Velden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Arcen en
Velden’. Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij besluit van 26 januari 2010, het (door
de gemeenteraad van de voormalige gemeente Arcen en Velden op 28 mei 2009
vastgestelde) bestemmingsplan grotendeels goedgekeurd
Het plangebied aan de Vorstweg 53 is bestemd als ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’
met de nadere aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf’. Voor het gehele plangebied geldt
verder ook de dubbelbestemming ‘Stroomvoerend rivierbed’. De zuidelijke rand van
het plangebied is daarbij gelegen binnen de dubbelbestemming ‘Leidingen zone’.
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied Arcen en Velden’
De gronden aangewezen voor ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden' zijn ter plaatse van
onderhavig plangebied bestemd voor:
• de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een glastuinbouwbedrijf;
• bedrijfswoningen (er is in het plangebied één bedrijfswoning toegestaan).
Op de gronden zijn in verband met de bestemming toegelaten:
Hoofdstuk 3
39
•
•
•
•
•
•
•
•
tijdelijke kassen;
ondersteunende kassen en tunnels;
overige kassen, uitsluitend ten behoeve van een op de kaart als zodanig aangeduid glastuinbouwbedrijf;
overige bedrijfsgebouwen;
één bedrijfswoning met daarbij behorende bijgebouwen, per bestemmingsvlak;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
tuin/erf, verhardingen en andere bij de bestemming passende voorzieningen,
waaronder paardenbakken;
de aanleg en het behoud van groen ten behoeve van de landschappelijke inpassing.
Het gebruik als burgerwoning, is niet toegestaan binnen deze bestemming.
Het plangebied aan de Veerweg-Paaweg is bestemd als ‘Agrarisch gebied’. Verder
geldt voor het gehele plangebied de dubbelbestemming ‘Stroomvoerend rivierbed’.
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied Arcen en Velden’
De gronden aangewezen voor 'Agrarisch gebied' zijn ter plaatse van onderhavig
plangebied bestemd voor:
• een duurzame agrarische bedrijfsvoering;
• instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van waterhuishoudkundige voorzieningen, water en watergangen;
40
Hoofdstuk 3
•
•
extensief recreatief medegebruik;
wegen, verharde en onverharde paden.
Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van
doelmatige agrarische bedrijfsvoering dan wel uit een oogpunt van beheer en onderhoud overeenkomstig de doeleinden.
Het realiseren van woningbouwkavels is niet toegestaan binnen deze bestemming.
Vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Venlo’
Voor de locatie aan de Hinsbeckerweg geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Venlo’, zoals dit op 30 maart 2011 is vastgesteld. Met ingang van 9 mei 2012 is dit
bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied Venlo’
Het plangebied is bestemd als ‘Agrarisch met waarden’. Ter plaatse is tevens sprake
van de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – grondwaterbescherming venlo schol’.
De betreffende gronden zijn ter plaatse van onderhavig plangebied bestemd voor:
Hoofdstuk 3
41
•
•
•
•
•
•
agrarisch gebruik;
ter plaatse van de aanduiding robuuste landbouw en natuur, een gebied met
robuuste landbouw en natuur;
instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige abiotische, natuurlijke, archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
instandhouding van het oppervlaktewater;
extensief recreatief medegebruik;
waterhuishoudkundige voorzieningen.
Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van
doelmatige agrarische bedrijfsvoering dan wel uit een oogpunt van beheer en onderhoud overeenkomstig de bestemmingsomschrijving
Het realiseren van woningbouwkavels is niet toegestaan binnen deze bestemming.
Afweging vigerende bestemmingsplannen
De gewenste ontwikkeling is niet toegestaan op basis van de vigerende bestemmingsplannen. Gebruik en bebouwing ten behoeve van woondoeleinden is namelijk
niet toegestaan. De niet-uitgeefbare gronden op de locatie Vorstweg 53 krijgen een
passende agrarische bestemming.
42
Hoofdstuk 3
4.
ONDERZOEK
Bij de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te
worden met (milieu)-invloeden vanuit de omgeving op de ontwikkeling zelf en met
invloeden vanuit de ontwikkeling op de omgeving. Het onderzoek naar de milieuaspecten bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en milieuzonering voor het plangebied zijn in de navolgende paragrafen beschreven. Eveneens is gekeken naar de
gevolgen van de gewenste ingreep voor de aspecten archeologie, leidingen en infrastructuur, natuur en landschap, flora en fauna, waterhuishouding, verkeer en economische uitvoerbaarheid. De hieruit voortkomende bevindingen zijn in onderstaande paragrafen toegelicht.
4.1 Milieuaspecten
4.1.1 Geluid
Wegverkeerslawaai
Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische
situatie.
Onderhavig initiatief betreft de realisatie van geluidgevoelige objecten in het buitengebied. In dat kader is voor alle drie de locaties een afzonderlijk akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd door K+.
Omdat er nog geen sprake is van concrete bouwplannen, is in deze fase de ligging
van de 48 dB-contour (voorkeursgrenswaarde) en 53 dB-contour (maximale ontheffingswaarde) bepaald.
• Vorstweg 53 Velden
Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek voor de locatie Vorstweg 53
3
blijkt het volgende :
• De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De 48 dB-contour ligt
op een afstand van circa 20-25 meter vanuit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
• Plaatselijk wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. De 53
dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 8 meter uit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
• Bij het bepalen van het bouwvlak dient rekening gehouden te worden met de
contouren. Als de woningen in het oranjegebied worden gesitueerd dan worden
3
K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai bouwplan Vorstweg 53 te
Velden, gemeente Venlo, projectnummer M12 485.401, d.d. 6 februari 2013
Hoofdstuk 4
43
•
•
•
•
beperkingen gesteld aan de woningindeling. Plaatselijk dient het ontwerp dan
te voorzien in een ‘dove’- gevel.
Voor het overige kan bij de gemeente Venlo een verzoek tot vatstelling van een
hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen
dat de woningen verspreid worden gesitueerd buiten de bebouwde kom.
Het treffen van maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten
op landschappelijke en financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding
van glad asfaltbeton zou worden vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 dB worden bereikt. De kosten voor het vervangen van de bestaande wegverharding worden geraamd op
200 x 3,5 x € 50,-/ m² = € 35.000,- en stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard.
Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan
deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het
bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder
wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende plan kan hier aan voldoen.
In de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid voor de 2 bouwkavels aan de
Vorstweg is opgenomen dat nieuwe woningen dienen te voldoen aan de eisen uit
de Wet geluidhinder.
Bouwbesluit
Indien de gemeente een hogere toelaatbare waarde vergund dan worden eisen
gesteld aan de optredende geluidbelasting binnenshuis. Er dient te worden voldaan
aan de eisen als gesteld in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van
de situering van de woningen is dan in dat kader aanvullend onderzoek nodig naar
de te treffen gevelmaatregelen.
• Veerweg-Paaweg
Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek voor de locatie Veerweg4
Paaweg blijkt het volgende :
Paaweg
• De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De 48 dB-contour ligt
op een afstand van circa 20 meter vanuit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
4
K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai bouwplan Veerweg/ Paaweg
te Velden, gemeente Venlo, projectnummer M12 485.402, d.d. 7 februari 2013
44
Hoofdstuk 4
•
•
•
•
•
•
Plaatselijk wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. De 53
dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 6 meter uit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
Bij het bepalen van het bouwvlak dient rekening gehouden te worden met de
contouren. Als de woningen in het oranjegebied worden gesitueerd dan worden
beperkingen gesteld aan de woningindeling. Plaatselijk dient het ontwerp dan
te voorzien in een ‘dove’- gevel.
Voor het overige kan bij de gemeente Venlo een verzoek tot vatstelling van een
hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen
dat de woningen verspreid worden gesitueerd buiten de bebouwde kom.
Het treffen van maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten
op landschappelijke en financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding
van glad asfaltbeton zou worden vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 dB worden bereikt. De kosten voor het vervangen van de bestaande wegverharding worden geraamd op
100 x 3,5 x € 50,-/ m² = € 17.500,- en stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard.
Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan
deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het
bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder
wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende plan kan hier aan voldoen.
Veerweg
De Veerweg is een niet gezoneerde weg. In het kader van de Wet geluidhinder
worden geen restricties aan de optredende gevelbelastingen opgelegd als de woningen in het betreffende bouwvlak, zoals weergegeven in het onderzoek, worden
gerealiseerd. Als de woningen ook in de lijn van de bestaande woningen worden
gesitueerd zal de geluidbelasting niet boven de 48 dB uitkomen. Hiervan is in onderhavig plan sprake.
Bouwbesluit Paaweg
Indien de gemeente een hogere toelaatbare waarde vergund dan worden eisen
gesteld aan de optredende geluidbelasting binnenshuis. Er dient te worden voldaan
aan de eisen als gesteld in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van
de situering van de woningen is dan in dat kader aanvullend onderzoek nodig naar
de te treffen gevelmaatregelen.
Hoofdstuk 4
45
• Hinsbeckerweg
Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek voor de locatie Hinsbeckerweg
5
blijkt het volgende :
Postweg:
• De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De 48 dB-contour ligt
op een afstand van circa 20-22 meter vanuit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
• De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden. De 53
dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 8 meter uit de kant van de wegverharding/ perceelsgrens.
• Bij het bepalen van het bouwvlak dient rekening gehouden te worden met de
contouren.
• Voor het overige kan bij de gemeente Venlo een verzoek tot vatstelling van een
hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
• In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen
dat de woningen verspreid worden gesitueerd buiten de bebouwde kom.
• Het treffen van maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten
op landschappelijke en financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding
van glad asfaltbeton zou worden vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 dB worden bereikt. De kosten voor het vervangen van de bestaande wegverharding worden geraamd op
100 x 6 x € 50,-/ m² = € 30.000,- en stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard.
• Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan
deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het
bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder
wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende plan kan hier aan voldoen.
Hinsbeckerweg:
De Hinsbeckerweg is een niet gezoneerde weg. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties aan de optredende gevelbelastingen gesteld. Uit het
onderzoek blijkt dat de gevelbelasting nergens hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Bouwbesluit
Indien de gemeente een hogere toelaatbare waarde vergund dan worden eisen
gesteld aan de optredende geluidbelasting binnenshuis. Er dient te worden voldaan
aan de eisen als gesteld in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van
5
K+, Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai bouwplan Hinsbeckerweg te
Venlo, projectnummer M12 485.403, d.d. 7 februari 2013
46
Hoofdstuk 4
de situering van de woningen is dan in dat kader aanvullend onderzoek nodig naar
de te treffen gevelmaatregelen.
Conclusie
Met de bepaling van de bouwvlakken voor de locaties Veerweg-Paaweg en Hinsbeckerweg is rekening gehouden met de hiervoor genoemde rekenresultaten. De
bouwvlakken zijn dusdanig vastgelegd (mede op basis van de door de gemeente
Venlo gestelde randvoorwaarden) dat de nieuwe woningen kunnen voldoen aan de
maximale ontheffingswaarde van 53 of 63 dB.
Voor de Paaweg geldt dat het bouwvlak op minimaal 6 meter van de weg ligt en
dus exact aan de maximale ontheffingswaarde voldaan wordt. Voor deze waarde
dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. Voor de Veerweg
geldt dat de bouwgrens is afgestemd op de bestaande woningen aan de Veerweg.
Volgens het onderzoek zal de geluidbelasting hier derhalve niet boven de 48 dB
uitkomen. Voor de locatie Hinsbeckerweg geldt dat de woningen op dusdanig afstand van de Postweg zijn gesitueerd dat een hogere grenswaarde procedure niet
noodzakelijk is.
De akoestische onderzoeken zijn als afzonderlijke bijlagen bij dit bestemmingsplan
raadpleegbaar.
4.1.2 Bodem
In verband met de bestemmingswijziging is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locaties met directe bouwtitels.
6
Verkennend bodemonderzoek locatie Veerweg-Paaweg
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ beschouwd.
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een
gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater ter plaatse van peilbuis 1 is sterk verontreinigd met benzeen, tolueen en xylenen, matig verontreinigd met ethylbenzeen en licht verontreinigd met
zink, styreen, naftaleen, soms 1,2-dichloorethenen en soms dichloorpropanen.
Op basis van de aangetoonde sterke verontreinigingen met vluchtige aromaten in
peilbuis 1 is op korte afstand een nieuwe peilbuis geplaatst (peilbuis 101). Uit de
analyseresultaten blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuis 101 niet verontreinigd is met vluchtige aromaten.
6
Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Veerweg - Paaweg te Velden, projectnummer AM12338-2,
d.d. 19 maart 2013
Hoofdstuk 4
47
Conclusie
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van
een aanvullend of nader bodemonderzoek.
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de
voorgenomen planontwikkeling. Ter plaatse van peilbuis 1 was sprake van een
moedwillig veroorzaakte grondwaterverontreiniging.
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer
beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan
veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is
het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor
consumptie, besproeiing of proceswater.
7
Verkennend bodemonderzoek locatie Hinsbeckerweg-Postweg
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ beschouwd.
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium en zink. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten
in een gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde.
Conclusie
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van
een aanvullend of nader bodemonderzoek.
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw.
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer
beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan
veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is
het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn als afzonderlijke bijlagen bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar.
4.1.3 Luchtkwaliteit
Wet luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de
hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen.
7
Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Hinsbeckerweg (ong.) Venlo, projectnummer AM12338-3,
d.d. 28 februari 2013
48
Hoofdstuk 4
Op 21 november 2012 en 1 januari 2013 is de Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 in werking getreden.
Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de
volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit;
c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.
Het Besluit NIBM
Deze AMvB legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat
het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%
grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 mi3
crogram/m voor zowel fijn stof en NO2.
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de
NIBM-grens blijft:
a. aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling
NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval
NIBM (artikel 4, lid 1, van het Besluit NIBM);
b. op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3%
criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet
kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog
via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden.
Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere
toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.
NIBM-grens woningbouwlocaties:
3% criterium: ≤ 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 3.000 woningen bij
minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.
Onderhavig project behelst de realisatie van in totaal maximaal 9 nieuwe woningen
(al dan niet middels een wijzigingsbevoegdheid) en de herbestemming naar burgerwoning. Verder worden agrarische bedrijfsmatige activiteiten beëindigd. Dit
Hoofdstuk 4
49
betekent dat de ontwikkeling dusdanig kleinschalig is dat binnen het 3% criterium
van de NIBM-grens gebleven wordt. Het project draagt dan ook ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de heersende luchtkwaliteit.
Achtergrondwaarden
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bepaald te worden of de
kwaliteit van de lucht ter plaatse goed genoeg is voor de realisatie van een bouwkavel. Op de grootschalige concentratiekaarten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bedroeg de concentratie PM10 in Velden in 2012 circa 26 µg/m³ en in
Venlo in 2012 circa 26 µg/m³. De concentratie NO2 bedroeg in Velden in 2012 circa 22
µg/m³ en in Venlo in 2011 circa 23 µg/m³. In de Wet milieubeheer bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 40 µg/m³. Voor NO2 bedraagt de jaargemiddelde
grenswaarde 60 µg/m³ (tot 2015, daarna bedraagt deze ook 40 µg/m³). Volgens de
kaarten van het Planbureau voor de Leefomgeving is de luchtkwaliteit ter plaatse in
de huidige situatie daarom voldoende voor de gewenste ontwikkeling. Naar verwachting zal door voortschrijdende technologie de luchtkwaliteit in Nederland nog
verder verbeteren. Ook in de toekomst zal de locatie dus niet bezwaarlijk zijn in het
kader van de luchtkwaliteit.
Conclusie
Onderhavig initiatief voorziet in een ontwikkeling die niet in betekenende mate
bijdraagt aan de heersende luchtkwaliteit. Volgens de grootschalige concentratiekaarten van het PBL is de luchtkwaliteit ter plaatse goed genoeg voor de te vestigen
functie. Het plan is dan ook niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteit.
4.1.4 Milieuzonering
De beoogde woningen vormen geen functie die volgens de (indicatieve) brochure
‘Bedrijven en Milieuzonering’, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 2009, gezoneerd dienen te worden ten opzichte van milieugevoelige
functies in de omgeving.
Medewerking aan dit project is echter pas mogelijk indien blijkt dat een goed woonen leefklimaat in de woningen gegarandeerd is, alsmede dat bedrijven in de omgeving door de nieuwe woonfunctie niet in hun activiteiten worden gefrustreerd.
Locatie Vorstweg 53
Op de locatie Vorstweg is uitsluitend sprake van het wijzigen van een bestaande
bedrijfswoning naar een burgerwoning. Er wordt verder niet rechtstreeks voorzien
in nieuwe woningen.
In de directe omgeving van deze locatie bevinden zich een boerderij- en minicamping (Vorstweg 50), enkele glastuinbouwbedrijven (Vorstweg 48 en 54), een grondgebonden agrarisch bedrijf (Vorstweg 52) en een specialistisch bedrijf in klein materiaal (alsmede grondverzet, sloopwerkzaamheden etc.) aan de Vorstweg 55. Voor al
50
Hoofdstuk 4
deze inrichtingen geldt dat de bestaande bedrijfswoningen aan de Vorstweg 53
gezien dient te worden als een woning van derden. Met de wijziging naar burgerwoning verandert dit in de toekomstige situatie niet. Derhalve zal er sprake blijven
van een gelijkblijvende milieusituatie, waarbij er van uit wordt gegaan dat voor de
woning ook in de nieuwe situatie een goed woon- en leefklimaat zal gelden.
Locatie Veerweg-Paaweg
De locatie aan de Veerweg-Paaweg is gelegen nabij een fysiotherapiepraktijk (Rozenhof 16), basisschool (Veerweg 5) en bibliotheek (Veerweg 1). Ook bevindt zich in
de directe omgeving een voormalige glastuinbouwbedrijf (Veerweg 22 en overzijde
Veerweg) en een grondgebonden agrarisch bedrijf (Veerweg 20).
De bibliotheek en praktijk betreffen categorie 1-inrichtingen waaraan een indicatieve milieuzone van 10 meter verbonden is. De afstand tot (de gevel van) de nieuwe
woningen bedraagt meer dan 10 meter. Deze inrichtingen vormen dan ook geen
belemmering voor de gewenste ontwikkeling op deze locatie.
Een basisschool betreft een categorie 2-inrichting waaraan een indicatieve milieuzone van 30 meter verbonden is. Voor basisscholen geldt dat deze zone hoofdzakelijk
bepaald is op basis van het aspect ‘geluid’. Hiermee wordt in dit kader hoofdzakelijk
stemgeluid bedoeld.
In het kader van het Activiteitenbesluit wordt menselijk stemgeluid op schoolpleinen
bij primair onderwijs en bij een kinderdagverblijf vanaf 1 januari 2010 buiten beschouwing gelaten bij de toetsing. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen niet
zouden kunnen buiten spelen, omdat anders de geluidsnormen overschreden zouden worden.
Voor nieuwe situaties (zoals nieuwe woningen bij een schoolplein) moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel een akoestische afweging gemaakt
worden. Dat menselijk stemgeluid op schoolpleinen of bij kinderdagverblijven in het
milieuspoor niet wordt getoetst, wil niet zeggen dat het in het ruimtelijke spoor
aanvaardbaar is. Immers, het is niet zo dat menselijk stemgeluid van spelende kinderen in bepaalde situaties (bijvoorbeeld een omsloten speelplaats) geen hinder kan
veroorzaken. Het ontbreekt echter in het milieuspoor aan maatschappelijk aanvaardbare oplossingen. Juist in het RO-spoor kan door goede stedenbouwkundige
oplossingen ernstige hinder door stemgeluid van spelende kinderen voorkomen
worden.
Voor onderhavige situatie geldt dat de nieuwe woningen voorzien zijn langs de
Veerweg. Gemeten vanaf de grens van het schoolplein en rekening houdend met de
ligging van het bouwvlak voor de nieuw woningen, geldt dat de nieuwe woningen
op een minimale afstand van circa 20 meter van het schoolplein zijn voorzien. In
principe is dit binnen de genoemde zone van 30 meter. De onderwijslocatie zal ter
Hoofdstuk 4
51
plaatse echter, als onderdeel van het Masterplan Arcen, Velden en Lomm verplaatst
worden naar de nieuwe BMV in het oosten van Velden. De vrijgekomen schoollocatie is in het Masterplan aangewezen als woningbouwlocatie. Als gevolg hiervan
wordt een nader akoestisch onderzoek naar de bestaande schoollocatie niet noodzakelijk geacht.
Verder geldt dat in de omgeving van de schoollocatie reeds bestaande woningen
dichterbij deze inrichting gelegen zijn dan de geprojecteerde nieuwbouw. De bestaande woningen zijn derhalve reeds maatgevend wat betreft milieugebruiksruimte van de inrichting.
Het glastuinbouwbedrijf aan de Veerweg 22 is niet meer in bedrijf. Voor deze locatie is op 29 september 2010 een bestemmingsplan vastgesteld dat woningbouw ter
plaatse mogelijk maakt. Het uitvoeren van nieuwe (agrarische) bedrijfsmatige activiteiten op de locatie is derhalve niet meer mogelijk. Deze voormalige inrichting
vormt derhalve geen belemmering voor de planontwikkeling.
Aan de Paaweg 20 is een agrarisch grondgebonden bedrijf gelegen waar voorheen
sprake was van een pluimveehouderij. In het kader van voorziene nieuwbouw aan
de Veerweg 22, grenzend aan deze locatie, is in het daartoe opgestelde bestemmingsplan ‘Veerweg 22 van de gemeente Arcen en Velden’ het volgende opgenomen in zake deze voormalige pluimveehouderij: “Door de opheffing van de pluimveehouderij vormt het bedrijf geen belemmering voor de geplande woningen. De
afstand tot het voormalig grondgebonden agrarische bedrijf bedraagt ruim 50 meter waardoor geen belemmeringen zijn om de woningbouw te realiseren.”.
Er wordt derhalve ook voor onderhavige locatie, welke op grotere afstand ligt dan
het plangebied aan de Veerweg 22, van uit gegaan dat de voormalige pluimveehouderij geen belemmering vormt.
Locatie Hinsbeckerweg
Nabij de locatie aan de Hinsbeckerweg bevindt zich aan de Postweg 61 een grondgebonden agrarisch bedrijf in de vorm van een kwekerij met kas. Dit betreft een
categorie 2-inrichting met een indicatieve milieuzone van 30 meter. De nieuwe
woonbestemming is gelegen binnen deze zone. De toekomstige woningen, gezien
de opgenomen bouwregels, echter niet. In dat kader kan voor de woningen dan ook
uitgegaan worden van een goed woon- en leefklimaat.
Gezien de bestaande tussenliggende woning aan de Postweg 61a vormen de nieuwe
woningen ook geen belemmering voor het bedrijfsmatig functioneren van het betreffende bedrijf.
Conclusie
De nieuwe woningen vormen geen belemmering voor de bedrijfssituatie van in de
omgeving aanwezige inrichtingen en in de nieuwe woningen kan uitgegaan worden
van een goed woon- en leefklimaat.
52
Hoofdstuk 4
4.1.5 Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin8
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen vloeit de verplichting
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het nieuwe externe veiligheidsbeleid inzake transportleidingen (AMvB Buisleidingen) is in werking getreden op 1 januari 2011, waarbij de huidige circulaires zijn
komen te vervallen. In het handboek ‘Buisleiding in bestemmingsplannen’ is aangegeven hoe om dient te worden gegaan met buisleidingen in bestemmingsplannen.
Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de
weg en het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang
en samenstelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De
overheid is voornemens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die worden aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het
landelijke Basisnet is dat een plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld.
De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2013 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’. Deze wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en
enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) treedt medio 2014 in werking.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoor-6
lijn etc.), waarbij de 10 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de maatgevende grenswaarde is.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
8
Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel als mogelijk aan op het Bevi. De laatste wijziging is in werking getreden op 31 juli 2012.
Hoofdstuk 4
53
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording (géén norm).
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van
groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen
aan) de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer van gevaarlijke
stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn onder andere woningen, scholen, zieken9
huizen, hotels, restaurants .
Risicovolle activiteiten
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het
plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.
Externe veiligheid in en rondom het plangebied
In onderhavig plangebied worden kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen gerealiseerd. Er moet daarom getoetst worden aan het
aspect groepsrisico en plaatsgebonden risico.
Risicovolle inrichtingen
Locaties Velden
Op een afstand van circa 400 meter vanaf de bestaande woning aan de Vorstweg 53
(welke de meest nabij gelegen woning van de twee locaties in Velden is) is aan de
Oude Venloseweg 32 LPG-tankstation van Lin gelegen. Voor het LPG-vulpunt geldt
een plaatsgebonden risicocontour van 25 meter. Het invloedsgebied van deze inrichting bedraagt 150 meter. In de bestaande situatie is geen sprake van overschrijding van het groepsrisico.
Gezien de afstand tot dit LPG-tankstation, alsmede de bestaande situatie, waarin
reeds sprake is van een woonhuis, vormt deze inrichting geen belemmering voor de
planontwikkeling.
9
Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
54
Hoofdstuk 4
Locatie Hinsbeckerweg
In de omgeving van het plangebied (binnen een minimale afstand van 1 kilometer)
bevinden zich geen risicovolle inrichtingen.
Geconcludeerd kan worden dat het plangebied niet gelegen is binnen het invloedsgebied voor opslag van gevaarlijke stoffen.
Uitsnede Risicokaart Nederland locaties Velden
Hoofdstuk 4
55
Uitsnede Risicokaart Nederland locatie Venlo
Risicovolle transportroutes
Railverkeer
• Locaties Velden
Het plangebied is volgens de Belemmeringskaart externe veiligheid van de gemeente niet gelegen in het invloedsgebied voor toxisch gas via vervoer per spoor.
Geconcludeerd kan worden dat het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor geen
belemmering vormt voor de planontwikkeling.
• Locatie Hinsbeckerweg
Op enige afstand in westelijk richting van het plangebied is het emplacement Venlo
gelegen. Voor het emplacement in Venlo (Prorail) is een QRA uitgevoerd. Het invloedsgebied van de gerangeerde gevaarlijke stoffen op het emplacement is 3.000
meter. Het plangebied is gelegen binnen dit invloedsgebied. De plaatsgebonden
risicocontour van het emplacement is niet over kwetsbare objecten gelegen.
Uit de risicokaart blijkt dat er in de bestaande situatie geen overschrijding van de
oriëntatiewaarde plaatsvindt.
56
Hoofdstuk 4
Wegverkeer
• Locaties Velden
In de ‘Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen’ wordt aangegeven dat
binnen 200 meter van een weg het groepsrisico betrokken moet worden. De ontwikkeling vindt niet plaats binnen 200 meter van belangrijke doorgaande routes
voor gevaarlijke stoffen. De meest nabij gelegen route voor transport van gevaarlijke stoffen (N271) is gelegen op een afstand van circa 250 meter tot de locatie Veerweg-Paaweg (de locatie Vorstweg bevindt zich op nog grotere afstand).
Uit de Belemmeringskaart van de gemeente Venlo blijkt dat alleen het plangebied
aan de Veerweg-Paaweg binnen het invloedsgebied van deze weg is gelegen. Gezien echter de afstand tot de weg kan volgens het externe veiligheidsbeleid van de
gemeente uitgegaan worden van een standaard verantwoording. Deze standaard
verantwoording is opgenomen in bijlage 1.
Geconcludeerd kan worden dat het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, met
inachtneming van de voorwaarden uit bijlage 1, geen belemmering vormt voor de
ontwikkeling.
• Locatie Hinsbeckerweg
De locatie Hinsbeckerweg is gelegen op een afstand van circa 500 meter van de Klagenfurtlaan. De Klagenfurtlaan kent een plaatsgebonden risicocontour van 9 meter.
De overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bedraagt < 0,1 maal de oriënterende waarde. Gezien de afstand tot deze weg is deze locatie niet gelegen binnen
de plaatsgebonden risicocontour of het invloedsgebied voor vervoer van gevaarlijke
stoffen over deze weg, zo blijkt ook uit de Belemmeringskaart.
Hoofdstuk 4
57
Uitsnede Belemmeringskaart externe veiligheid gemeente Venlo locaties Velden
58
Hoofdstuk 4
Uitsnede Belemmeringskaart externe veiligheid gemeente Venlo locatie Venlo
Water
Het basisnet water bestaat uit een kaart met alle vaarwegen van CEMT klasse II en
hoger.
• Rood: belangrijke toegangen naar zeehavens.
• Zwart: belangrijke binnenvaarwegen.
• Groen: minder belangrijke vaarwegen.
De Maas is aangemerkt als zwarte vaarweg: een belangrijke binnenvaarweg. Wat
betreft de gebruiksruimte bij zwarte vaarwegen geldt dat de plaatsgebonden risicocontour niet buiten de waterlijn komt.
Hoofdstuk 4
59
Wat betreft het plasbrandaandachtsgebied geldt een afstand van 25 meter landinwaarts vanaf de waterlijn en in uiterwaarden van vrijstromende rivieren. Het plangebied bevindt zich niet binnen deze zone.
Geconcludeerd kan worden dat het plangebied niet is gelegen binnen het invloedsgebied van vervoer van gevaarlijke stoffen over het water.
Leidingen
• Locaties Velden
Direct ten zuiden van de locatie Vorstweg bevindt zich een 36" ruwe olieleiding van
de Rotterdam-Rijn-Pijpleiding. De plaatsgebonden risicocontour van deze leiding
bedraagt 33 meter. In een strook van 10 meter geldt een absoluut bouw- en inwerkingverbod. In deze zone vindt geen nieuwbouw plaats. Ook is de woning aan de
Vorstweg niet gelegen binnen de plaatsgebonden risicocontour van 33 meter. Omdat er sprake is en blijft van één bestaande woning in dit plandeel, is een nadere
toetsing aan het groepsrisico niet aan de orde.
In het kader van de op de locatie Vorstweg opgenomen wijzigingsbevoegdheid naar
een woonbestemming is als voorwaarde opgenomen dat voldaan dient te worden
aan het externe veiligheidsbeleid.
• Locatie Hinsbeckerweg
Bij de locatie Hinsbeckerweg bevindt zich op een afstand van circa 500 meter het
pompstation van de Rotterdam- Rijn-Pijpleiding aan de Herungerberg. Voor deze
inrichting geldt volgens de Risicokaart een plaatsgebonden risicocontour van 270
meter. Het plangebied is niet gelegen binnen deze contour. Inzake het groepsrisico
vindt in de bestaande situatie geen overschrijding van de oriëntatiewaarde plaats.
Geconcludeerd kan worden dat het plangebied geen belemmering ondervindt van
het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen.
Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat vanuit het aspect externe veiligheid, met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in bijlage 1, geen belemmeringen bestaan voor de realisatie van onderhavig initiatief.
4.2 Natuurwaarden
Blijkens de kaart ‘Groene waarden’ van het POL 2006 (actualisatie 2011) komen in
het plangebied geen bijzondere beschermde natuurlijke en/ of landschappelijke
waarden voor, zoals vastgelegd in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG) of Natura 2000-gebied.
60
Hoofdstuk 4
Wel geldt dat ter hoogte van het plangebied aan de Hinsbeckerweg en de Hinsbeckerweg zelf een oude en cultuurhistorisch waardevolle houtwal, met (meerstammige) eikenbomen en struiken ligt. Deze houtwal dient in stand gehouden te worden
en waar mogelijk versterkt te worden. De houtwal zelf ligt niet in het plangebied.
De noodzakelijke inritten in dit gebied dienen als gevolg hiervan zodanig gesitueerd
te worden dat bomen met een stamomvang van 60 cm en meer, zoveel mogelijk
gespaard worden. Alle percelen zijn als gevolg hiervan te ontsluiten door de houtwal, zonder dat daarvoor bomen gekapt moeten worden.
Locatie bestaande houtwal en te versterken deel
Hinsbeckerweg met houtwal
Conclusie
De ontwikkeling heeft geen consequenties voor de natuurlijke en/ of landschappelijke waarden in de omgeving van het plangebied.
Inzake de landschappelijke inpassing van de kavels en inritten aan de Hinsbeckerweg wordt verwezen naar het hierover reeds gestelde in paragraaf 2.2. De verankering van deze inpassing vindt plaats via een voorwaardelijke bepaling in de planregels.
4.3 Flora en fauna
Wettelijke gebiedsbescherming
De planlocaties liggen buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden. Gezien de afstand en de beperkte omvang van de ontwikkelingen hoeft in het plan geen rekening gehouden te worden met wettelijke gebiedsbescherming.
Planologische gebiedsbescherming
De planlocaties liggen geheel buiten de provinciale groenstructuur, zoals deze is
vastgesteld in het POL. Door de ontwikkeling zullen geen wezenlijke kenmerken van
Hoofdstuk 4
61
de provinciale groenstructuur worden aangetast. In de planvorming voor het gebied
hoeft geen rekening gehouden te worden met planologische bescherming van natuurwaarden.
Soortbescherming (Flora- en faunawet)
Vaatplanten
Tijdens het veldbezoek op 5 augustus 2014 zijn geen beschermde soorten aangetroffen binnen de planlocaties Veerweg- Paaweg en Hinsbeckerweg. Het graslandperceel langs de Veerweg-Paaweg betreft voedselrijk en soortenarm productiegrasland.
Het graslandperceel langs de Hinsbeckerweg betreft matig voedselrijk grasland met
opgaande ruigtekruiden. Voor uit de omgeving bekend zijnde beschermde soorten
(op basis van provinciale karteringsgegevens) zoals rapunzelklokje, wilde marjolein
en lange ereprijs is deze locatie weinig geschikt (deze zijn tijdens gericht speuren
ook niet aangetroffen binnen het plangebied).
Conclusie: Negatieve effecten voor planten worden uitgesloten.
Grondgebonden zoogdieren
Binnen het plangebied kunnen enkele algemeen beschermde soorten grondgebonden zoogdieren voorkomen zoals mol, veldmuis en haas, zogenaamde tabel 1 soorten uit de Flora- en faunawet. Tijdens het veldbezoek op locatie Hinsbeckerweg is
gericht gelet op het voorkomen van de strenger beschermde soort das (soort uit
tabel 3 van de Flora- en faunawet). Aanwijzingen omtrent het voorkomen van deze
soort zijn niet gevonden. Wel bevonden zich binnen het plangebied en onder de
omheining wissels en onderdoorgravingen van konijnen (waarschijnlijk bevinden
zich enkele verblijfplaatsen in de ruigtestrook direct langs de oostzijde van het
plangebied).
Voor soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algehele vrijstelling bij
ruimtelijke ontwikkeling met inachtneming van de zorgplicht. In het kader van de
zorgplicht zijn echter geen specifieke maatregelen noodzakelijk.
Conclusie: Negatieve effecten voor grondgebonden zoogdieren worden uitgesloten.
Vleermuizen
In de omgeving van de planlocaties zijn vleermuizen te verwachten. Ten aanzien van
de ontwikkeling zullen geen bomen gekapt worden (de dikkere eiken langs de
Postweg blijven gehandhaafd). Daarnaast is er geen bebouwing aanwezig binnen de
planlocaties behoudens een klein schuurtje op locatie Hinsbeckerweg wat ongeschikt is als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Negatieve effecten voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn uitgesloten.
De eikenrij langs de Postweg is geschikt als (onderdeel van een) vliegroute voor
vleermuizen. Aangezien dit lijnvormige element behouden blijft zijn negatieve effecten voor vliegroutes van vleermuizen uitgesloten.
62
Hoofdstuk 4
De planlocaties kunnen onderdeel uitmaken van foerageergebied van vleermuizen.
Met de ontwikkeling zal geen van essentieel belang zijnd foerageergebied voor
vleermuizen verloren gaan. Negatieve effecten voor foerageergebied van vleermuizen zijn uitgesloten.
Conclusie: Negatieve effecten voor vaste verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen zijn uitgesloten.
Vogels
Binnen en nabij de planlocaties zijn hooguit enkele broedende vogelsoorten te verwachten zoals merel en houtduif in de eiken en enkele struiken op de locatie Hinsbeckerweg en kievit en scholekster op locatie Veerweg-Paaweg. Voor de voorgenomen ontwikkeling zal vegetatie worden weggehaald. De nesten van vogelsoorten
die hierin kunnen broeden zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat
deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de
praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Voor de meeste vogelsoorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Door het
verwijderen van vegetatie en grondverzet buiten de broedperiode (begin maarthalf augustus) uit te voeren, wordt het risico op overtreding van de Flora- en faunawet voor deze vogelsoorten sterk verminderd.
De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de
Flora‐ en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien
op een locatie geen broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mag de aanwezige vegetatie ook tijdens het broedseizoen verwijderd worden.
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook de functionele leefomgeving beschermd is, zoals foerageergebied) komen in de omgeving van de planlocatie Veerweg-Paaweg voor in de wijk ten oosten van het perceel. Deze locatie zal
grofweg voor de helft graslandperceel blijven en met de inrichting van het overige
deel van de locatie met bebouwing en tuin zal het plangebied waarschijnlijk meer
geschikt raken voor huismus.
De planlocaties kunnen tevens onderdeel van het foerageergebied vormen voor in
de omgeving broedende soorten roofvogels, zoals buizerd. Naar verwachting zal
voldoende leefgebied in de omgeving (alsook binnen de planlocaties) voorhanden
blijven. Negatieve effecten voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn
uitgesloten.
Conclusie: Negatieve effecten voor vogels zijn uitgesloten indien buiten het broedseizoen gewerkt wordt of indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden, voorafgaand aan het broedseizoen potentiële broedlocaties ongeschikt ge-
Hoofdstuk 4
63
maakt zijn (en deze ongeschikt gehouden worden voor broedende vogels tijdens de
werkzaamheden).
Vissen, amfibieën en reptielen
Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezigheid van
vissen en van voortplantingsplaatsen van amfibieën binnen het plangebied kan
worden uitgesloten. Incidenteel voorkomen van enkele algemene soorten amfibieen, zoals bruine kikker en gewone pad in de vegetatie binnen de planlocaties kan
niet worden uitgesloten. Voor deze soorten geldt echter een algemene vrijstelling
van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen met inachtneming van de
zorgplicht. In het kader van de zorgplicht zijn echter geen specifieke maatregelen
noodzakelijk.
Reptielen
Voor reptielen, zoals de in de omgeving van Venlo voorkomende levendbarende
hagedis, hebben de planlocaties weinig waarde door het ontbreken van geschikt
habitat. Negatieve effecten zijn uitgesloten.
Beschermde ongewervelde diersoorten
Voor beschermde ongewervelde soorten hebben de planlocaties weinig waarde
door het ontbreken van geschikt habitat. Het voorkomen van strenger beschermde
ongewervelde soorten (tabel 2 en 3) is met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat
dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan hun leefomgeving stellen.
Locatie Vorstweg 53
De locatie Vorstweg 53 kenmerkt zich door de aanwezigheid van diverse glasopstanden. Deze glasopstanden worden (in de toekomst) gesloopt. De aanwezige
woonbebouwing en het omliggend erf/ tuin blijft als zodanig behouden.
Vanwege de aanwezige glasopstanden op de locatie Vorstweg 53 is dit plandeel
ongeschikt als leefgebied voor beschermde dieren en als groeiplaats voor beschermde planten.
Conclusie
Flora en fauna vormt geen belemmering, voor wat betreft vogels gelden de genoemde aandachtspunten ten aanzien van uitvoering van werkzaamheden.
4.4 Waterhuishouding
Beleidskader
Vanuit Rijks- en provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam
waterbeheer in de bebouwde omgeving. In december 2009 heeft het kabinet het
Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het
64
Hoofdstuk 4
Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer.
Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water.
Ook worden de maatregelen genoemd die hiertoe worden genomen.
Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal
Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december
2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
Vernieuwing in het provinciaal waterbeheer (POL2006) wordt gestalte gegeven door
onder andere een (grensoverschrijdende) stroomgebiedbenadering, een brongerichte aanpak, het solidariteitsprincipe (niet afwentelen) en het vooraf betrekken van
water bij ruimtelijke ontwikkelingen en afwegingen. Ook wordt ingezet op behoud
en herstel van ecologisch gezonde en veerkrachtige watersystemen: ecologisch gezond functionerende watersystemen die in staat zijn om het variërende aanbod en
de wisselende kwaliteit van water op een natuurlijke manier op te vangen. Dit wil
de provincie bereiken door de aan de watersystemen gebonden functies meer in
balans te brengen met variaties in de beschikbaarheid en kwaliteit van water.
Een van de strategische doelen ten aanzien van het provinciaal waterbeleid is ‘Herstel sponswerking’: het voorkomen van wateroverlast en watertekort in het regionale watersysteem, anticiperend op veranderende klimatologische omstandigheden.
Ambitie herstel sponswerking
De provinciale ambitie is het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en watertekort in het regionale watersysteem, conform het Waterbeleid 21ste eeuw
(WB21)/ Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voorkeursvolgorde van vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren en door meer ruimte voor water beschikbaar te
stellen, waarbij wordt geanticipeerd op veranderende klimatologische omstandigheden. Conform de afspraken uit het NBW wil de provincie in 2015 voldoen aan de
nog nader te bepalen en vast te stellen normen voor regionale wateroverlast, waarbij bij de bepaling van de aard en omvang van bij voorkeur te nemen brongerichte
maatregelen rekening wordt gehouden met 10% hogere piekafvoeren van beken
(met een herhalingstijd van T=50 jaar) vanwege de klimaatsverandering.
Op de langere termijn wil de provincie komen tot een reductie van de piekafvoeren
van 20%, teneinde de natuurlijke veerkracht verder te herstellen en daarmee toekomstige wateroverlast en watertekort tegen te gaan.
Vertaling van dit aangescherpte landelijk en provinciaal beleid naar gemeentelijk
beleid houdt op hoofdlijnen het volgende in: binnen nieuwe in- en uitbreidingsgebieden moet ‘slimmer’ en ‘creatiever’ met schoon hemelwater worden omgegaan.
Het principe van vasthouden bergen en afvoeren van hemelwater is hierbij van
Hoofdstuk 4
65
groot belang. Bij het uitwerken van ontwikkelingsplannen zal met dit uitgangspunt
zondermeer rekening moeten worden gehouden. Vertaald naar normen betekent
dit dat het hemelwater afkomstig van 60-80% van de verharde oppervlakken bij
nieuwbouw niet meer via de gemeentelijke riolering mag worden afgevoerd. Door
waterbeheerders is hierbij aangevuld dat in het algemeen moet worden uitgegaan
van 100% afkoppeling.
Keur waterschap Peel en Maasvallei
Op waterstaatswerken en watergangen (waterlopen) is de Keur van het Waterschap
Peel en Maasvallei van toepassing. In de Keur worden enkele handelingen in het
watersysteem beperkt, waaronder het lozen van water in het watersysteem en het
realiseren van werken c.q. bebouwing binnen de keurzones van een waterstaatswerk of watergang.
Kenmerken van het watersysteem
De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het plangebied (en
omgeving), kunnen het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de soorten van water die in het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn:
grondwater, oppervlaktewater, ecosysteem, hemel- en afvalwater.
Grondwater en bodem
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken voor de bouwlocaties Veerweg-Paaweg en
Hinsbeckerweg blijkt het volgende inzake grondwater en bodem:
• Locatie Veerweg-Paaweg
De stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg
(Provinciale Waterstaat Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) in west- noordwestelijke richting en bevindt zich op een hoogte van circa 14 m+ NAP. Circa 350 meter
ten westen van de onderzoekslocatie stroomt de Maas.
De ondergrond in het plangebied bestaat uit een matig fijn zwak tot matig siltig
grijs zand dat in sommige boringen grind bevat.
• Locatie Hinsbeckerweg
De maaiveldhoogte bedraagt circa 44 meter+NAP. De stroming van het freatisch
grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) in west-noordwestelijke richting en bevindt
zich op een hoogte van circa 30 m+ NAP. Dit komt overeen met een grondwaterstand van circa 14 meter beneden maaiveld.
De ondergrond in het plangebied bestaat uit een matig grof, matig tot sterk siltig
beigegrijs zand dat sterk grind houdend is.
66
Hoofdstuk 4
Bodemdoorlatendheid
• Locaties Vorstweg 53 en Hinsbeckerweg
Op de bodemdoorlatendheidskaart voor de gemeente Venlo is weergegeven dat de
bodemdoorlatendheid (de zogenaamde K-waarde) voor de locaties Vorstweg 53 en
Hinsbeckerweg overwegend 1,5 tot 10 m/dag bedraagt. Gronden met een dergelijke
k-waarde zijn te classificeren als zeer goed doorlatende grond. Infiltratie is heel
goed mogelijk. Een infiltratievoorziening in deze gebieden staat meestal droog en
loopt niet vaak over.
• Locatie Veerweg-Paaweg
Voor de locatie Veerweg-Paaweg geldt dat er sprake is van een bodemdoorlatendheid van 0,15 tot 0,45 m/dag. Bij dergelijke k-waardes is sprake van een redelijk
slecht doorlatende grond. Infiltratie is in deze gebieden meestal niet mogelijk, behalve wanneer sprake is van diepe grondwaterstanden (ca. 2 meter of dieper). Daarbij gaat het om de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). De infiltratievoorziening zal vaak water bevatten en zal regelmatig overlopen.
Uit het bodemonderzoek blijkt dat het grondwaterpeil op 0,6 m-mv gelegen is.
Hiermee zal in het kader van waterbergingsvoorzieningen rekening moeten worden
gehouden.
Grondwaterbescherming
Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Limburg.
Het plangebied is wel gelegen in de beschermingszone van de Venloschol. Deze is
als boringsvrije zone aangewezen, aangezien diepe boringen de natuurlijke geologische bescherming kunnen aantasten. In de Venloschol worden alleen (nieuwe)
diepe onttrekkingen voor menselijke consumptie via vergunningverlening toegestaan. Van dergelijke diepe onttrekkingen is als gevolg van onderhavige ontwikkeling geen sprake.
Oppervlaktewater
In het plangebied zelf is geen primair oppervlaktewater aanwezig. In de toekomst
zal hier ook niet in worden voorzien.
Direct grenzend aan de locaties in Velden bevinden zich primaire en secundaire watergangen. Grenzend aan de westzijde van de locatie Vorstweg 53 bevindt zich een
zijtak van de Veldense Hovenslossing. Dit betreft een primaire watergang, zonder
specifiek ecologische functie. Ter bescherming van deze watergang is in onderhavig
bestemmingsplan rekening gehouden met een beschermingszone van 5 meter.
Ten noorden van het perceel Veerweg-Paaweg bevindt zich de Stappersrietlossing.
Dit betreft een secundaire watergang waaraan verder geen beschermingszone gekoppeld is. Aangezien deze lossing niet in het plangebied zelf gelegen is, hoeft
hiermee in het plan verder geen rekening gehouden te worden.
Hoofdstuk 4
67
In en rondom de locatie Hinsbeckerweg zijn geen primaire of secundaire watergangen gelegen.
68
Hoofdstuk 4
Uitsnede leggerkaart locaties Vorstweg en Veerweg-Paaweg Waterschap Peel en Maasvallei
Hoofdstuk 4
69
Ecosystemen
Het plangebied ligt niet in een bijzonder droog of nat ecosysteem. Tevens is het niet
gelegen in een hydrologisch gevoelig natuurgebied.
Afvalwater
Het vuilwater van de nieuwe ontwikkeling zal via een nieuw stelsel naar het aanwezige gemeentelijke stelsel worden geleid.
Hemelwater
Ten behoeve van de individuele bouwkavels zal voorzien worden in een infiltratievoorziening op eigen perceel voor het afkoppelen van hemelwater.
Conform de richtlijnen van Waterschap Peel en Maasvallei dienen infiltratievoorziening(en) met een overloop op eigen terrein gedimensioneerd te worden op een bui
die eens in de 10 jaar voorkomt en waarbij 50 mm neerslag valt. Daarnaast mag een
bui die eens in de 100 jaar voorkomt en waarbij 84 mm valt, geen overlast voor derden veroorzaken.
Een infiltratievoorziening met overloop op openwater moet daarnaast voldoen aan
de volgende eisen van het waterschap: boven de infiltratievoorziening moet een
dynamische buffer gerealiseerd worden waarin een bui van 50 mm (T=10) kan worden geborgen. Daarboven wordt gevraagd een waakhoogte van ongeveer 0,5 meter
te hanteren. Bij een bui van 62,5 mm (T=100) mag de voorziening tot aan de rand
gevuld zijn.
De richtlijnen, zoals hierboven beschreven, worden in acht genomen, bij de aanleg
van de infiltratievoorzieningen. Er zijn nu nog geen concrete bouwplannen bekend,
zodat er nog geen verdere dimensionering aangegeven kan worden. De inhoud van
de infiltratievoorziening zal bepaald worden aan de hand van de oppervlakte van
de bebouwing en verharding x 84 mm/ 1000 en, indien nodig, rekening houdend
met de dynamische buffer en waakhoogte.
Door deze wijze van hemelwaterbehandeling ontstaat er geen wateroverlast voor
derden.
Voor de locatie Vorstweg 53 geldt daarbij dat er sowieso een verbetering van de
waterhuishoudkundige situatie op zal treden. Als gevolg van de sloop van de kassen
zal er namelijk meer hemelwater natuurlijk kunnen infiltreren in het gebied.
Waterkwaliteit
Ten aanzien van de waterkwaliteit zijn er een aantal aspecten om in acht te nemen:
• af te koppelen dakoppervlakken mogen niet worden vervaardigd van uitlogende bouwmaterialen. Uitlogende materialen als lood, koper en zink worden niet
toegepast bij deze ontwikkeling;
• af te koppelen verhardingen (parkeervoorzieningen en wegen) kunnen verontreinigingen bevatten. Door tussenkomst van olie-/ slibafscheidende kolken, of
70
Hoofdstuk 4
een voldoende brede bermpassage dient de kwaliteit van het afgevoerde hemelwater te worden gewaarborgd.
Overleg waterbeheerder
Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat kleine ruimtelijke plannen
niet meer voor een wateradvies naar het watertoetsloket hoeven te worden verstuurd (brief waterschap 18 oktober 2006). Hiervoor is een bovengrens ingesteld van
2.000 m² nieuw verhard oppervlak. Dit geldt voor zowel bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, als bijvoorbeeld ruimtelijke onderbouwingen, mits het plangebied
niet binnen een (door het Waterschap aangegeven) speciaal aandachtsgebied valt.
Wat betreft onderhavig plangebied bedraagt de toename van nieuw verhard oppervlak per saldo minder dan 2.000 m². Gezien de ligging van een deel van het plan
nabij een watergang is een advies van het waterschap benodigd. Vanwege de ligging van een deel van het plan in het stroomvoerend rivierbed is een advies van
Rijkswaterstaat aan de orde.
Conclusie
In het kader van de planontwikkeling bestaan naar verwachting geen knelpunten
tussen grondgebruik, bestemmingen of waterhuishoudkundige functies in relatie tot
waterbeheer. Er zijn daarom geen negatieve consequenties te verwachten ten aanzien van de waterhuishouding.
4.5 Verkeerskundige aspecten
De nieuwe woningen worden rechtstreeks, middels diverse nieuwe inritten, ontsloten op de aangrenzende wegen (Hinsbeckerweg en Veerweg). Deze wegen zijn berekend op een geringe toename van het aantal verkeersbewegingen ter plaatse.
Middels deze wegen is ook op een relatief eenvoudige en veilige wijze het regionaal
verbindende wegennetwerk bereikbaar.
Voor de locatie Vorstweg 53 wijzigt er niets aan de bestaande ontsluitingsmogelijkheden van het perceel. Omdat ter plaatse sprake is van bedrijfsbeëindiging zal de
verkeersaantrekkende werking naar deze locatie afnemen.
De betreffende woonkavels zijn dusdanig groot dat op eigen terrein voldoende
ruimte aanwezig is voor het kunnen parkeren van tenminste twee auto’s. De openbare weg hoeft als gevolg hiervan derhalve niet belast te worden met geparkeerde
voertuigen.
Conclusie
De verschillende locaties zijn goed bereikbaar. Een eventuele geringe toename van
het aantal verkeersbewegingen ter plaatse is, gezien het karakter van de omgeving,
aanvaardbaar. Er kan op eigen terrein voldaan worden aan de parkeerbehoefte.
Hoofdstuk 4
71
4.6 Leidingen en infrastructuur
Direct ten zuiden van de locatie Vorstweg 53 bevindt zich een 36" ruwe olie leiding
van de Rotterdam-Rijn Pijpleiding. De plaatsgebonden risicocontour van deze leiding
bedraagt 33 meter. In een strook van 10 meter geldt een absoluut bouw- en inwerkingverbod (belemmerende strook) welke zich bevindt op 5 meter aan weerszijden
van de leiding vanuit het hart van de leiding gemeten.
De beschermingszone van deze leiding is opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. In paragraaf 4.1.5. heeft reeds een toetsing van de ontwikkeling aan deze leiding plaatsgevonden.
Voor het overige zijn er op of in de directe omgeving van het plangebied op basis
van de vigerende bestemmingsplannen en de risicokaart van de provincie Limburg,
geen leidingen gelegen die een zodanige bescherming behoeven, dat zij voorzien
dienen te zijn van een bestemmingsplanplichtige beschermingszone.
4.7 Archeologie
De gemeente Venlo heeft in het kader van het gestelde in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg een archeologische advieskaart en een daaruit voortvloeiende archeologische beleidskaart (2007) opgesteld. Op deze kaart zijn de plangebieden in Velden niet opgenomen, gezien de ligging binnen de voormalige gemeentegrens van Arcen en Velden.
De locatie Vorstweg 53 is volgens de geactualiseerde archeologische beleidskaart
(ABK) van de gemeente Venlo overwegend gesitueerd in een zone met hoge of
middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In deze zone geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 500 m² én dieper dan 40 cm - maaiveld.
De locatie Veerweg-Paaweg is volgens de geactualiseerde archeologische beleidskaart ABK van de gemeente Venlo overwegend gesitueerd in een zone aangeduid
als AMK-terrein, overig. In deze zone geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter
dan 100 m² én dieper dan 40 cm - maaiveld. Voor een klein gedeelte ligt het plangebied in een zone met een hoge of middelhoge verwachtingswaarde.
De locatie Hinsbeckerweg is volgens de geactualiseerde archeologische beleidskaart
ABK van de gemeente Venlo overwegend gesitueerd in een zone met lage archeologische verwachtingswaarde. In deze zone geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen
groter dan 5.000 m² én dieper dan 40 cm - maaiveld. Aangezien het te bebouwen
oppervlak kleiner dan 5.000 m² is, is nader onderzoek in dit gebied niet aan de orde.
Ter plaatse van de te roeren gronden met directe bouwtitels, gelegen in een zone
met middelhoge of hoge verwachtingswaard of in een AMK-terrein, overig, zijn
door Aeres Milieu archeologische bureau- en verkennende onderzoeken uitgevoerd.
72
Hoofdstuk 4
10
Bureau en veldonderzoek locatie Paaweg-Veerweg
Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke
verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens een
waardestelling en adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld.
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied
en geografische ligging moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een
lage archeologische verwachting geldt voor archeologische resten uit de hele prehistorie. De zone zal na de verlanding van de meander een zeer ongunstige locatie zijn
geweest voor bebouwing of andere activiteiten. Dit beeld kan worden doorgetrokken tot de late middeleeuwen. In de directe omgeving zijn gunstigere locaties voor
bewoning. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kern van Velden op het hoger
gelegen Maasterras is gesitueerd. Vanaf de late middeleeuwen ontwikkelt Velden
zich langzaam en kan het belang van de Veerweg niet worden uitgesloten als verbindingsroute naar de overzijde van de Maas. Langs dergelijke routes kunnen offsite fenomenen voorkomen zoals het oprichten van tijdelijke onderkomens (kampementen, latrines, etc.) of langduriger bouwwerken (zoals herbergen, pleisterplaatsen, etc.). Derhalve geldt voor de late middeleeuwen een middelhoge verwachting. De geleidelijke ontwikkeling van Velden zet zich voort in de nieuwe tijd. Dit
valt ook op te maken uit de beschikbare kaartgegevens. Rond 1800 lijkt er ter plaatse van het plangebied sprake te zijn van een woning. Het is niet duidelijk of deze
woning een aanwijzing is voor eerdere bewoning behorend tot middeleeuws Velden, echter kan hierdoor wel een hoge verwachting voor de nieuwe tijd worden
geschetst.
Het plangebied zal vermoedelijk altijd een minder aantrekkelijk deel van het landschap geweest zijn door de natte aard van de bodem. De bodem in het noordelijke
deel van het gebied bestaat uit een A-C profiel waarbij eventuele resten zullen zijn
opgenomen in het cultuurdek. Er zijn in dit dek geen aanwijzingen aangetroffen
voor het voorkomen van dergelijke resten. Het zuidelijke deel lijkt minder intensief
bewerkt, hier is een deel van een slecht ontwikkeld bodemprofiel waargenomen.
Rondom boring 3 lijken de resten aanwezig van een op de historische kaarten waargenomen woning uit het begin van de 19e eeuw. Naast baksteenresten en houtskool zijn geen aanwijzingen aangetroffen die een datering kunnen opleveren (hoewel dit niet tot de strekking van het onderzoek behoort). De resten zijn op zeer geringe diepte te verwachten, waardoor ze binnen het bereik van de ploeg liggen. De
resten zullen in het verleden dan ook zijn verstoord door dergelijke werkzaamheden. Het is echter niet duidelijk in welke mate dit een verstoring van de mogelijk
10
Aeres Milieu, Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek door middel van
boringen Plan Maasdal Velden plangebied Paaweg – Veerweg te Velden, projectnummer AM12338-2, d.d.
18 september 2014
Hoofdstuk 4
73
aanwezige resten tot gevolg heeft gehad. Het verdient derhalve de aanbeveling een
vervolgonderzoek uit de voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek
Voor het overige terreindeel luidt het advies dat verder archeologisch onderzoek
niet noodzakelijk wordt geacht.
Conclusie/ Selectiebesluit
Het selectiebesluit luidt in eerste instantie dat vervolgonderzoek dient plaats te vinden in de vorm van proefsleuven. Met name de gronden rondom boring 3 zijn
waardevol. Boring 3 is gelegen aan de zijde van de Veerweg, nabij de bestaande
bebouwing. Hier zal worden voorzien in nieuwe hoofdbebouwing.
In verband met de noodzakelijke ophoging van het terrein aan deze zijde, zal er
geen sprake zijn van een verstoring beneden maaiveld. Aan de maximale verstoringsdiepte van 50 cm onder maaiveld uit de archeologische dubbelbestemming kan
derhalve voldaan worden. Het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek op de locatie wordt dan ook niet noodzakelijk en effectief geacht. Er kan worden volstaan
met het opnemen van de eerder genoemde archeologische dubbelbestemming.
11
Bureau en veldonderzoek locatie Postweg-Hinsbeckerweg
Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke
verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens een
waardestelling en adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld.
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied
en geografische ligging moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een
lage verwachting geldt voor de hele prehistorie. Hoewel het plateau toegankelijk is
geweest, zullen er interessantere locaties in de directe omgeving zijn geweest. Hierbij kan met name gedacht worden aan de gradiënt zones dichter bij de Maas. Dat
het plangebied minder interessant is geweest kan worden doorgetrokken naar de
daarop volgende perioden. Naast de interessantere locaties in de directe omgeving
zijn de aanwezige akkereerdgronden een indicatie dat het gebied een relatief arme
bodem had. Ook de grondwaterstand zal een negatief effect hebben gehad, het
aanwezig grove zand zal voor een te sterke drainage hebben gezorgd waardoor het
gebied niet rendabel zal zijn geweest voor akkerbouw. Uit de waarnemingen, onderzoeken en bekende monumenten uit de omgeving kan een beeld worden geschetst van een relatief leeg gebied. Dit beeld verandert pas aan het einde van de
middeleeuwen. Met de aanleg van de landweer ter plaatse neemt de verwachting
voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd toe tot hoog.
Het plangebied heeft een vrij verstoorde aard, wat gekoppeld kan worden aan de
akkereerdgronden die binnen het plangebied aanwezig zijn. Archeologische resten,
11
Aeres Milieu, Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek door middel van
boringen Postweg – Hinsbeckerweg te Venlo, projectnummer AM12338-3, d.d. 18 september 2014
74
Hoofdstuk 4
met uitzondering van diepere sporen, zullen zijn opgenomen in dit dek. In boring 6
zijn mogelijk de overblijfselen van de landweer aangetroffen in de vorm van een
begraven podzolprofiel. De landweer kan min of meer als vindplaats worden beschouwd. Bij de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied blijft een zone van
15 meter vanaf de Hinsbeckerweg onbebouwd en blijft als groenstrook/ houtwal
ingericht. In principe biedt dit in combinatie met een archeologische dubbelbestemming als vindplaats voldoende waarborg om de voormalige noordelijke wal van
de landweer als archeologisch object te behouden. Verder archeologisch onderzoek
wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. Wenselijk is wel om bij eventuele nog aan
te leggen ondergrondse infrastructuur vanaf de Hinsbeckerweg archeologische
waarnemingen te verrichten. De archeologische dubbelbestemming in het bestemmingsplan kan dit waarborgen. De rest van het perceel kan archeologisch worden
vrijgegeven.
Conclusie/ selectiebesluit
Overeenkomstig advies van het bevoegd gezag is ten behoeve van de bescherming
van de beoogde landweer een passende dubbelbestemming opgenomen. Deze dubbelbestemming beperkt zich tot de gronden gelegen buiten het bouwvlak. De
nieuwbouw heeft derhalve geen belemmering voor het behoud van de landweer/
archeologische waarden ter plaatse.
Conclusie
De uitgevoerde archeologische onderzoeken zijn als afzonderlijke bijlagen bij dit
bestemmingsplan raadpleegbaar.
Voor de locatie Vorstweg 53 is, aangezien er momenteel uitsluitend sprake is van
een herbestemming van bedrijfs- naar burgerwoning, geen onderzoek uitgevoerd.
Gezien de opgenomen wijzigingsbevoegdheid is, conform gemeentelijk beleid, wel
een passende dubbelbestemming voor de locatie opgenomen.
4.8 Cultuurhistorie
Blijkens de Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg van de provincie Limburg is in
het plangebied geen sprake van waardevolle cultuurhistorische elementen. Wel is
grenzend aan het plangebied de beoogde landweer langs de Hinsbeckerweg aangegeven. Dit blijkt ook uit de concept Cultuurhistorische atlas Venlo.
Dit monument wordt in historische bronnen vermeld als daterend uit 1467. Dergelijke landweren kunnen kilometers lang zijn. Het is niet duidelijk hoe deze landweer is
begrensd, maar op basis van de ligging volgt de landweer de Hinsbeckerweg. Over
het concept landweer is relatief weinig bekend en het aantal aangetroffen resten is
beperkt. Ook de definitie van een landweer is niet eenduidig te beschrijven. In het
Hoofdstuk 4
75
kort kan het worden gezien als een verdedigingswal gericht tegen militaire- of roofacties. Een landweer kan diverse verschijningsvormen hebben, een enkele wal met
gracht, een dubbele wal met gracht, al dan niet met aangeplante begroeiing, maar
ook een brede strook met palenrijen kunnen gezien worden als landweer. De omgeving van Venlo heeft echter diverse landweren. In 1432-33 werden de bestaande
landweren vernieuwd en ten oosten van de stad, in 1444, op de heide een nieuwe
landweer aangelegd. Hier werden ook de bewoners van omliggende dorpen bij betrokken. De landweer op de heide werd mede mogelijk gemaakt door de bewoners
van Straelen, Herongen, Wankum en Kriekenbeek. Dat dit werken van een behoorlijke omvang waren blijkt uit de vermelding dat in 1456 op de donderdag na Pasen
“mitter gansen gemeyntten” werd gegraven.
De aanwezige bebouwing in het plan gebied is verder niet aangemerkt als een monument. Alle aangrenzende wegen zijn wel aangewezen als oude wegen van voor
1806.
Conclusie
In het kader van de voorziene sloop en nieuwbouw bestaan er vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen belemmeringen voor de planontwikkeling. De wegenstructuur
in de omgeving van de verschillende locaties wijzigt niet als gevolg van de ontwikkeling. Zoals in paragraaf 4.7 reeds beschreven is voor de beoogde ondergrondse
landweer een beschermende archeologische dubbelbestemming opgenomen.
4.9 Economische uitvoerbaarheid
Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploitatie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grex-wet is
bepaald dat de gemeente bij het vaststellen van een planologische maatregel waarin mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd worden, verplicht is maatregelen te
nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de
locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Deze verplichting vervalt indien de gronden volledig in eigendom zijn van de gemeente.
Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van
het opstellen van een exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een
exploitatieplan vast te stellen in bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of niet opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2.1a Bro).
Onderhavig voornemen heeft betrekking op het kunnen bouwen van woningen.
Derhalve betreft voorliggend plan een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening en is in principe kostenverhaal noodzakelijk. Alle kosten
76
Hoofdstuk 4
zijn echter voor rekening van de initiatiefnemer. Deze worden voldaan via de legesverordening. Het sluiten van een anterieure overeenkomst is conform artikel 6.2.1a
Bro derhalve niet nodig. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.
Hoofdstuk 4
77
78
Hoofdstuk 4
5.
JURIDISCHE TOELICHTING
5.1 Algemeen
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting. De
regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting
geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.
De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik
van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/ of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemming.
5.2 Systematiek
In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet.
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de
overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is aangesloten op
de SVBP2012. Verder is inhoudelijk deels aangesloten bij de systematiek van de ‘Beleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat’ van de
gemeente Venlo. Alleen daar waar de regels aanpassing behoeven, omdat ter plaatse bepaalde aanduidingen of een situatie zich niet voordoen, zijn de regels aangepast aan de situatie ter plaatse.
Hierna wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht.
5.2.1 Inleidende regels
Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Hoofdstuk 5
79
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen
en/ of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten
uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de
wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.
5.2.2 Bestemmingsregels
In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Groen’ en ‘Wonen’
aan de orde, waarnaar wordt gewijzigd.
De opbouw van de bestemmingen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
• bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het
in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies;
• bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing
zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd;
• specifieke gebruiksregels: in dit onderdeel is aangegeven welke vormen van
gebruik in ieder geval strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die, waarvan het niet op
voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij
in feite om een aanvulling op de in de bestemmingsomschrijving genoemde
doeleinden;
• afwijken van de bouwregels: hier worden enkele bouwregels aangehaald waarvan onder specifieke voorwaarden af geweken kan worden.
Aanvullende bij deze hoofdbestemmingen zijn in het plangebied ook enkele dubbelbestemming van toepassing. Deze dubbelbestemmingen geven aan waar de betreffende gronden medebestemd voor zijn en gelden dus als het eerste toetsingskader voor de toegestane gebruiks- en bouwmogelijkheden.
5.2.3 Algemene regels
•
•
•
Anti-dubbeltelregel: deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet
meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;
Algemene bouwregels: deze bepaling bevat algemene regels omtrent bestaande
maten en afspraken en ondergronds bouwen;
Algemene aanduidingsregels: in deze bepaling zijn de regels omtrent de gebiedsaanduiding ‘Venloschol’ opgenomen.
80
Hoofdstuk 5
•
•
•
Algemene afwijkingsregels: in deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de
bevoegdheid gegeven om een vergunning te verlenen ten behoeve van nietingrijpende bouwactiviteiten. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven.
Algemene wijzigingsregels: in deze bepaling is aan burgemeester en wethouders
de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Algemene procedureregels: in deze bepaling staat aangegeven welke procedure
dient te worden gevolgd bij de voorbereiding van het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid, het stellen van nadere eisen of het afwijken van het bestemmingsplan.
5.2.4 Overgangs- en slotregels
•
•
•
Overgangsrecht: in deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Aangesloten is bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);
Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment
van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet;
Slotregel: deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden
aangehaald.
Hoofdstuk 5
81
82
Hoofdstuk 5
6.
INSPRAAK, OVERLEG EN ZIENSWIJZEN
Voordat het plan op grond van artikel 3.8 Wro in procedure wordt gebracht, kan
een inspraakprocedure worden doorlopen en moet het plan ter advies aan verschillende instanties aangeboden worden
6.1 Inspraak
Gezien de geringe impact van de ruimtelijke activiteit, wordt er geen inspraak verleend en wordt het plan direct als ontwerp ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging krijgen burgers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
6.2 Vooroverleg
In onderhavig geval is sprake van ontwikkelingen binnen onder andere perspectief
3. In het plangebied spelen derhalve belangen, zoals verwoord in de Provinciale
Belangenstaat. Provinciaal overleg vooraf (op basis van artikel 3.1.1. Bro) is derhalve
noodzakelijk.
De belangen van het waterschap en Rijkswaterstaat zijn, gezien het gestelde in de
paragrafen 3.1 en 4.4. ook in het geding. Het plan dient in het kader van het vooroverleg derhalve ook aan deze instanties voorgelegd te worden.
PM
6.3 Zienswijzenprocedure
PM
Hoofdstuk 6
83
84
Hoofdstuk 6
7.
PROCEDURE
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden met ingang van 1 juli
2008. De wettelijke procedure start met de kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Bro.
De volledige bestemmingsplanprocedure vanaf ontwerp-bestemmingsplan ziet er
vervolgens als volgt uit:
• Openbare kennisgeving van het ontwerp-bestemmingsplan;
• Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken
en toezending aan Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten;
• Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk
of mondeling zienswijzen worden ingebracht;
• Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken;
• Algemene bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschiedt binnen twee weken na de vaststelling. Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en voorts geschiedt deze langs elektronische weg. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving, zoals bedoeld in de vorige
volzin, langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen als bedoeld
in artikel 3.8, lid 1 sub b Wro, en stellen zij het besluit met de hierbij behorende
stukken langs elektronische weg beschikbaar;
• Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State binnen 6 weken na bekendmaking voor belanghebbenden;
• Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken
na de bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Hoofdstuk 7
85
86
Hoofdstuk 7
Bijlage 1
Standaard verantwoording transportassen
Standaard verantwoording transportassen (zone > 200 meter)
Ontwikkeling groepsrisico
Indien een ruimtelijk plan in dit gebied tot toename van de personendichtheid leidt,
betekent dat het groepsrisico niet significant zal toenemen, vanwege:
• de afstand tot de plaats van het mogelijke incident;
• de aard van incident (blootstelling aan toxisch gas);
• de reeds hoge personendichtheden binnen de gemeente Venlo nabij de grote risicobronnen.
Mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico
De mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico door maatregelen bij de risicobron
zijn beschreven in het beleidsplan externe veiligheid.
De mogelijkheid tot beperking van het groepsrisico door het beïnvloeden van de personendichtheid is binnen het plangebied geen item, vanwege het gegeven dat de:
• toename van de personendichtheid geen significant effect op het groepsrisico
heeft;
• kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen in deze
gebieden bijzonder klein is.
De bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval
Op deze afstand van de risicobron speelt het bestrijdbaarheidsvraagstuk niet of nauwelijks. De bestrijding vindt plaats bij de bron, op ruime afstand van het plangebied.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Omdat blootstelling aan een toxisch gas het bepalende scenario is, biedt ‘schuilen’ de
beste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwerken. De mate
waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indringing van toxisch gas en de tijdsduur dat deze bouwwerken worden blootgesteld zijn hierbij parameters.
Het plangebied wordt veelal alleen blootgesteld aan de gevolgen van een toxische gaswolk bij ‘optimale’ weersomstandigheden (bijvoorbeeld Pasquillklasse F1.5: weinig vermenging met schone lucht), die gedurende het jaar procentueel weinig voorkomen.
Bij bestaande bouwwerken worden geen aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch gas te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit punt is ingrijpend en kostbaar. Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een
steeds betere isolatie, welke zorgt voor een goede bescherming tegen het binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar binnen kan worden gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen.
Van belang is dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door het in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en AlarmeringSysteem) als onderdeel van de
algemene Rampenbestrijding en mogelijk in de toekomst via NL-allert.
BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt
www.BRO.nl