Waste Transport Checks Manual

Waste Transport Checks
Manual
With the financial support from the Prevention of and
Fight against Crime Programme of the European Union
European Commission - Directorate-General Home Affairs
❱ Published by: Federal Police, Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Brussels
❱ Design & Photography: Jocelyn Balcaen, Caroline Chaidron, Régis Kalut, Lavinia Wouters
INHOUDSTAFEL
Voorwoord ............................................................................................................................. 3
Inleiding ................................................................................................................................. 4
Opzet ...................................................................................................................................... 5
Definities ................................................................................................................................ 6
Lijsten ..................................................................................................................................... 8
Groene lijst ..................................................................................................................................8
Oranje lijst ...................................................................................................................................9
Niet-opgelijste afvalstoffen ........................................................................................................9
Lijst van afval met een uitvoerverbod ......................................................................................10
Procedures............................................................................................................................ 11
Kennisgevingprocedure ............................................................................................................12
Welke afvalstof?..............................................................................................................................12
Wat is verwijdering?.......................................................................................................................12
Documenten ...................................................................................................................................13
Procedure met informatieverplichting .....................................................................................16
Welke afvalstof?..............................................................................................................................16
Wat is nuttige toepassing? .............................................................................................................18
Procedures buiten de EU ...........................................................................................................18
Doorvoer .............................................................................................................................. 20
Wettelijke bepalingen.......................................................................................................... 22
Structuur Verordening 1013/2006/EG .....................................................................................22
Inbreuken ..................................................................................................................................23
Inbreuken tegen de procedure met kennisgeving.........................................................................23
Inbreuken tegen de procedure met informatieverplichting ..........................................................24
Inbreuken op doorvoer ...................................................................................................................25
Overige interessante artikels ..........................................................................................................25
Nationale wetgeving ...............................................................................................................26
Controle van lading.............................................................................................................. 27
Algemeen..................................................................................................................................27
Werkmethode ...........................................................................................................................27
Verschillende soorten EVOA controles ...........................................................................................27
Multidisciplinaire controles ............................................................................................................28
Spontane controles.........................................................................................................................28
Targetting........................................................................................................................................29
Concrete inspectie .....................................................................................................................29
Algemeen .......................................................................................................................................29
Modus operandi .............................................................................................................................30
Eigenlijke controle van transport ...................................................................................................31
1
❱❱
Specifieke controles ..................................................................................................................33
Bijzonderheden en aanbevelingen bij inspecties op het spoor ....................................................33
Bijzonderheden en aanbevelingen bij inspecties in de haven
(zee, binnenvaart, water en lucht) ................................................................................................34
Opmerkingen en tips ........................................................................................................... 35
Veiligheidstips...................................................................................................................... 39
Nuttige contacten en links................................................................................................... 42
Bevoegde autoriteiten ..............................................................................................................42
Internetlinks ..............................................................................................................................43
Bijlagen ................................................................................................................................ 45
2
Voorwoord
3.000.000.000 Ton …dat is de jaarproductie van afval binnen Europa (1). En al dat afval moet vervoerd worden via de weg, het
water en spoor.
Nu milieu binnen tal van beleidsprojecten één van de prioriteiten is, is de handel in afval big business geworden, ook al omdat
de georganiseerde misdaad nu tevens zijn vinger in de pap heeft in deze materie.
VOORWOORD
Criminelen maken gebruik van de hoge kostprijs inzake verwerking om hun diensten “goedkoper” aan te bieden. Veel bedrijven
gaan daar gewild of ongewild op in, met als gevolg een enorme ontduiking aan milieuheffingen, schriftvervalsing, fraude en
In 2008 werd
door de Franse
Gendarmerie
(OCLAESP)
seminarie
georgani-bij illegale
een onomkeerbare schade aan het milieu bij illegale
verwerking.
Men
rekent dat
men een
150internationaal
euro per ton
aanrekent
dumping, terwijl men 300 aanrekent om het legaal
laten
verwerken.
seerdteover
de zwendel
in afval. Alle deelnemers aan dit seminarie waren het erover eens dat er
dringend nood was aan het verbeteren van informatie-uitwisseling op internationaal niveau.
Door de crisis is afvalolie gewild als brandstof
in serres
scholenuitgedrukt
in de VS
Canada.
In Italië
Eveneens
werd en
de noodzaak
om en
agenten
op het terrein
beterverdwijnt
te informerentoxisch
over afval in
beton voor bouw en wegenbouw. Daar doet de het
Cosa
Nostra
Camorra
25 miljoen
tonspeciaal
giftigontwikkelde
afval verdwijnen,
fenomeen
en en
hende
bovendien
ook jaarlijks
te activerenzo’n
door middel
van enkele
waar ze dan 2 miljard euro aan overhouden. Giftig afval verdwijnt als “meststof” of in de veevoederindustrie. Om dan nog niet
instrumenten. Deze instrumenten zouden het controleren van (afval)transporten aanzienlijk
te spreken over de massa’s tv’s, ijskasten, wasmachines, microgolfovens, ICT-apparatuur, DVD-toestellen en videorecorders
moeten vergemakkelijken.
die richting Afrika verscheept worden als “tweedehands”
goederen. Het handboek dat u momenteel aan het lezen bent, beoogt net dit
te doen. Het Cyprus,
koestert nietHongkong
de ambitie omofvanPanama
elke politieagent
een expert
het gebied
Veel afvalmakelaars hebben hun bedrijf in Gibraltar,
en begin
dan op
maar
een van
onderzoek te
afvaltransporten te maken, maar wil hem/haar enkele richtlijnen, adviezen en tips aanbieden.
voeren…
handboek is eenwas
van deinresultaten
van het van
projectgsm’s,
Augias.staan
Het ideenuvoor
projectafvalverwerkers
ontAfval is goud waard; waar er voorheen weinig Dit
belangstelling
de recyclage
dedit
grote
in 2009
aanmen,
de Belgische
politie,edelmetalen,
toen deze zich samen
metgram
anderegoud.
Belgische
in de rij om die te mogen verwerken. Uit 1 tonsproot
gms’s
haalt
naast Federale
17 andere
nu 500
½ Kg goud
voorbereidde
het beurtelings voorzitterschap
van de EU
in deuit
tweede
heeft een waarde van 20.000 euro en dus zijnautoriteiten
gms’s letterlijk
vanop“goudwaarde”.
Als men weet
datdatmen
1 ton gouderts,
amper 5 gram goud haalt…
helft van 2010 zou plaatsvinden. Zoals alle andere staten probeert België het meeste te halen
uit haar voorzitterschap door enkele punten op de agenda te plaatsen die zij belangrijk acht.
Ook EUROPOL stelde een ongewone toenameDevan
Alsaandachtspunt.
onderdeel van
haar verantwoordelijkheid
om de
strijdafvaltransporten
tegen afvalzwendel isvast.
zulk een
Het fenomeen
wordt trouwens al
ontwikkelingen in de dreiging van de georganiseerde
misdaad
te controleren,
zag
men dat
de illegale
in afval
sinds 2003
als prioriteit
beschouwd in het
nationale
veiligheidsplan
enhandel
kan bijgevolg
dus momenteel
de snelst groeiende tak is binnen de georganiseerde misdaad. In hun EU-misdaadrapport, het OCTA, zet Europol de afvalfraude
rekenen op politieke steun. In deze omstandigheden kwam het project Augias tot stand. Voor
op gelijke hoogte als drugs, wapentrafiek en mensenhandel.
de financiering van het project kon gerekend worden op de steun van de Belgische Federale
1
het Hongaarse
Ministerie van
zaken en dewant
Europese
Het is alvast een goed teken dat Europa dezePolitie,
dreiging
heeft ingezien
enBinnenlandse
actie onderneemt
de Unie
eco-maffia blijven niet
binnen hun landsgrenzen. Onder toezicht van EUROPOL werd een platform voor milieuspecialisten opgericht, namelijk
Logische partners in dit project waren uiteraard Frankrijk aangezien zij in feite de aftrap
gegeven hebben met het seminarie in 2008, en buurland Nederland. Nederland heeft trouwens een heel goede reputatie voor alles wat de bestrijding van milieucriminaliteit aangaat.
Bovendienis zijn
Nederlanders
steeds bereideen
meenetwerk
te werken.opOokteHongarije
werd partner
ENVI-CRIMENET. De bedoeling van Envicrimenet
omdeinfo
uit te wisselen,
zetten tussen
politiemensen
in het uit
project.
Zij hadden en
eerder
de wil uitgedrukt
om detebestrijding
van milieucriminaliteit
voor vluggere actie en tussenkomsten, documenten
te wisselen
onderzoeken
vlotter
laten verlopen.
Ik ben dan ook heel
verheugd dat men na 17 jaar na onze start, de zaken
eindelijk
serieus
te nemen.
een duwtje
in de rug
te gevenbegint
en hadden
contact gezocht. Bovendien neemt Hongarije
het voorzitterschap van België over in 2011. Dit betekent dat we gebruik konden maken
Is afval “big business”? Ik denk dat u het antwoord
al weet.
van twee
opeenvolgende voorzitterschappen om dit item op de agenda te plaatsen en te
houden. Tot slot zochten en kregen we eveneens steun van internationale organisaties zoals
IMPEL, EUROPOL en INTERPOL. Afgevaardigden van alle genoemde partners vormden een
werkgroep die alle activiteiten binnen het project en dit handboek hebben gerealiseerd.
Erwin VERHEUGE
Fenomeencoördinator milieu - Federale Wegpolitie Oost Vlaanderen
Gent, 02 januari 2013
(1) Bron: Eurostat
Vele mensen hebben bijgedragen tot de realisatie van dit handboek door hun professionele
mening te delen, opmerkingen te geven, na te lezen, etc. Graag wil ik mijn dank uitdrukken
aan iedereen die bijgedragen heeft tot dit handboek en meer bepaald aan alle deelnemers
van het ‘Augias-train-the-trainer’ seminarie dat doorging in mei 2010 en alle leden van de
Augias werkgroep. Evenzeer wil ik mijn uitzonderlijke dank betuigen aan Dhr. E. Verheuge,
hoofdinspecteur bij de Belgische federale wegpolitie, die de tekst schreef waarop dit
handboek gebaseerd is en ook bijgedragen heeft tot de opmaak van deze versie.
Frans Geysels
Augias Project Manager
Hoofd van de dienst leefmilieu van de Belgische federale gerechtelijke politie
1
ISEC grant “Prevention of and Fight against Crime”, ref. N° JLS/2009/ISEC/AG/052
3
INLEIDING
Dit handboek werd in het leven geroepen om de politie op het terrein bij te staan bij het
controleren van grensoverschrijdende afvaltransporten. Alle mogelijke soorten (afval)
transporten komen hier aan bod: weg, spoor, waterweg en lucht.
Bijna elke menselijke activiteit produceert afval, zeker in de geïndustrialiseerde samenleving waarin wij vandaag de dag leven. Het is geen sinecure om op verantwoorde wijze
om te gaan met ons afval. Vaak moeten enorme hoeveelheden afval vervoerd worden
naar plaatsen waar het vernietigd, verder verwerkt of gerecycleerd kan worden. Niet
zelden krijgen we dan te maken met grensoverschrijdende afvaltransporten en wel
omdat de verwerkingsfaciliteiten voor bepaalde afvalstoffen in een bepaald land beter
of gespecialiseerder zijn dan deze in een ander land. Om deze transporten van land A
naar land B uit te voeren moeten er echter bepaalde procedures gevolgd worden.
De ingewikkelde procedures qua kennisgeving, de moeilijke procedures voor in-, uit- en
doorvoer vanuit de verschillende landen binnen en buiten de EU werden in dit handboek
sterk vereenvoudigd. De eigenlijke procedures zijn tenslotte meer een bevoegdheid voor
de bevoegde milieu-instantie(s) dan een zaak voor de politie. Met deze handleiding kan
de niet-gespecialiseerde agent zelf afvaltransportcontroles uitvoeren, de noodzakelijke
documenten controleren en een rapport opstellen. Het handboek geeft bovendien ook
aan wanneer men best bijstand inroept van de milieudiensten en de daarbij horende
procedures.
De regels voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen zijn vastgelegd
in een Europese Verordening. De Verordening 1013/2006/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 14 juni 20062 betreffende de overbrenging van afvalstoffen vervangt de
Verordening 259/93/EEG en werd van toepassing op 12 juli 2007. Deze Verordening is in
alle lidstaten van de EU rechtstreeks toepasbaar (in tegenstelling tot een EG-richtlijn).
Een meer nauwgezette handhaving zal de Europese lidstaten in staat stellen om een
beeld te vormen van de bestaande afvalstromen, deze stromen beter te controleren en
op die manier de risico’s voor de volksgezondheid en leefmilieu te beperken.
Afval is vandaag de dag ‘big business’ geworden. Talloze mensen zijn in deze sector
tewerkgesteld en er gaan enorme sommen geld in om. De zwendel in en het illegaal
vervoeren van afval moeten dan ook beschouwd worden als zware misdrijven; niet
alleen omdat ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid en het milieu, maar ook
omdat ze vaak gepaard gaan met andere vormen van criminaliteit zoals belastingontduiking, witwaspraktijken, vervalsing, georganiseerde misdaad, etc.
2
4
Naar deze wetgeving zal in de rest van dit document verwezen worden als ‘de wetgeving’ of ‘EVOA’
(= WSR=Waste Shipment Regulation)
OPZET
ART. 1 EVOA
De Verordening 1013/2006/EG is van toepassing op alle grensoverschrijdende
afvaltransporten binnen, naar, vanuit en door de EU.
De te volgen procedure is verschillend naargelang de oorsprong, bestemming, transportroute, het soort afval en de uiteindelijke verwerking van de afvalstof.
De EVOA is niet van toepassing op:
1. de afvalstoffen afkomstig uit de normale werking van zeeschepen en offshoreplatforms die hun afval lossen aan wal (afvalstoffen zoals keukenafval, septisch
afval, etc.)
2. afvalstoffen die aan boord van voertuigen, treinen, vliegtuigen en schepen zijn
ontstaan (afval ontstaan op voertuigen die mensen vervoeren)
3. radioactief afval (bijvoorbeeld isotopen van tandarts of ziekenhuis)
4. overbrengingen die onder de erkenningeisen van Verordening 1774/2002 betreffende dierlijke bijproducten vallen.
5. afval geïmporteerd uit de omgeving van de zuidpool (cf. Verdrag van Antarctica)
6. afval geproduceerd door legers of NGO’s tijdens crisis- en vredesmissies
7. tweedehands goederen (zie ook 9.3.2)
5
DEFINITIES
ART. 2 EVOA
De belangrijkste definities uit de EVOA zijn o.a.:
Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Artikel 1(1)(a) uit Verordening 2006/12/EC);
Mengsels van afvalstoffen: afvalstoffen ontstaan door opzettelijke of onopzettelijke
vermenging van twee of meer verschillende afvalstoffen;
Producent: eenieder wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen (eerste producent)
en/of eenieder die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht
die resulteren in een wijziging van de aard of samenstelling van die afvalstoffen (nieuwe
producent);
Houder: de producent van de afvalstoffen dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die
de afvalstoffen in zijn bezit heeft;
Inzamelaar: eenieder die afvalstoffen inzamelt;
Handelaar: eenieder die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens
verkopen van afval;
makelaar: eenieder die ten behoeve van anderen de verwijdering of nuttige toepassing
van afvalstoffen organiseert;
ontvanger: de persoon of onderneming van het land van bestemming naar wie of
waarnaar de afvalstoffen worden overgebracht;
kennisgever: de natuurlijke of rechtspersoon die voornemens is de afvalstoffen over te
brengen of te laten overbrengen (kan eerste producent zijn, of handelaar of makelaar);
vervoer: het verplaatsen van afvalstoffen over de weg, via het spoor, door de lucht, over
zee of binnenwateren;
illegale overbrenging: een overbrenging van afvalstoffen:
a) zonder kennisgeving aan alle betrokken bevoegde autoriteiten, of
b) zonder toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten, of
c) met een door vervalsing, verkeerde voorstelling van zaken of fraude verkregen
toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten, of
d) dat feitelijk niet met de kennisgeving of vervoersdocumenten overeenstemt, of
6
❱❱
e) dat resulteert in een verwijdering of nuttige toepassing in strijd met de regelgeving, of
f) in strijd met Artikel 34, 36, 39, 40, 41, 43 (invoer vanuit of uitvoer naar derde landen ➞ zie
hoofdstuk 5.4); of
g) waarbij, ten aanzien van overbrengingen van afvalstoffen als bedoeld in Artikel 3, leden 2 en 4
(groene afvalstoffen),
i) ontdekt is dat de afvalstoffen niet vermeld zijn in bijlage III, III A of III B, of
ii) in strijd met Artikel 3(4)
iii) de overbrenging geschiedt op een wijze die niet feitelijk is gespecificeerd in het in Bijlage VII
opgenomen document.
7
LIJSTEN
De basis van de EVOA zijn de lijsten waarin alle afvalstoffen verdeeld zijn. Deze lijsten
kan men terugvinden in Bijlagen III, IV en V van de Verordening.
❚
Het niet-gevaarlijk afval en/of afval dat weinig tot geen risico vormt voor het
milieu wordt gecategoriseerd in de GROENE lijst (Bijlagen III en V (B lijst) van de
Verordening)
❚
Gevaarlijk afval en/of afval dat een hoog risico vormt voor het milieu wordt gecategoriseerd in de ORANJE lijst (Bijlagen IV en V (A lijst) van de Verordening).
Er bestaat ook een lijst voor afval met een uitvoerverbod (export uit de EU).
Tot slot is er ook afval dat niet voorkomt op bovengenoemde lijsten, de zogenaamde nietopgelijste afvalstoffen. De EVOA beschikt echter ook over procedures voor dit soort afval.
Opmerking: De Europese Catalogus afvalstoffenlijst (EURAL-lijst) die deel uitmaakt van
de Verordening, dient enkel om afvalstoffen te identificeren. Het laat rapportage toe en is niet noodzakelijk om te bepalen welke procedure gevolgd
moet worden. In de EURAL-lijst zijn sommige afvalstoffen gemerkt met
een asterisk. Dit betekent dat de afvalstof in kwestie gevaarlijk is. In die zin
kan de EURAL-lijst dan weer wel in aanmerking genomen worden voor het
bepalen van de te volgen procedure.
5.1 Groene lijst (niet-gevaarlijk)
De groene lijst is de meest uitgebreide lijst en bevindt zich in Bijlagen III en V (B-lijst)
van de EVOA.
Enkele voorbeelden van afvalstoffen uit de groene lijst:
8
GB040
slakken afkomstig van edelmetalen
B1010
metalen en metalen legeringen in niet-verspreidbare vorm zoals
ijzer- en staalschroot, aluminiumschroot, koperschroot, etc.
B1115
plastieken kabels
B1180
oude fotofilms en oud fotopapier
B2020
oud glas in een niet-verspreidbare vorm
B3010
vast plastic afval
B3020
papier, karton en papierproducten
B3030
oud textiel
B3070
menselijk haar
B3060
afval van de landbouw-voedselindustrie
❱❱
5.2 Oranje lijst (gevaarlijk)
De oranje lijst kan gevonden worden in Bijlagen IV en V (A lijst) van de EVOA.
Enkele voorbeelden van afvalstoffen uit de oranje lijst:
AC270
rioolslib
A1010
kwik- en loodhoudend afval
A1160
oude loodbatterijen, intact of in stukken
A1170
ongesorteerde lege batterijen
A2010
glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas
(o.a. tv- schermen en pc-monitors)
A1190
kabelschroot dat is omhuld of geïsoleerd met kunststoffen die
koolteer, PCB, lood, cadmium, etc. bevatten
A2050
afgedankte asbest ( stof en vezels)
A3020
afgewerkte minerale oliën die ongeschikt zijn voor het oorspronkelijk
bedoelde gebruik
AC170
afval van behandeld kurk en hout
A4020
klinisch en daarmee verband houdende afvalstoffen
AC260
vloeibare varkensmest
5.3 Niet-opgelijste afvalstoffen
IHet spreekt voor zich dat niet alle voorkomende afvalstoffen op de oranje of groene lijst te vinden zijn.
De lijsten zouden te lang worden en bijgevolg niet meer hanteerbaar zijn.
Als een bepaalde afvalstof noch op de groene, noch op de oranje lijst voorkomt, dan is Artikel 3.1.b.iii van
de wetgeving van toepassing. In dit artikel staat dat afvalstoffen die niet voorkomen op één van beide
lijsten, onder de kennisgevingprocedure vallen. Dit wil zeggen dat ze moeten beschouwd worden als
deel uitmakend van de oranje lijst, ook al zijn ze niet gecodeerd.
Opmerking: Om te bepalen welke procedure er gevolgd moet worden, is het niet de EURAL-lijst die
moet geraadpleegd worden. Zelfs wanneer men te maken krijgt met een niet-gecodeerde
afvalstof zal men altijd een EURALcode kunnen toekennen (meestal xx xx 99-code). EURALcodes werden speciaal ontwikkeld met het oog op identificatie en rapportage. Zij moeten
niet gebruikt worden bij het bepalen van de te volgen procedure.
Voorbeelden van afvalstoffen die noch tot de groene, noch tot de oranje lijst behoren:
- mechanisch gescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
- tuin- en plantsoenafval, bermmaaisel
- afgedankte voertuigen
9
❱❱
-
inhoud van vet/waterafscheiders
incontinentiemateriaal van zorginstellingen en kinderdagverblijven
bepaalde mengsels van afvalstoffen.
afgegraven grond
puin afkomstig van afbraakwerk
Indien men een afvalstof aantreft die op geen enkele lijst staat, dan is minstens de procedure
met kennisgeving van toepassing
➞ zie deel 6.1.
EG 1013/2006 Art. 3.1.b (iii) en (iv)
5.4 Lijst van afvalstoffen met een uitvoerverbod
Deze lijst, vervat in Bijlage V, bevat de afvalstoffen die niet mogen uitgevoerd worden naar een nietOESO-land (landen zoals China, India, Ghana, Brazilië, Argentinië, etc.) Alle gevaarlijke afvalstoffen
(oranje lijst) vallen onder dit uitvoerverbod.
Niet-gevaarlijke afvalstoffen mogen in principe wel uitgevoerd worden. Sommige landen hebben echter
beslist om bepaalde groene afvalstoffen enkel te aanvaarden, maar onder specifieke voorwaarden betreffende de te volgen procedure bij import. Wanneer men geconfronteerd wordt met dergelijk transport
is er geen algemeen te volgen regel.
Voorbeeld: textielafval bedoeld voor nuttige toepassing: Europa plaatst textielafval op de groene lijst
als deze bedoeld is voor nuttige toepassing. Voor dit soort transport naar en binnen de EU
volstaat een Bijlage VII document. Wanneer dezelfde vracht verscheept wordt naar
vb. Argentinië, dan moet de kennisgevingprocedure gevolgd worden.
Afhankelijk van de voorkeur3 uitgedrukt door de niet-OESO landen in kwestie, zijn er verschillende
mogelijkheden wat betreft de export van niet-gevaarlijk afval:
❚ een uitvoerverbod
❚ kennisgevingprocedure (cf. afval oranje lijst)
❚ procedure zonder kennisgeving maar met informatieplicht – Bijlage VII (zie groene lijst )
Gezien de complexiteit van deze materie, is het beter contact op te nemen met de bevoegde
autoriteiten op nationaal niveau voor bijkomende informatie en verdere afhandeling.
3
10
Zie EU Verordening 1418/2007 voor alle antwoorden per niet-OESO land (later geamendeerd door EG/740/2008 en
EG/967/2009). Deze teksten kunnen online geconsulteerd worden op http://www.eur-lex.europa.eu.
PROCEDURES
❚
Om afvalstoffen in- en uit te voeren binnen de EU, bestaan er 2 verschillende procedures. Welke procedure er gevolgd moet worden, wordt bepaald door twee criteria:
Criterium 1: Is het afval bedoeld voor verwijdering of nuttige toepassing?
Criterium 2: Komt het afval voor op de groene of de oranje lijst?
Eens men het antwoord op bovenstaande vragen kent, is het heel eenvoudig om
te bepalen welke procedure van toepassing is en welke documenten het transport
dienen te vergezellen.
❚
In de volgende gevallen moeten de bevoegde instanties steeds gewaarschuwd
worden. Zij kunnen verder bepalen welke procedure van toepassing is en welke
documenten het transport zouden moeten vergezellen:
• De vracht komt uit een niet-EU land
• De vracht is op weg naar een niet-EU land
• Het afval is (misschien) onderhevig aan een uitvoerverbod
• Het afval komt niet voor op een lijst
Schematisch
➞ Oranje lijst, Groene lijst of niet-opgelijst?
➞ Verwijdering of Nuttige toepassing?
➞ Binnen of Uit de EU?
➞ Uitvoerverbod?
Afval:
1° op oranje lijst of nietopgelijst (ongeacht
verwijdering of nuttige
toepassing)
OF
2° verwijdering (ongeacht
groene of oranje lijst)
Kennisgevingprocedure
• Kennisgevingdocument –
Bijlage 1A
• Vervoersdocument – Bijlage 1B
➞ Zie deel 6.1
Afval:
1° groene lijst
EN
2° nuttige toepassing
Opmerking: afval uit groene
lijst bedoeld voor
verwijdering ➞ zie
procedure linkst
Algemene informatieverplichting
• Informatiebrief – Bijlage VII
➞ Zie deel 6.2
Afval:
1° Uitvoerverbod
2° Overbrenging:
- met oorsprong in
- op weg naar
een niet-EU LS
Contacteer de bevoegde
autoriteit om te bepalen welke
procedure van toepassing
is op het transport en welke
documenten er aanwezig
moeten zijn
➞ Zie deel 6.3
11
❱❱
6.1 Kennisgevingsprocedure (inbreuken ➞ zie 8.2.1)
6.1.1Welke afvalstof?
Deze procedure met voorafgaande schriftelijke kennisgeving wordt gebruikt bij:
Alle afvalstoffen die op de oranje lijst voorkomen en alle niet-opgelijste afvalstoffen
(gevaarlijke en niet-opgelijste afvalstoffen)
EN
Afvalstoffen bedoeld voor verwijdering
(zowel groene als oranje afvalstoffen)
6.1.2 Wat is verwijdering?
Verwijdering: de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en hierop gerichte
handelingen.
Deze handelingen worden gespecificeerd en gecodeerd in Bijlage IIA van de Verordening 2006/12/EG
van D1 tot D15.
D1
storten op of in de bodem (vb op een vuilstortplaats, enz.)
D2
uitrijden (vb. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in bodem, enz.)
D3
injectie in de diepe ondergrond (vb injectie van verpompbaar afval in putten, zoutkoepels en
natuurlijk gevormde holten )
D4
opslag in waterbekkens (vb. lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen)
D5
verwijderen op speciaal ingerichte locaties (vb. in afzonderlijke beklede afgedekte cellen die
onderling en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.)
D6
lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen
D7
verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem
D8
biologische behandeling die niet elders in dit Artikel wordt omschreven, en die resulteert in
uiteindelijke verbindingen of mengsels die worden verwijderd volgens één of meer van die in
dit Artikel opgesomde methoden
D9
fysisch-chemische behandeling die niet elders in dit Artikel wordt omschreven, en die
resulteert in uiteindelijke verbindingen of mengsels die worden verwijderd volgens één of meer
van die in dit Artikel opgesomde methoden (bvb. verdamping, droging, calcineren, enz.)
D 10 verbranding op het land
D 11 verbranding op zee
D 12 permanente opslag ( bvb. het installeren van containers in een mijn, enz.)
12
❱❱
D 13
D 14
D 15
vermengen voor een van de onder D1 tot en met D 12 vermelde behandelingen
herverpakken voor een van de onder D1 tot en met D 12 vermelde behandelingen
opslag in afwachting voor een van de onder D1 tot en met D 12 vermelde behandelingen
6.1.3 Documenten
Wanneer een kennisgever afvalstoffen wil overbrengen naar een Europese lidstaat, moet hij hiervoor
toelating vragen door middel van “kennisgeving”. Onder kennisgeving wordt begrepen dat een
kennisgevingdocument verzonden wordt naar de bevoegde autoriteiten van verzending. De bevoegde
autoriteiten van verzending zijn de autoriteiten van het gebied vanwaar het transport vertrekt. Als er
geen bezwaren zijn en alle bevoegde autoriteiten hun schriftelijk akkoord gegeven hebben, kan het
transport van start gaan.
Voor verscheidene gelijkaardige overbrengingen binnen een bepaalde periode kan slechts één kennisgevingprocedure opgestart worden. Er is dan één kennisgevingdocument. Het exacte aantal transporten
en de periode moeten op het document vermeld staan. Bovendien moeten er evenveel kopieën zijn als
er transporten zijn.
Het vervoersdocument daarentegen, is een uniek en genummerd document (in rechter bovenhoek). Er is
er slechts één per transport.
Wanneer een houder een transport plant –waarvoor hij al een kennisgeving verstuurd heeft– moet hij
de ontvanger en verschillende autoriteiten ten minste drie dagen op voorhand op de hoogte brengen
van zijn intenties.
Deze autoriteiten zijn:
De bevoegde autoriteiten van het land van verzending
De bevoegde autoriteiten van het land van bestemming
De bevoegde autoriteiten van het land van doorvoer
Bij controle van transporten die onder de kennisgevingprocedure vallen, moeten steeds beide
documenten worden voorgelegd: een kennisgevingdocument en een vervoersdocument.
Om te bepalen of het transport legaal gebeurt, moeten deze twee documenten met elkaar
vergeleken worden
Aangezien elk transport drie dagen op voorhand moet aangekondigd worden, is het nuttig
om bij de bevoegde autoriteiten te controleren of zij wel degelijk op de hoogte werden
gebracht van het transport. Als dit niet het geval is, is het transport illegaal. Bovendien is er
ook een mogelijkheid dat meer transporten werden uitgevoerd dan toegestaan en dat het
unieke vervoersdocument meer dan een keer werd/wordt gebruikt.
13
❱❱
Kennisgevingsdocumen
14
❱❱
Vervoersdocument
15
❱❱
6.2 Procedure met informatieverplichting (inbreuken ➞ zie 8.2.2)
6.2.1 Welke soort afval?
Deze procedure zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming wordt gebruikt bij:
GROENE AFVALSTOFFEN DIE NUTTIG TOEGEPAST ZULLEN WORDEN
Het feit dat er geen voorafgaande kennisgeving vereist is, wil niet zeggen dat afvalstoffen zonder
enige formaliteit kunnen geïmporteerd of geëxporteerd worden. Elk transport moet immers vergezeld
gaan van een informatiedocument (Bijlage VII). De persoon die het transport organiseert, de opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het informatiedocument.
Voorwaarden met betrekking tot het informatiedocument:
Vorm en inhouden van dit document worden bepaald in de Verordening en mogen niet veranderd
worden. Het mag echter wel vermenigvuldigd worden (gefotokopieerd).
Het document moet:
getekend en gedateerd zijn (Art. 18 Verordening 1013/2006)
❚ de naam vermelden van de opdrachtgever van het transport
❚ de naam van de ontvanger van het transport vermelden
❚ de naam van de producent van het afval vermelden
❚ de feitelijke hoeveelheid lading vermelden
❚ de feitelijke overbrengdatum vermelden (kan 1 dag verschillen)
❚ de toepasselijke code voor nuttige toepassing vermelden (R1 – R15)
❚ de naam van de verwerkingsinrichting vermelden
❚ de handelsbenaming van het afval vermelden (dit is niet duidelijk gespecificeerd, dit kan de
productnaam of de handelsbenaming van het product of afval zijn vb. naar dezelfde lading kan zowel
verwezen worden met ‘Oxiton’ als met ‘aluminiumafval’)
❚ de correcte code van de afvalstoffen vermelden (gespecificeerd op de groene lijst)
❚
Afvaltransporten onderhevig aan de kennisgevingprocedure behoren steeds naast de vrachtbrief ook het informatiedocument (Bijlage VII) te kunnen voorleggen. Dit document moet
de cargo vergezellen van begin- tot eindpunt en kan bijgevolg doorgegeven worden van de
ene vervoerder aan de andere.
De ontvanger van het afval moet een bedrijf zijn dat het afval effectief zal verwerken. Het
vermelde adres moet dus toebehoren aan het verwerkingsbedrijf zelf (geen kantoor,
postbus of onbestaand adres).
16
❱❱
Informatiedocument – Bijlage VII
17
❱❱
6.2.2 Wat is nuttige toepassing?
Nuttige toepassing: Het winnen van grondstoffen, producten of energie uit afval, het rechtstreekse en wettige gebruik van afval
Deze acties worden verder uitgelegd en gecodeerd in Artikel 1.1 van de Verordening 2006/12/EG van R1
tot R13.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R12
R 13
gebruik als brandstof (anders dan verbranding als zodanig) of een andere wijze van
energieopwekking
terugwinning van oplosmiddelen
recycling / terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt
recycling / terugwinning van metalen en metaalverbindingen
recycling / terugwinning van andere anorganische materialen
terugwinning van zuren of basen
terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan
terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren
herrafinage van afgewerkte olie en ander hergebruik van reeds gebruikte olie
uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering
gebruik van reststoffen die bij één van de onder R1 tot R10 genoemde behandelingen
vrijkomen
afwisseling van afvalstoffen voor één van de onder R1 tot en met R11 genoemde
behandelingen
opslag van stoffen bestemd voor één van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingen
6.3 Procedures buiten de EU
De procedures om afval uit of naar de EU te transporteren zijn dezelfde als deze binnen de EU. De
algemene principes blijven dezelfde ook al is het land in kwestie geen OESO-land of heeft het land in
kwestie de Bazelconventie niet ondertekend. De hierboven vermelde procedures en documenten blijven
dus identiek.
De EU heeft alle niet-EU landen gevraagd welke soorten afval zij wel of net niet wensen geïmporteerd te
zien. Procedures kunnen bijgevolg verschillen naargelang de antwoorden gegeven door deze landen.
Wanneer men een afvaltransport controleert dat afval importeert vanuit of exporteert naar een niet-EU
land, moet dit transport altijd vergezeld zijn van de nodige kennisgevingdocumenten of een Bijlage
VII document (afhankelijk van het soort afval en de soort verwerking). Als het kennisgevingdocument
aanwezig is en een stempel heeft in box 20, dan mag men er van uitgaan dat de bevoegde autoriteiten
op de hoogte werden gebracht en hun toestemming voor het transport hebben verleend. Treft men een
18
❱❱
lading afval aan met een Bijlage VII document, moet men alsnog nagaan of de lading niet valt onder de
kennisgevingprocedure (verwijdering, oranje lijst, niet-opgelijst).
Bij twijfel raadpleegt men best de bevoegde autoriteiten. Als deze documenten niet aanwezig zijn, is er
bijna automatisch sprake van een inbreuk en moeten de bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht
worden. In de meeste gevallen handelen de autoriteiten vervolgens de zaak af gezien de complexiteit
ervan.
Het is vanzelfsprekend onmogelijk voor politiemensen om deze materie uit het hoofd te kennen. De
bevoegde autoriteiten beschikken immers over de kennis welke soorten afval geïmporteerd en geëxporteerd kunnen worden naar/uit niet-EU landen.
Voorbeeld: Textielafval (geen tweedehandse kledij) staat op de groene lijst. Men zou verwachten dat
dit soort afval bij export valt onder de procedure zonder kennisgeving. Nochtans wenst
bijvoorbeeld India textielafval te importeren met de kennisgevingprocedure omdat het in het
verleden te veel van dit soort afval te verwerken heeft gekregen. India hoopt op deze manier
de import wat aan banden te leggen. Dat is waarom textielafval enkel geïmporteerd mag
worden in India mits expliciete toelating van de bevoegde autoriteiten; textielafval dat wordt
getransporteerd naar India valt dus onder de kennisgevingprocedure.
Wanneer men een afvaltransport controleert dat komt van of op weg is naar een niet EUlidstaat, is het aangewezen om steeds de bevoegde autoriteiten te waarschuwen aangezien
zij op de hoogte zijn van de specifieke wensen van bepaalde landen wat betreft de import van
bepaalde afvalstoffen.
19
DOORVOER
INBREUKEN ➞ ZIE 8.2.3
Een transport van het ene naar het andere land impliceert vaak een doorvoer door
een derde land. Als dergelijk transport onder de kennisgevingprocedure valt, kan het
transitland bijkomende voorwaarden opleggen aan dit grensoverschrijdende transport
(Art. 10 van de EVOA).
In de meeste gevallen betekent dit dat er een begeleidende brief nodig is. Dit document
is in feite de toestemming van het transitland om het transport toe te laten binnen
haar grenzen. Dit mag een kopie zijn van het oorspronkelijke document dat naar de
kennisgever werd gestuurd.
Deze begeleidende brief moet minstens volgende onderwerpen bevatten:
❚ het nummer van de kennisgeving
❚ de totale hoeveelheid goedgekeurd afval
❚ het soort afval
❚ de goedgekeurde transportperiode
❚ de plaats waar het transport het land binnenkomt
❚ de plaats waar het transport het land opnieuw verlaat
Noot: Deze bijkomende voorwaarden gelden enkel voor transporten onderhevig
aan de kennisgevingprocedure. Transporten van afval niet onderhevig aan de
kennisgevingprocedure (afval uit groene lijst bedoeld voor nuttige toepassing)
kunnen geen bijkomende vereisten opgelegd worden door transitlanden. Voor
deze transporten volstaat het Bijlage VII document.
De bijkomende voorwaarden voor doorvoer in dit land staan uitgelegd op de volgende
pagina.
20
❱❱
Nationale informatie:
Zie bijlage 4
Nota
21
WETTELIJKE BEPALINGEN
8.1 Structuur Verordening 1013/2006/EG
Hoewel het een van de doelen is van dit handboek om de politieagenten op het terrein
een gebruiksvriendelijke selectie aan te reiken van de interessantste onderwerpen
van de Verordening, zal het toch nodig zijn om af en toe zaken te gaan opzoeken in de
Verordening zelf. Om de zoektocht naar bepaalde secties/artikels te vergemakkelijken
wordt de structuur van de Verordening hieronder weergegeven.
Titel I
Titel II
Toepassingsgebied en definities
Overbrengingen met of zonder doorvoer door derde landen
HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2
HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4
HOOFDSTUK 5
HOOFDSTUK 6
Titel III:
Titel IV:
Titel V :
Titel VI:
Titel VII:
Voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming
Algemene informatieverplichtingen
Algemene eisen
Terugnameplicht
Algemene administratieve bepalingen
Overbrenging binnen de Gemeenschap met doorvoer via derde landen
Overbrengingen binnen Lidstaten
Uitvoer uit de gemeenschap naar derde landen
Invoer in de Gemeenschap door derde landen
Doorvoer door de Gemeenschap naar derde landen
Overige bepalingen
BIJLAGE IA: kennisgevingdocument voor grensoverschrijdende bewegingen/
afvaltransporten
BIJLAGE IB: vervoersdocument voor grensoverschrijdende bewegingen/
afvaltransporten
BIJLAGE IC:
Specifieke instructies voor het invullen van vervoers- en
kennisgevingdocument
BIJLAGE II:
informatie en documentatie betreffende de kennisgeving
BIJLAGE III:
lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie als
bedoeld in Artikel 18 (groene lijst afvalstoffen)
BIJLAGE III A: mengsels van twee of meer afvalstoffen van bijlage III die niet onder één
code vallen, als bedoeld in Artikel 3, lid 2
BIJLAGE IV: lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke
kennisgeving en toestemming geldt (oranje lijst van afvalstoffen)
BIJLAGE V:
afvalstoffen waarvoor het uitvoerverbod van Artikel 36 geldt
BIJLAGE VI:
formulier inzake vooraf goedgekeurde inrichtingen (Artikel 14)
BIJLAGE VII: begeleidende informatie bij overbrenging van afvalstoffen
bedoeld in Artikel 3, leden 2 en 4
22
❱❱
De Verordening en alle Bijlagen zijn beschikbaar in alle officiële Europese talen op volgende website:
http://www.eur-lex.europa.eu
Om de meest recente tekst van de EVOA Reg. 1013/2006 te vinden:
➞ klik op “eenvou ige zoektocht”
➞ klik op “geconsolideerde tekst”
➞ voeg in jaar [2006]
➞ voeg in nummer [1013]
8.2 Inbreuken
Wat volgt is een lijst van de meest voorkomende inbreuken tegen de EVOA. Deze zijn onderverdeeld
naargelang de procedures zoals besproken in hoofdstuk 6.
8.2.1 Inbreuken tegen de procedure met kennisgeving (➞ zie 6.1)
(alle afval bedoeld voor verwijdering + afvalstoffen uit de oranje lijst)
➞ Artikel van toepassing in geval van een illegaal grensoverschrijdend afvaltransport binnen, vanuit
of naar de EU van afval genoemd op de oranje lijst of afval bestemd voor verwijdering.
Art 2(35): een “illegale overbrenging” is een overbrenging van afvalstoffen:
(a) zonder kennisgeving aan alle betrokken bevoegde autoriteiten, overeenkomstig deze
Verordening, of
b) zonder toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten, overeenkomstig deze
Verordening, of
c) met een door vervalsing, verkeerde voorstelling van zaken of fraude verkregen
toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten, of
d) dat feitelijk niet met de kennisgeving of de vervoersdocumenten overeenstemt, of
e) dat resulteert in een verwijdering of nuttige toepassing die in strijd is met de
communautaire of internationale regelgeving, of
f) dat in strijd is met de Artikels 34 (uitvoer uit de EG), 36 (uitvoer naar OESO-landen), 39
(uitvoer naar Zuidpool), 40 (uitvoer overzee), 41 en 43 (uitzonderingen).
(…)
23
❱❱
➞ Artikel van toepassing op illegale grensoverschrijdende afvaltransporten van afval uit de oranje lijst
of afval bedoeld voor verwijdering binnen de EU .
Art. 3 (1): overbrengingen van de volgende afvalstoffen vallen onder de procedure van
voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming, als vastgelegd in deze titel:
(a) indien bestemd voor verwijdering: alle afvalstoffen
b) indien bestemd voor nuttige toepassing:
(i) de afvalstoffen van Bijlage IV inclusief o.a. afvalstoffen zoals opgelijst in Bijlage II
en VIII naar de Bazel Conventie,
(ii) afvalstoffen zoals opgelijst in Bijlage IVA,
(iii) afvalstoffen die meerdere keren voorkomen hetzij in Bijlage III, IIIB, IV of IVA,
(iv) mengelingen van afvalstoffen die meerdere keren voorkomen hetzij in Bijlage III,
IV of IVA tenzij opgelijst in Bijlage IIIA
8.2.2 Inbreuken tegen de procedure met informatieverplichting (➞ zie 6.2)
(alle afvalstoffen uit de groene lijst bedoeld voor nuttige toepassing)
➞ Artikel van toepassing in geval van een illegaal grensoverschrijdend afvaltransport binnen, vanuit
of naar de EU van afval genoemd op de groene lijst of afval bestemd voor nuttige toepassing.
Art 18 (1): WVoor afvalstoffen bedoeld in Artikel 3, leden 2 en 4 die bestemd zijn voor
transport gelden de volgende procedures:
(a) teneinde er toe bij te dragen dat transporten van dergelijke afvalstoffen beter kunnen
worden gevolgd, zorgt de onder de rechtsmacht van het land van verzending vallende
opdrachtgever voor de overbrenging ervoor dat de afvalstoffen vergezeld gaan van het
Bijlage VII genoemde informatie;
b) Bijlage VII wordt door de opdrachtgever van de overbrenging ondertekend voordat de
overbrenging plaatsvindt en wordt door de inrichting van nuttige toepassing en de
ontvanger ondertekend wanneer zij de betrokken afvalstoffen ontvangen.
➞ Artikel van toepassing op illegale grensoverschrijdende afvaltransporten van afval uit de groene lijst
of afval bedoeld voor nuttige toepassing:
➞ Als de afvalstof bedoeld is voor analyse in laboratoria vb. om te bepalen of deze geschikt is voor
verwijdering of nuttige toepassing, dan is Art 3 (4) van toepassing.
➞ voor transporten naar niet-EU landen: indien het land van bestemming heeft laten weten dat de
overbrengingen van bepaalde afvalstoffen niet aan controle worden onderworpen, is Art 18 (procedure
zonder kennisgeving) op deze overbrengingen van toepassing volgens Art 37 (3).
24
❱❱
8.2.3 Inbreuken op doorvoer (➞ zie 7)
➞ Artikel van toepassing wanneer een transport dat valt onder de kennisgevingprocedure de
noodzakelijke documenten niet kan voorleggen:
Artikel 16: Zodra de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend voor een aangemeld transport, vullen alle betrokken ondernemingen volgens onderstaande aanwijzingen
het vervoersdocument of in het geval van een algemene kennisgeving de vervoersdocumenten op de daartoe bestemde plaatsen in, ondertekenen zij het/die en bewaren zij een afschrift
ervan. Aan de volgende eisen moet worden voldaan:
(…)
(c) documenten waarvan elk vervoer vergezeld moet gaan: de kennisgever behoudt een
afschrift van het vervoersdocument. De overbrenging gaat vergezeld van het
vervoersdocument en de afschriften van het kennisgevingdocument met de
schriftelijke toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde
autoriteiten respectievelijk zijn verleend en gesteld. Het vervoersdocument wordt
bewaard door de inrichting die de afvalstoffen ontvangt;
(…)
➞ Zoals eerder al vermeld, kunnen Europese lidstaten bijkomende voorwaarden opleggen aan
transporten die vallen onder de kennisgevingprocedure (Art 10 EVOA). De bijkomende voorwaarden in
uw thuisland staan vermeld op de laatste pagina van hoofdstuk 7.
8.2.4 Andere nuttige Artikels:
➞ Artikel 13.2 en artikel 17 (1): :
Afwijken van de reisroute van een goedgekeurd transport – zie rubriek 15 op het kennisgevingformulier
➞ Artikel 19:
Vanaf het begin van de overbrenging tot de ontvangst mogen afvalstoffen niet met andere afvalstoffen
worden gemengd
➞ Artikel 17:
Aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in het transport na de officiële goedkeuring van de kennisgeving
➞ Artikel 27:
Kennisgevingen, informatie en documentatie dienen in een aanvaardbare taal te zijn opgesteld.
➞ Artikel 28:
Artikel van toepassing bij onenigheid over classificatie van afvalstoffen. Vb. Afval of geen afval? Nuttige
toepassing of verwijdering? Groene lijst of oranje lijst? De meest strikte interpretatie is van toepassing.
25
❱❱
8.3 Nationale wetgeving
Zie bijlage 5
Nota
26
CONTROLE VAN LADING
9.1 Algemeen
Het is duidelijk dat bepalen of een transport al dan niet legaal verloopt, geen eenvoudige
taak is voor een leek. Ten eerste is de wetgeving hieromtrent onontgonnen terrein voor
de meeste politiemensen omdat de documenten en procedures vaak niet of nauwelijks
aan bod komen tijdens opleidingen. Ten tweede vereisen nogal wat definities een niet
geringe mate aan interpretatie, bijvoorbeeld als het gaat om het maken van een onderscheid tussen verschillende soorten afval of om te bepalen welke bewerking nu juist een
nuttige toepassing dan wel een verwijdering is. Zo is het in bepaalde gevallen gewoon
al niet eenvoudig om vast te stellen wat nu precies afval is en wat een product. Tot
slot ondervindt men ook moeilijkheden bij het identificeren van de vracht. Elk product
genereert zijn specifieke soort afval. Een lading controleren om de overeenkomst te
bepalen met de documenten, kan dus ontzettend moeilijk blijken. Maar hoe dan ook is
het mogelijk om, met de hulp van bevoegde autoriteiten en een beetje gezond verstand,
heel wat inbreuken te detecteren.
9.2 Werkmethode
9.2.1 Verschillende soorten EVOA controles
Controles van afvaltransporten kunnen zich op verschillende manieren voordoen.
Afhankelijk van de volgende criteria zijn er tal van verschillende soorten controles
mogelijk:
❚ Een multidisciplinaire aanpak of enkel gericht op naleving van de EVOA
❚ In samenwerking met andere diensten of enkel door politiediensten
❚ Gepland of spontaan
❚ Informatiegestuurde of willekeurige controles
❚ Statisch of dynamisch
❚ …
Het zou ons te ver brengen om elke mogelijke soort controle in detail te bespreken. We
beperken ons hier tot de bespreking van wat we een ‘multidisciplinaire controle’ en
een ‘spontane controle’ noemen. Deze bevinden zich ongeveer op de uitersten van het
continuüm van alle mogelijke soorten controles. Het is aan de persoon die de controles
zal uitvoeren om te bepalen welke soort inspectie het beste resultaat zal opleveren; elke
methode heeft immers zijn voor- en nadelen.
27
❱❱
9.2.2 Multidisciplinaire controles
Dit soort controles wordt op voorhand gepland en uitgevoerd in samenwerking met andere politiediensten, bevoegde autoriteiten, douane, etc. In principe worden eerst een of meerdere locaties zorgvuldig
uitgekozen. De transporten, hetzij schepen, treinen of containers, worden vervolgens geselecteerd op
basis van de beschikbare informatie en afgeleid naar de locatie waar de effectieve controle zal uitgevoerd
worden. Op deze plek wordt het transport dan door verschillende controlepunten geleid die bemand
worden door experts.
Een van de voordelen van dergelijke multidisciplinaire actie is dat het de mogelijkheid biedt om controles
te laten uitvoeren door experts in een bepaald gebied. In de meeste gevallen zullen de bevoegde autoriteiten ter plaatse aanwezig zijn en bijgevolg niet afhankelijk zijn van de rapportage van de agenten om
beslissingen te nemen aangaande de te volgen procedures. Elke betrokken organisatie brengt niet alleen
eigen experts mee, maar tevens ook eigen materiaal (om stalen te nemen, gassen te detecteren, etc.).
Wanneer deze methodologie gevolgd wordt, kunnen EVOA controles zeer goed gecombineerd worden
met andere bestaande transportcontroles zoals alcoholcontroles, controles op gevaarlijke goederen
(ADR, ADN, RID), respecteren van de rij- en rusttijden, douane controles, controle op overlading, etc. Op
lange termijn kan het integreren van controle op EVOA resulteren in een meer efficiënt gebruik van tijd,
materiaal en mankracht.
Een nadeel aan dergelijke vorm van controle is het grote aantal politiemensen nodig om alles in goede
banen te leiden en de noodzakelijke voorbereiding die eraan vooraf gaat. Een bijkomend nadeel is
dat zulke controles statisch zijn. Vervoerders die iets te verbergen hebben, zullen omwegen maken of
wachten alvorens hun route verder te zetten om het controlepunt te vermijden. Het vraagt bijkomende
planning, uitrusting en personeel om strategieën te bepalen die dit trachten te verhinderen zoals extra
controles op parallelle wegen, controles op parkeerplaatsen, waterwegen, snelwegen in de buurt, etc.)
9.2.3 Spontane controles
Spontane controles verschillen duidelijk van multidisciplinaire controles in die zin dat bij spontante
controles de patrouillerende politieagenten op eigen initiatief EVOA-controles uitvoeren. Deze kunnen
28
❱❱
resulteren in een andere controle wanneer men tot de vaststelling komt dat de vracht van het transport
uit afval bestaat, maar men kan natuurlijk ook altijd bewust controles uitvoeren op de naleving van de
EVOA. Deze soort van controles is zeer dynamisch, flexibel en onvoorspelbaar voor mogelijke overtreders
en is niet onderhevig aan de inzet van extra personeel of uitrusting. Om dergelijke soort controles succesvol te kunnen uitvoeren is men echter afhankelijk van de inzet, motivatie en kennis van de EVOA van
de patrouillerende agenten.
9.2.4 Targetting
De selectie van de “interessante” transporten (d.w.z. transporten die waarschijnlijk illegaal zijn) verdient
wat meer uitleg. De criteria gebruikt voor deze selectie zijn het resultaat van analyse van beschikbare
informatie, ervaring of gewoon gezond verstand. Deze informatie kan vergaard worden door analyse
van gegevens uit andere controles, gegevens ingewonnen bij douane, spoorwegautoriteiten, bevoegde
milieudiensten, etc. De analyse van deze informatie zou kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld tijdens
een bepaalde periode, in een bepaalde sector (vb. bouw: puin van afbraakwerken), op een bepaalde
plaats vaak inbreuken gebeuren door een bepaalde vervoerder. Men kan al deze gegevens gebruiken om
gericht te bepalen waar en wanneer een bepaalde vervoerder, sector of afvalstroom nader in het vizier
moet worden genomen.
9.3 Concrete inspectie
9.3.1 Algemeen
Eenmaal beslist is om de kostbare tijd van politieagenten te besteden aan de controle van afvaltransporten, is het aangewezen om volgende tips in acht te nemen:
❚
Het is altijd een goed idee om te weten wie de bevoegde autoriteiten zijn en de mensen die voor hen
werken. Om milieucriminaliteit efficiënt te lijf te gaan, zal de politie moeten samenwerken met deze
diensten omwille van hun expertise. Wees duidelijk over de taakverdeling en sluit overeenkomsten
en/of een samenwerkingsprotocol af indien mogelijk.
29
❱❱
❚
Omdat de tijd die een politieagent ter beschikking heeft beperkt is, raden we aan om zich niet te
beperken tot het controleren van slechts één soort inbreuk per transport. De politie wordt dagelijks
geconfronteerd met transporten tijdens alledaagse taken zoals patrouilles, controle van transportdocumenten, controle op smokkelwaar, etc. Omdat deze controles sowieso uitgevoerd worden, vergt
het slecht een kleine inspanning om tegelijkertijd een EVOA-controle uit te voeren.
Als men echter van plan is om een grootscheepse controleactie uit te voeren op transporten, probeer dan
de naleving van zoveel mogelijk verschillende wetgevingen te controleren.
Afgaand op de uitleg van de bestuurder, de documenten en eigen observatie, moet de agent beslissen of
het al dan niet om een afvaltransport gaat. Indien dit het geval is, moet hij bepalen over welk soort afval
het gaat, wat de bestemming is en welke procedure van toepassing is.
9.3.2 Modus operandi
Bepaalde modi operandi zijn populair bij overtreders om niet te moeten voldoen aan de eisen die de
EVOA stelt.
Volledig illegaal transport
De meest voor de hand liggende modus operandi is het volledig illegaal transport. In dit geval zijn er
helemaal geen documenten die het transport vergezellen. Dit vormt echter geen groot probleem voor de
politie aangezien de inbreuk bewezen is vanaf het moment dat de lading geïdentificeerd wordt als afval.
Aan de andere kant zijn ze moeilijker te detecteren aangezien er geen documenten worden overgemaakt
aan autoriteiten of douane. Deze vervoerders en afvalstromen zullen zelden onthuld worden door
analyse van informatie uit vervoersdocumenten.
Conflict tussen documenten en lading
Een andere modus operandi is die waarbij de lading niet overeenstemt met de informatie op de documenten. Deze methode wordt vaak gebruikt om afval dat onder de kennisgevingprocedure valt, te laten
doorgaan voor afval waarop de minder veeleisende informatieverplichting van toepassing is. Dit soort
inbreuk kan men op geen andere manier vaststellen dan door de lading met eigen ogen te controleren
en deze te vergelijken met wat op de documenten staat. Dit is een van de inbreuken waar de politie
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de inspecties uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten. Deze
autoriteiten voeren voornamelijk controles uit op basis van papierwerk van transporten, maar komen
zelden zelf in contact met het transport. De politie bevindt zich op het terrein en is bijgevolg in staat om
een onderscheid te maken tussen fictie (op papier) en feit (in realiteit).
De vracht aanbieden als iets anders (vb. tweedehandse goederen)
Deze modus operandi komt nauw overeen met de vorige, doch met als verschil dat in dit geval de
overtreder stappen ondernomen heeft om de lading er te laten uitzien als iets anders. De cargo kan
er uitzien als een ander soort afval of zelfs een product. Dit kan op verschillende manieren gebeuren
bijvoorbeeld door gevaarlijk bouwafval te verstoppen onder een laag niet-gevaarlijk bouwafval, of
door een deel van een container vol te stouwen met tweedehandse goederen om de rest van de inhoud
30
❱❱
te verbergen. Bijvoorbeeld: AEEA achter in een container verstopt onder een lading tweedehands
computers of afvalbanden verstopt onder tweedehandse banden. Vaak zal de vracht gepresenteerd
worden als tweedehands goederen of grondstoffen in plaats van afval. Deze modus operandi is niet
altijd even makkelijk te herkennen. Eventueel kan men via een interview met bestuurder/kapitein wat
meer informatie bekomen. Hou echter altijd rekening met de definitie van afval: elke stof of elk voorwerp
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Artikel 1(1)(a) uit
Verordening 2006/12/EC). Het is m.a.w. mogelijk dat een vracht moet bestempeld worden als afval, zelfs
al ziet ze er niet uit als afval of al blijkt dat iemand er nog iets nuttigs mee kan doen. Afval wordt afval
doordat de houder er zich van ontdoet.
Het is dus niet altijd even eenvoudig om een onderscheid te maken tussen afval en tweedehandse goederen. Er zijn enkele Europese en nationale richtlijnen die via internet4 geconsulteerd kunnen worden. In
de meeste gevallen is het een kwestie van gezond verstand en het naleven van de definitie van ‘afval’ tot
op de letter. Bij twijfel of verschil in interpretatie, is het aangeraden om de bevoegde autoriteiten te contacteren aangezien zij diegenen zijn die uiteindelijk de wet en de regelgeving zullen moeten interpreteren.
Afvalmengsels
Het mengen van afvalstoffen is verboden. Maar soms zijn overtreders geneigd om op deze manier
gevaarlijk afval beetje bij beetje te laten verdwijnen. Het verwerken of verwijderen van gevaarlijk afval is
een dure zaak. Om die reden wordt het vaak vermengd met niet-gevaarlijk afval dat verbrand, gedumpt
of opnieuw gebruikt zal worden. Een andere reden om bepaalde soorten afval te vermengen is om de
concentratie van bepaalde stoffen naar beneden te halen. Bijvoorbeeld: aarde verontreinigd door zware
metalen kan vermengd worden met schone aarde om de graad van verontreiniging te doen zakken tot
een acceptabel niveau.
4
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm
31
❱❱
9.3.3 Eigenlijke controle van transport
Procedure: Probeer te bepalen welke procedure gevolgd moet worden
❚
Check of de vracht bestemd is voor verwijdering of nuttige toepassing. Controleer de “R” en de “D”
codes op de documenten. Controleer of de bestemming een bestaand verwerkingsbedrijf is. Een
postbus of een adres op de 15e verdieping is geen afvalverwerkingsbedrijf;
❚
Als het afval bestemd is voor nuttige toepassing, probeer dan te bepalen of het om afvalstoffen gaat
uit de groene of de oranje lijst;
Documenten: Controleer of het transport vergezeld is van de noodzakelijke documenten
❚
Controleer of het transport vergezeld is van de volgende documenten: vervoersdocument (zie 6.1)
kennisgevingdocument (zie 6.1), informatiedocument of Bijlage VII (zie 6.2);
❚
Check of het document werd afgestempeld door de bevoegde autoriteiten in het land van bestemming wat bewijst dat ze het transport hebben goedgekeurd;
❚
Controleer of de documenten zorgvuldig en volledig werden ingevuld;
❚
Elke keer men vaststelt dat er een of meerdere items op het document niet of niet correct werden
ingevuld, moet er een rapport worden opgemaakt;
❚
Probeer fotokopieën (of foto’s) te maken van alle aanwezige documenten en voeg ze bij het rapport;
Vracht: Probeer de aard van de vracht te bepalen
32
❚
Kopieer nooit zomaar de informatie van op de documenten die het transport vergezellen zoals de
vrachtbrief, facturen, ontvangstbewijzen, etc. aangezien deze vaak incorrect zijn;
❚
Maak foto’s en tracht de vracht te wegen
❚
Beschrijf hoe het afval verpakt werd
❚
Geef een duidelijke omschrijving van de aangetroffen afvalstof in het proces-verbaal. Bijvoorbeeld:
“De lading bestaat uit vliegas afkomstig van hoogovens. De assen werden in korrelvorm geperst,
❱❱
hebben een bruine kleur en hebben een gemiddelde doorsnee van 1 cm…”. Of nog: “het schroot
van metaal/koper/aluminium bestaat uit geshredderd materiaal van ongeveer 10 cm lengte en 3 cm
breedte en lijkt verontreinigd met (X) of lijkt niet verontreinigd”.
Een gedetailleerde beschrijving is van zeer groot belang voor de milieudiensten en het Parket. Aan
de hand van deze beschrijving kunnen zij zich nadien een beeld vormen van de vervoerde stof en of
de correcte procedure al dan niet werd nageleefd. Details zijn belangrijk: zo staat aluminiumafval in
stukken op de groene lijst terwijl aluminiumafval in poedervorm op de oranje lijst staat.
❚
Schenk extra aandacht aan open containers, containers zonder nummer, oude, vuile containers en
vrachtwagens.
Houding: Wanneer men een transport controleert, dient men altijd achterdochtig te zijn
❚
Vervoerders die betrokken zijn bij illegale transporten, zullen er alles aan doen om hun transport
legaal te doen lijken. Zij zullen niet onmiddellijk alle documenten tonen of net onbelangrijke documenten voorleggen die ze zelf gemaakt hebben of gewoon beweren dat de vracht geen afval is maar
materiaal is dat nog moet verwerkt worden, etc.
❚
Mensen uit de transportsector weten maar al te goed dat politieagenten vaak niet over de nodige kennis beschikken betreffende afvaltransporten en zullen dan ook trachten hier misbruik van te maken.
❚
Vervoerders zullen hun vracht voordoen als afvalstoffen uit de groene lijst die bestemd zijn voor nuttige toepassing aangezien dit de minst veeleisende procedure is. Om deze strategie te ontmaskeren,
dient men alle betrokken personen en bedrijven (zoals de houder, kennisgever, producent, verwerkingsbedrijf, etc.) nauwgezet te controleren. Probeer te achterhalen wat de hoofdactiviteit is van het
bedrijf dat het afval heeft verzameld en van het bedrijf waarnaar het afval op weg is. Zoek woorden,
namen, titels die kunnen wijzen op bedrijven die afval verwerken zoals: Glasrecycle, Recymet, Blast
furnace, producent van veevoeder, Drumrecycling, Delco recycling, Recytech, (metaal) schroot, etc.
❚
Raadpleeg bij twijfel steeds de bevoegde autoriteiten. Zij kennen de procedures, vervoerders en
bedrijven. Wanneer men niet zeker is of een vracht wel degelijk afval is, kan men bij hen te rade gaan.
33
❱❱
Wanneer zij echter niet beschikbaar zijn, is het aan de controleur zelf om een beslissing te nemen
rekening houdend met het potentiële gevaar voor het milieu.
9.4 Specifieke controles
9.4.1 Bijzonderheden en aanbevelingen bij inspecties op het spoor
❚
Controleer documenten en vrachtbrieven in stations, rangeerterreinen, eindhaltes, grensstations, etc.
❚
Controleer de afvalverwerkingsbedrijven die afval sturen of krijgen via het spoor (producent,
verwerkingsbedrijf, etc.)
❚
Kijk de documenten en de lading van de wagons na in de afvalverwerkingsbedrijven die een eigen
connectie hebben naar het spoor.
❚
Selecteer de meest interessante transporten op basis van gegevens verkregen bij de spoorwegautoriteiten en/of douane vooraleer effectief een controle uit te voeren.
9.4.2 Bijzonderheden en aanbevelingen bij haveninspecties (zee, binnenvaart, water
en lucht)
34
❚
aak een inventaris van de verschepingen/vluchten naar bekende bestemmingen.
❚
Probeer een vluchtplan/vaarplan in handen te krijgen.
❚
Maak een afspraak met douane of de havenkapitein, de plaats waar alle documenten/aangiftes
verzameld worden.
❚
Selecteer de interessantste transporten op basis van informatie verkregen bij de douane vooraleer
effectief controles uit te voeren.
OPMERKINGEN EN TIPS
1. Gevolgde route
Besteed extra aandacht aan de route die het transport volgt of die zou moeten
gevolgd worden. Als een transport onderschept wordt op een punt dat niet op de
logische route ligt tussen afzender en ontvanger, is er waarschijnlijk iets mis. Als
een transport een omweg maakt betekent dit vaak dat het afval op weg is naar een
andere, illegale ontvanger, dat het vermengd is/zal worden met ander afval of dat
men veranderingen heeft aangebracht om het afval te laten doorgaan voor een
ander soort afval (Art. 13.1.c en 17.1 EVOA).
2. Beoordeling
Wanneer men een transport controleert, is het niet altijd eenvoudig om uit te maken
waarmee men te maken heeft. Sommige vragen over de cargo zijn soms moeilijk
te beantwoorden: gaat het om afval of niet-afval? Over welke soort afval gaat het?
(Groene of oranje lijst? Uitvoerverbod?) De lidstaten zijn overeengekomen om bij
twijfel terug te grijpen naar artikel 28 uit de EVOA. Dit artikel bepaalt dat bij twijfel
steeds de strengste beoordeling primeert. Let wel: deze beslissing is niet te nemen
door de politiediensten maar wel door de bevoegde autoriteiten. Het kan echter nuttig blijken over deze kennis te beschikken bij het controleren van afvaltransporten.
Soms worden afvalstoffen veranderd om ze te doen lijken op ruwe materialen door
hen een naam te geven. Dit is valsheid en een inbreuk tegen Artikel 2.35.c van de
EVOA.
3. Documenten
Afvalstoffen worden getransporteerd via lucht, wegen, waterwegen en zee. Het
kennisgevingdocument en de vervoersdocumenten horen het transport steeds te
vergezellen, ongeacht de manier van transport.
4. Mengsels
Afvalstoffen uit de groene lijst kunnen gemengd worden met chemisch of giftig
afval om het gehalte gevaarlijk materiaal in een bepaalde substantie te reduceren.
Afvalstoffen mengen met andere stoffen is een inbreuk op Artikel 19 van de EVOA
als deze gemengd werden tijdens het transport. Als de stoffen voor of na het
transport vermengd werden, geldt de nationale wetgeving.
5. Containers
Wees steeds voorzichtig bij het openen van containers (zie hoofdstuk 11 over
veiligheidstips). Open deze nooit zelf, maar vraag de bestuurder deze te openen.
Mocht hij weigeren, dwing hem dan niet de container open te maken.
35
❱❱
Elke container heeft zijn eigen identificatienummer. Dit nummer bestaat uit 4 letters die verwijzen
naar de eigenaar (vb GCDU en OCPU voor P&O, MSKU voor Maersk Zeeland, etc.) Deze letters worden
gevolgd door een serienummer van 6 cijfers en een identificatienummer van 7 cijfer. Het is dit unieke
nummer van 4 letters en 7 cijfers dat moet voorkomen in elk politierapport.
Identficatie nummer
Eigenaar van de container
Serienummer
6. OESO-landen/ niet-OESO-landen/EU-Lidstaten/niet EU-Lidstaten
De OESO waarvan sprake in de EVOA is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling die werd opgericht in 1960. Bedoeling was de economische groei en de toename van de levensstandaard te ondersteunen in de Lidstaten. Landen die het OESO-verdrag ondertekend hebben: de
Europese lidstaten plus Canada, Australië, Finland, Turkije, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland, Noorwegen,
Tsjechië, Zuid-Korea, Zwitserland, IJsland en de Verenigde Staten van Amerika. In het algemeen zijn de
principes van de EVOA eveneens van toepassing in deze landen.
Voorbeelden van niet-OESO-landen: China, India, Pakistan, Brazilië, Indonesië, alle Afrikaanse landen, …
Ter herinnering nog even de landen van de EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk en Zweden.
36
❱❱
7. Taal van de vervoersdocumenten
Alle transportdocumenten opgelegd door de Verordening moeten opgesteld zijn in de taal van het
land van verzending. Toch moeten deze documenten ook beschikbaar gesteld worden in een taal
aanvaard door de bevoegde autoriteiten van het land van verzending, de land van doorvoer en het
land van bestemming.
8. ADR – ADN - RID
Hou er rekening mee dat, wat de ADR/AND/RID wetgeving betreft, dezelfde maatregelen en codes
van toepassing zijn voor zowel het product zelf als afval afkomstig van dit product. Bijvoorbeeld:
‘Hydrochloridezuur’ en ‘afval van hydrochloride zuur’ krijgen beide de code UN-1789.
Volgens de ADR/AND/RID wetgeving moet de vracht van een afvaltransport beschreven worden
met hun wetenschappelijke naam en classificatie. Bijvoorbeeld: Afval, 3175, aarde die tolueen bevat,
Klasse 4.1, 4°c) ADR.
Een transport met een lading onderhevig aan de ADR/AND/RID staat zelden of nooit op de groene lijst.
9. Openen van verzegelde containers:
37
❱❱
In de meeste gevallen zijn politiemensen gemachtigd om douanezegels te openen. In sommige
landen echter is het enkel de douane die gemachtigd is douanezegels te verbreken.
Na het verbreken van de zegels en na het controleren of het nemen van een staal, moet een nieuwe
verzegeling worden aangebracht en moeten de relevante documenten worden aangevuld.
Zie bijlage 6
Nota
38
VEILIGHEIDSTIPS
Wanneer men een transport controleert op de naleving van de EVOA, is persoonlijke
veiligheid van het grootste belang. Mogelijk dreigt er gevaar op de plaats waar men de
controle uitvoert of is de lading zelf gevaarlijk.
Plaats:
Wanneer men een transport controleert, moet men er zich van vergewissen dat dit
gebeurt in een veilige omgeving. Vaak zullen dergelijke controles plaatsvinden op
locaties waar veel verkeer is (snelweg, spoorweg, etc.) of waar zware machines aan het
werk zijn (treinen, laden en lossen van containers, etc.). Het is daarom aangewezen om
ervoor te zorgen dat men goed zichtbaar is door bijvoorbeeld een fluorescerend hesje
te dragen.
Kies nauwgezet de plaats van controle; een vrachtwagen kan best worden afgeleid van
de snelweg naar een naburige rustplaats of parking. Men kan eveneens overwegen
om -in plaats van treinen te stoppen op het spoor of aan boord te gaan van een schiptransporten te controleren op plaatsen waar ladingen worden opgeslagen vooraleer
deze geladen of gelost worden. Als het onmogelijk is om op voorhand exact te bepalen
waar gewerkt zal worden, zorg er dan voor dat het werkterrein duidelijk afgebakend
wordt zodat het van ver kan worden gezien.
Het is aangewezen om op voorhand het werkterrein te verkennen zodat men niet voor
verrassingen komt te staan op het moment van de controle.
Lading:
Afval kan verschillende soorten gevaar betekenen afhankelijk van de aard ervan. Met
enkele eenvoudige richtlijnen en een flinke dosis gezond verstand kunnen al veel problemen vermeden worden. Persoonlijke hygiëne: draag steeds handschoenen en drink
of eet nooit in de nabijheid van afval. Werk steeds met de wind in de rug.
Wees steeds voorzichtig en let op tekenen die kunnen wijzen op gevaar. Ondervraag de
bestuurder steeds over de lading die hij vervoert. Zoek naar borden of tekenen zoals ADR
borden of opmerkingen op de vervoersdocumenten. Vraag de bestuurder de container
te openen, maar dwing hem nooit aangezien u verantwoordelijk kan worden gesteld in
geval van ongevallen. Als u om een bepaalde reden vindt dat de container moet worden
geopend, roep dan de hulp in van specialisten die over de juiste uitrusting beschikken
zoals milieudiensten, brandweer, etc.
Het openen van containers kan zeer gevaarlijk zijn. Vaak worden deze recipiënten geladen in een verticale positie om vervolgens horizontaal vervoerd te worden. Wanneer
deze worden geopend in horizontale positie is het niet ondenkbeeldig dat de lading uit
de container zal vallen op de persoon die de deuren opent. Om dit te voorkomen, kan
men een ketting met haken vastmaken aan de deuren van de container die ervoor zorgt
dat deze zich niet volledig kunnen openen.
39
❱❱
Containers die over zee getransporteerd worden, worden vaak met gas gevuld, het zgn. “vergassen”.
Vergassen bestaat uit het vullen van containers met pesticiden in gasvorm. De bedoeling van het vergassen is het beschermen van de lading tegen ongedierte etc. De producten die hiervoor gebruikt worden
kunnen ernstige en soms onherstelbare schade veroorzaken aan de gezondheid. Een voorbeeld van vaak
gebruikte gassen zijn methylbromide en chloropicrine. In sommige gevallen zijn de met gas gevulde
containers te herkennen aan volgend bord:
De afwezigheid van dit bord betekent allerminst dat de container niet vergast kan zijn! Open dus nooit
een container bij twijfel, maar contacteer de bevoegde instanties om te verifiëren of zij beschikken over
de middelen om te bepalen of een container al dan niet vergast is.
Hou in acht dat, als een container niet vergast is, deze toch nog gevaarlijke gassen kan bevatten.
Verschillende soorten afval zoals papierafval en vochtig plastic afval zullen in een gesloten container
koolstofmonoxide produceren. Koolstofmonoxide is een kleur- en geurloos gas dat een ernstige impact
kan hebben op de gezondheid en zelfs tot de dood kan leiden. Probeer zo veel mogelijk te verluchten als
u een container moet betreden.
Ook een lege container kan gevaarlijk zijn, soms zelfs gevaarlijker dan een gevulde, als er bijvoorbeeld
restanten van de laatste lading beginnen te verdampen. De op deze manier ontstane gassen kunnen niet
alleen giftig zijn (afhankelijk van de aard van de geloste lading), maar zelfs zorgen voor ontploffingsgevaar als de dampen brandbaar en/of explosief zijn.
40
❱❱
Welke soorten gassen gebruikt kunnen worden om containers te vergassen wordt door de nationale
wetgeving bepaald (Zie bijlage 7)
Nota
41
NUTTIGE CONTACTEN EN LINKS
12.1 Bevoegde autoriteiten
Zie bijlage 8
Nota
42
❱❱
12.2 Internetlinks
❚
EU wetgeving:
http://eur-lex.europa.eu
❚
IMPEL-TFS:
http://ec.europa.eu/environment/impel/impel_tfs.htm
❚
Europol:
http://www.europol.europa.eu/
❚
Interpol:
http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Pollution/Default.asp
❚
Europese Unie:
http://ec.europa.eu/
❚
Basel Conventie:
http://www.basel.int/
❚
Basel Actie Netwerk:
http://www.ban.org/
❚
OECD:
http://www.oecd.org/
❚
CEPOL:
http://www.cepol.europa.eu
❚
COTIF:
http://www.otif.org
❚
Uitleg over de EVOA op een Duitse privé site: :
http://www.bipro.de/waste-events/ship/eu-lex.htm
❚
tekst ADR overeenkomst:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsE.html
❚
tekst CMR conventie:
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html
❚
richtlijnen (WEEE, tweedehands goederen, …)
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm
❚
AND(R):
http://www.unece.org/trans/conventn/adne.pdf
❚
Tekst RID:
http://www.otif.org
43
❱❱
Afkortingen:
ADR:
“Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, ook
bekend als de Europese Overeenkomst inzake Internationaal transport over de weg van Gevaarlijk
Afval
❚
44
❚
AND(R):
“Accord Européen relative an Transport des merchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin” ook bekend als de Europese Overeenkomst inzake Internationaal Transport over binnenvaarten
van Gevaarlijk Afval
❚
CMR:
standaard vrachtbrief, ontwikkeld in overeenkomst met de “Convention relative au contrat de
transport international de Marchandises par Route”, ook bekend als de Conventie over het contract
voor het Internationaal transport van goederen over de weg
❚
COTIF:
Conventie aangaande Internationaal transport over spoor
❚
EC list:
Europese Catalogus afvalstoffenlijst
❚
ELV:
End of Life Vehicle
❚
EU:
Europese Unie
❚
EU MS:
European Union Member State
❚
IMPEL-TFS:
Implementation and Enforcement of Environmental Law - Trans-frontier Shipment of waste
❚
OECD:
Organisation for Economic Co-operation and Development
❚
RID:
Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
❚
WEEE:
Waste of Electronic and Electrical Equipment
❚
EVOA:
Waste Shipment Regulation; Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the
Council of 14 June 2006 on shipments of waste
BIJLAGEN
Bijlage 1: Stroomdiagram grensoverschrijdende transporten
GRENSOVERSCHRIJDENDE AFVALTRANSPORTEN
EU Verordening 1013/2006 (WSR)
+ Bazel-lijst
Import en export
BINNEN de EU
Import en export
VAN/NAAR niet-EU
lidstaten
Dezelfde procedure is van
toepassing, maar neem contact
op met de bevoegde autoriteiten
alvorens verder te gaan.
VERWIJDERING van
afvalstoffen op GROENE
en ORANJE lijst
Afvalstoffen op ORANJE
lijst
NUTTIGE TOEPASSING
van afvalstoffen of
GROENE lijst
Kennisgevings- en
vervoersdocument (Bijlage 1A
en 1B van de WSR, Art 2)
Informatieverplichting
(“Bijlage VII” van de WSR,
Art 18)
In geval van doorvoer
In geval van doorvoer
Mogelijk bijkomende
voorwaarden opgelegd
door land van doorvoer
Geen bijkomende
voorwaarden
45
❱❱
Bijlage 2: Vereenvoudigd stroomdiagram grensoverschrijdende transporten
GRENSOVERSCHRIJDENDE AFVALTRANSPORTEN
EU Verordening 1013/2006 (EVOA)
+ Bazel-lijst
Alle afvalstoffen op
ORANJE lijst
GROEN en VERWIJDERING
UITGEZONDERD
GROEN en VERWIJDERING
Kennisgevings- en
vervoersdocument
(Bijlage 1A en 1B van de
EVOA, Art 2)
Informatieverplichting
(“Bijlage VII” van de
EVOA, Art 18)
46
❱❱
Bijlage 3: Het invullen van het WTC-document
WTC-formulier: Instructies
De kern van het AUGIAS-project is het WTC-formulier, een acroniem voor Waste Transport Check-form.
Dit document laat een maximum aan informatievergaring toe en dit op een gestructureerde manier. De
informatie op dit document laat toe te bepalen:
1. of het transport legaal is/was;
2. welke afvalstromen er bestaan binnen, naar en uit de EU.
Tot op heden (2010) heeft niemand die deel uitmaakt van politie, douane of een milieu-instantie een
doeltreffend middel om de bestaande afvalstromen accuraat in kaart te brengen. Dergelijk instrument
laat overheden toe de huidige toestand en veranderingen wat betreft afvalstromen op Europees niveau
op de voet te volgen. Bijgevolg zal dit formulier dit dus bijdragen tot het bekomen van een doeltreffende
aanpak omdat men beter zal kunnen inschatten hoeveel en welke soort inbreuken er precies gepleegd
worden tegen de EVOA.
Bij het ontwikkelen van dit document werd gelet op drie criteria:
1. Gebruiksvriendelijkheid: het WTC-formulier werd op dergelijke manier ontwikkeld dat een
gewone politieman/vrouw dit formulier probleemloos kan invullen;
2. Maximalisering van belangrijke output: het WTC-formulier werd op dergelijke manier ontwikkeld
dat het de bevoegde autoriteiten toelaat te beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk,
zelfs tot enige tijd nadat de feiten gepleegd werden;
3. Duidelijkheid: het WTC-formulier werd op dusdanige manier opgesteld om zo veel mogelijk
misverstanden bij invulling en interpretatie te vermijden.
Het vergaren van data op Europees niveau is noodzakelijk om een degelijk beleid te kunnen ontwikkelen
met de bedoeling de verschillende afvalstromen beter te beheersen. Diverse studies hebben immers
aangetoond dat het zeer nuttig kan zijn om sommige afvalstromen van heel nabij in het oog te houden,
zoals WEEE (AEEA) en ELV. Maar om een degelijk beleid te kunnen opstellen, is het noodzakelijk om
voldoende informatie te krijgen van op het terrein uit binnen- en buitenland.
Als bij elke afvaltransportcontroles een WTC-formulier zou worden opgesteld, zou niet enkel de legaliteit
van dat specifieke transport kunnen bepaald worden, maar zou ook een klein deeltje van de bestaande
afvalstroom blootgelegd worden.
Het document zelf
Enkele voorafgaande afsrpaken:
Een WTC moet ingevuld worden bij elke controle van een nationaal of internationaal afvaltransport
(geen lege transporten!).
❚ Een WTC moet ingevuld worden (bij voorkeur in het Engels) van links naar rechts in standaard
Europese hoofdletters ( = A, B, C, D,…).
❚ Gebruik slechts 1 karakter per hokje. Het cijfer nul wordt doorstreept (e.g. Ø) om misverstanden met
de letter “O” te vermijden.
❚
47
❱❱
Wees zo volledig mogelijk. Rubriek 10 staat ter uw beschikking voor opmerkingen en commentaar. U
heeft eveneens de mogelijkheid om extra pagina’s toe te voegen aan het WTC-formulier. Het is trouwens aangewezen om zoveel mogelijk bijkomende informatie toe te voegen om de omstandigheden
waarin de vaststelling is gebeurd zo goed mogelijk te schetsen. Dit stelt de bevoegde instanties
immers in staat om een correct oordeel te vellen over de legaliteit van het transport.
TIP: Het is altijd nuttig om een kopie te maken van de documenten die het transport vergezellen. Als
u beschikt over een digitale camera, kan u altijd in een mum van tijd foto’s maken van de documenten
die dan op een later tijdstip afgedrukt of digitaal kunnen verstuurd kunnen worden.
❚ Wanneer bepaalde informatie niet beschikbaar is of niet vastgesteld kan worden, blijft desbetreffend
deel blanco.
❚
Hoofd van het document:
De persoon die de controle uitvoert, vult de ISO-code in van zijn/haar land.
Het serienummer in de rechterbovenhoek is een uniek nummer eigen aan het WTC-formulier dat door
de NACP kan verstrekt worden (niet verplicht, hoewel een referentie wenselijk is). In elk land wordt een
National Augias Contact Point aangesteld dat de WTC-formulieren uiteindelijk zal ontvangen (zie adres
onderaan het formulier).
Rubriek 1:
Het is niet verplicht om de eenheidscode in te vullen. Deze optie is enkel aanwezig voor de landen die
een bijkomend onderscheid willen maken tussen de verschillende diensten en organisaties binnen een
lidstaat of organisatie. Een eenheidscode gebruiken, kan later wel de feedbackprocedure naar de auteur
van het WTC-formulier vergemakkelijken.
Rubriek 2:
Met ‘gemeente’ wordt bedoeld de gemeente waarin het transport wordt gecontroleerd. Vink de juiste
manier van vervoer aan.
Wegtransport
Het is zeer belangrijk om duidelijk de richting van het transport te vermelden. Bijvoorbeeld, wanneer
men een vrachtwagen controleert die van Brussel naar Leuven rijdt, is het belangrijk om duidelijk ‘van
BRUSSEL naar LEUVEN’ in te vullen en niet andersom. Zie voorbeeld hieronder.
48
❱❱
Een van de items die gecontroleerd moeten worden is of het transport werd tegengehouden op een
logisch/economisch punt op de route tussen producent en bestemmeling. Als het transport wordt gecontroleerd op een locatie die niet logisch lijkt, moet een verklaring gevraagd worden aan de chauffeur/
kapitein en moet de reden vermeld worden onder rubriek 10 of op een aparte pagina (bijgevoegd bij
het WTC-formulier). Het is steeds mogelijk dat een transport een andere bestemming heeft dan diegene
vermeld op de documenten.
Transport via waterwegen
In het vakje kilometerpaal noteert u de dichtstbijzijnde kilometerpaal.
In het vakje Hier niets schrijven zal het Augias Data Handling Department (ADHD) het unieke databasenummer invullen.
Rubriek 3:
In deel drie wordt het uur, de dag, de maand en jaar van het transport ingevuld. In de meeste gevallen
zal dit samenvallen met de transportcontrole. Bijkomend moet er gespecificeerd worden of de cargo
en/of alle documenten werden gecontroleerd en of er foto’s van de documenten en/of cargo werden
gemaakt die aan het WTC-formulier werden toegevoegd.
Rubriek 4:
Dit is een van de belangrijkste onderdelen van het formulier aangezien dit deel onthult of wat aangegeven wordt op de documenten overeenkomt met de werkelijkheid. Neem in acht dat wat vermeld staat
op de documenten niet altijd strookt met de realiteit; bijgevolg is het noodzakelijk om de cargo visueel te
inspecteren. Elk beetje informatie dat meer uitleg verschaft over de aard van de lading, is nuttig.
Uiteraard moet men tijdens inspecties steeds oog hebben voor de veiligheid. In sommige gevallen kan
een visuele inspectie van de cargo onmogelijk blijken door een aantal redenen zoals tijd en plaats van de
controle, mogelijke gassen in de container, het niet in staat zijn om de container te openen, de aard van
de cargo, etc. In dit geval is er geen ander alternatief dan de kapitein of de bestuurder te ondervragen in
de hoop zoveel mogelijk informatie los te krijgen.
Het is van cruciaal belang de aard van het afval zo nauwkeurig mogelijk te vermelden zodat de bevoegde
autoriteiten en de openbare aanklager later in staat zijn om de juiste conclusies te trekken.
49
❱❱
Vb.: - Als de cargo bestaat uit ELV’s moet men specificeren of deze al dan niet gedepollueerd werden;
- “Bouw- en sloopafval” is een te algemene omschrijving. Men moet uitleggen of de cargo
uitsluitend bestaat uit een mengeling van steenachtige materialen of er in de mengeling
bijvoorbeeld ook plastiek, hout of andere materialen zitten. Ook kunnen de hoeveelheid en
afmetingen vermeld worden;
- Hout: vermeld of het behandeld werd met verf of een andere substantie;
- Olie/stookolietanken: vermeld of deze werden schoongemaakt;
- Asfalt: vermeld of het al dan niet gaat om teerhoudend asfalt.
Als een van de volgende codes vermeld worden op de transportdocumenten, schrijf ze dan over op het
WTC-formulier:
❚
EURAL-Lijst: Dit is een lijst die bestaat uit 20 hoofdstukken onderverdeeld naargelang de aard van de
afvalstof. In deze lijst wordt aan alle 750 soorten afval een 6-cijferige code toegekend. Als het gaat
om gevaarlijk afval, wordt een asterisk toegevoegd. Bijvoorbeeld: 13 02 06* staat voor synthetische
motor- , transmissie- en smeerolie. Deze lijst kan geconsulteerd worden op http://eurlex.europa.eu/
❚
OESO-code/BASEL-code (enkel van toepassing bij internationale transporten):
• Deze code kan men vinden onder rubriek 10 op het kennisgevingsformulier of Bijlage VIIdocument. Aan alle afvalstoffen die voorkomen in de EVOA werd een code toegekend. Er zijn twee
soorten codes. Het eerste type bestaat uit de letters “A” of “B” gevolgd door 4 cijfers. Deze codes
vloeien voort uit de lijsten van de originele Baselconventie. De letters “A” en “B” verwijzen respectievelijk naar “lijst A” (gevaarlijk) en “lijst B” (niet-gevaarlijk). Deze codes worden dus gevormd
door de letters “A” en “B” (verwijzend naar de lijst “A” of “B”) + 4 cijfers. Vb. B1010 = alle soort
metalen afval. In sommige gevallen bestaat de code enkel uit 4 cijfers zonder “A” of “B” wat voor
enige verwarring kan zorgen.
• De tweede soort code die gebruikt wordt in de EVOA zijn codes die verwijzen naar een afvalstof
die niet voorkomt in de “A”of “B” lijst. In dit geval zijn de oude OESO-codes van toepassing. Deze
bestaan uit 2 letters en 3 cijfers. De letters verwijzen naar de OESO-lijsten die vandaag de dag
niet meer worden gebruikt. G(reen) of niet gevaarlijk, (A)mber en (R)ed of gevaarlijk. Vb AA060=
Vanadiumas en residuen.
❚
50
R-/D-code: Dit zijn codes die verwijzen naar wat er zal gebeuren met de afvalstof. De “R” staat voor
“Recylcling” en de “D” staat voor “Disposal”. Zie eveneens deel 6.2.2 (Recycling codes) en 6.1.3.
(Disposal codes) in het handboek.
❱❱
Aan het eind van dit deel werd ruimte gelaten om de container referentie te noteren. Deze referentie
bestaat in principe uit 11 tekens: 4 letters (waarvan de 4e steeds een “U”) en 6 cijfers (serienummer
en een bijkomend controlenummer). Bijkomende plaats is voorzien om de hoeveelheid van de cargo te
specificeren (hoeveelheid+eenheid). Stel telkens 1 WTC-formulier op per container.
Rubriek 5:
In deel 5 wordt gevraagd naar de identiteit van de bestuurder of kapitein van het transport: naam,
voornaam, ID-nummer, geboortedatum en de ISO-code van zijn/haar land van oorsprong.
Er is geen plaats voorzien voor de geboorteplaats en het adres van de bestuurder/kapitein. Mocht dit
relevant blijken, kan dit steeds vermeld worden onder deel 10.
Rubriek 6:
Vul de 4 hoofdactoren van het afvaltransport in, namelijk: de producent, de vervoerder, de bestemmeling
en de opdrachtgever. Met ‘opdrachtgever’ worden de persoon en/of de firma bedoeld die verantwoordelijk zijn voor het transport.
Let op: Het is mogelijk en zelfs courant dat deze vier entiteiten samenvallen, bijvoorbeeld wanneer de
“producent” en het “bestemmeling” deel uitmaken van dezelfde firma, maar op verschillende adressen
gelokaliseerd zijn.
In het geval van internationale transporten kan men refereren aan de definities in artikel 2 van de EVOA
(EU 1013/06):
Producent: ➞ eenieder wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen (eerste producent) en/of
eenieder die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die resulteren in een
wijziging van de aard of samenstelling van die afvalstoffen (nieuwe producent);
❚ Opdrachtgever: ➞ eenieder die ten behoeve van anderen de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert; Dit kan de producent zelf zijn, een makelaar, etc. Deze entiteit is de werkelijke verantwoordelijke voor het transport. (zie vak n° 1 op het kennisgevingsformulier of Bijlage VII-document)
❚ Vervoerder: ➞ de eigenlijke vervoerder. Als er meerdere vervoerders op het document staan, opteer dan
voor de meest recente. (Zie vak 5a, 5b of 5c op het kennisgevingsdocment of Bijlage VII-document)
❚ Bestemmeling: ➞ Dit is de plaats waar de werkelijke vernietiging of nuttige toepassing uitgevoerd
wordt. Dit kan GEEN adres zijn van een makelaar of dealer. ( zie vak n° 7 op het kennisgevingsforulier
of Bijlage VII-document)
❚
51
❱❱
Wanneer de cargo verschillende producenten heeft, gelieve dit dan in de mate van het mogelijke te
noteren in een bijlage gevoegd bij het WTC-formulier.
Wanneer in rubriek 5a, 5b of 5c enkel de naam van het schip zonder de naam van het transportbedrijf
vermeld wordt, vul dan gewoon de naam van het schip in.
Rubriek 7:
1. EVOA-documenten (internationale transporten = import, export, doorvoer)
a) kennisgevingsprocedure
Deze procedure is van toepassing op grensoverschrijdende transporten binnen, uit of naar de EU
van niet-opgelijste afvalstoffen, afvalstoffen uit de oranje lijst (zie A-lijst BASEL) en afvalstoffen
bestemd voor verwijdering. Deze transporten moeten vergezeld gaan van een kopie van het
kennisgevingsdocument en een origineel vervoersdocument.
b) Bijlage VII procedure (procedure met informatieverplichting)
Deze procedure is van toepassing op grensoverschrijdende afvaltransporten binnen, van en
naar de EU van afvalstoffen uit de groene lijst ( zie B-lijst BASEL) die bestemd zijn voor nuttige
toepassing. Deze transporten moeten steeds vergezeld worden van een informatiedocument
(beter bekend als Bijlage VII)
2. Nationale afvaltransporten
Er is een regel voorzien voor documenten aangaande nationale afvaltransporten.
52
❱❱
Nationale procedures vallen niet onder de Europese verordening en verschillen van lidstaat tot lidstaat.
Daarom is het moeilijk om te zeggen wat er hier precies moet ingevuld worden. Een nationaal of regionaal document kan bijvoorbeeld een identificatie formulier (document dat wordt gebruikt in Vlaanderen)
in Vlaanderen, een identificatieformulier afvalstoffen (gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen)zijn. In
geval van een nationaal transport, vermeld de naam van het vereiste document met referentienummer
indien dit beschikbaar is.
3. Transport documenten
Elke transporteur die betaald wordt om een transport uit te voeren hoort een CMR of vrachtbrief te
kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gestipuleerd door de “Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Road”. Bovenaan dit document staat een uniek nummer dat op het
WTC-document ingevuld moet worden.
Rubriek 8:
De gebruikte transportmiddelen moeten in deel 8 aangeduid worden samen met bijkomende informatie die
toelaat de manier van transport te identificeren. In geval van boten of schepen is het aangewezen om het
identificatienummer (7 cijfers) in te vullen in plaats van de naam van het schip aangezien die kan veranderen.
Rubriek 9:
Tot slot moeten de ondernomen acties beschreven worden. Verschillende opties kunnen aangevinkt
worden die verduidelijken of er al dan niet een waarschuwing werd gegeven, een proces verbaal werd
opgemaakt, of er stalen werden genomen, of de cargo in beslag werd genomen, etc. Indien er een proces
verbaal werd opgemaakt, moet een referentienummer vermeld worden samen met bijkomende uitleg.
Als een proces verbaal werd opgesteld voor een andere inbreuk dan een milieu-inbreuk (vb. snelheidsovertreding, rijden onder invloed, etc.) moet dit niet vermeld worden. Inbreuken met betrekking tot
overlading moeten daarentegen wel vermeld worden.
53
❱❱
Rubriek 10:
Alle bijkomende informatie en uitleg die niet in andere delen op dit formulier ingevuld kunnen worden,
kunnen hier worden geschreven.
Informatiecyclus
De politieman/vrouw die een afvaltransport controleert vult een WTC-formulier in. Hij/zij maakt een
kopie die bijgehouden wordt. Het WTC-formulier wordt vervolgens naar het National Augias Contact
Point (NACP) gestuurd. Dit nationale contactpunt verzamelt alle WTC-formulieren en speelt deze door
naar de bevoegde milieuadministraties en –autoriteiten ter controle. Dit betekent dat de autoriteiten de
informatie op deze formulieren nauwgezet moeten controleren, deze vergelijken met andere informatie
en tot slot beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk. Eens deze controle gebeurd is, wordt het
WTC-formulier teruggestuurd naar de NACP die deze op zijn/haar beurt terugstuurt naar de politieman/
vrouw op het terrein en naar de Augias Data Handling Division (ADHD). De politieman/vrouw gebruikt
de opmerkingen en/of beslissingen van de autoriteiten bij het opstellen van zijn/haar rapport indien er
sprake is van een inbreuk. De ADHD verzamelt en bewaart alle formulieren om deze te kunnen gebruiken
voor strategische en operationele analyse en, op termijn, doelgerichte acties.
54
❱❱
Bijlage 4
Nationale informatie
55
❱❱
Bijlage 5
Nationale wetgeving
56
❱❱
Bijlage 6
Openen van verzegelde containers
57
❱❱
Bijlage 7
Soorten gassen
58
❱❱
Bijlage 8
Bevoegde autoriteiten
59
❱❱
Nota
60