Het is vandaag, 20 maart 2014, de dag van de

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA..DEN HAAG
Voortgezet Onderwijs
IPC 2650
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
609349
Datum
Betreft
20 maart 2014
Voortgang aanpak schoolverzuim
Het is vandaag, 20 maart 2014, de dag van de leerplicht. Op deze dag vieren we
dat alle kinderen en jongeren in Nederland recht hebben op goed onderwijs. De
branchevereniging van leerplichtambtenaren, Ingrado, besteedt aandacht aan
deze belangrijke dag door leerlingen hun verhaal te laten vertellen. Wat betekent
onderwijs voor hen, en vooral voor het realiseren van hun ambities? Ook
presenteert Ingrado een verzuim-app. Zo inspireert Ingrado kinderen en jongeren
om gebruik te maken van hun recht op onderwijs. Ook in de regio worden
vandaag tal van activiteiten georganiseerd door scholen en gemeenten, zoals
debatten met leerlingen en speciale huisbezoeken door leerplichtambtenaren.
Al deze activiteiten onderstrepen het belang van een stevige aanpak van
schoolverzuim door scholen, gemeenten, leerplichtambtenaren en
samenwerkingsverbanden. En natuurlijk hebben ouders een rol waar het gaat om
het terugdringen van het schoolverzuim. Ieder kind dat, voor kortere of langere
tijd, niet naar school gaat, verdient onze aandacht en inspanning. Langdurig
schoolverzuim en schooluitval beginnen veelal bij kortdurend verzuim.
Schoolverzuim moet daadkrachtig worden aangepakt zodat alle kinderen en
jongeren naar school gaan en zoveel mogelijk jongeren op zijn minst een
startkwalificatie behalen. Het volgen van onderwijs is immers hét startpunt om
goed voorbereid te zijn op volwaardige participatie in onze samenleving. Daarom
is handhaving van de leerplicht belangrijk. Door onmiddellijk op te treden bij
verzuim en spijbelen, kunnen we schooluitval en thuiszitten vaak voorkomen en
ervoor zorgen dat alle kinderen een zo passend mogelijke onderwijsplek krijgen.
Vandaag informeer ik uw Kamer over de voortgang van de aanpak van het
schoolverzuim. Dit doe ik door eerst de beschikbare cijfers en de interpretatie
daarvan te geven en daarna mijn aanpak te schetsen.
1. Ontwikkelingen ongeoorloofd verzuim
Jaarlijks worden op stelselniveau de gegevens over het schoolverzuim in het po,
vo en mbo verzameld door middel van de leerplichttelling van de gemeenten.
Hieronder geef ik u eerst de definities van de verschillende soorten verzuim en
Pagina 1 van 10
geef ik een toelichting op de systematiek van de verzuimregistratie. Daarna
presenteer ik u de cijfers en licht ik deze toe.
1.1
Onze referentie
609349
Systematiek verzuimregistratie
De Leerplichtwet onderscheidt verschillende soorten schoolverzuim:
Absoluut verzuim: verzuim door een leerplichtige jongere die niet op een school
staat ingeschreven zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling
is gegeven.
Relatief verzuim: verzuim van les- of praktijktijd door een ingeschreven
leerplichtige jongere zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet verlof is
verleend.1
Onder relatief verzuim valt ook:

Luxe verzuim: treedt op als een ingeschreven leerplichtige jongere zonder
vrijstelling tijdens de schoolperiode met vakantie gaat.

Thuiszitten: hiervan is sprake als een ingeschreven leerplichtige jongere
langer dan vier weken verzuimt zonder vrijstelling.
Hieronder ga ik eerst in op de kinderen die helemaal niet naar school gaan (de
absoluut verzuimers en de thuiszitters) en vervolgens op het relatief verzuim,
waaronder het luxe verzuim.
Gedurende het jaar registreert de leerplichtambtenaar hoeveel absoluut en
relatief verzuim er in de gemeente is. Het absoluut verzuim wordt door de
leerplichtambtenaar gecontroleerd door de inschrijving van leerplichtige jongeren
in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te vergelijken met de inschrijvingen
in de Basisregistratie Onderwijs (BRON).2 Door de koppeling GBA en BRON krijgt
de leerplichtambtenaar eenvoudiger en sneller zicht op het absoluut verzuim. De
gegevens over het relatief verzuim worden door de scholen gemeld aan het
digitaal verzuimloket van DUO. Via DUO komen deze gegevens vervolgens bij de
leerplichtambtenaar.3
Eenmaal per jaar, in oktober, wordt het totaaloverzicht van de verzuimgegevens
over het eraan voorafgaande schooljaar door DUO bij de gemeenten opgevraagd
via de zogenaamde leerplichttelling. Gemeenten hebben vervolgens tot januari de
tijd om de gegevens te leveren, wat in februari leidt tot een landelijk kwantitatief
beeld van de beschikbare gegevens. Een kwalitatieve analyse van de gegevens is
dan echter nog niet beschikbaar.
Mutaties in- en uitschrijving; een aanpassing in de wet
Na de wijziging van de Leerplichtwet vorig jaar geldt sinds 1 juli 2013 voor po- en
vo-scholen en sinds 1 januari 2014 voor mbo-instellingen de plicht om de in- en
1
Volgens de Leerplichtwet zijn scholen alleen verplicht om die gevallen te melden waar
sprake is van ongeoorloofde afwezigheid van in totaal zestien uren les- of praktijktijd
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken.
2
Het BRON bevat onder andere de in- en uitschrijvingsgegevens van leerlingen.
3
Sinds 1 augustus 2009 maken alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en de
instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve) gebruik van het digitaal
verzuimloket; het niet-bekostigd onderwijs met een examenlicentie en erkende, nietbekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs moeten dit sinds 2012.
Pagina 2 van 10
uitschrijvingen van leerlingen binnen zeven dagen door te geven aan BRON. DUO
verstrekt deze gegevens uit BRON aan de gemeenten. Deze informatiestroom is
de input voor de leerplichtambtenaar en geeft een indicatie van waar mogelijk
absoluut verzuim optreedt. Met de informatie uit DUO en van de gemeenten gaat
de leerplichtambtenaar aan de slag. Eerste effect van deze wetswijziging is dat
scholen ten opzichte van afgelopen zomer hun mutaties sneller doorgeven aan
DUO. De leerplichtambtenaren hebben hierdoor sneller zicht op absoluut
schoolverzuim of schooluitvallers. In de cijfers waarover ik in deze brief
rapporteer is dit echter nog niet het geval.
1.2
Onze referentie
609349
Kinderen die helemaal niet naar school gaan
Als het gaat om leerplichtige jongeren die helemaal niet naar school gaan,
onderscheiden we twee categorieën: leerplichtige jongeren die niet op een school
staan ingeschreven zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling
is gegeven (absoluut verzuim) en leerplichtige jongeren die wel ingeschreven
staan, maar langer dan vier weken verzuimen zonder vrijstelling (thuiszitten).
De cijfers van het absolute verzuim die door de gemeenten zijn verstrekt
vertonen dit jaar een grote stijging. Dit komt omdat de onderliggende bestanden
van de gemeenten niet overal op orde blijken te zijn. Aanvullende inventarisaties
van de feitelijke stand van zaken wijzen op een wisselend beeld per gemeente. In
de analyse wordt dit nader toegelicht.
Het absoluut verzuim is – volgens de beschikbare gegevens - na een daling in
schooljaar 2010-2011 ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 met 40%
gestegen, met een toename van 2.544 (van 6.430 naar 8.974). Ondanks de
toename is net als vorig jaar gedurende het schooljaar 2012-2013 de helft van de
absoluut verzuimers teruggeleid naar school.
Absoluut verzuim
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
absoluut verzuim
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 –
2010
2010 –
2011
2011 –
2012
2012 2013
Uit analyse van de gegevens blijkt dat tussen individuele gemeenten grote
verschillen optreden in het absoluut verzuim. Sommige gemeenten hebben een
daling gerealiseerd. Bij andere gemeenten zien we een stijging. Verder blijkt dat
circa tweederde van de toename van het absoluut verzuim is terug te voeren op
zes gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Breda, Haarlemmermeer, Almere en
Dordrecht.
Pagina 3 van 10
De gemeenten met de hoogste stijging absoluut verzuim
2011-2012
Amsterdam
2063
Breda
51
Haarlemmermeer
32
Almere
5
Den Haag
389
Dordrecht
29
Totaal
2569
Onze referentie
609349
2012-2013
2710
247
187
104
731
210
toename
647
196
155
99
342
181
4189
1620
De aanvullende inventarisatie die op deze gegevens is gemaakt, levert het
volgende beeld op.
De grootste toename van het absoluut verzuim is te vinden in Amsterdam.
Amsterdam heeft ook het grootste aandeel in het absoluut verzuim. Als verklaring
voor de grote toename wordt door de gemeente Amsterdam genoemd dat de GBA
en de administratie van de scholen niet altijd goed op elkaar aansluiten. Dit
probleem speelde ook in Rotterdam. In het schooljaar 2012-2013 leken er daar
eerst 824 vermoedelijk absoluut verzuimers te zijn. Na een administratieve slag
door de leerplichtambtenaar bleken het er slechts 145 te zijn.
Uit het jaarverslag leerplicht van Den Haag bleek ook nog een geheel andere
oorzaak voor de toename van het absoluut verzuim. Vorig jaar april speelde de
toeslagenfraude door Bulgaren. Dit blijkt ook door te werken in de verzuimcijfers;
de toename van het absoluut verzuim kon in Den Haag voor bijna 90% herleid
worden naar 300 leerplichtigen uit Bulgarije die ingeschreven stonden in de GBA,
maar niet op school zaten. Leerplicht heeft hierop actie ondernomen: deze
gevallen zijn door leerplicht doorgegeven aan publiekszaken voor controle op
adresgegevens en aan SVB voor check op kinderbijslag. Er zijn aanwijzingen dat
vergelijkbare situaties zich ook elders voordoen.
In Breda bleek er een direct verband met het aantal leerlingen dat zonder
vrijstelling onderwijs volgt in het buitenland (veelal België). Van de scholen in het
buitenland is een verklaring nodig waaruit blijkt dat de betreffende jongere op zijn
school staat ingeschreven en die school zal bezoeken. Deze verklaringen
ontbreken, dus wordt de leerling beschouwd als absoluut verzuimer. Dit is een
administratief probleem. Ook in voorgaande jaren is sprake van grensverkeer
geweest. Waar de grote stijging uit voortkomt is niet duidelijk.
De andere drie gemeenten– Haarlemmermeer, Almere en Dordrecht – bevestigen
desgevraagd dat er ook bij hen sprake is van vervuilde bestanden.
Voor een aantal gemeenten zijn de cijfers in de leerplichttelling vergeleken met
hun jaarverslag leerplicht. Hieruit bleek dat in een aantal gevallen in de
leerplichttelling géén absoluut verzuimers waren gerapporteerd, terwijl uit het
jaarverslag bleek dat wel degelijk sprake was geweest van absoluut verzuim.
De cijfers geven dus een indruk van het absoluut verzuim, maar we kunnen op
basis hiervan niet stellen dat er inderdaad zoveel absoluut verzuimers zijn als de
cijfers uit de leerplichttelling doen vermoeden. Er blijken namelijk teveel foute
registraties in het systeem te zitten om harde uitspraken te doen over het
werkelijke aantal absoluut verzuimers. Deze onduidelijkheid in de cijfers laat
onverlet dat er nog teveel kinderen thuiszitten. Ik zet daarom vol in op het
Pagina 4 van 10
terugdringen daarvan en ik ga met gemeenten in gesprek om de cijfers op orde te
krijgen.
Onze referentie
609349
Wat de ontwikkeling van thuiszitters betreft blijkt uit de gepresenteerde cijfers
dat de dalende trend die vorig jaar is ingezet, zich het afgelopen schooljaar heeft
voortgezet.
Thuiszitten
3.500
3.000
2.500
2009 – 2010
2.000
2010 – 2011
1.500
2011 – 2012
1.000
2012 – 2013
500
0
Thuiszitten per 1 toename tijdens opgelost tijdens
sept
schooljaar
schooljaar
saldo eind
schooljaar
Het aantal thuiszitters is met 9% gedaald, van 4.143 naar 3.789.4 Bij aanvang
van het schooljaar waren er minder thuiszitters. Gedurende het jaar kwamen er in
vergelijking met het jaar ervoor ongeveer evenveel thuiszitters bij. Gedurende het
schooljaar zijn 2.695 thuiszitters (71%) weer teruggeleid naar school. Dat is 10%
meer dan het jaar daarvoor.
1.3 Relatief verzuim
De cijfers laten zien dat scholen steeds meer melden wanneer leerlingen
ongeoorloofd afwezig zijn.
Cijfers relatief verzuim
Ongeoorloofd verzuim
Relatief verzuim
Luxe verzuim
(onderdeel van het
relatief verzuim)
2011-2012
2012-2013
84.750
7.180
88.655
8.200
Het aantal meldingen relatief verzuim is met 5% gestegen ten opzichte van het
schooljaar 2011-2012. Het aantal meldingen luxe verzuim, als specifieke
categorie hierbinnen, is gestegen met 14%.
4
Dit betreft het totaal van het aantal thuiszitters aan het begin van het jaar en het aantal
nieuwe gevallen tijdens het schooljaar.
Pagina 5 van 10
Onze referentie
609349
Meldingen relatief verzuim
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
relatief verzuim
luxe verzuim
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 –
2010
2010 –
2011
2011 –
2012
2012 2013
De afgelopen jaren hebben we een aantal maatregelen genomen zoals het
toezicht door de inspectie en verbetering van het verzuimloket, die in de eerste
plaats leiden tot meer bewustzijn bij scholen voor het belang van het snel en
correct melden van schoolverzuim. In de tweede plaats levert deze informatie de
leerplichtambtenaar en de school input om snel met de verzuimende leerling aan
de slag te gaan en deze terug te leiden naar school. Anders gezegd: dat verzuim
steeds meer wordt gemeld, betekent ook dat we de problematiek beter in beeld
hebben en gerichter kunnen aanpakken. Volgens Ingrado betekent een feitelijke
stijging van het aantal verzuimmeldingen daarom niet per definitie dat ook de
problematiek van het verzuim is verergerd.
Daarnaast is van diverse gemeenten bekend dat zij hun leerplichtbeleid hebben
geïntensiveerd, bijvoorbeeld door sneller te reageren op relatief verzuim. Ook dit
draagt bij aan het beter (en meer) melden van verzuim door de scholen. Een
voorbeeld hiervan is dat leerplichtambtenaren steeds meer aandacht hebben voor
luxeverzuim. Ten opzichte van het totaal aantal meldingen relatief verzuim, zijn
er daardoor naar verhouding meer meldingen luxe verzuim gedaan dan in het
schooljaar 2011-2012. Meer dan de helft van het luxe verzuim vindt in het
(speciaal) basisonderwijs plaats. De leerplichtambtenaren in het (speciaal)
basisonderwijs voeren rond de schoolvakanties steeds meer controles uit op luxe
verzuim.
Sinds 2012 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor het toezicht
op de naleving van de Leerplichtwet door scholen. In het kader van het toezicht
op het verzuimbeleid kan de inspectie bestuurlijke boetes opleggen aan scholen
en instellingen die het verzuim niet (tijdig) hebben gemeld. De inspectie werkt
nauw samen met de gemeenten om het schoolverzuim in beeld te krijgen en het
effectief te bestrijden.
Bij spijbelen en luxe verzuim zijn de scholen in eerste instantie zelf aan zet om
het verzuim van de leerling te stoppen. Ondanks de intensivering van de aanpak
van het relatief verzuim zien we dat de maatregelen nog onvoldoende effect
hebben gesorteerd. Evenals bij het absoluut verzuim hebben wij onvoldoende
zicht op de achterliggende oorzaken van het relatief verzuim. Daarom is het niet
mogelijk om hierover harde uitspraken te doen. In ieder geval laat ook deze
categorie van verzuim nog niet de door mij gewenste daling zien.
Pagina 6 van 10
Onze referentie
609349
1.4 Processen-verbaal
Een proces-verbaal is een belangrijk instrument voor de leerplichtambtenaar. Het
wordt vooral ingezet bij ernstig verzuim en als blijkt dat andere interventies niet
werken.
Processen-verbaal
2011-2012
Absoluut verzuim
2012-2013
263
261
Relatief verzuim
8.897
6.040
Luxe verzuim (onderdeel
relatief verzuim)
2.294
3.121
Ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 is het aantal processen-verbaal
afgenomen. Ik ga met Ingrado en het Openbaar Ministerie onderzoeken wat de
achterliggende oorzaak hiervoor is. Wel zijn relatief meer processen-verbaal
uitgeschreven voor luxe verzuim, een stijging van 36%.
Ingrado geeft hierbij aan dat leerplichtambtenaren hun aanpak zorgvuldig
afstemmen op de oorzaken van het verzuim, om effectief op te treden en
daarmee te zorgen dat het verzuim zo snel mogelijk stopt. Bij luxe verzuim is een
proces-verbaal vaak een effectief instrument.
2.
Aanpak
Verzuim in al zijn vormen moet zoveel mogelijk worden teruggebracht. Echter,
een aanpak gericht op de groep kinderen en jongeren die nu helemaal niet naar
school gaat (absoluut verzuim en thuiszitters), heeft voor mij de absolute
prioriteit. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen en jongeren weer naar school
gaan, zijn twee zaken van groot belang:
1. Een regionale aanpak waarbij gemeenten, leerplichtambtenaren, scholen
en samenwerkingsverbanden aan de slag gaan om al deze kinderen en
jongeren zo snel mogelijk een zo passend mogelijke onderwijsplek te
bieden.
2. Een sluitende registratie, zodat deze hele groep goed in beeld is en een
verzuimaanpak naar analogie van de VSV-werkwijze.
Dit werk ik in de paragraaf hierna verder uit.
2.1
Regionale aanpak: de leerling centraal
De regionale samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden,
gemeenten en leerplichtambtenaren vormt de sleutel tot een succesvolle aanpak
van thuiszittende kinderen en jongeren. Dit was de belangrijkste constatering in
de expertmeeting over de aanpak van thuiszittende kinderen en jongeren die ik
31 januari samen met de Kinderombudsman organiseerde. Deze expertmeeting
kwam onder andere voort uit het rapport van de Kinderombudsman van mei 2013
‘Van leerplicht naar leerrecht’. Met vertegenwoordigers van PO-Raad en VO-raad,
Pagina 7 van 10
VNG, gemeenten, samenwerkingsverbanden, Ingrado, ouders, inspectie, Stichting
Gedragswerk en onderwijsconsulenten hebben we daar afgesproken gezamenlijk
te werken aan het terugdringen van de thuiszittersproblematiek.5
Onze referentie
609349
Goede voorbeelden als Den Haag, Utrecht en de regio Helmond laten zien dat een
gerichte, regionale aanpak werkt. Zo heeft de gemeente Den Haag in het
schooljaar 2011/2012 een speciaal team ingezet voor de begeleiding van
thuiszitters. Van de 385 thuiszitters is op deze manier 80% weer met succes
teruggeleid naar school. Waar gemeenten en het onderwijsveld samen aan de
slag gaan om concrete afspraken te maken over wie gaat zorgen voor een
passende plek , leidt dat tot een duidelijke afname van de groep thuiszittende
kinderen en jongeren. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Utrecht
en Helmond e.o. zijn twee van de drie voorlopers die dit schooljaar al gestart zijn
met passend onderwijs. Uit de resultaten daar blijkt dat deze
verantwoordelijkheid een belangrijke impuls is voor de aanpak van thuiszittende
jongeren.
Ik ga daarom actief stimuleren dat ook de andere samenwerkingsverbanden en
gemeenten dergelijke regionale afspraken maken over de aanpak van thuiszitten.
Samenwerkingsverbanden waarin de regionale aanpak nog van de grond moet
komen, kunnen daarbij leren van de goede voorbeelden van regio’s waarin al
resultaten worden geboekt. De invulling hiervan wordt onderdeel van het
implementatieplan passend onderwijs voor de periode 2015-2020 dat u – zoals
eerder toegezegd – voor de zomer van mij ontvangt.
De nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden door de
introductie van de zorgplicht verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van
onderwijsondersteuning in de regio. Hiermee ontstaat er in de regio een veel
betere infrastructuur, waaraan alle scholen deelnemen, om met gemeenten en
leerplichtambtenaren een sluitende thuiszittersaanpak te realiseren.
In het bovengenoemde rapport adviseerde de Kinderombudsman een wettelijk
geregelde doorzettingsmacht te creëren. Een dergelijke doorzettingsmacht vind ik
niet passen in een systeem waarin ruimte is voor lokaal maatwerk. Wel ben ik het
met de Kinderombudsman eens dat een regisseur met doorzettingsmacht kan
helpen als alle partijen zich daaraan conformeren. Een dergelijke afspraak kan
onderdeel uitmaken van de bovengenoemde regionale aanpak, waarbij partijen
onderling afspreken wie binnen de regio de doorzettingsmacht krijgt. Ik zal het
belang van zo'n afspraak nadrukkelijk onder de aandacht van partijen brengen.
Samenwerkingsverbanden en scholen krijgen meer dan nu de ruimte om
leerlingen maatwerk op school te bieden. Dit laat onverlet dat er zwaarwegende
redenen kunnen zijn om een leerling tijdelijk geen onderwijs op school te laten
volgen. Ook de Kinderombudsman heeft hier in zijn rapport op gewezen. In
overleg tussen school, ouders, en leerplichtambtenaar kan dan worden
afgesproken dat een kind tijdelijk bij hoge uitzondering niet naar school gaat.
5
'Gedragswerk' is een door OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de
samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen die thuiszitten of voor wie dat
dreigt.
Pagina 8 van 10
De Leerplichtwet biedt daarvoor ruimte. De leerplichtambtenaar kan op grond van
gewichtige omstandigheden (artikel 11, onder g.) een tijdelijke vrijstelling
verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Bij gewichtige
omstandigheden is sprake van een buiten de wil van de leerling of
ouders/verzorgers gelegen omstandigheid, denk bijvoorbeeld aan een kind met
een angststoornis. Het kind blijft in deze situaties wel ingeschreven op een school.
Deze school blijft dus ook verantwoordelijk voor het onderwijs. Uitgangspunt is en
blijft volledige terugkeer naar school.
Onze referentie
609349
2.2 Cijfers op orde en inzet naar analogie van de VSV-werkwijze
Om dit proces te kunnen monitoren zijn goede cijfers van cruciaal belang. Samen
met de VNG en Ingrado zorg ik ervoor dat er voor 1 augustus 2014, de invoering
van passend onderwijs, zowel per samenwerkingsverband als landelijk een helder
beeld is van het totale verzuim. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk dat alle
gemeenten hun cijfers op orde brengen. Ik zal alle gemeenten hierop aanspreken
en ze waar nodig ondersteunen.
De benchmark van Ingrado, die vanaf volgende maand beschikbaar is als
hulpmiddel voor gemeenten onderling, helpt gemeenten na te gaan waar ze staan
ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Als de kwalitatieve verbeterslag van
de gegevens is uitgevoerd, kan de benchmark bovendien een instrument worden
dat zorgt voor transparantie en openbaarheid van gegevens. De benchmark wordt
daarmee, vergelijkbaar met de vsv-cijfers, een krachtige stimulans voor
gemeenten en regio’s om het absolute en relatieve verzuim terug te dringen en
thuiszittende jongeren een passend onderwijsaanbod te bieden. Ik bespreek met
Ingrado op welke wijze en op welke termijn de benchmark maximaal benut kan
worden.
Rond 1 augustus 2014, wanneer de cijfers op orde zijn, hebben we een goed
beeld van verzuim en van het aantal kinderen dat niet naar school gaat, zowel
landelijk, als regionaal. Op dat moment onderneem ik in de regio's waar dat nodig
is gericht aanvullende acties om het absolute en relatieve verzuim te reduceren.
Die regio's zullen specifiek worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en
hen wordt ondersteuning aangeboden om hun verzuimaanpak op orde te
brengen.
3. Tot slot: vinger aan de pols
Ik informeer uw Kamer in het najaar over de uitkomsten van deze aanpak. Bij die
gelegenheid zal ik u ook informeren over de eerder toegezegde evaluatie van de
wijziging van de Leerplichtwet waarbij het toezicht op scholen is opgedragen aan
de inspectie.
Pagina 9 van 10
Zoals eerder gezegd, school is belangrijk voor alle kinderen en jongeren.
Uitgangspunt is dan ook dat iedereen naar school gaat: iedere thuiszitter is er een
teveel. Ik ben ervan overtuigd dat we door bovengenoemde acties en een betere
samenwerking tussen leerplichtambtenaren, scholen, samenwerkingsverbanden
en andere betrokkenen het verzuim op afzienbare termijn kunnen terugdringen.
Onze referentie
609349
Mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker
Pagina 10 van 10