klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Lucia de B.: het boek van Ton Derksen
Kees van der Plas *
Binnenkort verschijnt Verknipt bewijs, een boek van wetenschapsfilosoof Ton Derksen over de zaak
Baybasin. Volgens de uitgever zijn de conclusies schokkend: “de rechters zijn voorgelogen” in een zaak
die “één van de grofste gerechtelijke dwalingen tot nu toe” is.
Derksen publiceerde eerder in 2006 zijn boek over Lucia de Berk . Die publicatie leidde vier jaar later tot
herziening van haar gevangenisstraf. Zij werd in 2003 veroordeeld tot levenslang én TBS wegens zeven
moorden en drie pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten. In een kort geleden gemaakte film over
die geruchtmakende zaak wordt de rol van Ton Derksen en zijn zus Metta de Noo niet vermeld. In het
filmverhaal brengt iemand van het Openbaar Ministerie de gerechtelijke dwaling aan het licht. Maar in
werkelijkheid was het niet het OM, maar verpleeghuisarts Metta de Noo die als eerste ging twijfelen aan
de schuld van Lucia de Berk. Justitie heeft zich juist tot op het eind toe verzet tegen Derksens' uitleg. In
een scherpe analyse haalt Derksen systematisch het bewijs onderuit van alle tien ten laste gelegde
feiten.
In het kort een aantal hoofdzaken - een voorproef op het boek van Ton Derksen over Baybasin.
IJzeren logica
Derksen redeneert met een droge ijzeren logica. Hij onderzoekt minutieus opnieuw al het
bewijsmateriaal en neemt niets bij voorbaat aan, ook niet van deskundigen. Hij gaat voortdurend zelf na
of de aangevoerde feiten wel kloppen en of de redenering correct is. Op die manier toont hij aan dat het
bewijs in de zaak Lucia de Berk letterlijk aan elkaar hangt van onjuiste of selectief aangedragen feiten. Hij
constateert verkeerde kansberekeningen en verkeerde interpretaties van medische gegevens, zoals de
werkingsduur en de maximaal toegelaten dosis van een medicijn. Van de vele deskundigenrapporten is
selectief gebruik gemaakt. Derksen wijst ook op de halsstarrige houding van de rechters en sommige
deskundigen: een klassiek voorbeeld van tunnelvisie.
Een ziekelijke dwang tot moorden
De zaak begint met een verdenking vanuit het Haagse Julianakinderziekenhuis (JKZ). Een opvallend
aantal patiënten overlijdt als Lucia dienst heeft. Er hangt toch al een mysterieuze sfeer omrond Lucia. Ze
is anders dan anderen. Als tijdens haar diensten iets mis gaat, wekt dat wantrouwen. Na ieder volgend
incident wordt dat erger, ‘het kan allemaal geen toeval zijn’. De directeur van het JKZ onderzoekt de
sterfgevallen en andere incidenten in het ziekenhuis om erachter te komen of er opzet in het spel is. Uit
een kansberekening die hij maakt concludeert hij dat Lucia’s aanwezigheid bij de (bijna) sterfgevallen
niet op toeval kan berusten. Die kans zou namelijk bijna nul zijn: 1:142.000.000. Hij relativeert zijn
berekening wel, door op te merken dat hij geen statisticus is: hij bedrijft slechts “statistiek van de koude
grond”.
Het Julianakinderziekenhuis doet aangifte en licht de media in. In Lucia’s dagboek worden aantekeningen
gevonden over “een compulsie”, een medisch woord voor dwangmatige handeling - in haar geval het
leggen van Tarotkaarten voor zieke mensen. De kansberekening en het toverwoord compulsie maakt
haar bij voorbaat verdacht. Zij moet wel iemand zijn met een ziekelijke dwang tot moorden, een `engel
des doods’.
Dat oordeel leidt niet alleen tot vooringenomenheid bij politie, openbaar ministerie en publieke opinie het maakt ook de rechters blind.
Van de bewijzen in alle tien gevallen laat Derksen geen spaan heel. Het is verbijsterend om het hele
verhaal weer te lezen. De Nederlandse medische wereld past collectieve schaamte. Hoe kan het dat wij,
de artsen, de juristen destijds zo hebben laten aanmodderen met medische onzekerheden en soms
overduidelijke gevallen van medische missers en daarvoor een verpleegkundige hebben laten opdraaien.
Drie voorbeelden ter illustratie.
Statistiek van de koude grond
Derksen doet de statistische berekening over. Hij schoont het bewijs op door er een paar feitelijke
onjuistheden uit te halen en legt glashelder uit dat er in ieder geval twee forse rekenfouten zijn gemaakt.
Lucia heeft in meerdere ziekenhuizen gewerkt. De ziekenhuisdirecteur gaat bij zijn kansberekening niet
uit van alle ziekenhuisperiodes samen, maar hij vermenigvuldigt de deelkansen van iedere
ziekenhuisperiode, met een breuk tussen 0 en 1. Als je dat een paar keer doet, is er al snel een kans van
één op een paar miljoen. Hoe vaker een arts of een verpleegkundige van ziekenhuis wisselt, hoe groter
de kans wordt dat hij of zij een moordenaar is.
Bovendien worden bij de kansberekening alleen Lucia’s ziekenhuisperioden meegeteld waarin een
incident gebeurt. Dat mag bij een onbevooroordeelde kansberekening natuurlijk nooit. Het gaat om
hoeveel incidenten er gebeuren in alle ziekenhuizen waar Lucia heeft gewerkt en hoe vaak zij daarbij
aanwezig is.
Lucia is aanwezig bij zes van de twintig incidenten tijdens 203 diensten. Uit de gecombineerde
waarschijnlijkheidstabel blijkt dan dat de kans op toeval 1:44 is. De Leidse statisticus prof. Richard Gill
komt zelfs uit op 1:9. De kans op toeval is dus helemaal niet zo klein.
Het is een voorbeeld van Derksens scherpzinnigheid (in 2007 verscheen een waarderend commentaar in
het wetenschappelijke toptijdschrift Nature). Maar het blijft pijnlijk dat dit allemaal pas jaren na het
strafrechtelijk onderzoek door een buitenstaander wordt ontdekt. Tot het laatste moment zijn de
rechters uitgegaan van een te verwaarlozen kans op toeval.
Digoxinevergiftiging, tot op de minuut nauwkeurig.
Een sleutelrol in de bewijsvoering is weggelegd voor de digoxinemoord. Digoxine (vingerhoedskruid) is
een medicijn voor hartpatiënten, waarvan bekend is dat het vooral bij geleidelijke chronische
overdosering gevaarlijk kan zijn. Het werkt langzaam, blijft lang nawerken en kan zich in het lichaam
ophopen. Die karakteristieke verschijnselen van overdosering worden iedere medisch student in de
collegebanken bijgebracht. Lucia zou de digoxine in een eenmalige zeer hoge dosering hebben
toegediend aan een doodziek hartpatiëntje dat kort daarna overlijdt. Men weet zelfs tot op de minuut
nauwkeurig wanneer het medicijn is gegeven, namelijk tussen 01.16 en 1.46 uur, als de
monitorregistratie (door Lucia?) ‘s nachts korte tijd wordt stopgezet. Drie kwartier later is het meisje
overleden. Derksen toont aan dat precies in de bewuste monitorpauze het meisje nog door twee artsen
is onderzocht. Moord op dat tijdstip is daarom onmogelijk. Bovendien zijn er veel andere aanwijzingen
waardoor een digoxinevergiftiging feitelijk uitgesloten is. De klinische verschijnselen en de bevindingen
op het cardiogram wijzen niet op een acute digoxinevergiftiging. Om de vergiftiging te bewijzen wordt
herhaaldelijk toxicologisch onderzoek gedaan naar de digoxineconcentraties in orgaanweefsel. Ook
daarvan laat Derksen in een uiterst grondige farmacologisch-toxicologische analyse geen spaan heel. In
een laatste rapport wordt definitief geconcludeerd dat digoxinevergiftiging onwaarschijnlijk is. Maar juist
dit rapport wordt buiten de bewijsvoering gelaten. Wat resteert is een “betoog vol medische
schijnzekerheid, verzwegen feiten en verwaarlozing van simpele alternatieven”.
De Hoge Raad concludeert in revisie uiteindelijk dat er anders dan aanvankelijk aangenomen, sprake is
geweest van een natuurlijke dood. Over de andere zaken, met nog veel zwakker bewijs, wordt in het
arrest nauwelijks nog gesproken. Dat is om zuiver juridische redenen ook niet nodig. Er is gebruik
gemaakt van het zogenaamd schakelbewijs : Lucia is een moordenares want dat is immers al bewezen in
de digoxinezaak (en in de chloralhydraat-zaak, casus 2 en 6). Daarop steunt het bewijs in de andere
zaken. Nu in revisie de digoxinezaak wegvalt, doen die andere eerder bewezen verklaarde moorden er
niet meer toe.
Psychiatrie van de koude grond
Derksen komt tot de conclusie dat de rechters verblind zijn door “de macht van het Grote Getal”. Zij
vertrouwen te veel en te selectief op medische rapporten zonder zelf kritisch onderzoek te doen en gaan
uit van de amateuristische aanname dat een verpleegkundige die aan haar dagboek toevertrouwt dat ze
een “compulsie” heeft tot het leggen van Tarotkaarten wel een seriemoordenaar moet zijn (casus 8).
Een compulsie is een hinderlijke maar onschuldige dwangmatige handeling, zoals voortdurend iets
moeten narekenen, of je handen wassen. Een ziekelijke dwanghandeling wordt een obsessiefcompulsieve stoornis genoemd. Met een dwanghandeling wordt altijd geprobeerd om angst voor onheil
te bezweren. Dat kan van alles zijn, de angst om fouten te maken, maar ook de angst dat je kind
doodgaat of dat je zelf vermoord wordt. Maar een obsessief-compulsieve stoornis waarbij de patiënt als
dwanghandeling zelf iemand vermoordt, komt eigenlijk nooit voor. Het aan Lucia toegeschreven gedrag
is alleen maar voorstelbaar bij een zeer ernstige psychische stoornis, bijvoorbeeld een psychotische
waan bij schizofrenie. Maar zo “gek” is Lucia zeker niet! Dat wordt ook duidelijk uit het rapport van het
Pieter Baan Centrum, waar geen ernstige psychopathologie en geen compulsieve stoornis wordt
gevonden. De rechter heeft hier zelf voor psychiater gespeeld: psychiatrie van de koude grond.
Dat een verpleegster die dwangmatig Tarotkaarten legt, ook een herhaalde compulsieve drang tot
moorden heeft is hoe dan ook extreem onwaarschijnlijk. Om tot een rechtmatige veroordeling te komen,
moet je andere argumenten in huis hebben. En die waren er niet.
* Kees van der Plas is oud-huisarts en bestuurslid van de Bakker Schut Stichting