Persbericht Gezond werken in de zorg

Stichting IZZ
Amersfoortseweg 15h | 7313 AB Apeldoorn
Persbericht
85% zorgmedewerkers heeft fysieke problemen
Psychische oorzaken leiden tot fysieke arbeidsbeperkingen
85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23%
van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer
uitvoeren. Bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook
ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct
gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan
hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme
emotionele uitputting. Aldus blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit
Rotterdam naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale
arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties.
Bijna 11.000 zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan dit sectorbrede onderzoek. “We wisten al
dat in de zorg het fysiotherapiegebruik en gebruik psychologische zorg hoog zijn. Nu hebben we de
achterliggende problemen beter in kaart gebracht en weten we in welke richting we de oplossingen
voor verbetering van de gezondheid moeten zoeken.” zegt Dominique Vijverberg, directeur Stichting
IZZ.
Oplossingen
Oplossingen zitten vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het
veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het
naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Daarnaast is de onderlinge communicatie en de
ondersteuning door collega’s en leidinggevenden van belang. Opvallend is de sterke samenhang die
uit het onderzoek blijkt tussen het verbeteren van het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling
en het terugdringen van fysieke klachten.
Vijverberg: “We kunnen er geen genoegen mee nemen dat mensen die in de zorg werken, zoveel
klachten hebben. Zeker ook omdat de verwachting is dat deze klachten de komende tijd meer
voorkomen gezien de vergrijzende beroepsgroep en de toenemende zorgzwaarte van patiënten.”
Stichting IZZ roept zorgorganisaties dan ook op om te investeren in de gezondheid van hun
medewerkers. Dit levert naast gezondheidsvoordeel voor de medewerker ook een rendement op voor
de werkgever. Onderzoek toont aan dat elke euro die wordt geïnvesteerd 2,50 euro oplevert aan extra
duurzame inzetbaarheid van medewerkers. “Samen met deelnemende vakbonden en
zorgorganisaties gaan we nu de oorzaken aanpakken.”
_________________________________________________________________________________
Stichting IZZ is een collectief van werkgevers en medewerkers in de zorg. Zij treedt op als
belangenbehartiger namens haar leden: zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering.
Stichting IZZ maakt namens het collectief afspraken over de inhoud, premie en service van de IZZ
Zorgverzekering met de uitvoerende zorgverzekeraar (Coöperatie VGZ). Hiernaast zet Stichting IZZ
zich in voor de gezond werken in de zorg. Zij doet hiervoor onderzoek, toetst praktijkoplossingen en
Stichting IZZ
Amersfoortseweg 15h | 7313 AB Apeldoorn
meet het effect van investeringen in gezondheidsbeleid. Stichting IZZ werkt samen met sociale
partners en zorgorganisaties en deelt haar inzichten en kennis rond gezond werken in de zorg.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Stichting IZZ, drs Dominique Vijverberg MBA, algemeen directeur, tel: 055-7506500,
[email protected]
Het gehele onderzoek en de infographic is te downloaden, via
www.stichtingizz.nl/gezondwerkenindezorg