Gebedskalender nr. 67 - Cornerstone Ministries

Gebedskalender nr.67
van 1 november 2014 – 31 januari 2015
‘…Jezus Christus, die de getrouwe getuige is’ Openbaring 1: 5
‘…de amen, de getrouwe en waarachtige getuige’ Openbaring 3: 14
1) ‘Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig.’ (Openb. 22: 20). We prijzen Jezus, omdat
zijn getuigenis waar en betrouwbaar is, dat wat Hij gezegd heeft ook zal gebeuren. En we verlangen
met vele andere trouwe getuigen naar Zijn spoedige komst!
2) We bidden voor kalief Abu Baker al-Baghdadi van het kalifaat IS. Hij getuigt dat de jihad (heilige
oorlog) nodig is om de wereldvrede te vestigen. Hij is een voorbeeld en inspiratiebron voor vele
jihadisten wereldwijd. We bidden dat hij dromen zal krijgen over Jezus, want ‘Hij (Jezus) is onze vrede.’
(Ef.2: 14).
3) Salaam (sjaloom) onder fundamentalisten betekent dat de hele wereld onder de heerschappij van
de Islam zal komen (In ‘islam’ zitten ook de letter s-l-m van ‘salaam’). Islam betekent
‘overgave/onderwerping aan God’ en een moslim is dus iemand die zich over geeft aan Gods wil en
wetten (daarin ligt ‘vrede’). Dit noemen we vervangingstheologie, omdat zij het Koninkrijk van JHWH
uit de Bijbel vervangen door wat zij noemen Dar-al-Islam. Wij bidden voor ontmaskering van de leugen
en dat vele oprechte moslims ‘de koning van Salem, dat is koning van de vrede’ (Hebr.7: 2) gaan
aanbidden en dienen.
4) We zegenen de christenen in Egypte, dat zij in de benauwde tijden waarin zij leven, de Bijbel met
hernieuwde ogen lezen en dat zij de plek van Israël zien, dat Jezus een Jood is en dat zij met
blijdschap mogen getuigen van de plek van Israël en Egypte hebben in het heilsplan van God voor de
wereld.
5) De afgelopen jaren zijn er duizenden Iraki’s tot wedergeboorte gekomen van uit een traditioneel
christelijke- en van uit een islamitische achtergrond. We bidden dat, zelfs al zijn zij nog maar
jonggelovigen, hun getuigenis veel vrucht zal dragen: ‘Zij hebben hem (de aanklager) overwonnen
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet
liefgehad tot in de dood.’ (Openb. 12: 11).
6) ‘Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de
volharding van Jezus Christus, was…(verbannen), omwille van het Woord van God en het getuigenis
van Jezus Christus.’ (Openb. 1: 9). We bidden dat de Syrische christenen die verbannen zijn, zich
realiseren dat ze leven in een tijd als van het NT. We bidden dat zij zich mobiliseren en in hun
verbanning uit hun thuisland zich toewijden aan God om –misschien wel voor het eerst in hun leveneen getuige te zijn onder de Syrische moslims, via internet, de radio en dat hele groepen Syrische
gelovigen gaan bidden voor de situatie in hun land.
1
Cornerstone Ministries| Weteringpad 48, 3762 EN Soest, Tel: M.: 06 20606591
contactpersoon: Mochtar Essid, E-mail: [email protected]
Wilt u een gift doneren aan St. Cornerstone? NL 28 INGB 0000 3184 52 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest
Kamer van Koophandel te Amersfoort: Nr. 41190181,
Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
7) We bidden voor de situatie in Libanon aan de noordgrens van Israël. Een land tussen alle partijen in
en lange tijd onder zware invloed geweest van Syrië en de Hezbollah. We bidden dat de gelovigen in
het land hun positie innemen en bidden voor hun regering in het nemen van wijze besluiten; dat de
Libanese christenen het Woord van God kennen en het plan van God met Israël en met hun eigen
natie.
8) De positie die Jordanië inneemt in het conflict in het MO is cruciaal. We bidden voor koning
Abdoellah, zijn adviseurs en zijn regering, dat zij door God geleid worden om de juiste besluiten te
nemen. We bidden voor de bevolking die overspoeld was door vluchtelingen uit Irak en nu uit Syrië.
We verlangen er naar dat Iraakse, Syrische en Jordaanse gelovigen elkaar ‘ontmoeten’ en samen
kunnen werken om het Koninkrijk van God te bouwen in de chaotische situatie in het land.
9) We bidden voor de inwoners van de Gazastrook die afgelopen zomer familie, huis en bezittingen zijn
kwijtgeraakt vanwege de bombardementen van Israël. Ziekenhuizen en scholen zijn verwoest en de
samenleving is ontwricht. We zegenen onze broeders en zusters die dit gebied intrekken om deze
mensen te helpen en hun nood te lenigen. We bidden dat, hoewel het bijna zelfmoord is om je van de
Hamas af te keren, dat er onder de inwoners van Gaza zijn die Jezus leren kennen en liefhebben.
10) De inwoners van de Westbank voelen zich achtergesteld en onderdrukt door de staat Israël en er is
een groot wantrouwen wederzijds. Toch zijn er moslims die door de Bijbel verlossing in Jezus hebben
gevonden. We bidden dat God hen de ogen wil openen voor de plaats van Israël in Gods heilsplan,
maar ook voor hun eigen waarde in Gods ogen en dat zij daarvan mogen getuigen. Ook bidden we
voor de traditionele christenen dat zij vrijkomen van de vervangingstheologie en Israël zegenen.
11) We zegenen de tieners en de jeugd in Saoedi-Arabië, dat –nu zij zien wat er onder de vlag van
godsdienst gebeurt in het M-O- zij zichzelf vragen gaan stellen over hun godsdienst en op internet op
zoek gaan om de waarheid te vinden. We bidden dat de jonge generatie (meer dan de helft van de
bevolking!) een omkeer meemaakt en zich afwendt van de overheersende godsdienst. En dat er
voldoende werkers zijn die via internet de vragen van deze jonge mensen kunnen beantwoorden.
12) En de andere landen op het Arabisch Schiereiland: Jemen, Oman, Verenigde Arabische Emiraten,
Qatar, Bahrein en Koeweit voor hun leiders om wijze besluiten te nemen in het conflict in het M-O. Dat
de geheime gelovigen in deze landen de beschermende hand van God ervaren, maar niet zo
angstig zijn dat ze niets durven te zeggen over hun geloof in Jezus. ‘Bouw Uw Koninkrijk op het Arabisch
Schiereiland.’
13) (MA) We zegenen Hanane, Amir, Karim, Rafiq, Amal, Meryem, Noura en Yasmin, weeskinderen die
hun pleegouders kwijt zijn door ingrijpen van de overheid. We bidden dat zij zich geborgen mogen
weten in de God van de Bijbel. We weten dat God hen op het oog heeft en heeft ingegrepen in hun
leven en bidden dat Hij Zijn doel bereikt in en voor hen.
14) (MA) In alle gebedspunten uit het land zelf (Arabisch en de verschillende Berbergroepen) wordt
gevraagd om meer werkers. Ons thema deze maand is: Getuige te zijn, zoals Jezus een betrouwbare
getuige is. God roept, daar bestaat geen twijfel over. We bidden dat er mensen zijn die hun leven
willen geven voor Marokko.
15) (MA) ‘Deze (Johannes) heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus
Christus’ (Openb.1: 2). Arabischsprekende- en Berber gelovigen zijn overwegend bang om te getuigen
over de Verlosser, ook t.o.v. hun vrouw, kinderen en familie. We bidden dat zij moed vatten doordat
2
Cornerstone Ministries| Weteringpad 48, 3762 EN Soest, Tel: M.: 06 20606591
contactpersoon: Mochtar Essid, E-mail: [email protected]
Wilt u een gift doneren aan St. Cornerstone? NL 28 INGB 0000 3184 52 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest
Kamer van Koophandel te Amersfoort: Nr. 41190181,
Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
God zijn trouw laat zien door wonderen in hun leven en dat hun geloof groeit; dat de blijdschap over
de Verlosser sterker is dan de vrees voor de gevolgen van hun getuigenis. We bidden voor hele
families die geloven.
16) (AL) In één van de Zuid-Europese havens was er de afgelopen tijd een Chawi (Berberstam) die zijn
leven aan Jezus over gaf. We bidden voor hem, dat hij een getuige is naar zijn familie en
stamgenoten, zal groeien in het kennen van de Bijbel en dat Hij vrucht draagt, waar hij ook reist in
Algerije of Europa.
17) (AL) De Kabyle website Tamunsi heeft een Facebookpagina gelanceerd. Een Algerijnse gelovige
beheert de pagina en beantwoordt de vragen die binnenkomen. Het NT in het Kabyle werd de laatste
maanden duizenden keren gedownload. We danken God voor de mogelijkheden via internet en dat
de Algerijnse christenen een grote zegen zijn voor veel mensen die Arabisch spreken.
18) (AL) In het studioteam werken 7 fulltime- en 1 parttime medewerker(s).Zij stellen onderwijsprogramma’s samen voor pasgelovigen en zenden getuigenissen en gemeentesamenkomsten uit.
Zoals we overal uit de NA naties horen zijn er niet genoeg werkers. We bidden daarom om meer
werkers, een auto die nodig is om met het zware studiomateriaal lange afstanden te kunnen reizen en
vele, vele duizenden Euro’s om alles te onderhouden.
19) (MAU) Radio is vrijwel de enige manier om analfabete, islamitische nomaden te bereiken met het
Evangelie. We bidden voor de 7 miljoen Hassaniya waaronder bijna geen gelovigen zijn, voor
verschillende programma’s in hun eigen taal en dat zij een goede ontvangst hebben om dagelijks iets
meer te horen uit het Woord van God.
20) (MAU) ‘Er was een mens door God gezonden; (zijn naam was Johannes). Hij kwam tot een
getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet,
maar was gezonden om van het licht te getuigen.’ (Johannes 1:7, 8). We bidden dat God mensen
naar dit land stuurt om van het licht te getuigen. Het eindigde bij Johannes met een onthoofding. Bij
Jezus eindigde het aan een kruis. Laten we niet vreemd opkijken als het ons iets kost om getuige te zijn.
De naam Johannes betekent: Jah is genade. Ja, dat Mauritaniërs massaal binnen mogen komen in
het Koninkrijk van God!
21) (MAU) We bidden voor de religieuze leiders die werkzaam zijn in de moskeeën en onderwijs geven,
dat zij een overweldigende honger krijgen naar het Brood van het Leven en dat God hen tegemoet
komt door Zichzelf aan hen te openbaren.
22) (TU) De salafisten vormen buurtbewakingsgroepen om hele wijken met inwoners te winnen voor de
fundamentalistische islam en sjaria in te voeren. Dit gebeurt o.m. in Bizerte o.l.v. Abdessalaam Sharif
met een groep van zeker 500 volgers. We bidden dat deze mensen, die zich helemaal inzetten voor
gerechtigheid, vrede en goede intermenselijke betrekkingen gaan inzien dat het probleem ligt bij ons
zondige hart en dat zij gaan verlangen naar vergeving van zonde en wedergeboorte en dat vinden in
de God van de Bijbel. (Gerechtigheid, vrede en goede menselijke betrekkingen lijken in ons westerse
denken niet samen te gaan met sjaria, maar is dat in het beeld van wereldvrede onder de islam wel).
23) (TU) We zegenen de jonge mensen die via de media en internet hun getuigenis vertellen over de
vernieuwing die Jezus in hun leven gegeven heeft. We zegenen hen die bezig zijn het evangelie te
verspreiden via Facebook, met muziek of via Oasis Arts. We prijzen God dat Hij hen de moed geeft om
openlijk over Jezus uit te komen.
3
Cornerstone Ministries| Weteringpad 48, 3762 EN Soest, Tel: M.: 06 20606591
contactpersoon: Mochtar Essid, E-mail: [email protected]
Wilt u een gift doneren aan St. Cornerstone? NL 28 INGB 0000 3184 52 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest
Kamer van Koophandel te Amersfoort: Nr. 41190181,
Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
24) (TU) We bidden voor de tieners en de jongvolwassenen die in deze verwarrende tijd opgroeien en
op zoek zijn naar identiteit. Velen staan open voor het evangelie. We verlangen er naar dat en hele
generatie voor de God van de Bijbel kiest en dat er een omwenteling zal komen nu dat er van uit de
overheid een zekere mate van vrijheid is. We bidden voor huisgemeentes overvol van jonge mensen.
25) (LI) Veel mensen zijn op de vlucht voor de voortdurende terreur van rivaliserende stammen. Het
proces wat in het land plaatsvindt, gaat niet buiten de Vader om. Hij is in controle ondanks de chaos.
We danken daarom God dat Hij zijn plan uitwerkt onder de bevolking waar Hij zoveel van houdt.
26) (LI) We bidden voor de tieners en de jong volwassenen dat zij zien dat er geen redding is door
godsdienst en oprecht verlangen naar de zin van het leven en op zoek gaan. We bidden dat zij door
dromen of via internet, of omdat zij een getuige tegenkomen, op het pad van de verlossing door
Jezus worden gebracht.
27) (LI) Er zijn nog altijd werkers in het land die hun leven geven als getuige, om de bevolking bekend
te maken met het Woord. We bidden voor hun bescherming, dat zij tot bemoediging mogen zijn voor
de L. gelovigen en dat God hen vrucht laat dragen in moeilijke omstandigheden. Bid dat de L.
gelovigen stand houden.
28) Sommige gemeentes in Israël organiseren busreizen naar de verschillende Bijbelplaatsen in het
land met groepen niet-gelovige, seculiere Israëli’s. Tijdens deze uitjes van een dag worden ze
geconfronteerd met de geschiedenis en de toekomst van het land, gaat de Bijbel open en horen ze
over de Messias Jeshua, die als Jood onder zijn eigen volk leefde. Zo hebben honderden Israëli’s het
evangelie al gehoord!
29) ‘Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie’ (Openb. 19: 10). We bidden voor de
orthodoxe Joden, dat de profeten voor hen open gaan en dat zij de geest van de profetie opeens
‘zien’ en daarin ontdekken dat Jeshua de beloofde Messias is. We bidden dat deze geest van profetie
ook vandaag profeten laat opstaan, die profeteren in wat voor tijd we leven en met hun getuigenis,
zoals Johannes de Doper deed, velen tot bekering leiden om de weg van de Koning voor te bereiden.
30) We danken God voor de voorgangers van de Messiaanse gemeentes en zegenen hen in de zware
taak die ze op hun schouders dragen. We bidden dat zij ervaren dat wij, gelovigen uit de heidenen
om hen heen staan en dat God, door ons, gelovigen uit de volken, hen voorziet in alle materiële
noden. Als ook zij onder vuur liggen van uit de duisternis, bidden we dat God hen, zoals Hij beloofd
heeft, beschermd en draagt en dat zij niet boven hun vermogen beproefd worden.
31) 1 Joh, 5: 10: ‘Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft
heeft Hem tot en leugenaar gemaakt, omdat hij niet gelooft heeft het getuigenis dat God van Zijn
Zoon getuigd heeft.’ We bidden dat wij net als Jezus trouwe getuigen zijn, omdat Zijn leven in ons is.
Zijn Shalom,
Mochtar en Sifra Essid
4
Cornerstone Ministries| Weteringpad 48, 3762 EN Soest, Tel: M.: 06 20606591
contactpersoon: Mochtar Essid, E-mail: [email protected]
Wilt u een gift doneren aan St. Cornerstone? NL 28 INGB 0000 3184 52 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest
Kamer van Koophandel te Amersfoort: Nr. 41190181,
Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.