Nieuwsbrief 2014 nr.2

Nieuwsbrief : Stichting BAJA
Mei, juni, juli augustus 2014
11e jaargang no. 2
Bouwen Aan, voor en met, Jeugd in Afrika
Voorzitter:
Corry Musters-Hendrikx
Tel. 0647800928.
Secretaris:
Mariëtte Hendrikx
Penningmeester:
Wilma Pleune-van Dommele
Alg. bestuurslid:
Jetty Hoefnagels
www.stichtingbaja.nl
Rek nr: NL31ABNA045.79.68.818
Secretariaat:
[email protected]
Beste allemaal,
Deze nieuwsbrief is wat eerder dan anders, maar omdat we de
nieuwsbrief nog kunnen laten printen op het Kellebeek College moet dat
natuurlijk voor de ‘grote vakantie’.
Afgelopen periode was druk bezet met de voorbereidingen van het 10 jarig feest van BAJA,
de 5-Jarige samenwerking met het Kellebeek College en het bezoek van Dr. Juliana Otieno.
Deze dag 6 juni was dan ook een prachtige dag. Goed georganiseerd samen met het
Kellebeek College. Er waren van BAJA meerdere genodigden en ook veel studenten die in
Kenia stage gelopen hadden.
Er zouden 2 dames komen uit Kenia. Jammer genoeg kon Mrs Leah Rotich niet komen
vanwege omstandigheden. Maar Dr. Juliana Otieno heeft met haar spontane aanwezigheid
en speech heel veel mensen geraakt en de 2 burgemeesters (er waren er zelfs 3 omdat ook
mevr. R. Donders aanwezig was.) hebben een goede bijdrage gedaan in het geheel. U leest
over het feest in de nieuwsbrief.
Dr. Juliana is ca. 14 dagen in Nederland gebleven. We hebben haar vele plaatsen in
Nederland laten zien. Ze voelde zich erg op haar gemak en genoot van alle tochtjes en
bezoeken die we met haar gemaakt hebben. O.a. het Amphia-ziekenhuis en Medinova
ziekenhuis waar zij een rondleiding kreeg. Hier was ze erg van onder de indruk.
Ook het tochtje naar de Deltawerken en Neeltje Jans heeft ze met veel plezier gedaan.
In Kenia is het BAJA bestuur weer met z’n allen actief, maar Blasio is nog niet helemaal fit.
We hebben het geld voor de verdere afwerking van de laatste klas van de Rambula
overgemaakt. Deze klas wordt gebruikt als bibliotheek. Omdat we zoveel boeken hebben
gekregen van Read to Grow moest de bibliotheek in een grotere ruimte waar ook tafels gezet
konden worden waar de studenten aan kunnen werken. We hebben samen de beslissing
genomen om dit eerst op te knappen. Dit staat los van de activiteiten voor de Oloma
Murumba, onze 10e school.
Met de activiteiten voor de Oloma Murumba Primary school zijn we al een heel eind. De Wilde
Ganzen heeft nog niet alle mutaties / giften verwerkt, maar dan kunnen we zeggen dat we de
€ 45.000 bij elkaar hebben en zodra we het positieve antwoord van de Wilde Ganzen binnen
hebben, kan er met de verbouwing begonnen worden.
We houden u op de hoogte.
Kortom weer een hele portie nieuws van BAJA’s voortgang. Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groeten namens het hele BAJA-bestuur,
Corry Musters-Hendrikx vz
Stichting BAJA Secretariaat 4871ND 40 Etten-Leur. KvK 20115350. ABN/AMRO:NL31ABNA045.79.68.818
Financieel praatje:
10 jaar stichting BAJA en bijna onze doelstelling behaald!
Een mooie financiële prestatie, want met de bouw van onze laatste school in het Magoya gebied, de Oloma Murumba Primary School, hebben we hiermee 10 scholen gerealiseerd
plus een aantal kleuterscholen en bij diverse scholen heeft BAJA ook nog een keukentje
gebouwd. Dan niet te vergeten de prachtige school bij de Rambula Primary School voor
gehandicapte kinderen en het Medisch Centrum in Rangala. Een schitterend resultaat!
Voor onze laatste school hebben we, mede door de extra giften voor ons 10 jarig bestaan van
diverse particulieren en een grote gift van een anonieme stichting, een totaal bedrag van
€ 28.000,- bijeengebracht. Wilde Ganzen heeft BAJA een premie toegezegd, zodat we een
aanvulling krijgen tot € 45.001,-. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
We willen zo snel mogelijk met de bouw van deze school beginnen, want het zou toch
geweldig zijn als we in oktober, tijdens ons bezoek in Kenia, de vorderingen kunnen bekijken
en deze op foto zouden kunnen vastleggen.
Voor al uw giften, klein en groot en het vertrouwen in onze stichting, wil ik u mede namens de
bestuursleden, Corry, Mariëtte en Jetty heel hartelijk danken.
Wilma Pleune, penningmeester.
Kascontrole:
Aan bestuur Stichting BAJA,
Op dinsdag 24 juni heb ik samen met de heer L. Schilder de controle uitgevoerd over het jaar
2013.
De informatie die is overlegd geeft een helder beeld van de samenstelling van het vermogen
per 31-12-2013 en van het resultaat over 2013.
De vragen die we hebben gesteld zijn naar behoren beantwoord.
Wij adviseren het bestuur om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid in
2013.
Namens de kascommissie; Mario Vugts,
Een woordje van dank is hier op zijn plaats. De financiën is altijd een secuur werk. Er mag
geen geld verloren gaan wat gedoneerd is door onze sponsoren als ook verkregen door
allerlei activiteiten.
Wilma en Mathews, namens het bestuur van BAJA dank ik jullie hartelijk voor het
correct verzorgen van de financiën. Ook de financiën van Kenia zijn in de
verantwoording meegenomen en helemaal goedgekeurd. Zowel mevr. Wilma Pleune als
Mr. Mathews Aloma zijn bij deze gedechargeerd voor het financiële gevoerde beleid in
het afgelopen jaar 2013..
Corry Musters-Hendrikx. Stichting BAJA vz
Kennedy School in Fijnaart:
Op 17 april is de afsluitende viering geweest in Fijnaart. De Kennedy School had 6 weken
gewerkt aan het BAJA project met allerlei activiteiten in en buiten de klas. Er werden lege
flessen verzameld en heitje voor karweitje gedaan, paaseitjes verkocht.
Over de brug van Nederland naar Kenia
Voorwerpen van Kenia mogen ze vastpakken
Stichting BAJA Secretariaat 4871ND 40 Etten-Leur. KvK 20115350. ABN/AMRO:NL31ABNA045.79.68.818
Feestelijke dienst in de kerk van Fijnaart
BAJA mocht € 3.000,- in ontvangst nemen
Er waren kinderen die zelf een activiteit hadden gedaan. Loombandjes, dé grote hype van dit
moment, zelf gemaakt en verkocht. Een communicantje had in plaats van cadeautjes voor
zijn Eerste Communie gevraagd om een gift voor BAJA. Prachtig hoe deze kinderen, juffen en
meneren zich ingezet hebben voor BAJA.
In de dienst werd er om beurten djembé gespeeld door 2 klassen en werden er Afrikaanse
liederen gezongen. Er waren ook 2 klassen die dansend binnen kwamen en op hun zelf
gemaakte muziekinstrumenten speelden en/ of ermee rammelden.
Kortom een heel blije en vrolijke dienst waarin alle kinderen betrokken werden. BAJA mocht
als lezing een verhaal vertellen. Nou dat vonden ze leuk en vooral de kleintjes moesten wel
roepen toen ik het verhaal vertelde van kleine Rietje Mary die uit dankbaarheid voor haar
nieuwe jurkje heel mijn schoot onderpoepte.
Ook het resultaat mocht er zijn. Maar liefst € 3.000,- is er opgehaald door alle activiteiten.
Hartelijke dank aan alle medewerkers en kinderen van de Kennedy School in Fijnaart.
Het feest van BAJA en Kellebeek College op 6 juni jl.
En dan eindelijk was het zover…6 juni de viering van het 10-jarig bestaan van BAJA en 5 jaar
samenwerking met Kellebeek College en Kenia.
Er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Het visum van Dr. Juliana moesten we
ondersteunen via formulieren, de uitnodigingen moesten gemaakt en verstuurd worden. De
bijeenkomsten met Kellebeek College over wie zou wat organiseren.
Op 6 juni waren Cees en ik al vroeg naar Schiphol om Dr. Juliana, manager van het Nyanza
Ziekenhuis in Kisumu af te halen.
Mariette en Wilma hadden een interview met Local FM.
Maar alles verliep vlot zoals gepland en zo hadden we op deze dag eerst een rondleiding om
11 uur in het nieuwe Kellebeek College. Wat een prachtige moderne school is dat geworden!!
In de ziekenhuiskamer liggen poppen in bed, die zo geprogrammeerd kunnen worden dat ze
allerlei kwalen kunnen hebben en de studenten moeten deze opsporen en verzorgen in hun
lessen van verpleging. Grote werkruimtes waar de studenten kunnen leren via de computer.
‘s Middags kwamen de gasten al snel binnen.
Dr. Juliana tussen Mr. Dhr J.M.L. Niederer en
Mevr. H. van Rijnbach-de Groot
Samenwerkingsconvenant ondertekend door
mevr. K. v Nieuwenhuijzen en mevr. C. Musters.
Stichting BAJA Secretariaat 4871ND 40 Etten-Leur. KvK 20115350. ABN/AMRO:NL31ABNA045.79.68.818
Bij de genodigden waren de burgemeester van Etten-Leur, Mevr. H van Rijnbach de Groot en
Mr. dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester van Roosendaal aanwezig. Zij spraken de
aanwezigen toe en ook zij waren trots op BAJA en het Kellebeek College, dat zorg om en aan
mensen gaf in Kenia, alsook in Nederland d.m.v de praktijk via de school.
Veel studenten en oud-coaches en docenten van het Kellebeek College die in Kenia waren
present. Ook gasten van BAJA waren er evenals onze familieleden die er graag bij wilden
zijn. Kellebeek College en Stichting BAJA ondertekenden een convenant waardoor ze de wil
tot samenwerken nogmaals onderstrepen. Het samenwerken in Kenia leidt voor beiden tot
voordeel en ook voor Keniaanse onderwijsinstellingen, weeshuizen en gezondheidszorg.
Ook hielden Max en Kaylee, 2 studenten die stage gelopen hebben in Kenia een enthousiaste
presentatie over hun ervaringen, die menigeen ontroerde.
Al met al een BAJA dag om te herinneren. Dank aan de medewerkers.
Een goed artikel in de Bode van West Brabant.
Op stap naar de Deltawerken en Neeltje Jans
met Jan en Wilma Pleune
Na de dienst in Aeneas heeft Ds. Henrieke ten
Thije nog een verrassing voor Dr. Juliana. Ook
is de collecte weer voor BAJA.
Rondleiding in het Medinova ziekenhuis met
gepaste kleding
Activiteiten:
Sept / okt
3 October
Reis naar Kenia
10 jarig bestaan BAJA in Kenia
Wilma, Jan, Chantal, Mariette, Cees, Corry
BAJA Kenia en BAJA Nederland bestuur
Wordt vervolgd
Stichting BAJA Secretariaat 4871ND 40 Etten-Leur. KvK 20115350. ABN/AMRO:NL31ABNA045.79.68.818