Nieuwsbrief Rehobothschool 2014-2015-02

Schoolnieuws
2014/2015, nr. 02
Opheusden, vrijdag 7 november 2014
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Met deze nieuwsbrief vragen we u goede nota te nemen van de volgende zaken.
Gezinnen
Rouw
Op vrijdag 10 oktober is mevr. T.
van
Kleef-Roelofsen
(90),
wonende
te
Emmeloord,
overleden.
Zij
was
overgrootmoeder van Thijs
Willemsen (6A).
Afgelopen zondag 2 november is
een oom van Laura Pul (7B), de
heer G. J. Pul (56) te Opheusden,
overleden.
Gecondoleerd met dit verlies!
Geboorte
Op 26 augustus is in het gezin
Kooistra-Jacobsen
(Silvanusstraat 42, 4041 AM
Kesteren) Johan Gerhardus
geboren. Gerjan is het broertje
van Jennie (3A), Martinus
(4B/5B), Johannes (6A) en Hillie
(8A). Deze gezinsuitbreiding is
abusievelijk niet in de vorige
nieuwsbrief vermeld.
Op 20 oktober is in het gezin
Tijssen-Verweij (Broekdijk 9,
4041 CT Kesteren) ook een
zoon en broertje, Hendrikus
Cornelis (Lukas), geboren. Lukas
is het broertje van Marnix (7A).
Beide gezinnen van harte
gefeliciteerd
met
de
gezinsuitbreiding!
Adreswijzigingen
De volgende adreswijziging geldt
ook de schoolgids.
Nienke Tijssen (8A) is verhuisd
van Tollenhof 54 te Kesteren
naar Lindelaan 13, 4043 MA
Opheusden.
Personeel
Rouw
De
eerder
genoemde
overgrootmoeder van Thijs
Willemsen
was
tevens
overgrootmoeder van juf VlotHeierman en tante van juf Van
Kleef-de Wit.
Dinsdag 21 oktober is een zus
van
juf
Evers-Willemsen,
mevrouw A.R. Tijssen-Willemsen
(61) uit Kesteren, overleden.
Woensdag 22 oktober is een
grootvader van juf Van VlietWalraven, de heer E. Hollestelle
(82) uit Rilland, overleden.
Allen gecondoleerd met dit
verlies en sterkte toegewenst!
De Heere geve dat deze
sterfgevallen niet alleen een
verlies, maar ook tot eeuwige
winst gesteld zullen worden in
de weg van waarachtige
bekering.
Stagiaires
Inmiddels
zijn
de
eerste
stagiaires van dit jaar in ons
midden aan de slag gegaan, zoals
u wellicht van uw zoon/dochter
hebt gehoord. Het betreft de
volgende studenten van Pabo De
Driestar:
 Leanne Arens (Pabo-2) uit
Veenendaal is de eerste
weken aanwezig in groep 4A.
 In groep 5A loopt deze eerste
periode Alfred Hendriksen
(Pabo-2) uit Veenendaal
stage.
 In groep 1A/2A is Marianne
Pol (Pabo-3) uit Opheusden
begonnen.
In de loop van het jaar zullen
deze stagiaires ook in andere
groepen werkzaam zijn.
We wensen hen een goede en
leerzame tijd toe op onze school!
Dierendag
Parkeren
Het gebeurt regelmatig dat de
Patrijsstraat door vrachtverkeer
gebruikt wordt. Als dan onder
schooltijd een bezoeker van de
school de auto parkeert bij het
hek, waar aan de andere kant
van de straat ook nog eens een
lantaarnpaal staat, kan iedereen
zich wel voorstellen wat er dan
gebeurt. Vriendelijk verzoek is
dan ook om de auto zodanig te
parkeren dat de doorgang, ook
voor vrachtverkeer, vrij blijft.
Zonnepanelen
Het kan u niet ontgaan zijn: in de
herfstvakantie
zijn
de
zonnepanelen geplaatst. De
eerste
kilowatturen
zijn
inmiddels
opgevangen.
De
ouders die door middel van de
crowdfunding
hebben
Patrijsstraat 1a, Opheusden | Postadres: Postbus 38, 4043 ZG Opheusden | T0488-443009 | F0488-443038 | [email protected] | www.rehoboth-opheusden.nl
De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe.
Schoolnieuws
2014/2015, nr. 01
meegewerkt,
willen
we
nogmaals hartelijk dank zeggen.
We vinden het een goede zaak
dat hiermee duurzaamheid en in
de toekomst kostenbesparing
gerealiseerd kan worden.
Luizencontroles
Anders dan bij de luizencontrole
na
de
zomervakantie
geconstateerd moest worden,
kunnen we nu melden dat de
‘vangst’ gelukkig zeer matig was:
alleen
een
enkele
neet.
Anderzijds
worden
we
regelmatig door een ouder
geïnformeerd dat er thuis luis is
gevonden. Aandacht en controle
is dus blijvend nodig.
Krentenbaard
Is de luis bijna niet zichtbaar,
met krentenbaard is dat anders.
Ook daar krijgen we regelmatig
meldingen van en vragen over.
Op de site van de GGD is
daarover het volgende te lezen:
Krentenbaard (Impetigo)
Wat is het?
Krentenbaard
is
een
oppervlakkige infectie van de
huid,
veroorzaakt
door
bacteriën.
Soms verschijnt de infectie op
plaatsen die eerder stuk
gekrabd zijn zoals bij eczeem of
muggenbulten. De infectie zit
meestal in het gezicht rond de
neus of mond, maar kan zich
ook op andere plaatsen
voordoen.
De verschijnselen zijn:
 in het begin een blaasje, dat
openbarst en waarop een
gele korst ontstaat;
 vervolgens
breiden
de
plekken zich uit, zodat het
lijkt alsof het kind een
‘baard’ van krenten heeft.
Hoe krijg je het?
Het vocht uit de blaasjes is zeer
besmettelijk. Besmetting vindt
plaats via de handen. Het kind
kan ook zichzelf herinfecteren
door aan de plekken te
krabben.
Kinderen zijn gevoeliger voor
deze infectie dan volwassenen
omdat hun weerstand nog niet
zo goed ontwikkeld is. De
besmettelijkheid duurt totdat
de blaasjes zijn ingedroogd of
tot 48 uur na de start van de
behandeling met antibiotica.
Wat kun je doen?
 Let extra op de handhygiëne.
 Laat het kind niet aan de
plekken krabben.
 Gebruik voor het kind een
eigen handdoek.
 Ga met het kind naar de
huisarts voor behandeling.
Wering
Wering is niet noodzakelijk.
Kinderen met krentenbaard
mogen in principe de school
bezoeken.
In
uitzonderingsgevallen kan de
GGD adviseren om in een groep
waar
meerdere
kinderen
krentenbaard
hebben,
óf
wanneer een kind uitgebreide
laesies heeft, de kinderen/ het
kind pas toe te laten als de
aandoening wordt behandeld
met antibiotica of als de
blaasjes
zijn
ingedroogd.
Ingedroogde blaasjes zijn niet
besmettelijk.
De blaasjes afplakken met een
pleister is niet wenselijk omdat
hierdoor ‘broei’ kan optreden
en de krentenbaard zal
uitbreiden.
Opmerkingen
Krentenbaard kan afhankelijk
van de ernst en uitgebreidheid
van de aandoening worden
behandeld met zalf of met
antibiotica.
GGD-screening
De GGD-screening bij 7-8- en 1011-jarigen vindt plaats op 5-12,
11-12, 12-12, 19-12. Betreffende
ouders hebben hierover meer
informatie ontvangen van de
GGD.
Contactavond
Op dinsdag 9 en donderdag 11
december
zullen
de
contactavonden
rond
het
kerstrapport worden gehouden.
Wanneer ouders een van deze
avonden niet in de gelegenheid
zijn om te komen, worden ze
vriendelijk verzocht dit vóór
vrijdag 14 november door te
geven aan de administratie van
de
school
([email protected]
rehoboth-opheusden.nl / 0488443009). De leerkrachten van
groep 6A, 7A, 8A en 8B zullen,
gezien de grootte van de groep,
alleen
op
dinsdagavond
aanwezig zijn.
Naast de leerkrachten zijn de
volgende personen beschikbaar
voor een gesprek:
 Op dinsdagavond 9 december
juf Van Dijk, IB-er van groep
4-8.
 Op
donderdagavond
11
december juf K. Schaap
(begeleider plusgroep).
 Op beide avonden meester
Vlot (directeur en IB-er van
groep 1-3).
In het geval dat u een gesprek
met
een
van
genoemde
personen wilt aangaan kunt u dit
ook via de administratie
Patrijsstraat 1a, Opheusden | Postadres: Postbus 38, 4043 ZG Opheusden | T0488-443009 | F0488-443038 | [email protected] | www.rehoboth-opheusden.nl
De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe.
Schoolnieuws
2014/2015, nr. 01
doorgeven. Bij laatstgenoemde
kunt u trouwens over het
algemeen zomaar binnenlopen
voor welk onderwerp dan ook.
Blokfluiten
Inmiddels
zijn
de
blokfluitgroepen gestart. Ze
worden geleid door de dames
Crum-Vlot, Slagboom-Meijering
en De Vries-Pieper. We wensen
alle fluiters een fijne en muzikale
blokfluittijd toe!
Schoolgebonden dag tegen het
pesten
Op
de
dag
dat
deze
Schoolnieuws
wordt
meegegeven is in alle groepen
aandacht
geschonken
aan
verschillende
aspecten van
pesten. Dat is gedaan vanuit een
positieve insteek: wat kunnen
we doen om een goede en voor
iedereen veilige sfeer op school
te bereiken?
Zoals de vorige keer aangegeven,
kunnen we daarbij niet zonder
ouders. Het is van onschatbare
waarde als u uw kind(eren) een
positieve kijk op onder andere
klasen
schoolgenoten
meegeeft. Krijgt u ondanks alles
toch (vermoedelijke) signalen
van vervelend gedrag binnen,
dan horen we dat uiteraard
graag van u!
Presentaties stichting Ismaël
Maandag 24 november komt er
op school iemand van de
stichting Ismaël om presentaties
aan de groepen te geven.
Stichting Ismaël heeft als
doelstelling de Arabische wereld
in contact te brengen met de
Bijbelse boodschap. Concreet
wordt dit vorm gegeven
door het beschikbaar stellen van
christelijke lectuur in de
Arabische
taal en
het
meewerken aan projecten voor
praktische hulpverlening in de
Arabische landen.
Het zendingsgeld van de
daaropvolgende maandag wordt
apart verzameld ten behoeve
van deze stichting, waarbij we
een ruimhartige bijdrage van
harte aanbevelen!
Studiemiddag 16 oktober
Donderdagmiddag 16 oktober
heeft het team zich gebogen
over het nut en de aanpak van
leesbevordering. De boodschap
voor school, maar ook voor de
ouders, was onder andere:
voorlezen is in alle opzichten
goed, ga daarmee (nog) meer
aan de slag en laat (uw) kinderen
genieten!
Schoolmaatschappelijk werk
De eerstvolgende spreekuren
van onze schoolmaatschappelijk
werkster, mevrouw Ten HoveRoubos, zijn
gepland
op
maandag 11 november
en
dinsdag 1 december. Als u aan
de leerkracht, IB-er (juf Van Dijk)
of directie doorgeeft dat u graag
een gesprek wilt, zullen wij dat
voor u regelen en krijgt u van
ons te horen hoe laat u bij
mevrouw Ten Hove welkom
bent. Aanmelding kan ook via
[email protected] (u moet dan
wel aangeven dat het gaat om
een
gesprek
op
de
Rehobothschool
omdat
er
anders voor u kosten aan
verbonden zijn). U hoeft ons
niet te vertellen waar het om
gaat.
U kunt ook gebruikmaken van
het invulstrookje aan het eind
van deze nieuwsbrief.
Lotgenotencontact
Voor ouders van een kind met
ODD, MCDD of hechtingsproblematiek
zijn
door
‘Helpende handen’ en ‘Op weg
met de ander’ weer twee
informele
avonden
georganiseerd:
 Apeldoorn: donderdagavond
20 november 2014 in de
Eben-Haëzerkerk aan de
Zonnedauw 8.
Gespreksleiders: Mevr. D.J.
(Hanneke) Wilbrink-Eversdijk,
moeder van een zoon met
MCDD; dhr. W. (Wouter)
Vijfhuizen BBA, vader van
twee kinderen met ODD;
mevr. P.E. (Betty) BrandBlaak, moeder van een kind
met hechtingsproblematiek.
 Barendrecht:
donderdagavond 27 november 2014 in
Patrijsstraat 1a, Opheusden | Postadres: Postbus 38, 4043 ZG Opheusden | T0488-443009 | F0488-443038 | [email protected] | www.rehoboth-opheusden.nl
De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe.
Schoolnieuws
2014/2015, nr. 01
de Zuiderhavenkerk aan de
Ploegwei 1.
Gespreksleiders: Ing. I.C.
(Sjaco) Kaan, vader van een
zoon met MCDD; drs. C.J.M.
(Johan) den Ouden, GZpsycholoog/ Orthopedagoog
NVO,
werkzaam
als
gedragsdeskundige, o.a. met
kinderen met ODD; dhr.
J.L.J. (Jaap) de Hond, vader
van twee pleegkinderen, van
wie
één
met
hechtingsproblematiek.
Voor informatie en aanmelding
kunt
u
terecht
op
http://www.helpendehanden.nl/
najaarsbijeenkomsten-2014/.
Antwoordstrookje SMW
Ik wil een gesprek aanvragen
met mw. Ten Hove-Roubos voor:
O dinsdagmiddag 11 november
O maandagmorgen 1 december
Naam:
………………………………………………….
Tel. nr.:
………………………………………………….
U kunt het strookje in (laten) leveren bij
juf Van Dijk of meester Vlot (uiterlijk
maandag 10 november).
Agenda
De komende maand zijn de
volgende data van belang:
Di. 11
november
Vr. 14
november
Ma. 24
november
Do. 27
november
Ma. 1
december
Spreekuur SMW
Uiterste datum
voor doorgeven
voorkeur
contactavond in
december 2014
Presentaties St.
Ismaël
Excursie groepen
8 naar Den Haag
- Spreekuur SMW
- Zendingsgeld
t.b.v. St. Ismaël
De eerstvolgende Schoolnieuws
verschijnt
op
vrijdag
5
december.
(Voor alle genoemde data in
deze brief geldt Deo Volente.)
Met vriendelijke groet,
T. Vlot
Patrijsstraat 1a, Opheusden | Postadres: Postbus 38, 4043 ZG Opheusden | T0488-443009 | F0488-443038 | [email protected] | www.rehoboth-opheusden.nl
De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe.