STICHTING LIMBURGSE VETERANENDAG

STICHTING LIMBURGSE VETERANENDAG
Secretariaat:
Bogaartsborg 10
6228 AM – Maastricht
Telefoon: 043-3671670
GSM: 06 21867043
e-mail: [email protected]
Provincie Limburg
COMITÉ VAN AANBEVELING
Commissaris van de Koning in Limburg (Gouverneur)
Regionaal Militair Commandant Zuid
Voorzitter Vereniging van Limburgse Gemeentes
Burgemeester van Roermond
Het Veteraneninstituut
Oud-burgemeester en Ereburger van de stad Roermond
Drs. Th.J.F.M. Bovens
Kolonel J. Doense
Dhr. O. Hoes (Burgemeester van Maastricht)
Mr. P.A.G. Cammaert
Drs. J.M.P. Weerts
Dhr. H.M.J.M. van Beers
UITNODIGING
Maastricht, 9 maart 2014
Geachte collega veteraan,
1.
Met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond als gastgemeente, organiseert de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) op
zaterdag 21 juni 2014
voor de 10e maal de Limburgse Veteranendag (LVD) voor alle in Limburg en in de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en
hun partners.
Hierbij nodig ik u van harte uit deze Limburgse Veteranendag met ons mee te vieren. De Commissaris van de Koning in de Provincie
Limburg (onze Gouverneur) ondersteunt vanzelfsprekend de gehele LVD als provinciale activiteit. Hij hecht er echter veel waarde aan
om u met name bij het onderdeel “Gezellig samenzijn (14.00 - 17.00 uur)” als medegastheer uit te nodigen.
2.
3.
Programma.

09.30 – 10.45 uur
:

11.00 – 12.00 uur
:

12.15 – 12.30 uur
:

13.00 – 13.45 uur
:

14.00 – 17.00 uur
:
Ontvangst van de deelnemers in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg te
Roermond. Hier kan iedereen gratis een kopje koffie/thee nuttigen;
Plechtige Herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties.
Het Reünieorkest Limburgse Jagers zal deze herdenking muzikaal opluisteren;
Verplaatsing per bus(sen) en enkele oude militaire voertuigen van de vereniging The Liberators
naar de halte op de Minderbroederssingel. (nabij de opstelplaats voor de parade en het defileerpunt
in de Neerstraat);
Parade door de binnenstad van Roermond (ca. 1500m) met defilé aan de Neerstraat.
De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en de Drums and Pipes Police Maastricht zullen de parade muzikaal begeleiden;
Gezellig samenzijn op het Prinsenhof en in de aangrenzende zalen van 't Paradies aan het Munsterplein met levende muziek. Hier kunt u gebruik maken van de consumptiebonnen en de maaltijdbon.
Overige consumpties en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Betaling geschiedt d.m.v. munten, die u aan de kassa kunt kopen.Van 14.45 tot 15.15 uur muzikale show deelnemende muziekkorpsen op het Munsterplein.
Vervoer.
a. Openbaar vervoer:
Vanaf 09.00 uur zullen vanaf het NS-station Roermond (busstation) pendelbussen om de plusminus 15 minuten rijden om u naar
het Nationaal Herdenkingspark Roermond te brengen. (laatste pendelbus vertrekt na aankomst treinen omstreeks 10.40 uur).
Evenals in voorgaande jaren worden er geen NS vrijvervoerbewijzen door het Veteraneninstituut voor deze provinciale veteranendag ter beschikking gesteld. Kom op tijd, omdat in verband met wegwerkzaamheden aan de Godsweerdersingel met een grote
omrijroute van de pendelbussen door de stad Roermond rekening moet worden gehouden.
b. Eigen vervoer:
Parkeren:
(1). Nationaal Herdenkingspark Roermond: Indien u met eigen auto direct naar de herdenking wilt komen, kunt u parkeren op het
parkeerterrein op het tweede weiland aan de toegangsweg (Maastrichterlaantje) naar Kasteeltje Hattem/Tennisvereniging. Volg
de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Vanuit het Herdenkingspark zullen na afloop van de plechtige herdenking bussen
evenals enkele oude militaire voertuigen van The Liberators zorgdragen voor het vervoer naar de halte aan de Minderbroederssingel nabij de opstelplaats voor de parade (dit is het voorplein van de Brandweerkazerne aan de Minderbroederssingel) en het
defileerpunt in de Neerstraat. Let op waar de opstapplaats van de bussen is bij het Herdenkingspark!
Er wordt vanaf 16.00 uur pendelbusvervoer (kleine busjes) ingezet om u terug te brengen naar het Herdenkingspark Roermond,
waar uw auto geparkeerd staat; Laatste pendelbus vertrekt om 17.15 uur. Vertrek vanaf de poort van het Prinsenhof.
(2). 't Paradies + Prinsenhof: Voor personen die niet aan de herdenking in het Nationaal Herdenkingspark Roermond deelnemen
maar uitsluitend aan de parade en het gezellig samenzijn, zijn er in de nabije omgeving van ’t Paradies en het Prinsenhof, naast
de openbare parkeerplaatsen met parkeermeters, ook twee Q-park parkeergarages ("De Oranjerie", Achter de Oranjerie 1 en
1 van 2
IBAN: NL56RABO0114083754 te Roermond
www.limburgseveteranendag.nl
Inschrijving KvK Limburg: 12064300
LVD2014
4.
5.
6.
7.
"Roercenter", Roersingel 13) en de Gemeentelijke Parkeergarage “Kazerneplein” aan de Maaskade, waarvan u op eigen kosten
gebruik kunt maken.
Parade en Defilé.
a. 12.15 uur: Vertrek bussen en oude militaire voertuigen naar de Minderbroederssingel. Er is maar een beperkt aantal plaatsen ter beschikking in de oude militaire voertuigen. Hiervoor geldt OP=OP of VOL=VOL
b.12.30 uur: Opstellen op het voorplein Brandweerkazerne; partners van diegenen die met de parade meelopen en zij die niet willen
of kunnen meelopen, wordt verzocht bij de halte aan de Minderbroederssingel uit de bus te stappen en zich te voet naar het defileerpunt te begeven; (ca. 40 meter lopen). Volg de aanwijzingen van de “Stewards” of Verkeersbegeleiders;
c. 13.00 uur: Aanvang parade: Brandweerkazerne, re. Minderbroederssingel, langs voormalige kerk, links Zwartbroekplein/Zwartbroekstraat, Neerstraat waar het defilé plaatsvindt, rechts Paredisstraat, Munsterplein, waar voor de ingang van het Prinsenhof de parade wordt ontbonden.
Tenue: Bij voorkeur Verenigingstenue of militair Dagelijks Tenue (DT2) beide met modelonderscheidingstekens (zonder handschoenen). Burgers, die niet over een verenigingstenue beschikken, kunnen aan de parade deelnemen in nette burgerkleding (bij
voorkeur burger kostuum met stropdas)
Aanmelden.
Om organisatorische reden is aanmelden voor deelname gewenst. Gelieve het bijgaande aanmeldformulier in te vullen en dit vóór 1
juni 2014 per brief naar het “Inschrijvingsbureau LVD 2014”, Kasteel Hillenraedtstraat 49, 6043 HB ROERMOND op te sturen. (Email: [email protected] Telf.: 0475 350395).
U kunt zich ook online aanmelden via de website www.limburgseveteranendag.nl (Onder “Onlineformulieren”-> Aanmelden LVD
2014). U krijgt GEEN bevestiging van uw aanmelding.
Uw deelnamekaart (met consumptiebonnen + maaltijdbon) kunt u afhalen aan de tent “INFORMATIE LVD” in het Nationaal Herdenkingspark of op het Munsterplein (deze laatste is pas bemenst na 12.30 uur).
Overige regionale en lokale veteranendagen in Limburg
Indien in uw gemeente of regio een eigen veteranendag wordt gehouden, verwachten wij dat u ook een uitnodiging van de desbetreffende gemeente of het organiserend comité ontvangt. De bij ons beschikbare informatie hierover treft u aan op onze website
www.limburgseveteranendag.nl , met een link naar de website van de organiserende vereniging of gemeente.
Anjerspelden en Vriend van de SLVD.
De anjerspeld mag door iedereen gedragen worden. Voor militairen is echter het dragen van de witte anjerspeld op het uniform vooralsnog niet toegestaan. De anjerspeld wordt op de rechter revers gedragen. Deze anjerspelden zijn à € 1,00 + verzendkosten te verkrijgen bij het secretariaat SLVD. Wilt u deze bestellen, vul dan het desbetreffende gedeelte van het aanmeldformulier ook in.
Draagt u de veteranen van Limburg een warm hart toe? Wilt u het stichtingsbestuur helpen de Veteranendag in Limburg op een goede
wijze neer te zetten? " Wordt dan VRI€ND!! maak minstens € 15,00 per persoon per jaar over op IBAN: NL56RABO0114083754
van de Stichting Limburgse Veteranendag te Roermond o.v.v. “Vriend van de SLVD 2014”. Meldt u zich aan door het desbetreffende
gedeelte van het aanmeldformulier ook in te vullen.
Indien mocht blijken dat een geadresseerde inmiddels overleden is, bieden wij bij voorbaat onze welgemeende verontschuldigingen aan
voor het versturen van de uitnodiging. Ik verzoek u in voorkomend geval dit schriftelijk aan ons secretariaat door te willen geven, teneinde
betrokkene door het Veteraneninstituut uit het adressenbestand te laten verwijderen. Het bij deze mailing gehanteerde adressenbestand is
geactualiseerd op 1 maart 2014.
Tot slot wil ik langs deze weg een ieder bedanken die bijgedragen heeft aan het kunnen realiseren van deze Limburgse Veteranendag,
waarbij ik in het bijzonder wil noemen: De Gouverneur voor zijn bijdrage aan de totale kosten van het gezellig samenzijn in ’t Paradies en
op het Prinsenhof, de wnd. Burgemeester van Roermond en het gemeentebestuur voor de bijdrage van de gemeente, alsmede de directeur
van het Veteraneninstituut (Vi) voor het, op voorspraak van de Gouverneur van de Provincie Limburg, eenmalig ter beschikking stellen
van het adressenbestand van alle in Limburg woonachtige veteranen uit het Veteranenregister t.b.v. het versturen van deze uitnodiging.
Ik hoop u op 21 juni a.s. in Roermond te ontmoeten om er samen een veteraanwaardige en gezellige dag van te maken.
Namens de Stichting Limburgse Veteranendag,
Met een hartelijke veteranengroet,
STICHTING LIMBURGSE VETERANENDAG
Secretariaat:
R.A.S. van Muijen
Bogaartsborg 10
6228 AM – Maastricht
E. Jacobsz,
Telefoon: 043-3671670
Luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst b.d.,
GSM: 06 21867043
Voorzitter.
e-mail: [email protected]
www.limburgseveteranendag.nl
Deze Limburgse Veteranendag komt tot stand met financiële steun van:
Provincie Limburg
&
Diverse sponsoren (steunpilaren) en donateurs.
2 van 2
IBAN: NL56RABO0114083754 te Roermond
www.limburgseveteranendag.nl
Inschrijving KvK Limburg: 12064300
Vs 9/3/2014