info nr. 5 mei 2014 - kbo

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT
BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
e
2 secretaris:
Bestuurslid:
dhr. P.C.M. Duijndam
dhr. L.A.M. Persoon
dhr. C.J. van Wijk
mevr. J.I.M. Richaers-Adelmeijer
mevr. J. van der Graaf
Nummer 5 mei 2014
Voor nummer 6: kopij inleveren voor 23 mei 2014
Voor betalingen:
IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617
t.n.v. KBO - Afdeling Delft
Website: KBO-Delft.nl
REDACTIE INFO:
Mv. W. Suijkerland, mv. J. van der Graaf, dhr. L. Vijverberg en dhr. L. Persoon,
Email: [email protected]; of [email protected]
ADRES KBO - AFDELING DELFT
KBO - afdeling Delft
Leo Persoon, van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft
tel.: 015-212 42 89 e-mail: [email protected]
advertentie
VAN DE REDACTIE
In dit nummer vraagt het bestuur uw speciale aandacht voor de algemene
ledenvergadering, met na de pauze een lezing door de Fa. Zorgdrager,
zitadviseurs en door Pieter van Foreest over de Zorg Thuiswinkel. Het
bestuur is van mening dat een vergadering van het hoogste orgaan van
onze vereniging van groot belang is voor alle leden en verwacht een grote
opkomst.
De komende maand is de laatste mogelijkheid om aan uw
contributieverplichting te voldoen. Na 31 mei krijgen de niet-betaalde
leden een herinnering toegezonden. Dit is dus extra werk voor ons en
doet ook een aanslag op onze financiën.
Wij zijn op bezoek geweest bij de Fa HUBO, een verslag vindt u deze
INFO.
Verder kunt u zich aanmelden voor o.a.:
- uw interesse in een eventuele vervolgcursus voor de iPad;
- uw interesse voor deelname aan een expositie;
- als lid van de commissie ledenwerving;
Voor verdere toelichting, zie de desbetreffende artikelen in deze INFO.
Namens de redactie, veel leesplezier.
Leo Persoon
GEPENSIONEERDEN ZIJN GOUD WAARD.
Hoezo ouderen niets meer waard?
We hebben zilver in onze haren, goud in onze tanden, gas in onze
darmen, stenen in onze nieren, lood in onze schoenen, kalk aan onze
nagels, staal in onze heupen, plastic in onze knieën. Vol met dure
medicijnen lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen is met geen miljoen te betalen. Daarom
ga ik fier door het leven; neem kritiek op als een spons. Want door al die
rijkdom DRIJFT DE ECONOMIE NOG STEEDS OP ONS!
3
UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op dinsdag 20 mei 2014,
in de pastorie, Nassaulaan 2.
De aanvang van de vergadering is om 14.00 uur.
Agenda
1.
Opening door de voorzitter.
2.
Ingekomen stukken.
3.
Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 23 mei 2013.
4.
Vaststelling jaarverslag bestuur.
5.
Verslag van de kascommissie.
6.
Vaststelling financieel overzicht.
7.
Verkiezing lid van de kascommissie.
8.
Vaststelling begroting 2014.
9.
Bestuursverkiezingen;
Aftredend:
Mevr. J. Richaers (niet herkiesbaar)
Het bestuur stelt voor om mevr. W. Dagli-van der Broek te
benoemen als bestuurslid van de KBO afd. Delft.
9
Bestuursmededelingen.
10.
Rondvraag.
11.
Sluiting.
De stukken voor deze vergadering liggen een uur voorafgaande aan de
vergadering ter inzage in de pastorie. Ook bestaat er de mogelijkheid om
ze na 12 mei telefonisch of via de mail op te vragen bij ondergetekende.
U kunt ze na deze datum ook vinden op onze website, KBO-Delft.nl
onder 'Nieuws'
Pauze
4
Na de pauze is er een lezing van de fa. Zorgdrager en van Pieter van
Foreest over de Zorg thuiswinkel
Op de Schieweg in Delft vinden we tegenover de Makro het pand van
Zorgdrager. In dit pand is ook de Zorg Thuiswinkel van Pieter van Foreest
gevestigd.
Bij de Pieter van Foreest Zorg Thuiswinkels kan een ieder terecht voor
gratis uitleen, advies, verkoop en verhuur van verpleegartikelen,
hulpmiddelen en vele aanverwante artikelen.
De winkels hebben een breed assortiment. U kunt er terecht voor
hulpmiddelen zoals; loophulpmiddelen, weegschalen en bandages.
De winkel is een uitkomst voor mensen die voor een korte of langere
periode afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld door fysieke
beperkingen of blessures.
Winkelleider Francoise Versluis is een oude bekende voor Delft. Eerder al
bestierde ze de uitleen in de Van Bleijswijckstraat en later de
Thuiszorgwinkel op de Sadatweg. In het nieuwe pand van Zorgdrager op
de Schieweg staat zij nu schouder aan schouder met de collega’s van
Steef van der Kruit, die als zitadviseurs vanuit Delft zogenaamde
“Veelzitters” in heel Nederland van degelijk zitadvies voorzien.
Steef van der Kruit en Francoise Versluis zullen voor deze gelegenheid
samen een informele uiteenzetting geven over hun specialisme en er is
ruim tijd voor vraag en antwoord.
Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en
een drankje.
Tevens kan men dan afscheid nemen van ons bestuurslid Mevr J.
Richaers.
Leo Persoon - Secretaris
5
AGENDA
10 mei
Bestuursvergadering, aanvang 10.00 uur,
Pastorie Nassaulaan 2.
13 mei
Bedevaart naar Den Bosch.
15 mei
Bingomiddag, aanvang 13.30 uur,
Pastorie Nassaulaan 2.
20 mei
Algemene ledenvergadering, aanvang 14.00 uur,
Pastorie Nassaulaan 2.
22 mei
Betaaldatum AOW, inclusief vakantiegeld.
23 mei
Uiterste datum inleveren copy voor INFO nr. 6.
26 mei
Redactievergadering.
3 juni
Verschijningsdatum Nestor nr. 6 juni 2014.
12 juni
Klaverjasmiddag, aanvang 13.30 uur,
Pastorie Nassaulaan 2.
14-21 juni
7 daagse vakantie naar Vledder.
Advertentie
Wijnhaven 20-21
Tel. 015 - 2124516
[email protected]
www.steendam.net
Onze merken:
State of Art, McGregor, PME Legend, British Indigo, Gardeur, Pierre
Cardin, Ledûb en Roy Robson.
Dit is slechts een kleine greep uit de vele merken die bij Steendam
Herenmode te koop zijn.
6
CONTRIBUTIE 2014
Conform het Huishoudelijk Reglement dient de contributie in een keer te
worden voldaan aan het begin van een kalenderjaar.
Vele leden hebben hun contributie voor 2014 reeds betaald , maar een
groot deel van de leden heeft dat nog niet gedaan. Aan die leden de
dringende oproep om aan uw financiële verplichtingen aan de KBO - afd.
Delft te voldoen.
Vriendelijk verzoeken wij de leden die nog niet hebben betaald dit uiterlijk
voor 31 mei 2014 te doen. Dit voorkomt dat wij u straks een herinnering
moeten sturen. Dit brengt onnodige kosten voor ons mee.
Het betalen kan geschieden via internetbankieren of via een in uw bezit
zijnde overschrijvingskaart.
Er worden geen acceptgiro's toegezonden.
Vermeldt u echter wel duidelijk uw naam, adres en/of uw
lidmaatschapsnummer. Dit geldt zeker voor degenen die voor iemand
anders betalen.
De contributie voor dit jaar bedraagt wederom ten minste € 22,50 per
lid. Let wel, indien uw huisgenote of samenwonende ook lid is van de
KBO, dat u dit bedrag dan tweemaal moet overmaken.
U dient dan ten minste € 45,00 te betalen.
Meer overmaken mag altijd (gift), is niet verboden en altijd welkom.
De contributie dient te worden overgeschreven naar:
IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617 ten name van KBO AFDELNG DELFT
Leo Persoon – ledenadministratie.
7
VERJAARDAGEN IN MEI
90 jaar
Mevr. A.J.M. Koolen-Willemse
Chopinlaan 9
Mevr. J.M.P. van Lier-Overgaag Papsouwselaan
17 mei
21 mei
85 jaar
Mevr. C.M. de Gier-de Koning
C. v.d. Lindenstraat 109 25 mei
Mevr. J. Berendse-van der Spek Nassauplein 57
28 mei
80 jaar
Dhr. H.J. van Benschop
Herculesweg 39
Dhr. L.A.J. Putters
Zuidwal 1
7 mei
21 mei
Mevr. C.J. de Leede-Windmeijer C.v.d. Lindenstraat 159 28 mei
75 jaar
Dhr. C.J. van Wijk
van Rijslaan 73
4 mei
Mevr. A.A.M. Overgaag-van Velsen Bantulaan 44
15 mei
Dhr. L. Krombeen
Florijnstraat 31
20 mei
Dhr. C.P.M. Ruigrok
Verl. Singelstraat 24 20 mei
Allen van harte gefeliciteerd
NIEUWE LEDEN
mevr. A.K.A. Leers - Nieuwsteeg
Zuiderstraat 242
Dhr. P. den Dulk
van der slootsingel 42
Dhr. L. van der Toolen
Laan der Zeven Linden 377
mevr C.S. Bres - v.d. Broek
van der Kamlaan 63
Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO
8
7 daagse reis Vledder in Drente
14 juni t/m 21 juni 2014
Herinnering
Bij controle is gebleken dat enkele deelnemers het 2e deel ( € 325,00 p/p)
van de vakantieweek nog niet hebben voldaan. Wij verzoeken u dit bedrag
zo spoedig mogelijk over te maken.
Dan kunnen wij ook aan onze verplichten voldoen.
Overmaken naar IBANnummer:NL75 INGB 0004925203
t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen. (Koetlaan 6, 2625 KS Delft.)
Wij rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet van uw Reiscommissie. Leo
Lea
Anton
LEDENWERVING - OPROEP
Het bestuur is voornemens om in de 2e helft van dit jaar een
ledenwerfcampagne te houden. Hiervoor is binnen het bestuur een kleine
werkgroep geformeerd. Graag zag het bestuur deze werkgroep uitgebreid
met enkele enthousiaste leden en/of vrijwilligers die zich willen inzetten
om het aantal leden van de KBO afd. Delft omhoog te krijgen.
U kunt zich aanmelden bij:
Jetty van der Graaf, tel: 015 - 2621116,
email: [email protected]
of
Leo Persoon, tel: 015 - 2124289,
email: [email protected]
9
BESTE LEDEN
Musical Soldaat van Oranje
We hebben gereserveerd!!!
We gaan op woensdag 26 november a.s. naar de
voorstelling toe. Denkt u eraan om voor 1 mei a.s.
€ 70,95 te storten op de rekening van de KBO Afdeling Delft o.v.v. Soldaat van Oranje.
Rekeningnummer is: NL82 INGB 0001997617
De kosten voor de bus € 10,00, kunt u betalen als u in de bus stapt.
Bingo en klaverjassen
De volgende bingomiddag is op donderdag 15 mei a.s. De laatste
klaverjasmiddag van dit seizoen is op donderdag 12 juni, deze i.v.m. de
vakantiereis van de KBO. Beide middagen beginnen om 13.30 uur in de
pastorie aan de Nassaulaan 2.
In september beginnen we dan weer met een bingomiddag. Let op dan is
de start voortaan om 14.00 uur.
Theater De Flits
We zijn met 7 personen naar de Flits geweest en hebben een gezellige
middag gehad.
Afzeggen van een activiteit en de gevolgen hiervan.
Als u ergens voor heeft ingeschreven en u kunt niet komen of u bent het
vergeten dan moet u, als wij dit voor u gereserveerd hebben in het
theater, wel betalen. Meestal vragen we van tevoren om het geld te
storten maar soms ook niet. Op het laatste moment afzeggen heeft dus
consequenties. Probeer dan altijd iemand anders te vinden die in uw
plaats wil/kan gaan.
Als u zich aanmeldt, noteer het dan meteen in uw agenda of zet het op de
kalender.
10
Gevonden voorwerpen
Bij de tabletbijeenkomst is er een crèmekleurig vest met een goudkleurig
borduursel op de kraag blijven liggen. Ook een paarse shawl zoekt nog
naar de eigenares.
Bel even naar mij, 015-2621116 en dan kunnen we afspreken hoe uw
eigendommen weer bij u komen.
Zomerschool
We zijn druk aan het brainstormen en informeren bij de diverse activiteiten
die we op het oog hebben.
Schrijf maar vast de inschrijfdatum in uw agenda. Woensdag 25 juni a.s.
in het Buitenhuis.
Volgende maand meer!
Paaslunch
Omdat er zich maar 6 personen hadden opgegeven is de paaslunch niet
doorgegaan. Jammer voor diegenen die zich op-gegeven hadden.
Jetty van der Graaf
Advertentie
- Barbecues
- Palmen
- Statafels
- Terrasmeubilair
- Popcornmachines
- Koelkasten
- Biertaps - etc.
Einsteinweg 14-16 Delft.
Tel. 015-2124313
Fax. 015-2120003
Email: [email protected]
Website: www.rozemaverhuur.nl
11
12
Houthandel
Utrecht
Bouwmaterialen
Onderneming
Op 27 maart jl. waren wij voor een interview bij bovengenoemd bedrijf.
De huidige eigenaar, Hans Zonneveld, ontving ons. Koffie werd ons direct
aangeboden.
Ongeveer 20 jaar geleden heeft de huidige eigenaar de HUBO
overgenomen van de heer Lagerwerf. Toen de heer Lagerwerf met dit
bouwmaterialenbedrijf begon ( in 1973, locatie Wateringen) waren er
praktisch nog geen bedrijven waar materialen te koop waren om huizen te
renoveren, op te knappen of de inrichting te veranderen. De eerste
bouwmarkten zijn in 1969 ontstaan. HUBO was een van de eerste
bouwmaterialenketen
Wat is er nu zo uniek aan HUBO dat je niet bij andere bouwmarkten
aantreft?
HUBO Delft geeft totaaloplossing voor woninginrichting.
Uniek en bekend in de regio is de optimale service in woninginrichting die
HUBO Delft al meer dan 40 jaar levert. Behang, tapijt, laminaat, PVCvloeren, inbouwkasten, rolgordijnen, binnen- en buitenzonwering, etc.
Alles kan voor u gemeten en geplaatst worden. Van jonge gezinnen tot
senioren in serviceflats, HUBO ‘’ontzorgt’’ optimaal en professioneel.
Zelfs het witten van muren en plafonds, verplaatsen van meubilair,
verwijderen en afvoeren van bestaande vloerbedekking……. Het is
allemaal mogelijk.
In de ruime showroom, waar alle producten overzichtelijk worden
gepresenteerd, denken de medewerkers graag met u mee. U kunt
vrijblijvend langskomen voor advies. Eventueel kunt u bellen en komt een
van onze personeelsleden bij u aan huis.
13
HUBO Delft is gevestigd aan de Wateringsevest 9, Delft. Telefonisch is
HUBO bereikbaar op het telefoonnummer: 015 2142618. U kunt ook via
internet informatie verkrijgen.
Op de website: www.hubodelft.nl. kunt u de nodige informatie vinden.
Al met al was het voor ons een leerzaam en aangenaam uurtje bij de
HUBO.
Wil Suijkerland
advertentie
Welkom bij Hubo Delft
Wateringsevest 9 2611 AV Delft
T: 015 - 2142648
email: [email protected] Website: www.hubodelft.nl
Bent u op zoek naar service, kwaliteit en advies voor binnen en
buitenshuis? Wij staan graag klaar met onze vakbekwame mensen om u verder
te helpen. Wij zijn erkend specialisten in:
Vloerbedekking
Inbouwkasten
14
Zonwering
ALLE SENIOREN AAN DE IPAD
Met een drukbezochte bijeenkomst en een duidelijke en heldere
uiteenzetting van de mogelijkheden met de iPad, is er een grote stap
gezet om alle ouderen aan de iPad te krijgen.
Wel zijn er door deelnemers enkele kanttekeningen geplaatst over de
gewenste uitleg over het gebruik van een iPad.
De KBO is daarom bereid om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst
in de vorm van een cursus over het gebruik en mogelijkheden van een
iPad. Maar eerst willen wij onderzoeken of daar belangstelling voor is.
Deze evt. vervolgcursus is niet gratis, echter een bedrag is nog niet
bekend.
Deze cursus is alleen bedoeld voor leden en evt. niet-leden die de app's
van de KBO op hun iPad hebben gezet of van plan zijn dit te gaan doen.
Indien u geïnteresseerd bent in deze cursus, wilt u dit dan kenbaar
maken, liefst per email, bij:
Jetty van der Graaf, tel: 015 - 2621116,
email: [email protected]
of
Leo Persoon, tel: 015 - 2124289,
email: [email protected]
Bij voldoende aanmeldingen (ca. 15) zullen wij een cursus gaan
voorbereiden. Deze cursus zal niet voor of in de zomer plaatsvinden.
Foto's iPad bijeenkomst
15
WORD OOK TABLETCOACH!
Weet u al precies hoe een tablet van Apple werkt? Mooi, want dan
kunt u andere KBO-leden verder helpen om de KBO tablet te leren
kennen. Meld u aan en word ook tabletcoach!
Het aantal KBO-leden dat een KBO tablet aanschaft groeit met de dag.
Met de KBO tablet halen zij met de modernste techniek de wereld in huis.
Ondanks het grote gebruikersgemak blijft het een nieuwe techniek waar
velen nog niet helemaal in thuis zijn. De vragen die zij tijdens het gebruik
hebben, kunnen zij stellen aan de KBO tabletcoach.
Als potentiële tabletcoach volgt u kosteloos een training van een halve
dag bij zorgvernieuwer Focus Cura in Driebergen-Zeist. De trainingen zijn
op elke laatste donderdag van de maand van 12.00 – 16.00 uur. Na het
volgen van deze training ontvangt u een certificaat als KBO-tabletcoach
en gaat u leden van uw afdeling ondersteunen in het gebruik van de KBO
tablet. En met uw kennis en enthousiasme bent u ook ambassadeur om
de KBO tablet binnen uw afdeling te promoten!
Er worden wel enkele voorwaarden gesteld om als tabletcoach aan de
slag te gaan. Zo dient u zeer goed overweg te kunnen met een tablet
(geen Android) en u vindt het leuk om deze kennis over te dragen aan
mensen die nog niet goed thuis zijn in het gebruik van een tablet.
Als u zich herkent in dit profiel en u bent enthousiast om tabletcoach te
worden kunt u zich direct aanmelden voor deze cursus. Stuur een mail
met daarin uw gegevens naar [email protected]
De reiskosten worden vergoed.
Een uitgebreid profiel van de tabletcoach is te lezen op www.kbotablet.nl.
16
EXPOSITIE
Een van de onderdelen van het jubileumfeest was de expositie van door
KBO leden gemaakte (kunst)werken. Deze expositie is door de aanwezige
leden enthousiast ontvangen.
Het bestuur wil zich inzetten om hier min of meer een traditie van te gaan
maken, door één keer in de twee jaar een dergelijke expositie op te
zetten. Om dit mogelijk te maken willen we eerst inventariseren of er
onder de leden genoeg draagvlak en materiaal aanwezig is.
Misschien moeten we overwegen om aan deze expositie ook niet-KBO
leden te laten exposeren. Wij streven naar een expositie in het najaar van
2014 of voorjaar 2015.
Daarom:
Zijn er leden of kennissen die dit zien zitten en zo ja wat en hoeveel
hebben ze te exposeren Meldt u dan aan, liefst per email, bij een van
onderstaande bestuursleden:
Jetty van der Graaf, tel: 015 - 2621116,
email: [email protected]
of
Leo Persoon, tel: 015 - 2124289,
email: [email protected]
Bij voldoende belangstelling zullen we de expositie gaan voorbereiden,
eventueel met enkele deelnemers.
advertentie
17
UNIE KBO OPENT MELDLIJN OUDERENZORG
De Unie KBO gaat vanaf woensdag 2 april de problemen in de uitvoering
van de ouderenzorg inventariseren. Op die dag is een speciale ‘meldlijn
ouderenzorg’ geopend, bemand door KBO-vrijwilligers. De meldlijn is
open tijdens de maanden april en mei. Daarna overhandigt de Unie KBO,
samen met de andere CSO- ouderenorganisaties, de bevindingen aan
staatssecretaris Martin van Rijn en aan de Tweede Kamer.
Iedere dag worden we weer opgeschrikt met berichten over de gevolgen
van de aanstaande hervorming van de ouderenzorg per 1 januari 2015.
Dat ouderen langer thuis blijven wonen is een positieve ontwikkeling.
Maar wat als je echt veel hulp nodig hebt en je krijgt het niet meer
opgelost? Hoe moet het dan allemaal geregeld worden?
Zorgen over verantwoordelijkheden
Huisartsen geven aan dat ze zich nu al zorgen maken over ouderen die
langer thuis blijven wonen. Gemeenten, zorgverzekeraars en
thuiszorgorganisaties moeten vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk en in goed
overleg zorg gaan leveren. Discussies over de verdeling van
verantwoordelijkheden zijn aan de orde van de dag, bijvoorbeeld over het
persoonsgebonden budget. En inmiddels is de verscherpte toegang tot
het verzorgingshuis in gang gezet.
Aanvullende maatregelen
De Unie KBO maakt zich grote zorgen over onbedoelde neveneffecten
van alle hervormingen in de ouderenzorg die momenteel worden
doorgevoerd. Binnenkort komt de Unie KBO met voorstellen voor
aanvullende maatregelen.
De ‘meldlijn ouderenzorg’ staat open voor alle problemen in de
ouderenzorg en is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.30
uur en 12.30 uur op nummer 0900-8 21 21 83 (0,10 € per minuut).
Meldingen kunnen ook doorgeven worden via www.kbo.nl/meldlijn
Dit persbericht is ook te vinden op onze website: KBO-Delft.nl
18
UIT HET ARCHIEF (23)
Nog kort geleden maakte ik in de KBO-info melding van de vele politieke
partijen die sinds 1946 aan de Tweede Kamerverkiezingen hadden
deelgenomen maar daarin meestal geen zetel wisten te bemachtigen. Bij
de laatste verkiezingen voor de Gemeenteraden deden over het gehele
land zelfs meer dan duizend politieke partijen en partijtjes mee maar dat
ging dan ook over ongeveer 400 verschillende gemeenteraden.
Bij de komende verkiezingen voor het Europese parlement op 22 mei zult
u zoveel keus niet hebben. Het gaat voor ons Nederlanders daarbij
meestal om de partijen, die al bekend zijn van de binnenlandse
verkiezingen. Maar een nog veel kleinere keus hadden velen van u en
ikzelf bij de eerste Europese verkiezingen die in Nederland ooit gehouden
werden alhoewel die verkiezingen beperkt bleven tot Delft en Bolsward.
Op 17 december 1952, dus enkele maanden voordat onze KBO-afdeling
het licht zag, mochten de inwoners van beide steden zich uitspreken over
de wenselijkheid van een verenigd Europa. Het waren natuurlijk geen
echte Europese verkiezingen maar slechts een proefreferendum waarin
de kiesgerechtigden van Delft en Bolsward gevraagd werden of zij konden
instemmen met:
een Verenigd Europa
onder een Europese overheid
met democratische vertegenwoordiging
te omschrijven in een Europese grondwet
Wij konden antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’ en hadden dus een veel kleinere
keus dan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart.
Delft en Bolsward waren uitverkoren om aan dat proefreferendum mee te
doen omdat, blijkens de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 25
juni van dat jaar, in Delft en Bolsward veel overeenkomst vertoonden met
de landelijke uitslag.
Het referendum had wereldwijde belangstelling. Tot zelfs uit de Verenigde
Staten kwamen filmploegen van de omroepen aldaar naar Nederland om
19
verslag te doen van deze unieke gebeurtenis. Delft stond dus duidelijk op
de kaart.
Maar nu de uitslag. Voor het bekendmaken daarvan kwam zelfs minister
Luns naar het Delftse stadhuis waar burgemeester Lausberg in zijn
toespraak het opkomstpercentage, ondanks het slechte weer, boven
verwachting vond. Dat percentage bedroeg 75% (dus geen 53% zoals in
maart 2014) en van die 29.188 stemmers – waaronder ook een 96-jarige had 93% met ‘ja’ geantwoord en was dus vóór de Europese eenwording
wat wij ons in 2014 nog nauwelijks kunnen voorstellen. Maar de
omstandigheden zijn wel enigszins veranderd.
Zonder al te veel in het politieke debat te geraken durf ik hier wel te
verklaren dat ik nog steeds een groot voorstander ben van Europese
eenheid. We moeten er toch niet aan denken dat je voor elk reisje naar
België je paspoort moet laten zien en dat je koffertje of boodschappentas
wordt doorgelicht. En dat je elke keer dat je een landsgrens passeert weer
andere bankbiljetten en munten moet gebruiken en dat je jezelf suf staat
te rekenen wat dat bloesje nou in Nederlandse guldens kost. Om nog niet
te spreken van de koersverliezen die je ongetwijfeld leed omdat je bij
verkoop van vreemd geld doorgaans minder kreeg dan je er bij aankoop
voor had betaald. En dan de administratieve rompslomp die het betalen
van invoerrechten meebracht. En het belangrijkste resultaat van de
Europese eenheid is misschien wel dat wij intussen in bijna zeventig jaar
binnen Europa geen oorlogen meer gekend hebben. Dat is in de
geschiedenis een lange periode en misschien wel de langste periode van
vrede die er ooit geweest is al moet ik helaas erkennen dat het in OostEuropa nog lang geen paradijs op aarde is maar dat ligt dan ook buiten de
Europese Unie.
Natuurlijk geef ik geen stemadvies en ik gun iedereen zijn eigen
overtuigingen. Maar wij als ouderen mogen ons wel realiseren dat wij aan
de wieg gestaan hebben van de huidige Europese organisaties.
Koos de Ridder.
20
OUDEREN GEEN VERTROUWEN IN GEMEENTEPOLITIEK
Er zijn bijna 13 miljoen Nederlandse stemgerechtigden, waarvan ruim 6,2
miljoen 50-plussers. Dat betekent dat senioren bijna de helft van het
electoraat vormen. Maar senioren hebben weinig vertrouwen in de politiek
en in het beleid van hun gemeente, zo blijkt uit onderzoek van de Unie
KBO. Bijna één op de drie senioren voelt zich niet in goede handen
binnen zijn of haar eigen gemeente.
22% van de senioren is ontevreden over het seniorenbeleid in zijn
gemeente, zo blijkt uit het onderzoek van de Unie KBO. Zij hebben niet
het gevoel dat hun gemeente goed voor hen zorgt als het gaat om
gezondheid, wonen, mobiliteit, ontspanning en algemeen welbevinden.
Bijna de helft van de senioren (45%) heeft ook niet het idee dat ze invloed
kan uitoefenen binnen de eigen gemeente om dingen te veranderen.
In de ogen van de senioren faalt hun gemeente op belangrijke punten die
ouderen aangaan.
Zo zijn er te weinig betaalbare zelfstandige woningen voor ouderen, vindt
bijna de helft van alle Nederlandse senioren (48%). Verder maakt de
gemeente zich niet hard voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige
(30%) en ontbreekt het een op de drie wandelaars aan rustplekjes
onderweg, zoals banken en zitjes. Senioren zijn ook ontevreden over het
openbaar vervoer, vooral op het platteland en in de dorpen. Bijvoorbeeld
omdat er alleen een doordeweekse belbus is, bussen veel te weinig rijden
of omdat er geen bushaltes in de buurt zijn.
Eén op de vier ouderen weet nog niet op welke partij hij of zij gaat
stemmen. Duidelijk is wel dat de grondleggers van de overheveling van
veel zorgtaken naar gemeenten - VVD en PvdA - het zwaar te verduren
gaan krijgen als het aan de respondenten ligt. Eén op de vijf ouderen zegt
te gaan stemmen op een lokale seniorenpartij.
Het onderzoek maakt schrijnend duidelijk dat gemeenten niet goed
inspelen op de toenemende vergrijzing en de vragen en behoeftes van
senioren. De Unie KBO roept haar ruim 500 lokale afdelingen op om juist
nu een krachtige lobby te voeren ten behoeve van een goed, gemeentelijk
ouderenbeleid.
Persbericht Unie KBO
21
Recreatiecomissie tel: 256 84 53
Locatie
Kantine Delfia
Humanitas
WZC Monica
WZC Stefanna
Adelberthof
Vrijmoedhof
Sociëteiten
Adres
Mozartlaan 664, Bridge
Dhr. Jörning, tel:3809576
Beethovenlaan 134
Arubastraat 2,
Aart v.d. Leeuwlaan 904
Minervaweg
Herculesweg,
Dag
woensdag
Tijd
13.00 - 17.00
dinsdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
woensdag
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
14.00 - 16.50
13.45 - 16.50
13.30 - 16.30
19.30 - 22.30
KBO Reiscommissie:
Reisorganisatie:
e-mail: [email protected]
Lea & Leo Vroonland, tel:
013 – 211 81 46
Anton van der Zalm,
tel:
015 - 256 24 29
Gironummer: 4925203
IBANnummer: NL75 INGB 0004925203
t.n.v. reizen RK Bond van Ouderen - Delft, Koetlaan 6, 2625 KS Delft
Activiteitencommissie:
Mevr. J. van der Graaf, tel 262 11 16, [email protected]
Ledenadministratie:
Dhr. L. Persoon, Van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft
tel: 212 42 89, e-mail: [email protected]
Bezorgklachten
Voor klachten over de bezorging van de 'Nestor' en/of het maandelijkse
informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met
mevr. Jetty van der Graaf, (tel: 262 11 16, van 17.00 tot 17.30 uur)
DE KBO IN ACTIE - OOK IN UW BELANG
De Nieuwsflitsen nrs. 6, 7 en 8 van de KBO zijn deze keer te vinden op
onze website, KBO-Delft.nl
22
advertentie
advertentie
24