nr 3 - Nederlandse Genealogische Vereniging

Nederlandse Genealogische Vereniging
Afdeling Zeeland
D'Oost-Indische werf tot Middelburgh
WIJ VAN ZEELAND
Mededelingenblad
16e jaargang, nummer 3
juli 2014
1
Wij van Zeeland 16e jaargang nummer 3
INHOUDSOPGAVE
Kijk ook op de website van de afdeling: http://zeeland.ngv.nl
Van de Voorzitter
Van de Redactie
pag
pag
1
1
Bestuursmededelingen
pag
2
Nieuws uit de Afdeling Zeeland in foto’s
Genealogische en Heemkundige Markt
Afscheid van ons bestuurslid Jan Oosthoek
Lezing Frank de Klerk
pag
pag
pag
2
3
3
Nieuws uit de Regio’s van de Afdeling Zeeland van de NGV
Regio Schouwen-Duiveland
Regio Noord- en Zuid-Beveland:
Uit Veerse Bronnen 3
In het Verenigingscentrum
pag
pag
pag
pag
3
4
6
10
Uit het Zeeuws Archief
Verdeeld Verleden, een nieuwe expositie in het Zeeuws Archief
pag
11
PR-aktiviteiten
Lezingen najaar 2014
Afdeling Zeeland van de NGV op Facebook
pag
pag
12
13
Boeken, boeken, boeken…..
pag
14
Oud Schrift met PaiZ
pag
16
Lezers schrijven
Brief van Ina de Nood
pag
18
Toevalsvondsten
Familie Van den Helm te Middelburg, doorr Jaap Heemskerk
pag
18
Genealogie, Voorouders komen tot leven
Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel, door Mirjam Neuteboom
Aan boord van de d’Eenigheid (4), door Rob de Groot
Het blau Huus aen de Sandicxen steenwech II, door Jan Midavaine
pag
pag
pag
19
26
35
Delpher: Zoeken in historische tekstcollecties
Uit het Nationaal Archief: het Geheugen-paleis
Zeeuwse aktiviteiten
Ledenmutaties
Stichting Genealogische Publicaties, advertentie
En dan nog dit .…
pag
pag
pag
pag
pag
pag
37
38
39
39
40
40
2
Van de Voorzitter
Zo, de zomer is weer in volle gang. Ik schrijf dit
vanonder de luifel van mijn caravan en heb zeker
niet te klagen. Ook de NGV mag niet klagen. We
zijn in beduidend rustiger vaarwater gekomen onder
leiding van onze nieuwe kapitein Toon van Gestel.
De laatste Algemene Vergadering blonk volgens onze afgevaardigde uit door een vlotte
afhandeling van de agenda. Blijft nog over wat rumoer over de afdeling Heraldiek die als
zelfstandige club buiten de vereniging wil verder gaan. Ook dat zal wel weer opgelost worden.
Het Genealogisch Centrum is op 24 maart jl. verhuisd naar de studiezaal in het Zeeuws Archief.
Gefeliciteerd daarmee! Ze zitten nu nog dichter bij de genealogen.
Bij onze Zuiderburen staat dit jaar alles in het teken van WO I. De Grote Oorlog van ’14-’18 speelt
daar een veel grotere rol dan in ons land maar ook hier is in die tijd een hoop gebeurd. In mijn
eigen onderzoeken heb ik slechts één echte direct betrokkene; de miltair Valère Joseph
Meerschaert die op 29 september 1918 bij Westrozebeke (B) om het leven kwam. Gegevens over
gesneuvelde militairen achterhalen is bij genealogisch onderzoek een hoofdstuk apart. Maar ook
Belgische vluchtelingen (er hebben er bijvoorbeeld honderden in een voorlopig kamp in
Kloosterzande gezeten) is een lastig onderwerp waarnaar het moeilijk zoeken is. Weet U er meer
van? Kom maar op dan en deel het met uw collega genealogen in de vereniging. Schrijf daar eens
iets over of kom er eens iets over vertellen. Weet U niet hoe dat aan te pakken? Bel me maar en
ik help U. Daarvoor zijn we tenslotte lid van de NGV. Samen sta je nu eenmaal sterker dan alleen.
Of kom eens helpen bij een genealogisch spreekuur. Klamp maar een bestuurlid aan en hij legt U
wel uit hoe U zich nuttig voor uw collega genealogen kunt maken. Ik wens U allen een vruchtbare
zomer met veel vakantieplezier en succes met uw onderzoek.
Ferrie Moubis, Voorzitter
Van de Redactie
Het julinummer van Wij van Zeeland is weer gevuld met – naar het oordeel van
de redactie! – lezenswaardige artikelen. De rubriek Voorouders komen
tot leven is weer goed gevuld, met artikelen over de reis van d’Eenigheid,
het voorgeslacht van Susanna Ratel en het Blau Huus, maar ook de andere
vaste rubrieken komen weer aan bod. Door de lengte van de artikelen over d’Eenigheid en over
het voorgeslacht van Susanna Ratel, moet helaas deze keer de rubriek Uit betrouwbare bron
vervallen, maar dat wordt in het oktobernummer zeker weer goedgemaakt!
Verder is er aandacht voor de nieuwe expositie Verdeeld Verleden in het Zeeuws Archief en heeft
Paul Harthoorn weer een aantal Veerse bronnen geraadpleegd.
In de rubriek Oud Schrift hebben we een aanpassing doorgevoerd: op de website wordt bij het
verschijnen van het nieuwe nummer van Wij van Zeeland direct de transcriptie weergegeven, zodat
er direct gekeken kan worden of de zelfgemaakte transcriptie in orde is. Ook vraagt de redactie
zich af of er leden/lezers zijn die suggesties voor nieuwe transcripties hebben, bijvoorbeeld uit
eigen onderzoek. Die suggesties worden gaarne ingewacht!!
Kortom, weer genoeg te lezen in een warme, zonnige zomerse omgeving! Veel leesplezier!
Rob de Groot
1
Bestuursmededelingen
Het dagelijks bestuur van
de Afdeling Zeeland van
de NGV
Nieuws uit de afdeling Zeeland
Genealogische en Heemkundige Markt op 19 april 2014.
Nog een beetje stilletjes, maar dat
komt goed!
De genealogische markt werd goed
bezocht en ook de heemkundekramen kregen veel belangstellende bezoekers!
2
Afscheid van ons bestuurslid Jan Oosthoek
Na de lovende woorden de bos bloemen en de
enveloppe!
Lezing Frank de Klerk
PR-aktiviteiten
… voorouders komen tot leven
Lezingen in het najaar van 2014
Zaterdag 4 oktober 2014 Industrieel Erfgoed in Zeeland
Toon Franken, medewerker van het Zeeuws Archief, verzorgt een lezing over Industrieel Erfgoed
in Zeeland.
Er zal gesproken worden over oprichting, doelstelling en activiteiten van de Werkgroep Industrieel
Erfgoed Zeeland, geïllustreerd met vele afbeeldingen van Zeeuws Industrieel erfgoed. De
aandacht zal worden gericht op het nog aanwezige industrieel erfgoed, zoals bijvoorbeeld objecten
van nutsbedrijven: de watertoren in Goes en de vele transformatorstations. Ook industrieel erfgoed,
gerelateerd aan de landbouw komt aan bod, zoals de graansilo in Wemeldinge, de meestoven in
Kapelle, Nieuwdorp en Wilhelminapolder, alsmede diverse weegbruggen. Verder worden de
schijnwerpers gericht op verkeer en vervoer. Waterstaat is terug te vinden in de bespreking van
gemaal De Piet in Wolphaartsdijk en muraltmuurtjes in dezelfde plaats. Verder is er aandacht voor
het 'echte' industrieel erfgoed, de voormalige fabrieken, zoals bijvoorbeeld de zuivelfabrieken van
3
Goes en Wemeldinge. Ook worden er voorbeelden gegeven van historische muurreclames.
Het is een tocht langs bestaand en gesloopt industrieel erfgoed in Zeeland, gecombineerd met tips
voor het zoeken in archieven naar mensen, die in dat erfgoed hebben gewerkt, bijv. stampers in
een meestoof, machinisten in een stoomgemaal, arbeiders in fabrieken, vlassers, smeden, stokers
op schepen, etc. ...
Toon Franken, de huidige coördinator van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland, waarvan hij
lid is vanaf 1987, schreef diverse publicaties over industrieel erfgoed in Zeeland en publiceerde
daarnaast vele artikelen in De Wete, het periodiek van de Heemkundige Kring Walcheren, over de
nijverheid op Walcheren, met name in Middelburg.
Zaterdag 22 november 2014
Een reis met een Zeeuws Slavenschip
Ad Tramper verzorgt een lezing met als titel: Een reis met een Zeeuws slavenschip.
Dit jaar is het 200 jaar geleden, dat de slavenhandel werd afgeschaft. Iets wat dit jaar niet
onopgemerkt is gebleven. In de periode 1630-1800 werden er 12.000.000 slaven uit Afrika naar
Amerika vervoerd. Nederland nam 600.000 slaven voor haar rekening. De helft daarvan, 300.000
werden door Zeeuwse slavenschepen vervoerd, en dan met name Middelburgse en Vlissingse
schepen.
De Middelburgse Commercie Compagnie staat centraal in dit overwegend 18e eeuwse verhaal.
Natuurlijk komen we ook Vlissingse slavenhandelaren tegen.
Ad Tramper (1960) studeerde maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Zijn
afstudeerscriptie (2010) handelt over het leven aan boord van een Zeeuws slavenschip. Onlangs
verscheen het boek van zijn hand getiteld: Een Zeeuws slavenschip.
Ad Tramper is gemeentearchivaris van Vlissingen en publiceert met enige regelmaat over de
Scheldestad en omstreken
Tevens wil ik de lezer attent maken op zaterdag 1 november 2014. Op die dag zal er wederom
een Genealogische Dag gehouden worden in het Zeeuws Archief te Middelburg.
Ook op deze dag evenals als op de lezingen bent u van harte welkom.
Sjaak Hoornick
De afdeling Zeeland van het NGV op Facebook.
Leden die zelf een account hebben op Facebook kunnen onderschrijven dat er
veel onzin op Facebook wordt verkocht, waarbij je denkt 'wat moet ik hier mee'.
Aan de andere kant is facebook een heel krachtig en machtig medium.
Wij als afdeling willen met name gebruik gaan maken van de kracht van Facebook
Facebook leent zich bij uitstek voor informatie uitwisseling. Het account gaat dan ook gebruikt
worden voor actuele berichtgeving, het bieden van de mogelijkheid om genealogische vragen te
stellen waarop op gereageerd kan worden.
Er mag op geschreven worden, echter met bepaling dat er geen kwaadwillende woorden gebruikt
worden, dit wordt niet geaccepteerd. Men kan onze site bezoeken zonder een account te hebben,
echter wilt u actief mee doen dan is wel een account nodig, vul bij het aanmelden bij Facebook
alleen de basisinformatie in.
U kunt ons vinden op Facebook als NGV Afdeling Zeeland.
Sjaak Hoornick., PR-functionaris NGV, afd. Zeeland [email protected]
4
Stichting genealogische Publicaties
Voor al uw thuis-zoekwerk zie de website www.genpubl.nl.
Hier zijn uitgebreide cd’s en usb-sticks te koop, waarop alle doop-, trouwen begraafregisters staan, per plaats in de vermelde gemeenten.
En dan nog dit…..
*
Bent u op zoek naar gegevens over uw familie, kijk dan ook
eens op:
het Biografisch portaal : http://www.biografischportaal.nl/
Zeeuwse Ankers:
*
http://www.zeeuwseankers.nl/nl
En voor andere gegevens is misschien Encylo wel geschikt!
http://www.encyclo.nl/
Encyclo is een met de hand samengestelde zoekmachine voor definities. Je zoekopdracht wordt
opgezocht in meer dan 1000 Nederlandstalige woordenlijsten waaronder Wikipedia en het ANW.
We tonen je de eerste 250 letters van elke definitie. Voor de volledige definitie klik je door naar de
gevonden woordenlijsten.
5
Nederlandse Genealogische Vereniging
afdeling Zeeland
Bestuurssamenstelling
F.A.J.M. Moubis (Ferrie)
E. B. Beket (Evert)
J.G. Polderdijk (Jan)
A. Maljaars (Bram)
J. F. de Priester
J. Hoornick (Sjaak)
R.J. de Groot (Rob)
Voorzitter
Secretaris
Penn.meester
webmaster
Cals
PR
Redactie
Tabakstraat 24A
Trompstraat 7
Schippersweg 26
Majoorwerf 21
Piet Heinstraat 76
Notestraat 14
Koudekerkseweg 19
Correspondentieadres:
Secretariaat afdeling Zeeland NGV, Trompstraat 7, 4535 BT Terneuzen
4561 HW
4535 BT
4455 VP
4374 CA
4335 HX
4462 EB
4373 RB
Hulst
Terneuzen
Nieuwdorp
Zoutelande
Middelburg
Goes
Biggekerke
[email protected]
Redactie Mededelingenblad “Wij van Zeeland”:
R.J. de Groot
Koudekerkseweg 19
A.L. Minderhoud
Kapelseweg 49
A.M. van Gessel
Kleine Beer 2
4373 RB Biggekerke
4481 PD Kloetinge
4501 HP Oostburg
Webmaster
A. Maljaars
Majoorwerf 21
4374 CA Zoutelande [email protected]
Cals, afd Zeeland
Mw J. F. de Priester
Piet Heinstraat 76
4335 HX Middelburg [email protected]
Public Relations
J.L. Oosthoek
J.C.M Hoornick
Sterappelstraat 49
Notestraat 14
4421 LE Kapelle
4462 EB Goes
Haza-21 Helpdesk
J. Remijn
Claushof 41
4461 SL Goes
Werkgroep Computergenealogie:
G.C. Bek
J.C.M. Hoornick
A. Maljaars,
J.G. Polderdijk
J. van Zweeden
Spinellihof 40
Notestraat 14
Majoorwerf 21
Schippersweg 26
Nassaulaan 63
4463 GP Goes
4462 EB Goes
4374 CA Zoutelande
4455 VP Nieuwdorp [email protected]
3743 CB, Baarn
Afgevaardigde naar de ALV van de NGV
F.A.J.M. Moubis
Tabakstraat 24 A
[email protected]
[email protected]
4561 HW Hulst
Bij de voorplaat: Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia Illustrata II : cat.nr ZI-II-458
“D'Oost-Indische werf tot Middelburgh". Met titel bovenaan. Kopergrav., z.n. en z.j., h. 13.3 cm., br.
6
33.6 cm. Uit: a.w Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen ondersteunde de uitgave door af te
zien van de vergoeding van de gebruiksrechten.
data die u beslist niet mag vergeten!!
4 oktober 2014
1 november 2014
22 november 2014
Industrieel Erfgoed
Genealogen-dag
Reis met een Zeeuws Slavenschip
door
en
door
Toon Franken
(Zeeuws Archief)
Open Archievendag
in
Ad Tramper
(Gemeentearchief Vlissingen)
het Zeeuws Archief
Alle bijeenkomsten vinden plaats in “De Vroone”, C.D. Vereekestraat 74 te Kapelle en beginnen om
14.00 uur, tenzij anders aangegeven.
7