Download uitspraak

uitspraak
van de Huurcommissie
Verzoek
Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken
(art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek;
art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
Zaaknummer
Woonruimte
Jacob van Lennepkade 201 HS
1054 ZN AMSTERDAM
Hierna te noemen: de woonruimte
Verzonden op
ZKN-2013-011833
Datum zitting
21 februari 2014
12-03-2014
Verzonden aan
huurder en verhuurder
Verzoeker
[xxx]
Hierna te noemen: huurder
Wederpartij
J.C.M. Veldhuijzen
Hierna te noemen: verhuurder
Gemachtigde: [xxx]
(niet aanwezig op de zitting)
-----------------------------------------------------------------------------------------Kern van de uitspraak
De huurprijs van € 203,65 per maand wordt vanaf 1 mei 2013 tijdelijk verlaagd
tot € 182,99 per maand.
------------------------------------------------------------------------------------------
I Verloop van de procedure
Verzoek van de huurder
De Huurcommissie heeft op 16 oktober 2013 een verzoek van de huurder
ontvangen. Daarin vraagt de huurder of de huurprijs voor zijn woonruimte tijdelijk
kan worden verlaagd vanwege de vermindering van het woongenot wegens
ernstige onderhoudsgebreken. Op 17 april 2013 heeft de huurder in een brief aan
de verhuurder laten weten dat de woonruimte gebreken heeft.
Onderzoek door de Huurcommissie
De Huurcommissie heeft op 17 januari 2014 een voorbereidend onderzoek in de
woonruimte laten uitvoeren. Van dit onderzoek is een rapport opgemaakt. De
Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd.
COUGB ENV-2014-064814
II Zitting
Gegevens zitting
Zittingsdatum: 21 februari 2014
Pagina 1 van 4
Zaaknummer
ZKN-2013-011833
Datum zitting
21 februari 2014
Correspondentie over de zitting
De huurder en de verhuurder zijn schriftelijk uitgenodigd voor de behandeling van
het verzoek op de zitting van de Huurcommissie.
Verklaring van de partijen
Korte samenvatting verklaring van de huurder:
 Er zijn wel mensen komen kijken naar de standleiding maar ofwel wisten ze niet
wat er aan de hand was ofwel ze gingen weer zonder er aan te werken. De
stank is echter vreselijk en de situatie lokt ook ongedierte aan;
 Vroeger stond er ook al een schuurtje maar die werd door verhuurder
verwijderd. Mij werd gezegd dat ik zelf maar een nieuwe moest plaatsen als ik
een schuur nodig had;
 Als ik de problemen met de schuur meld hoor ik niets van verhuurder terug. Ik
denk dat het verhuurders verantwoordelijkheid is de schuur hoger te plaatsen.
Het aangrenzende terrein is immers niet door mij verhoogd;
 Ik betaal vanaf 1 juli 2013 de huurverhoging;
 De puntentelling is akkoord.
III Beoordeling
De Huurcommissie beoordeelt of de woonruimte ernstige gebreken heeft. Alleen als
de gebreken het woongenot ernstig verstoren of de bruikbaarheid van de
woonruimte ernstig belemmeren kan de Huurcommissie de huur tijdelijk verlagen.
De tijdelijke verlaging gaat uit van de maximale huurprijs. Daarom stelt de
Huurcommissie in deze procedure ook het puntenaantal van de woonruimte en de
bijbehorende maximale huurprijs vast. De Huurcommissie baseert de uitspraak op
alle beschikbare schriftelijke informatie over de zaak en alles wat op de zitting is
besproken.
Huurprijs
De Huurcommissie gaat uit van de geldende huurprijs op 1 mei 2013. Op die
datum was de huurprijs € 203,65 per maand.
Onderhoud en gebreken
Gelet op het rapport van onderzoek, de verklaring van huurder op de zitting en alle
informatie die de Huurcommissie voor of tijdens de zitting heeft ontvangen, heeft
de woonruimte volgens de Huurcommissie een ernstig gebrek:
 De standleiding in de keuken is lek. Bij gebruik van water door de bovenburen
lekt het water langs de standleiding in de keuken van de huurder. De
standleiding in de keuken verkeert in een slechte staat. De houten omkokering
rondom de standleiding is door één van de loodgieters verwijderd. Er zijn wel
loodgieters langs geweest maar de standleiding is nog niet gerepareerd.Dit is
een gebrek in categorie C (nummer C4).
De andere gebreken in de woonruimte zijn niet zo ernstig dat de huurprijs daarom
tijdelijk verlaagd kan worden.
COUGB ENV-2014-064814
Bij een gebrek in categorie C kan de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk verlagen
tot 40% van de maximale huurprijs.
Maximale huurprijs
Pagina 2 van 4
Zaaknummer
ZKN-2013-011833
Datum zitting
21 februari 2014
In het rapport van onderzoek wordt de woonruimte gewaardeerd op 98 punten. De
huurder en de verhuurder hebben geen bezwaar gemaakt tegen dit puntenaantal.
De Huurcommissie stelt het puntenaantal van de woonruimte op 1 mei 2013 vast
op 98 punten. Bij dat puntenaantal hoort een maximale huurprijs van € 457,48 per
maand.
Tijdelijke verlaging
De huurprijs wordt tijdelijk verlaagd tot 40% van € 457,48 (maximale huurprijs).
De huurder betaalt dus € 182,99 per maand.
Begin en einde van de tijdelijke huurverlaging
De Huurcommissie heeft het verzoek ontvangen op 16 oktober 2013. Dat is binnen
de wettelijke termijn van zes maanden nadat de huurder het gebrek bij de
verhuurder heeft gemeld. De verlaging van de huurprijs gaat in op de eerste van
de maand nadat de huurder het gebrek bij de verhuurder heeft gemeld. De
verlaging gaat dus in op 1 mei 2013.
De huurverlaging geldt totdat het gebrek is hersteld. Vanaf de eerste van de
maand nadat het gebrek is hersteld, moet de huurder weer de huurprijs van
€ 203,65 per maand betalen. Zolang het gebrek niet is hersteld, mag de
verhuurder de huurprijs niet verhogen (dat geldt ook voor de door verhuurder per
1 juli 2013 voorgestelde huurverhoging).
Als de huurder en de verhuurder het er niet over eens zijn of, en wanneer, een
gebrek is hersteld, kan de verhuurder de Huurcommissie vragen een uitspraak te
doen hierover.
Welke partij betaalt de leges?
De partij die in het ongelijk wordt gesteld, moet de leges betalen. In dit geval
heeft de woonruimte een gebrek dat ernstig is en het woongenot schaadt. De
Huurcommissie verlaagt tijdelijk de huurprijs. Daarom stelt de Huurcommissie de
huurder in het gelijk. Dit betekent dat de verhuurder de leges moet betalen.
Welk bedrag?
Een rechtspersoon betaalt € 450,00 leges. Een huurder en een verhuurder die geen
rechtspersoon is, betaalt € 25,00 leges. De verhuurder is geen rechtspersoon en
moet dus € 25,00 betalen.
IV Beslissing
 De woonruimte heeft op 1 mei 2013 het volgende ernstige gebrek:

De standleiding in de keuken is lek. Bij gebruik van water door de
bovenburen lekt het water langs de standleiding in de keuken van de
huurder. De standleiding in de keuken verkeert in een slechte staat. De
houten omkokering rondom de standleiding is door één van de loodgieters
verwijderd. Er zijn wel loodgieters langs geweest maar de standleiding is
nog niet gerepareerd. Dit is een gebrek in categorie C (nummer C4).
 Het puntenaantal van de woonruimte is 98 punten.
 De huurprijs van € 203,65 die geldt op 1 mei 2013 wordt vanaf 1 mei 2013
tijdelijk verlaagd tot € 182,99 per maand.
Volgens de wet worden de huurder en de verhuurder geacht overeengekomen te
zijn wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken na
Pagina 3 van 4
Zaaknummer
ZKN-2013-011833
Datum zitting
21 februari 2014
verzending van deze uitspraak een beslissing van de rechter heeft gevorderd over
het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht.
Kosten
 De verhuurder moet € 25,00 leges betalen.
 De huurder krijgt het betaalde legesvoorschot terug.
AMSTERDAM, 21 februari 2014
De Huurcommissie,
mr. J.H. Bloksma
Zittingsvoorzitter
P.L.M. Brugman en H.J.M. Groenemeijer
Zittingsleden
COUGB ENV-2014-064814
Pagina 4 van 4