140512 concept coalitieakkoord - Lansingerland

CONCEPT
Samen aan de slag!
Coalitieakkoord 2014-2018
Gemeente Lansingerland
Deelnemende partijen: Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
1
Inleiding
Voor u ligt het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag!’ voor het bestuur van de gemeente Lansingerland
in de periode 2014-2018. Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie gaan samen aan de slag om
Lansingerland door een - financieel gezien - moeilijke periode te loodsen. Dat vraagt om keuzes,
slimme en zeker ook lastige keuzes. Daarbij plegen we een maximale inspanning om de lasten voor
burgers en bedrijven niet te laten stijgen. Financieel solide besturen is uitgangspunt.
In de komende periode zal ook vorm en inhoud gegeven moeten worden aan de decentralisaties op
sociaal gebied, inclusief de kortingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Het
voorzieningenniveau dat de gemeente voor de inwoners heeft bereikt, willen we zo goed als mogelijk
handhaven, even als de betaalbaarheid daarvan. Ook de leefbaarheid (met name terugdringing van
geluidhinder) en de economie van Lansingerland moeten worden bevorderd. Het moet aantrekkelijk
zijn om in Lansingerland te blijven of te gaan wonen, ondernemen en werken.
De coalitiepartners stellen niet de gemeentelijke overheid, maar de lokale samenleving centraal en
wat mensen en organisaties aan eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. We kiezen ook voor
een andere bestuursstijl, die vorm en inhoud krijgt door dialoog met de samenleving, versterken van
de burgerparticipatie, wijkgericht werken en een transparantie van bestuur.
We zullen daarom de inwoners en maatschappelijke organisaties betrekken bij de ontwikkeling van
de plannen. We beginnen ermee dat dit coalitieakkoord voorgelegd wordt aan bedoelde partijen,
maar ook zal de in de vorige raadsperiode ingezette burgerparticipatie worden voortgezet en
uitgebreid. In lijn met het kabinetsbeleid van ontwikkeling van een participatiesamenleving, zullen
inwoners niet alleen bij de voorbereiding van besluiten betrokken worden, maar ook worden
uitgedaagd om een rol te spelen bij de realisatie. Bij de uiteindelijke besluitvorming prevaleert het
algemeen belang boven dat van individueel en verenigingsbelang.
In het coalitieakkoord zullen de meeste beleidsterreinen de revue passeren, onder andere de drie
decentralisaties die de rijksoverheid in de komende jaren zal doorvoeren. We ronden af met de
aanpak van de financiële problematiek en de zwaardere eisen die aan de gemeentelijke organisatie
gesteld zullen worden.
De opbouw is zodanig dat per hoofdstuk of paragraaf een stukje inleidende tekst gevolgd wordt door
enkele bullets bij welke de te nemen maatregelen of te volgen koers zijn vermeld.
De coalitiepartners gaan gemotiveerd ‘Samen aan de Slag!’, gecommitteerd aan het algemeen belang
van Lansingerland. Zij doen dat graag samen met de andere politieke partijen, het college van B&W
en de ambtelijke organisatie en - niet in de laatste plaats - met inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers van Lansingerland.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
2
Samenleving
Wij willen een verantwoordelijke samenleving, waarin iedereen zo veel mogelijk actief meedoet. Dat
betekent dat de gemeentelijke overheid niet de zorg voor het welzijn van de burgers overneemt,
maar wel dat zij stimulerend optreedt en waar nodig voor een vangnet zorgt.
Decentralisaties
Rond de decentralisaties van het rijk naar de gemeenten moet nog volledige duidelijkheid
komen. De voorbereidingen zullen in 2014 getroffen moeten worden.
•
•
Ontwikkel een visie op kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie en vertaal dat in
een implementatieplan
Het financiële kader is dat niet meer uitgegeven zal worden dan de gemeente van het rijk
ontvangt voor de uitvoering van de desbetreffende taken
0-23 jaar
Lansingerland is een gemeente met veel gezinnen met kinderen. Wij willen dat de kinderen
opgroeien in een veilige omgeving en zich gezond kunnen ontwikkelen tot volwassenen die de
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven en volwaardig kunnen participeren in
de samenleving. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun eigen
kinderen. Tijdens het opgroeien leveren ook anderen een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling.
Jeugdzorg
•
•
•
Preventie en bereikbare zorg zijn speerpunten van beleid. Alle drie de dorpen houden een
consultatiebureau. De ingeslagen weg rondom het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)willen wij
voortzetten.
Zelfredzaamheid is uitgangspunt. Indien nodig wordt zo licht mogelijke ondersteuning
aangeboden, zo dicht mogelijk bij het gezin, zodat de eigen regie zo veel mogelijk
gehandhaafd blijft.
Met een integrale benadering en met het uitgangspunt één gezin één plan, voorkomen we
de inzet van een veelheid van hulpverleners en bevorderen we samenwerking tussen
verschillende organisaties
Onderwijs
In Lansingerland zien we een divers aanbod aan scholen en schooltypes, zowel in het Primair
Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs. De gemeentelijke verantwoordelijkheid is het
verschaffen of bevorderen van passende huisvesting.
•
•
•
Waar gewenst en waar mogelijk geven we ruimte aan het brede-schoolconcept, waarin
kinderopvang en onderwijs samen gehuisvest zijn.
De gemeente heeft een wettelijke plicht tot het bieden van adequate onderwijshuisvesting.
Het integraal huisvestingsplan voorziet daarin. Daarbij zal alert worden gekeken op totale
kosten van individuele maatregelen.
We blijven inzetten op veilige fietsroutes en goede bereikbaarheid van schoollocaties.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
3
•
•
De scholen voor voortgezet onderwijs in Lansingerland trekken veel leerlingen van buiten de
gemeente waardoor deze een regiofunctie krijgt. Onderzocht moet worden of dit de grond
kan vormen voor een aanvullende uitkering van rijkswege.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het instellen van een
bekostigingsplafond in de verordening voorziening huisvesting onderwijs 2010.
Sport & Cultuur / verenigingsleven
Sport, spel en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en van jongeren.
Speelmogelijkheden in de woonomgeving zijn daarbij belangrijk. Maar ook georganiseerde sport
of culturele activiteiten en het lidmaatschap van verenigingen hebben een vormende bijdrage.
Alle kinderen en jongeren moeten gelegenheid krijgen om mee te doen met sport of cultuur. Het
is daarom belangrijk een divers aanbod te behouden.
•
•
•
•
•
•
•
Lidmaatschap van sportverenigingen en culturele verenigingen moet voor iedereen
betaalbaar blijven.
Het fonds voor jeugdsport & -cultuur tijdig evalueren en de sport- en cultuurverenigingen
daarbij betrekken.
We zorgen dat er In de woonwijken voldoende veilige speelgelegenheden zijn.
In alle drie de kernen blijft een bibliotheekvoorziening.
We stimuleren culturele initiatieven en activiteiten in onze kernen.
In overleg met verenigingen kijken naar bezuinigings- en besparingsmogelijkheden. Daarbij is
het nodig een goede vertrouwensrelatie met de verenigingen op te bouwen en te behouden.
Bij het eventueel aanpassen van huren voor accommodaties zal rekening gehouden worden
het in de omgeving geldende prijspeil.
Van 18 tot 67 jaar
De meeste volwassenen hebben de regie over hun eigen leven, geven zelf vorm en inhoud aan
hun leefomstandigheden, hebben sociale contacten, maken deel uit van netwerken en nemen
hun verantwoordelijkheid in de samenleving, onder andere als vrijwilliger of mantelzorger. Voor
een deel van onze inwoners geldt dat niet; die zijn afhankelijk van anderen om deel uit te maken
van de samenleving.
Participatie
Volwassenen, jong en oud, richten hun leven zo veel mogelijk zelf in, daarbij gesteund door hun
ouders en familie. Ze ontvangen ondersteuning wanneer ze niet volwaardig deel kunnen nemen
aan het arbeidsproces. Samen met werkgevers in onze gemeente zoeken we naar mogelijkheden
voor zowel Wajongers als WWB-ers. Daarbij proberen we te voorkomen dat de nieuwe
Wajongers het moeten afleggen tegen WWB-ers. Een uitgangspunt is wel dat tegenover een
uitkering een prestatie naar vermogen moet staan.
•
•
•
Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk. De gemeente bekijkt hoe samen met
maatschappelijke partners (verenigingen, scholen maar ook ieder andere organisatie of
persoon en bedrijfsleven) het bewustzijn hierover kan worden verhoogd en welke
tegenprestatie verwacht kan worden.
Werk actief aan taalachterstanden, kunnen communiceren is een randvoorwaarde.
We gaan uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
4
•
•
•
•
Indien ondersteuning nodig is wordt die in eerste instantie in het eigen netwerk geregeld.
Professionele hulp wordt waar nodig aanvullend ingezet.
Vereenzaming willen we voorkomen, o.a. door in te zetten op behoud van de
ontmoetingsruimtes, de zgn. huiskamer van het dorp.
Mensen zonder netwerk zijn gebaat bij sociale contacten. Voor hen zoeken we
mogelijkheden om hen te activeren of te ondersteunen, of barrières weg te halen, via
bijvoorbeeld een maatjesproject, de formulierenbrigade, home-start.
Wees kritisch bij het toekennen van hulpmiddelen, maar wie het ze nodig heeft moet ze ook
zonder veel bureaucratie kunnen krijgen. Hergebruik van middelen kan kosten drukken.
67+
Ouderen zijn tot op steeds hogere leeftijd fit en actief. Ze wonen langer zelfstandig en maken zo
lang mogelijk, zo ‘gewoon’ mogelijk deel uit van onze samenleving. Veel ‘jonge ouderen’ zetten
zich in als vrijwilliger of zijn mantelzorger.
•
•
•
•
Huiskamers van het dorp blijven gehandhaafd.
Met een beetje hulp kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en functioneren.
Ontmoetingscentra en ondersteunende diensten zijn daarbij belangrijk.
De Stichting Welzijn Lansingerland speelt in de ondersteuning en kennisuitwisseling een
centrale rol.
De mobiliteit van ouderen moet op peil kunnen blijven, want dat versterkt hun netwerk en
hun zelfredzaamheid.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
5
Wonen
De gemeente Lansingerland bestaat uit drie grotere kernen en enkele buurtschappen. Hoewel vooral
in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek van verstedelijking sprake is, hechten veel bewoners aan
behoud van het dorpse karakter. We willen dat benadrukken door elke wethouder een deel van de
gemeente toe te wijzen waarin hij de eerste aanspreekpersoon van het bestuur is; de
kernwethouder.
Woningbouw
Het bouwen van woningen die aansluiten bij de vraag en behoefte is van essentieel belang.
Hierdoor kan het grondbezit van de gemeente verminderd worden, maar ook kan Lansingerland
aan zijn regionale taakstelling voldoen. Hierbij is het recentelijk ondertekende convenant
“Woningmarktstrategie en woonvisie regio Rotterdam 2014-2020” leidend. Bouwen met een
visie, waarvoor aansluiting wordt gezocht bij de hedendaagse en toekomstige vraag. De juiste
mix in de woningvoorraad van huur- en koop- starters- en seniorenwoningen moet bepaald en
nagestreefd worden. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan goedkope koopwoningen en
aan het beschikbaar behouden van die woningen voor de doelgroep.
•
•
•
•
Versneld inspelen op huidige behoefte op de vraag naar huurwoningen – maar zeker niet
alleen – in de goedkopere segmenten.
Kansrijke bouwprojecten krijgen prioriteit.
De sociale voorraad zal, gezien de beperkte mogelijkheden van nieuwbouw op korte termijn,
beter worden benut. Het percentage ‘scheefwoners’ - mensen met een te hoog inkomen
voor een dergelijke woning - in de sociale voorraad zal in samenwerking met 3B-wonen actief
omlaag worden gebracht.
Actualiseren van eigen woonvisie 2009-2013.
Veiligheid
De doelstelling van het veiligheidsbeleid is om de subjectieve veiligheid te verbeteren door
inwoners en ondernemers te betrekken bij hun omgeving. Zij moeten zich in en rondom hun
eigen huis of bedrijf veilig voelen. Vijf actoren spelen een prominente rol, dat zijn de wijkagent,
de BOA’s, Buurttoezicht, Parkmanagement en de inwoners en ondernemers zelf.
•
•
•
De BOA’s werken samen met de wijkagent en het buurttoezicht. De inzet van BOA’s blijft een
verantwoordelijkheid van de gemeente en zij worden op basis van programmatisch
handhaven ingezet (waar nodig wordt gehandhaafd).
We streven naar uitbreiding van buurttoezicht naar wijken waar dat er nu nog niet is.
We willen vrijwillige brandweermensen behouden met als doel een lokale betrokkenheid
voor brandveiligheid.
Wijkgericht werken
Onder wijkgericht werken wordt verstaan de samenwerking van gemeente, inwoners en andere
instanties om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de
leefomgeving van hun wijk te vergroten. Doel van wijkgericht werken is het verbeteren van de
leefbaarheid door:
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bevorderen van sociale betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid bij de wijk/buurt en
haar bewoners.
Bevorderen van goede communicatie en samenwerking tussen gemeente,
bewoners/wijkcomités en externe organisaties (gericht op wijk gerelateerde onderwerpen).
In stand houden / verbeteren van het fysieke wijkbeheer.
Bevorderen van een voorzieningenniveau dat past bij de behoefte van de wijk.
Aan wijkgericht werken wordt invulling gegeven.
Per kern wordt een ‘kernwethouder’ benoemd. In de dorpskernen kunnen zij wijkspreekuur
houden, de schouwlast verdelen en het verbinden van de partijen bevorderen.
Bij het wijkgericht werken worden inwoners, buurtvereniging of wijkpanel, ondernemers en
3b Wonen betrokken bij de uitvoering van wijkonderhoud.
Vanuit de gemeentelijke organisatie worden per dorpskern een wijkmanager ingezet. Deze
wijkmanager speelt een proactieve rol om inwoners en ondernemers te stimuleren deel te
nemen aan buurttoezicht en wijkpanels.
De wijkschouw is het aangewezen middel voor de wijkmanager om samen met
buurtvereniging of wijkpanel en buurttoezicht vast te stellen wat moet worden gedaan aan
beheer en onderhoud.
Ergernissen over zwerfafval en hondenpoep worden opgepakt via het wijkgericht werken.
Ook wordt gekeken of maatregelen als boetes een oplossing bieden
Levendige dorpskernen
De doelstelling is om de aantrekkelijkheid van de dorpskernen te (blijven) verbeteren. Dit vraagt
om een inzet van inwoners, gemeente en ondernemers . Aandachtsvelden zijn een aantrekkelijk
voorzieningenniveau van winkels en horeca, een goede bereikbaarheid, voldoende (gratis)
parkeergelegenheid en de goede OV verbindingen. Ook kwaliteit van de openbare ruimte en
behoud verenigingsleven is hierbij van groot belang.
•
•
•
•
De aanwezigheid van terrassen en vertier is een pre voor gezellige centra. Uitgangspunt is de
Horecavisie 2013.
De gemeente zal het gemakkelijker maken om winkelpanden in centra tijdelijk te gebruiken
ter voorkoming van leegstand.
We streven naar multifunctionele/gecombineerde ‘huiskamers van het dorp’ (sociale
ontmoetingsplaatsen in de centra) die aan meerdere activiteiten ruimte bieden en waar
verschillende doelgroepen en verenigingen onderdak vinden; senioren, werklozen, jongeren.
Verkeersbelemmerende maatregelen hebben de voorkeur. Voor de bereikbaarheid van
Berkel Centrum (Herenstraat e.o.) moet er een evenwichtig plan komen met een integrale
oplossing waar winkeliers en omwonenden bij betrokken moeten worden.
Verkeer en vervoer
De aansluiting vanuit de drie dorpskernen op het regionale en landelijk netwerk voor openbaar
vervoer blijft de aandacht vereisen, waarbij opgemerkt moet worden dat niet te ontkomen is aan
aanpassing aan de vraag. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer moet bevorderd
worden, rekening houdend met veilige fietsroutes van en naar scholen.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
7
•
•
•
•
•
•
Permanente afsluiting van wegen heeft tot onwenselijke neveneffecten geleid. Verkeer
remmende maatregelen hebben de voorkeur.
In het bijzonder geldt dit in Berkel-Noord. Openstelling in noordelijke richting van het nu
afgesloten gedeelte van de Noordeindseweg voor niet-vrachtverkeer is ons uitgangspunt.
Veilige fietsroutes volgens het concept Duurzaam Veilig, vooral van en naar scholen, hebben
een hoge prioriteit.
Weren van doorgaand vrachtverkeer in de centra. Bebording hieromtrent zal aanzienlijk
verbeterd moeten worden en de handhaving hierop zal geïntensiveerd moeten worden.
Omleidingen wegens opbreken van wegen worden beter aangegeven.
Sluipverkeer op lokale wegen wordt tegengegaan.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
8
Milieu
In Lansingerland is het voor veel mensen dorps wonen met wat stedelijke accenten. Voor dit
woonklimaat hebben onze inwoners vaak bewust gekozen en dat willen wij behouden. Dit gaat zowel
op voor de groene omgeving alsook voor het verbeteren en behouden van de rust.
Geluidshinder
Kwaliteit van wonen, leven en werken heeft veel waarde. Grote groepen inwoners van
Lansingerland hebben echter overlast van cumulatie van geluid van de HSL, het vliegveld en de
N209. Naar verwachting komt daar binnenkort ook nog de A13/16 bij. De overlast wordt
integraal opgepakt. Dat wil zeggen dat, naast lawaai ook fijnstof, stank en het uitzicht betrokken
worden bij de aanpak. Hierbij worden de inwoners van Lansingerland actief en serieus betrokken.
•
•
•
•
De rijksoverheid wordt gehouden aan de afspraak dat het geluid van de HSL de 57dB(A), nu
en in de toekomst, niet te boven gaat, zoals opgenomen in de Tracéwet (1998) en toegezegd
door minister Eurlings (2010). Van de drie pilotmaatregelen zal aangetoond moeten worden
dat deze duurzaam effectief zijn. Voorstellen voor duurzame oplossingen, waaronder het
“Open Kap” Plan van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, moeten serieus en
controleerbaar beoordeeld worden door de Minister. Rotterdam The Hague Airport heeft
een regionale functie, maar de geluidscontouren en de geluidslimieten van het vliegveld
mogen niet verder worden opgerekt. Aan uitbreiding van het huidige nachtregime wordt niet
meegewerkt. Wanneer vliegtuigen in de toekomst minder lawaai maken, mag deze
milieuwinst voor maximaal 50% worden ingevuld met meer vluchten. In de bestuurlijke
overleggen zal het college met kracht deze standpunten uitdragen.
Alleen onder voorbehoud van de randvoorwaarden, zoals gesteld in de brief van het college
aan de BAG (kenmerk 100853), kan worden ingestemd met de aanleg van de A13/16. Saldo
Nul is daarbij leidend. Initiatieven, zoals dat van de Bewonersgroep Rodenrijs-West om de
N471 bij de kruising met de A13/16 verdiept aan te leggen, moeten door de minster serieus
en aantoonbaar beoordeeld worden.
Onderzoek van de DCMR heeft aangetoond dat er sprake is van een hoge geluidsbelasting
van woningen langs de provinciale weg N209 en dat de plandrempel van de provincie wordt
overschreden. De provincie wordt er op aangesproken om de geluidsoverlast bij woningen
langs de N209 in Lansingerland binnen de contouren van het eigen provinciale beleid te
brengen. Ook als na de eventuele aanleg van de A13/A16 het autoverkeer op de N209 zal
toenemen, wordt de provincie er aan gehouden om zich binnen de contouren haar eigen
provinciaal beleid te houden.
Het buurtschap Kruisweg vormt een karakteristiek deel van onze gemeente en dient als
zodanig behouden te blijven. Het horecacluster in Prisma wordt alleen mogelijk gemaakt als
er voldoende geluids- en zichtafscherming aan de zijde van de Kruisweg van de N209 wordt
aangelegd.
Groene Ruimte
Groene wijken, recreatie- en natuurgebieden dragen bij aan een gezonde en aantrekkelijke
omgeving voor inwoners en bedrijven. De versterking van een groene omgeving werkt positief op
de ecologie, de gezondheid en de beleving en het verhoogt de economische waarde van de
woonwijken en de bedrijventerreinen.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
9
•
•
•
•
•
•
•
We gaan meer ruimte bieden voor het tijdelijk gebruik van braakliggende gronden.
We geven inwoners en bedrijven meer invloed op het beheer en onderhoud van hun groene
omgeving via wijkgericht werken en parkmanagement.
We houden het tempo vast bij de realisatie van groene gebieden die in ontwikkeling zijn
zoals Groenzoom, Hoekse Park en de Vlinderstrik.
Het Annie MG Schmidtpark wordt niet verder versoberd en binnen het huidig budget
uitgevoerd. Er is ruimte voor particulier initiatief zolang dat de kwaliteit verhoogt en de
openbare toegankelijkheid gewaarborgd blijft.
We denken mee met de provincie over veranderingen in het groenbeheer. Daarbij zijn onze
financiën een aandachtspunt. Indien kostendragers voor beheer nodig zijn maken we
planologische ruimte voor nieuwe functies. Indien er sprake is van aanbesteding van het
beheer dan gebeurt dat bij voorkeur voor langere termijn zodat er duurzaam geïnvesteerd
kan worden in een gebied.
De gemeente richt haar eigen groenbeheer ecologisch verantwoord in.
De verkoop van snippergroen wordt voortgezet.
Duurzame gemeente
We streven naar een duurzame en energieneutrale gemeente. Dit betekent besparen van
energie, opwekken en gebruiken van groene energie: zonne-energie, aardwarmte en
windenergie, en hergebruik van grondstoffen. Bij de plannen en besluiten van de gemeente
spelen duurzaamheidseisen een grotere rol dan tot nu toe. Maar we doen dit vooral door
initiatief van inwoners en bedrijven te stimuleren.
•
•
•
•
•
We actualiseren het Milieubeleidsplan tot een actieprogramma Duurzaam Lansingerland.
Daarin wordt ingegaan op verschillende vormen van groene energie en ook de mogelijke
betekenis van windenergie voor de gemeente.
De groei van het gebruik van elektrische auto’s en fietsen vraagt ook om het faciliteren van
opladen tijdens parkeren. De gemeente streeft geen eigen exploitatie van laadpalen na, maar
treedt wel ordenend op.
Nieuwe woonwijken worden bij voorkeur zoveel mogelijk ontworpen als energie neutrale
wijken.
Samen met de waterschappen moet de kwaliteit van het oppervlaktewater op aanvaardbaar
niveau gebracht en gehouden worden.
Lansingerland zegt nee tegen niet duurzame en risicovolle nieuwe vormen van
energiewinning zoals schaliegasboringen.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
10
Grondexploitaties
Voor de meeste grondexploitaties zijn in de voorbije jaren forse voorzieningen getroffen om
verwachte verliezen af te dekken. Als gevolg hiervan is een grote aanslag op het eigen vermogen van
de gemeente gedaan. Er blijven desondanks nog risico’s in de orde van € 50 miljoen. De ruimte voor
het opvangen van risico’s is vrijwel geheel opgebruikt. Nodig is daarom actief handelen om de
oorzaken van deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen.
Hoewel de woningmarkt enigszins aantrekt, is er geen reden om te veronderstellen dat op afzienbare
termijn de grondprijzen weer op het niveau zullen komen waarmee bij de opzet van de
grondexploitaties rekening werd gehouden. De beheersbaarheid van de grondexploitaties moet
vergroot worden:
•
•
•
•
In principe worden nieuwe investeringen in infrastructuur en bouwrijp maken pas gedaan als
er zekerheid is dat de bouwrijpe grond daadwerkelijk wordt afgenomen. Met andere
woorden de gemeente gaat geen nieuwe risico’s aan.
Veel bestaande contracten tussen gemeente en andere partijen werken nadelig uit voor de
gemeente. De les daaruit moet zijn dat in nieuwe contracten beter rekening gehouden wordt
met slechte tijden. Voor de bestaande contracten moet vastgesteld worden welke kosten het
openbreken van daarvoor in aanmerking komende contracten met zich meebrengt. Er kan
dan een kwantitatieve afweging gemaakt worden ten opzichte van de risico’s voor de
gemeente bij voortzetting van de overeenkomsten.
Voor gebieden waar het oorspronkelijke plan niet meer of niet meer op afzienbare termijn
te realiseren is, moet een alternatief plan worden bedacht dat leidt tot een acceptabele
opbrengst. In het bijzonder moeten alternatieve plannen voor Wilderszijde ontwikkeld
worden.
Een maatregel die kan helpen om de woningmarkt vlot te trekken is het uitgeven van grond
op basis van erfpacht. Er zijn constructies mogelijk waarbij de belangrijkste bezwaren van
erfpacht worden weggenomen. In Bleiswijk is daarmee door een ontwikkelaar
geëxperimenteerd. De gemeente zal onderzoeken of deze methode bredere inzet verdient.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
11
Economie
Ondernemers vormen de motor van de economie. Maar ook de gemeente heeft haar eigen rol. Zij
moet zorgen voor het stellen en handhaven van heldere regels. Zij moet zorgen voor een gunstig
vestigingsklimaat en een vlotte dienstverlening en waar nodig bepaalde initiatieven stimuleren. Om
het vestigingsklimaat te verbeteren zal de gemeente nauw samenwerken met het Economisch
Platform Lansingerland en de nieuw te vormen Metropoolregio. Bevordering van werkgelegenheid
dichtbij de woonplaats is van groot belang. Daarom is het wenselijk om hoogwaardige
werkgelegenheid te bevorderen.
Bedrijventerreinen
Aantrekkelijke bedrijventerreinen vormen een voorwaarde voor het aantrekken van
bedrijvigheid. Minder en simpeler vestigingsregels zorgen dat ondernemers sneller aan de slag
kunnen met hun bedrijf en meer gestimuleerd worden tot investeren.
•
•
•
•
•
•
De gemeente gaat in overleg met de ondernemers om te weten te komen waar verbetering
van de regels mogelijk en wenselijk is. Zij gaat ook in overleg met andere instanties, zoals de
veiligheidsregio, het hoogheemraadschap en de provincie om te zorgen dat regels van
verschillende overheden logischer op elkaar aansluiten.
De gemeente zet maximaal in op parkmanagement op alle bedrijventerreinen. De BIZinstrumenten moeten daarbij ingezet worden, rekening houdend met mogelijke aanpassing
van de wettelijke regeling.
De gemeente zorgt voor integraal werken van bedrijvenloket en accountmanagement voor
bedrijven, zodat ondernemers snel en effectief geholpen worden. Front-office, back-office,
Ruimtelijke Ontwikkeling, Projecten, Beheer en Onderhoud en Vergunningverlening werken
daarbij nauw en slagvaardig samen.
Bleizo ligt op een ultieme A-locatie voor hoogwaardige invulling. Voorwaarde is wel dat het
station er komt. Ook daar zet de gemeente onverminderd op in.
MKB bedrijven vormen een belangrijke pijler onder de levendigheid van onze kernen. De
gemeente zet samen met ondernemers in op actief wervingsbeleid om leegstand te
voorkomen.
We zetten in op de vitaliteit van onze winkelcentra. We gaan terughoudend om met
detailhandel op bedrijventerreinen die concurreert met onze winkelcentra.
Glastuinbouw
Lansingerland en de glastuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lansingerland is niet
voor niets de tweede glastuinbouwgemeente in Nederland. De Lansingerlandse tuinders leveren
een divers en kwalitatief hoogstaand aanbod van producten, die terecht komen in eigen land en
daarbuiten. De tuinbouw heeft het zwaar door de economische crisis. Het is echter een heel
innovatieve sector. Het hoofddoel van beleid is daarom dat de gemeente goede
randvoorwaarden biedt aan de ondernemers.
•
•
De tendens tot schaalvergroting vereist dat tuinbouwlocaties zoveel mogelijk geclusterd
worden tot duurzame glastuinbouwgebieden Consequente handhaving op gebiedsvreemde
functies is daarvoor onmisbaar.
De gemeente stimuleert de energietransitie in de glastuinbouw.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
12
•
•
•
•
In Lansingerland blijft circa 1000 ha. voor de glastuinbouw bestemd. Goede logistieke
functies zijn dan van eminent belang. Het is de taak van de gemeente te zorgen voor
bereikbaarheid. De gemeente zal actief lobbyen voor de komst van de agri-rail terminal.
De gemeente stimuleert samen met het tuinbouwbedrijfsleven parkmanagement in de
glastuinbouwgebieden.
De scholingsmogelijkheden voor de tuinbouw moeten, in samenwerking met de omliggende
gemeenten, verbeterd worden. Het SOB Oostland moet daarvoor worden gestimuleerd. De
gemeente streeft ernaar om één of meerdere afdelingen van een HBO-Groen opleiding te
vestigen in Lansingerland.
In de glastuinbouw werken steeds meer seizoenarbeiders. De huisvesting van deze arbeiders
moet op een deugdelijke manier gebeuren. Er wordt onderzocht of en op welke wijze de
registratie van de arbeiders in de gemeentelijke basisadministratie kan plaatsvinden.
Lansingerland maakt daarbij gebruik van ervaringen van gemeenten die hier al mee bezig
zijn.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
13
Financiën
Lansingerland verkeert in financiële problemen. Die problemen houden rechtstreeks verband met de
Vinex-opgave die door hogere overheden is opgedragen. Die opdracht heeft geleid tot noodzakelijke
investeringen in grond en publieke voorzieningen waardoor de gemeente een hoge schuldpositie
heeft opgebouwd(circa € 300 miljoen per ultimo 2013). Deze investeringen brachten onvoorziene
risico’s met zich mee die zich door de crises in 2008 en 2010 in grote omvang openbaarden. De
gemeente Lansingerland heeft al € 119 miljoen verlies op de grondexploitatie moeten nemen, heeft
haar investeringsprogramma met € 11 miljoen versoberd en heeft vanaf 2009 bezuinigingsmaatregelen getroffen, die effectief oplopen naar ruim € 14 miljoen in 2018.
Die maatregelen bleken niet genoeg. De genomen verliezen en de rentelasten van de schuld,
tezamen met toenemende beheerlasten zijn de oorzaak van een aanzienlijk en meerjarig tekort op
de exploitatie. In de komende vier jaar zal de gemeente, bovenop de inspanningen die zij al heeft
geleverd, extra inspanningen moeten leveren om de begroting sluitend te krijgen en de schuldenlast
te beheersen. Voor de komende raadsperiode wordt dan ook gestuurd op het structureel op orde
krijgen van de financiën, door:
•
•
het sluitend krijgen van de begroting/exploitatie.
de schuldenlast te stabiliseren en indien mogelijk te reduceren.
Randvoorwaarde is dat het voorzieningenniveau van Lansingerland niet zakt onder het niveau van
vergelijkbare gemeenten en dat de noodzakelijk te nemen maatregelen niet leiden tot plotselinge
lastenexplosies maar slechts een gematigde lastengroei. Kortom: het voorzieningenniveau moet
betaalbaar blijven.
De maatregelen die nodig zijn voor een sluitende exploitatie en stabilisatie van de schuldenlast
kunnen op termijn niet alleen door Lansingerland gedragen en gerealiseerd worden. Lansingerland
zal daarom, met een beroep op het verleden1, het gesprek aangaan met Rijk en Provincie over
medeverantwoordelijkheid en voor het vinden van een oplossing voor de financiële problematiek.
Om dat gesprek zuiver te kunnen voeren zullen de aspecten van de exploitatie die met de
ontwikkeling van Lansingerland te maken hebben helder gescheiden worden van de aspecten die
met de beheersmatige exploitatie te maken hebben.
Sluitende begroting
Feit is dat Lansingerland niet in staat is op eigen kracht deze maatregelen te dragen. Het nieuwe
college dient daarom de effecten van de exploitatie die met de ontwikkeling van Lansingerland te
maken hebben (zoals de rentelasten en de aanvulling van de algemene reserve ten behoeve van
het weerstandsvermogen) te scheiden van de effecten die met de beheersmatige exploitatie te
maken hebben.
We nemen als uitgangspunt dat het voorzieningenniveau van Lansingerland op hetzelfde niveau
moet kunnen blijven als dat van vergelijkbare gemeenten. Het uitgavenpatroon van de
1
Zie ook ‘Historisch Feitenonderzoek VINEX-taakstelling en -uitvoering in de periode 1990-2010.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
14
referentiegemeenten uit de Begrotingsscan Lansingerland 20132is daarvoor een hanteerbare
maat. Over het geheel genomen, gaat het uitgavenpatroon van Lansingerland toegroeien naar
het niveau van die referentiegemeenten. Om dat te bereiken worden de (geplande) uitgaven van
de gemeente kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij wordt gekeken naar nut en noodzaak van
die uitgaven, de mate waarin die uitgaven beïnvloedbaar zijn en de feitelijke
sturingsmogelijkheden van de gemeente.
De te nemen maatregelen zullen, aan de ene kant, impact hebben op Lansingerlandse
samenleving en, aan de andere kant niet genomen kunnen worden zonder de denkkracht en
inzet van de Lansingerlandse samenleving. Om die reden wordt een dialoog gestart met
inwoners en maatschappelijke partijen. Het college geeft de kaders mee voor die dialoog. Het
resultaat van de dialoog zijn concrete en gedragen maatregelen.
Hogere overheden stellen als eis dat bij het inroepen van hun hulp het OZB-tarief minimaal 120%
van het landelijke gemiddelde bedraagt. Omdat het er niet naar uitziet dat Lansingerland in de
komende jaren zelfstandig alle financiële problemen kan oplossen is het raadzaam om gefaseerd
het OZB tarief te verhogen. Daarbij wordt een maximale inspanning geleverd om de totale lasten
voor de burger niet te laten stijgen. Bijvoorbeeld door een reductie van de afvalstoffenheffing en
het reduceren van de kosten van gemeentelijke diensten. De fasering om te komen tot de
drempel voor hulpverlening wordt gepland in twee stappen via 112,5% in 2015 naar 120 % van
het gemiddelde OZB-tarief in Nederland in 2016. Ondertussen zal het college alle opties
onderzoeken die tot steunverlening door hogere overheden op grond van het verwachte
exploitatietekort kan leiden.
Aldus ontstaat een proces van doorlichting van uitgaven, dialoog met de samenleving en
lastenverschuivingen. Dat proces zal worden afgerond vóór de begroting van 2016, zodat de
benodigde besluiten voor financieel herstel genomen kunnen worden bij de begroting 2016.
Vermogenspositie
De rente op de schuld en risico’s op de lopende grondexploitaties trek een zware wissel op de
exploitatie van de algemene dienst. Om die reden wordt ingezet op het stabiliseren en indien
mogelijk reduceren van de schuldenlast. De eerder geciteerde begrotingsscan heeft hiertoe
meerdere maatregelen benoemd die alle onderzocht en beoordeeld zullen worden. Daarnaast
worden als maatregelen genomen:
•
•
Het Meerjaren Investeringsprogramma wordt integraal herijkt. Nut en noodzaak, timing en
omvang van alle investeringen in het MIP worden integraal gewogen. Deze herijking wordt
ook betrokken bij de bezuinigingsdialoog.
De mogelijkheden voor het overdragen van beheer, onderhoud, eigendom en
maatschappelijk vastgoed worden verkend. Ook wordt gekeken of de waardebepaling van
het maatschappelijk vastgoed nog passend is.
2
Begrotingsscan Lansingerland 2013. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag,
oktober 2013.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
15
•
Ten aanzien van de woningbouwgronden zal een schifting gemaakt worden tussen op korte
termijn kansrijke projecten en projecten voor de langere termijn. Bezien zal worden of
woningbouwprogramma’s herijkt moeten en kunnen worden om meer aan te sluiten bij de
marktvraag en of gronden herbestemd kunnen worden dan wel kunnen worden verkocht.
Medeoverheden
Het eerder geciteerde Historisch Feitenonderzoek Vinex-Taakstelling geeft een duidelijk beeld
van de rollen van de (voormalige) gemeente(n), de Stadregio Rotterdam, de provincie ZuidHolland en het Rijk in de voorbereiding, besluitvorming en realisatie van de Vinex-taakstelling in
Lansingerland. We zien in dit onderzoek voldoende aanleiding om met die overheden in gesprek
te gaan over de medeverantwoordelijkheid en over het oplossen van de ontstane financiële
problemen. Dat gesprek gaan we dan ook aan. In dat gesprek staat het gedeelte van de
exploitatie dat samen hangt met de vinex-ontwikkeling van Lansingerland centraal. Punten van
gesprek met andere overheden kunnen zijn:
•
•
•
•
Een herziening van de huidige risicoverdeling tussen overheden.
Gezamenlijke inzet van ruimtelijk en grondinstrumentarium om verdere ontwikkeling of
herontwikkeling mogelijk te maken.
Financiële instrumenten: reduceren van rentelasten, herfinanciering van schulden, suppletie
op de begroting.
de toenemende omvang van de regiofunctie van Lansingerland in het voortgezet onderwijs.
Programmabegroting
De financiële verordening bepaalt dat de nieuwe raad de indeling van de programmabegroting
voor de raadsperiode vaststelt. Zie bijlage B voor het voorstel.
•
•
Grondzaken wordt als afzonderlijk programma onderscheiden om beter zicht te hebben op
de financiële aspecten. Bovendien kan de financiële uitkomst sterk schommelen tussen
opeenvolgende jaren in tegenstelling tot de meeste andere programma’s.
De drie decentralisaties worden vooralsnog in één programma gevoegd. Dat wordt daardoor
wel omvangrijk. We sluiten niet uit dat splitsing alsnog wenselijk wordt.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
16
Bestuur en organisatie
De maatschappelijke verhoudingen veranderen. Dat heeft gevolgen voor de rol die het lokale bestuur
heeft. Op de veranderingen moet adequaat worden ingespeeld. Een constante factor is echter wel de
democratische legitimatie van het bestuur, hoewel de wijze waarop die vorm gegeven wordt aan het
veranderen is.
Doorontwikkeling burgerparticipatie
De verhouding tussen inwoners en de gemeente is aan het veranderen. Individuele burgers zijn
zich steeds meer bewust van hun belangen en in staat zich sneller en beter te mobiliseren om
beleid te beïnvloeden. Dossiers als de HSL, de Sterrenweg/Noordeindseweg en de scholenbouw
in de Westpolder zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is Lansingerland rijk aan maatschappelijk
initiatief. Inwoners, verenigingen en bedrijven bereiken in onderlinge samenwerking veel voor
Lansingerland. Denk aan hierbij aan sportverenigingen, buurtverenigingen, parkmanagementorganisaties en vrijwilligers van bijvoorbeeld kerken, de 3B-bus en natuurorganisaties.
•
•
•
•
De burgerparticipatie, waarmee inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan zal voortgezet en
uitgebreid worden. In deze raadsperiode worden de inwoners niet alleen betrokken bij
beleid, maar betrokken bij de uitvoering. Eigen initiatief en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid van inwoners worden aangemoedigd.
Inwoners en belanghebbenden worden niet alleen zo vroeg mogelijk in plannen betrokken.
Maar zij krijgen ook in latere fases, zo mogelijk, een actieve rol.
Wijk- en buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bedrijven
sluiten convenanten waarin verantwoordelijkheden en taken en bijpassend budget voor
beheer en onderhoud van wijken, sportcomplexen, bedrijventerreinen en groengebieden
worden overgedragen. Het wijkgericht werken zal worden ontwikkeld in samenwerking met
deze organisaties.
Bestuur en gemeentelijke organisatie zullen in hun contacten, werkwijze en opstelling
aanpassingen moeten doorvoeren om deze aanpak succesvol te maken.
Vergaderstructuur
Bij de omslag naar een participatiesamenleving hoort ook versterking van het duaal functioneren
van college en raad. De raad heeft een volksvertegenwoordigende, een kaderstellende en een
controlerende rol tegenover het College van B&W. Het College voert het dagelijks bestuur van de
gemeente en draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. De huidige
structuur en werkwijze zijn ondanks de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken in
vergaderingen van raad en commissies sterk geënt op beslissen over, maar zonder de inwoners.
•
•
De coalitie wil dan ook samen met de gehele raad op zoek naar een duale vergaderstructuur
die meer aansluit bij de gedachte van burgerparticipatie en wijkgericht werken en die meer
recht doet aan de duale verhoudingen tussen gemeenteraad en college.
Samenwerking tussen fracties uit de coalitie en de oppositie bij kaderstellende initiatieven is
mogelijk. Op deze wijze kan een breder palet aan politieke opvattingen en maatschappelijke
geluiden aan bod komen in het beleid. We streven naar besluitvorming over de
vergaderstructuur en vergadercyclus in 2015.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
17
Openheid en transparantie
We willen komen tot een open, transparante (en dus controleerbare) en lerende organisatie met
een klantgerichte instelling. Openbaarheid van bestuur is de norm. Elk besluit moet te motiveren
en verdedigen zijn op basis van openbaar beschikbare informatie. De neiging om afspraken,
overeenkomsten en informatie ook lang nadat het besluit gevallen is geheim te houden moet
doorbroken worden. Als voorafgaand aan een beslissing geheimhouding van bepaalde informatie
noodzakelijk is dan moet die beslissing in ieder geval achteraf verifieerbaar zijn zodat publieke
verantwoording mogelijk is.
•
•
•
Bestuurders zien verantwoording afleggen als kerntaak en faciliteren de controlerende taak
van de raad. Het nieuwe college verbetert de praktijk van de actieve informatieplicht, onder
andere door het opzetten van een uniforme en systematische rapportage aan de Raad over
grote projecten en door kwaliteitseisen op te stellen voor de beantwoording van
raadsvragen.
Er worden heldere afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en geheimhouding van
informatie aan de raad. Uitgangspunt daarbij is dat alle informatie zo snel mogelijk en zo
volledig mogelijk beschikbaar is voor de raad en dat vooraan in processen al duidelijk wordt
gemaakt in hoeverre informatie openbaar gemaakt kan worden.
Openheid, transparantie en leren is primair een zaak van houding en gedrag. Zowel college
als raad hebben de verantwoordelijkheid om de cultuur te scheppen waarin dat gedrag
mogelijk is en loont. We zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat we inzetten op het
voorkomen van fouten door te focussen op kwaliteit en verwachtingen. Een lerende
organisatie rekent niet af op fouten, maar werkt aan de verbetering van de kwaliteit. Om dit
proces te onderstrepen vindt op de onderscheiden niveaus regelmatig reflectie plaats op het
eigen gedrag en de processen.
Bedrijfsvoering en kwaliteit van de organisatie
De gemeente Lansingerland is er voor de inwoners. De burgers van Lansingerland moeten er op
kunnen vertrouwen dat de gemeente integer is, zorgvuldig omgaat met geld, duidelijk is over wat
ze wil en kan bereiken en de beloofde resultaten haalt.
Een slagvaardig presterende en transparant functionerende gemeente Lansingerland heeft haar
bedrijfsvoering op orde. Dat betekent dat de politieke sturing en verantwoording binnen het
ambtelijk apparaat worden vertaald in één geïntegreerde begrotings- en sturingscyclus.
Inhoudelijke prestaties en de bedrijfsvoering moeten met elkaar verbonden zijn. Zij vormen de
basis voor sturingsinformatie voor College, ambtelijk apparaat én de gemeenteraad als hoogste
orgaan.
•
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn eenduidig en op het juist niveau belegd en
bevorderen het integraal werken binnen de gemeente. College en management sturen
gericht, op basis van risicomanagement, periodieke doorlichtingen, bevindingen van de
accountant en de rekenkamer Lansingerland en (gemeentelijke) benchmarkonderzoeken.
De sturing richt zich vanzelfsprekend op de rechtmatigheid, maar minstens zo sterk op
de doelmatigheid en het trekken van lering uit evaluatie van werkprocessen en
organisatievormen. Een goede inrichting van de bedrijfsvoering bepaalt de kwaliteit van
de gemeente. De organisatie wordt tegen deze achtergrond doorgelicht.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
18
College
De gemeente Lansingerland is nog niet in het stadium van een beheergemeente. Er is nog steeds
extra aandacht nodig voor alles wat met groei van de gemeente samenhangt. De groei is
weliswaar trager dan bij de vorming van de gemeente aangenomen, maar vergt nog steeds veel
bestuurlijke aandacht, waaronder een zo goed mogelijke afronding van de nog aan de orde zijnde
grondexploitaties. Om deze redenen is het noodzakelijk om het aantal wethouders op vier te
handhaven.
We verwachten dat het college als een team zal functioneren, waarbij iedere wethouder zich
verantwoordelijk zal voelen voor het totale collegebeleid. Dat betekent ook dat ieder collegelid
inzichten over zijn eigen portefeuille van collega-wethouders positief benadert en op waarde
schat. Van belang is dat de raad en college elkaar wederzijds de ruimte geven om hun taak te
vervullen. Raadsvoorstellen zullen waar dat wenselijk is voorzien worden van scenario’s opdat er
een open debat in de raad mogelijk is
Lansingerland heeft op dit moment een waarnemend burgemeester. Gedurende deze
raadsperiode zal de procedure gestart worden voor een nieuwe burgemeester. Met het
aantreden van het nieuwe college coalitie ontstaat ruimte voor het starten van de procedure.
•
De profielschets voor een nieuwe burgemeester zal de raad door middel van
burgerparticipatie tot stand brengen.
Zie bijlage A voor de portefeuilleverdeling
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
19
Samenwerking
Lansingerland is jong en heeft toekomst. Fusie is niet aan de orde. Echter, een aanzienlijk deel van
haar opgave overstijgt de gemeentegrens. Dat is o.a. zichtbaar bij vraagstukken van woningbouw,
verkeer, greenport, bedrijventerreinontwikkeling maar ook bij brandweerzorg, arbeidsparticipatie en
jeugdzorg. De afgelopen jaren zijn deze opgaven en taken ondergebracht in een diversiteit aan
samenwerkingsverbanden. Gevolg is dat beleidsvorming en beleidsuitvoering steeds meer op afstand
van de gemeenteraad en de inwoners is komen te staan en de democratische controle afneemt. Vaak
ook zijn de sturingsmogelijkheden van college en ambtelijke organisatie beperkt. Een verdere groei
van die veelheid aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt als ongewenst wordt
gezien.
Dit betekent niet dat de gemeente opeens uit reeds bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio of de veiligheidsregio stapt. Het betekend wel dat, in lijn met
eerdere afspraken, samenwerking met Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer als eerste optie wordt
gezien bij:
•
•
het oppakken van nieuwe gemeentegrensoverschrijdende taken
het natuurlijke moment van herziening van een reeds bestaande samenwerking.
Deze intensivering van samenwerking moet leiden tot efficiencyvoordelen en een meer eenvormige
uitvoeringstructuur. Daarnaast kan het leiden tot het beter benutten van strategische kansen op het
gebied van de greenport en de ruimtelijke ontwikkeling.
Gemeenschappelijke regelingen
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) stamt van voor de invoering van de dualisering
van het gemeentebestuur in 2002 en heeft nog een monistisch karakter. Er is al enkele jaren
sprake van een wetsherziening die tot een betere aansluiting bij de Gemeentewet moet leiden.
Vooralsnog is de democratische controle op gemeenschappelijke regelingen indirect. Het
uittreden uit gemeenschappelijke regelingen is vaak lastig en kan substantiële kosten met zich
meebrengen. Dan is er nog het praktische probleem dat de WGR te weinig tijd laat voor goede
besluitvorming over de zienswijzen. Het is wenselijk om het beleid ten aanzien van nieuw in te
stellen gemeenschappelijke regelingen opnieuw te bezien en aan te scherpen, dit ter voorkoming
van ad-hocbeslissingen. Elementen van dat beleid kunnen zijn:
•
•
•
•
Afweging van een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke oplossing.
Versterken van de kaders stellende en controlerende mogelijkheden van de raad.
Het proces tot het opstellen van zienswijzen te versnellen.
Vereenvoudigen van uittreding uit een GR.
Uitbesteding/contractuele relaties
De gemeente Lansingerland besteedt al veel taken uit aan private partijen. De relatie is er dan
een van opdrachtgever versus opdrachtnemer. Belangrijk zijn dan de contractvoorwaarden en de
aansturing.
•
Vooral bij zogenaamd beleidsrijke uitbesteding dient de regisseur aan gemeentelijke zijde
niet alleen deskundig te zijn op het onderwerp, maar ook politieke sensitiviteit te bezitten
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
20
•
•
om te zorgen dat Raad en College tijdig en actief geïnformeerd en geraadpleegd worden over
het gevoerde beleid.
Contracten dienen goed te regelen dat de belangen van de gemeente gewaarborgd zijn en
dat bij onvoldoend presteren van de andere partij er passende sancties kunnen worden
opgelegd en contracten beëindigd kunnen worden.
De doorlichting van de bestaande contracten in opvolging van de motie Kampinga dient een
vervolg te krijgen.
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
21
Ondertekening
Gedaan te Lansingerland, mei 2014.
Leefbaar 3B
CDA
D66
ChristenUnie
Wouter Hoppenbrouwer
Matthijs Ruitenberg
Jeroen Heuvelink
Ankie van Tatenhove
Voor gezien:
Formateur
Adri Bom - Lemstra
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
22
Inhoud
Inleiding...................................................................................................................................................................................... 2
Samenleving ............................................................................................................................................................................... 3
Decentralisaties ..................................................................................................................................................................... 3
0-23 jaar ................................................................................................................................................................................ 3
Jeugdzorg............................................................................................................................................................................... 3
Onderwijs .............................................................................................................................................................................. 3
Sport & Cultuur / verenigingsleven ....................................................................................................................................... 4
Van 18 tot 67 jaar .................................................................................................................................................................. 4
Participatie ............................................................................................................................................................................ 4
67+......................................................................................................................................................................................... 5
Wonen........................................................................................................................................................................................ 6
Woningbouw ......................................................................................................................................................................... 6
Veiligheid............................................................................................................................................................................... 6
Wijkgericht werken ............................................................................................................................................................... 6
Levendige dorpskernen ......................................................................................................................................................... 7
Verkeer en vervoer................................................................................................................................................................ 7
Milieu ......................................................................................................................................................................................... 9
Geluidshinder ........................................................................................................................................................................ 9
Groene Ruimte ...................................................................................................................................................................... 9
Duurzame gemeente ........................................................................................................................................................... 10
Grondexploitaties..................................................................................................................................................................... 11
Economie.................................................................................................................................................................................. 12
Bedrijventerreinen .............................................................................................................................................................. 12
Glastuinbouw ...................................................................................................................................................................... 12
Financiën .................................................................................................................................................................................. 14
Sluitende begroting ............................................................................................................................................................. 14
Vermogenspositie................................................................................................................................................................ 15
Medeoverheden .................................................................................................................................................................. 16
Programmabegroting .......................................................................................................................................................... 16
Bestuur en organisatie ............................................................................................................................................................. 17
Doorontwikkeling burgerparticipatie .................................................................................................................................. 17
Vergaderstructuur ............................................................................................................................................................... 17
Openheid en transparantie ................................................................................................................................................. 18
Bedrijfsvoering en kwaliteit van de organisatie .................................................................................................................. 18
College................................................................................................................................................................................. 19
Samenwerking.......................................................................................................................................................................... 20
Gemeenschappelijke regelingen ......................................................................................................................................... 20
Uitbesteding/contractuele relaties...................................................................................................................................... 20
Ondertekening ......................................................................................................................................................................... 22
Bijlage A: Portefeuilleverdeling ................................................................................................................................................ 24
Bijlage B: Indeling programmabegroting.................................................................................................................................. 26
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
23
Bijlage A: Portefeuilleverdeling
Burgemeester
•
•
•
•
•
Openbare orde en Veiligheid
Asielzaken
Bestuurlijke samenwerking
Dualisme
Integrale handhaving
Wethouder Leefbaar 3B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beheer Openbare Ruimte
Wijkgericht Werken/Burgerparticipatie
Verkeer & Vervoer
Klachtenafhandeling en bezwaarschriften
P&O
Communicatie
Inkoop/facilitair beheer/ICT
Dienstverlening/burgerzaken
Deregulering
Archief
1ste loco burgemeester
Wethouder CDA
•
•
•
•
•
•
Financiën
Economie (o.a. FES-Oostland)
Greenport
Grondzaken
Volkshuisvesting/VINEX
Kern Berkel en Rodenrijs
Wethouder D66
•
•
•
•
•
•
•
•
Onderwijs
Jeugd
Decentralisatie Jeugdzorg
Groen en Water (o.a. Groenzoom)
Milieu
Ruimtelijke ordening
Sport
Kern Bergschenhoek
Wethouder ChristenUnie
•
•
•
•
Sociale zaken en Welzijn
Werk en inkomen
WMO
Volksgezondheid
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
24
•
•
•
•
Decentralisatie participatie en zorg
Seniorenbeleid
Kunst, Cultuur en monumentenzorg
Kern Blijswijk
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
25
Bijlage B: Indeling programmabegroting
Onderstaande tabel geeft het voorstel voor indeling van de programmabegroting. De kolom met
opschrift ‘Oude nummers’ verwijst naar de indeling die in de vorige raadsperiode is gehanteerd.
Programma
Oude nummers
Lasten 2014
Bestuur en dienstverlening
1
9.459
Sport, cultuur en onderwijs (huisvesting) 2,3(gedeelte onderwijs)
15.000
Maatschappelijke ondersteuning
3(gedeelte jeugd),5,6
31.909
Lansingerland schoon, heel en veilig
4,11
28.881
Lansingerland ontwikkelt
7,8,10
11.957
Grondzaken
9
38.618
Bedragen x € 1000
Concept coalitieakkoord 2014-2018, Lansingerland
26