Jaarverslag 2013 - WMO Adviesraad Boxtel

Jaarverslag 2013
WMO-adviesraad Boxtel
Februari 2014
1
Voorwoord
Het jaar 2013 is voor de Wmo-adviesraad een opbouwend jaar geweest. Zoals u in het
jaarverslag van 2012 hebt kunnen lezen, zijn wij als bestuur in januari 2013 gestart met
slechts 3 bestuursleden en zonder ambtelijk secretaris. Dat betekende dat de werkdruk voor
het bestuur hoog is geweest.
In dit jaarverslag kunt u lezen dat wij erin geslaagd zijn het bestuur weer aan te vullen met
nieuwe leden met ambitie en motivatie. Begin 2014 is het ons bovendien gelukt een ambtelijk
secretaris aan te trekken.
Daarnaast hebben wij als bestuur van de Wmo-adviesraad nog steeds te kampen met
onvoldoende informatie van de achterban, de organisaties die de Wmo-adviesraad hebben
opgericht. Speerpunt dit jaar was danook het verbeteren van de contacten met de achterban. In
het werkplan 2014 kunt u lezen hoe wij dit vraagstuk willen aanpakken.
Het overleg met het college van B & W en de verantwoordelijke ambtenaren hebben wij in
2013 als zeer positief ervaren. Zonder anderen te kort te doen wil ik met name Arnold van den
Broek noemen die in beide plenaire vergaderingen de stand van zaken in de Wmo en AWBZ
heeft besproken.
De komende jaren zal er veel veranderen in de Wmo. Denk daarbij aan de decentralisaties van
de AWBZ, de Participatiewet, de Jeugdzorg en passend onderwijs. De gemeente wordt op
deze gebieden voor een groot deel verantwoordelijk. Tegelijkertijd gaat dit gepaard met een
forse korting op de bestaande budgetten. Het zal eenieder duidelijk zijn dat hierdoor voor
individuele burgers grote problemen kunnen ontstaan.
De Wmo-adviesraad wil samen met alle organisaties in het veld en in overleg met de
gemeente oplossingen zoeken om zoveel mogelijk problemen in de zorg, wonen en welzijn te
voorkomen.
Zoals in de laatste plenaire vergadering is afgesproken, gaan we dit jaarverslag 2013, dit
jaarplan 2014, het financieel jaaroverzicht 2013 en de begroting 2014 digitaal verspreiden.
Deze informatie is tevens te vinden op onze websitewww.wmoadviesraadboxtel.nl.
Tot slot wil ik namens de Wmo-adviesraad Henny Kerkhof bedanken voor de realisering van
deze nieuwe website.
Februari 2014
Namens de Wmo-adviesraad
Drs. J.G.M. Horbach,
Voorzitter
2
De Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad Boxtel is een wettelijk orgaan en adviseert gevraagd en ongevraagd het
college van burgermeester en wethouders over het beleid en uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
De Wmo-adviesraad is in 2007 gevormd door vertegenwoordigers van 42 verschillende
organisaties/verenigingen/instellingen in Boxtel (zie bijlage 1). Zij komen tweemaal per jaar
bijeen in een plenaire vergadering. De plenaire vergadering kiest en benoemd het dagelijks
bestuur van 7 personen. Het dagelijks bestuur legt tijdens de plenaire vergadering
verantwoording af.
Het dagelijks bestuur
De problemen betreffende de personele bezetting van het dagelijks bestuur (eind 2012
bestond het dagelijks bestuur uit slechts 3 leden) zijn in de loop van 2013 opgelost.
Ook in de vacature van ambtelijk secretaris is januari 2014 voorzien.
Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit :
Drs. Jan Horbach
voorzitter
Henny Kerkhof
secretaris, waarnemend voorzitter en portefeuillehouder AWBZ
Marianne Juffermans
penningmeester
Mieke Daniels
portefeuillehouder mantelzorgers en vrijwilligers
Lia van Abeelen
portefeuillehouder Wmo-voorzieningen
Harriette Timmermans
kandidaat bestuurslid, portefeuillehouder ouderenzorg
Marjolein van Eijndhoven kandidaat bestuurslid, portefeuillehouder jeugdbeleid
Ellie van Meurs
ambtelijk secretaris
Het dagelijks bestuur vergadert op de eerste woensdag van de maand in een gehuurde ruimte
in gemeenschapshuis De Rots
Overleg, bijgewoonde vergaderingen en bijeenkomsten
Formeel en informeel overleg heeft in 2013 plaatsgevonden met het college van B & W,
betrokken ambtenaren alsmede Contour / deTwern.
Leden van het bestuur hebben veelvuldig contact gehad met voor de Wmo belanghebbende
verenigingen en organisaties. Met name wil hier genoemd worden het overleg met de
Seniorenraad, de KBO en het Platform voor mensen met een beperking.
Verder hebben bestuursleden deelgenomen aan vele bijeenkomsten en vergaderingen zowel
lokaal, regionaal als landelijk (zie overzicht in bijlage 2).
3
Website Wmo-adviesraad
In 2013 is door het werk en inspanning van Henny Kerkhof de website geheel vernieuwd.
Hier is alle actuele en inhoudelijke informatie van de Wmo-adviesraad te vinden. Kijk
hiervoor op www.wmoadviesraadboxtel.nl
Voor vragen, adviezen en informatie kunt terecht op [email protected]
Plenaire vergaderingen
In maart vond de plenaire voorjaarsvergadering plaats in de Walnoot. De volgende
onderwerpen kwamen aan bod:
Voordracht Arnold van den Broek over stand van zaken transitie AWBZ en Wmo
Jaarverslag 2012
Jaarplan 2013
Financieel jaarverslag 2012
Begroting 2013
Nabespreking clientendagen 2012
Voorstellen kandidaat bestuursleden :
Lia van Abeelen
Marianne Juffermans
In oktober vond de plenaire najaarsvergadering plaats ook in de Walnoot. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde:
Presentatie nieuwe website door Henny Kerkhof
Stand van zaken transities AWBZ en Wmo
Benoeming kandidaat bestuursleden:
Henny Kerkhof,
Lia van Abeelen
Marianne Juffermans
Verlenging zittingsperiode Mieke Daniels
Accordering uitgebrachte adviezen.
Uitgebrachte Adviezen 2013
Over de volgende onderwerpen hebben wij in 2013 advies uitgebracht aan het college :
Functioneel ontwerp Wmo Meierij gemeenten
Functioneel ontwerp jeugdzorg Meierij gemeenten
Concept Regionaal Transitie arrangement Noord-Oost Brabant
Beleidsplan Wmo 2013-2017 van de gemeente Boxtel (samen met KBO en
Seniorenraad).
Plan schulddienstverlening Boxtel 2013-2016
De inhoud van deze adviezen is terug te vinden op onze website.
4
Cliëntendagen 2013
Ook in 2013 heeft de Wmo-adviesraad samen met de gemeente Boxtel een drietal
cliëntendagen georganiseerd: op 2 december in de Walnoot, op 12 december in het Jacob
Roeland Lyceum en op 18 december in de Kloosterhof in Liempde.
Wethouder Tossy de Man (namens de gemeente) en Henny Kerkhof (namens de Wmoadviesraad) gaven een toelichting op de stand van zaken rond de veranderingen in zorg,
wonen en welzijn door de landelijke overheidsmaatregelen.
Verder werd een filmpje vertoont over ‘Samen in Lennisheuvel’, een sociaal project in
Lennisheuvel.
De evaluatie van deze cliëntendagen zal in 2014 plaatsvinden.
Boxtel, februari 2014
Drs. J.G.M. Horbach
Voorzitter Wmo-adviesraad Boxtel
5