Huurrechtelijke knelpunten_Jos van de Mosselaar

24-3-2014
Huurrechtelijke knelpunten
20 maart 2014
Mr. J.M.H. van den Mosselaar
VBTM Advocaten
www.vbtm.nl
[email protected]
Onderdelen
• Status bestaande huurovereenkomst
• Koppelen wonen en zorg in de
huurovereenkomst
• Positie partner zorgbehoevende
• Huurrechtelijk regime
1
24-3-2014
Status bestaande huurovereenkomst
(tussen instelling en woningcorporatie)
• Voor bepaalde tijd gesloten: in beginsel gehele
periode uitdienen.
• Onbepaalde tijd: opzegging mogelijk met
inachtneming opzegtermijn in contract.
• Onvoorziene omstandigheden: openbreken
contract?
• Redelijkheid en billijkheid.
Jurisprudentie 6:248
• Verhuur woon-zorgcomplex
• Lopende overeenkomst in‘98 aangepast:
– huur eindigt op 31 mei 2018. Wanneer huurder van
overheidswege deze termijn niet kan nakomen is
vervroegde opzegging mogelijk, wanneer ovk naar
beider tevredenheid kan worden afgewikkeld.
• 2008: huurder wil (deels) herbestemming
• Verhuurder niet akkoord
• Huurder zegt op per 1 januari 2011
2
24-3-2014
Wie sluit huurovereenkomst met de
cliënt?
• A. Corporatie sluit de huurovereenkomst
(huidige huurovereenkomst met instelling
wijzigt)
• B. Instelling sluit de huurovereenkomst –
onderhuur (huidige huurovereenkomst met
instelling wijzigt niet)
• In beide situaties: behoefte aan koppelbeding
Koppelbeding in
(onder)huurovereenkomst huurder/cliënt
•
•
•
•
Keuzevrijheid
Niet redelijk voordeel verhuurder/derde
Onredelijk bezwarend beding
Doelmatigheid, veiligheid, investeringen:
belangen
• Mededinging: misbruik economische
machtspositie, kartelverbod
3
24-3-2014
Hanteren koppelbeding
• Beide overeenkomsten gelijktijdig aangaan
• Beide overeenkomsten hebben dezelfde
ingangsdatum en dezelfde contractduur
• In beide benadrukken dat de overeenkomsten
onderling afhankelijk zijn
• Einde zorg- of begeleidingsovereenkomst:
einde huurovereenkomst?
Positie partner zorgbehoevende
• Zorgbehoevende en partner vaak beiden op
het huurcontract
• Einde aan zorgbehoefte:
– huurovereenkomst voortgezet door partner
• Partner behoeft geen zorg
• Noopt tot beëindiging huurovereenkomst met
partner
4
24-3-2014
Huurrechtelijke regime
• Huurovereenkomstk woon-zorgcomplex:
gebruikelijk huurovereenkomst bedrijfsruimte
• Verhuur door zorginstelling
– (deels) overeenkomsten: zorg en verblijf
– (deels) verhuur als zelfstandige woonruimte
(al dan niet na ombouw)
• Consequenties: beëindiging hoofdhuur
• Positie huurders/bewoners zorg en verblijf
Contracten in schema (1)
• Woningcorporatie
…….. Huurovereenkomst (A)
• Zorginstelling
…….. Onderhuurovereenkomst (B)
• Huurder woonruimte
5
24-3-2014
Contracten in schema (2)
• Woningcorporatie
……………Onderhuurovereenkomst (B)
• Huurder woonruimte
Samenvattend
• Scheiding Wonen en Zorg: reden openbreken
contract? Zal niet snel sprake zijn van
onvoorziene omstandigheden!
• Koppeling! In elk geval opnemen in
huurovereenkomst:
–
–
–
–
Doelstelling verhuurder, zorgbehoefte huurder;
Bedoeling van partijen;
Verlening zorg alleen mogelijk indien kostendekkend;
Einde zorgovereenkomst leidt tot einde huurovereenkomst
• Alleen zorgbehoevende op het huurcontract
• Bij einde hoofdhuurovereenkomst heeft
(onder)huurder woonruimte huurbescherming
6