NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van

NIEUWSBRIEF
maandelijks informatieblad van
Parochie Breda Centrum
februari 2014 (jrg. 14 nr. 3)
St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda
Telefoon: 521 5764
Bank: NL93 INGB 0001 0680 62
Rekeningnr. Parochiebijdrage: NL23 INGB 0001 4555 76
e-mail: [email protected]
www.kathedraalbreda.nl
Eucharistievieringen weekdagen:
H. Antoniuskathedraal:
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: Aanbidding tot 13.00 uur
Gebedsvieringen Begijnhof:
maandag t/m vrijdag: 07.45 uur morgengebed
woensdag: 18.00 uur jongerengebedsdienst
ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 februari
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
ZATERDAG 1 februari
17.00 Begijnhof; samenzang
Int.: pastoor Ooms, Trix ten Doeschate, Cornelia van de
Ven, Marie Damen
ZONDAG 2 februari
10.30 Antoniuskathedraal; Herenkoor; kinderwoorddienst;
Int.: Jan van de Lest, Koos en Corry van Ijll-van Boxel,
Harry Platzbeecker, H. Hart van Maria, Corry de KoningMuskens, Trix ten Doeschate, Cornelia van de Ven,
Marie Damen
ZATERDAG-ZONDAG 8 / 9 februari
5e zondag door het jaar
ZATERDAG 8 februari
17.00 Begijnhof; samenzang;
Int.: pastoor Ooms, Trix ten Doeschate, Cornelia van de
Ven, Marie Damen
ZONDAG 9 februari
10.30 Antoniuskathedraal; Kathedrale Cantorij; kinderwoorddienst;
Int.: Janet Bleckman-Reilman, Anna Asselbergs,
Dorothea Asselbergs, mevr. Crolla-Veldpaus, Maria van
Mens, Maria Laurijssen-van Beek, Trix ten Doeschate,
Cornelia van de Ven, Marie Damen
12.00 Begijnhof; doop Linde Sebus (R. de Weerd)
14:00 Begijnhof; doop Niklas van der Zee (R. de Weerd)
ZATERDAG-ZONDAG 15 / 16 februari
6e zondag door het jaar
ZATERDAG 15 februari
17.00 Begijnhof; samenzang;
Int.: pastoor Ooms, Cornelia van de Ven, Marie Damen
ZONDAG 16 februari
10.30 Antoniuskathedraal; cantor; kinderwoorddienst;
Int.: Cornelia van de Ven, Janet Bleckman-Reilman,
Marie Damen, Halina Widuch
2
ZATERDAG-ZONDAG 22 / 23 februari
7e zondag door het jaar
ZATERDAG 22 februari
17.00 Begijnhof; Dameskoor;
Int.: pastoor Ooms, Marie Damen
ZONDAG 23 februari
10.30 Antoniuskathedraal; Kathedrale Cantorij; kinderwoorddienst;
Int.: Marie Damen
12.00 Begijnhof; doop Eva Michielsen (R. de Weerd)
VRIJDAG 28 februari
14:00 Begijnhof; huwelijk Geertje de Bruin en Ronald Venn
(R. de Weerd)
ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 maart
8e zondag door het jaar
ZATERDAG 1 maart
17.00 Begijnhof; samenzang
Int.: pastoor Ooms
ZONDAG 2 maart
10.30 Antoniuskathedraal; Herenkoor; kinderwoorddienst;
Int.: Koos van Ijll en jgt. Corry van Ijll-van Boxel, Harry
Platzbeecker, Corry de Koning-Muskens
WOENSDAG 5 maart
Aswoensdag
12.00 Antoniuskathedraal; viering Aswoensdag met askruisje
19.00 Antoniuskathedraal; Herenkoor; viering Aswoensdag
met askruisje
3
BERICHTEN
1 / 2 februari - Caritas-Collecte voor de straatkinderen
in Peru
Onder leiding van Jolanda van den Berg hebben kansarme
straatkinderen van Cuzco een hotel en een restaurant opgezet.
Het bracht hen werk, inkomen, goede voeding en gezondheidszorg. Voor 650 kinderen een mogelijkheid te ontsnappen
aan een uitzichtloos leven op straat. Graag wil Jolanda nu ook
een centrum voor scholing van jongeren opzetten.
De Caritas-collecte van december 2013 heeft € 286,79
opgebracht.
“Wat is de kerk u waard?”
Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer de actie Kerkbalans waarin wij u vragen om uw parochie financieel te
steunen. Geen parochie kan zonder inkomsten. Inkomsten die
nodig zijn om samen met onze pastores en alle vrijwilligers die
zich inzetten een bloeiende, inspirerende en uitnodigende
geloofsgemeenschap te kunnen zijn. We rekenen dan ook op u,
u die zich betrokken voelt bij onze parochie.
Begin februari zullen de meesten van u een brief in de bus
krijgen met de uitnodiging weer mee te doen aan de actie
kerkbalans. Aan de achterzijde van de brief treft u een financieel overzicht aan waaruit blijkt dat we 2013 met een negatief
saldo hebben moeten afsluiten. In 2014 willen we dat voorkomen. Daarom streven we er naar dat meer mensen gaan
bijdragen en we hopen dat degenen die altijd hebben bijgedragen nog eens kijken of zij hun bijdrage kunnen verhogen.
Graag wijzen wij in dit verband op de mogelijkheid uw kerkbijdrage toe te zeggen voor een periode van minimaal vijf jaar.
Als dat op de door de Belastingdienst voorgeschreven wijze
gebeurt, kunt u namelijk het volledige bedrag dat u jaarlijks
bijdraagt in zijn geheel in mindering brengen bij de inkomsten4
belasting. Wanneer u vervolgens uw bijdrage met het daardoor
te verwerven belastingvoordeel ophoogt, kost het u niets extra,
maar is de parochie er wel mee gediend. Met ingang van dit
jaar is het niet langer nodig hiervoor een notariële akte te laten
opmaken, maar kan volstaan worden met een tussen u en de
parochie getekende overeenkomst die voldoet aan het model
dat op de website van de Belastingdienst is te vinden.
Wanneer deze mogelijkheid u aanspreekt, helpen wij u,
desgewenst, graag dit goed te regelen. Stuur ons een briefje of
een e-mail en we nemen contact met u op.
Het parochiebestuur
Zondag 9 maart om 15.30 uur in de Antoniuskathedraal
De Begijnhofschola Breda brengt een nieuw programma van
laat-gregoriaanse gezangen op teksten uit het Bijbelboek
“Hooglied”.
Deze gezangen worden afgewisseld door gelezen teksten van
de laatmiddeleeuwse mystica en dichteres Hadewych (van
Antwerpen).
De liefdeslyriek van het Hooglied en van de teksten van
Hadewych vullen elkaar aan in eenzelfde benadering en
gedachtegang.
Het concert is in feite één groot muzikaal spel, waarin tevens
muziek klinkt van blokfluiten en orgel.
Nieuwe benoeming diaken René de Weerd
Per 1 februari heeft diaken René de Weerd een nieuwe
benoeming gekregen. In opdracht van Mgr. Hurkmans,
bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal hij de komende drie jaar
werken aan een promotieonderzoek. Dat zal hij doen aan de
Universiteit van Tilburg. Naast de studieopdracht heeft hij van
Mgr. Liesen de zending ontvangen om gedurende deze periode
werkzaam te blijven in de parochie Breda-Centrum. Omdat
deze benoeming voor 0,5 fte is, zal diaken De Weerd vanaf
1 februari drie dagen per week in Breda zijn. De andere dagen
zal hij zich aan de studie wijden.
Naar aanleiding van de nieuwe situatie heeft het pastorale team
in samenwerking met het bisdom een pastoraal plan voor de
komende drie jaar opgesteld. Over de inhoud van dit plan zult u
in de nabije toekomst nader worden geïnformeerd.
5
Uitleg + bijeenkomst promotie
Dat diaken René de Weerd aan een promotieonderzoek gaat
werken is niet onopgemerkt gebleven. Veel mensen hebben
hem naar de inhoud gevraagd. Maar een onderzoek neemt een
aantal jaren in beslag, en daarom kun je de inhoud ervan niet
bij het uitgaan van de kerk of bij een kopje koffie even toelichten. Zeker niet omdat vooralsnog alleen de piketpaaltjes zijn
geslagen en de inhoud nog preciezer moet worden uitgewerkt.
Voor hen die op een eenvoudige en toegankelijke manier kennis
willen nemen van het onderzoeksvoorstel zal er een bijeenkomst worden gehouden waarin de diaken één en ander toe zal
lichten. Die bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 februari
van 15:30 uur tot uiterlijk 17:00 uur, in het parochiecentrum
naast de kathedraal. U bent van harte welkom! Mocht u willen
komen, zou u zich dan telefonisch (076-5215764) of per mail
([email protected]) willen aanmelden?
Blasiuszegen
De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken, ook in de
H. Antoniuskathedraal, ieder jaar gegeven op 3 februari.
Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld
ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.
De Blasiuszegen is vernoemd naar de
heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg
niets over hem bekend, behalve dan dat
hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben.
Volgens diverse legenden was hij een
arts die tot bisschop van de Armeense
stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij
getuigde van zijn geloof in Christus zou
hij na vele gruwelijke martelingen zijn
onthoofd. Zijn verering is wellicht pas
door de kruisvaarders naar West-Europa
overgebracht.
Het meest bekend is het verhaal waarin
Blasius kort voor zijn marteldood een
jongetje genas dat door een visgraat in
6
zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag
hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die
nu kennen.
Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint Blasius, wordt in
veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid
geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of
diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in
Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen.
De bedienaar bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te
Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti (“Moge God u op voorspraak van de
heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”).
7