Ouderavond leerjaar 3 SDV schooljaar 2006 - 2007

Dinsdagavond
9 september 2014







Welkom
Voorstellen mentor(en)
Rol teamleider
Regelgeving
PTA
SDV :
- Stage
- Vervolgtrajecten (advies SDV team)
- Kamp
Belangrijke data
- Stage
- Vervolgtrajecten (advies SDV team)
- Kamp

4g:
Ruud Loeffen

4h:
Peter Verlegh

4i:
Frank Brocks
Marijke van Kilsdonk

4j
Johan Bijnen
Liselotte Houtgraaf

Leco:
Eddy van Oorschot

Teamleider:
Bert Brands

Eindverantwoordelijk leerjaar 3 en 4
 Verlof
 Te laat 3 – 6 – 9 maal
 Zorgstructuur 1e contactpersoon:
de mentor
■ Kwalificatieplicht: leerplicht t/m 18 jaar
of behalen van niveau 2 kwalificatie
■ Verlof buiten de vakanties is niet toegestaan.
Alleen buitengewone omstandigheden en een
tijdige aanvraag (6 weken voorafgaand) mogen
in samenspraak met de leerplichtambtenaar
worden toegekend!






Gemeenschappelijk deel:
- Nederlands
- Engels
- L.O.
- Maatschappijleer (3de leerjaar afgesloten)
- CKV (3de leerjaar afgesloten)

Eisen voor het examen staan vermeld in het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting)
www.hethooghuis.nl doorlinken naar Stadion en kijken bij leerlingen!

SomToday Ouderportaal (cijfers)
(website hethooghuis.nl)

Its Learning: digitale leeromgeving

Digitale nieuwsbrief Stadion
■
■
■
■
Examenkandidaten ontvangen binnenkort een brief
of ze gebruik willen maken van een aantal extra
faciliteiten tijdens SE en CE
Het examensecretariaat dhr. P. Thomassen en dhr.
B. Brands stuurt dit aan
Er dient wel een officiële deskundigheidsverklaring
aanwezig te zijn op basis waarvan tijdsverlening kan
worden verleend zoals:
Dyslexie – dyscalculie - of beperkingen binnen het
autistisch spectrum
Nadere info volgt zo spoedig mogelijk




Cijfers uit het 3e leerjaar en de cijfers uit het 4e
leerjaar tellen mee voor het schoolexamen.
De leerling (basis en kader) doet examen in 5
vakken waarbij het beroepsgerichte programma
2x meetelt.
T sdv leerling doet examen in 6 avo vakken en in
het beroepsgerichte programma van SDV / ITI
Formule eindcijfer:
– Schoolexamen (S.E.) + Centraal Examen (C.E.) bepalen
het eindcijfer
– Formule: S.E. + C.E.
2







Officieel CSPE/ITI SDV
Meesterproef (moet voldoende zijn!)
Aangescherpte uitslagregeling:
Gemiddelde CE ten minste 5.5 en min. 5 voor
Nederlands
Basis & Kader ( ned – eng – bio – wi- sdv)
T leerlingen 6 avo vakken
(ned – eng – wi – bio – eco – ma2)
1 x 5, overige vakken 6 of hoger
1 x 4, overige vakken 6 en 1 vak min. 7
2 x 5, overige vakken 6 en 1 vak min. 7
Herkansen (B-K) - (TL)
■ Rekentoets en taaltoets is verplicht.
■ Leerlingen nemen dit jaar (2014-2015) deel aan een verplichte
rekentoets, dit is onderdeel van het officiële examen.
Is deze rekentoets voldoende (2013-2014) dan hoeven ze in leerjaar 4
niet nogmaals maar dan is deze reeds afgesloten. Voldoende 6 of
hoger! Bij een onvoldoende mogen de leerlingen herkansingen
maken. Deze toets wordt nog niet in de slaag-zak regeling
meegenomen maar het cijfer wordt wel verplicht vermeld op de
cijferlijst.
Vanaf schooljaar 2015-2016 is dit een onderdeel van de slaag-zak
regeling.
■ Taaltoets wordt in het examen Nederlands afgenomen.

Volledig dagonderwijs:
B.O.L. = Beroeps Opleidende Leerweg
 Deeltijdonderwijs ( leren en werken)
B.B.L. = Beroeps Begeleidende
Leerweg

HAVO, gemiddeld een 7+ positief
schooladvies

B.O.L.
–
–
–
–

Volledig dagonderwijs
4 niveaus
20-60% stage
Opstroom naar HBO mogelijk
B.B.L.
–
–
–
–
–
Leren en werken
4 niveaus
Zelf voor werkgever zorgen
Begeleiding
Vergoeding/salaris
■ Ontvangst informatiepakket open dagen
vervolgopleidingen
■ Tijdens projecturen kunnen er gastsprekers
komen
(professionals en oud SDV-leerlingen)
■ Decaan lj 4: [email protected]
■ Voor maart 2015 aanmelden op Mbo – 1e en
2e keuze!

CIOS / S&B/ defensie / politie / horeca /
Cosmo/ diverse MBO opleidingen (B-K-T)

Samenwerking met diverse ROC ‟s
“warme overdracht” in de vorm van een
portfolio

Havo (t-kandidaten) gemiddeld 7 + positief
advies school
■
■
■
■
■
Moet waardevol zijn
Kennismaken – ontdekken en leren
Zowel in lj 3 en lj 4
Aanwezigheid verplicht
Verslaglegging – urenregistratie en de
beoordelingen van de stageadressen

Uitleg: verschil B – K – T

Tsdv leerlingen ( 1 x periode lj 4)

Schoolstage: vaste stage plekken binnen
SDV ( o.a. Margriet, Golfbad, MHC, „t Honk,
TOGO, Fitland, Alpine World, Berghem
Sport, Oss20 en sv Top)

Visie team SDV
■ Kamp leerjaar 4 in Oostenrijk
■ 2 t/m 8 februari 2015 !
■ Ouderbijdrage: ski kamp € 250
(vanuit Carmel rekening!)
■ Rapportavond 1: op uitnodiging week 50
■ Bereikbaarheid mentoren:
– Telefoon: via school: 0412- 224140
– E-mail:
4g
[email protected]
4h
[email protected]
4i
[email protected]
[email protected]
4j
[email protected]
[email protected]
■ Herkansingen:



1e maal op 16 december 2014 leerjaar 3 en 4
2e maal leerjaar 3 op 31 maart 2015 en leerjaar 4 op 17 april
3e maal leerjaar 3 op 30 juni 2015
■ SE 1 maandag 17 nov. – vrijdag 21 nov. 2014
SE 2 maandag 30 mrt. – vrijdag 10 apr. 2015 (o.a. CSPE)
■ Centraal Eindexamen
11 mei t/m 27 mei 2015 ( 1e tijdvak), uitslag 10 juni 2015
■ CE 2e tijdvak/herexamens 22 juni en 23 juni 2015, uitslag 1 juli
■ Vrijdag 29 mei 2015 Gala
■ Donderdag 2 juli 2015 diploma uitreiking
■ Zie verder Jaarkaart voor belangrijke data

Herfst
Kerst
Krokus
2de paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2de pinksterdag
Zomervakantie

Overige data zie webside www.hooghuis.nl







20 t/m 24 oktober 2014
22 dec. t/m 2 jan. 2015
16 t/m 20 februari 2015
6 april 2015
27 april t/m 8 mei 2015
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
20 juli t/m 28 aug. 2015
Alcohol en Jeugd, niet onder de 18 jaar!
consequenties op school + film GGD:
http://www.youtube.com/watch?v=T2_vMWNjmEY


Rookvrije school!

Vragen ouders
Bedankt voor uw aanwezigheid!

■ De MR bestaat uit 4 leden namens het personeel en
4 leden namens de ouders.
■ Drie ouders willen zich opnieuw verkiesbaar stellen.
■ We zijn dus op zoek naar 1 enthousiaste ouder die
zich samen met de andere MR-leden willen inzetten
voor de belangen van de kinderen, ouders en
personeelsleden van locatie Stadion.
Meer informatie en/of vragen:
- webpagina locatie Stadion
- stand in aula op de informatieavond