Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs

Zitting 1971-1972 - 11 7 1 2
1
BIJLAGE 1
Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs
(herziening regeling toegang tot de examens)
BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE
VAN TOELICHTING
Nr. 4
Overzicht van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 51 van het
Besluit eindexamens v.w.o. — h.a.v.o. - m.a.v.o.
(K.B. van 8 april 1970, Stb. 151)
De v.w.o.-examens aan dagscholen omvatten zeven vakken.
Voor het gymnasium geldt dat alle kandidaten verplicht examen
moeten doen in:
Gymnasium B
Nederlands
Gymnasium A
Nederlands
Grieks
Latijn
een van de vakken j J j g j ^
( Frans
één van de vakken j Duits
' Engels
één van de vakken
één van de vakken
geschiedenis en
staatsinrichting
aardrijkskunde
economische
wetenschappen I
en recht
Frans
Duits
Engels
wiskunde I
één van de vakken
natuurkunde
scheikunde
biologie
Bovendien moeten alle kandidaten twee vakken kiezen uit:
Grieks, Latijn, Frans, Duits, Engels, Fries, geschiedenis en
staatsinrichting, aardrijkskunde, economische wetenschappen I
en recht, economische wetenschappen II en recht, wiskunde I,
wiskunde II, natuurkunde, scheikunde, biologie, voor zover
deze vakken nog niet voorkomen onder de vijf verplichte
vakken.
Voor het atheneum geldt dat alle kandidaten verplicht
examen moeten doen in:
Atheneum A
Nederlands
twee van de vakken
Atheneum B
Nederlands
Frans
Duits
Engels
geschiedenis
\ en staatséén van de vakken \ inrichting
( aaardrijkskunde
economische wetenschappen I
en recht
één van de vakken
Frans
Duits
Engels
wiskunde I
( natuurkunde
twee van de vakken \ scheikunde
' biologie
8
Bovendien voor alle kandidaten twee vakken, te kiezen uit:
Frans, Duits, Engels, Fries, geschiedenis en staatsinrichting,
aardrijkskunde, economische wetenschappen I en recht, economische wetenschappen II en recht, wiskunde I, wiskunde II,
natuurkunde, scheikunde, biologie, voor zover deze vakken nog
niet voorkomen onder de vijf verplichte vakken.
De v.w.o.-examens aan avondscholen omvatten 6 vakken.
Voor alle kandidaten zijn verplicht:
Gymnasium A
Nederlands
Latijn
Grieks
Gymnasium B
Nederlands
( Frans
één van de vakken , Duits
' Engels
één van de vakken
Latijn
Grieks
één van de vakken
Frans
Duits
Engels
wiskunde I
i natuurkunde
één van de vakken ) scheikunde
/ biologie
Bovendien moeten alle kandidaten bij het gymnasium A twee
vakken en bij het gymnasium B één vak kiezen uit de vakken
genoemd bij het dag-gymnasium.
Voor alle kandidaten zijn verplicht:
Atheneum B
Nederlands
Atheneum A
Nederlands
één van de vakken
( Frans
één van de vakken l Duits
' Engels
Frans
Duits
Engels
( geschiedenis en
één van de vakken \ staatsinrichting
' aardrijkskunde
economische wetenschappen I
en recht
wiskunde I
( natuurkunde
één van de vakken i scheikunde
' biologie
Bovendien moeten alle kandidaten twee vakken kiezen uit de
vakken, genoemd bij het dag-atheneum.
Exameneisen
De exameneisen bij de v.w.o.-scholen zullen voor elk vak
dezelfde zijn ongeacht of het een gymnasium A of B, dan wel
een atheneum A of B betreft.
De mogelijkheid zal worden geopend dat de Minister, de
Onderwijsraad gehoord, toestaat, dat het bevoegd gezag van een
atheneum onder bepaalde voorwaarden gelegenheid geeft om
Latijnse taal en letterkunde als examenvak te kiezen. Het
examenprogramma en daarmee samenhangend het aantal lessen
in dat vak gedurende de zesjarige cursus zullen gelijk moeten
zijn aan die van de Latijnse taal en letterkunde op het gymnasium.
9
BIJLAGE II
A. Voorontwerp van de uitvoering van artikel 26, tweede
lid (nieuw) Wet w.o., in het academisch statuut
§ 1. Voorwaarden voor het afleggen van examens op grond
van het bezit van een getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd eindexamen aan een school voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs 1)
Artikel 202. 1. De bezitter van een getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd eindexamen aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs kan examens in een der in
de artikelen 203, 204 en 204bis genoemde studierichtingen
slechts afleggen, indien de achter de studierichting vermelde
vakken deel hebben uitgemaakt van het door hem afgelegde
eindexamen. In geval een of meer van die vakken geen deel
hebben uitgemaakt van het eindexamen, is hij verplicht ten
genoegen van de betrokken faculteit, interfaculteit, afdeling of
tussenafdeling aan te tonen, dat hij voldoende kennis in dat vak
of die vakken bezit voor het met vrucht volgen van het
onderwijs in die studierichting.
2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing, wanneer een vrije studierichting, bedoeld in hoofdstuk XIII van titel III, afdeling I, een kandidaatsexamen
omvat, dat tevens het kandidaatsexamen is van een van die
studierichtingen.
3. Het bepaalde in het eerste lid is voor zover nodig van
overeenkomstige toepassing op het afleggen van examens in
een studierichting, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12
met dien verstande, dat in dat geval de faculteit, interfaculteit,
afdeling of tussenafdeling, waarbinnen de studierichting wordt
ingesteld, het vak of de vakken aanwijst.
Artikel 203. Voor het afleggen van examens in de hierna
te noemen studierichtingen van de faculteiten en interfaculteiten zijn de vakken, bedoeld in artikel 202, eerste lid:
a. de studierichting der godgeleerdheid: de Latijnse taal- en
letterkunde en de Griekse taal- en letterkunde;
b. de studierichtingen van de faculteit der geneeskunde:
biologie en scheikunde;
alternatief: biologie en scheikunde of natuurkunde;
ƒ. de studierichting der klassieke taal- en letterkunde: de
Latijnse taal- en letterkunde en de Griekse taal- en letterkunde;
k. de studierichting der Franse, die der Italiaanse, die der
Spaanse en die der Portugese taal- en letterkunde en de studierichting der overige Romaanse talen en hun letterkunde: de
Latijnse taal* en letterkunde;
/. de studierichting der diergeneeskunde: biologie en scheikunde;
alternatief: biologie en scheikunde of natuurkunde;
m. de studierichting der wijsbegeerte: de Latijnse taal- en
letterkunde en de Griekse taal- en letterkunde, tenzij een ander
kandidaatsexamen dan dat in de wijsbegeerte als grondslag
voor het doctoraal examen heeft gediend;
n. de studierichting der natuurkundige aardrijkskunde
(fysische geografie): wiskunde I en natuurkunde;
o. de studierichting der actuariële wetenschappen: wiskunde I;
p. de studierichting der econometrie van de interfaculteit
der actuariële wetenschappen en econometrie: wiskunde I;
q. de studierichting der lichamelijke opvoeding: biologie
en scheikunde;
alternatief: biologie en scheikunde of natuurkunde.
Artikel 204. Voor het afleggen van examens in de hierna
te noemen studierichtingen van de technische wetenschappen
zijn de vakken, bedoeld in artikel 202, eerste lid:
a. de studierichting der wiskunde: wiskunde I en wiskunde II;
b. de studierichting der weg- en waterbouwkunde: wiskunde
I en wiskunde II;
C. de studierichting der geodesie: wiskunde I en wiskunde II;
d. de studierichting der bouwkunde: wiskunde I en wiskunde II;
c. de studierichting der wiskunde: wiskunde I en wiskunde II;
e. de studierichting der werktuigbouwkunde: wiskunde I
en wiskunde II;
d. de studierichting der sterrenkunde: wiskunde I en wiskunde II of natuurkunde;
alternatief: 1. wiskunde I en wiskunde II; 2. wiskunde I en
natuurkunde;
ƒ. de studierichting der elektrotechniek: wiskunde I en wiskunde II of natuurkunde;
e. de studierichting der natuurkunde: wiskunde I en wiskunde II of natuurkunde;
alternatief: 1. wiskunde I en wiskunde II; 2. wiskunde I en
natuurkunde;
f. de studierichting der scheikunde: wiskunde I en scheikunde;
g. de studierichting der geologie: wiskunde I en natuurkunde of scheikunde of biologie;
/;. de studierichting der biologie: wiskunde I en biologie;
i. de studierichting der farmacie: wiskunde I en scheikunde
of biologie;
alternatief: wiskunde I en scheikunde of biologie of natuurkunde;
!) Ter vervanging van de huidige paragraaf 1 van titel III, afdeling IV.
g. de studierichting der scheikundige technologie: wiskunde
I en scheikunde;
h. de studierichting der mijnbouwkunde: wiskunde I en
scheikunde of natuurkunde;
i. de studierichting der technische natuurkunde: wiskunde I
en wiskunde II of natuurkunde;
j . de studierichting der scheepsbouwkunde: wiskunde I en
wiskunde II;
alternatief: wiskunde I en natuurkunde;
k. de studierichting der vliegtuigbouwkunde: wiskunde I en
wiskunde II;
alternatief: wiskunde I en natuurkunde;
/. de studierichting der metaalkunde: wiskunde I en scheikunde of natuurkunde.
10
Artikel 204bis. Voor het afleggen van examens in de studierichtingen van de faculteit der landbouwwetenschappen zijn de
vakken, bedoeld in artikel 202, eerste lid: wiskunde I en scheikunde of biologie of natuurkunde.
B. Voorontwerp van uitvoering van artikel 27, zevende lid
(nieuw) Wet w.o. (voorstel Studiecommissie coördinatie w.o.s.a.)
In te voegen na artikel 206:
§ 5. De toelating tot het afleggen van examens op grond
van het bezit van getuigschriften van sociale academies
Artikel 206a. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een openbare of uit de openbare kas
bekostigde dan wel krachtens artikel 56, eerste lid, van de
Wet op het voortgezet onderwijs aangewezen bijzondere sociale
academie geeft toegang tot het afleggen van de examens in de
faculteit der sociale wetenschappen.