Brief bestuur inzake voorgenomen besluit tot sluiting 9-10

Den Haag, 9 oktober 2014
Aan: Ouders/Verzorgers
In de afgelopen periode bent u op meerdere momenten geïnformeerd over de
ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het Aloysius College. In deze
periode zijn er door bestuur en schoolleiding stappen gezet, die zouden moeten leiden
tot een financieel gezonde school die in staat is kwalitatief en bij de tijd passend
onderwijs te bieden in de diverse opleidingsrichtingen. In deze brief wordt u
geïnformeerd over de stappen die zijn gezet en de conclusies die daarbij door het
bestuur zijn getrokken.
Het Aloysius College maakt geen deel uit van een groep van scholen onder één bestuur.
Voor de Aloysiusstichting, als bestuurder, is het Aloysiuscollege de enige school. Voor
elke school, maar zeker voor de scholen die niet tot een groter geheel behoren, is een
gezonde financiële situatie sterk afhankelijk van onder andere het aanbod aan
leerlingen. Om die reden is door het bestuur ingestoken op een traject dat de kwaliteit
van het onderwijs zou verbeteren met als achterliggende gedachte dat daarmee het
leerlingenaanbod, op termijn, zou toenemen. Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden
om meer doelmatig te werken en de kosten, waaronder de personele lasten te drukken.
Werken aan kwaliteit
De diverse opleidingsrichtingen op het Aloysiuscollege kunnen elkaar versterken waar
het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Het Aloysius College is immers een
begaafdheidsprofielschool, die voldoet aan de basiseisen die nodig zijn voor het
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De beginselen die liggen onder het onderwijs
aan hoog begaafde leerlingen, kunnen echter onverkort – rekening houdend met het
niveau van de leerling – ook worden gehanteerd bij het onderwijs aan de leerlingen van
de overige onderwijsrichtingen. Door op deze manier te investeren in de kwaliteit van
het onderwijs, ook al is de beginsituatie voor diverse richtingen verschillend, zou op
termijn de aantrekkelijkheid van de school toenemen, was de opvatting van het bestuur.
Gelet hierop zijn er plannen ontwikkeld met betrekking tot de inrichting van de school
en wordt er thans door schoolleiding en docenten hard gewerkt aan verbetering van de
onderwijskundig inhoudelijke trajecten.
Doelmatiger werken
Het terugdringen van de kosten heeft vorig jaar geleid tot een reorganisatie binnen de
schoolorganisatie. Er is ingegrepen in de onderwijs ondersteunende processen en de
organisatie is daarbij verkleind. Bij het onderwijzend personeel is de omvang afgestemd
op het aantal leerlingen. Met de Onderwijsbonden is in deze periode overleg gevoerd
over een sociaal plan en een verantwoorde afvloeiing van het personeel dat zijn functie
zou verliezen. Geen gemakkelijk traject, maar los van de teleurstelling bij het personeel,
wel een traject dat zonder gedwongen ontslag kon worden afgerond. Aan het einde van
afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van vijfentwintig collega’s.
De maatregelen van het bestuur bleken op de korte termijn enig soelaas te bieden. Het
huishoudboekje van het komende schooljaar geeft het beeld van een school die aan zijn
financiële verplichtingen kan voldoen. Het leerlingenaantal blijft echter zorgen baren,
waarmee de financiële meerjarenraming een ongewis beeld geeft. Een andere zorg van
het bestuur betreft de in het verleden aangesproken reserve die naar wettelijke normen
onder de maat blijft. Besloten wordt te onderzoeken in hoeverre er sprake kan zijn van
onderbrenging bij, dan wel samenwerking met andere in de regio aanwezige
schoolbesturen.
Samenwerking
Ter wille van onze leerlingen hebben we eerst gezocht naar continuïteit van de school in
samenwerking met besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Na
inventarisatie van mogelijke partners en informatieve gesprekken zijn achtereenvolgens
met twee grote partners uit de regio te weten de Stichting Lucas Onderwijs en de
Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs verdere gesprekken
gevoerd. Bij het traject met de Stichting Lucas Onderwijs hebben de besturen zich laten
ondersteunen door externe deskundige expertise, waarbij met name onderwijs
inhoudelijke onderwerpen en de financiële levensvatbaarheid in beeld zijn gebracht.
Tot grote teleurstelling van het bestuur en schoolleiding zien gesprekspartners – om
financiële redenen en redenen van onderwijsaanbod in de regio Haagse Hout - geen
mogelijkheid tot samenwerking dan wel overname. Met de prognose van leerlingen
aantallen van het Aloysius College als totaal, maar ook met de respectieve aantallen van
de diverse afzonderlijke delen kan geen financieel gezonde school worden zeker gesteld.
Gesprekken met de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Onderwijs onderschrijven
deze observaties van het bestuur. Gelet op de financiële onder toezichtstelling vanuit de
Inspectie van Onderwijs zijn de ontwikkelingen ook met de Inspectie gedeeld.
Het bestuur ziet zich derhalve genoodzaakt een keuze te maken wat betreft de toekomst
van het Aloysius College . Een besluit dat zich moet richten op de toekomst, omdat voor
het schooljaar 2014/2015 de financiële verplichtingen nog kunnen worden nagekomen
en het onderwijs nog in volle omvang kan worden aangeboden. Een besluit dat ook
uitgaat van de belangen van onze eindexamenkandidaten, onze overige leerlingen, hun
ouders en het personeel werkzaam op het Aloysius College. Maar ook een besluit dat
rekening houdt met de financiële prognoses en de wetenschap dat rond de zomer 2015
faillissement aan de orde is.
Besluit
Het bestuur kent grote teleurstelling over het uitblijven van toekomstperspectief om
het Aloysius College weer te brengen op het niveau van een aansprekende, financieel
gezonde school waar het onderwijs van hoge kwaliteit is en waar leerlingen zich kunnen
ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Het bestuur realiseert zich dat het
Aloysius College een lange geschiedenis kent binnen de Haagse onderwijswereld en dat
vele toonaangevende Nederlanders hun roots hebben binnen deze schoolgemeenschap.
Onverlet blijft de constatering dat – gegeven de hierboven gegeven uitleg – er geen
andere conclusie kan worden getrokken dan dat er voor het Aloysius College in zijn
huidige vorm – naar de toekomst toe – geen financieel levensvatbare situatie ontstaat
die het verantwoord aanbieden van onderwijs zeker stelt.
Het bestuur deelt u derhalve mede dat het voornemens is met ingang van 1 augustus
2015 te stoppen met het – in huidige vorm - verzorgen van GE, VWO, HAVO en MAVO
onderwijs aan het Aloysius College.
Hoe verder
De keuze van het bestuur en het tijdstip van bekend stellen is een bewuste, rekening
houdend met alle geledingen bij de school betrokken. Dat het besluit tot ongeloof,
onbegrip en onrust leidt is evident. Toch heeft het bestuur met een verwacht
faillissement in het achterhoofd het besluit nu reeds willen nemen om de tijd te vinden
op een overwogen manier vervolgstappen te nemen in het belang van leerlingen, ouders
en het personeel werkzaam op het Aloysius College. Deze keuze opent in het
vervolgtraject de mogelijkheid voor andere besturen om delen van het onderwijsaanbod
over te nemen, zonder dat daarbij sprake is van het verplicht overnemen van al het op
het Aloysius College werkzame personeel. Dat laatste immers was in de eerdere
onderzoeken het breekpunt, omdat dat financieel geen levensvatbare toekomst
garandeerde.
Inmiddels heeft een eerste overleg met het Ministerie van Onderwijs, Inspectie voor het
Onderwijs, Gemeente Den Haag, Bonden voor Onderwijspersoneel, en Haagse Scholen
voor Voortgezet Onderwijs plaatsgevonden. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het
lopende schooljaar verantwoord en op een normale wijze zal worden afgerond, met alle
aandacht voor de leerlingen en met de kwaliteit van onderwijs die u van het Aloysius
College mag verwachten. Uit overleg met de besturen van andere Haagse scholen voor
voortgezet onderwijs blijkt dat in het lopende schooljaar binnen deze scholen geen
ruimte is voor leerlingen instroom vanuit het Aloysius College. Dit los van de bereidheid
van de besturen van deze scholen om voor het nieuwe schooljaar volledige
medewerking te verlenen bij de overname van leerlingen van het Aloysius College.
Het jaar biedt de mogelijkheid om in overleg met u als ouders en de andere scholen te
zoeken naar mogelijkheden voor het schooljaar 2015/2016. Natuurlijk is de keuze voor
een school een individuele aangelegenheid voor de leerling en zijn/haar ouders, maar
wij willen als bestuur de mogelijkheden verkennen om – in samenspraak - elementen,
delen of richtingen van de huidige school over te brengen naar een van de andere
Haagse scholen voor Voortgezet Onderwijs. Alle varianten zullen hierbij in ogenschouw
worden genomen. Tevens biedt de resterende periode de mogelijkheid om, in overleg
met de Bonden voor Onderwijspersoneel, te zoeken naar mogelijkheden om op een
verantwoorde wijze afscheid te kunnen nemen van het thans op het Aloysius College
werkzame personeel.
Voor niet ingewijden zal dit bericht als een donderslag bij heldere hemel komen, het
bestuur realiseert zich dat en begrijpt ook de emotie als reactie op dit besluit. Toch, hoe
moeilijk ook, vraag ik u om het komende schooljaar – in het belang van onze leerlingen –
zo normaal als mogelijk te doen verlopen. Aan onze schoolleiding en docenten zal het
niet liggen.
Omdat in een brief als deze niet alles kan worden uitgelegd, zullen we de komende week
ouderavonden organiseren, waarin we met u van gedachten kunnen wisselen over de
situatie en waar we in de gelegenheid zijn uw vragen te beantwoorden. Op dinsdag 14
oktober is er een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen GE (19.30 –
20.30 uur) en de ouders/verzorgers van de leerlingen VWO (20.30 -21.30 uur). Op
woensdag 15 oktober is er de ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen
HAVO en MAVO ( 19.30 – 20.30 uur).
Met vriendelijk groet,
Namens het bestuur,
J.G.A. Leijh
Voorzitter