Cuperusprijs 2013 presentaties 15.30 – 16.00 Marc Holleman

Afdeling verkeer en vervoer
Cuperusprijs 2013 presentaties
15.30 – 16.00
Marc Holleman
Towards improved handling of uncertainty in costbenefit analysis to support decision-making
16.30 – 16.30
Bart Leferink
The continious line continued……..
Peter Nijhout, secretaris jury Cuperusprijs
12 november 2014
NVC
Afdeling verkeer en vervoer
De Cuperusprijs 2013
voor excellent academisch afstudeerwerk in
Verkeer en Vervoer
De Afdeling Verkeer en Vervoer van het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs KIVI looft in samenwerking met CROW, Royal
HaskoningDHV eens per twee jaar een prijs uit voor het beste
afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit in de Verkeerskunde
De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500,= en een jaar lidmaatschap
van KIVI. Daarnaast wordt bij voldoende kwaliteit een tweede prijs
uitgereikt van € 1000,=.
Afdeling verkeer en vervoer
Prof.ir. J.L.A. Cuperus (1896 - 1975)
was een veelzijdig ingenieur die zijn loopbaan in 1919 begon bij de Nederlandse
Spoorwegen en in 1960 afsloot als directeur van het Spoorwegbouwbedrijf. Zijn
betrokkenheid bij het onderwijs was groot.
Vanaf 1948 droeg hij in vele functies bij aan de ontwikkeling van het technisch
onderwijs. Aan de Technische Hogeschool Delft drukte hij als buitengewoon
hoogleraar Spoorwegbouwkunde (1958 - 1966) zijn stempel op de opleiding van
civiele ingenieurs en stond hij aan de wieg van de afstudeerrichtingen
Verkeerskunde en Civiele Planologie. Voorts was hij onder meer voorzitter van
de Leerplancommissie van de Verkeersacademie Tilburg en de Commissie
Opleiding Verkeerskunde NIRIA/KIvI, en bestuurslid van de Stichting
Postacademiale Vorming Verkeerskunde.
Binnen de toenmalige KIvI-afdeling Verkeer en Verkeerstechniek richtte hij de
sectie Verkeerstheorie op, waarvan hij 7 jaar voorzitter was. Hij was lid van de
Spoorwegongevallenraad en actief in de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. In
1970 verleende het KIvI hem de Instituutsmedaille van Verdienste.
Met de Cuperusprijs wil KIVI de herinnering aan een groot man op het
vakgebied Verkeerskunde en Vervoerstechniek levend houden.
Afdeling verkeer en vervoer
Voorwaarden
In aanmerking komt afstudeerwerk voor een Nederlandse academische
opleiding, dat valt binnen het genoemde aandachtsgebied en wordt voorgedragen
door de afstudeerhoogleraar. Er wordt vanuit gegaan dat toetsing aan de
navolgende eisen plaatsvindt bij de desbetreffende vakgroep door of onder
supervisie van de betreffende hoogleraar.
Het werk dient:
•
•
•
•
•
•
•
te getuigen van een creatieve toepassing van verworven kennis;
te getuigen van breedheid en diepgang bij de behandeling van het probleem;
creatief of grensverleggend te zijn qua aanpak of oplossingen;
systematisch en consistent van uitwerking te zijn;
conclusies te trekken waarvan de juistheid wordt aangetoond en die
algemeen toepasbaar zijn;
met grote mate van zelfstandigheid te zijn uitgevoerd;
niet in ander verband reeds bekroond te zijn.
Afdeling verkeer en vervoer
Jury
De toekenning vindt plaats door een beoordelingscommissie, die wordt
benoemd door het bestuur van de Afdeling VV van het KIVI NIRIA.
De commissie bestaat in principe uit een lid van het bestuur van de
Afdeling VV en 4 andere vooraanstaande deskundigen (niet hoogleraren)
op het vakgebied.
In 2013 is de jury als volgt samengesteld:
• drs. J.H.H.J. Eikema, Bureau Awareness, voorzitter
• ir. P. Nijhout, Royal HaskoningDHV BV; KIVI NIRIA-VV, secretaris
Cuperusprijs
• ir. J. Boender, CROW
• dr. ir. M.G. van den Heuvel , ProRail
• ir H.A.M. Pauwels, Rijkswaterstaat
Afdeling verkeer en vervoer
Wijze van jurering
Voor elk van de drie categorieën wordt een score van 1 tot 5 (5 hoogste
cijfer) toegekend door alle juryleden apart
• Aanpak omvat: creativiteit, innovatie, breedheid, systematiek en
consistentie.
• Inhoud omvat: diepgang, onderbouwing, en helderheid/
leesbaarheid.
• Resultaat omvat: maatschappelijke relevantie, relevantie voor het
vakgebied, en de mate waarin het afstudeerwerk baanbrekend en
grensverleggend is.
De totaalscore is maatgevend voor de toekenning van de prijs.
Afdeling verkeer en vervoer
Cuperusprijs 2013
Naam, Onderwerp
Jeroen Bastiaanssen, Vervoerarmoede op Zuid
Sonam Plomp, Measuring the transportation
component of accessibility
Roel Wessels, Trip Origin and Destination
Classification using Machine Learning
Aaron Lee, Impacts on passengers and operators
of service reliability for the case of a multi-level
public transit network
Mark Bosschaert, Learn Engineering Design of
Rail Interlocking Systems with RailML
Marc Holleman, Towards improved handling of
uncertainty in cost-benefit analysis to support
decision-making
Bart Leferink, The continuous line continued ….
Unviersiteit
Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit van
Amsterdam
Universiteit Twente
Score
**
**
TU Delft
**
TU Delft
**
TU Delft
***
Universiteit Twente
Eerder in 2014 reeds prijs gewonnen en daarom niet meegenomen in jurering
***
Afdeling verkeer en vervoer
Winnaar: Marc Holleman
Towards improved handling of uncertainty in cost-benefit analysis to
support decision-making - Addressing the ‘communication’ and ‘pricequality’ dilemmas
• Een excellente maatschappelijk relevante studie met een interessante
combinatie van techniek en psychologie. Wetenschappelijk goed
onderbouwd en toegepast met een casestudie A9 bij Amsterdam.
Tweede prijs: Bart Leferink
The continuous line continued….A research to the effect of a continuous
line at a highway access
• Een zeer degelijke studie uitgevoerd met creatieve aanpak, gebruik
makend van bestaande technieken, wetenschappelijk goed
onderbouwd. Staat midden in het vakgebied herkenbaar voor iedereen
en daarmee maatschappelijk relevant.
Afdeling verkeer en vervoer
Pieter Cuperus
Marc Holleman
(winnaar)
(kleinzoon van Prof.ir. J.L.A. Cuperus)
Jan Eikema
(voorzitter Jury)
Bart Leferink
(tweede prijs)