Programmaboekje NK 31 mei

31 mei 2014 NK spelregels Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o. Nederlands Kampioenschap
spelregels voor COVS teams
31 mei 2014
Dorpshuis de Poel
Rijkevoort
COVS Boxmeer - Cuijk e.o.
31 mei 2014 NK spelregels Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o. NK spelregels georganiseerd door COVS BOXMEER – CUIJK e.o.
Als voorzitter van de organiserende vereniging wil ik
iedereen van harte welkom heten in Rijkevoort, een mooi
dorp midden in ons werkgebied wat bestaat uit een deel van
Noordoost Brabant en het Noorden van Limburg.
Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o. bestond op
4 maart j.l. 50 jaar en in het kader van ons gouden jubileum
hebben wij de organisatie van dit evenement toegewezen
gekregen. Aan ons de taak om het u allen naar de zin te
maken zodat de gehele aandacht van de deelnemers en de
jury kan liggen op het wedstrijdelement.
In de 50 jaar van ons bestaan heeft het ’beroep‘ scheidsrechter een hele verandering
ondergaan. Het is interessant om enkele van deze wijzigingen van de laatste jaren te bekijken.
Was de scheidsrechter vroeger de man in het zwart, sinds een aantal jaren mogen ook
wij er gekleurd op staan. Een grote vooruitgang was de invoering van de gele en rode
kaart, waardoor een heleboel duidelijkheid kwam rondom de straf die uitgesproken
werd. Vele wijzigingen vielen in het nadeel van de scheidsrechter uit, omdat hierdoor
het spel minder rustmomenten ging kennen. Voorbeelden hiervan zijn de 6secondenregel bij de doelman, de wijzingen rondom de terugspeelbal zodat de
doelman de bal (vaak met een lange haal) weer snel wegtrapt, etc. Dan zijn er in de
laatste jaren ook nog vele aanscherpingen van de buitenspelregel geweest, welke
regelmatig voor veel discussie zorgen op en om het veld. Neem daarbij nog de
maatregelen bij het verhinderen van een duidelijke scoringskans en je hebt zo al een
aantal grote wijzigingen in de regelgeving rondom het mooie spelletje wat voetbal op
elk niveau toch is.
Op het gebied van spelregelwedstrijden hebben wij als vereniging zelf geen uitgebreide
historie als het gaat om deelname aan eerder NK’s. Slechts één keer heeft een team van
Boxmeer – Cuijk deelgenomen. Onze kracht heeft gelegen in de organisatie van de
jeugdspelregelwedstrijden. In de tijd dat wij nog deel uitmaakten van het District Zuid 1
deden in de topjaren meer dan 60 teams mee aan de voorrondes in ons werkgebied. De jeugd
van vv Sambeek is meermaals Nederlands Kampioen geworden. Dit heeft ook een aantal
scheidsrechters en COVS-leden opgeleverd. Op dit moment is ook onze regio getroffen door
een grote dip hierin, maar langzaamaan zien steeds meer verenigingen het belang van goede
spelregelkennis weer in en komen er weer meer teams die willen gaan deelnemen.
Terug naar vandaag, het moment van het NK 2014. Ik wil alle teams en juryleden veel
wijsheid, veel plezier en waar mogelijk veel succes toewensen. Ik hoop dat u later nog eens
terug kunt denken aan een fijn dagje Rijkevoort.
Jo Oppers,
Voorzitter Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o.
31 mei 2014 NK spelregels Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o. Beste sportvrienden,
Enkele weken geleden vond in Deventer het voorlopig laatste
NK spelregels voor jeugdteams plaats. Ondanks dat het een
prachtige happening was, viel er toch een schaduw over het
perfect georganiseerde evenement. Doordat de KNVB de
subsidie voor deze wedstrijd beëindigde, betekent dit het trieste
einde van een educatief zo belangrijk gebeuren.
Jarenlang hebben de Deventer Scheidsrechters Vereniging en de Landelijke Commissie
Spelregels dit NK op voortreffelijke wijze georganiseerd. Door de LCS wordt er op dit moment
naarstig gezocht naar een betaalbaar alternatief dat onze jeugd moet prikkelen om zich meer
in de spelregels van de voetbalsport te verdiepen.
Inmiddels is bekend geworden dat de KNVB het NK voor COVS-teams ook niet meer
subsidieert. Als oorzaak wordt een negatief saldo van meer dan 4 miljoen euro aangegeven.
Omdat het op peil houden van de spelregelkennis ons is opgedragen in de statuten.en
spelregelkennis bovendien een uitermate belangrijk fundament voor het functioneren van de
scheidsrechter is, zullen wij als COVS dit jaarlijks evenement onder de deskundige leiding van
de LCS blijven organiseren.
Mede daardoor bent u vandaag te gast in Rijkevoort bij de groep Boxmeer – Cuijk e.o..
Ongetwijfeld zullen wij ons zoals altijd meteen thuis voelen in het Brabantse.
Daar wacht ons weer een spannende strijd. Onze trouwe vrijwilligers hebben er voor gezorgd
dat onze deelnemers weer uitermate deskundig zijn voorbereid en dat de wedstrijd na een
goede voorbereiding in de districten naar een spannende climax groeit.
Graag wens ik de groep Boxmeer - Cuijk, de LCS en de deelnemende teams heel veel
succes. De meegereisde supporters wens ik vanzelfsprekend een gezellige dag.
Op het moment dat u dit leest, ben ik na zeven jaar afgetreden als voorzitter van de COVS.
Dat betekent dat dit echt mijn allerlaatste voorwoord voor een evenement van deze
organisatie is.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u alle hartelijk te danken voor het in mij gestelde
vertrouwen, voor de prettige samenwerking en wens ik u allen tot slot alle goeds en veel
sportief succes.
Met sportieve groet,
Johan Dollekamp, voormalig voorzitter
Informatieblad Landelijke Spelregelfinale COVS-teams
Accommodatie
Dorpshuis De Poel
Van den Bergplein 10
5447 AW Rijkevoort
Tel. op deze dag: 06-27301326
Datum:
Zaterdag 31 mei 2014
Dagprogramma:
09.00
09.30
09.30
10.30
10.45
11.20
11.50
12.20
13.00
14.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.20
– 09.35 uur:
– 10.30 uur:
- 10.30 uur:
– 10.45 uur:
– 11.20 uur:
– 11.50 uur:
– 12.20 uur:
– 13.00 uur:
– 14.00 uur:
– 14.10 uur:
– 15.00 uur:
– 15.30 uur:
– 16.00 uur:
– 16.20 uur:
– 17.30 uur:
Ontvangst LCS, juryleden en vragensteller
Juryberaad
Ontvangst genodigden en teams
Opening
Schriftelijke vragen
1e ronde: “lees” vragen
2e ronde: “lees” vragen
Lunch
3e ronde: “open” vragen
Pauze
4e ronde: “beeld” vragen
5e ronde: “quiz” vragen
Juryberaad
Prijsuitreiking en afsluiting
Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
De wedstrijdcommissie is als volgt samengesteld:
Algehele leiding
Wedstrijdleider
Juryleden
Vragensteller
Administratie
:
:
:
:
:
:
Tijdwaarnemer
:
Bediening laptop :
Bediening beamer:
Jo Oppers (Boxmeer-Cuijk)
Mathieu Jeukens
Gert Schol, Dick Visser, Klaas Smith, Jan-Wouter Kok
Rob Heemskerk
René Burger
Lenie Cardol
Ben Groenveld
Co Cardol
Co Cardol
Deelnemende
Teams
West 1
Zuid 2
Zuid 1
Oost
Zuid 2
West 1
Noord
West 2
:
:
:
:
:
:
:
:
Schagen/Den Helder e.o.
Venlo e.o.
De Langstraat
S.A.O. Apeldoorn
Boxmeer-Cuijk e.o. (organiserende vereniging)
S.C.U. Utrecht (kampioen 2013)
Groningen
R.S.V.
Coördinator LCS : M.M.A. Jeukens, Boutenslaan 7, 4707 NC Roosendaal,
tel. 0165-541215 of 06-20968325
e-mail: [email protected]
Coördinator Boxmeer-Cuijk: Jo Oppers 06-27301326
Landelijke finale spelregels COVS-teams 31 mei 2014 Boxmeer-Cuijk e.o.
L
C
S
leesvragen mond beeld
quiz
ronde ronde
sub
1e
2e
totaal
Team 1
schr
sub
totaal
totaal plaats
sub
totaal
West 1
Schagen-Den Helder e.o.
Coach: Kelly Mol
Zuid 2
S.V.O. Venlo
Coach: Piet Philipsen
Zuid 1
De Langstraat
Coach: Willie Timmers
S.A.O. Apeldoorn
Coach: Andre Kleverwal
Boxmeer - Cuijk e.o.
Coach: Jos van Boekel
West 1
S.C.U. Utrecht
Coach: Martin de Knegt
Noord
Groningen e.o.
Coach: Evert Yspeert
West 2
R.S.V.
Coach: Colin Prooi
Jörn te Kloeze
Theo de Graaf
Dick Dam
Team 2
Geert Cox
Yvo Bloemen
Rudy Klaassen
Team 3
Jan Ulijn
Sjaak van Esch
Roel van der Werff
Team 4
Oost
Frank-Willem Kouwer
Rein van Werven
Roy Donk
Team 5
Zuid 2
Arjan van der Zanden
Ruud van de Rijt
Martijn Laurant
Team 6
Rob Dumont
Jacco Baas
Marco Ritmeester
Team 7
Sam Dröge
Victor Ris
Marije Deuring
Team 8
Franklin Berg
Henk Boersma
Abdel Afalah
Landelijke Commissie Spelregels
REGLEMENT VOOR DE LANDELIJKE SPELREGELWEDSTRIJDEN VOOR COVS-TEAMS
(Versie d.d. 1 mei 2012)
1.
Algemeen
1.1. COVS Nederland organiseert elk jaar spelregelwedstrijden op het gebied van spelregels van het veldvoetbal
voor teams van de aangesloten lidverenigingen.
1.2. In de districten worden eventueel voorronden en een districtsfinale gehouden om een vertegenwoordigend
team af te vaardigen naar de landelijke finale.
1.3. De voorronden en districtsfinales worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van
het desbetreffende district.
1.4 De landelijke finale wordt georganiseerd door het COVS Nederland, die de uitvoering in handen heeft
gesteld van de Landelijke Commissie Spelregels (LCS).
1.5. De kosten die een lidvereniging maakt voor deelname aan de wedstrijden zijn voor rekening van de
vereniging.
1.6. COVS Nederland stelt voor deze wedstrijden een wisselbeker beschikbaar. De winnaar van de landelijke
finale houdt deze beker één jaar in haar bezit. De wisselbeker mag worden behouden indien de
desbetreffende lidvereniging de beker drie keer achtereen of vijf keer in totaal in haar bezit krijgt.
2.
Toewijzing
2.1. De landelijke finale wordt in een cyclus van zes jaar beurtelings door een lidvereniging van één van de zes
districten, overeenkomstig een door de JAV van 1987 vastgesteld rooster, georganiseerd.
2.2. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland wijst de organisatie op voordracht van COVS
Nederland en het desbetreffende District toe aan een lidvereniging of lidverenigingen en stelt, na een voorstel
van COVS Nederland, in casu de LCS, de data vast waarop de finale en de districtsfinales gehouden worden.
2.3. De Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering in het district wijst de lidverenigingen aan, die de voorronden
en de districtsfinale organiseren en stellen de data vast waarop de eventuele voorronden gehouden worden.
3.
Deelname
3.1. Aan de voorronden en districtsfinales mogen alleen teams deelnemen bestaande uit COVS-leden.
3.2. De teams moeten door een lidvereniging aangemeld worden en de deelnemers moeten lid zijn van die
lidvereniging.
3.3. Een team bestaat uit drie deelnemers, één reserve en een coach, die allemaal lid van dezelfde vereniging
moeten zijn.
3.4. De LCS ziet er op toe dat bij de landelijke finale aan dit Reglement wordt voldaan.
3.5. COVS Nederland heeft de bevoegdheid van het gestelde in paragraaf 3.3. af te wijken.
3.6. Aan de landelijke finale nemen de teams deel die de finale in hun district gewonnen hebben. Als dat team
niet wil of kan deelnemen, wordt het team dat de tweede plaats behaalde in de districtsfinale ingeschreven en
zo vervolgens verder.
3.7. De winnaar van de landelijke spelregelwedstrijd van het voorgaande jaar mag eveneens aan de landelijke
finale deelnemen.
3.8. Het team van de lidvereniging dat de landelijke finale organiseert mag, mits het aan een districtswedstrijd
heeft deelgenomen, aan de landelijke finale deelnemen.
3.9. COVS Nederland kan lidverenigingen die samen een landelijke finale organiseren toestemming geven een
team bestaande uit leden van de organiserende lidverenigingen aan de finale te laten deelnemen, mits de
teams van elke lidvereniging aan een districtswedstrijd hebben deelgenomen.
3.10. Als het team van de lidvereniging, die de landelijke finale organiseert winnaar is van de districtsfinale, kan er
een vervangend team van een andere lidvereniging aan de landelijke finale deelnemen. Het als tweede
geëindigde team zal in dat geval als het vervangende team optreden. Mocht het als tweede geëindigde team
verhinderd zijn, dan zal het als derde geëindigde team deelnemen. Enzovoorts.
3.11. Als het team, dat in het voorgaand jaar landskampioen werd, winnaar van de districtsfinale van het
desbetreffende district is, wordt het hoogst geëindigde team van een andere lidvereniging van dat district
deelnemer aan de landelijke finale.
3.12. Er kunnen derhalve in totaal maximaal acht lidverenigingen aan de landelijke finale deelnemen.
3.13. Het districtbestuur meldt de winnaar van de districtsfinale (of de andere deelnemer) binnen één week na de
districtsfinale aan bij de LCS. Daarbij moet de volgorde waarin de deelnemers bij de finale zullen
uitkomen worden opgegeven.
3.14. De volgorde van deelname van de teams aan de landelijke finale wordt door de LCS in samenwerking met de
organisatie door loting vastgesteld.
4.
Juryleden
4.1. De jury bestaat uit een voorzitter en vier juryleden welke voor de districtsfinales door het desbetreffende
district worden aangewezen.
4.2. Tijdens de landelijke finale treedt een lid van de LCS op als juryvoorzitter. De overige 4 juryleden bij de
landelijke finale worden door de LCS geleverd. (eventueel aangevuld op verzoek van de LCS door het
organiserende district)
4.3. De LCS draagt zorg voor de administratie van de landelijke finale.
4.4. Het organiserende district c.q. de organiserende vereniging draagt zorg voor de aanstelling van een
vragensteller en een tijdwaarnemer.
5.
De vragenpakketten
5.1. De LCS verzorgt het vragenpakket voor de landelijke finale.
5.2. De LCS stelt voor de districtsfinale een vragenpakket ter beschikking gebaseerd op deelname van zes teams.
Als er in een district meer dan zes teams aan de districtsfinale deelnemen zorgt het bestuur van dat district
zelf voor de eventueel benodigde extra vragen. De LCS stelt geen beeldvragen voor districtswedstrijden ter
beschikking.
5.3. Alle vragen worden samengesteld op basis van de laatste uitgave van SPELREGELS VELDVOETBAL en
de spelregelwijzigingen die later gepubliceerd zijn. Zie daartoe ook de internetsites van de KNVB en COVSNederland.
5.4. Bij de landelijke finale krijgt elke deelnemer 10 schriftelijke vragen, 1 vragenronde met open vragen,
2 vragenronden met meerkeuzevragen, 1 ronde met beeldvragen en 5 quizvragen.
5.5. Om een winnaar te verkrijgen indien meerdere deelnemers en/of teams met een gelijk aantal punten eindigen,
worden barragevragen gesteld.
5.6. De schriftelijke vragen zijn met een multiple-choise antwoord en/of multiple-choise invulantwoord en zijn
voor alle deelnemers gelijk.
Voor het beantwoorden van deze vragen krijgen de deelnemers totaal 15 minuten.
5.7. Een vragenronde met meerkeuzevragen.
Elke deelnemer mag een vraagnummer kiezen, dat maar één keer gebruikt kan worden. De vragen worden
door alle deelnemers gelijktijdig beantwoord. De vragenronden bij de Landelijke finale bestaan uit:
(1) Digitaal geprojecteerde meerkeuzevragen.
De vraag wordt door alle deelnemers gelijktijdig van een scherm gelezen. Afhankelijk van de lengte
van de vraag (het aantal woorden) wordt leestijd gegeven. Zodra de meelopende leestijd verstreken is,
verschijnt het antwoord met vier keuzemogelijkheden. Ook hiervoor wordt, afhankelijk van de lengte
van de antwoordmogelijkheden, leestijd gegeven. Zodra de leestijd verstreken is geven alle deelnemers
gelijktijdig op een teken van de juryvoorzitter het antwoord d.m.v. het opsteken van een bordje met de
corresponderende letter van het antwoord. Indien een antwoordbordje naar het oordeel van de jury niet
tijdig omhoog gestoken wordt, wordt het betreffende antwoord als niet gegeven beschouwd.
(2) Digitaal geprojecteerde meerkeuzevragen. Als onder (1), maar de vraag wordt tevens 1x vanaf het
scherm voorgelezen; de antwoorden worden niet voorgelezen.
Tijdens de Landelijke finale Spelregels voor COVS-teams worden 2 ronden van elk 5 digitaal
geprojecteerde meerkeuzevragen gespeeld.
5.8. Open vragen. De vraag en de antwoorden worden niet geprojecteerd. Elke deelnemer kiest een vraag. De
vraag wordt 2x voorgelezen. Hierna krijgt de betreffende deelnemer maximaal 15 seconden bedenktijd.
Vervolgens geeft hij het antwoord. Hiervoor heeft hij één minuut de tijd. Daarna is de volgende deelnemer
aan de beurt, enz., enz.
5.9. Beeldvragen.
(1) Een beeldvraag kan bestaan uit een DVD-, video-, of filmfragment, of uit een stilstaand beeld, of uit
een tekening of cartoon. Het fragment of beeld wordt eerst getoond. Vervolgens wordt er een vraag
gesteld welke betrekking heeft op het getoonde fragment of beeld. Vervolgens geven alle deelnemers
gelijktijdig op een teken van de juryvoorzitter het antwoord d.m.v. het opsteken van een bordje met het
corresponderende cijfer van het antwoord.
(2) Beeldvragen. Als onder (4) met dien verstande dat eerst de vraag wordt gesteld en vervolgens het
fragment of beeld wordt getoond.
Tijdens de Landelijke finale Spelregels voor COVS-teams wordt 1 ronde van 6 beeldvragen gespeeld.
Tijdens een Districtswedstrijd Spelregels voor COVS-teams wordt kan, met eigen middelen, een
beeldvragenronde gespeeld worden. De beelden, de bijbehorende reader en antwoordmogelijkheden
worden echter niet door de LCS aangeleverd, maar kunnen uit de door de LCS beschikbaar gestelde
DVD, reader en antwoordmogelijkheden geselecteerd worden. De keuze van het aantal
antwoordmogelijkheden is vrij.
Indien er geen beeldvragenronde gespeeld wordt, wordt een extra ronde met 5 digitaal geprojecteerde
meerkeuzevragen gespeeld.
5.10. Quizvragen.
De quizvragen zijn multiple-choise vragen, waarbij een keuze gemaakt wordt uit tien antwoorden. Per ronde
beantwoorden de deelnemers telkens dezelfde vraag. De vragen worden twee maal gesteld. Als antwoord
moeten de deelnemers op een teken van de juryvoorzitter gelijktijdig een bordje met het nummer van het
antwoord opsteken.
5.11. Barragevragen
Barragevragen zijn open vragen. Zie onder punt 8.
5.12. De volgorde van de schriftelijke ronde, vragenronden met diverse soorten vragen en quizronde wordt door de
LCS in nauwe samenspraak met de organiserende vereniging vastgesteld.
5.13. De antwoorden op de vragen zijn bindend, tenzij de jury voor of tijdens de wedstrijd anders beslist.
6.
Waardering
6.1. De multiple-choise antwoorden bij schriftelijke vragen zijn goed of fout. Er zijn geen meerdere antwoorden
mogelijk. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 3 punten.
De multiple-choise invulantwoorden antwoorden bij schriftelijke vragen zijn goed of (gedeeltelijk) fout. Er
zijn geen meerdere (deel)antwoorden mogelijk. Een goed deelantwoord wordt gewaardeerd met
respectievelijk 1, 2, 1 punt(en).
6.2. Een antwoord op de meerkeuzevragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 4 punten.
Aangezien elke deelnemer 5 vragen per ronde krijgt, kan hij of zij maximaal 20 punten per ronde behalen.
6.3. Een antwoord op de beeldvragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 4 punten.
Aangezien elke deelnemer 6 vragen krijgt, kan hij of zij maximaal 24 punten behalen.
6.4 Een antwoord op de open vragen wordt door de jury gewaardeerd met maximaal 8 punten per jurylid, met
dien verstande dat de hoogste en de laagste waardering vervallen. Men kan derhalve maximaal 16 punten
voor een open vraag behalen. Indien na 15 seconden bedenktijd niet met het antwoord wordt begonnen, vindt
er geen waardering plaats.
6.5 Een antwoord bij de quizvragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 5 punten.
Aangezien elke deelnemer 5 quizvragen krijgt kan hij of zij maximaal 25 punten behalen.
6.6. De score van een team wordt verkregen door de totalen van de drie deelnemers bij elkaar op te tellen.
7.
Formulieren
7.1. Alle CD-ROMS, (film)beelden en documenten die bij de landelijke finale gebruikt worden, worden, tenzij
anders vermeld, door de LCS verzorgd.
7.2. Alle documenten en CD-ROMS met vragensets en (film)beelden blijven eigendom van de LCS en worden na
afloop van de landelijke finale door leden van de LCS ingenomen.
7.3. De CD-ROMS en vragensets bij de districtsfinale worden in principe ingenomen, maar de LCS kan beslissen
dat de districten ze mogen behouden.
8.
Bepalen van de eindstand
8.1. Het team dat over de hele wedstrijd de meeste punten behaalt is winnaar. Dit team ontvangt bij de landelijke
finale de wisselbeker van COVS Nederland.
8.2. Als twee of meer teams met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen, wordt een barrage
gehouden tussen één deelnemer van elk van die teams. Die deelnemer wordt door de coach aangewezen.
Deelnemers aan de barrage krijgen dezelfde open vraag te beantwoorden. Er vindt gesloten jurering plaats.
Het team, waarvan de deelnemer de hoogste score behaalt, is winnaar. Als er na een barrage geen winnaar is,
krijgen twee andere deelnemers van de teams, die dan nog gelijk staan, een soortgelijke vraag. Dit gaat door
tot er een winnaar is verkregen.
8.3. De individuele deelnemer die over de hele wedstrijd de meeste punten behaalt is winnaar en mag zich
spelregelkampioen van het desbetreffende district of van COVS Nederland noemen.
8.4. Als twee of meer deelnemers samen op de eerste plaats eindigen wordt een barrage gehouden.
Zij krijgen elk dezelfde open vraag. Als er na de barrage geen winnaar is, krijgen dezelfde deelnemers weer
een soortgelijke barragevraag. Dit gaat door tot er een winnaar is verkregen. Er vindt gesloten jurering plaats.
9.
Protesten
Beslissingen en waarderingen van de jury zijn bindend; er kan niet tegen geprotesteerd worden.
10.
Geschillen
Over geschillen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de LCS, onder wiens
verantwoordelijkheid de wedstrijd namens COVS Nederland georganiseerd wordt.
31 mei 2014 NK spelregels Scheidsrechtersvereniging Boxmeer – Cuijk e.o. ALLE VOETBALVERENIGINGEN IN ONS “WERKGEBIED” EN HUN CLUBKLEUREN