Nieuwsbrief juli 2014, Algemeen nieuws

Nieuwsbrief juli 2014,
Vanuit de directie:
De laatste schoolmaand van 2013 en 2014 is aangebroken. Groep 8 is druk aan het oefenen aan de
musical en begint hier ook langzaam maar zeker wat gespannen voor te geraken. Langzaam maar
zeker begint de zomervakantie eraan te komen. Een moment van rust. Afgelopen zondag kon ik niet
fysiek in de kerk zijn, maar door middel van het internet kon ik de dienst wel volgen. De voorganger ds
Barmentlo, geen onbekende voor een aantal van u, had het in zijn preek over de gevulde stilte,
gevolgd door de vraag: Wat doe ik hier? Die laatste vraag, stel ik me wel eens, maar dan meer uit
onvrede. Dat was nu niet het uitgangspunt van deze vraag. Het ging meer om de oprechte bezorgde
vraag van God aan ons. Wat doe je hier, wat brengt je hier op deze plek? Waarom maak je bepaalde
keuzes? We hebben steeds meer moeite om in ons drukke bestaan, stil te staan en bijvoorbeeld om te
gaan met die stilte. De dominee stelde de vraag: ‘kunnen we nog rust nemen, echt in stilte even
nadenken’. Dat moeten we wellicht weer leren, leren omgaan met de gevulde stilte. Waarin ik de hoop
uitspreek dat een ieder als vulling van die stilte de liefde van God mag ervaren. Tot slot gaf ds
Barmentlo als tip mee, neem elke dag 5 minuten om de dag in stilte te starten of juist te eindigen,
zodat we weer leren om er mee om te gaan. Een oefening, die ik zelf ter harte ga nemen.
Dit is niet de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de laatste schoolweek ontvangt u een verkorte
nieuwsbrief met daarin, belangrijke data voor 2014-2015, gym en zwemrooster en andere
mededelingen voor 2014-2015.
Algemeen nieuws
Leeswijzer:
De volgende zaken verdienen extra (lees) aandacht:
 10 minutengesprek
 Verschillende activiteiten in de groepen.
 Nieuw doorlopend machtigingsformulier voor ouderbijdrage en
een aparte voor de overblijfbijdrage
tienminutengesprek
Groepsnieuws
Automatische incasso
Veel leesplezier toegewenst.
Gebedsgroep
Op dinsdag 8 juli is er vanaf 8:30 uur een gebedsgroep bij ons op school. Als u mee wilt bidden voor
school, bent u uiteraard van harte welkom.
Inloopspreekuur directie
Inloopspreekuur:
Op de volgende ochtenden wordt het inloopspreekuur van half negen tot half tien gehouden.
Woensdag
: 3 juli Donderdag
: 10 juli
Maandag
: 7 juli
U kunt dan met uw vragen bij Martijn Beekhof binnen lopen. Mocht u dan niet in de gelegenheid zijn,
dan kunt u ook telefonisch of via de mail een afspraak maken. Het mailadres is [email protected]
Formatie 2014 – 2015.
Maandag 30 juni is de formatie meegegaan. Er is een inloopmoment geweest op dinsdag 1 juli.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Martijn Beekhof. Dat kan via de mail of tijdens een
inloopmoment
Lied van de maand
In de maanden juli en augustus leren de kinderen geen lied van de maand.
Lezen in de zomervakantie
Uw kind heeft dit schooljaar weer veel energie gestoken in het ontwikkelen van zijn
leesvaardigheid. Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie ervoor kan zorgen dat de
leesprestaties van uw kind terugzakken. Het leesniveau van uw kind kan zelfs 1 of 2 AVI niveaus
achteruit gaan! Dit noemen we zomerverval. Zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als
kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig blijven lezen is er geen sprake van terugval.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief daarom de brief "Zomerlezen voor ouder en kind" met tips om de
zomerdip te voorkomen en samen met uw kind lekker te blijven lezen.
Nieuwe leerlingen
Er komen in juli geen nieuwe kinderen bij ons op school. Na de zomervakantie hopen we er weer een
aantal te verwelkomen.
Automatische Incasso
De afgegeven machtigingen uit het verleden zijn per heden niet meer geldig, deze
machtigingsformulieren zullen we vernietigingen. Om deze reden verzoeken wij u vriendelijk bijgaand
machtigingsformulier opnieuw in te vullen, te voorzien van de naam of namen van uw kinderen welke
op dit moment op onze school zitten en te ondertekenen, zodat wij de ouderbijdrage € 40 en
NIEUW !!! ook de overblijfbijdrage € 20 kunt u vanaf heden betalen middels de automatische incasso.
Op deze manier betaald u alles op 1 oktober en u heeft er geen omkijken meer aan. Op het moment
dat uw kind(eren) van school gaan stopt de machtiging.
Wilt u zo vriendelijk zijn bijgevoegde formulieren per omgaande in te vullen, te voorzien van de naam
of namen van uw kinderen en te ondertekenen zodat wij zoals gebruikelijk is de bedragen op 1
oktober van uw rekening kunnen incasseren. Het is belangrijk dat u twee aparte machtigingen afgeeft
omdat deze bedragen los van elkaar moeten blijven bestaan. Als u er voor kiest geen machtiging af te
geven, omdat u bv bovengenoemde bedragen door stichting Leergeld laat overmaken horen wij dat
uiteraard graag.
Wij hopen dat u bijgeleverde machtingsformulieren z.s.m. wilt inleveren bij ons op school. U ontvangt
via de mail een bevestiging dat uw machtigingen in goede orde zijn ontvangen.
Oud papier
Op woensdag 16 juli 2014 zal het oud papier weer worden opgehaald, De heren Buitendijk en Kool
verlenen hun medewerking deze avond. Oud papier kan uitsluitend 16 juli a.s. ingeleverd worden op
ons schoolplein in de blauwe container op woensdag
We zijn heel blij dat er een aantal vaders en een moeder zich hebben aangemeld om het oud-papier
team te versterken. Op deze manier kunnen we een goede indeling maken van ophalers. Onze dank
hiervoor. In de schoollvakantie op woensdag 20 augustus zal er ook oud papier worden opgehaald
door dhr. Van Oijen en dhr. Jongeneel.
Schoolreis:
We kijken terug op een hele leuke schoolreis in Duinrell. Het was niet druk en erg gezellig in het park.
Wij bedanken alle ouders die mee zijn geweest om een groepje te begeleiden.
Schoonmaakavond:
Op woensdag 2 juli zal weer de jaarlijkse schoonmaakavond worden gehouden. In de loop van het
jaar zijn de materialen op school weer goed gebruikt en deze kunnen wel een sopje gebruiken. We
willen u als ouders uitnodigen om ons als team deze avond te helpen onze klassen en de materialen
weer schoon te maken. Buiten dat het nuttig is, zijn deze avonden ook zeker zeer gezellig. Voor
koffie/thee/fris met wat lekkers wordt gezorgd. Mogen we op u rekenen?
Tien minutengesprek:
Maandag 7 juli is er gelegenheid om een 10 minutengesprek te voeren. U heeft hier een brief over
ontvangen en donderdag 3 juli ontvangt u al dan niet een uitnodiging. In het verleden hadden we in
die week ook een kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht. Dat moment is verplaatst naar
september. In de derde week van september is er het zogenaamde omgekeerde tienminutengesprek.
Hierin kunt u vertellen over uw kind en tevens kennismaken met de(één van de) leerkracht(en)
Voedselbank
U kunt uw producten voor de voedselbank inleveren voor 9 juli bij ons op school. De kinderen krijgen
deze week uitleg over de voedselbank. Wilt u zo vriendelijk zijn om in uw kasten te kijken of u
misschien iets kunt missen.
Schoolbeleid.
In het afgelopen schooljaar zijn er een aantal projecten gestart en ondertussen ook afgerond. Één
daarvan is de project groep Engels. Deze projectgroep had als doelstelling, onderzoek waar de
verbetering mogelijk is m.b.t. de aansluiting op het voortgezet onderwijs en maak een aanvulling op
het huidige aanbod Engels .De project heeft geconcludeerd dat we meer verschil is in aanbod met
name in groep 8. Daar worden de verschillen groter. Hier zal voor een aantal kinderen ook
grammatica worden aangeboden op een aantal werkwoorden. Daarnaast is er voor elke groep ( vanaf
groep 5) extra aanbod (digitaal) terug te vinden. Dit is passend bij de methode en zal worden gebruikt
tijdens deze lessen.
Een ander project was de invoering van Scol. Dit is een volgsysteem voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Dit systeem hebben dit schooljaar in gebruik genomen. Over de invoering,
de uitvoering en de verwerking van de gegevens zijn afspraken gemaakt. In de 10 minutengesprekken
kan dit worden meegenomen in het gesprek.
Een aantal andere projecten lopen nog door en zullen in de loop van het aankomend schooljaar
worden afgerond. Mocht u de voortgang willen volgen, dan kan dat via www.transparantbeleid.nl
Zomervakantie:
Vrijdag 18 juli zijn alle kinderen vrij. De zomervakantie start op donderdag 17 juli om half 3.
Reminder
Ouderbijdrage
Nog een paar weken te gaan en dan is het alweer zomervakantie, mocht u de ouderbijdrage en of
overblijfbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald hebben, verzoeken wij u vriendelijk de vrijwillige
ouderbijdrage van € 40,- per kind voor het schooljaar 2013-2014 over te maken op rekeningnummer
708.457 t.n.v. PCBS De Boeg, o.v.v. naam van uw kind(eren en groep(en). Het bedrag van € 40, - is
het minimale bedrag, waarmee wij alle uitjes en extra`s kunnen betalen. Mocht u meer kunnen
overmaken dan € 40, - dan mag dat uiteraard. Met uw extra gift worden andere zaken bekostigd zoals
bijv. extra leesboeken. Indien u een machtiging heeft afgegeven is deze vanaf heden niet meer
geldig! Wij incasseren in de maand oktober automatisch de ouderbijdrage, aan de hand van uw
nieuwe doorlopende machtiging! Van deze bijdrage betalen wij jaarlijks o.a. diverse feesten
waaronder, Sinterklaas, Kerst, Pasen en dergelijke, zonder uw bijdrage kunnen wij deze niet blijven
verzorgen. Mocht u deze ouderbijdrage niet kunnen betalen om welke reden dan ook willen wij u
wijzen op de stichting Leergeld. www.leergelddrechtsteden.nl, om na te gaan of u hiervoor in
aanmerking komt adviseren wij u te kijken op genoemde website. Zij kunnen voor u dit bedrag aan ons
betalen, u dient wel zelf de factuur of kopie nieuwsbrief door te sturen.
Overblijfbijdrage
Vanaf vorig schooljaar werken wij met een continuerooster om deze reden verzoeken wij u vriendelijk
de overblijfvergoeding van € 20,-- per leerling eveneens over te maken naar rekeningnummer 708.457
t.n.v. PCBS De Boeg o.v.v. naam van uw kind(eren) en de groep.
Groepsnieuws
Op de website ( www.boeg-alblasserdam.nl) is het meeste nieuws uit de groepen terug te vinden. U
vindt daar ook het onderwijsaanbod van de groep voor de aankomende periode. Een aantal
nieuwsitems zijn hieronder terug te vinden.
Groep 3 t/m 7
Musical
Dinsdag 15 juli zullen de leerlingen in de ochtend naar Landvast toegaan om te kijken naar de musical
van groep 8. We hopen op een fijne ochtend met elkaar.
Groep 6,7 en 8
Gym
Dinsdag 15 juli is er geen gym voor deze groepen. Dit in verband met de musical van groep 8.
Groep 7 en 8
Zwemmen
Dinsdag 8 juli zullen de groepen 7 en 8 gaan zwemmen in plaats van gymmen. Vergeet dus niet je
zwemspullen mee te nemen!
Groep 8:
Excursie Blijdorp
Op donderdag 3 juli zullen de kinderen van groep 8 een bezoek brengen aan Diergaarde Blijdorp. U
heeft hier al informatie over ontvangen. Wij hopen op een gezellige dag met elkaar.
Excursie IHC
Op vrijdag 4 juli zullen de kinderen van groep 8 een bezoek brengen aan IHC Kinderdijk. De kinderen
moeten deze dag met de fiets naar school toekomen.
Belangrijke data juli
14 juli: gala-avond groep 8: u heeft inmiddels een brief hierover ontvangen.
15 juli: musical-avond: u heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen.
16 juli: laatste schooldag groep 8
Zomerlezen voor ouder en kind
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt.
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek
is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in
leesontwikkeling hebben.
Hoe voorkomt u die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met uw kind regelmatig te lezen.
Liefst iedere dag een minuut of tien. Als u met uw kind spelenderwijs leest, heeft uw kind er ook het
meeste plezier van. Met deze tips om samen te lezen en spelenderwijs te lezen, is het lezen
gemakkelijk vol te houden.
Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je
gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie
naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het
maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest.
Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en wellicht
zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet. Wil je meer weten over de
leesontwikkeling van jouw kind op de basisschool? Ga naar zwijsenouders.nl.
Tips om spelenderwijs te lezen
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon spelenderwijs
doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus
lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten
lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke spellen mee.
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de
zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), galgje en
woordkwartet zijn ideaal om de zomerdip op te vangen.
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!
Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Do’s
bij samen lezen
• Laat je kind het boek kiezen.
• Bekijk samen het omslag van het boek.
Waar zal het boek over gaan? Is het
spannend? Of juist grappig? Kortom:
fantaseer er samen maar op los.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef je kind de kans om een fout zelf te
herstellen.
• Praat samen over wat je gelezen hebt.
• Vul de lijst Dit heb ik in de zomervakantie
gelezen! in.
• Geef je kind complimentjes.
• Geef je kind nog meer complimentjes!
Don’ts
bij het samen lezen
• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je
kind! Niets is zo demotiverend om telkens
te merken dat het lezen niet lukt.
• Verbeter je kind niet te snel als het een
fout maakt.
• Maak het lezen niet te schools.
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als
het lezen niet zo goed gaat.
Tip 4: Naar het museum
Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden waar je zelfs nog nooit aan
gedacht had. Op vakantie bij de zuiderburen? Neem eens een kijkje in het Kindermuseum in Brussel.
En even buiten Londen vind je het Roald Dahl museum.
Tip 5: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk én zinvol om
te lezen.
Tip 6: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar ook de iPad is
tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar!
Dit heb ik in de zomervakantie gelezen!
Schrijf hier alles op wat je per dag leest. Probeer elke dag iets te lezen.Lezen in de tv-gids
en een stripverhaal telt ook Wat vond je ervan? Zet er bijvoorbeeld een smiley bij