historisch feitenonderzoek

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Aan de leden van de gemeenteraad van Lansingerland
Verzenddatum
11 april 2014
Ons kenmerk U14.04797
Uw brief van
Onderwerp
rapportage historisch feitenonderzoek
Geachte raadsleden,
Eerder informeerden wij de raad over de door ons college verstrekte opdracht voor het uitvoeren van
een historisch feitenonderzoek naar de Vinex-taakstelling en - uitvoering in Bergschenhoek en Berkel en
Rodenrijs in de periode 1990-2010_Aanleiding voor het onderzoek was de financiële situatie waarin de
gemeente Lansingerland terecht is gekomen.
Inmiddels is het onderzoek afgerond. Bijgevoegd treft u het onderzoeksrapport aan.
Enkele kernelementen uit de rapportage die ingebracht kunnen worden in ons overleg met andere
overheden in het kader van het opstellen van het financieel herstelplan van onze gemeente, worden
onderstaand uitgelicht. Het betreffen kernelementen die in samenhang bezien dienen te worden.
1.
De Vinex-opgave voor de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs is een direct gevolg
geweest van het rijksbeleid ten aanzien van de verstedelijking van Nederland in de periode 19952005. Het rijksbeleid was dwingend; Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs werden aangewezen als
bouwgemeenten in het kader van de vìnex.
2.
Het niet doorgaan van de vorming van de Stadsprovincie Rotterdam, leidde ertoe dat de Stadsregio
Rotterdam, door het ontbreken van bevoegdheden e~ instrumenten om via een regionaal
ontwikkelingsbedrijf de Vinex-opgave ter hand te nemen, via lumpsumafspraken de regie en
verantwoordelijkheid in 1998 volledig aan de regiogemeenten heeft overgedragen. De stadsregio
behield enkel de controle op de gemaakte afspraken. Het is de vraag of overdracht van een zo
complexe en grootschalige opgave via lumpsumafspraken aan twee kleine gemeenten had mogen
worden toevertrouwd.
3.
De stadsregio Rotterdam heeft vanuit haar bewakende rol voor wat betreft de afgesproken
productie, tot 2010/2011 strak vastgehouden aan de langjarige prognoses voor de regionale
woningbouwproductie.
De al vrij kort na de fusie van de gemeente Lansingerland in 2007 door het
pagina 1/2
Ons kenmerk U14.04797
gemeentebestuur gevoerde overleggen, geïnitieerde onderzoeken en de voelbare effecten van de
crisis op de woningmarkt, leidden niet tot regionale bijstelling.
4.
De besluitvorming over de tracékeuze van de HSLen N470 heeft de planvorming en -uitvoering van
de Vinex opgave in de voormalige gemeente Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs vertraagd.
Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland
drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris
Coos Rijsdijk
Burgemeester
Bijlage: Rapport Historisch feitenonderzoek naar de Vinex-taakstelling en -uitvoering in Bergschenhoek
en Berkel en Rodenrijs in de periode 1990-2010 (114.13142)
pagina 2/2
Historisch feitenonderzoek naar de Vinex-taakstelling en -uitvoering in
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, 1990 - 2010
April 2014
1
10 april 2014
Opdrachtgever:
College van B&W van de gemeente Lansingerland
Uitvoering:
dhr. S. Fleischeuer (Plan F)
dhr. A van der Ham, dhr. M. van ’t Hoff (Stipo, team voor stedelijke ontwikkeling)
2
INHOUDSOPGAVE
bladzijde
1.
Verantwoording
5
2.
Inleiding
7
3.
Samenvatting
8
4.
Conclusies
23
5.
Tijdlijn Berkel en Rodenrijs
27
- Voorafgaand aan de Vinex
- Van Vinex tot en met Vinac
- Ruimtelijke planvorming
- Gemeentelijke organisatie en beleid
- Voortgang projecten
6.
Tijdlijn Bergschenhoek
55
- Voorafgaand aan de Vinex
- Van Vinex tot en met Vinac
- HSL
- Ruimtelijke planvorming
- Gemeentelijke organisatie en beleid
- Voortgang projecten
7.
Bleiswijk
101
- Van Vinex tot en met Vinac
Bijlagen
103
- Overzicht gebruikte termen
- Overzicht opgeleverde woningaantallen (CBS)
- Kaartbeelden
- Overzicht gebruikte documenten tijdlijn
3
4
1.
VERANTWOORDING
De financiële situatie waarin de gemeente Lansingerland momenteel verkeert is voor het College van
B&W van de gemeente aanleiding geweest een extern bureau een historisch feitenonderzoek te laten
uitvoeren naar de besluitvorming in de jaren negentig van de vorige eeuw rond de Vinex-taakstelling in de
voormalige gemeenten Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek en naar de wijze waarop daar in de
genoemde gemeenten uitvoering aan is gegeven. Het College besloot mede op basis van raadsvragen en
een raadsdiscussie in het kader van de Programmabegroting 2014 tot het onderzoek.
Het College besloot op 3 december 2013 het feitenonderzoek te gunnen aan de heer drs. S. Fleischeuer
van bureau Plan F. Hij voerde het onderzoek uit met de heren A. van der Ham en ir. drs. M. van ’t Hoff,
beiden van bureau Stipo. De Raad is over de uitvoering van het onderzoek per brief door B&W
geïnformeerd op 6 december 2013.
B&W gaven in hun Raadsbrief enkele redenen om een volledig feitenonderzoek te laten uitvoeren door
een externe partij: onafhankelijkheid, tijd/capaciteit en het belang van een eenduidige informatiepositie
voor alle gemeentelijk betrokkenen, mede met het oog op personele wisselingen na de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
Het College voegde daar de volgende zin aan toe: “Met een historisch onderzoek krijgen we inzicht in de
feiten die geleid hebben tot de huidige financiële situatie. Het feitenonderzoek leidt niet tot het aanwijzen
van een schuldige en bevat ook geen advies over de oplossingsrichtingen. Het is een opsomming van
feiten, zonder interpretatie of waardeoordeel, die geleid hebben tot de huidige situatie. Het is wel mogelijk
dat het onderzoek aanknopingspunten inzichtelijk maakt voor vervolgoverleg met andere overheden.”
Wij hechten er aan bovenstaande zin hier aan te halen. Vanzelfsprekend heeft het onderzoek volledig
onafhankelijk plaatsgevonden en worden de verzamelde feiten in deze rapportage zonder interpretatie of
waardeoordeel gepresenteerd. Het onderzoek leidt o.i. tot nader inzicht in de feiten die in historisch
perspectief (mede) aanleiding zijn geweest voor de huidige financiële situatie. Historisch onderzoek naar
besluitvorming en feitelijk handelen over een zo lange periode kent echter beperkingen. Niet elk besluit is
terug te vinden in archieven en niet alle genomen besluiten zijn even relevant voor een duiding van de
geschiedenis. Hetzelfde geldt in sterkere mate voor feitelijke handelingen, interne notities en discussies
voorafgaand aan of volgend op besluitvorming. Er zal in dat kader veel zijn gezegd en geschreven maar
het besluit telt uiteindelijk. Historisch feitenonderzoek betekent: breed zoeken en bestuderen, gericht
(door)vragen en verantwoord selecteren, in de wetenschap dat daarmee niet alle feiten in beeld worden
gebracht.
We hebben ons onderzoek zorgvuldig en uitgebreid uitgevoerd en hebben daarbij uiteindelijk zelf de
keuzes gemaakt om bepaalde documenten wel op te nemen en gebeurtenissen aan te halen en andere
niet. Gezien de beperkte tijd voor het onderzoek hebben we ook slechts een beperkt aantal projecten
nauwkeuriger kunnen bestuderen; het betreft met name die projecten die momenteel aanleiding geven
voor de financiële situatie van Lansingerland. We kunnen niet uitsluiten dat we daarmee enkele zaken
hebben gemist of onvoldoende hebben geduid; het zij zo.
Om gericht op de relevante feiten het archiefonderzoek te kunnen plegen en om de verschillende
besluiten en/of andere documenten goed te kunnen duiden hebben we vertrouwelijke gesprekken
gevoerd met een aantal betrokkenen. Die gesprekken leidden ons in enkele gevallen naar documenten
die eerder niet waren aangereikt of door ons opgemerkt. De gesprekken zijn verder door ons benut voor
5
het kunnen geven van een toelichting op documenten of besluitvormingsmomenten. Wij danken onze
gesprekspartners voor hun openhartige toelichtingen en verwijzing naar specifieke archiefstukken.
Een archiefstudie naar de Vinex-geschiedenis van twee gemeenten die inmiddels met een derde
gemeente zijn samengegaan in één nieuwe gemeente is niet eenvoudig. ‘Vinex’ vormt als zodanig niet
één onderdeel van het archief van Lansingerland; het was natuurlijk vooraf ook niet de bedoeling die
specifieke geschiedenis nog eens in beeld te brengen. We hebben langs verschillende inhoudelijke
ingangen geprobeerd dat beeld te vormen: bestuur, ruimtelijke ontwikkeling, financiën, projecten.
Daarnaast hadden we natuurlijk verschillende bronnen waaruit kon worden geput: de twee voormalige
gemeenten en de Stadsregio Rotterdam.
We zijn er van overtuigd dat we de belangrijkste documenten die onderdeel vormen van de Vinexgeschiedenis hebben kunnen vinden en opnemen maar, ondanks de bereidwillige medewerking van
medewerkers van de gemeente, konden niet alle stukken worden getraceerd. Dat heeft zeker te maken
met de beperkte tijd voor het onderzoek of het door ons stellen van de juiste vragen. Het lijkt er echter ook
op dat de archiefzorg in de voormalige gemeenten die nu Lansingerland vormen niet optimaal is geweest
en dat bij de gemeentelijke fusie het samenvoegen en eenduidig ontsluiten van de archieven niet
optimaal is afgerond. Daarom dient ook nu nog aandacht te worden gegeven aan goede archiefzorg.
Er is uiteindelijk heel veel materiaal doorgenomen en veel ‘momenten’ zijn vastgelegd. Het zijn die
momenten, feiten, die de Vinex-geschiedenis van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek hebben
bepaald. Een geschiedenis met veel gebeurtenissen en vele actoren, ieder met hun eigen rol en
verantwoordelijkheid. Terugkijkend vanuit het perspectief van het door ons uitgevoerde onderzoek is het
tegelijkertijd een geschiedenis met slechts een beperkt aantal beslissende momenten, momenten die
richting gaven aan de loop van de geschiedenis en die bepalend lijken te zijn geweest voor de huidige
situatie in Lansingerland.
April 2014,
Stef Fleischeuer, Arie van der Ham, Mattijs van ’t Hoff.
6
2.
INLEIDING
Ruim twintig jaar ‘Vinex’ heeft drie voormalige kleine tuinbouwgemeenten in de Noordrand van Rotterdam
ingrijpend veranderd. Twee van de drie werden in het kader van rijksbeleid ten aanzien van de verdere
verstedelijking in Nederland aangewezen als bouwgemeenten voor met name toekomstige
woningzoekenden uit Rotterdam. Duizenden woningen zijn vanaf 1995 toegevoegd aan de bestaande
voorraad; kleine kernen groeiden langzaam maar zeker naar elkaar toe en werden uiteindelijk, ook
bestuurlijk, aaneengesmeed.
Een beschrijving van twintig jaar geschiedenis had kunnen gaan over alle veranderingen die hebben
plaatsgevonden en die van die drie dorpen anno 2014 één middelgrote gemeente hebben gemaakt. Die
geschiedenis is hier echter niet opgetekend. Aanleiding voor dit onderzoek is de moeilijke financiële
situatie waarin de gemeente Lansingerland zich bevindt. Die situatie is het gevolg van de economische
crisis in Nederland, een crisis die onder andere heeft geleid tot stagnatie in de bouw van nieuwe
woningen. De gemeente Lansingerland is door die stagnatie bijzonder hard getroffen, aangezien de
resterende woningbouwopgave nog groot is en veel kosten voor het uitvoeren van die opgave al zijn
gemaakt. Nu de opbrengsten sterk achterblijven lopen de rentekosten van eerdere investeringen op en
moeten de geprognosticeerde uitkomsten van grondexploitaties worden bijgesteld, waardoor de
gemeentelijke reserves zijn omgeslagen in tekorten.
Om te kunnen herleiden hoe het zo heeft kunnen gebeuren is het belangrijk te weten welke afspraken zijn
gemaakt en besluiten zijn genomen in de loop der jaren en door wie. De vervolgvraag is dan hoe
vervolgens in de praktijk van de verschillende projecten is gehandeld. Deze aspecten staan centraal in
het onderzoek naar de geschiedenis, de besluitvormingsmomenten en de feitelijke uitvoering van de
Vinex-taakstelling voor Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.
Het onderzoek bestaat in hoofdzaak uit archiefstudie over de periode 1990 – 2010. De uitkomsten van die
studie zijn in deze rapportage apart voor de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs
weergegeven in ‘tijdlijnen’, een chronologische rangschikking van de belangrijkste gebeurtenissen en
documenten, die voor de overzichtelijkheid zijn onderverdeeld in enkele thema’s: Vinex/Vinac, ruimtelijke
planvorming, gemeentelijk beleid en projecten. Voor Bergschenhoek is hieraan de besluitvorming over de
HSL toegevoegd. De voormalige gemeente Bleiswijk is vrijwel buiten het onderzoek gebleven. De
gemeente had geen Vinex-taakstelling en heeft pas in het kader van Vinac afspraken gemaakt over een
beperkte woningbouwopgave, vooral bedoeld voor de woningbehoefte van Bleiswijkers.
Op basis van de thematische ordening van feiten in de beide gemeenten (hoofdstukken 5 en 6) is
vervolgens een samenvattende toelichting op de geschiedenis geschreven (hoofdstuk 3) en zijn (in
hoofdstuk 4) enkele conclusies geformuleerd. De relevante documenten zijn voor de doorzetters in kopie
in aparte ordners toegevoegd aan het eindrapport.
7
3.
SAMENVATTING VAN TWINTIG JAAR VINEX-GESCHIEDENIS
‘Vinex’ begon in november 1990 met het verschijnen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra van
het toenmalige Ministerie van VROM. In de Nota (PKB I) werden de uitgangspunten voor de verdere
verstedelijking van Nederland in de periode 1995 – 2005 door het Rijk vastgelegd en werden gebieden
aangewezen waarin in die periode grootschalige woningbouw zou moeten plaatsvinden om te voldoen
aan de berekende woningbehoefte.
Het betrof vooral woningbouw op grote nieuwe uitleglocaties in en rond de grotere steden. Voor
Rotterdam en omstreken werden rondom de bestaande stad verschillende gebieden aangewezen. De
Noordrand vormde een belangrijk onderdeel van de verstedelijkingsplannen voor de Rotterdamse regio,
niet alleen gezien de geraamde woningbehoefte voor Rotterdammers maar ook door de relatie met
andere voorziene grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied: een mogelijke verplaatsing van
het vliegveld Zestienhoven, de aanleg van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) en de Rijksweg A13/16.
Al die plannen waren opgenomen in het IPNR, het Integraal Plan Noordrand Rotterdam, dat in de jaren
tachtig in voorbereiding was, in 1987 werd gepresenteerd maar uiteindelijk nooit is vastgesteld nadat in
1995 werd besloten het vliegveld niet te verplaatsen maar als zakenvliegveld te handhaven op de
bestaande locatie. In het IPNR was een zogenoemde intermediaire groene zone met plassen tussen
Rotterdam en de gemeente Bergschenhoek opgenomen.
In Bergschenhoek en buurgemeente Berkel en Rodenrijs was al eerder, in provinciale streekplannen
(1964, 1974), ruimte voor grootschalige woningbouw voorzien. In het kader van de Vinex-opgave werden
in de Nota de deelgebieden Noordrand II (Bergschenhoek) en III (Berkel & Rodenrijs) aangewezen, met in
totaal 10.000 - 15.000 nieuw te bouwen woningen, met name voor woningzoekenden uit de Rotterdamse
regio. In totaal dienden in en rond Rotterdam in de planperiode 53.000 woningen te worden gebouwd.
Het verschijnen van de ‘Vierde Nota’ werd al snel gevolgd door een bezoek van de minister aan de regio.
Op 22 januari 1991 vond een eerste gesprek plaats met vertegenwoordigers van regiogemeenten
(waaronder Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs), het OOR en de provincie Zuid-Holland. In het
overleg verzocht de minister de regio om medewerking en kwamen zaken als woningbouwaantallen,
inrichtingsvoorstellen, infrastructuur en financiën aan de orde.
De beide gemeenten1 gingen in de beginfase verschillend met de voorgestelde opgave om: de gemeente
Bergschenhoek had eind jaren tachtig vanwege de ontwikkeling van het IPNR en de Inrichtingsstudie
Tussengebied al gekeken naar mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. De gemeente
zag kansen het voorzieningenniveau voor de inwoners van de gemeente te verhogen, toonde vanaf het
begin in 1991 een kritisch constructieve houding en werkte al snel voortvarend aan planvoorbereiding en
–ontwikkeling, overigens wel zoveel mogelijk in eigen regie. De eerste ‘Vinex-paal’ van Nederland werd
op 7 maart 1995 feestelijk geslagen in Bergschenhoek, vier maanden vóór de ondertekening van het
Vinex Uitvoeringsconvenant voor de gehele Rotterdamse regio.
De gemeente Berkel en Rodenrijs was voorzichtiger, wenste zoveel mogelijk zelf regie te houden maar
tegelijkertijd zo min mogelijk risico’s te nemen. De gemeente stelde zich aanvankelijk terughoudend op;
pas na ondertekening van het zogeheten Startconvenant (1993), genoemd Uitvoeringsconvenant (juli
1995) en het Deelconvenant Berkel en Rodenrijs (december 1995) werd de planvoorbereiding echt ter
1
Voor de gemeente Bleiswijk werd in de Vinex-periode (1995-2005) geen taakstelling ten aanzien van
nieuw te bouwen woningen vastgelegd. De gemeente besloot uiteindelijk zelf om niet met grootschalige
woningbouw bij te dragen aan de Vinex-opgave. In het kader van de regionale Vinac-afspraken (2005-2010) kreeg
de gemeente wel ruimte om enige honderden woningen voor vooral de eigen behoefte te bouwen .
8
hand genomen. Er werd niet geanticipeerd op besluitvorming en zaken verliepen volgtijdelijk, niet parallel.
De eerste VINEX-paal in Berkel en Rodenrijs werd pas rond de eeuwwisseling geslagen.
Voor de beide gemeenten speelde in de bestuurlijke afwegingen mee dat de druk op het instemmen met
het rijksbeleid en de op basis daarvan in regionaal verband te maken afspraken groot was. De gemeenten
waren in de Vinex Nota expliciet aangewezen als bouwgemeente en vreesden voor een mogelijke
rijksaanwijzing op bestemmingsplannen of zelfs grenscorrecties of annexatie. Ook de angst dat de
gemeenten niet hun kleinschalige karakter van dat moment en de daarbij behorende agrarische cultuur
zouden kunnen behouden, was van invloed op hun houding en keuzes.
In de periode tussen het verschijnen van de Vinex Nota in 1990 en het ondertekenen van het per
gemeente opgestelde Deelconvenant Uitvoering Vinex in december 1995 hebben beide gemeenten
geparticipeerd in overleggen met de minister en ambtenaren van VROM en met de provincie en de
voorloper van de Stadsregio Rotterdam, het Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten (OOR, tot 1993). In die
overleggen, deels gestructureerd in sturings- en projectgroepen, werden de discussies gevoerd en
afgerond over woningbouwaantallen, ruimtelijke inpassing, financiële consequenties en bijdragen en over
regie en risicodeling. In de periode tussen 1995 en 1998 overlegden beide gemeenten afzonderlijk met de
Stadsregio over de wijziging van de financiële afspraken en de risico’s in het kader van een lumpsum
bijdrage voor de gehele planperiode. Berkel en Rodenrijs koos ervoor deze te splitsen in twee fasen: tot
2007 deel 1, tot en met 2010 deel 2.
De samenwerking tussen beide gemeenten was overigens niet vanzelfsprekend; men hechtte ieder aan
de eigen identiteit, wilde zelf regie houden op het proces en projecten en richtte zich vooral op de eigen
opgave. De samenwerking die er was werd gericht ingezet op de ruimtelijke planvorming en op het
overleg met de hogere overheden daarover, alsmede over zaken als geld, infrastructuur en groen. Een
gezamenlijke Stuurgroep werd na de vaststelling van het Regionaal Structuurplan in 1998 ontbonden.
Het Rijk heeft met het uitbrengen van de Vierde Nota en de Vierde Nota Extra de aanzet gegeven voor de
grootschalige Vinex-gebiedsontwikkelingen; gebieden werden in kaartbeelden vastgelegd en
bouwgemeenten werden aangewezen. Het Rijk heeft in de periode daarna ook nadrukkelijk meegestuurd
op de ontwikkeling en deze ook financieel ondersteund. Er kwam per regio een bijdrage in de
grondkosten, daarnaast kwamen er voor een aantal gemeenten uitkeringen via de zogeheten
Verfijningsregeling beschikbaar, ter dekking van investeringen in extra voorzieningen.
De verdere uitwerking van de Vinex-opgave heeft met name op regionaal niveau plaatsgevonden. De
provincie was vooral betrokken bij onderzoek naar en bepaling van de woningbehoefte en participeerde
daarnaast in de ruimtelijke uitwerking in het structuurplan. De Stadsregio kreeg van het Rijk de
verantwoordelijkheid de realisatie van de regionale opgave in afspraken met de betrokken gemeenten te
borgen, zowel ten aanzien van de te realiseren aantallen als de daarvoor noodzakelijke bijdragen. Dat is
gebeurd door met iedere gemeente een Uitvoeringsconvenant op te stellen en, later, de zogenoemde
lumpsumafspraken te maken.
Er was bij alle vanuit de verschillende overheden betrokken partijen brede consensus over het feit dat het
in de eerste plaats een overheidsverantwoordelijkheid was om te voorzien in de geplande woningbouw
voor de woningzoekenden in de aangewezen regio’s. Dat uitte zich in de ruimtelijke reserveringen en
uitwerkingen maar daarnaast ook in het besef dat realisatie niet vanzelf zou verlopen en financiële
tekorten voor gemeenten zou opleveren.
9
Er werd daarbij zoals gebruikelijk in die jaren van uit gegaan dat er hoe dan ook een gemeentelijke
bemoeienis zou zijn bij de verwerving van de beschikbaar te krijgen gronden, zeker in gebieden waar
uitplaatsing of verplaatsing van tuinbouwbedrijven noodzakelijk was en bedrijventerreinen en
infrastructuur aangelegd dienden te worden. De vorm waarin die bemoeienis werd uitgewerkt is veelal
actief grondbeleid, ter voorkoming van grote vertragingen en om zeker te stellen dat de geplande
ontwikkeling ook daadwerkelijk conform de afspraken zou worden gerealiseerd.
Bij actief grondbeleid ligt het initiatief voor verwerving in principe bij de gemeente. Als de gemeente een
bepaalde bestemming wil realiseren en de daarvoor noodzakelijke gronden zijn niet (allemaal) verworven
kan de gemeente dat initiatief nemen. Dat kan door zelf de gronden te verwerven en dus direct te
investeren en risico te nemen of door daar financiële afspraken over te maken met private partijen,
projectontwikkelaars. In het laatste geval komt idealiter het risico bij de betrokken private partij te liggen
maar deze zal dat in onderhandelingen zoveel mogelijk afgedekt willen zien door een hogere financiële
bijdrage dan wel een risicogarantie van de gemeente.
Bij grootschalige gebiedsontwikkeling worden veelal gronden aangekocht door zowel de gemeente als
private partijen. Er zijn dan verschillende manieren om de ontwikkeling verder op te zetten: de gemeente
als hoofddrager van de grondexploitatie, via een joint venture, of via een concessie. In het eerste geval
worden de gronden door de gemeente overgenomen en in één grondexploitatie ondergebracht, waarna
projecten via bouwclaims of ontwikkelrechten door de private partijen worden gerealiseerd. Bij een joint
venture is er sprake van een gemeenschappelijke grondexploitatie tussen gemeente en ontwikkelaars,
waarbij winsten maar ook risico’s worden gedeeld. Bij een concessie wordt de gehele ontwikkeling en de
grondexploitatie aan een private partij uitbesteed; hierbij zijn de risico’s voor de gemeente gering maar is
er ook weinig mogelijkheid om mee te profiteren van de eventuele winsten op de ontwikkeling.
In Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs kozen de beide gemeenten er voor om zelf de regie te houden
en zelf de grondexploitatie te voeren. Daar waar gronden door private partijen waren verworven werden
deze al in een vroegtijdig stadium aan de gemeenten overgedragen in combinatie met afspraken over de
latere ontwikkeling en realisatie. Doordat grondeigendom en risico hiermee bij de gemeente kwam te
liggen, en er vaak alleen sprake was van een ontwikkelrecht voor de ontwikkelende partijen en geen
ontwikkelplicht met grondafname kon dit later leiden tot de situatie waarin Lansingerland nu verkeert. De
gemeente heeft geïnvesteerd in de gronden en het bouwrijp maken, en heeft ontwikkelrechten aan
ontwikkelaars verleend. Omdat dit recht in veel gevallen zonder einddatum is, kan de gemeente de
ontwikkelaars niet dwingen tot ontwikkeling over te gaan en eveneens niet nieuwe afspraken met andere
ontwikkelaars maken.
Bergschenhoek
In maart 1991 stemde de Gemeenteraad van Bergschenhoek in met het voorstel van B&W om, gezien het
belang dat de regering hechtte aan de uitvoering van het Vinex-beleid, de kans dat de hogere overheid
zich dwingend tot het lokaal bestuur zou wenden maar ook omdat de beoogde doelstellingen van het
beleid door de gemeente werden onderschreven, ‘de minister zicht op uitvoering te geven’, met
inachtneming van een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarde voor de gemeente die
werd vastgelegd was dat men zelfstandig en zoveel mogelijk met behoud van de eigen identiteit de
ontwikkelingen zou kunnen verwezenlijken.
10
In een formele reactie op de Nota (gebundeld in de PKB II, juni 1991) gaf de gemeente samen met
buurgemeente Berkel en Rodenrijs aan dat ze akkoord waren om ‘volgens het Parkstad model’ de
locaties Noordrand II en III (ca. 8.200 woningen) als zelfstandige eenheid te ontwikkelen. Over de
uitvoering werd nog terughoudend gedaan, o.a. zou nader onderzoek nodig zijn naar de tijdsperiode voor
realisatie van de taakstelling, de aanleg van infrastructuur en financiën.
Het kabinet presenteerde op basis van de reacties eveneens in juni 1991 de bijgestelde nota (PKB III). In
die nota zijn de ontwikkellocaties in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs ingetekend met 10.000 tot
15.000 woningen en is indicatief een bedrijvenlocatie opgenomen. Volgens het kabinet waren de beide
gemeenten bereid om mee te werken aan een studie onder leiding van de provincie naar de
mogelijkheden van de verschillende ontwikkelingsrichtingen.
Convenanten
In november 1991 werd door de Raad ingestemd met ondertekening van het Startconvenant, een
intentieverklaring om de nodige onderzoeken te doen om spoedig (binnen een jaar) te kunnen komen tot
een Uitvoeringsconvenant voor de verstedelijking van de Rotterdamse regio in de periode 1995 – 2005.
Het Uitvoeringsconvenant zou uiteindelijk pas na langdurige ruimtelijke en financiële discussies worden
ondertekend in juli 1995. In die discussies speelde nadrukkelijk mee welk besluit zou worden genomen
over Rotterdam Airport. Deze kwestie was met name van belang voor het aantal woningen dat in de
verschillende varianten zou kunnen worden gerealiseerd. De ligging van het HSL-tracé en de inpassing
ervan was een ander belangrijk discussiepunt.
In april 1994 werd in de aanloop naar het Uitvoeringsconvenant een ‘Vinex-akkoord op hoofdlijnen’
gesloten voor het Stadsgewest Rotterdam, ondertekend door het Rijk, de provincie en het OOR. In het
akkoord was het woningbouwprogramma voor de Noordrand II/III teruggebracht tot 8.000 woningen en
werden toezeggingen gedaan over een rijksbijdrage in de grondkosten en het in aanmerking komen voor
de zogeheten Verfijningsregeling. Met deze regeling werd via het Gemeentefonds een bedrag aan
aangewezen bouwgemeenten uitgekeerd voor elke aan de voorraad toegevoegde woning, om extra
voorzieningen te kunnen realiseren. B&W gingen nog diezelfde maand akkoord met het
Hoofdlijnenakkoord: de risico’s met betrekking tot grondexploitaties konden deels worden afgedekt met de
rijksbijdrage en de verfijningsuitkering zou de nodige middelen voor de gemeentekas opleveren, zo werd
opgemerkt.
Begin 1995 was het ‘Uitvoeringsconvenant Vinex’ in concept gereed en startte de fase van
besluitvorming. In het convenant is het onderhandelingsresultaat met het Rijk ten aanzien van de
grondkosten opgenomen. Voor de woningbouw in het gebied Noordrand II/III werd het aantal van 8.000
woningen tot 2005 vastgelegd, in een verdeling 30% duur, 40% middelduur en 30% goedkoop. Voor
werklocaties was een nader uit te werken Plan van Aanpak bijgevoegd. In het bijbehorende financieel
scenario werden de risico’s en de maatregelen om deze op te vangen beschreven. Een regionale bijdrage
werd noodzakelijk geacht: voor het na de rijksbijdrage resterende tekort op de grondkosten werd een
bijdrage per inwoner van elke gemeente voorgesteld en voor de aanleg van bovenlokale voorzieningen
een omslagbijdrage per te realiseren woning.
B&W van Bergschenhoek stelden de Gemeenteraad voor in te stemmen met ondertekening van het
convenant; de realisatie van 3.500 woningen in de gemeente werd haalbaar geacht, evenals het
berekende tekort. Over onzekerheden en risico’s werd opgemerkt dat deze niet geheel te overzien waren
vanwege de realisatieperiode van tien jaar maar de wetenschap dat er voldoende overlegconstructies en
11
redelijke partijen bij het proces betrokken waren bood voldoende basis voor het vertrouwen in een goede
afronding van de Vinex-taakstelling. De Raad stemde op 3 juli 1995 in met ondertekening, met benoeming
van enkele randvoorwaarden, uit te werken in specifiek per gemeente op te stellen deelconvenanten. De
Raad gaf daarbij aan dat ten aanzien van het sturingsconcept werd uitgegaan van een participatiemodel
waarin zoveel mogelijk de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente uitgangspunt was. Het
Uitvoeringsconvenant werd op 11 juli 1995 ondertekend door de convenantspartners.
Op 11 december 1995 werd vervolgens ingestemd met het Deelconvenant Bergschenhoek, dat
aansluitend op 13 december werd ondertekend. In het deelconvenant was conform de eerdere discussie
in de Raad vastgelegd dat de woningbouwontwikkeling (3.500, waarvan ca. 1.800 opgeleverd voor het
jaar 2000) door de gemeente zou plaatsvinden. In een apart artikel over sturing was de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de Stadsregio vastgelegd; de verantwoordelijkheid voor
de grondexploitaties op hoofdlijnen en het budgetbeheer lag bij de Stadsregio.
Op 13 februari 1996 trok het Kabinet het voornemen tot de vorming van de Stadsprovincie Rijnmond in,
nadat de Tweede Kamer in reactie op een referendum in Rotterdam (najaar 1995) een amendement had
aangenomen, waarin conform de uitkomst van dat referendum de in het kader van de stadsprovincie
beoogde opdeling van de gemeente Rotterdam in kleinere gemeenten werd afgewezen.
Het niet doorgaan van de Stadsprovincie, die zware bevoegdheden zou krijgen op het gebied van
ruimtelijke ordening, woningbouw, economie en infrastructuur, leidde later dat jaar tot nieuw overleg over
de eerder gemaakte afspraken.
Op 18 december 1996 stuurde het AB van de Stadsregio hierover een brief aan de gemeente, met het
voorstel te komen tot een andere verdeling van de financiële verantwoordelijkheden en de regionale
bijdrage in één keer als lumpsum uit te keren aan de bouwgemeenten. De lumpsum was bedoeld voor de
uitvoering van de gehele verstedelijkingsopgave en de daarbij afgesproken woningbouw-aantallen
(equivalenten), zoals vastgelegd in het Regionaal Structuurplan 1998. De lumpsum strekte zich in tijd dan
ook verder uit dan de woningbouwafspraken voor de Vinex-periode (tot 2005) of Vinac (tot 2010).
In de brief werd verder gemeld dat daarbij dan de eerder afgesproken risicoverdeling tussen de
stadsregio en de gemeenten zou komen te vervallen. Indien zich majeure afwijkingen zouden voordoen
van de gemaakte calculaties op regionaal en/of landelijk niveau zou worden bezien welke consequenties
dat zou hebben voor de afspraken.
Het voorstel van de Stadsregio werd door de gemeente niet negatief beoordeeld, men vond in een
gemeentelijke notitie de gestelde voorwaarden wel ‘inflexibel en star’. Na tussentijdse overleggen werd in
december 1997 in een brief van B&W aan de Stadsregio aangegeven dat de gemeente in beginsel niet
negatief stond tegenover de lumpsum benadering maar dat nog wel een aantal vragen beantwoord
diende te worden. Na nadere overleggen en een second opinion over de hoogte van het bedrag en de
voorwaarden ging de Raad op 30 maart 1998 akkoord met het aangaan van een lumpsum overeenkomst,
werd op 4 juni een eindbod door de Stadsregio gedaan en stemden B&W in op 10 juni. De lumpsum
bijdrage voor Bergschenhoek bedroeg f. 72 miljoen, ‘met inbegrip van de zwembadlocatie en het totale
sportcomplex in de Landscheidingszone’; resterende discussiepunten waren hiermee afgekocht.
Ruimtelijke Planvorming
Parallel aan het proces van voorbereiding van het Vinex Uitvoeringsconvenant werd al vanaf eind 1993 in
Projectbureau 2B3 (een tijdelijk samenwerkingsverband met de Stadsregio en Berkel en Rodenrijs)
gewerkt aan het opstellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie en later een Regionaal Structuurplan.
De visie vormde het ruimtelijk raamwerk voor de ontwikkellocaties voor beide gemeenten, de
12
ontsluitingsstructuur en de groenstructuur. In de visie zijn de woningbouwlocaties De Ackers, Boterdorp
en Parkzoom (Bergschenhoek) en Meerpolder, Westpolder, Zuidpolder en De Wadden (Berkel en
Rodenrijs) opgenomen; de ontwikkeling van de Landscheidingszone (groen) en de aanliggende
woonwijken (Parkzoom) was afhankelijk van de besluitvorming over de ligging van het HSL-tracé.
Nadat in maart 1994 het kabinetsvoornemen voor de aanleg van de HSL-Zuid was gepresenteerd volgde
in de jaren daarna het overleg over verschillende inpassingsvarianten. Het voorkeurstracé van het Rijk
liep tussen Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs. Nadat de ligging gedurende het overlegproces was
verschoven richting de grens met Berkel & Rodenrijs ging de discussie daarna vooral over een verdiepte
of een bovengrondse ligging van het spoor. De mogelijke realisatie van ca. 2.000 woningen, die in een
eerder stadium in de Structuurvisie 2B3 en in het Regionaal Structuurplan al in het gebied Parkzoom
(grenzend aan het HSL-tracé) waren geprojecteerd, was afhankelijk van de te maken keuze. Uiteindelijk
werd door het Rijk besloten tot de verdiepte ligging, mede omdat hierdoor de bouwcapaciteit in
Bergschenhoek met de genoemde 2.000 woningen kon worden vergroot.
De productieafspraken tussen de gemeente en de Stadsregio over het aantal te bouwen woningen tot
2005 in het kader van de Vinex bleven echter ongewijzigd. Voor de woonwijk Parkzoom werd gekozen
voor een geïntegreerde geluidswal-oplossing, die van invloed bleek op de realisatie-termijn van deze
woonwijk zoals hieronder bij de kop projecten is toegelicht..
Het ontwerp voor het Regionaal Structuurplan (RSP) werd in januari 1998 vastgesteld door de Stadsregio.
Het programma was vooral een uitwerking van de eerdere Structuurvisie 2B3. De hoofdplanstructuur in
het RSP gaf ruimte voor ca. 12.000 woningen en 80 ha bedrijventerrein voor Bergschenhoek en Berkel &
Rodenrijs samen. De Boterdorpse Plas (latere benaming Wilderszijde) was in het RSP nog opgenomen
als plaslocatie, met aan de noordzijde ruimte voor 1.050 woningen, te realiseren in een hoge dichtheid
vanwege de open ruimte van de plas ten zuiden van de woningbouw.
In het RSP was een grondexploitatieberekening opgenomen voor woningbouw en bedrijventerrein, die de
basis vormde voor de later dat voorjaar te maken lumpsum afspraken met de Stadsregio. Het RSP
vormde zo uiteindelijk het ruimtelijk, programmatisch en financieel kader voor de uitvoering. De
planhorizon voor realisatie was inmiddels verlegd naar 2010/2015.
Gemeentelijk beleid
De gemeente Bergschenhoek zag in de aankondiging en voorbereiding van grootschalige woningbouw in
de volgende decennia in de beginjaren negentig niet direct een aanleiding om de gemeentelijke
organisatie hier op in te richten. Men ging aan de slag zoals men dat deed voordat de Vinex-opgave in
beeld kwam, d.w.z. in de ambtelijke lijn; de geprognosticeerde productie van circa 400 woningen per jaar
week qua aanpak niet af van de gemiddelde productie van 40 woningen per jaar in eerdere jaren. De wijk
Bergsche Acker was voor een deel al in ontwikkeling, de noordzijde van deze locatie werd ingezet als
onderdeel van de Vinex-afspraken. Omdat langs dezelfde lijn werd doorgewerkt kon de planvoorbereiding
snel verlopen en kon in Bergsche Acker Noord in 1995 de reeds genoemde eerste Vinex-paal in
Nederland worden geslagen.
Ook de latere convenanten en de uitkomsten van de ruimtelijke planvorming leidden nog niet tot
aanpassingen in de organisatie in plansturing en financiële sturing. Binnen de organisatie bestonden
korte lijnen met de bestuurders, die snel tot besluiten kwamen zodat er voortvarend gewerkt kon worden.
De uitvoering verliep in die eerste jaren voorspoedig en Bergschenhoek voldeed aan de met de
stadsregio afgesproken aantallen te bouwen woningen. Voor veel zaken werd er geen beleid vastgesteld
13
(zoals grond-aankoopbeleid, grondexploitaties, contractering van marktpartijen), men handelde op basis
van vertrouwen en op de manier waarop voorheen over de kleinere bouwlocaties afspraken met bouwers
en ontwikkelaars werden gemaakt. Wel werd er in 1999 de Notitie Winst- en verliesneming
Grondexploitatie vastgesteld, waarin was vastgelegd op welk moment de voorziene winsten van de
grondexploitatie konden worden aangewend voor de Algemene Middelen. In deze nota werd ook bepaald
dat er een Reserve Grondexploitatie diende te zijn voor mogelijke risico's. Door de jaren heen zijn er
enkele malen winstnemingen geweest uit de grondexploitaties, die via een onttrekking aan de Reserve
Grondexploitatie ten goede kwamen van de Algemene Middelen.
Pas nadat in 2001 in de gemeente een bestuurscrisis plaatsvond doordat twee wethouders moesten
terugtreden vanwege integriteitskwesties werd besloten tot een aparte projectafdeling, die binnen de
gemeentelijke organisatie rechtstreeks onder de gemeentesecretaris werd gepositioneerd. De afdeling
bestond uit de bestaande krachten die al aan de Vinex-opgave werkten, aangevuld met externe, nieuw
aangetrokken projectleiders. Met de nieuwe organisatie werd er meer volgens de regels van het
projectmatig werken gewerkt, waarmee plannen eerst werden voorbereid in verschillende
achtereenvolgende stappen (masterplan, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan) en vervolgens pas
in uitvoering kwamen. Dit had een langere doorlooptijd van plannen tot gevolg, onder andere in de
Parkzoom. Ook werd in 2003 de nota Winst- en verliesneming herzien, onder andere door het moment
van winstneming pas later te leggen en te bepalen dat naast een Reserve Grondexploitatie (van €
900.000,-) er ook een voorziening moest komen voor negatieve grondexploitaties.
De gemeente stuurde en regisseerde zelf op de woningbouwontwikkeling, ook om zo de kwaliteit van het
gebouwde te kunnen borgen. Ze voerde daartoe vanaf het begin een actief grondbeleid, hetgeen inhield
dat de gemeente zelf de voor ontwikkeling benodigde gronden aankocht van de eigenaren, soms in
samenspraak met ontwikkelaars. Ook werden gronden in ruil voor een ontwikkelrecht van ontwikkelaars
overgenomen. In overleg met de ontwikkelaars werden de plannen voor de gebieden opgesteld en
werden woningaantallen en kwaliteit vastgelegd. De gemeente zorgde daarbij voor het tijdig voorbelasten
en het bouwrijp maken van de gronden, om ze vervolgens over te dragen aan de ontwikkelende partijen,
meestal na een afgesproken moment over het te behalen voorverkooppercentage.
Een drietal projectontwikkelaars was betrokken bij veel van de plannen in Bergschenhoek, deels omdat
ze van oudsher betrokken waren bij de woningbouw in de gemeente (zoals Batenburg) of omdat ze voor
de ontwikkeling waren aangetrokken zoals Bouwfonds Woningbouw en de Gelderse Bouw- en
Vastgoedmaatschappij (Zondag BV). De gemeente werkte voordat de crisis in 2008 uitbrak in goede
samenwerking met deze partijen aan de woningbouw en aan de benodigde verwerving van gronden. Voor
een deel werden de gronden door de gemeente zelf aangekocht, voor een deel door de bouwpartijen die
deze in ruil voor ontwikkelrechten overdroegen aan de gemeente. Soms ging een afspraak over grotere
en meerdere gebieden, en ook over ontwikkelingen verder in de tijd. Zo werd in 1998 een overeenkomst
gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelpartijen over overdracht van gronden in de Plaslocatie
Noord (Wilderszijde) en Boterdorp Zuidwest in ruil voor een recht om als eerste in gelegenheid te worden
gesteld om een contract met de gemeente voor ontwikkeling te sluiten. Ook op andere momenten werd
door de gemeente een ontwikkelrecht toegezegd, zoals aan Bouwfonds in de Parkzoom, ter compensatie
van verliezen in het centrumplan.
Het ontwikkelrecht werd niet aan tijd of aan een afnameplicht van de grond op een bepaalde tijd
gebonden. Er werd op vertrouwd dat partijen de ontwikkeling samen zouden volbrengen.
14
Projecten
Vanaf 1998 was de productie goed op stoom gekomen: na de Bergsche Acker Noord kwamen de locaties
Oosteindsche Acker en Boterdorp Zuidwest in uitvoering. De gemeente zorgde voor de planvorming en
het bouwrijp maken van de locaties, de ontwikkelaars zorgden voor de bouw en de verkoop van de
woningen. Na de voltooiing van het laatste deelgebied in Boterdorp Zuidwest viel de productie terug,
doordat de uitvoering van de wijk Parkzoom in de vertraging was geraakt. Desondanks werd in 2006 door
de Stadsregio geconstateerd dat de in de planperiode tot en met 2005 beoogde realisatie van 3.100
woningen ruimschoots was behaald (3.238), overigens met de kanttekening dat slechts 14% in de
bereikbare sociale huurcategorie was gerealiseerd, ruim beneden de afgesproken 20%.
Voor de vertraging van de planvorming en realisatie van de Parkzoom tot lang na 2005 zijn verschillende
redenen aan te wijzen. De keuze om de woonwijk Parkzoom te integreren met een geluidswal langs het
HSL-tracé middels een zogenoemd geplooid maaiveld bleek een aantal geotechnische gevolgen te
hebben. Allereerst zou de druk van dit grondlichaam in de ondergrond een verschuiving van het HSLspoor kunnen veroorzaken, waarop het verzoek van de HSL-organisatie kwam om het geplooid maaiveld
te verschuiven. Aanpassing van de plannen, waaronder ook het buitenom leggen van de Randweg, leidde
tot extra planvormingstijd. Het geplooid maaiveld bleek daarnaast ook een veel langere zettingstijd te
vergen dan het normaal bouwrijp maken van een bouwgebied. Daarnaast was na de interne aanpassing
van de gemeentelijke organisatie gekozen voor een formele planvormingslijn met langere doorlooptijd van
plannen en had het project te maken met enkele langdurige onteigeningsprocedures van overgebleven
landeigenaren in het gebied. Al deze zaken maakten dat de ontwikkeling van de Parkzoom niet zo
eenvoudig was als de voorgaande locaties en er veel langer over werd gedaan dan gepland.
Terwijl de gemeente Bergschenhoek bezig was met de ontwikkeling van de Parkzoom, werd in de periode
2000 tot 2007 ook gewerkt aan de verdere idee-ontwikkeling en afspraken over de Boterdorpse Plas /
Wilderszijde. In de jaren ‘80 en ’90 was in de Boterdorpse Polder een nieuwe recreatie- en natuurplas
gedacht vanuit de ideeën in het IPNR over de intermediaire zone. Dit plan werd zowel door de stadsregio
en de gemeente ondersteund, ook om het financieel haalbaar te maken met behulp van zandwinning. Dit
bleek later niet haalbaar vanwege provinciaal beleid inzake zandwinning. Vervolgens bleek dat een plas
helemaal niet mogelijk was vanwege nieuw rijksbeleid ten aanzien van plaslocaties nabij luchthavens,
opgesteld na de vliegtuigramp in 1996 in Eindhoven.
Intussen had de gemeente voor de beoogde ontwikkeling van de plas in het gebied al direct gronden
aangekocht van boeren. Er was dus druk op het doorzetten van planvorming; de gemeente lanceerde
daarom het voorstel om de hele Boterdorpse Polder als woningbouwlocatie te ontwikkelen. De nieuwe
woningbouwlocatie Plas Zuid was enerzijds bedoeld om afgesproken woningaantallen te compenseren
die elders niet gebouwd konden worden, anderzijds om voor eigen rekening en risico de locatie te
ontwikkelen met aanvullend zo’n 1.200 woningen extra bovenop de woningaantallen uit het structuurplan.
De eerste woningen moesten voor 2010 worden gerealiseerd, dus de start van het voorbelasten van de
locatie begon rond 2007, aan de vooravond van de kredietcrisis.
Berkel en Rodenrijs
Het bezoek van de minister aan de regio op 22 januari 1991 leidde tot een vertrouwelijke bijeenkomst
tussen B&W en Raadscommissies. B&W ervoeren druk van de zijde van het Rijk, het leek de minister
serieus te zijn, in het overleg was blijkbaar stevige taal geuit: niet goedschiks, dan kwaadschiks. B&W
wilden politieke en bestuurlijke duidelijkheid hebben over de aanvaardbaarheid van de ontwikkeling van
Berkel en Rodenrijs voor de periode tot 2005 in het kader van Vinex.
15
De Gemeenteraad stemde in maart in met de principe bereidheid de komende jaren een substantiële
bijdrage te leveren aan de woningproductie rond Rotterdam en dit samen met Bergschenhoek nader
ruimtelijk en financieel te gaan verkennen. De gemeente gaf in een brief aan de minister aan bereid te zijn
te komen tot een verdubbeling van het aantal woningen in de gemeente in de periode tot 2010, d.w.z. van
5.200 tot ongeveer 10.500. Het aantal door de minister en de provincie voorgestelde woningen van
15.000 werd afgewezen. De brief leidde tot een aanpassing van de taakstelling: een bandbreedte van
5.000 tot 10.000 woningen.
Convenanten
De voorbereiding en vaststelling van het Startconvenant in november 1991 leidde tot het instellen van een
gezamenlijke stuurgroep met Bergschenhoek, met name voor de sturing op de ruimtelijke uitwerking en
voor de overleggen en onderhandelingen met de regio, de provincie en het Rijk, op weg naar een
uitvoeringsconvenant. Onderdeel van de uitwerking was de noodzakelijke verplaatsing van een
aanzienlijk areaal glastuinbouw in Berkel en Rodenrijs, volgens berekeningen van de provincie (1993)
tegen aanzienlijke kosten.
In 1994 werd door de regionale bouwgemeenten een ‘exorbitante’ stijging van grondprijzen binnen de
Vinex-locaties gesignaleerd, een ontwikkeling waarmee in de voorbereiding tot dat moment door de
verschillende overheden geen rekening was gehouden. De bouwgemeenten en de regio maakten zich
ernstig zorgen, nu bleek dat private partijen (ontwikkelaars, beleggers, speculanten) zich in omvangrijke
mate een positie probeerden te verwerven bij de uitvoering van het Vinex-beleid. In een brief van de
regionale portefeuillehouder Vinex aan het Rijk werd hiervoor in september 1994 aandacht gevraagd, met
ook de vraag hoe te voorkomen dat stagnatie in de uitvoering zou gaan optreden.
De gemeente Berkel en Rodenrijs liet zich voor de overleggen en onderhandelingen op weg naar het
Uitvoeringsconvenant op verschillende momenten bijstaan door externe bureaus, onder meer voor
onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de planontwikkeling. Uiteindelijk werd ‘na uitgebreide
afweging’ op 3 juli 1995 door de Gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsconvenant. In een
persbericht meldde de gemeente ‘de bouwtaak van 4.500 woningen en ca. 100 ha industrieterrein te
aanvaarden, onder dezelfde verplichtende wijze als de Stadsregio aanvaardt voor tijdige realisatie van
infrastructuur te zorgen’. Op 28 november 1995 werd door de Raad ingestemd met het Deelconvenant
Berkel en Rodenrijs.
De lumpsum discussie met de Stadsregio in 1998 betrof in Berkel en Rodenrijs niet alleen de financiële
aspecten en risicoverdeling maar ook de fasering van de woningbouw. De gemeente wilde daarmee een
tweede NS halte veiligstellen. De gemeente koos verder veiligheidshalve voor een knip in de lumpsum
afspraken, met een eerste fase tot 2007. In de nieuwe afspraken zou worden vastgelegd dat tot 2005
3.500 in plaats van 4.500 woningen zouden worden opgeleverd. Wijzigingen in dit aantal waren alleen
toegestaan na goedkeuring door de Stadsregio, die voorstellen zou bezien in relatie tot de totale regionale
woningbouwprogrammering. Hetzelfde gold voor vertraging, waaraan ook een boetebeding was
gekoppeld.
De discussie duurde uiteindelijk tot in de zomer van 1998. De regioraad besloot op 27 juli een lumpsumbijdrage van afgerond f. 80,6 miljoen toe te kennen aan Berkel en Rodenrijs, inclusief de overdracht van
het IHC pand. Alle resterende discussiepunten waren hierin begrepen en als afgekocht beschouwd.
Intern gemeentelijk werd in de maanden na het akkoord over de lumpsum-bijdrage onderzocht of op basis
van die bijdrage de verschillende plannen konden worden ontwikkeld. De basis grondexploitatie liet zien
dat voor een sluitende exploitatie een bijdrage van f. 85,25 nodig zou zijn. Uiteindelijk namen B&W en de
16
Raad (januari 1999) het besluit de eigen lumpsumberekening als uitgangspunt te nemen voor de
ontwikkeling van de Vinex-taakstelling, deelexploitaties vast te stellen voor de locaties Meerpolder,
Westpolder/Bolwerk en Oudeland en de grondexploitaties aan te passen op basis van voortschrijdend
inzicht en jaarlijks in mei ter vaststelling aan de Raad voor te leggen.
Ruimtelijke planvorming
De ruimtelijke planvorming werd samen met Bergschenhoek en de Stadsregio opgepakt. Via
gezamenlijke Project- en Stuurgroepen werd toegewerkt naar eerst de Intergemeentelijke Structuurvisie
en daarna het Regionaal Structuurplan (zie de toelichting bij Bergschenhoek).
Gemeentelijk beleid
In maart 1996 gaf de gemeente een extern bureau opdracht voorstellen voor te bereiden voor de
inrichting van een gemeentelijke projectorganisatie en voor de interne en externe gemeentelijke
positionering in het kader van de ontwikkeling van het Vinex-programma Noordrand III. Het advies leidde
tot een later dat jaar ingesteld projectbureau, apart gepositioneerd en bemenst met een externe
projectdirecteur en externe projectleiders en één medewerker uit de eigen organisatie.
Het niet doorgaan van de Stadsprovincie Rijnmond in 1996 en de daarop volgende gesprekken over een
andere verantwoordelijkheidsverdeling en een bijdrage ineens leidden binnen de gemeente tot een
andere benadering. Het eerder ingenomen adagium ‘maximale invloed, minimale risico’s’ kon in de
gewijzigde situatie niet langer onverkort worden gehandhaafd als werd gekozen voor zelfstandige
ontwikkeling. De gemeente koos voor maximale invloed door het voeren van een actief grondbeleid en
maakte afspraken met marktpartijen over de inbreng van de door die partijen verworven gronden op basis
van een bouwclaimmodel. Dat daarmee meer risico werd gelopen was in die fase geen punt van
gemeentelijk beraad en nadere besluitvorming.
Na 1998 heeft de gemeente alsnog grondbeleid geformuleerd, een verwervingsplan opgesteld en een
faseringsplan opgesteld. Deze plannen waren de basis voor het verder vorm en inhoud geven aan de
VINEX-opgave.
De start van het projectbureau leidde in Berkel en Rodenrijs in feite tot het pas vanaf 1997 daadwerkelijk
voorbereiden van de eerste planontwikkeling, te beginnen in Meerpolder. De productie kwam niet eerder
dan vanaf het jaar 2000 op gang, overigens zonder grote problemen nadien. In de jaren tot 2007 liep de
productie wel achter op eerdere planningen maar er was geen sprake van grote stagnatie. Uitzonderingen
daarop waren de locatie Bolwerk, waar verwervingen niet vlotten en het bedrijventerrein Oudeland. Dit
terrein kwam later dan gepland in productie en tot uitgifte, o.a. vanwege de vertraagde aanleg van de
provinciale weg N471, die het gebied ontsluit.
De verwachting van de gemeente was dat het met de Vinex-ontwikkeling uiteindelijk goed zou komen. De
woningproductie en -verkoop was na de aarzelende start bij veel projecten steeds beter gaan lopen en bij
de afspraken met de Stadsregio over de lumpsum II voor de periode tot 2010 was er bij de gemeente eind
2005 zelfs sprake van een verwachte ‘winst’ op de grondexploitaties van € 3,4 miljoen.
De Stadsprovincie constateerde in 2006 dat het in de planperiode tot en met 2005 te realiseren
woningaantal van 3.500 bij lange na niet was gehaald. Er waren 1.954 woningen opgeleverd, waarvan
slechts 9% in de sociale huursector, minder dan de helft van de afgesproken 20 %.
17
De gemeente wilde zelf ontwikkelen en startte daarom onderhandelingen met de partijen die gronden
hadden verworven. Het lukte de gemeente steeds de gronden te verwerven onder toezegging/afspraak
dat de ontwikkelaars (een deel van) het gebied mochten ontwikkelen. Lukte dit niet dan had het college
de medewerking van de gemeenteraad nodig.
Bedrijventerrein Oudeland.
Ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeland vormde onderdeel van de verstedelijkingsopgave en was
als zodanig opgenomen in het Regionale Structuurplan en de lumpsumbijdrage voor Berkel & Rodenrijs.
In de totale opgave werd het bedrijventerrein minder van belang gevonden dan de woningbouwlocaties;
het wordt beperkt genoemd in de convenanten en komt niet voor in de monitor van de Stadsregio. Ook
was er geen expliciete productieopgave vastgelegd in tijdsperiodes zoals bij de woningen. De aandacht
was er niet op gericht, ook niet van het gemeentebestuur. Over de voortgang en gevoerde discussies is
weinig tot niets in de archieven terug te vinden; informatie komt uit de gevoerde gesprekken met
betrokkenen.
Financieel was het beeld dat de ontwikkeling van Oudeland een financiële buffer zou opleveren.
Onderzoek had aangetoond dat er een behoorlijke vraag was en iedereen was ervan overtuigd dat het
met de verkoop goed zou gaan. Aanvankelijk was het idee om samen met een private partner het gebied
te ontwikkelen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Om een goede exploitatie te bereiken moest jaarlijks 7
hectare worden uitgegeven. Daarom lag de opdracht ook hier actieve grondpolitiek te bedrijven en snel
zoveel mogelijk van de benodigde grond te verwerven.
De planning en daarmee ook de grondverwerving was er op gericht in 2003 met de uitvoering te
beginnen. Vanaf 1998 kwam de planontwikkeling op gang. Door de slechte bodemgesteldheid kwam het
plan sterk onder druk te staan, maar grond afkomstig van aanleg van de HSL bood een oplossing. De
uitgifte vlotte matig door de vertraagde aanleg van de N471; uiteindelijk werd de weg opgeleverd in 2005
en vestigde ook het eerste bedrijf zich er. Aanvankelijk liep de ontwikkeling goed en waren er ideeën om
het hele gebied in een keer op te pakken. Op advies vanuit de projectorganisatie is dat niet doorgegaan.
In 2008 is de laatste grondverwerving afgerond. Toen waren er ook al de eerste signalen van de
economische crisis maar het project liep aanvankelijk gewoon door, ook nog in 2009. Pas in 2010 waren
de problemen duidelijk merkbaar omdat verschillende bedrijven afhaakten. Het merendeel van de
gronden was op dat moment al aangekocht en de eerste fase geheel bouwrijp gemaakt.
Bleiswijk
De gemeente Bleiswijk was van mening in een bijzondere positie te verkeren. De gemeente had geen
bouwopgave in het kader van Vinex maar wilde de woningen die al zouden worden gebouwd onder het
VINEX regime laten vallen. De Stadsregio stond dit niet toe. Uiteindelijk mocht Bleiswijk 653 woningen
bouwen in de periode 1995 – 2005, ongeveer het aantal dat men ook wenste te bouwen voor de eigen
behoefte. Voor de VINAC periode mochten daarna nog 400 woningen worden gebouwd, eveneens voor
de autonome groei van de gemeente. De projecten die zijn opgestart zijn ook nagenoeg op tijd ontwikkeld
en gerealiseerd.
Lansingerland
Na enige jaren van bestuurlijke en ambtelijke verkenning en voorbereiding fuseerden de gemeenten
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk per 1 januari 2007 tot Lansingerland. De nieuwe
fusiegemeente diende vanzelfsprekend de bestaande Vinex-afspraken te respecteren; in de nieuwe
organisatie werd echter wel geprobeerd snel tot een nieuwe, eenduidige aanpak en sturing van alle
18
projecten te komen. Daartoe was al in 2003 een inventarisatie uitgevoerd ten behoeve van de inrichting
van een Ontwikkelingsbedrijf 3B en waren in de jaren daarna risicoanalyses op de grondexploitaties
uitgevoerd, waarna de uitgangspunten voor het beheer van en sturing op die exploitaties werden
geformuleerd.
Problemen werden niet voorzien: de productie liep, grondexploitaties lieten ultimo 2006 een overall
positief beeld zien; tegenover een negatief exploitatiesaldo stonden ruime bestemmingsreserves en
voorzieningen. Een risicoanalyse medio 2006 door een extern bureau gaf een positief tot zeer positief
beeld van de beoordeelde grondexploitaties.
In de loop van 2007 signaleerden de in Lansingerland werkzame ontwikkelaars en de gemeente een
stagnatie in de vraag naar woningen, tegenover een aanhoudend hoog aanbod van woningen op de korte
termijn in de gehele regio, inclusief de aanliggende gemeenten in de Haagse regio. Op initiatief van
Bouwfonds Woningbouw werd door Ecorys onderzoek gedaan naar een realistisch afzetvolume. De
gemeente liet aansluitend op het onderzoek van Ecorys in 2008 een eigen onderzoek uitvoeren door ABF
en actualiseerde dat enkele keren in de jaren daarna. De onderzoeken gaven aanleiding om gesprekken
aan te gaan met de Stadsregio over de totale plancapaciteit in de regio en de woningbehoefteprognoses,
in eerste instantie gericht op de nieuw te maken verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010 – 2020.
Ze leidden echter niet tot verandering van de bestaande prognoses.
In de accountantsbevindingen bij de eerste jaarrekening 2007 van de fusiegemeente werd gesignaleerd
dat de jaarschijven van de lopende grondexploitaties niet waren opgenomen in de gemeentebegroting.
Lasten en baten waren begroot op nihil; bewaking van exploitaties vond plaats op de totale
grondexploitatie over de gehele planperiode. Door de accountant werd eveneens gesignaleerd dat in
2007 geen verantwoording van de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten had plaatsgevonden.
Ten aanzien van de financiële stand van zaken en de noodzakelijke reserves ten behoeve van de
grondexploitatie werden door de accountant wel opmerkingen gemaakt over de beheersing en
rentetoerekening, de cijfers zelf gaven geen aanleiding tot nadere opmerkingen. Het totaal van de
reserves was toegenomen, de verlaging van de algemene reserve kwam direct voort uit het besluit tot het
bouwen van een nieuw gemeentehuis.
In de jaarrekening van de gemeente over 2008 werd aandacht besteed aan de economische situatie in
Nederland, de gevolgen daarvan op de woningproductie en daarmee op de grondexploitatie in
Lansingerland. Op basis van een herziene planning en risicoverwachting en het effect daarvan op het
totaalsaldo van de grondexploitaties werd een extra dotatie gedaan aan de gemeentelijke voorziening
grondexploitatie. In een geactualiseerde risicoanalyse werd nog geen rekening gehouden met rente- en
marktrisico. De vastgestelde actualisatie van de grondexploitatie en de risicoanalyse wezen uit dat de
geplande projecten op een voor de gemeente financieel verantwoorde wijze gerealiseerd zouden kunnen
worden. Wel werd gemeld dat een nader onderzoek in het derde kwartaal 2008 naar het afzetprofiel van
het woningaanbod aanleiding gaf kritisch te kijken naar de tot dan toe gehanteerde woningbouwplanning.
In de jaarrekening werd een extra voorziening voor verwachte verliezen op de grondexploitaties
opgenomen. De opmerking doet de vraag rijzen in hoeverre er tot dat moment binnen de gemeente
sprake was geweest van afstemming van het aanbod op de geprognosticeerde vraag, op locatieniveau en
op het niveau van de gehele opgave.
De accountant gaf in de controlebevindingen bij de jaarrekening aan dat het negatieve saldo in de
jaarrekening in belangrijke mate het gevolg was van negatieve bijstelling van de uitkomsten van de
grondexploitaties. Daarnaast werd vermeld dat de gemeente een in verhouding tot het balanstotaal groot
19
geïnvesteerd vermogen in grondexploitaties had en dat een groot deel van die investeringen was
gefinancierd met vreemd vermogen. Dekkingsmiddelen voor verdere afname van de resultaten waren niet
meer aanwezig, de reserves grondexploitaties waren nihil.
De gemeente werd nadrukkelijk aangespoord in 2009 de kwaliteit van herzieningen van de
grondexploitaties te verbeteren en de implementatie van een plan van aanpak verbetering planning en
control nauwlettend te volgen.
De ontwikkelingen op de woningmarkt, de stagnerende productie en de gevolgen daarvan voor de
gemeentelijke grondexploitaties waren voor de gemeente aanleiding de vinger nauwlettend aan de pols te
houden. Het ABF onderzoek uit 2008 werd in 2009 herhaald. Uit het onderzoek bleek dat de
woningbehoefte in de stadsregio Rotterdam veel lager was dan de door de Stadsregio aangegeven
65.000 woningen voor de komende tien jaar.
In een eerste bestuurlijke brief aan de Stadsregio in december 2009 verbaasde de gemeente zich over
het handhaven van de eerdere aannames door de Stadsregio en het zich blijkbaar niet afvragen wat de
gevolgen van die keuze zouden zijn. De gemeente verklaarde zich wel bereid afspraken te maken voor de
komende periode en zou daarbij graag de binnen de gemeente beschikbare capaciteit aan locaties willen
inzetten, gezien de grote hoeveelheid gronden die de gemeente in bezit had en die bouwrijp klaar lagen.
Dat zou echter alleen kunnen als de totale uitbreidingsproductie binnen de regio de totale
uitbreidingsbehoefte niet zou overschrijden.
De eerste brief werd gevolgd door brieven in april en augustus 2010, de laatste ook in afschrift aan de
provincie. Ook het Ministerie van VROM werd benaderd. In de brieven werd nadrukkelijk verzocht om
overleg en om ondersteuning ten aanzien van de regionale programmering, vanwege de steeds
somberder vooruitzichten voor de woningproductie in Lansingerland en als gevolg daarvan de
toenemende druk op de gemeentefinanciën. In de brieven werd niet gerefereerd aan de bestaande
convenanten, waarin een artikel was opgenomen dat bij majeure marktomstandigheden partijen opnieuw
zouden overleggen over de gemaakte afspraken. Naar aanleiding van de brieven vonden vanaf het najaar
van 2009 diverse overleggen plaats maar een formeel gesprek in de zin van het convenant heeft niet
plaatsgevonden.
20
Tabel 1. Overzicht woningaantallen
Aantallen te bouwen woningen zoals opgenomen in de achtereenvolgende plandocumenten en
convenanten, afhankelijk van het document bepaald over de gehele periode dan wel binnen de Vinexperiode (1995-2005) of Vinac-periode (2005-2010). In het schema is sprake van verschillende afspraken,
enerzijds over het totaal aantal woningen te bouwen op alle locaties (ultimo vastgelegd in het
Structuurplan uit 1998) en anderzijds over het aantal te bouwen woningen binnen de Vinex- dan wel de
Vinac-periode (vastgelegd in de afzonderlijke convenanten).
Conclusie is dat Bergschenhoek de Vinex-afspraak heeft gehaald, maar Berkel & Rodenrijs minder dan
de helft heeft gerealiseerd. In de Vinac-periode zijn de gemeentes gefuseerd en hebben ze gezamenlijk
een taakstelling om in die periode 4.800 woningen te laten bouwen, waarvan er ruim 3.800 zijn gebouwd
tot 2010. In het structuurplan uit 1998 zijn de woningaantallen vastgelegd die in het kader van Vinex in
totaal gebouwd moeten worden en waarvoor de lumpsum bijdrage is ontvangen. Totaal dienden zo’n
11.000 woningen te worden gebouwd (excl. de extra woningen in Wilderszijde); tot 2010 zijn er bijna
8.700 gerealiseerd (inclusief productie Bleiswijk na de fusie).
Jaar
Gebeurtenis
Aantal woningen
Bergschenhoek
Vinex
*
Berkel & Rodenrijs
Vinac
Vinex
1990
Vinex PKB dl I
15.000
1991
Vinex PKB dl III
10.000 à 15.000
1991
Bod gemeentes
1991
Startconvenant
10.000 à 15.000
1993
Verstedelijkingsstudie
8.600 à 10.000
1994
Vinex-akkoord
8.000 (tot 2005)
1994
Structuurvisie 2B3
1995
Uitvoeringsconvenant
3.500
4.500
1995
Deelconvenant
3.500
4.500
1998
Regionaal Structuurplan
1998
Lumpsumafspraak
3.100
3.500
2004
Gerealiseerd 1995-2004
3.166
1.675
2005
Convenant Vinac
2007
Fusie Lansingerland ^
2007
Vinac-afspraken
4.800
2010
Gerealiseerd 2005-2009
3.853
1998
Structuurplan afspraak
12.000
2010
Gerealiseerd 1995-2009
8.694
ca. 3.000
Vinac
ca. 5.200
3.000 à 3.400 *
5.000 à 6.000
5.400 **
6.600 ***
1.700
2.700
Lansingerland
Exclusief 2.000 woningen HSL-zone.
** Totaalprogramma 6.100 woning-equivalenten doorlopend tot na 2005 en verder; incl HSL-zone en WilderszijdeNoord,
*** Totaalprogramma 7.500 woning-equivalenten doorlopend tot na 2005 en verder; excl. capaciteit linten
^
Aantal woningen na fusie, inclusief 400 woningen vanuit Vinac-afspraak Bleiswijk.
21
22
4.
CONCLUSIES
In dit hoofdstuk wordt uit de enorme hoeveelheid informatie en daarop gebaseerde toelichting een aantal
conclusies getrokken. Het zijn in feite constateringen, antwoorden op achterliggende vragen die niet
expliciet aan de onderzoekers zijn gesteld. Een feitenrelaas leent zich immers niet voor vergaande
conclusies, het is slechts een weergave van feiten. De onderzoekers hebben toch gemeend een aantal
concluderende opmerkingen te moeten maken en gebundeld weer te geven. De opmerkingen volgen
deels de tijdlijn, gaan deels in op specifieke kwesties.

De Vinex-opgave voor de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs is een direct gevolg
geweest van het rijksbeleid ten aanzien van de verstedelijking van Nederland in de periode 1995
– 2005 en de afspraken die hierover na het verschijnen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Extra in 1990 tussen het Rijk en regio’s, in casu de Stadsregio Rotterdam werden gemaakt.
Het rijksbeleid was dwingend: de woningbehoefteprognoses gaven aan dat in de stad Rotterdam
en de Rotterdamse regio in de genoemde periode ca. 53.000 woningen gebouwd zouden moeten
worden voor vooral Rotterdamse woningzoekenden. De ruimte voor die grote hoeveelheid
woningen was beperkt, de Noordrand was ook al vanuit eerdere provinciale verkenningen gezien
de ligging een voor de hand liggend gebied. Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs werden
aangewezen als bouwgemeente in het kader van de Vinex.

Beide gemeenten hebben zich in het voorjaar van 1991 na een aantal overleggen met het Rijk, de
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam bereid verklaard medewerking te geven aan
het rijksbeleid, onder nader uit te werken voorwaarden ten aanzien van aantallen woningen,
identiteit van de gemeente, regie op de ontwikkeling en financiële bijdragen en risico’s.

De uitwerking heeft vooral in stadsregionaal verband plaatsgevonden en heeft geleid tot
achtereenvolgens een Startconvenant, een Uitvoeringsconvenant en een Deelconvenant per
bouwgemeente. Voor de ruimtelijke planvorming werden een Regionale Structuurvisie en
vervolgens een Intergemeentelijk Structuurplan opgesteld. Alle convenanten, visies en plannen
zijn besproken in B&W, raadscommissies en gemeenteraden en zijn ook allemaal in
raadsbesluiten vastgelegd.

Het niet doorgaan van de Stadsprovincie Rijnmond in 1996 leidde tot de wens bij zowel de
betreffende gemeenten als de Stadsregio Rotterdam de in de deelconvenanten vastgelegde
afspraken te wijzigen. De Stadsregio zag zich geconfronteerd met het ontbreken van
bevoegdheden en instrumenten om via een regionaal ontwikkelingsbedrijf de Vinex-opgave ter
hand te nemen; de bouwgemeenten zagen mogelijkheden om de regie nadrukkelijk in eigen hand
te houden en konden via de lumpsumafspraken vroegtijdig beschikken over een grote
hoeveelheid middelen om de eigen opgave te realiseren.
Het verleggen van het risico op de ontwikkeling van de Stadsregio naar de gemeenten heeft
blijkens de stukken niet geleid tot principiële discussie binnen de gemeenten; beide
gemeenteraden stemden in 1998 in met de hernieuwde afspraken met de Stadsregio en met de
hoogte van het lumpsumbedrag.

Grondbeleid was formeel een zaak van gemeenten zelf maar het gevoerde actieve grondbeleid
werd zowel vanuit het Rijk als de Stadsregio niet nadrukkelijk afgeraden, enerzijds vanuit de
23
geformuleerde overheidsverantwoordelijkheid voor de woningbouwontwikkeling en anderzijds
vanuit het gegeven dat projectontwikkelaars en grondspeculanten op grote schaal gronden
verwierven en cruciale posities innamen. Impliciet gingen alle betrokken overheden er van uit dat
actief grondbeleid noodzakelijk was om de gestelde doelen te behalen, zowel in discussies over
de gevolgen van stijgende grondprijzen en uitplaatsing van glastuinbouwbedrijven als in de
afspraken over de (rijks)bijdrage voor de tekorten op de grondexploitatie.
Het was echter aan de gemeenten om wel of niet te kiezen voor het zelf voeren van dat beleid en
hier vervolgens een risicobeleid aan te koppelen en de omvang van benodigde risicoreserves te
bepalen. Beide gemeenten hebben zelf gekozen voor een actief grondbeleid en voor de wijze
waarop werd omgegaan met de reeds door private partijen verworven gronden. Belangrijk in de
keuze voor actief grondbeleid was vooral om zo sturing te kunnen geven aan de nieuwe
ontwikkelingen, zowel in programma als in de kwaliteit van het gebied. Dat actief grondbeleid
mogelijk ook financiële voordelen zou kunnen hebben, was daarbij een tweede overweging.

De Stadsregio Rotterdam heeft een belangrijke sturende en monitorende rol gespeeld in de
voorbereiding en realisatie van de Vinex-opgave in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Het
was aanvankelijk de bedoeling dat de gehele opgave onder de verantwoordelijkheid van de te
vormen Stadsprovincie zou worden gerealiseerd. Toen de Stadsprovincie door het Rijk werd
afgeblazen heeft de Stadsregio via lumpsumafspraken met de afzonderlijke bouwgemeenten de
regie en verantwoordelijkheid in 1998 volledig aan die gemeenten overgedragen; de enige taak
die de Stadsregio voor zichzelf nog zag was de controle op de gemaakte afspraken en te
realiseren productie, op straffe van boetes.
Een kadernotitie over het verwervingsbeleid voor de Vinex-opgave en de rol en
verantwoordelijkheid daarbij van enerzijds de bouwgemeenten en anderzijds de stadprovincie
verloor met het aangaan van de lumpsumafspraken zijn geldigheid, de gemeenten waren immers
vanaf dat moment zelf verantwoordelijk.
De controlerende rol ten aanzien van de oorspronkelijke afspraken over woningbouwaantallen
heeft de Stadsregio tot ver na het uitbreken van de crisis wel uitgeoefend; nog in 2010 werd
aangedrongen op het opvoeren van de productie. Ondertussen was de wereld ingrijpend
veranderd, mede door de crisis ook in beleidsmatig opzicht. De nadruk werd vanuit Rijk, regio en
grote steden steeds zwaarder gelegd op binnenstedelijk bouwen en op waar mogelijk het
beperken van uitleg-ontwikkeling. Lansingerland zat echter nog midden in de uitvoering van de
oorspronkelijke opgave, waar de uitleglocaties juist een zo prominente rol vervulden.
Achteraf mag de vraag gesteld worden of de Stadsregio een zo complexe en grootschalige
opgave via de lumpsumafspraken aan de twee gemeenten had mogen toevertrouwen, mede
vanuit het gegeven dat hiermee de opgave in feite geen regionale meer was maar een lokale en
dus de mogelijkheid om regionaal te sturen en wellicht te verevenen uiterst beperkt was en alleen
op vrijwillige basis bestond.

De beide gemeenten waren zelf actief in de aankoop van gronden van particulieren, maar er
waren ook een aantal marktpartijen met grondposities. Deze grondposities van een beperkt aantal
marktpartijen in beide gemeenten, maar soms ook het gegeven van een historische
samenwerking met een marktpartij, hebben er toe geleid dat de gemeenten met deze partijen
lange termijn-afspraken hebben gemaakt, voor de realisatie van het overgrote deel van de
24
opgave. Deze afspraken waren merendeels middels het zogeheten bouwclaimmodel
vormgegeven: de marktpartijen brachten de door hen verworven gronden in in de gemeentelijke
grondexploitatie, daartegenover stond het recht te zijner tijd weer gronden voor woningbouw te
verwerven tegen een nader te bepalen prijs. De exacte omschrijving van de bouwclaim
verschilde: soms was het een bouwrecht, soms het eerste recht tot het doen van een
markconform bod. De gemeente zou zorgen voor de levering van bouwrijpe gronden, de
ontwikkelende partijen voor de woningbouwontwikkeling en de verkoop, echter zonder afspraken
over een afnameplicht op een bepaald tijdstip. Afnameplicht was alleen gekoppeld aan een
gehaald percentage voorverkoop van de woningen, maar waren niet zeer gedetailleerd op inhoud
en verplichtingen, van twee zijden was er vertrouwen in een goede afloop van de ontwikkeling
van de verschillende locaties.

De gemeenten hebben veel gronden vroegtijdig verworven en voor een groot deel al bouwrijp
gemaakt, om extra kosten van gefaseerde aanpak te vermijden en in het vertrouwen dat ze
volgens planning zouden worden afgenomen. Dat met deze werkwijze grote hoeveelheden grond
op de gemeentelijke balans stonden en de kosten ver voor de baten uitgingen werd lange tijd niet
als een zeer groot risico gezien. De accountant wilde bij onzekerheid over de inkomsten die
inkomsten wel als risico benoemen maar er behoefden aanvankelijk geen extra risicoreserves
tegenover te staan.

Kort na de start van de nieuwe gemeente Lansingerland in 2007 en dus nog voordat de
economische crisis manifest werd constateerden ontwikkelaars een eerste terugloop in de vraag
naar woningen, tegenover een aanhoudend hoog planaanbod van veelal hetzelfde type woningen
in dezelfde prijssegmenten in de gehele regio, inclusief het Haagse deel daarvan.
In naar aanleiding van dit signaal gehouden overleggen over betere afstemming en sturing hield
de Stadsregio in die periode nog vast aan de langjarige prognoses voor de regionale
woningbehoefte. De overleggen leidden dan ook niet tot aanpassing van prognoses en afspraken
en eveneens niet tot nadere afstemming met de Regio Haaglanden. Pas in 2009 ontstond in
stadsregionaal verband ruimte om in overleg te bezien hoe de productie zou kunnen worden
ondersteund en welke consequenties de crisis zou hebben op de te maken afspraken voor de
periode 2010 – 2020. Tot in 2010/2011 echter golden nog steeds de oorspronkelijke afspraken.

De gemeente Lansingerland raakte er door de signalen van ontwikkelaars en eigen onderzoek
vanaf 2007 langzaam maar zeker van doordrongen dat vraaguitval de productie in ernstige mate
onder druk zette. Maatregelen werden in eerste instantie gezocht in het beperken van
concurrentie tussen locaties en overleg daarover met partijen. Het duurde tot 2009 voordat
serieus werd ingegrepen aan de grondproductiekant door te stoppen met aankopen en
investeringen in het bouwrijp maken.

Door de gemeente is nooit een formeel beroep gedaan op de hardheidsclausule, artikel 10 uit het
Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010, dat voorzag in een terugkomregeling bij het
voordoen van majeure gebeurtenissen.

Volgens het CBS zijn er in Lansingerland in de periode 1995 – 2011 ca. 9.000 woningen
gereedgekomen (inclusief woningen in Bleiswijk). Er ligt voor de gemeente nog een opgave van
3.000 woningen in het kader van de Vinex/Vinac afspraken, exclusief 1.200 woningen in de
25
locatie Wilderszijde-Zuid, die geen onderdeel uitmaakten van die afspraken.
Terugkijkend op twintig jaar Vinex-geschiedenis wordt de tragiek zichtbaar van twee kleine gemeenten die
zijn meegenomen in rijksbeleid met grote ruimtelijke en financiële consequenties en vervolgens in
regionale uitvoeringskaders ten aanzien van ruimtelijke structuur, infrastructuur, woningbouwaantallen,
hectares bedrijventerreinen en financiën. De gemeenten hebben uiteindelijk zelf ingestemd met alle
voorstellen en afspraken, ze hebben er ook zelf voor gekozen de ontwikkeling zoveel mogelijk in eigen
hand te houden. Het is de vraag of zij in de positie waren te overzien wat de gebiedsontwikkeling allemaal
met zich mee zou brengen en hoe zij adequaat op deze complexe ontwikkeling zouden kunnen sturen en
de daarbij optredende risico’s zouden kunnen identificeren en beheersen.
De gemeenten opereerden enerzijds vanuit licht wantrouwen ten opzichte van de ‘grote broer’ Rotterdam
en de Stadsregio, anderzijds vanuit het vertrouwen in een goede afloop, mede door goede verhoudingen
met die mede-overheden en met de al in het gebied actieve private partijen. In de goede jaren was er
zicht op enige miljoenen winst op de realisatie van de Vinex-opgave maar zowel voor als aanvankelijk ook
na het begin van de crisis is onvoldoende scherp op risico’s gelet en gestuurd en zijn onvoldoende
risicoreserves gevormd. Er werd wel zorgvuldig gehandeld, soms zelfs uiterst behoedzaam maar de
gemeenten waren onvoldoende professioneel georganiseerd en hadden niet die expertise in huis die
nodig was.
De gemeenten werden hier ook niet voor gewaarschuwd door de Stadsregio, het punt ‘risico’ maakte geen
deel uit van de lumpsumafspraken, behalve de afspraak dat de risico’s volledig bij de gemeenten kwamen
te liggen. De indruk blijft bestaan dat alle betrokken overheden de woningbouwopgave centraal stelden en
zich onvoldoende rekenschap gaven van een woningmarkt en –vraag die ingrijpend kan wijzigen.
Tenslotte, de gemeenten hebben ook gewoon pech gehad, enkele ongelukkige keuzes gemaakt (o.a.
Wilderszijde) en door exogene factoren vertragingen opgelopen (HSL, N470, moeilijke verwerving van
tuinbouwbedrijven). Daardoor hebben ze meer dan andere Vinex-gemeenten de crisis in volle omvang
over zich heen gekregen, met alle gevolgen van dien.
26
5.
TIJDLIJN BERKEL EN RODENRIJS
5.1
Voorafgaand aan de Vinex
De gemeente Berkel en Rodenrijs was in de periode voorafgaande aan de VINEX-opgave een kleine
gemeente die jaarlijks een bescheiden aantal woningen ontwikkelde voor de opvang van haar natuurlijke
groei, voor een deel liepen deze plannen door tijdens de beginperiode van de Vinex. In de periode 19901995 werd de Weidebuurt ontwikkeld en in de periode 1990-1998 Parc Rodenrijs, beiden onderdeel van
het bestemmingsplan Berkel-Zuid.
5.2
Van Vinex tot en met Vinac
De startgesprekken tussen gemeente, Stadsregio en de Minister van VROM.
Start VINEX-discussie in Berkel en Rodenrijs
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1991
discussie
B&W
-
Het college van burgemeester en wethouders heeft er na een eerste overleg met de minister van VROM
en de andere gemeenten behoefte aan politieke en bestuurlijke duidelijkheid te krijgen op de vraag wat
voor de gemeenteraad een aanvaardbare ontwikkeling van Berkel en Rodenrijs is voor de periode tot +/2005 in relatie tot de VINEX opgave. Het is de minister serieus: hij heeft aangegeven dat als er niet
goedschiks tot afspraken wordt gekomen, het dan kwaadschiks gebeurt (aanwijzing, grenscorrecties,
annexatie). Hij wil op korte termijn zicht hebben op een uitvoeringsperspectief. Eén van de gedachten is
dat Berkel, Bergschenhoek en Rotterdam eventueel aangevuld met Pijnacker tot een vorm van overleg
moeten komen. Duidelijk is (al) dat in Noordrand II en III (het gebied van Berkel en Rodenrijs) gebouwd
moet gaan worden voor Rotterdamse woningzoekenden, los van de uiteindelijke omvang van de
taakstelling.
Antwoord aan Minister van VROM
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1991
Brief
Gemeente/provincie
-
De minister verwacht snel een antwoord. Dat wekt bij het college irritatie op: de VINEX-opgave is nog
niet eens het parlement gepasseerd. De portefeuillehouders die op het realiseren van de opgave zijn
aangesproken concluderen dat ook. Het college van Berkel en Rodenrijs hecht aan een zorgvuldig
bestuurlijk traject. De minister heeft in een gesprek aangegeven 15.000 woningen in Noordrand II
(Bergschenhoek) en Noordrand III (Berkel en Rodenrijs) te willen bouwen en niet het aantal van 8.200
waar beide gemeenten aan denken op basis van hun structuurschetsen. De gemeente Berkel en
Rodenrijs hecht aan het uitgangspunt dat het (agrarische) karakter van de gemeente wordt behouden
en brengt dit prominent in, in de gesprekken met de minister en andere partijen. Voor de minister is een
aantal van 8.200 woningen volstrekt onvoldoende.
27
In een brief van 4 maart 1991 bevestigt de provincie dat ook zij 15.000 woningen in Noordrand II en III
willen realiseren. Dit aantal kan worden beïnvloed door de woonmilieukwaliteit, de tracering van de HSL,
de afronding van de besluitvorming over het IPNR en het tracé van de OV-verbinding tussen Rotterdam
en Zoetermeer. Vooral het door de minister betoonde begrip voor de specifieke situatie van Berkel en
Rodenrijs is aanleiding voor de gemeente om in te kunnen stemmen met de afspraak te komen tot een
startconvenant.
Besluitvorming VINEX-discussie in Berkel en Rodenrijs
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1991
Besluit
B&W
Gemeenteraad
College en gemeenteraad spreken de principiële bereidheid uit in de richting van de minister dat Berkel
en Rodenrijs in de komende jaren een substantiële bijdrage zal leveren aan de woningproductie in de
Randstad c.q. streekgewest Rotterdam, alsmede de bereidheid om samen met de gemeente
Bergschenhoek en in overleg met de provincie en Rotterdam een nadere ruimtelijke en financiële
verkenning te verrichten met als uitgangspunt de door de gemeenteraad op 23 april 1990 vastgestelde
structuurschets Berkel en Rodenrijs en de daarin geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden.
Daarbij is relevant dat er bereidheid is om het aantal woningen te verdubbelen van 5.200 naar ca.
10.500 woningen in het jaar 2010. Niet het aantal van 15.000 dat de minister en de provincie vragen.
Proces met Provincie over VINEX-discussie in Berkel en Rodenrijs
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1991
Briefwisseling
B&W, PZH, Minister
-
Het college is ontstemd over de wijze waarop de provincie de beslissingen van de gemeenteraden (in
casu de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs) heeft afgewerkt, omdat onder meer niet aan de door
de gemeente gestelde randvoorwaarden is vastgehouden. Dat wordt vastgelegd in een brief aan de
minister met afschrift aan de Provincie (Gedeputeerde mevrouw Stolker).
De brief van de provincie is niet in het dossier teruggevonden.
In de brief aan de minister van 8 april 1991 schrijft de gemeente dat Berkel en Rodenrijs de ontwikkeling
niet wil blokkeren maar geen bereidheid heeft om een hoger aantal woningen in Noordrand III voor haar
rekening te nemen dan het aantal op basis van het door de raad ingenomen uitgangspunt (5.200
woningen). Het resultaat van de brieven is, dat de minister de taakstelling voor Berkel en Rodenrijs
variabel maakt (5.000 – 10.000 woningen).
Voorbereidingsfase Startconvenant
Over het Startconvenant zijn geen stukken gevonden in het archief van Berkel en Rodenrijs, op basis
van het archief van Bergschenhoek kan het volgende worden gereconstrueerd:
In de eerste maanden van 1991 vinden al diverse, meestal vertrouwelijke, gesprekken plaats met de
28
commissies/gemeenteraad en worden de lijnen uitgezet met als referentie de kernpunten van het
kabinetsstandpunt Vinex zoals verwoord in deel III (26-06-1991). Om zoals afgesproken met de minister
(BO 18-04-1991) studie te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden, wordt een startconvenant
opgesteld door betrokken partijen (Rijk, PZH, OOR, gemeenten). In overleg met betrokken partijen zijn
de meeste knelpunten in het concept-startconvenant inmiddels opgelost dan wel geparkeerd.
Resterende knelpunten zijn nog de woningbouwdifferentiatie (wanneer vastleggen van het aandeel
sociale woningbouw) en het budget dat nodig is voor planvorming, studie en onderzoek om tot een
uitvoeringsconvenant te komen.
Door de gemeenteraden van Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs is verder uitgesproken dat het
Vinex-beleid binnen hun grondgebied door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd in samenwerking met
elkaar. Hiervoor zal een projectorganisatie worden ingesteld van externe krachten, deels gedetacheerd
vanuit PZH en de gemeente Rotterdam. De dekking van de kosten van de organisatie is nog punt van
overleg in het startconvenant.
Startconvenant Vinex Stadsregio Rotterdam
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
08-11-1991
Startconvenant
PZH
Convenantspartijen
In het startconvenant worden de werkzaamheden geregeld die nodig zijn om binnen één jaar te komen
tot vaststelling van een uitvoeringsconvenant voor de verstedelijking van het stadsgewest Rotterdam in
de periode 1995-2005. Hoofdlijnen van de ontwikkeling betreffen de ruimtelijke inrichting op het punt
van woningbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, werkgelegenheid en de kwaliteit van de omgeving.
T.a.v. de locaties Noordrand II/III is een gezamenlijke capaciteit van 10.000 à 15.000 woningen
opgenomen. Deze gebieden zullen middels een HOV-verbinding worden ontsloten. Een gelijktijdige
ontwikkeling van een samenhangende groenstructuur in de regio is daarbij wenselijk. Voor het ABClocatiebeleid (werklocaties) worden binnen een jaar afspraken gemaakt. Ten behoeve van de
verstedelijking zal het noodzakelijk zijn om glastuinbouw te verplaatsen, waartoe een aantal
procesmatige uitgangspunten is opgenomen in het startconvenant. De gevolgen van de HSL voor de
verstedelijkingsrichting zullen apart worden aangegeven.
Voor de uitvoering is door het Rijk een geïntegreerd financieel bod gedaan voor woningbouw, verkeer &
vervoer, en bodemsanering. Voor ontwikkeling en inrichting van de verstedelijking wordt voor
excessieve grondkosten t.b.v. woningbouw een bedrag ter beschikking gesteld van f 204 miljoen in de
vorm van een lumpsum (waaraan prestatie-eisen zijn verbonden). De PZH is verantwoordelijk voor de
verdeling, in overleg met de regiogroep. In het Besluit Locatiegebonden Subsidies zal het lumpsumprincipe met prestatie-eisen worden vastgelegd, inclusief de wijze van betaling en de periodieke
voortgangsmeting. Ten aanzien van het rijksbod is door PZH en de regiogroep een voorbehoud
gemaakt, vanwege onvoldoende inzicht in de omvang en de aard van het financiële risico dat door de
bouwgemeenten wordt gelopen. Door een onafhankelijk deskundig bureau zal nader onderzoek worden
gedaan naar deze risico's (art 3.6 en art 3.7). Op basis van deze uitkomst zal besloten worden of
aanpassingen in het rijksbod dan wel het verstedelijkingsbeleid nodig zijn.
29
Voor de verstedelijkingsrichting Noordrand II/III zal een studie worden verricht naar de gewenste
omvang en kwaliteit, inclusief de relatie met overige ruimtelijke en infrastructurele aspecten. Hiervoor
worden de Structuurschets 1990 (Berkel & Rodenrijs) en de studie Ruimtelijke
Ontwikkelingsmogelijkheden in sept 1990/jan 1991 (Bergschenhoek) als uitgangspunt ingebracht.
Door de provincie zal een "spoorboekje" worden opgesteld voor het realiseringstraject in de periodes tot
resp. 1995, 2000, en 2005. De organisatie ter uitvoering van het startconvenant is in hand en van een
stuurgroep en projectgroep met vertegenwoordigers van de partijen, onder leiding van PZH.
Document niet in archief Berkel & Rodenrijs teruggevonden.
Onderzoek Verplaatsing glastuinbouw
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
06-1992
Onderzoek
GS van Zuid-Holland
Provinciale Staten
De nota ‘Ruimte voor glas’ van de provincie handhaaft de glastuinbouwlocaties in de B-driehoek. Wel
wordt er onderzoek gedaan naar ‘Glastuinbouwverplaatsingen Wateringen en Berkel en Rodenrijs’.
Deze opdracht vloeit rechtstreeks voort uit het Startconvenant dat tussen gemeente, Stadsregio en
minister is gesloten.
Het eindrapport van het onderzoek met stappenplan en berekening van de kosten voor verplaatsing van
de glastuinbouw Wateringen en Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek. Voor snelle verplaatsing worden
de kosten geraamd op f 428 miljoen en voor langzame verplaatsing op f 379 miljoen.
Rapportage ‘Op weg van Start naar Uitvoeringsconvenant’
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-1993
Interimrapportage
Regiegroep
-
Woning-aantallen:
Op basis van het startdocument worden jaarlijks 400 woningen in Noordrand III gebouwd (10 x 400=
4.000 woningen). De restcapaciteit is dan 4.000 woningen.
Financiële aspecten:
Over de uitvoering bestaat nog geen overeenstemming. De gemeenten zien dat de risico’s nog te groot
zijn gegeven de omvang van de biedingen van het Rijk in de kosten van de opgaven. Daarom vindt ook
onderzoek plaats naar de uitvoerbaarheid. De tekorten op de grondexploitaties van de bouwlocaties,
bodemsanering, groenstructuur, OV structuur en de weginfrastructuur bedragen een bedrag van f 3.750
miljoen (€ 1.700 miljoen). Noordrand III maakt van dit tekort onderdeel uit. Ook het deel dat na 2005
moet worden gerealiseerd.
De grondverwerving wordt als het grootste risico gezien. Het Rijk wordt gevraagd garanties te geven
voor woningbouw in de sociale sector. Voor Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek betekent het
aanvaarden van een VINEX opgave in alle gevallen een meer dan evenredige bouwinspanning. Het
aanvaarden daarvan zal in belangrijke mate afhangen van de vraag of met name deze gemeenten
30
tegemoet worden gekomen in de organisatiekosten van die inspanning. Het gaat daarbij om de
toepassing van de verfijningsregeling zoals die op groeikernen van toepassing was.
Onderzoek Verplaatsing glastuinbouw
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
06-1993
Eindrapport
GS van Zuid-Holland
Provinciale Staten
Het eindrapport van het onderzoek met stappenplan en berekening van de kosten voor verplaatsing van
de glastuinbouw Wateringen en Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek. Voor snelle verplaatsing worden
de kosten geraamd op f 428 miljoen en voor langzame verplaatsing op f 379 miljoen.
Toenemende zorg over exorbitante stijging grondprijzen in de VINEX-locaties
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
21-09-1994
Brief
Stadsregio
Portefeuillehouder VINEX
De regio’s maken zich ernstige zorgen over de exorbitante stijging van de grondprijzen in de VINEX
locaties als gevolg van de omvangrijke mate waarin de private partijen (ontwikkelaars, beleggers en
speculanten) zich een positie proberen te verwerven bij de uitvoering. Een ontwikkeling waarmee in de
voorbereiding geen rekening is gehouden. Gevraagd wordt om een beoordeling door het Rijk en hoe
voorkomen kan worden dat er stagnatie in de uitvoering gaat optreden.
Woningbouwscenario Stadsregio Rotterdam (deel 1, VINEX) concept
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-1994
Rapport
dS+V Rotterdam
-
VINEX-opgave is toevoegen 53.000 woningen (25.000 op grote uitleglocaties en 28.000 in en aan de
stad, waarvan 16.000 op functieveranderingslocaties binnen de gemeente Rotterdam), in de periode 1
januari 1995 en 31 december 2004. Dit aantal is gebaseerd op behoefteramingen van VROM. Daarin
zitten enkele belangrijke beleidsgevoelige aannamen:
1. Terugbrengen woningtekort van 4 naar 2% in 2000;
2. Migratiesaldo binnenlands nul;
3. Rekening gehouden met restrictief beleid Groene Hart.
De nieuwe provinciale raming komt nu uit op 64.000 woningen. 53.000 is VINEX-afspraak.
Daarvoor moet naar plekken binnen al bekende en nieuwe gebieden worden gezocht. Onderscheiden
naar deelgebieden wordt geconstateerd dat in Noord sprake is van een geringere overmaat ten opzichte
van de beide andere deelgebieden. Er is overmaat in de regio tot 71.000 woningen.
Voor de capaciteit van Noordrand II/III wordt uitgegaan van 13.680 woningen (waarvan tot 2000 te
realiseren 5.000 woningen).
31
Decision Paper Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Concept beslis-
11-1994
document
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Stadsregio
-
Financiële aspecten:
Het taakstellende budget voor Noordrand II wordt voorgesteld voor een bedrag van f 150 miljoen
negatief. Daarbij is geen rekening gehouden met IBS bodemsanering van ongeveer f 170 miljoen.
Bedrag moet worden opgebracht door de Stadsregio c.q. daarbinnen gelegen gemeenten. Aanbevolen
te versleutelen naar rato van het relatieve aandeel in het inwonertal. Twee herijkingsmomenten: 1997 na
totstandkoming Stadsprovincie en 2000 in samenhang met toetsing door Rijk van VINEX afspraak.
Organisatie:
Het besturingsconcept wordt als volgt voorgesteld:
Stadsregio:
-
Structuurplan
-
Financieel risico
-
Bouwprogramma
-
Mogelijkheid zelf grondexploitatie op hoofdlijnen te doen
-
Bepaalt onderhandelingscondities
-
Stelt financiële kaders en grondbeleidskaders vast voor deelplannen
-
Mogelijkheid verevening plus omslag
Gemeente:
-
Bestemmingsplan
-
Mogelijkheid deelplannen over te nemen binnen door de regio gestelde ro-vhv en
grondbeleidskaders
-
Gemeente kan zelf uitvoeren binnen de door de regio gestelde ro/vhv kaders (voor strategische
locaties). Dus daarvoor is een besluit nodig.
Protocol Vaststelling Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-1994
Protocol VINEX
DB Stadsregio
Dagelijks bestuur
Het Dagelijks bestuur Stadsregio heeft het Protocol Vinex ondertekend. Dat wil zeggen dat er
overeenstemming is tussen Stadsregio en Rijk over de tekst van het Uitvoeringsconvenant en dat zij
beiden al het mogelijke zullen doen om zo snel mogelijk tot ondertekening van het convenant te komen
(door de gemeenten). Op 14 december 1994 zijn door het DB de procedures vastgesteld langs welke
lijnen zij dat zullen doen voor de totstandkoming en ondertekening van het convenant en de
deelcontracten.
32
Verfijningsregeling
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-1994
Beantwoording
Stadsregio
Stadsregio
Naar aanleiding van vragen over het uitvoeringsdocument is door de Stadsregio een beantwoording
geschreven. Op onder meer de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs is de
Verfijningsregeling van toepassing in verband met de omvangrijke woningbouwopgave in relatie tot de
bestaande voorraad van deze gemeenten. De regeling is bedoeld ter dekking van kosten die indirect
een gevolg zijn van deze bouwopgave, die een relatief zeer sterke groei van de betrokken gemeenten in
korte tijd tot gevolg heeft. Te denken aan kosten voorbereiding en begeleiding van de plannen en
realisering van extra voorzieningen die met woningbouw verband houden. Bedrag is f 7.900,00 per
woning voor de totale periode.
Onderzoek financieel economische uitvoerbaarheid VINEX Noordrand B3
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-1995
Onderzoeksrapport
Heidemij Advies
-
Het ontwikkelen van de Berkelse VINEX taakstelling op basis van de in het onderhavige rapport
opgenomen randvoorwaarden en uitgangspunten leidt tot een grondexploitatietekort van circa f 93
miljoen (netto contant per 1-1-1995). De volgende investeringen zijn door Heidemij in het rapport buiten
beschouwing gelaten:
-
Aanleg ecologische zone
-
Aanleg intermediaire zone
-
(eventuele) aanleg ZORO spoorlijn
-
aanleg provinciale weg N470.
Het tekort omvat de ontwikkeling van een zestal uitbreidingslocaties en het tekort op de ontwikkeling
van een aantal zogenaamde locatie-afhankelijke (zogenaamde ‘omslag’) elementen.
De totale uitgaven komen neer op f 515 miljoen en de inkomsten uit woningbouw en bedrijventerrein op
f 423 miljoen. Uitgegaan wordt van een situatie dat het tekort wordt gedekt door subsidiebijdragen. Het
bedrag betekent een tekort van f 8.550,00 per woning uitgaande van een bouwprogramma van 6.900
woningen en 53 ha. bedrijventerrein.
Het onderzoek toont aan, dat voor de Berkelse VINEX taakstelling een ontwikkeling zonder externe
financieringsmiddelen niet tot de mogelijkheden behoort.
Gebaseerd op een vertrouwelijk concept rapport van Heidemij. Uit het dossier is niet duidelijk wat er met
het rapport is gebeurd.
33
Raadsbehandeling en -besluit Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
29 juni 1995 Raadsbesluit
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
B&W
Gemeenteraad
Het raadsbesluit is genomen op basis van een in meerderheid genomen positief advies van de
commissies Bestuurlijke en Financiële Zaken en Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en
Milieu. Er is na uitgebreide discussies en een zorgvuldige afweging steun voor het Uitvoeringsconvenant. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor het Uitvoeringsconvenant:
- Berkel en Rodenrijs houdt vast aan het stadsregioconcept van gelijkwaardige partners en het
vooruitzicht van een democratisch gelegitimeerd bestuur. Gemeente gaat uit van proportioneel
gelijke bijdragen van alle gemeenten in de Vinex-tekorten.
- Gemeente is bereid bouwtaak van 4500 woningen en ca. 100 ha industrieterrein te aanvaarden op
dezelfde verplichtende wijze als de Stadsregio aanvaardt voor tijdige realisatie van infrastructuur te
zorgen.
- Berkel en Rodenrijs gaat uit van optimale samenwerking tussen stadsregio en gemeente.
- Berkel en Rodenrijs gaat uit van optimale afstemming tussen de noodzaak om over bouwgrond te
beschikken en duidelijkheid voor degenen die in de meest letterlijke zin van het woord moeten
verkassen.
Persbericht Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1995
Persbericht
Gemeente
-
Persbericht over de ondertekening van het Uitvoeringsconvenant
Instemming Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1995
Brief
B&W
B&W
In een brief van Burgemeester en Wethouders schrijft men aan het DB van de Stadsregio, dat de
gemeenteraad op 29 juni 1995 heeft ingestemd met:
-
Het voorgestelde woningbouwscenario
-
Het financieel scenario en de daarin opgenomen omslagheffing en bijdrage per inwoner voor
1996
-
Genoemde budgetten/reserveringen voor functieveranderingslocaties, knelpunten en
bodemsanering
-
Het doorsluizen van gelden van de verfijningsregeling naar de betreffende gemeenten onder
aftrek van de regionale ontwikkelingskosten vanaf 1997
-
Plan van aanpak ABC locatiebeleid
-
De herijkingsmomenten van 1 juli 1997 en 1 januari 2000
-
Het mede ondertekenen van het Vinex uitkeringsconvenant.
34
Tevens wordt gemeld dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van:
-
De concept versie voor een deelconvenant van 30 juni 1995
-
Een brief van het college aan een lid van het DB, de heer L. Vleggeert
-
Diens mondelinge toezegging dat de gewenste aanpassingen in het concept worden verwerkt.
-
De toezegging dat de omslagheffing voor de woningequivalenten niet eerder dan 1 januari 1997
zal ingaan.
Ondertekend Uitvoeringsconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1995
Convenant
Rijk / Stadsregio
Rijk / Stadsregio / gemeenten
Overeenkomst tussen alle partijen waarbij de bouwgemeenten/Stadsregio zich bereid en in staat
verklaren het Vinex-programma te realiseren in de periode 1995 – 2004 mits de andere partijen de
financiële middelen die zijn overeengekomen ter beschikking stellen. Relevante thema’s voor
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zijn:
- Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs komen in aanmerking voor de verfijning in verband met de
omvangrijke woningbouwopgave. Uitgegaan wordt van 8.000 woningen tot 2005 in Noordrand II/III.
Via het Gemeentefonds wordt een bedrag aan de gemeente uitgekeerd voor elke aan de voorraad
toegevoegde woning.
- Grootschalige groenprojecten: het gebied tussen Berkel en Pijnacker wordt deels gefinancierd uit
de exploitatie van de Bouwlocaties Noordrand II/III en Pijnacker-Zuid.
- Toevoeging aan de totale woningvoorraad is 53.000 in de hele Vinex-periode. De Stadsregio kan er
flexibel mee omgaan door tussen bouwlocaties te schuiven.
Deelconvenant VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
13-12-1995
Deelconvenant
Stadsregio / gemeente
B&W / gemeenteraad
Na ambtelijke/bestuurlijke voorbereiding Stadsregio/gemeente Berkel en Rodenrijs is deelconvenant
VINEX door college en gemeenteraad vastgesteld en door partijen ondertekend op 13 december 1995.
Essenties convenant:
-
Gemeenteraad en regioraad hebben de gevolgen van de aangegane verplichtingen afgewogen en
zijn bereid ook in financiële zin verantwoordelijkheid te dragen voor het realiseren van het VINEX
ruimtelijk ontwikkelingsprogramma.
- Partijen verplichten zich, ieder voor zijn deel, tot het realiseren van het in het VINEXuitvoeringsconvenant beschreven ruimtelijk ontwikkelingsprogramma binnen de randvoorwaarden
over sturing, financieel scenario en binnen de bouwprogrammering van het woningbouwscenario.
- Voor Noordrand II/III draagt de Stadsregio de verantwoordelijkheid voor de realisatie. Dit omvat
onder meer:
a. Opstellen (intergemeentelijk) Structuurplan
35
b. Verantwoordelijkheid voor grondexploitatie op hoofdlijnen
- Kan omvatten :
a. Verwerving, inclusief, uitgifte en ontwikkeling van de gronden
b. Financiële risico tenzij anders is overeengekomen
c. Bepalen onderhandelingsposities tussen gemeenten en marktpartijen
d. Volledige grondexploitatieproces
e. Alles met in acht name c.q. op basis van gemeenschappelijke regeling
-
Het herijkingsmoment van het Rijk (31 december 1999) en het herijkingsmoment uit het financieel
scenario (medio 1997) zijn de momenten waarop tot herziening van de gemaakte afspraken kan
worden gekomen.
- De in de Structuurvisie/structuurplan voorkomende bouwlocaties in Berkel en Rodenrijs maken
integraal onderdeel uit van de strategische uitbreidingslocatie Noordrand II/III.
- Noordrand III wordt ontwikkeld door de gemeente Berkel en Rodenrijs binnen de
verantwoordelijkheden van de Stadsregio.
- Partijen maken voor de totale locatie Noordrand III en per deellocatie financiële afspraken, waarbij
de grondexploitatie op hoofdlijnen en het budgetbeheer de verantwoordelijkheid van de Stadsregio
is. Partijen spannen zich gezamenlijk in om de voorziene negatieve resultaten van de
grondexploitatie te minimaliseren en zullen daarvoor nadere afspraken maken.
-
Als door lokale omstandigheden aanpassing nodig is op gebied van aantallen en
financieringscategorieën, zal deze aanpassing in principe moeten worden gezocht binnen de
grenzen van de eigen gemeente.
- Partijen komen een inspanningsverplichting overeen om 90 à 100 hectare bedrijventerrein te
realiseren.
Financiële uitvoerbaarheid Structuurplan 2B3
Datum:
04-1996
01-1997
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Berekeningen
OBR / Heidemij
Presentatie in Sturingsgroep
Het tekort op basis van het Structuurplan, opgesteld door de Stadsregio, wordt door het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam berekend op f 165 miljoen voor de ontwikkelingslocaties in Berkel en
Rodenrijs. De contra-expertise van Heidemij komt uit op een tekort van € 130 miljoen.
Faseringsmodel VINEX woningbouw en grondverwerving
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-1997
Notitie
Gemeente
B&W / gemeenteraad
De Stadsregio doet het voorstel de woningbouw (4500 woningen) te temporiseren waardoor tot 2005
920 woningen minder hoeven te worden gebouwd. De gemeente constateert dat die temporisering
feitelijk past bij de vertragingen die er toch al zijn bij de vaststelling van het Structuurplan en de
procedures rond Meerpolder.
36
Het gevolg hiervan is dat er ook minder opbrengsten zijn. De regionale omslagfondsen voor groen en
mobiliteit worden minder snel gevoed, op deelplan exploitaties zijn minder opbrengsten en de
lumpsumuitkering wordt aangepast aan de geringere taakstelling.
Het nieuwe faseringsvoorstel ziet er als volgt uit:
-
Gedeeltelijke bebouwing Meerpolder (circa 1500 woningen) aansluitend aan
winkelcentrum
-
Gedeeltelijke bebouwing Westpolder tussen Hofpleinhalte en Vogel- en Weidebuurt
(circa 1500 woningen)
-
Realiseren woningbouw in de linten.
Dit voorstel bevat 3600 woningen, 600 meer dan de Stadsregio wil. Dat is nodig om de stagnatie in
deelplannen op te vangen.
Het faseringsmodel biedt houvast om te bepalen welke gronden in ieder geval moeten worden
verworven. Het meeste moet ook nog worden verworven. Veel ervan is nu in gebruik voor glastuinbouw.
Met de keuze voor verwerving kiest de gemeente voor actieve grondpolitiek. Op dat moment wordt ook
al gewerkt aan een notitie grondbeleid.
Zie hierna bij gemeentelijk beleid.
Lumpsum-bijdrage Stadsregio
Datum:
07-1997
02-1998
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Aankondiging
Stadsregio
Stadsregio
De aankondiging en het voorstel van de Stadsregio om via een lumpsum afdoening de tekorten op de
uitvoering van het Structuurplan Noordrand III af te wikkelen. De lumpsum bijdrage wordt dan onder
randvoorwaarden verleend om tot januari 2005 niet meer dan 3500 woningen op te leveren. Gemeente
geeft aan een andere fasering te willen om zo een tweede NS-halte veilig te stellen. De lumpsum is
gebaseerd op een looptijd van de grondexploitaties tot 2007.
Het voorstel is de lumpsum vast te stellen op f 64,4 miljoen NCW maar tegelijkertijd te verrekenen met
de aankoop van het IHC pand, waardoor het bedrag op f 59.485.000 uitkomt. Met de lumpsum komt de
financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen, met een minimum aan voorwaarden.
De fasering is, dat voor 2005 3.500 woningen worden opgeleverd in tegenstelling tot het aantal van
4.500 zoals in het deelconvenant is genoemd. Het totaal van het plan Noordrand III omvat ca. 5.700
woningen. Wijzigingen mogen alleen na goedkeuring van de Stadsregio worden doorgevoerd vanwege
de gevolgen voor de totale regionale woningbouwontwikkeling. Vertraging is alleen toegestaan op
voorstel van de Stadsregio. Eventuele financiële compensatie is mede afhankelijk van de effecten van
een dergelijke vertraging op de uitkomst van de ‘meetlat’. Het Rijk zal het niet halen van de taakstelling
in 2005 sanctioneren tot een bedrag van f 10.800 per woningequivalent.
37
Brief aan Stadsregio lumpsum-bijdragen
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1998
Vertrouwelijke brief
Gemeente
B&W
Er moet een gesprek komen over het bod en de brief. Onduidelijkheden:
- Gemeente gaat ervan uit dat er tot 1 januari 2007 een woningbouwtaakstelling is van 4200
woningen (3500 van 1995 tot 2005/3000 woningen van heden tot 2005/1200 woningen van 2005
tot 2007);
- Gehele plancapaciteit blijft onveranderd 7500 woningen;
- Bedrijventerrein Oudeland maakt onderdeel uit van lumpsum;
Omvang lumpsum: Gemeente heeft zelf een berekening van de lumpsum gemaakt en komt uit op f 58,4
miljoen plus Netto Contante Waarde ad. f 32,2 miljoen en onderbouwt dit. Stadsregio biedt een niet
onderbouwd bedrag van totaal f 64,4 miljoen.
Omgang met lumpsum-bijdrage Stadsregio
Datum:
06-1998
07-1998
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
B&W-besluit
Gemeente
B&W
Burgemeester en wethouders besluiten de lumpsumbijdrage ad f 85,25 miljoen te verantwoorden als
bestemmingsreserve. Het college wil toe naar taakstellende budgetten, waarbij wordt gedacht aan 10%
buffer van het totaalbedrag. Voorstellen moeten worden voorbereid. Daarbij moeten worden betrokken
gegevens over cash-flow en eindwaarde. Banken moeten worden uitgenodigd voor een besluit over de
beleggings- en financieringsstrategie. De commissie Algemene Zaken wordt vertrouwelijk geïnformeerd.
Toekenning lumpsum-bijdrage
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1998
Besluit
Stadsregio
Regioraad/B&W/Gemeenteraad
De regioraad besluit op 22 juli 1998 een lumpsumbijdrage van f 80.390.000,00 toe te kennen aan
Berkel en Rodenrijs met inbegrip van de rentevergoeding tot 1 april 1998, de vergoeding voor niet
verrekenbare BTW en de overdracht van het IHC pand. Alle resterende discussiepunten zijn hierin
begrepen en worden als afgekocht beschouwd. In verband met uitstel raadsbehandeling wordt nog
rente vergoed. Daarmee komt de totale lumpsum op f 80.596.579,97 afgerond f 80,6 miljoen.
Het betrof hier overigens een lumpsumafspraak voor de eerste fase, tot 2007. In 2004/2005 werden
aanvullende afspraken gemaakt voor de periode van 2007 - 2010
(Het verschil tussen het bedrag van f 80,6 in het besluit en f 85,25 miljoen in het eerdere B&W-besluit
heeft ermee te maken, dat de gemeente zelf had berekend dat een bedrag van f 85,25 miljoen nodig is
om tot sluitende grondexploitaties te komen.)
38
Lumpsumbijdragen Stadsregio, Beleggen
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1998
Besluit B&W
Ambtelijk
B&W
Het college besluit de lumpsum bijdrage als volgt te beleggen :
-
f 20.150.000,- in 6 maands-deposito bij de Rabobank Hengelo
-
f 60.450.000,- in het RIAM Garantiepool Robeco Zakelijk. Dit fonds garandeert de terugbetaling
van de hoofdsom terwijl een hoog rendement haalbaar is.
VINEX PMC-rapportage per 1 januari 1998
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1998
Rapportage
Stadsregio
DB Stadsregio
Ieder half jaar monitort de Stadsregio de voortgang van de Vinex-afspraken van iedere gemeente en
dus ook van Berkel en Rodenrijs. In tussentijdse gesprekken (volgens de Stadsregio vonden die
jaarlijks plaats) werd gesproken over de vorderingen. De rapportages hadden een gelijke opzet en
werden tot 2010 (en wellicht later) doorgezet.
Volgens de PMC-rapportage van 1 januari 1998 bedraagt het planaanbod van Berkel en Rodenrijs tot
2000 400 woningen minder dan de ‘nieuwe taak’ van 1.200 woningen. Het planaanbod tot 2005
bedraagt 1.100 woningen meer dan de ‘nieuwe taak’ van 3.500 woningen. Er zijn afspraken over
gemaakt met de lumpsum overeenstemming. Het totale planaanbod voldoet niet aan de ‘nieuwe’
differentiatietaakstelling (te weinig bereikbare en middeldure woningen).
Vaststelling grondexploitaties / Haalbaarheids-berekeningen Noordrand III
Datum:
12-1998
01-1999
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Besluit
VINEX - projectbureau
B&W
Bekeken is of met de lumpsum uitkering (tot 2007) van f 80,6 miljoen van de Stadsregio de verschillende
plannen kunnen worden ontwikkeld. De basis grondexploitatie laat zien dat een sluitende kosten/batenbalans kan worden bereikt bij een lumpsumbijdrage van f 85,25 miljoen.
B&W en Raad nemen besluit:
- Vaststellen lumpsum berekening als uitgangspunt voor de ontwikkeling VINEX taakstelling conform
ruimtegebruikskaart
- Vaststellen deel-grondexploitaties voor respectievelijk de locaties Meerpolder, Westpolder/Bolwerk
en Oudeland.
- Grondexploitaties aanpassen o.b.v. voortschrijdend inzicht en jaarlijks in mei aan de raad ter
vaststelling voorleggen.
- Boeteclausule/sanctie bij het niet behalen van de taakstelling in 2005.
- Het neerleggen van de financiële risico’s bij de gemeente betreft niet de zaken waarvoor de
39
Stadsregio zich in het deelconvenant verantwoordelijk heeft gesteld, zoals de aanleg van de groen,
infrastructuur en openbaar vervoer.
VINEX PMC-rapportage per 1 juli 1998
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-1998
Rapportage
Stadsregio
DB Stadsregio
Voortgangsrapportage Planning, Management en Control voor de Vinex per 1 juli 1998. Het
planaanbod bedraagt tot 2005 1.200 woningen meer dan ‘nieuwe taak’.
VINEX PMC-rapportage per 1 januari 1999
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-1999
Rapportage
Stadsregio
DB Stadsregio
Voortgangsrapportage Planning, Management en Control voor de Vinex per 1 januari 1999. In de
periode 1 januari 1995 tot 1 januari 2005 levert Berkel en Rodenrijs 3.500 woningen op in benoemde
bouwvlakken die een plancapaciteit hebben van 3.670 woningen. De totale plancapaciteit blijft
gehandhaafd op 7.500 woningen te realiseren voor 2010. De totale locatiecapaciteit bedraagt volgens
RSP 12.000 woningen. De nieuwe taak bedraagt maximaal 6.600 woningen tot 2005. Het gemeentelijk
planaanbod omvat ruim 8.700 woningen.
VINAC – Convenant Verstedelijkingsopgave 2005 – 2010
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-2005
Convenant
Stadsregio
B&W
Burgemeester en wethouders stellen (in overleg met commissie Ruimte) het convenant
Verstedelijkingsopgaven 2005 – 2010 vast met daarin de ‘Woningbouwafspraken voor de periode 20052010 tussen de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Berkel en Rodenrijs. De raad neemt er kennis
van.
In het convenant is een taakstelling opgenomen van 2.700 woningen, op te leveren in de periode 1-12005 tot en met 31-12-2009. De gemeente spant zich tot het uiterste in om hiervan voor 1 januari 2007
1.100 woningen op te leveren. In de woningbouwplanning van het Ontwikkelingsbedrijf is voor de gehele
periode de oplevering van ruim 4.000 woningen voorzien. Het behalen van de totale taakstelling moet
dus geen probleem zijn, zo wordt geredeneerd. De boeteregeling voor het niet behalen leidt naar
verwachting dan ook niet tot risico’s.
Voor de uitvoering van dit programma heeft de Stadsregio al via de lumpsum bijdrage in 1998 financiële
middelen beschikbaar gesteld. Voor bodemsanering kan de gemeente een beroep doen op de door Rijk
en provincie beschikbaar gestelde financieringsbronnen. Voor de woningproductie in het kader van
lumpsum II zal apart een afspraak worden gemaakt tussen Stadsregio en de gemeente. Onderschrijdt
40
Berkel en Rodenrijs met 7,5 % of meer de afgesproken woningbouwtaakstelling (dat wil zeggen minder
dan 2.497 woningen) dan legt de Stadsregio aan de gemeente een heffing op van € 2.000,00 per nietgerealiseerde woning. In 2007 vindt een tussentijdse evaluatie plaats.
Afspraken lumpsum II – 2e fase VINEX locatie Noordrand III
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
02-2005
Besluit
Stadsregio
Regioraad
Vaststellen door de Regioraad van lumpsum II vergoeding voor periode 2007 - 2010. De regioraad stelt
de volgende vergoeding en voorwaarden vast :
- De Stadsregio stelt € 14 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van de tweede fase
Structuurplan Noordrand III aan Berkel en Rodenrijs.
- De gemeente zal tenminste 7.500 woningen in het kader van de totale realisatie bouwen. Het
maximum wordt uitdrukkelijk losgelaten, zodat de gemeente maximaal kan optimaliseren. De
aantallen in de convenanten worden dus beschouwd als minimum taakstelling.
- 20% wordt in de sociale huursector gerealiseerd.
- De aan de Stadsregio te betalen omslagbijdrage wordt in twee termijnen afgekocht.
- De locatie Plaszoom Midden en Zuid wordt beschouwd als een budgettair neutrale locatie.
- De gemeente neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de correcte en tijdige uitvoering van
het structuurplan over van de Stadsregio Rotterdam. De regionale risicoparticipatie vervalt
daarmee.
-
De boete op het niet halen van de totale minimumproductie schuift door naar de
lumpsumafspraken voor de tweede fase.
-
Alle afspraken uit de eerste fase gelden ook voor de tweede fase, voor zover niet anders
overeengekomen.
Relevant is nog de hardheidsclausule in verband met onvoorziene omstandigheden in artikel 10:
‘Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid van een partij een ongewijzigde instandhouding van dit convenant niet verwacht kan worden,
dan dient deze partij daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan de andere partij. Partijen
treden daarna in overleg met elkaar over mogelijke oplossingen. Indien dit overleg niet tot
overeenstemming leidt, beslist de Regioraad’.
Verordening Verstedelijkingsafspraken en ontwerp Omslagverordening.
Datum:
02-2005/
05-2005
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Verordeningen
Stadsregio
B&W / gemeenteraad en Regioraad
B&W en gemeenteraad stemmen op hoofdlijnen in met de Verordening Verstedelijkingsafspraken en
Stedelijke Vernieuwing 2005-2010 Stadsregio Rotterdam (‘De voorgestelde wijzigingen zijn niet relevant
voor de vraagstukken waarvoor wij staan’) , en met de Omslagverordening 2005. Ook de Regioraad
heeft de verordening vastgesteld. De belangrijkste financiële consequenties zijn vastgelegd in de
41
lumpsum II afspraak (subsidie voor Rodenrijse Zoom, vastleggen WEQ’s voor omslagheffing).
5.3
Ruimtelijke Planvorming
Standpunt Vinex Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
10-1991
Standpunt
Gemeenten
-
Beide gemeenten stellen een gezamenlijk standpunt op. Zij zijn bereid mee te werken aan de
uitvoering van de VINEX maar willen het eigen karakter behouden: de band tussen wonen en werken,
geen slaapstad. Dat wil zeggen voor Berkel maximaal een verdubbeling (maximaal 5200 woningen
bijbouwen) en voor Bergschenhoek een toename van 2.750 tot maximaal 7.000 in 2010. Ontwikkeling
dient conform de eigen structuurschets van Berkel en Rodenrijs en de studie ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden van Bergschenhoek plaats te vinden.
Verder is behoud van glastuinbouw als eerste economische motor van de gemeenten en ten tweede
aanwezigheid van lichte industrie in de nabijheid van het knooppunt Rodenrijs uitgangspunt. Beiden
kiezen voor de uitvoering voor een eigen projectorganisaties, in samenwerking met de provincie en
Rotterdam.
Verstedelijkingsstudie
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
15-07-1993
Studie
Projectbureau 2B3
-
Op basis van het startconvenant is er een verkenning gemaakt voor de Vinex-opgave in de locatie
Noordrand II en III. De verstedelijkingsstudie verkent de haalbaarheid hiervan, zowel ruimtelijk als in
aantallen, planning en financiële consequenties.
Voor de verstedelijkingsopgave is van belang welk besluit er over Rotterdam Airport wordt genomen
(verplaatsen, sluiten of handhaven) en daarmee het mogelijke aantal te realiseren woningen. Ook van
invloed is het besluit over de ligging en inpassing van de HSL. De modellen in de studie gaan uit van
volledig ingepaste varianten.
De minimaal gestelde opgave van 10.000 woningen moet haalbaar zijn, de maximaal gestelde opgave
van 15.000 woningen wordt niet haalbaar geacht. Realisatietermijn voor deze opgave is 15 tot 20 jaar,
waarbij er binnen de Vinex-periode (tot 2005) maximaal 3.000 tot 7.000 woningen kunnen worden
gerealiseerd. Als gevolg van de verstedelijking zal ca. 100 ha aan glastuinbouwgebied van functie
dienen te veranderen, hetgeen van invloed is op de kosten en planning van de opgave.
In de verstedelijkingsstudie zijn verschillende ruimtelijke modellen opgesteld, die van elkaar verschillen
in de ligging van de nieuwe HOV / metro naar Zoetermeer en de functiemenging ten westen van de
Hofpleinlijn (rood / paars). Binnen de ruimtelijke modellen zijn verschillende dichtheden en realisatieperiodes mogelijk. Het tekort op de grondexploitaties (NCW) voor de verschillende modellen en
scenario's loopt uiteen van f 59 miljoen tot f 104 miljoen.
42
Conclusies Hoofdlijnen gewenste ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam-Rijnmond
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-10-1993
Rapportage
OOR
-
Deze rapportage bevat de conclusies voor de verschillende verstedelijkingsmodellen in de Vinexuitleg-gebieden in de regio Rotterdam. T.a.v. de gebieden Noordrand II/III wordt gekozen voor het
model Hofpleinlijn-Rood (Verstedelijkingsstudie d.d. 15-07-1993). In dit model wordt de aansluiting van
de ZoRo-lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam gerealiseerd als boog bij Pijnacker. In Berkel &
Rodenrijs zal daardoor alleen de bestaande Hofpleinlijn (met extra station) als HOV-verbinding naar
Rotterdam fungeren. Voordeel hiervan is dat de Landscheiding tussen beide gemeenten behouden
blijft en als groene buffer tussen beide kernen kan fungeren. Zoals de andere modellen in de
verstedelijkingsstudie gaat ook dit model uit van een volledig ingepaste HSL.
Structuurvisie 2B3
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-12-1994
Structuurvisie
Projectbureau 2B3
Stadsregio Rotterdam
Intergemeentelijke structuurvisie voortbouwend op de Haalbaarheidsstudie / Verstedelijkingsstudie (juli
1993). De structuurvisie geeft het ruimtelijk raamwerk voor de ontwikkellocaties, de
ontsluitingsstructuur en de groenstructuur voor beide gemeenten (zie plankaart). Tussen beide
gemeenten ligt de Landscheidingszone (groenstructuur), waarin ook het HSL-tracé is gesitueerd. De
ontwikkeling van deze zone inclusief de aanliggend geplande woonwijken is afhankelijk van de
besluitvorming omtrent de ligging van de HSL.
Onderdeel van de visie zijn de woningbouwlocaties De Ackers, Boterdorp en Parkzoom
(Bergschenhoek) en Meerpolder, Westpolder, Zuidpolder, en De Wadden (Berkel & Rodenrijs). Het
noordelijk deel van de Boterdorpse Polder (rand langs de N472) is onderdeel van de locatie Boterdorp;
de rest van de polder is ten behoeve van de zandwinplas in de Intermediaire Zone (Boterdorpse Plas).
Verder is een bedrijfslocatie geprojecteerd in polder Oudeland met een omvang van 90 à 100 ha.
De structuurvisie bevat geen uitvoeringsplanning dan wel financiële paragraaf.
Uitgangspunt voor het woningbouwprogramma is 9.000 à 10.500 woningen (5.000 à 6.000 in Berkel,
3.000 à 4.500 in Bergschenhoek). Afhankelijk van de inpassing van de HSL kunnen ca. 1.500
woningen worden gesitueerd in de Parkzoom / Landscheidingszone. Overigens wordt elders vermeld
dat de totale capaciteit van het plangebied afhankelijk van de uitgangspunten voor grondgebruik kan
variëren tussen de 8.000 en 12.000 woningen.
Ingevolge de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is de regio bevoegd tot vaststelling
van de structuurvisie (behandeling ca. 8 februari 1995)
43
Ontwerp Regionaal Structuurplan Noordrand II en III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
21-01-1998
ontwerp RSP
Stadsregio
Regioraad
Programmatisch, financieel en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties Noordrand II
en III. De planhorizon loopt voorbij de doelstelling van ca. 8.000 woningen binnen de Vinex-periode, tot
ca. 2010/2015. Het RSP bouwt voort op de eerdere Structuurvisie 2B3 en is daar vooral een nadere
uitwerking van.
De hoofdplanstructuur heeft een capaciteit van ca. 12.000 woningen, en ca. 80 ha bruto bedrijven–
terrein (uit te voeren in vier fases). Voor de ligging van de HSL wordt uitgegaan van de half verdiept
ingepaste ligging via de Landscheiding, zodat er 1.700 tot 2.000 woningen in de Parkzoom kunnen
worden gerealiseerd. De Wilderszijde is nog als plaslocatie opgenomen, met alleen aan de noordrand
woningbouw langs de Boterdorpse Plas.
Onderdeel van het RSP is een grondexploitatieberekening voor met name de woningbouw en het
bedrijventerrein. Bovengemeentelijke infrastructuur en groen (zoals N470, Randstadrail, Boterdorpse
Plas, Landscheidingspark) worden op een andere manier bekostigd. Totale kosten van het plan komen
uit op f 691 miljoen (NCW 1-1-1995), totale opbrengsten komen uit op f 568 miljoen (NCW 1-1-1995).
Het financiële resultaat kent dus een tekort van f 123 miljoen (NCW 1-1-1995) dat wordt gefinancierd
middels een bijdrage uit het regionaal grondkostenfonds.
Het RSP is uiteindelijk het streefbeeld voor de uitvoering alsmede de onderlegger voor het financieel
scenario voor de lumpsum afspraken met de stadsregio. In de afspraken met de stadsregio is het RSP
het ruimtelijk, programmatisch en financieel kader.
5.4
Gemeentelijke organisatie en beleid
Rapportage externe en interne positionering Berkel en Rodenrijs inzake VINEX opgave
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-1996
Rapportage
Twijnstra en Gudde
Geen besluit genomen
Rapportage van een externe adviseur over de positionering en gevolgen van de VINEX opgave voor
de gemeente. De gemeente heeft Twijnstra en Gudde opdracht gegeven de gevolgen van de VINEX
opgave in kaart te brengen voor de interne en externe positionering van de gemeente. Belangrijk
onderdeel hierbij is het opzetten van een projectorganisatie. Er worden drie varianten voorgelegd.
Bij de afweging tussen de drie is belangrijke input van de gemeente dat zij streeft naar ‘minimale
risico’s en maximale invloed’. Bovendien wil de gemeente vooralsnog slechts in zeer beperkte mate
anticiperen op de te verwachten groei van de gemeente.
44
De varianten zijn de volgende:
1. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Stadsregio en gemeente bij ontwikkeling van de
projecten. Na het vaststellen laat de Stadsregio de verdere planvorming dus niet over aan de
gemeente.
2. Vroegtijdige PPS: binnen de randvoorwaarden van de Stadsregio gaat de gemeente een
overeenkomst aan met een of meer private partijen.
3. Zelfstandige uitvoering: de Stadsregio bepaalt, de gemeente volgt. Na het vaststellen van het
Structuurplan vindt overdracht plaats naar de gemeente.
Als de drie opties naast elkaar worden gelegd, dan concludeert het rapport dat bij de derde optie het
risico in belangrijke mate bij de gemeente ligt, er een relatief grote kwalitatieve en kwantitatieve
uitbreiding van de eigen c.q. projectorganisatie moet plaatsvinden maar ook dat de invloed, gegeven
de kaders van de Stadsregio maximaal is. Daarmee sluit deze optie het minst aan op de gemeentelijke
uitgangspunten, terwijl de opties 1 en 2 in dat opzicht in dezelfde mate scoren. (Uiteindelijk is toch
gekozen voor optie 3. Blijkbaar was invloed belangrijker dan risico’s. Mogelijk had het ook te maken
met de veranderde rol van de Stadsregio).
Geen besluit gevonden, ook geen latere stukken hierover. (Uit gesprekken/ interviews is af te leiden
dat de gemeente wel veel adviezen heeft overgenomen c.q. op die manier is gaan werken).
Beleidsnotities Faseringsmodel, Grondbeleid en Verwervingsplan
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-1997
Beleidsnotities
Ambtelijk
B&W / gemeenteraad
Na vertrouwelijke besprekingen worden de notities nu in het openbaar besproken. Deze worden de
inzet voor de onderhandelingen met de Stadsregio. De gemeente spreekt de voorkeur uit voor een
actief verwervings- en grondbeleid.
Faseringsmodel:
Het faseringsvoorstel ziet er als volgt uit (zie ook in de paragraaf convenanten, 09-1997):
-
Gedeeltelijke bebouwing Meerpolder (circa 1500 woningen) aansluitend aan
winkelcentrum
-
Gedeeltelijke bebouwing Westpolder tussen Hofpleinhalte en Vogel- en Weidebuurt
(circa 1500 woningen)
-
Realiseren woningbouw in de linten.
De conclusies zijn:
-
Dit voorstel bevat 3600 woningen, 600 meer dan de Stadsregio wil. Dat is volgens de
gemeente nodig om de stagnatie in deelplannen of toekomstige versnellingen in de productie op te
vangen. Het faseringsmodel omvat alle benodigde infrastructuur conform het Structuurplan, maar
minder woningen. De verhouding tussen kosten voor bovenwijkse infrastructuur en woningen wordt
hierdoor negatief beïnvloed.
-
De woningcapaciteit wordt verdeeld over Meerpolder (1.500 woningen), Westpolder (1.500
woningen) en Siberië/Papaverweg (300 woningen) en de linten (300 woningen).
45
-
Grondbeleid: Het faseringsmodel biedt houvast om te bepalen wat verworven moet worden.
Het college stelt voor om actief grondbeleid te voeren voor de VINEX locaties (woningbouw en
bedrijvigheid). Er wordt actief wervingsbeleid gevoerd conform een Verwervingsplan. Daarnaast streeft
de gemeente naar gemeentelijke grondexploitaties voor de VINEX locaties. Dit betekent dat
marktpartijen hun grondposities inleveren bij de gemeente in ruil voor claims op te realiseren
woningbouw. De gemeente verzorgt het bouw- en woonrijpmaken en levert bouwrijpe grond aan
marktpartijen om hun bouwclaim uit te voeren. Moet hiervan worden afgeweken dan zal de
gemeenteraad hierover voorstellen krijgen, waarover besluitvorming moet plaatsvinden.
Binnen het faseringsmodel moet verreweg het grootste deel nog worden verworven waaronder veel
glastuinbouw. Dit vereist een – gefaseerde – financiële impuls van € 39,1 miljoen. Daarbij zijn de
bedrijfsterreinen nog buiten beschouwing gebleven. Financiering ervan moet plaatsvinden door
voorfinanciering uit de lumpsumbijdrage, medefinanciering door andere overheden (bijvoorbeeld OBR),
BNG, medefinanciering door marktpartijen en vanuit de exploitatie per deelplan.
Via het actieve grondbeleid wil de gemeente een vanuit financieel oogpunt zo doelmatig mogelijke
uitvoering van de ontwikkelingsopgave bereiken, waarmee tegelijk de doelen:
-
een kwalitatief hoogwaardige locatie
-
met regionaal/nationaal een aantrekkelijke uitstraling
worden gediend.
Verwervingsplan:
Het gebied waar de gemeente wil verwerven ligt aan de Westzijde van de gemeente. Het gaat om de
Meerpolder (nog +/- 25 ha. aan te kopen; ongeveer 50 ha. is aangekocht door marktpartijen),
Westpolder (21 ha. is aangekocht door marktpartijen; nog 31 ha. dient te worden aangekocht), voor de
bedrijfsterreinen op verschillende locaties in het gebied en de Zuidpolder (verworven door de
gemeente Rotterdam).
De gemeente heeft de te verwerven gronden aangewezen in het kader van de Wet Voorkeursrecht
Gemeenten. Uitgangspunt is minnelijke verwerving. Op de achtergrond is onteigening mogelijk om er
voor te zorgen dat de gronden op tijd gemeente-eigendom zijn.
Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft de opdracht gekregen om de verwervingen ter hand te
nemen. Voor de verwerving wordt aansluiting gezocht bij de planning van de verschillende plannen.
Die ziet er als volgt uit:
1999 – 2005 Nieuwbouw Meerpolder
2002 – 2005 Nieuwbouw Westpolder
2003 – Oplevering N470 en Lightrail station
Start ontwikkeling bedrijfsterreinen:
1999 – 2001 – Berkelsepoort
2003 – 2005 – Oudeland
2000 – 2003 – Spoorhaven West
Voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven wordt een plan van aanpak opgesteld om voldoende
hervestigingslocaties aan te kunnen bieden.
De gemeenteraad heeft de 3 notities vastgesteld.
46
Vaststelling grondexploitatieberekeningen VINEX
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-1999
Besluit
Ambtelijk
B&W / Gemeenteraad
Het College van Burgemeester en Wethouders besluit de lumpsum berekening als uitgangspunt voor
de ontwikkeling van de VINEX opgaven te maken, conform de ruimtegebruikskaart. In dat kader
worden de deelgrondexploitaties voor respectievelijk Meerpolder, Westpolder/Bolwerk en Oudeland
door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks in mei zullen de geactualiseerde grondexploitaties aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
Grondverwerving, Koopcontracten, Samenwerkingsovereenkomsten
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
1998-2006
diverse contracten
diverse
-
Na het vaststellen van het beleid gaat de gemeente aan de slag met de verwerving van de gronden en
de realisatie van de plannen. Belangrijke instrumenten die daarvoor worden ingezet:
- Zelf de grond verwerven en een partij zoeken die ontwikkelt, of ook dat zelf doen, bijvoorbeeld
voor bedrijventerrein Oudeland (zie voorbeeld aankoop Zuidersingel 8).
- Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst/realisatieovereenkomst met een ontwikkelaar
die ook gedeeltelijk grond in eigendom heeft (zie voorbeeld Realisatieovereenkomst inzake het
project Westpolder/Bolwerk-West/deelplan 1). Daarin is ook opgenomen wie wat doet. De
algemene lijn is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de hoofdinfrastructuur, de ontwikkelaar
voor het verdere bouw- en woonrijp maken.
- In andere gevallen is eerst gewerkt met een Raamovereenkomst die later is gevolgd door een
Samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld de Raamovereenkomst inzake de planontwikkeling
van Westpolder/Bolwerk.
De combinatie Terra Woningen en Kavel Vastgoed BV spreken hierin met de gemeente af dat zíj
ontwikkelen en bij die ontwikkeling samenwerken met de gemeente. Mocht de gemeente toch zelf
willen ontwikkelen, dan behouden de marktpartijen zich uitdrukkelijk het recht voor zich in de
onteigeningsprocedure te verweren door een beroep te doen op het zelfrealisatierecht.
Belangrijk uitgangpunt is, dat de gemeente een financiële bijdrage uit de bouwexploitatie hanteert
gebaseerd op een percentage van een vrij op naam prijs van de op te leveren woningen. Uit die
bijdrage wil de gemeente in ieder geval de kosten van de openbare voorzieningen inclusief de toe
te rekenen kosten van bovenwijkse voorzieningen voldoen en de eventuele boete aan de
Stadsregio.
Verder zal de gemeente zich inspannen om het woningbouwprogramma wat betreft
financieringscategorieën en aantallen te laten aanpassen aan de huidige inzichten van de
woonconsumentenmarkt.
- De andere toegepaste werkwijze is die waarbij de gemeente de grond koopt van de ontwikkelaar,
bouwrijp (en later woonrijp) maakt en de ontwikkelaar een bouwrecht / bouwclaim geeft (zie
overeenkomst tot koop gronden Kavel Vastgoed/Van Mierlo Wateringen BV in Meerpolder). In
47
deze overeenkomst is geregeld dat Staalblauw 1300 koopwoningen en 186 huurwoningen mag
bouwen (bouwclaim). De overeenkomst van 7 april 2000 geeft aan dat de juridische levering van
de grond plaatsvindt uiterlijk 1 november 2000. Dan zal ook de betaling van de gemeente
plaatsvinden. Er is in de overeenkomst niets geregeld over afnameverplichting door de
ontwikkelaars.
Gemeenterekening 2000
Datum:
Type document:
05-2001
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
Op 29 mei en 12 juli 2001 stellen College van Burgemeester en Wethouders respectievelijk de
Gemeenteraad de gemeenterekening vast na controle door Deloitte en Touche.
De systematiek van rentetoerekening is in dit jaar veranderd. De rente-omslagmethode is losgelaten.
Vanaf 2000 wordt een rente van 7% overeenkomstig de kostprijsberekeningen aan de grondexploitatie
toegerekend. Besloten is om een egalisatiereserve voor de renteresultaten te vormen zodat
schommelingen van de voor- en nadelige renteresultaten niet meer in het jaarlijkse rekeningsaldo
terechtkomen maar via deze egalisatiereserve lopen.
Gemeenterekening 2001
Datum:
Type document:
05-2002
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
Op 16 mei 2002 en 27 juni 2002 stellen het College van Burgemeester en Wethouders respectievelijk
de Gemeenteraad de jaarrekening 2001 vast na controle door Deloitte en Touche.
Voor het eerst wordt er gedetailleerde informatie verstrekt over de ontwikkelingen in de VINEX –
locaties. Voorgesteld wordt om in het vervolg naast de cijfermatige overzichten in de toelichting op de
balanspost ‘voorraden’ ook een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in hoofdlijnen te geven.
Op die manier moet inzicht worden gegeven in de financiële resultaten van de grondexploitaties en de
mogelijke risico’s die de gemeente loopt.
In de jaarrekening 2001 zijn ten gunste en ten laste van de rekening mutaties in de reserves verwerkt,
zonder de formeel vereiste goedkeuringen en besluiten:
- Overboeking bestemmingsreserve tekorten VINEX naar de bestemmingsreserve egalisatie rente
VINEX voor € 545.000 in verband met een correctie van het financieringsresultaat van de
lumpsum 1999.
- Storting ten laste van de grondexploitaties in de egalisatiereserve afdrachten Stadsregio voor
€ 340.000.
48
Gemeenterekening 2002
Datum:
Type document:
04-2003
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
Op 10 april 2003 en 22 mei 2003 stellen het College van Burgemeester en Wethouders respectievelijk
de Gemeenteraad de gemeenterekening 2003 vast met de accountantsverklaring van Deloitte en
Touche.
Uit de herziene grondexploitatieberekeningen 2002 blijkt na aftrek van de lumpsum I bijdrage op
totaalniveau sprake van een tekort van € 25 miljoen. Er is nog geen sprake van een onafwendbaar
verlies. Als gevolg van de aangepaste woningbouwplanning zijn de uitkomsten van de herziene
grondexploitaties 2003 aanzienlijk negatiever dan de uitkomsten in 2002. Maximaal kan het verlies na
de lumpsumbijdrage oplopen tot € 34 miljoen.
Gemeenterekening 2003
Datum:
Type document:
05-2004
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
Op 11 mei en 24 juni 2004 stellen respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad met accountantsverklaring van Deloitte en Touche de gemeenterekening 2003 vast.
De herziene grondexploitatieberekening kent rekening houdend met de lumpsumbijdrage I een
verwacht negatief eindresultaat van € 34.5 miljoen. Er zijn diverse onzekerheden die veroorzaken dat
het verwachte eindresultaat op de complexen nog niet redelijk is in te schatten. Daarom is besloten die
nog niet af te waarderen.
Er worden daarnaast vele onzekerheden genoemd die de kans vergroten dat het tekort nog toeneemt.
Belangrijke onzekerheden zijn:
-
Er wordt rekening gehouden met een bepaalde fasering van de woningoplevering. Inmiddels is er
echter sprake van vertraging. De fasering zal ook de komende jaren onzeker zijn.
-
Er moeten in 2004 3.500 woningen zijn opgeleverd. De verwachting is dat 1.774 worden gehaald.
-
Intern wordt gewerkt aan het verbeteren van de financiële beheersing van het complex
Westpolder/Bolwerk
Gemeenterekening 2004
Datum:
Type document:
05-2005
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
Op 21 april 2005 en 26 mei 2005 stellen Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
49
respectievelijk de jaarrekening 2004 vast.
De herziene grondexploitatie berekening 2004 kent rekening houdend met de lumpsumbijdrage een
verwacht negatief eindresultaat van circa € 37 miljoen. Het uiteindelijk te verwachten eindresultaat is
redelijkerwijs nog niet in te schatten. Daarom worden de boekwaarden (nog) niet afgewaardeerd. Deze
onzekerheden veroorzaken een materiële onzekerheid in de jaarrekening voor de waardering van
onderhanden werk.
Gemeenterekening 2005
Datum:
Type document:
06-2006
Jaarrekening
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
Ambtelijk/ Deloitte en
Touche
B&W
De besluitvormingsstukken van College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad zijn
niet in het dossier aangetroffen, wel rapport Deloitte en Touche.
Het accountantsverslag geeft de volgende zaken aan:
-
Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de Stadsregio over lumpsum II en de omslagbijdrage.
De belangrijkste onzekerheid is daarmee vervallen.
- De gemeente heeft op basis van de herziening grondexploitaties 2006 alle grondexploitaties met
een negatief saldo afgewaardeerd (met uitzondering van het complex Meerwegzone).
Afgewaardeerd zijn de complexen Westpolder/Bolwerk, Meerpolder SOK, Rodenrijse Zoom en
Vinex algemeen. De totale afwaardering in 2005 bedraagt € 65,7 miljoen. Dat bedrag is
verantwoord op het programma Grondzaken. Aangezien de gemeenteraad al in het verleden een
bestemmingsreserve heeft gevormd voor de VINEX tekorten is de afwaardering gedekt door de
onttrekking aan de bestemmingsreserve VINEX tekorten.
5.5
Projecten
Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf VINEX 2001
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-2002
Jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
B&W en Gemeenteraad
Verantwoording van de stand van zaken van de VINEX-projecten. Noemenswaardig zijn:
- Operationeel resultaat - € 38 miljoen; verschillen ontstaan in 2001 € 1,9 miljoen; saldo NCW - €
36.1 miljoen. Saldo na aftrek lumpsumbijdrage NCW 31-12-2001. De lumpsumbijdrage II is nog
niet verwerkt in de berekeningen omdat die nog niet duidelijk is.
- Tekort op Westpolder/Bolwerk is € 9,0 miljoen. Voor dit project is nog geen lumpsumbijdrage
ontvangen, maar er is al wel grond voor aangekocht.
50
Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf VINEX 2002
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-2003
Jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
B&W en Gemeenteraad
Verantwoording projecten:
- Meerpolder – De werkzaamheden op basis van de Samenwerkingsovereenkomst zijn met horten
en stoten verlopen. De nadruk voor 2003 ligt op de verkoopbare woningen. Dat zijn de woningen
met VON prijzen tot € 250.000.
- Klapwijksewegzone – Er is een samenwerkingsovereenkomst met Proper Stok gesloten. De
verwervingen zijn niet geheel afgerond en de afgesproken voorverkoop is niet gehaald.
- Westpolder/Bolwerk – Er is nog geen ondertekend samenwerkingscontract tussen Kavel/Amvest
en de gemeente. Toch stond 2002 in het teken van de feitelijke start van civieltechnische
bouwwerkzaamheden in en rond de locatie.
- Oudeland – De planvorming is voortgezet. Door de slechte bodemgesteldheid is het plan sterk
onder druk komen staan. Er zijn oplossingen voor gevonden (combimethode) waardoor een sterk
verbeterd resultaat kan worden bereikt. Grond komt van het HSL tracé.
- Berkelse Poort – In 2002 is het Bestemmingsplan vastgesteld. Er is een
samenwerkingsovereenkomst getekend met de Combinatie Berkelse Poort VOF. In 2002 is
vervolgens gestart met een Ontwikkelplan.
- Plaszoom – Het globale bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 31 januari 2002.
Risicoparagraaf:
De totale grondexploitatie kent een negatief saldo. Dat dient gedekt te worden uit de lumpsumbijdrage.
De hoogte van deel II van de Lumpsumbijdrage is nog niet duidelijk en daarom wordt die in de
berekeningen nog niet meegenomen. Als gevolg van de marktontwikkelingen verloopt de verkoop
minder voorspoedig dan voorheen.
Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf VINEX 2003
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-2004
Jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
B&W / Gemeenteraad
- Gebied Meerpolder – Na een turbulente periode met tegenvallende verkoopresultaten en
daaropvolgende herontwikkelingen zijn in 2003 diverse projecten in verkoop gegaan.
- Gebied Klapwijksewegzone – Het plangebied is in verkoop gegaan, maar de afzet is (te) laag.
Herontwikkeling lijkt noodzakelijk. Het ontwikkelingsbedrijf overlegt hierover met Proper Stok.
- Westpolder/Bolwerk – Contractvorming deelplannen 1 en 2 zijn geheel afgerond. Gebieden gaan
in 2004 in verkoop.
- Oudeland - In 2003 is het Masterplan Oudeland ambtelijk afgerond. Het Bestremmingsplan
Oudeland heeft in 2003 rechtskracht gekregen.
- Berkelse Poort – Bestemmingsplan is vastgesteld en de belangstelling is ondanks het mindere
economisch klimaat toch zodanig dat verwacht wordt dat in 2004 de eerste paal voor het eerste
bedrijfsgebouw de grond in kan.
- Roderijse Zoom – Bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk. Een
ontwikkelingsovereenkomst is gesloten. De inspanning is gericht om eind 2004 de eerste paal te
slaan.
51
Risicoparagraaf – Een nieuwe doorrekening van de Meerwegzone en Meerpolder Noord leidt tot een
financieel resultaat dat nadeliger is dan voorzien in de grondexploitatie 2003. Als gevolg van de slechte
verkoopresultaten zullen de Klapwijkse Eilanden worden herontwikkeld. Waarschijnlijk nemen de
opbrengsten daardoor af. Hiervoor is een voorziening getroffen.
Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf VINEX 2004
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-2005
Jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
B&W / Gemeenteraad
Voortgang van de projecten:
- Meerpolder – 569 kavels verkocht aan ontwikkelaars. 286 woningen zijn opgeleverd van de totale
productie in 2004 van 1519 woningen.
- Centrum – Er is een marktpartij geselecteerd om de ontwikkeling van het multicultureel centrum
ter hand te nemen. In 2005 wordt begonnen met de bouw van een school, gezondheidscentrum,
75 woningen en parkeerplaatsen.
- Klapwijksewegzone – In 2004 is het plan herontwikkeld door Proper Stok. De
samenwerkingsovereenkomst is aangepast. De verkoop start in januari 2005.
- Westpolder/Bolwerk – 2004 stond in het teken van de start van de bouw van de eerste woningen
in de locatie. Voor deelplan 1 was halverwege het jaar 70% verkocht. In september is de eerste
paal geslagen. Als snel na start verkoop deelplan 1 is deelplan 2 in de verkoop gegaan. Cruciale
percelen zijn in 2004 verworven. Projectbeheersing is in 2004 ingevoerd. De procesrisico’s zijn
daardoor beter beheersbaar.
- Oudeland - In 2004 zijn zowel op het gebied van de planvorming, de voorbereiding van de
uitvoeringswerkzaamheden en de contacten met de markt grote vorderingen gemaakt. Het
Masterplan is bestuurlijk vastgesteld. De werkzaamheden van de N470 liggen op stoom en
belangrijke verwervingen zijn tot stand gekomen.
- Berkelse Poort – Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de
samenwerkingsovereenkomst met de Combinatie Berkelse Poort getekend. De eerste kavels zijn
verkocht en de verwachting is dat er snel meerdere zullen volgen.
- Rodenrijse Zoom – Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De
ontwikkelingsovereenkomst met Combinatie Plaszoom VOF getekend en het Ontwikkelingsplan is
ter hand genomen. In 2004 is veel tijd besteed aan het stedenbouwkundig plan, het
uitwerkingsplan en de woningontwerpen. Start van de bouw is gepland omstreeks de
bouwvakvakantie van 2005.
Risicoparagraaf:
De hoogte van de lumpsumbijdrage is nu duidelijk. Om tot een sluitende grondexploitatie te komen is
aan de projectleiders de taakstelling meegegeven minimaal tot een sluitende grondexploitatie te
komen. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket.
De laatst vastgestelde grondexploitatieberekening per 1 januari 2004 kent een negatief saldo van € 37
miljoen (daarbij is nog geen rekening gehouden met de lumpsumbijdrage). De gemeente heeft
aanzienlijke grondposities. Door de vroege fase van planontwikkeling bestaan diverse mogelijkheden
tot planaanpassing die de verwachte verliezen belangrijk kunnen beperken. Anderzijds treedt door
marktontwikkelingen vertraging op bij de afzet van bouwrijpe grond. De omvangrijke grondpositie leidt
52
bij vertraging tot aanzienlijke extra rentelasten. Er zijn nog veel onzekerheden. Die maken dat de
omvang van een eventueel verlies op dat moment niet goed kan worden in geschat. Er wordt dan ook
(nog) geen verliesvoorziening getroffen.
Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf VINEX 2005
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
06-2006
Jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
B&W / Gemeenteraad
Voortgang van de projecten:
- Meerpolder – De woningproductie is in 2005 volgens planning verlopen en de verkoop
voorspoedig.
- Centrum – Ook hier verloopt de ontwikkeling voorspoedig. Verschillende projecten worden
gebouwd en de komende jaren opgeleverd omdat meer dan 70% is verkocht. Het multifunctioneel
centrum is in 2007 klaar.
- Westpolder/Bolwerk – De voorbereidingen van deelplan 3 zijn afgerond. De inzet is de verkoop in
de zomer van 2006 te starten. Veel woningen in de deelplannen 1 en 2 worden opgeleverd.
- Oudeland – Op 22 december 2005 is een koopovereenkomst gesloten met VanderHelm
bedrijven. Het is hiermee het eerste bedrijf dat zich vestigt op Oudeland. In mei is een
inrichtingsdocument verschenen, met een beeldkwaliteitsplan en handboek voor inrichting van de
openbare ruimte. Beide zijn richtinggevend voor inrichting en realisatie van het bedrijventerrein.
- Berkelse Poort – In 2005 is daadwerkelijk begonnen met de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Het plan is financieel nagenoeg afgerond. Het tekort van € 382.000 wordt onttrokken aan de
‘reserve tekorten Vinexplannen’.
- Rodenrijse Zoom – Het uitwerkingsplan is vastgesteld en goedgekeurd. Er loopt een
beroepsprocedure. Voor de andere delen start de bouw omdat meer dan 70% van de woningen is
verkocht.
Risicoparagraaf:
De laatst vastgestelde grondexploitatieberekening met peildatum 1 januari 2005 kent een positief saldo
van € 3,4 miljoen. Als volgt bepaald:
Totaal verlies exclusief lumpsum I en II
€ - 64,9 miljoen
Lumpsum I bijdrage (stand per 1-1-2005)
€ + 54,3 miljoen
Lumpsum II bijdrage (te ontvangen in februari 2005)
€ + 14,0 miljoen
Saldo (NCW 1-1-2005)
€
+ 3,4 miljoen
De inkomsten uit de lumpsumbijdragen zijn daarbij nu meegenomen in de berekeningen omdat die nu
zeker zijn.
53
54
6.
TIJDLIJN BERGSCHENHOEK
6.1
Voorafgaand aan de Vinex
Al in de jaren zeventig en tachtig worden er verschillende plannen opgesteld voor verstedelijking in de
regio Rotterdam en het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Zo ligt er in 1974 al een rapportage voor
de verstedelijking van de regio Rijnmond waarin al expliciet wordt gesproken over verstelijking in de
omgeving van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek.
In 1987 verschijnt het IPNR, het Integraal Plan Noordrand Rotterdam, een ambitieus plan vanuit de
gemeente Rotterdam voor een verschuiving / uitbreiding van de luchthaven met daar ten zuiden van een
nieuw stedelijk gebied voor wonen en kantoren. Aan de noordzijde wordt een intermediaire zone gepland
die als buffer dient tussen de stad en het ommeland en als recreatieve zone. Deze zone kan bestaan uit
een reeks van plassen. Een of twee jaar later volgt de inrichtingsstudie voor het Tussengebied (het gebied
tussen Den Haag-Delft-Rotterdam-Zoetermeer) die is opgesteld door de provincie Zuid-Holland. Dit plan
voorziet in de ontwikkeling van een parkstad-achtige regio waar wonen en groen / recreatie de
karakteristiek van het gebied zullen voeden.
In 1989 staan er in Bergschenhoek circa 2.600 woningen, en heeft de gemeente een inwonertal van ca.
7.700. In de gemeente wordt de druk gevoeld van de stedelijke ruimtevragen die op de regio en het
grondgebied van de gemeente drukken. De gemeente wil zich enerzijds niet de ruimtelijke ontwikkelingen
laten overkomen, maar wil anderzijds ook niet als kleine gemeente tussen andere groeigemeenten
overblijven. Zodoende wordt er gewerkt aan een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente die
uitgaat van een minimum inwonertal van 12.000. Ook de belangen en mogelijke uitbreiding van de
glastuinbouw (aan de noordzijde van de gemeente) worden hierin meegenomen, alsmede het belang van
een goede (regionale) infrastructuur en groenstructuur. De plannen voor verschuiving van de luchthaven
en de aanleg van de A13/16 langs Bergschenhoek worden afgewezen, maar het idee van een
zandwinplas in de Boterdorpse Polder wordt positief bekeken.
Geconcludeerd kan worden dat de gemeente zich bewust was van de ruimtelijke ontwikkelingen in de
omgeving en dat deze niet tegen konden worden gehouden. Om als gemeente niet te klein te blijven
tussen andere grotere gemeentes maar ook om groot genoeg te zijn als gemeente om haar inwoners een
bepaald voorzieningenniveau te bieden, werkte Bergschenhoek zelf al aan uitbreidingsplannen om door
te groeien naar 12.000 inwoners en mogelijk zelfs 20.000 inwoners.
Rapport van de Commissie Verstedelijking Stadsgewest Rijnmond
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-12-1974
Rapport
?
n.v.t.
Het rapport geeft een globale inventarisatie van verstedelijkingslocaties in de regio Rijnmond,
gecategoriseerd in 1. binnen het huidige stedelijk gebied, en 2. daarbuiten. Als locaties worden onder
meer genoemd, de ontwikkeling langs de Hofpleinlijn (15.000 woningen) en de verbinding BerkelBergschenhoek (11.000 woningen).
55
Nota "Bergschenhoek: De Toekomst van een tuinbouwdorp"
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
z.d. (<09-'89)
Nota
Ambtelijk
-
Nota die in gaat op de ruimtelijke ontwikkelingen en plannen in de regio, onder meer het IPNR (april
1987), streekplan, studie Tussengebied (tussen Den Haag en Rotterdam) en de betekenis hiervan voor
Bergschenhoek. In de nota worden met name twee belangrijke planontwikkelingen besproken:
A. Het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR), dat vier elementen bevat: 1. een verschoven
luchthaven met nieuwe terminal aan de Hofpleinlijn; 2. de doorgetrokken A16 - A13; 3. een nieuw
stedelijk gebied in Rotterdam met ca. 7.000 woningen ("Groot Rijs en Daal"), kantorenlocatie,
voorzieningen, en nieuw stadspark; 4. een stelsel van plassen tussen stad en buitengebied (de
Intermediaire Zone), bedoeld voor ruimtelijke geleding, recreatief gebruik en zandwinning. Ten aanzien
van het plassenstelsel zijn verschillende modellen opgenomen, zowel voor de soort natuur (nat / half
nat) alsmede voor al dan niet de ontwikkeling van kantoren en wonen op het grondgebied van
Bergschenhoek. Over deze modellen dient nog een keuze te worden gemaakt (o.a. MER). Overigens
heeft de raad zich bij motie van 24 oktober 1988 uitgesproken tegen IPNR en de zandwinplassen.
B. De Tussengebied-studie (globaal d.d. 1988/1989) is opgesteld door PZH in kader van verschillende
regionale opgaven en verstedelijkingsdiscussies, onder meer de bouw van 50.000 woningen in zowel
de Haagse als de Rotterdamse regio. De Tussengebied-studie gaat tevens in op ontwikkelingen in
infrastructuur als regionale groen- en recreatie-ontwikkeling. Er is nog geen plan opgesteld, maar een
lopende studie (geen kaartbeeld).
De nota bevat geen harde conclusies, wel dat er vele ruimtelijke ontwikkelingen met claims op de
gemeente afkomen: "Mensen willen wonen en werken, ook onze eigen inwoners"..
Er wordt aan deze nota gerefereerd in het raadsvoorstel d.d. 11-09-1989
Raadsvoorstel m.b.t. de toekomstige planologische ontwikkeling van Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-09-1989
raadsvoorstel
B&W
raad
Raadsvoorstel met de visie van B&W op de toekomstige planologische ontwikkelingen van de
gemeente. Gezien de voorstellen voor de ontwikkelingen in de omgeving (studie Tussengebied gaat uit
van ontwikkeling Pijnacker, Nootdorp, en Berkel), zijn B&W van oordeel dat ook Bergschenhoek mee
dient te groeien. Gezien vanuit zowel een bestuurlijk oogpunt (decentralisatie rijkstaken,
dienstverlening, volwaardige gesprekspartner zijn) als vanuit voorzieningenniveau kan de ondergrens
voor de bevolkingsomvang op 12.000 inwoners worden gesteld. Meer inwoners leidt ook tot meer
financiële slagkracht van de gemeente; de uitkering uit het gemeentefonds is vanaf 3.000 woningen
hoger.
Vanuit het tot dan toe vigerende provinciaal ruimtelijke beleid kan de gemeente met totaal ca. 250
woningen groeien tot 2000, uitkomend op ca. 8.400 inwoners. Deze woningen zullen worden
56
gerealiseerd in de wijk Bergsche Acker. Om te groeien naar 12.000 inwoners zullen de plangebieden
Bergsche Acker V en VI moeten worden ontwikkeld, alsmede het gebied tussen de Van
Vredeburchlaan en de Boterdorpseweg (later Boterdorp Zuidwest geworden). Verder kan ook het
gebied van de Boterdorpse polder tussen de Boterdorpseweg en de Wildersekade worden ontwikkeld.
Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de mogelijkheden zijn, maar uitgaande van een oppervlakte van
100 ha. zouden hier 3.000 woningen kunnen worden ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een
plassengebied biedt interessante mogelijkheden, waarvoor de gemeente medewerking wil verlenen
t.b.v. de startnota MER.
De visie beoogt om de ontwikkelingen zoveel mogelijk te concentreren aan de zuidzijde van de
gemeente tegen de grens met Rotterdam, waardoor de rest van de gemeente gevrijwaard blijft. Zo kan
ook een buffer worden opgeworpen tegen de invloeden van de buurgemeente; deze buffer kan nog
worden versterkt met de herinrichting van de Boterdorpsepolder.
Door de gemeenteraad conform voorstel ingestemd met de visie.
Conceptbrief aan PZH inzake Reactie op Studie Tussengebied
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
21-08-1990
brief
B&W
-
Brief van Bergschenhoek aan PZH als reactie op de Inrichtingsstudie Tussengebied. De reactie
verwijst naar het plan van de Grontmij dat is opgesteld door de zeven gemeenten in het Tussengebied.
Onder bepaalde voorwaarden zal door deze gemeenten een bijdrage worden geleverd aan de
bovenregionale woningbouwtaakstelling. Vanuit Bergschenhoek wordt daarbij aangehaald dat al in een
eerdere brief is geconstateerd door de gemeente dat de ontwikkelingen niet te stuiten zijn, en dat ze de
zich aandienende ontwikkelingen in beginsel positief beoordeelt. Er kan alleen niet worden ingestemd
met de plannen voor luchthaven Zestienhoven, en voor de A13/16 heeft de gemeente de keuze voor
tracé C uitgesproken. Voor het overige sluit het gemeentelijk beleid aan bij de Grontmij studie,
overigens met behoud van het eigen karakter en de belangen van de glastuinbouw.
Concept-brief besproken in Commissie 03-09-1990 en Raad 10-09-1990. Origineel niet gevonden.
Commissie Bergschenhoek: Reactie Tussengebied en ontwerp-Structuurvisie
Datum:
Type document:
Opsteller:
03-09-1990
commissie-agenda
-
Besluit / ondertekend door:
Bijeenkomst van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw waar de reactie op de
Inrichtingsstudie Tussengebied (brief aan PZH) en de Structuurvisie Bergschenhoek wordt besproken.
Als reactie op de Inrichtingsstudie Tussengebied van de PZH is in opdracht van de zeven gemeenten
in het gebied een plan door de Grontmij opgesteld. Dit plan gaat uit van een bijdrage aan de
woningbouwtaakstelling onder een aantal ruimtelijke en infrastructurele voorwaarden. In dit plan wordt
voor Bergschenhoek uitgegaan van een woningproductie van 2.100 woningen, verdeeld over de
periodes 1990-1995 (600 woningen) en 1996-2005 (1.500 woningen).
In de commissie wordt verder de ontwerp-structuurvisie voor Bergschenhoek door stedenbouwkundig
57
bureau Kuiper Compagnons toegelicht. [ structuurvisie niet bij stukken aanwezig ]
Raadsvoorstel Bergschenhoek inz. studie ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
14-01-1991
raadsvoorstel
?
?
De opgestelde studie ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden (v/h structuurschets) voor Bergschenhoek
ter bespreking in de Raad, voorzien van toelichting van college van B&W. In de studie zijn
mogelijkheden op genomen voor woningbouw waarbij de gemeente qua inwonertal kan doorgroeien
naar 17.000 tot 22.000 inwoners (in plaats van de eerdere doelstelling van 12.000 inwoners). De studie
geeft in beginsel alle potenties die het grondgebied van de gemeente heeft. De gemeente dient echter
zelf aan te geven wat er met haar grondgebied moet gebeuren en dat er geen ruimte beschikbaar blijft
waarvoor een invulling door andere instanties wordt bepaald.
Door de raad wordt ingestemd met het voorstel.
6.2
Van Vinex tot en met Vinac
Met de publicatie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra wordt door het Rijk een vooruitblik op
2015 gegeven en wat dit betekent voor de ontwikkelingen op het gebied van ruimte, mobiliteit, milieu en
groen. In tegenstelling tot het beleid uit de voorafgaande nota's ruimtelijke ordening (gebundelde
deconcentratie en groeikernen-beleid), wordt er voor gekozen om de toekomstige verstedelijkingsopgave
zoveel mogelijk in de stedelijke regio's te concentreren. Met dit compacte stadsbeleid wordt beoogd dat
de mobiliteit laag blijft en met name openbaar vervoer leidend kan zijn in de ontsluiting van de nieuwe
gebieden.
Er wordt bewust op gestuurd om de nieuwbouwopgaven in de regio's te creëren en daarmee ook het
Groene Hart open te houden. Dat dit leidt tot schaarste van bouwgrond zal mede bijdragen aan een
financieel haalbare woningbouwontwikkeling is de gedachte. Het proceduretraject van de Vinex-nota duurt
ongeveer een halfjaar (PKB I in november 1990, PKB II en III in juni 1991). In de nota's zijn al de kaartbeelden opgenomen van de beoogde nieuwbouwlocaties, die overigens eerder ook al in één of andere
vorm in provinciale of regionale studies zijn aangekaart. In de Vinex wordt rondom Bergschenhoek en
Berkel & Rodenrijs een verstedelijkingsopgave van 10.000 tot 15.000 nieuwe woningen voorzien.
Eerste gesprekken en onderhandelingen
Gelijk met het procedure-traject van de Vinex-nota vinden er gesprekken en onderhandelingen plaats
tussen Rijk, Provincie, Stadsregio en gemeenten waar de Vinex-bebouwing is beoogd. In de eerste
gesprekken gaat het vooral om de hoogte van de woningaantallen, later worden deze onderdeel van
procesafspraken over aanpak en uitvoering van de Vinex. Vanuit de RPD is een procedure hiertoe
opgesteld die uitgaat van het opstellen van een startconvenant tussen de partijen, om vervolgens binnen
een jaar een Uitvoeringsconvenant tussen de partijen op te stellen. In de praktijk blijkt dit echter langer te
duren, enerzijds omdat er nog veel ruimtelijke studie gedaan moeten worden naar de exacte ligging en
invulling van de verstedelijkingsopgave (zie paragraaf Planvorming) anderzijds omdat er vooral ook veel
financiële afspraken moeten worden gemaakt en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd.
58
Convenanten
Na vaststelling van het Startconvenant voor de regio Rotterdam (d.d. 08-11-1991) vinden de eerste
ruimtelijke uitwerkingen en financiële berekeningen plaats. Deze zijn van belang omdat er vanuit het Rijk
een grondkostenbijdrage wordt betaald aan de regio, die daarmee verantwoordelijk wordt voor de
regionale bouw van de afgesproken woningaantallen. Na een tussentijds akkoord (11-04-1994) wordt in
juli 1995 het uitvoeringsconvenant tussen de stadsregio en het Rijk getekend. Overigens is dan op 7
maart 1995 in Bergschenhoek al de eerste landelijke Vinex-paal geslagen. De al in gang gezette
planontwikkeling voor de woonwijk Bergsche Acker werd hiervoor benut.
Na het uitvoeringsakkoord worden er afzonderlijke deelconvenanten tussen de Stadsregio en gemeenten
gesloten met de woningbouwafspraken tot 2005 en de verantwoordelijkheden tussen beide partijen. Voor
Bergschenhoek betekent dit een afspraak over het realiseren van ongeveer 3500 woningen tot het jaar
2005 (later bijgesteld naar 3100 woningen). Het Structuurplan Noordrand II/III is het ruimtelijk kader dat de
weerspiegeling is van de afspraken over de verstedelijking tot aan 2015, inclusief de woningbouwaantallen en beoogde infrastructuur en groenstructuur.
Financieel kader
Voor de uitvoering van de Vinex-afspraken zijn er verschillende financiële stromen om tekorten te dekken
en regionale investeringen te bekostigen. Deze zijn vastgelegd in het Uitvoeringsconvenant en het
Deelconvenant. Vanuit het Rijk zijn er vier typen geldstromen te onderscheiden:
1. grondkostensubsidie voor tekorten op de grondexploitaties (aan stadsregio);
2. investeringen in OV-infrastructuur (aan stadsregio);
3. bodemsaneringssubsidies (via bestaande subsidieregelingen);
4. verfijningsuitkering voor groei van gemeentelijke voorzieningen (aan de gemeente).
De geldstromen van het Rijk aan de Stadsregio voor grondkostensubsidie en regionale voorzieningen
(naast infrastructuur ook voor regionaal groen) zijn onvoldoende om de benodigde investeringen en
verwachte tekorten te dekken. In de stadsregio is daarom een voorstel aangenomen voor het instellen
van een regionale grondkostenbijdrage en een regionaal omslagfonds voor groen en infrastructuur, beide
te betalen door alle regiogemeenten:
1. de grondkostenbijdrage is een bedrag per inwoner dat jaarlijks door alle regiogemeenten wordt betaald
aan de Stadsregio, en is bedoeld ter aanvulling van de rijksgrondkostensubsidie. Dit bedrag is bestemd
voor het dekken van de tekorten op de drie grote uitleglocaties in de regio, en wordt door de Stadsregio
uitbetaald aan de bouwgemeenten (Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Berkel, Bergschenhoek).
2. het regionaal omslagfonds wordt gevormd door een bijdrage per elke opgeleverde woning in de regio,
maar waarbij de woningen op grote uitleglocaties meer bijdragen dan die op de kleine locaties. Dit
omslagfonds is bestemd voor de investeringen in regionaal groen en infrastructuur. Deze worden direct
door de stadsregio aangelegd dan wel via een bijdrage in de lumpsum uitgekeerd aan de gemeenten.
De gemeente Bergschenhoek heeft zodoende voor de uitvoering van de Vinex-afspraken te maken met
verschillende financiële bijdrages aan en afdrachten vanuit Rijk en regio, zowel voor het dekken van de
tekorten als voor de investeringen in de lokale en regionale voorzieningen:
1. lumpsum-bijdrage Stadsregio: bijdrage voor de tekorten op de grondexploitaties en de aanleg van o.a.
het Landscheidingspark. Bedrag in een keer uitgekeerd in juli 1998 ter hoogte van f 72 miljoen NCW.
59
2. verfijningsregeling vanuit het Gemeentefonds: regeling vanuit het rijk aan de gemeenten met een groeiopgave om de lokale investeringen mee te laten groeien, maar ook voor de planvoorbereiding. Bedrag
wordt uitgekeerd per opgeleverde woning en is in 1994 gesteld op f 7.900,-.
3. afdracht grondkostenbijdrage: voor elke inwoner van Bergschenhoek dient jaarlijks een bedrag van f
13,50 (prijsstelling 1995).
4. afdracht regionaal omslagfonds: een bijdrage aan het regionaal fonds ter waarde van f 5.000,- per
opgeleverde woningen.
Daarnaast is er in de convenanten ook sprake van boetebedingen bij het niet halen van de afspraken over
woning-aantallen. Deze boetes zijn echter nooit door het rijk opgelegd en daarmee ook niet door de
stadsregio doorberekend aan de gemeenten.
Opstelling Bergschenhoek
Vanuit Bergschenhoek is er in deze periode kritisch maar constructief meegedacht en meegewerkt. De
gemeente had zelf al ambities voor een verdere groei van de gemeente (zie hoofdstuk voorafgaande
plannen) en wilde vooral zelf de regie houden over de uitvoering. De gemeente was zich bewust van de
regionale opgaves en wilde meewerken om die op te lossen, enerzijds om te voorkomen dat
ontwikkelingen dwingend zouden worden opgelegd (of erger: als gemeente geannexeerd worden),
anderzijds om op die manier ook te kunnen profiteren van de ontwikkeling en mede richting te geven aan
de toekomst van de eigen gemeente.
Het behoud van de eigen identiteit en de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente voor de
bouwopgave staan in Bergschenhoek centraal. Discussies spelen zich met name af over het aantal
woningen en in welke perioden deze gebouwd kunnen worden, wat de dichtheden van de wijken kunnen
zijn en in welke financieringscategorieën (sociaal, middelduur, duur) de woningen gebouwd moeten
worden, naast natuurlijk de gesprekken over de financiële uitvoerbaarheid van de plannen.
Lumpsum
Vanwege het intrekken van het wetsvoorstel voor de vorming van de stadsprovincies door het kabinet op
13 februari 1996, komen de stadsregio en haar taken in een ander licht te staan. Het was aanvankelijk het
idee dat de nieuw te vormen stadsprovincie de financiële controle en verantwoordelijkheid over de
plannen zou voeren. Met het wegvallen van de stadsprovincie, is de basis hiervoor bij de stadsregio
verdwenen. Vanuit de stadsregio wordt op dat moment voorgesteld om elke bouwgemeente "af te kopen"
met een lumpsum: een bijdrage in de negatieve grondexploitaties van de ontwikkelingen, maar daarmee
ook de financiële verantwoordelijkheid voor de gehele uitvoering van de plannen bij de gemeenten.
De lumpsum is bedoeld voor de tekorten van de gehele structuurplan-ontwikkeling en de daarin
opgenomen woningbouw, dus voor het totaal van de 5.400 te bouwen woningen in Bergschenhoek. Door
de gemeente Bergschenhoek wordt uiteindelijk, na interne advisering en externe second opinion, besloten
om in te stemmen met de lumpsum ineens. Er worden veel voordelen gezien om als gemeente zelf de
uitvoering ter hand te hebben en daarbij ook de financiële sturing en middelen te kunnen beheren. Wel
vindt er nog discussie plaats over elementen en vergoedingen die volgens de gemeente in de lumpsum
meegenomen dienen te worden. Uiteindelijk stemt B&W per brief op 10-06-1998 in met de gemaakte
afspraken met de stadsregio voor de lumpsum-bijdrage ter grootte van f 72 miljoen (NCW 01-04-198),
met inbegrip van de zwembadlocatie en sportcomplex Landscheidingszone. De gemeente voorziet dat de
eventuele risico's juist ook positief kunnen gaan uitpakken.
60
Vinac: verstedelijkingsafspraken 2005-2010
Voor de periode 2005-2010 worden in 2005 nieuwe afspraken gemaakt over de te bouwen woningaantallen. Aangezien met de lumpsum al de financiële aspecten waren afgewikkeld, gaan de afspraken
vooral over het aantal te bouwen woningen de financieringscategorie hiervan. Op 10-02-2005 wordt het
Vinac-convenant getekend met de afspraak voor Bergschenhoek om tot 2010 minimaal 1.700 woningen
te bouwen, waarvan 20% in de sociaal bereikbare huur.
Evenals in voorafgaande convenanten en afspraken, is ook in dit convenant een artikel opgenomen over
onvoorziene omstandigheden: 'Artikel 10.1: Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen,
waardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van een partij een ongewijzigde instandhouding
van dit convenant niet verwacht kan worden, dan dient deze partij daarvan onmiddellijk schriftelijk
mededeling te doen aan de andere partij. Partijen treden daarna in overleg met elkaar over mogelijke
oplossingen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, beslist de regioraad.'
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra dl. I
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
14-11-1990
ontwerp-PKB
Min. VROM
Minister
De nota bevat beleidsuitgangspunten en programmatische keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Nederland tot 2015, inclusief milieu, mobiliteit, en landelijk gebied. Uitvoerbaarheid staat centraal
waarbij in veel gevallen aandacht aan samenwerking wordt besteed. De nota bevat een eerste
ontwikkelschets voor het stadsgewest Rotterdam en Den Haag, waarop aangegeven de
woningbouwlocaties en werklocaties. In de Noordrand II/III zijn 15.000 woningen voorzien.
KAARTBEELD 1 (bijlage)
Notitie inzake (uitvoering) Vierde nota over de RO extra
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
19-02-1991
raadsnotitie
B&W Bergschenhoek
-
Notitie over het overleg met de minister op 22 januari 1991 over de uitvoering van de Vinex samen
met vertegenwoordigers van de regiogemeenten, het OOR, en PZH. Gespreksonderwerpen waren:
1. Inrichtingsvoorstellen uit de Vinex: programma voor Noordrand II/III is gesteld op 15.000 woningen.
Met name de uitvoeringsperiode tussen 1995 en 2005 wordt door Bergschenhoek als te kort
ervaren, gezien de grote hoeveelheid bouwactiviteiten die dit tot gevolg zal hebben.
2. Financiële middelen: vanuit het Rijk worden diverse financiële bijdragen-regelingen voorzien:
a. grondkostensubsidie: uit dit bedrag dienen de tekorten voor de woningbouwlocaties maar ook
aanpassing van weginfrastructuur te worden gedekt. Het voorstel behelst totaal f 204 miljoen, ca. f
4.500 per woning. Dit bod wordt als volstrekt onvoldoende beschouwd gezien ervaringen met
woningbouwontwikkeling elders in de regio. Door PZH zal een globale financiële opzet worden
gemaakt voor stadsgewest Rotterdam met een indicatie van de benodigde financiële middelen.
b. OV-infrastructuur-subsidies: ook voor dit punt wordt gewacht op de financiële opzet van PZH.
c. bodemsaneringssubsidies: voor het saneren van verontreinigde gronden wil de minister de
bestaande subsidieregelingen inzetten, waarbij hij ervanuit gaat dat de huidige middelen hiervoor
toereikend zijn. Ook hiervoor wordt de provinciale opzet door de gemeente afgewacht.
61
3. Uitvoeringsorganisatie: Intergemeentelijke samenwerking is volgens Bergschenhoek noodzakelijk,
en B&W zijn ervan overtuigd dat met behoud van de eigen identiteit samengewerkt zal kunnen
worden met zowel Rotterdam als Berkel & Rodenrijs. De wijze van samenwerking is nog
onderwerp van nader overleg.
Concluderend wordt gesteld dat op basis van de raadsbesluiten van 11 september 1989 en 14 januari
1991 (studie ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden) medewerking aan het verzoek van de minister
inzake de uitvoering van de Vinex tot de mogelijkheden behoort. De bouwlocaties uit de genoemde
studie vormen daarvoor de basis. Ten aanzien van de financiële middelen van de minister wordt een
voorbehoud gemaakt totdat meer bekend is over de consequenties hiervan.
Bestuurlijk Overleg Stadsgewest Rotterdam inzake Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-03-1991
gespreksverslag
-
-
In het overleg wordt door gemeenten Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs aangegeven dat op basis
van het Parkstad-model er ruimte is voor de bouw van resp. 3.000 en 5.200 woningen als maximum.
De bouw zal bovendien langer over de tijd moeten worden uitgesmeerd. Tevens zijn de rijksmiddelen
ontoereikend in verband met de hogere grondkosten (o.a. door verplaatsen van de glastuinbouw). De
minister geeft aan dat hij de capaciteit van 8.200 woningen in de Noordrand II/III ontoereikend vind,
het rijksbod is gebaseerd op een capaciteit van 15.000 woningen. Enige flexibiliteit in tempo en
fasering van de locaties is wel akkoord. Voorgesteld wordt om de tijd tot 31 maart te benutten voor
nadere studie en uitwerking van de cijfers (zowel plancapaciteit als financiën).
Raadsbesluit Bergschenhoek m.b.t. uitvoering van de Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
18-03-1991
raadsbesluit
B&W
Gemeenteraad
Naar aanleiding van overleg met de minister en de regio, zijn er nieuwe inzichten en mogelijkheden
ontstaan t.a.v. de uitvoering van de Vinex zoals eerder geschetst in de notitie van 19 februari. Over het
programma bestaat discussie tussen het eerdere standpunt van de gemeenten (max. 8.200 woningen)
en de gevraagde plancapaciteit door de minister en PZH. Verder wordt t.a.v. de financiële middelen en
de grondkostensubsidie opgemerkt dat het bod nog onvoldoende is en het tekort op ca. f 10.000 - f
20.000 per woning zal liggen in plaats van de geboden f 4.500. Als wordt uitgegaan van een andere
verhouding van vrije sector woningen en sociale woningbouw (niet de gehanteerde verhouding 45%55%), zal de exploitatieopzet positief wijzigen.
Op basis van de nieuwe en gewijzigde inzichten wordt een afwegingskader gegeven voor
heroverweging van het raadsbesluit van 14 januari 1991. Op basis van een inventarisatie van
bouwlocaties wordt geconcludeerd dat binnen de gewenste kwaliteit en dichtheid, het mogelijk moet
zijn om tussen de 4.500 en 5.000 nieuwe woningen in Bergschenhoek te bouwen. De realisatieperiode
zal tot na 2015 doorlopen.
Gezien het belang dat de regering hecht aan de uitvoering van het Vinex-beleid en de voorbereiding
62
door de regering voor interimwetgeving om ruimtelijke ordeningsaspecten ook door bovenlokale
organen te kunnen laten uitvoeren, bestaat de kans dat de hogere overheid zicht dwingend tot het
lokaal bestuur zal wenden. Deze kans is echter nog niet aan te geven. Aangezien de beoogde
doelstellingen van het beleid worden onderschreven en het gemeentebestuur wenst om de
besluitvorming over de bouwlocaties lokaal te houden, ziet het bestuur aanleiding om het raadsbesluit
van 14 januari 1991 te heroverwegen.
Er wordt voorgesteld om de minister uitzicht op uitvoering te geven, waarbij de gemeente zich bereid
toont om tezamen met de gemeente Berkel & Rodenrijs en in overleg met PZH en gemeente
Rotterdam te kijken naar de realiseringsmogelijkheden van de verstedelijking van Noordrand II/III.
Ofschoon er in de raad verschillende kanttekeningen, vragen en opmerkingen bij het voorstel worden
geplaatst, wordt er zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten.
Brief Bergschenhoek aan de Minister van VROM inzake de Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-03-1991
Brief
B&W
B&W
Brief waarin de gemeente aangeeft dat gezien de opstelling van de minister en de PZH in relatie tot de
belangen van de gemeente om zelfstandig en zoveel mogelijk met behoud van de eigen identiteit de
ontwikkelingen te kunnen verwezenlijken, de raad in vergadering van 18 maart 1991 besloten heeft
om zicht op uitvoering van het gebied Noordrand II te geven met inachtneming van de in deze brief
gestelde voorwaarden.
Bestuurlijk Overleg Stadsgewest Rotterdam inzake Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
18-04-1991
gespreksverslag
-
-
In het bestuurlijk overleg is overeenstemming op hoofdlijnen bereikt en wordt het volgende raamwerk
vastgesteld, uit te werken in een startconvenant. Uitgaande van het integrale rijksbod van januari 1991
voor grondkosten, bodemsanering en stadsgewestelijk openbaar vervoer,
1. worden nadere locatie-studies gedaan naar exacte omvang, kwaliteitsaspecten en
uitvoerbaarheid van de woningbouw (Noordrand II/III voor 10.000 - 15.000 woningen);
2. worden de financiële risico's nader in beeld gebracht;
3. wordt in het uitvoeringsconvenant een overmachtsbepaling opgenomen ('waarbij door
gewijzigde omstandigheden de uitvoering van het convenant niet langer verantwoord is');
4. wordt over de uitkomsten van de onderzoeken binnen 1 jaar overleg gevoerd.
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra dl. II
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-06-1991
reacties PKB
Min. VROM
-
Over de ontwerp-PKB is door de partijen in de stadsregio overleg gevoerd met de minister (1 maart
1991; verslag op p. 188 PKB). Door de gemeenten Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs wordt
63
verklaard dat ze akkoord zijn om volgens het Parkstad-model de locaties Noordrand II/III als
zelfstandige eenheid te ontwikkelen (tezamen ca. 8.200 woningen). Ten aanzien van de uitvoering
worden slagen om de arm gehouden, o.m. over de tijdsperiode voor de taakstelling alsmede de
aanleg van de benodigde infrastructuur. Ook financieel dient de locatie nog te worden onderzocht.
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra dl. III
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-06-1991
kabinetsstandpunt
Min. VROM
Minister
Op basis van de reacties op de PKB (opgenomen in dl. II) heeft het kabinet het beleid uit de PKB
bijgesteld en aangepast. In de nota zijn de ontwikkellocaties nader ingetekend (Noordrand II/III met
10.000 - 15.000 woningen) en is er een indicatieve bedrijven-C-locatie ten noorden van de Doenkade
ingetekend. Volgens de nota zijn de gemeenten Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek bereid mee te
werken aan een studie onder leiding van de provincie naar de mogelijkheden van de
ontwikkelingsrichtingen.
KAARTBEELD 2 (bijlage)
Raadsnotitie inzake startconvenant Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-10-1991
raadsnotitie
B&W
-
Raadsnotitie, behandeld in de commissies Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening en Woningbouw,
over het opstellen van een startconvenant. Inhoudelijk wordt gerefereerd aan de kernpunten van het
kabinetsstandpunt Vinex zoals verwoord in deel III (26-06-1991). Om zoals afgesproken met de
minister (BO 18-04-1991) studie te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden, wordt een
startconvenant opgesteld door betrokken partijen (Rijk, PZH, OOR, gemeenten). De notitie gaat verder
in op de juridische status van convenanten (overeenkomst tussen partijen, maar zonder harde
juridische onderlinge binding).
In overleg met betrokken partijen zijn de meeste knelpunten in het concept-startconvenant inmiddels
opgelost dan wel geparkeerd. Resterende knelpunten zijn nog de woningbouwdifferentiatie (wanneer
vastleggen van aandeel sociaal woningbouw) en het budget nodig voor planvorming, studie en
onderzoek om tot een uitvoeringsconvenant te komen.
Door de gemeenteraden van Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs is verder uitgesproken dat het
Vinex-beleid binnen hun grondgebied door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd in samenwerking met
elkaar. Hiervoor zal een projectorganisatie worden ingesteld van externe krachten, deels
gedetacheerd vanuit PZH en de gemeente Rotterdam. De dekking voor de kosten van de organisatie
is nog punt van overleg in het startconvenant.
De notitie is informatief in de gecombineerde commissies behandeld.
64
Raadsbesluit om in te stemmen met startconvenant
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-11-1991
Raadsvoorstel
B&W
Gemeenteraad
In het raadsvoorstel wordt voorgelegd om in te stemmen met het startconvenant, dat een
intentieverklaring is van alle betrokken partijen om gezamenlijk te komen tot een
uitvoeringsconvenant.
T.a.v. de eerder genoemde knelpunten: De kosten in deze fase voor de studies en planvorming voor
de Noordrand II/III worden grotendeels gedragen door het Rijk en de provincie. Ten aanzien van de
woningdifferentiatie wordt de door het rijk vastgelegde verhouding van 70-30 als extra risicofactor
meegenomen als bedoeld in art. 3.7 van het Startconvenant.
Startconvenant Vinex Stadsregio Rotterdam
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
08-11-1991
Startconvenant
PZH
Convenantspartijen
In het Startconvenant worden de werkzaamheden geregeld die nodig zijn om binnen één jaar te
komen tot vaststelling van een uitvoeringsconvenant voor de verstedelijking van het stadsgewest
Rotterdam in de periode 1995-2005. Hoofdlijnen van de ontwikkeling betreffen de ruimtelijke inrichting
op het punt van woningbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, werkgelegenheid en de kwaliteit van de
omgeving.
T.a.v. de locaties Noordrand II/III is een gezamenlijke capaciteit van 10.000 à 15.000 woningen
opgenomen. Deze gebieden zullen middels een HOV-verbinding worden ontsloten. Een gelijktijdige
ontwikkeling van een samenhangende groenstructuur in de regio is daarbij wenselijk. Voor het ABClocatiebeleid (werklocaties) worden binnen een jaar afspraken gemaakt. Ten behoeve van de
verstedelijking zal het noodzakelijk zijn om glastuinbouw te verplaatsen, waartoe een aantal
procesmatige uitgangspunten is opgenomen in het startconvenant. De gevolgen van de HSL voor de
verstedelijkingsrichting zullen apart worden aangegeven.
Voor de uitvoering is door het Rijk een geïntegreerd financieel bod gedaan voor woningbouw, verkeer
& vervoer, en bodemsanering. Voor ontwikkeling en inrichting van de verstedelijking wordt voor
excessieve grondkosten t.b.v. woningbouw een bedrag ter beschikking gesteld van f 204 miljoen in de
vorm van een lumpsum (waaraan prestatie-eisen zijn verbonden). De PZH is verantwoordelijk voor de
verdeling, in overleg met de regiogroep. In het Besluit Locatiegebonden Subsidies zal het lumpsumprincipe met prestatie-eisen worden vastgelegd, inclusief de wijze van betaling en de periodieke
voortgangsmeting. Ten aanzien van het rijksbod is door PZH en de regiogroep een voorbehoud
gemaakt, vanwege onvoldoende inzicht in de omvang en de aard van het financiële risico dat door de
bouwgemeenten wordt gelopen. Door een onafhankelijk deskundig bureau zal nader onderzoek
worden gedaan naar deze risico's (art 3.6 en art 3.7). Op basis van deze uitkomst zal besloten worden
of aanpassingen in het rijksbod dan wel het verstedelijkingsbeleid nodig zijn.
Voor de verstedelijkingsrichting Noordrand II/III zal een studie worden verricht naar de gewenste
omvang en kwaliteit, inclusief de relatie met overige ruimtelijke en infrastructurele aspecten. Hiervoor
worden de Structuurschets 1990 (Berkel & Rodenrijs) en de studie Ruimtelijke
65
Ontwikkelingsmogelijkheden sept 1990/jan 1991 (Bergschenhoek) als uitgangspunt ingebracht.
Door de provincie zal een "spoorboekje" worden opgesteld voor het realiseringstraject in de periodes
tot resp. 1995, 2000, en 2005. De organisatie ter uitvoering van het startconvenant is in hand en van
een stuurgroep en projectgroep met vertegenwoordigers van de partijen, onder leiding van PZH.
Ondertekend exemplaar niet in archief.
Verstedelijkingsstudie (Haalbaarheidsstudie) Noordrand II en III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
15-07-1993
Studie
Projectbureau IIBIII
-
Op basis van het startconvenant is er een verkenning gemaakt voor de Vinex-opgave in de locatie
Noordrand II en III. De verstedelijkingsstudie verkent de haalbaarheid hiervan, zowel ruimtelijk, in
aantallen, in planning als in de financiële consequenties.
Conclusie is dat de minimaal gestelde opgave van 10.000 woningen haalbaar moet zijn, de maximaal
gestelde opgave van 15.000 woningen wordt niet haalbaar geacht. Realisatie-termijn voor deze
opgave is 15 tot 20 jaar, waarbij er binnen de Vinex-periode (tot 2005) maximaal 3.000 tot 7.000
woningen kunnen worden gerealiseerd. Als gevolg van de verstedelijking zal ca. 100 ha aan
glastuinbouw-gebied van functie moeten veranderen, hetgeen van invloed is op kosten en planning.
In de verstedelijkingsstudie zijn verschillende ruimtelijke modellen opgesteld, die van elkaar
verschillen in de ligging van de nieuwe HOV naar Zoetermeer, en de functiemenging ten westen van
de Hofpleinlijn bij Berkel (rood of paars). Binnen de ruimtelijke modellen zijn verschillende dichtheden
en realisatie-periodes mogelijk. Het tekort op de grondexploitaties (NCW) voor de verschillende
modellen en scenario's loopt hierin uiteen van f 59 miljoen tot f 104 miljoen.
Voor de verstedelijkingsopgave is van belang welk besluit er over Rotterdam Airport wordt genomen
(verplaatsen, sluiten of handhaven) en daarmee het mogelijke aantal te realiseren woningen. Ook van
invloed is het besluit over de ligging en inpassing van de HSL; de modellen in de studie gaan hiervoor
uit van volledig ingepaste varianten.
Conclusies Hoofdlijnen gewenste ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam-Rijnmond
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-10-1993
Rapportage
OOR
-
Deze rapportage bevat de conclusies voor de verschillende verstedelijkingsmodellen in de Vinexuitleg-gebieden in de regio Rotterdam. T.a.v. de gebieden Noordrand II/III wordt gekozen voor het
model Hofpleinlijn-Rood (uit verstedelijkingsstudie d.d. 15-07-1993). In dit model wordt de aansluiting
van de ZoRo-lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam gerealiseerd als boog bij Pijnacker. In Berkel &
Rodenrijs zal daardoor alleen de bestaande Hofpleinlijn (met extra station) als HOV-verbinding naar
Rotterdam fungeren. Voordeel hiervan is dat de Landscheiding tussen beide gemeenten behouden
blijft en als groene buffer tussen beide kernen kan fungeren. Zoals de andere modellen in de
66
verstedelijkingsstudie gaat ook dit model uit van een volledig ingepaste HSL.
Bedrijfslocaties in het Rijnmondgebied 1991-2010
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
?
Rapport
REO
?
Door het Regionaal Economisch Overlegorgaan (REO) Rijnmond is een schatting gemaakt van de
diverse categorieën bedrijfsterreinen. Voor de rechtermaasoever ontstaat tot 2010 een tekort aan Clocaties, geraamd op ca. 150 ha. Volgens het REO kan deze vraag vrijwel alleen gerealiseerd worden
in het kader van de verstedelijkingsopgave Noordrand II/III.
Rapport niet gevonden, alleen verwijzing in Structuurvisie 2B3.
Vinex-Accoord op hoofdlijnen Stadsgewest Rotterdam
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-04-1994
Akkoord
Rijk / OOR
Rijk, PZH, OOR
Akkoord gesloten tussen Rijk, Provincie, OOR en Vervoerregio. Sinds het afsluiten van het
startconvenant zijn nieuwe inzichten over de verdeling van met name de woningbouwcapaciteit
gepresenteerd, en is onderhandeld over de condities waaronder de bouwopgave kan worden
gerealiseerd. In aanloop naar een uitvoeringsconvenant worden de resultaten van de gesprekken in
dit Akkoord op Hoofdlijnen vastgelegd.
Het totale woningbouwprogramma in de regio bedraagt 53.000. Voor de Noordrand II/III is het
woningbouwprogramma teruggebracht tot 8.000 woningen met een 70/30 woningbouwdifferentiatie.
Het rijksbod grondkosten bedraagt f 290 miljoen (prijspeil 1993). Verder komen de bouwgemeenten
met grote uitleglocaties (o.m. Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs) in aanmerking voor de
verfijningsregeling. Conform deze regeling wordt via het Gemeentefonds een bedrag aan de
gemeenten uitgekeerd voor elke aan de voorraad toegevoegde woning.
B&W Besluit Vinex-Akkoord op hoofdlijnen Stadsgewest Rotterdam
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
19-04-1994
Advies
Beleidscoördinator
B&W
Het Vinex-Akkoord op Hoofdlijnen (d.d. 11-04-1994) is behandeld in Stuurgroep Vinex Regio
Rotterdam (14 april) en in B&W Bergschenhoek (19 april).
Vanuit de regio is onderhandeld met het Rijk over het rijksbod voor uitvoering, waarbij het rijksbod
grondkosten is verhoogd van f 260 miljoen naar f 290 miljoen (i.p.v. gewenste f 330 miljoen). Ook op
andere punten is extra financiële ruimte ontstaan, waarbij uiteindelijk een acceptabel
onderhandelingsresultaat is ontstaan. Gezien de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen wordt
geconstateerd dat verder onderhandelen lange tijd zal kosten (i.v.m. de vorming van een nieuwe
regering) en de verwachting is dat het rijksbod dan lager zal worden. Van belang is ook het
veiligstellen van de verfijningsuitkering vanuit het rijk voor de kleine bouwgemeenten.
67
Gesignaleerd wordt op basis van rapport OBR dat tekorten op de grondexploitatie na aftrek van het
rijksbod, kunnen oplopen tot tussen de f 200 miljoen en f 300 miljoen. Het rijksbod zou in de visie van
de rijksoverheid slechts 50% van de tekorten dekken, en de regio zou zelf het risico voor de overige
50% belopen. Voor opvang van dit risico zijn eerder scenario's opgesteld voor verdeling binnen de
regio, uiteenlopend van een bijdrage van ca. f 1,5 miljoen tot ca. f 3 miljoen voor de gemeente
Bergschenhoek (uitgesmeerd over 10 jaar).
"Het is een goede zaak dat de risico's met betrekking tot de grondexploitaties deels kunnen worden
afgedekt met de rijksbijdrage. Een uitermate goede zaak is het ook dat de gemeente in aanmerking
komt voor de verfijningsuitkering. In het kader van deze uitkering kunnen de komende jaren vele
miljoenen guldens tegemoet worden gezien."
Er wordt ingestemd met de hoofdlijnen van het akkoord en de verdere uitwerking daarvan in op te
stellen uitvoeringsconvenant. Gemeenteraad geïnformeerd per brief d.d. 9 mei 1994.
Raadsbrief informatie over voortgang sluiten Uitvoeringsconvenant Vinex
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-01-1995
Brief
B&W
-
Informerende brief inclusief stukken van de Stadsregio Rotterdam, over stand van zaken en verdere
procedure inzake opstellen en ondertekenen Uitvoeringsconvenant Vinex. Behandeling van de
stukken in commissievergadering februari 1994.
Beantwoording vragen GPV/RPF fractie Bergschenhoek
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
02-02-1995
Brief
B&W
-
Beantwoording van de vragen van de GPV/RPF-fractie over de toegestuurde stukken (d.d. 05-011995) over het Vinex-akkoord. Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende woningaantallen in
de verschillende rapporten en studies. Uitgangspunt was 8.000 woningen en 10.000 woningen bij een
ingepast HSL (haalbaarheidsstudie medio 1993). In de nieuw opgestelde Structuurvisie 2B3 is
gebleken dat op basis van een andere dichtheidsnorm 9.000 tot 10.500 gebouwd kunnen worden. In
de genoemde Kolpron-studie werd uitgegaan van 13.860 woning-equivalenten, dus inclusief
voorzieningen, terwijl de structuurvisie uitgaat van een woningaantal excl. voorzieningen. Het aantal
opgenomen in het Vinex-akkoord is minimaal 8.000 woningen, te bouwen tot 2005 (3.500 in
Bergschenhoek).
Eerste Vinex-paal geslagen in Bergschenhoek
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-03-1995
artikel NRC
-
-
Door Minister De Boer en staatssecretaris Tommel (VROM) is op 7 maart 1995 de eerste Vinex-paal
van Nederland geslagen in Bergschenhoek (in de wijk Bergsche Acker Noord).
68
Raadsbrief informatie Nota Besluit over Uitvoeringsconvenant Vinex
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
31-03-1995
Brief met Nota
Stadsregio
-
Brief aan de Raad over de nota ten behoeve van besluitvorming door de regioraad over het
uitvoeringsconvenant Vinex, waarin de overwegingen en proces inzake de Vinex uiteen wordt gezet.
Het resultaat van de onderhandelingen over het rijksbod is de f 290 miljoen ter bijdrage in de
grondkosten. Ten aanzien van de woningbouw is een verdeling van 30% duur, 40% middelduur, en
30% goedkoop over alle locaties afgesproken met het Rijk, en de bouw van 8.000 woningen tot 2005
in Noordrand II/III.
Ten aanzien van de werklocaties is een Plan van Aanpak (28.02.1995) voor het ABC-locatiebeleid als
bijlage bij de nota gevoegd. Voor de Noordrand II/III is een B-locatie t.b.v. kantoren van 50 ha nabij
station Rodenrijs, en C-locaties t.b.v. bedrijven van 56 ha in Oudeland en van 35 ha nabij station
Rodenrijs, opgenomen.
In het bijbehorende financieel scenario worden de risico's en de maatregelen om deze op te vangen
beschreven. Voor de uitvoering worden twee soorten budgetten onderscheiden waarvoor een
regionale bijdrage onontkoombaar is: 1. de grondkosten en 2. de bovenlokale voorzieningen.
Ad 1. Grondkosten: Totale grondkosten worden geraamd op f 440 miljoen waarvan f 130 miljoen
taakstellend voor de grote uitleglocaties. Dit negatieve plansaldo van f 130 miljoen is opgebouwd
uit f -25 miljoen (Achtkamp), f -150 miljoen (Noordrand II/III met 13.800 woning-equivalenten), en f
+45 miljoen (Carnisselande), gebaseerd op de Kolpron-studie. Naast de rijksbijdrage van f 290
miljoen dient een regionale bijdrage van f 150 miljoen te worden voorzien in de vorm van een
bijdrage per inwoner van f 13,50. De vier grote bouwgemeenten krijgen naast genoemde bijdragen
ook nog een bedrag van bij elkaar f. 150 miljoen uit de verfijningsregeling van het Gemeentefonds.
Ad 2. Omslagbijdrage bovenlokale voorzieningen (infra en groen): ten behoeve van de investeringen
in regionale infrastructuur en groenvoorzieningen, die een (in)directe betekenis hebben voor de
plangebieden en de regio als geheel wordt een omslagbijdrage ingesteld van f 5.000 / woning in de
grote uitleggebieden en f 2.500 / woning in de kleinere plangebieden.
Raadsbesluit t.b.v. ondertekening Uitvoeringsconvenant Vinex
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-07-1995
Raadsvoorstel
B&W
Gemeenteraad
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ondertekening van het Uitvoeringsconvenant Vinex. In de
overwegingen wordt geconcludeerd dat de realisatie van 8.000 woningen in Noordrand II/III (waarvan
3.500 in Bergschenhoek) tot 2005 haalbaar is.
Voor de Noordrand II/III is het tekort taakstellend bepaald op (max) f 150 miljoen Op basis van
berekeningen naar de structuurvisie 2B3 kan worden geconcludeerd dat dit tekort een haalbare optie
is. "Vooralsnog kan dan ook met het taakstellende tekort worden ingestemd". N.a.v. de
verfijningsregeling uit het Gemeentefonds wordt aangegeven dat een bedrag van ca. f 7.800 per
woning tegemoet kan worden gezien. Tegelijkertijd dient een bedrag van f 5.000 per Vinex-woning te
worden bijgedragen aan het regionale omslagfonds t.b.v. groen en infrastructuur.
69
T.a.v. onzekerheden en risico's wordt gesteld dat deze niet geheel te overzien zijn vanwege de periode
van 10 jaar. Hierom is het onmogelijk om alles juridisch dicht te timmeren, maar de wetenschap dat er
voldoende overlegconstructies en redelijke partijen bij het proces betrokken zijn moet de basis bieden
voor het vertrouwen in een goede afronding van de Vinex-taakstelling.
Wat betreft een aantal andere punten die van belang zijn voor Bergschenhoek wordt aangegeven dat
deze onderdeel zijn van het nog te sluiten deelconvenant tussen de regio en Bergschenhoek.
De raad stemt, met benoeming van enkele voorwaarden die opgenomen dienen te worden in het
deelconvenant, in met het voorstel (brief aan DB Stadsregio Rotterdam). Belangrijk is dat door
Bergschenhoek bij het sturingsconcept wordt uitgegaan van een participatiemodel, waarbij zoveel
mogelijk de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente het uitgangspunt is.
Uitvoeringsconvenant Vinex Regio Rotterdam
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-07-1995
Convenant
Stadsregio / Rijk
Convenantspartners
Ondertekening op 11 juli 1995 van het uitvoeringsconvenant Vinex regio Rotterdam door de
convenantspartners (Rijk, Stadsregio, PZH, bouwgemeenten regio). Met de ondertekening verklaart de
regio zich bereid om het Vinex-ontwikkelingsprogramma te realiseren in de periode 1995 tot en met
2004 mits de financiële middelen door andere partijen ter beschikking worden gesteld. Uitgangspunt
hiertoe zijn het huidige rijksbeleid en marktomstandigheden.
In het convenant zijn de eerdere afspraken over rijksbijdrage en verfijningsregeling Gemeentefonds
vastgelegd, alsmede de afspraken over minimaal te bouwen woningaantallen tot en met 2004 (8.000
woningen voor Noordrand II/III). Verder is vastgelegd dat de Stadsregio zorgdraagt voor afstemming
tussen de bouw, sanering van de bodem en de aanleg van verkeers- en vervoervoorzieningen, en
zorgdraagt voor een geïntegreerde aanpak van bodemsanering en bouwrijpmaken.
Raadsbesluit Vinex-Deelconvenant Bergschenhoek
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
11-12-1995
Besluit
B&W
Gemeenteraad
Het raadsvoorstel behandelt de van belang zijnde aspecten van het deelconvenant. Ter introductie
wordt gesteld dat B&W zorgen hebben over de bestuurlijke verhoudingen binnen de regio en met
name de opstelling van de gemeente Rotterdam. B&W zijn zich ook bewust van de problemen in de
regio en de taak die Bergschenhoek heeft om een deel van de oplossing hiervoor te kunnen zijn.
"Vooralsnog zijn wij dan ook van oordeel dat de gemeente Bergschenhoek zijn verantwoordelijkheid
moet blijven nemen."
Het voorstel gaat verder in op het sturingsconcept voor de Vinex-opgave in Bergschenhoek: de
regioraad is het bevoegde orgaan voor de regionale belangen en taken, terwijl de gemeente de
verantwoordelijkheden heeft voor de taken op het lokale terrein. Na vaststelling van het Structuurplan
70
2B3 zal er een stuurgroep worden ingesteld voor Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs afzonderlijk.
Verder is nadrukkelijk aangegeven dat per deellocatie financiële afspraken tussen de bouwgemeente
en de stadsregio zullen worden gemaakt, waarbij de grondexploitatie op hoofdlijnen de
verantwoordelijkheid van de stadsregio is.
T.a.v. de financiële haalbaarheid wordt gerefereerd aan het taakstellend tekort van f 150 miljoen voor
Noordrand II/III. Uit berekeningen bij de structuurvisie blijkt dat het tekort zich bevindt tussen de f 140
miljoen en de f 163 miljoen De financiële paragraaf bij het structuurplan zal verder inzichtelijk moeten
maken of dit gerealiseerd kan worden. Wanneer dit niet het geval is zal in nader overleg met de
stadsregio gekeken moeten worden naar bijstelling hiervan.
Vinex-Deelconvenant Bergschenhoek
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
13-12-1995
Convenant
Stadsregio / Gemeente
Stadsregio / Gemeente
Het Vinex-deelconvenant is de uitwerking per bouwgemeente van de afspraken uit het
Uitvoeringsconvenant, waarin de afzonderlijke en individuele aanvullende afspraken zijn vastgelegd.
Het deelconvenant bestaat uit deel I met de algemene en deel II met de individuele afspraken. De
afspraken in deel I kunnen zo nodig in deel II zijn aangepast en uitgewerkt; in het geval van
Bergschenhoek met name ten aanzien van sturing en eigen ontwikkeling door de gemeente.
art 19. Woningbouw: 1. "Deze, onder Noordrand II vallende locaties hebben een regionale
woningmarktfunctie, waarbij de ontwikkeling door de gemeente Bergschenhoek (...) zal plaatsvinden."
Het betreft de verplichting van de uitbreiding van de woningvoorraad met 3500 woningen, waarvan ca.
1800 voor het jaar 2000.
art 24. Sturing: De uitleglocatie wordt ontwikkeld door de gemeente binnen de verantwoordelijkheden
van de Stadsregio, zoals vervat in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam. Ter nadere
detaillering wordt de volgende verdeling van verantwoordelijkheden tussen stadsregio en gemeente
overeengekomen:
1. Verantwoordelijkheden Stadsregio, o.a. vaststellen structuurvisie en structuurplan; vaststellen van
regionale beleidskaders op gebied van woningbouw, financiën en grondbeleid; realiseren van
hoofdinfrastructuur, grootschalige strategische bedrijfsterreinen en recreatieve voorzieningen;
2. Verantwoordelijkheden Gemeente, o.a. vaststellen en uitvoeren van bestemmingsplannen;
contracteren van marktpartijen binnen de door de Stadsregio Rotterdam gegeven beleidskaders en
normen; het uitvoeren van regionale beleidskader op het gebied van woningbouw, financiën en
grondbeleid bij het realiseren van deellocaties.
3. De gemeente verklaart zich in principe bereid voorgenomen grondverwervingsacties te melden
aan de Stadsregio en te laten toetsen op de vastgestelde beleidskaders.
art 25. Financiën: Uitgaande van het financieel scenario, waarin een substantiële regionale bijdrage
aan de locatie Noordrand II wordt toegeschreven, maken partijen voor de totale locatie Noordrand II en
per deellocatie financiële afspraken, waarbij de grondexploitatie op hoofdlijnen en het budgetbeheer
de verantwoordelijkheid van de Stadsregio is.
71
art 26. Inspanning: Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om de voorziene negatieve resultaten
van de grondexploitatie, te minimaliseren en zullen daarvoor nadere afspraken maken.
art 30. Groenstructuur: In het regionale groenstructuurplan worden in elk geval opgenomen de Boterdorpse Plas als onderdeel van de Intermediaire Zone en de Landscheidingszone. De Boterdorpse Plas
zal in principe budget-neutraal worden ontwikkeld middels commerciële zandwinning. Indien op deze
wijze de plas niet kan worden gerealiseerd, zullen partijen over de dan ontstane situatie opnieuw
overleg plegen. De Landscheidingszone wordt aangelegd indien de HSL volgens voorkeurstraject
wordt aangelegd en dan gefinancierd uit de HSL-gelden. Indien dit niet het geval is, zullen partijen
over de dan ontstane situatie opnieuw overleg plegen.
Brief Stadsregio inz. financiële uitvoerbaarheid Structuurplan en voorstel Lumpsum
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
18-12-1996
Brief
Stadsregio
-
In de uitwerking van de plannen voor een regionale structuurvisie Noordrand II/III en een nieuwe
financiële doorrekening, zijn er op basis van deze calculaties nieuwe (maximale) tekorten ontstaan.
Voor Noordrand II/III betreft dit tekort f 123 miljoen voor ca. 12.000 woningen (f 49 miljoen voor
Bergschenhoek, f 74 miljoen voor Berkel & Rodenrijs). Door de Stadsregio zal een beroep op VROM
worden gedaan om het totale extra tekort te dekken.
Met vaststellen van de structuurvisie als definitief uitgangspunt wordt voorgesteld om te komen tot een
andere verdeling van de financiële verantwoordelijkheden. Voorgesteld wordt om de regionale bijdrage
als lumpsum uit te keren aan de bouwgemeenten, waarvoor het deelconvenant aangepast dient te
worden. Hierbij vervalt de risicoverdeling tussen de stadsregio en de gemeente. Indien zich majeure
afwijkingen voordoen van de thans voorziene calculaties op regionaal en/of landelijk niveau, dan zal
worden bezien welke consequenties dat heeft voor de afspraken.
Brief Financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-07-1997
Brief
Stadsregio
-
Vervolgbrief aan B&W over de financiële afwikkeling van het structuurplan. Voor de structuurplannen
in de stadsregio is een uniforme financiële onderbouwing gehanteerd en een gevoeligheidsanalyse
gemaakt, nota Financiële Uitvoerbaarheid Structuurplannen d.d. december 1996. Op grond hiervan
wordt een max. tekort van f 123 miljoen (NCW 1-1-1995) voor Noordrand II/III gecalculeerd (t.b.v.
12.000 woningen, ofwel 13.6000 woning-equivalenten).
Door de stadregio wordt voorgesteld :
a. Lumpsum financiering van het tekort in de grondexploitatie: gehele plantekort zoals berekend wordt
ineens afgerekend en per 1-1-1998 uitgekeerd (incl. rente). Dit plantekort betreft de gehele
ontwikkeling van het structuurplan, dus niet alleen voor de Vinex-periode.
b. Wijziging risicoverdeling tussen de Stadsregio en de gemeente: voorkeur is om de uitvoering en
72
financiële risico bij de gemeente te leggen middels overheveling van het berekende tekort voor de
uitvoering van de grondexploitatie (via de lumpsum). Via een "package-deal" worden de
voorwaarden hierbij inzake prestatieafspraken en differentiatie van het woningbouwprogramma aan
de gemeente gegeven. Alleen op basis van exogene factoren wordt opnieuw in overleg getreden, te
weten: verandering rentestand, inflatiepercentage, wet en regelgeving rijk, besluitvorming Rijk in
infra en groenprojecten, en aanleg van infra waarvoor de regio verantwoordelijk is.
Voor het programma wordt uitgegaan van een totaal van 5.730 woningen in Noordrand II, waarvan
3100 woningen voor 2005 worden opgeleverd (i.p.v. de 3.500 zoals in het deelconvenant
genoemd). Wijziging in fasering mag alleen na goedkeuring van de stadsregio i.v.m. de regionale
ontwikkelingen op de woningmarkt. Vertraging is alleen toegestaan op voorstel van de stadsregio.
Eventuele financiële compensatie hiervan is afhankelijk van de effecten hiervan volgens de
"meetlat" voor de financiële uitvoerbaarheid. Voor het realiseren van het totale programma van het
structuurplan in 2010, wordt een boetebedrag vastgesteld per niet opgeleverde woningequivalent,
gerelateerd aan de regionale bijdrage aan de uitleggebieden.
c. Verplichtingen Stadsregio: realiseren van groen en infra, onder andere de Boterdorpse Plas, Landscheidingszone en Randstadrail,
Verplichtingen gemeente: uitwerking in bestemmingsplan en het bouwen van de woningen conform
de genoemde differentiatie en tijd.
d. Organisatorische aanpassing: sturingsgroep wordt omgevormd tot stuurgroep (cf. deelconvenant).
e. Wijziging van het deelconvenant conform bovengenoemde punten na vaststelling door de regioraad
over de package-deal en de lumpsum.
Notitie lumpsum Bergschenhoek (zeer vertrouwelijk)
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-11-1997
Notitie
gemeente intern
-
Interne notitie over het voorstel van de stadsregio voor lumpsum, dat niet negatief wordt beschouwd,
maar in de opgelegde voorwaarden als "inflexibel en star" wordt gekarakteriseerd. In de notitie wordt
een aantal knelpunten benoemd waarop de package-deal afspraak zal moeten worden aangepast.
Concluderend wordt gesteld dat de lumpsum financieel en vanuit het oogpunt van zelfstandigheid in
de ontwikkeling de voorkeur kan hebben, maar dat er ook vele risico's zijn. Er zullen dan ook nadere
gesprekken moeten worden gevoerd over de aangehaalde punten. Inzet moet verder zijn om geen
lumpsum aan te gaan over de hele periode maar alleen over de periode tot 2005.
Brief Financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
23-12-1997
Brief
gemeente
B&W
Brief van Bergschenhoek aan de stadsregio in reactie op de brief van 9 juli 1997. In deze reactie wordt
aangegeven dat de gemeente in beginsel positief staat tegenover de lumpsum, maar wel antwoord
vraagt op een 12-tal vraagpunten, onder andere ten aanzien van:
3. Landscheidingspark: de gemeente ziet mogelijkheden om dit park zelf te ontwikkelen, en ontvangt
hiervoor graag een financieel voorstel van de stadsregio ook i.r.t. kosten van toekomstig beheer.
73
4. Sportpark en omgeving dienen in lumpsum te worden meegenomen.
8. Boete: formulering, berekening en eenzijdigheid van de boete.
12. Woningmarktontwikkelingen: risico van vertraging van de woningmarkt en afname van de vraag,
hoe wordt hier mee omgegaan i.r.t. het aangaan van de lumpsum.
Overleg lumpsum-aanbod Stadsregio - Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
30-01-1998
Verslag
Stadsregio
-
Op 30 januari heeft een overleg plaatsgevonden op bestuurlijk niveau over het lumpsum-aanbod en de
reactie daarop. Volgens de stadsregio zijn de vragen van de gemeente vooral technisch van aard en
bestemd voor de uitwerking. T.a.v. een afnemende woningmarkt wordt aangegeven dat art. 27 van het
Uitvoeringsconvenant mogelijkheden biedt tot ontbinding. De verlaging van de productie voor 2005 tot
3100 woningen is financieel meegenomen in de lumpsum, waardoor de renteverliezen door de regio
worden gedragen. Overigens vallen de opleveringen op of na 2 januari 2005 niet meer onder deze
afspraak, waardoor de productie niet geheel hoeft te worden stilgelegd.
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat ze positief staat tegenover de lumpsum. Voor het
zwembad wordt nog een correctie in de verrekening meegenomen. De overige punten uit de reactie
worden verder kort doorgenomen. Door de stadsregio wordt benadrukt dat er ook veel royale positieve
elementen in het bod zitten, zoals het riante rentepercentage.
Aanvullende Notitie lumpsum Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
20-02-1998
Notitie
gemeente intern
-
In deze aanvullende notitie worden de risico's en kansen benoemd voor het aangaan van de lumpsum.
Risico's worden vooral gezien in de lage opgenomen verwervingsprijs, het hoge rentepercentage t.a.v.
de opbrengsten, de noodzaak de Landscheidingsweg in een keer te realiseren en de aard van de
Parkzoom als risicovolle locatie voor ontwikkeling. Kansen liggen er onder meer t.a.v. opgenomen
kosten voor bouw- en woonrijp maken, de opgenomen kavelprijzen, en het onderhoud van de
verharding i.r.t. kwaliteit.
Concluderend wordt gesteld dat het lumpsum-aanbod van f 61 miljoen (NCW 1-1-1998) op het eerste
gezicht een klein tekort lijkt te geven, maar dat met een beetje creativiteit de tekorten op de totale
Vinex-activiteiten kunnen worden gedekt. Voorkeur blijft wel voor een lumpsum in twee delen (voor en
na 2005) om een meer overzienbare periode te krijgen, waardoor de risico's kunnen worden
verminderd. Na 2005 kan dan weer met een schone lei worden begonnen.
Second Opinion lumpsum Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-03-1998
Notitie
Akro Consult
-
Aan bureau Akro Consult is gevraagd om een second opinion te geven op het al dan niet aanvaarden
74
van de lumpsum, en daarbij met name te kijken naar de gemaakte berekeningen en de risico's die
kleven aan een bepaalde keuze.
Het bureau concludeert dat de gehanteerde uitgangspunten (o.m. rente) voor de berekening van de
lumpsum dermate gunstig zijn dat het aantrekkelijk is om dit bod te accepteren. Uit gevoeligheidsberekeningen blijkt dat het geconstateerde mogelijke (beperkte) tekort eerder zal omslaan in een licht
overschot. Verder kan in overweging worden genomen om de door de gemeente te betalen
omslagbijdrage per woning aan de stadsregio ook in een keer als lumpsum uit te keren. Hiermee wordt
het resultaat van de grondexploitatie positief beïnvloed.
Er zitten ook risico's aan het aanvaarden van de lumpsum, die naar mening van het bureau voldoende
beheersbaar zijn. Het betreft de volgende risico's::
- planologisch risico: beheersen door met de provincie afspraken te maken over goedkeuring van de
bestemmingsplannen;
- boeteclausule: over de hoogte en het opleggen van de boete moeten duidelijk afspraken worden
gemaakt, o.a. dat de boete alleen wordt opgelegd als dit direct de gemeente verwijtbaar is;
- marktrisico: gezien de ligging van Bergschenhoek wordt op de korte termijn geen teruggang van de
woningmarkt voorzien. Voor de lange termijn is dit niet in te schatten, maar het is de verwachting dat
bij een tegenvallende conjunctuur en bij een adequaat reagerende gemeente (aanpassing
differentiatie en uitgiftetempo) de financiële uitgangspunten van de berekening overeind blijven;
- grondexploitaties: het zelfstandig ontwikkelen van de uitbreidingslocaties geeft risico's die kunnen
worden ondervangen door:
* sluiten van een overeenkomst met het Locatie Ontwikkelingsbedrijf Nederland waarbij de
grondexploitatie en het risico wordt overgedragen;
* tenderen van de werken voor bouw-, woonrijp maken, en onderhoud van de gebieden en afspraken
over gehele looptijd maken, waarmee veelal een kostenbesparing wordt bereikt;
* afspraken met ontwikkelaars maken over de afname van grond (met afnameverplichting);
* uitvoering van de ontwikkeling en grondexploitatie: de gemeente kan kiezen voor een actieve dan
wel een passieve rol. In een actieve rol zal de gemeente de gronden verwerven en via een
bouwclaim / -rechtmodel de productie bij ontwikkelende partijen kunnen leggen. De gemeente kan
ook in een joint-venture de uitvoering met marktpartijen regelen - hiermee worden de risico's
verkleind maar ook de mogelijkheid om mee te profiteren van de mogelijke winsten. In het derde
model, het concessiemodel, laat de gemeente de uitvoering over aan de marktpartijen, en beperkt
zicht tot haar wettelijke taken en het formuleren van kwaliteitsvoorschriften.
- aanleg HSL en Landscheidingspark: voor deze locatie is nog onvoldoende duidelijk wat de planning
en invulling wordt; hierover zullen nadere afspraken met de stadsregio moeten worden gemaakt.
T.a.v. het knippen van de lumpsum in twee delen (voor en na 2005) wordt geadviseerd dit niet te doen.
Een positief resultaat in de eerste fase, zal daarmee de hoogte van de lumpsum in de tweede fase
beïnvloeden. Gezien mogelijke onzekerheden m.b.t. financiële middelen bij de stadsregio aan het eind
van de eerste fase en het veiligstellen van de woningcontingenten voor Bergschenhoek wordt
geconcludeerd de lumpsum niet te splitsen en in één keer af te rekenen.
Akro Consult adviseert om het aanbod van de Stadsregio te accepteren, zonder een knip te maken in
twee fases. Deze keuze geeft grote voordelen voor de gemeente t.a.v. regie en invloed op de
75
ontwikkeling van de Vinex-wijken. De nadelen en risico's worden niet zo hoog ingeschat dat hierom
anders zou moeten worden besloten. De gemeente zal nog wel een keuze moeten maken volgens
welk model zij zal willen ontwikkelen: actief of passief. Dit is mede van invloed op de hoogte van de
risico's maar ook op het delen in de mogelijke overwinsten.
Raadsvoorstel tot het aangaan van een lumpsum-overeenkomst
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
30-03-1998
Raadsvoorstel
B&W
raad
Op basis van de interne notities en het rapport van Akro Consult, is het college tot de conclusie
gekomen dat het aangaan van een volledige lumpsum-overeenkomst (zonder fasering) grote
voordelen en voldoende kansen biedt om de risico's te kunnen dragen. Inmiddels is door de
commissie Bestuurszaken een unaniem positief uitgebracht op dit voornemen. De Raad wordt
gevraagd om hiermee in te stemmen.
Raad besluit conform voorstel.
Brief financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
08-05-1998
Brief
B&W
-
Bergschenhoek meldt aan het bestuur van de Stadsregio dat de Raad heeft ingestemd met het
voorstel voor de lumpsum-overeenkomst.
Brief financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
15-05-1998
Brief
Stadsregio
-
Stadsregio is verheugd dat de gemeente instemt met de lumpsum. Ter recapitulatie van de afspraken
is in de brief opgenomen dat het eindbod f 67,5 miljoen bedraagt (NCW 1-4-1998), exclusief de
problematiek rondom de sportvelden en het zwembad.
Brief lumpsum eindbod
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-06-1998
Brief
Stadsregio
-
Brief van de Stadsregio over bevestiging van de finale gemaakte afspraken voor de lumpsum-bijdrage
in het exploitatietekort van het structuurplangebied Noordrand II ter grootte f 72 miljoen met inbegrip
van de zwembadlocatie en het totale sportcomplex in de Landscheidingszone. Hiermee zijn ook de
resterende discussiepunten afgekocht. Na bevestiging van deze afspraken, zullen deze worden
bekrachtigd door het Dagelijks Bestuur en de Regioraad.
76
Brief lumpsum eindbod
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
10-06-1998
Brief
B&W
-
B&W stemmen in met het lumpsum-eindbod uit de brief van 4 juni.
Agendapost regioraad: Voorstel regionale bijdrages ontwikkelingslocaties Noordrand II/III
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
22-07-1998
Agendapost
Stadsregio
-
Agendapost voor de regioraad met voorstel voor de lumpsum bijdrage vanuit de regio voor de locaties
Noordrand II/III en aanpassing van de onderliggende convenanten. Het voorstel is conform de
afspraken met de gemeente. In de "package deal" is sprake van een terugkom-mogelijkheid (Blauwe
Hoed) op grond van feitelijke majeure ontwikkelingen om overleg te voeren tussen regio en gemeente
over de wijziging van de kosten en opbrengsten.
Krantenartikel De Heraut: "Regioraad beslist over lumpsum Berkel en Bergschenhoek"
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
22-07-1998
krantenartikel
De Heraut
-
Op de dag dat lumpsum in de Regioraad wordt behandeld, verschijnt een artikel in de plaatselijke
krant De Heraut. In het artikel komen de afspraken over woningaantallen en lumpsum-bedragen zoals
met de stadsregio zijn overeengekomen aan de orde.
Regionaal Woningbouwscenario 2005-2010
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
27-10-2004
Nota
Stadsregio
DB Stadsregio
In het regionaal woningbouwscenario wordt gekeken hoe de verstedelijkings-afspraken met VROM in
de regio Rotterdam kunnen worden uitgevoerd. De afspraken bouwen voort op de eerdere Vinexafspraken, maar kennen een andere financiering en andere doelstellingen vanuit rijk en regio (onder
meer ook ten aanzien van de sociale woonruimteverdeling). Voor de uitleggebieden met een lumpsum
bijdrage uit de Vinex-periode (1995-2005) blijven de afspraken doorlopen over de uitvoering van de in
de lumpsum gemaakte woningbouwafspraken. Voor de locaties Noordrand II/III wordt geconcludeerd
dat er nog een forse doorloop uit de Vinex is met zo'n 6.700 woningen en nog 2.000 woningen na
2010. Als minimum productie tot 2010 geldt voor Bergschenhoek 1.700 woningen, en voor Berkel &
Rodenrijs 2.700 woningen.
Besluit regioraad Verstedelijkingsafspraken 2005-2010
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
22-12-2004
Besluit
Stadsregio
Regioraad
Op basis van het nieuwe convenant met het rijk om in de periode 2005-2010 38.000 woningen te
realiseren in de regio Rotterdam, is een nieuw voorstel gemaakt voor productieafspraken met de
77
gemeenten, alsmede aanpassing van het omslagfonds. De productieafspraken zijn conform het
woningbouwscenario 2005-2010 (vastgesteld 27-10-2004). Ten aanzien van het omslagfonds vervalt
de inwonersbijdrage per gemeente, maar blijft de bijdrage per opgeleverde woning staan.
Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010 (Vinac)
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
10-02-2005
Convenant
Stadsregio
Stadsregio / Gemeente
Convenant met de afspraken over de te bouwen aantallen woningen in de periode 2005-2010. Het
convenant bouwt voort op de eerdere afspraken en convenanten, en de hernieuwde afspraken van de
stadsregio met het rijk. Voor Bergschenhoek wordt bepaald dat er tussen 1.1.2005 en 1.1.2010
tenminste 1.700 woningen worden gebouwd (gereed gemeld). In de begripsbepalingen is verduidelijkt
wat de term "bouwen van woningen" betekent: 'met "bouwen van woningen" wordt bedoeld "doen
bouwen" door de gemeente. Doorgaans bouwt de gemeente niet zelf, maar schept de voorwaarden,
waardoor (niet-)toegelaten instellingen (zonder winstoogmerk, dan wel projectontwikkelaars /
marktpartijen woningen kunnen realiseren.' Bij onderschrijding met meer dan 7,5% van de
woningbouwtaakstelling, zal de regio aan de gemeente een heffing van € 2.000,- per nietgerealiseerde woning opleggen.
Van de te realiseren woningen op de Vinex-locaties dient 20% in de categorie sociaal bereikbare
huurwoningen gebouwd te worden. Bij extra woningbouw op de locatie "Plas-Zuid" dient eveneens
20% in de categorie sociaal bereikbaar te worden gebouwd.
Het laatste artikel van het convenant gaat over onvoorziene omstandigheden: 'Artikel 10.1: Indien er
zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
van een partij een ongewijzigde instandhouding van dit convenant niet verwacht kan worden, dan dient
deze partij daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan de andere partij. Partijen treden
daarna in overleg met elkaar over mogelijke oplossingen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming
leidt, beslist de regioraad.'
Notitie Stadsregio: Terugkoppeling en Monitor Vinex
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
13-09-2006
Notitie
Stadsregio
-
Notitie voor de Commissie Wonen van de Stadsregio over de prestaties van de grote uitbreidingslocaties in relatie tot de Vinex-afspraken. Conclusie voor Bergschenhoek is dat het overeengekomen
aantal woningen (3100) voor 2005 is gehaald, maar dat daarvan 14% (i.p.v. 20%) in de categorie
bereikbare sociale huur is gerealiseerd. In Berkel is de productie ernstig vertraagd (slechts 55% van
de afspraak gerealiseerd) en slechts 9% in de bereikbare huur (i.p.v. 20%). Het resultaat wordt met de
gemeenten besproken, vooral om te kijken hoe de productieafspraken in de komende periode gehaald
kunnen worden en hoe daarin het aantal niet-gebouwde sociaal bereikbare huurwoningen kan worden
gecompenseerd. Er zijn (nog) geen financiële consequenties, omdat ook de minister nog niet officieel
heeft laten weten rijksgeld terug te willen vorderen. Indien hij hiertoe wel overgaat kan dit worden
doorgerekend aan de betreffende gemeenten.
78
6.3
HSL en afspraken
Over de HSL was lange tijd onzekerheid over het tracé dat door de regering zou worden gekozen, en dan
met name de hoogteligging van het spoor. Al eerder was door Bergschenhoek met succes het tracé
verder richting Landscheiding met Berkel en Rodenrijs geschoven. De realisatie van de woningen in de
Parkzoom was afhankelijk van de hoogteligging van het spoor: verdiept, op maaiveld of op een viaduct. In
de planvorming voor de structuurvisie en het structuurplan was telkens uitgegaan van een ingepaste
ligging zodat de locatie van de Parkzoom optimaal zou kunnen worden benut voor de woningbouw in
deze zone. De totale woningaantallen in deze documenten voor Bergschenhoek waren dan ook inclusief
de 1.700 tot 2.000 woningen die hier gerealiseerd konden worden. Het besluit van de minister voor de
verdiepte (ingepaste) ligging was mede ingegeven door het feit dat deze woningen dan gebouwd konden
worden. De woningbouwtaakstelling is door de tracékeuze dus niet verhoogd, maar conform de eerdere
opgestelde structuurvisie.
Vanwege het geluid van de HSL was er voor de Parkzoom gestudeerd op een bijzondere ligging: de wijk
zou namelijk geïntegreerd worden met een geluidswal. Hiermee was het idee, kon dubbel grondgebruik
worden gerealiseerd van woningbouw op de geluidswal via een zogenaamd geplooid maaiveld: stijl aan
de HSL-zijde, langzaam aflopend richting de kern van Bergschenhoek met daarop de woningen. Doordat
een grondwal pal tegen de HSL-baan zou komen te liggen, werd in een later stadium (voorjaar 2002) door
de HSL-organisatie verzocht om de plannen aan te passen, omdat de verdiepte HSL-baan zou kunnen
verschuiven door de horizontale gronddruk die wal oplevert - een millimeter verschuiving zou al een
mogelijk gevaar opleveren voor de treinen die op topsnelheid langsrijden. De wal is daardoor niet pal
langs de HSL komen te liggen, waardoor de randweg die in eerste instantie ten oosten van de Parkzoom
was gepland uiteindelijk tussen wal en spoor is komen te liggen, buiten de wijk om (uit de toelichting in de
Bijlage bij de brief aan de Stadsregio inzake Boterdorpseplas, d.d. 25 april 2003 - zie daar).
PKB deel 1 HSL-Zuid Kabinetsvoornemen
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
18-03-1994
ontwerp-PKB
Rijk
-
Presentatie van het kabinetsvoornemen voor de HSL-Zuid met keuze voor voorkeurstracé A1. Dit
tracé ligt ter hoogte van de Landscheiding tussen Berkel en Bergschenhoek. Het tracé doorsnijdt het
kassengebied bij Bleiswijk en ligt op een dijklichaam langs de bebouwing van Bergschenhoek en
beperkt zo de mogelijkheden voor woningbouw tussen beide gemeenten (VINEX-locatie Noordrand
2). Een stedenbouwkundige afronding (m.n. woningbouw) van Bergschenhoek is mogelijk, zij het dat
deze gebaseerd is op een gescheiden ontwikkeling van Berkel & Rondenrijs en Bergschenhoek.
(Tekst gebaseerd op onderzoek HSL-commissie Tweede Kamer 2004/2005, en Rapport
Dossieronderzoek HSL Gemeente Lansingerland (april 2010). Dit laatste rapport laat duidelijk de
ontwikkeling en standpunten zien van de gemeenten in verschillende periodes t.a.v. de HSL).
79
Bestuurlijk Overleg over HSL en passage door Bergschenhoek
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
29-03-1995
-
-
-
Op 29 maart 1995 heeft Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met de minister van V&W inzake de HSL.
De minister heeft ruimte geboden voor een studie naar inpassing van het tracé bij de passage van
Bergschenhoek, mits dit een meerwaarde oplevert. Meerwaarde moet worden uitgelegd als stedelijke
voorzieningen, naar verwachting m.n. woningen.
In opdracht van de sturingsgroep, maar gesteund door de regio en de gemeente Rotterdam, wordt
een studie ingesteld naar de passage door Bergschenhoek (en dus langs Berkel). Er zijn inmiddels
vier varianten uitgewerkt, waarbij in beeld gebracht is wat deze voor meerwaarde kunnen opleveren:
1. PKB-variant (A1-tracé op een 6 m hoge dijk), door schermaanpassingen enige meerwaarde;
2. Viaductligging op A1-tracé; meerwaarde voor sportvelden;
3. Halfverdiepte ligging, afgedekt; mogelijkheid voor de bouw van 1.300 tot 1.700 woningen extra;
4. geboorde tunnel; in beginsel zelfde meerwaarde als halfverdiepte ligging.
Bergschenhoek is uitdrukkelijk geen voorstander van de viaductligging. De kosten van deze
variant en de afgedekte ligging zullen naar verwachting ongeveer gelijk zijn. Dan telt de meerwaarde
van mogelijkheid 3.
(Tekst gebaseerd op onderzoek HSL-commissie Tweede Kamer 2004/2005, en Rapport
Dossieronderzoek HSL Gemeente Lansingerland (april 2010). Dit laatste rapport laat duidelijk de
ontwikkeling en standpunten zien van de gemeenten in verschillende periodes t.a.v. de HSL).
Inpassingvoorstel voor het voorkeurstracé van de HSL : Regiomix
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-01-1996
Voorstel
o.a. Stadsregio
-
Voorstel van 4 gemeenten (Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs, Bergschenhoek, Rotterdam) en de
stadsregio Rotterdam voor het verbeteren van de ligging van de HSL in het A1-tracé (voorkeursvariant
van het kabinet) voor beperkt en ‘aanvaardbare’ meerkosten.
De HSL wordt westelijk verschoven en moet in een halfverdiepte ligging worden aangelegd in
Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs. Deze inpassing van de HSL maakt ontwikkeling van de
genoemde functionele en ruimtelijke verbanden mogelijk. Bovendien is met een halfverdiepte ligging
in de Landscheidingszone ruimte voor minimaal 1750 woningen en stedelijke bovenlokale
voorzieningen gereserveerd. Door compensatie van dichtheden binnen het plangebied zijn zelfs
hogere woningaantallen mogelijk (in studie). Deze ruimte is te beschouwen als extra plancapaciteit:
een reserve. Samen met andere reserves in de regio zorgt deze voor voldoende capaciteit voor de
periode 2005 – 2010. Bovendien is het mogelijk naast de HSL in de halfverdiepte ligging een strakke
bundeling met een eventuele Randstandrail-verbinding Rotterdam-Zoetermeer te realiseren
80
(Tekst gebaseerd op Rapport Dossieronderzoek HSL Gemeente Lansingerland (april 2010). Dit
rapport laat de ontwikkeling en standpunten zien in verschillende periodes t.a.v. de HSL).
Concept-PKB deel 3 HSL-Zuid Kabinetsbesluit
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-05-1996
concept-PKB
Kabinet
-
Aangepaste PKB voor de HSL met wijzigingen voor inpassing van A1-tracé. In het gebied tussen
Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek is het streven om de HSL 2,5 m beneden maaiveld aan te
leggen volgens het aangegeven tracé. Bij deze ligging kunnen extra verbindingswegen over de HSL
heen worden gevoerd en kunnen in de strook tussen de HSL en Bergschenhoek circa 2000 woningen
meer worden gerealiseerd . Met de gemeenten wordt in een convenant geregeld onder welke
condities deze ligging kan worden gerealiseerd. Dit betreft o.a. de verwerving van gronden, de
kruisende infrastructuur, de financiële aspecten en de terugvaloptie.
(Tekst gebaseerd op Rapport Dossieronderzoek HSL Gemeente Lansingerland (april 2010). Dit
rapport laat de ontwikkeling en standpunten zien in verschillende periodes t.a.v. de HSL).
PKB deel 3 en 4 HSL-Zuid : Kabinetsbesluit en Besluit Tweede Kamer
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
16-11-1996
PKB
Kabinet
Tweede Kamer
De PKB-deel 3 is op 23 mei 1996 door het kabinet vastgesteld en op 16 november 1996 door Tweede
Kamer met een enkele wijziging goedgekeurd (alsdan PKB-deel 4, Tweede Kamer). Zie voor tracé bij
concept PKB deel 3 HSL-Zuid Kabinetsbesluit (d.d. 09-05-1996).
(Tekst gebaseerd op Rapport Dossieronderzoek HSL Gemeente Lansingerland (april 2010). Dit
rapport laat de ontwikkeling en standpunten zien in verschillende periodes t.a.v. de HSL).
Raadsvoorstel instemming bestuursconvenant HSL
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
30-03-1998
Raadvoorstel
B&W
Raad
Het bestuursconvenant is erop gericht om commitment tussen betrokken overheidsinstanties vast te
leggen over de uitvoering van de HSL-Zuid op basis van het Ontwerp-Tracé-besluit. In het convenant
worden zaken afgesproken over (gezamenlijke) verwerving van gronden, overdracht van gronden,
inrichting van omliggend groen, aanleg infrastructuur, en verantwoordelijkheden en kosten.
Voor wat betreft de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Parkzoom wordt gesteld dat er door de
gemeente behoefte aan is om deze eerder te ontwikkelen, maar dat dit vanwege temporiseren van de
woningbouw in de regio niet toegestaan is. Er is nog wel een restcontingent van ca. 350 woningen om
81
voor 1 januari 2005 te mogen ontwikkelen, en voor daarna zijn geen afspraken gemaakt - hetgeen de
mogelijkheid geeft om deze in 2005 wel voor te bereiden. Financiële risico's liggen in de tussentijd bij
het Rijk, omdat die de gronden verwerft en pas op een afgesproken tijdstip doorlevert aan de
gemeente voor ontwikkeling.
Bestuursconvenant HSL
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
06-04-1998
Convenant
div
div
Bestuursconvenant ondertekend door min V&W, min VROM, burgemeester Bergschenhoek,
stadsregio Rotterdam, GS PZH. Het bestuursconvenant is erop gericht om commitment tussen
betrokken overheidsinstanties vast te leggen over de uitvoering van de HSL-Zuid op basis van het
Ontwerp-Tracé-besluit. In het convenant worden zaken afgesproken over (gezamenlijke) verwerving
van gronden, overdracht van gronden, inrichting van omliggend groen, aanleg infrastructuur, en
verantwoordelijkheden en kosten. De strook ten oosten van de HSL wordt ontwikkeld als een geplooid
maaiveld: een langzaam oplopend maaiveld (ca. 100 m) met woningbouw dat tegelijkertijd dient als
een geluidswal voor de achterliggende wijken.
In het convenant is geen vermelding van een bouwverplichting van extra woningen.
Convenant is waarschijnlijk op 6 april 1998 ondertekend. Ondertekend exemplaar niet teruggevonden,
alleen concept-convenant bij raadsvoorstel 30-03-1998.
6.4
Ruimtelijke planvorming
Verstedelijkingsstudie (Haalbaarheidsstudie) Noordrand II en III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
15-07-1993
Studie
Projectbureau 2B3
-
Op basis van het startconvenant is er een verkenning gemaakt voor de Vinex-opgave in de locatie
Noordrand II en III. De verstedelijkingsstudie verkent de haalbaarheid hiervan, zowel ruimtelijk, in
aantallen, in planning als in de financiële consequenties.
Voor de verstedelijkingsopgave is van belang welk besluit er over Rotterdam Airport wordt genomen
(verplaatsen, sluiten of handhaven) en daarmee het mogelijke aantal te realiseren woningen. Ook van
invloed is het besluit over de ligging en inpassing van de HSL. De modellen in de studie gaan uit van
volledig ingepaste varianten.
De minimaal gestelde opgave van 10.000 woningen moet haalbaar zijn, de maximaal gesteld opgave
van 15.000 woningen wordt niet haalbaar geacht. Realisatie termijn voor deze opgave is 15 tot 20 jaar,
waarbij er binnen de Vinex-periode (tot 2005) maximaal 3.000 tot 7.000 woningen kunnen worden
gerealiseerd. Als gevolg van de verstedelijking zal ca. 100 ha aan glastuinbouwgebied van functie
82
dienen te veranderen, het geen van invloed is op kosten en planning van de opgave.
In de verstedelijkingsstudie zijn verschillende ruimtelijke modellen opgesteld, die van elkaar verschillen
in de ligging van de nieuwe HOV / metro naar Zoetermeer, en de functiemenging ten westen van de
Hofpleinlijn (rood / paars). Binnen de ruimtelijke modellen zijn verschillende dichtheden en realisatieperiodes mogelijk. Het tekort op de grondexploitaties (NCW) voor de verschillende modellen en
scenario's loopt hierin uiteen van f 59 miljoen tot f 104 miljoen,
Studie opgenomen in archief Berkel & Rodenrijs. Behandeld in commissies 6 / 7 juli 1993 (?).
Conclusies Hoofdlijnen gewenste ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam-Rijnmond
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-10-1993
Rapportage
OOR
-
Deze rapportage bevat de conclusies voor de verschillende verstedelijkingsmodellen in de Vinexuitleg-gebieden in de regio Rotterdam. T.a.v. de gebieden Noordrand II/III wordt gekozen voor het
model Hofpleinlijn-Rood (Verstedelijkingsstudie d.d. 15-07-1993). In dit model wordt de aansluiting van
de ZoRo-lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam gerealiseerd als boog bij Pijnacker. In Berkel &
Rodenrijs zal daardoor alleen de bestaande Hofpleinlijn (met extra station) als HOV-verbinding naar
Rotterdam fungeren. Voordeel hiervan is dat de Landscheiding tussen beide gemeenten behouden
blijft en als groene buffer tussen beide kernen kan fungeren. Zoals de andere modellen in de
verstedelijkingsstudie gaat ook dit model uit van volledig ingepaste HSL.
Structuurvisie 2B3
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-12-1994
Structuurvisie
Projectbureau 2B3
Stadsregio Rotterdam
Intergemeentelijke Structuurvisie voortbouwend op de Haalbaarheidsstudie / Verstedelijkingsstudie (juli
1993). De structuurvisie geeft het ruimtelijk raamwerk voor de ontwikkellocaties, de
ontsluitingsstructuur en de groenstructuur voor beide gemeenten (zie plankaart). Tussen beide
gemeenten ligt de Landscheidingszone (groenstructuur), waarin ook het HSL-tracé is gesitueerd. De
ontwikkeling van deze zone inclusief de aanliggend geplande woonwijken [het huidige Parkzoom] is
afhankelijk van de besluitvorming omtrent ligging van de de HSL.
Onderdeel van de visie zijn de woningbouwlocaties De Ackers, Boterdorp en Parkzoom
(Bergschenhoek) en Meerpolder, Westpolder, Zuidpolder, en De Wadden (Berkel & Rodenrijs). Het
noordelijk deel van de Boterdorpse Polder (rand langs de N472) is onderdeel van de locatie Boterdorp;
de rest van de polder is ten behoeve van de zandwinplas als onderdeel van de Intermediaire Zone
(Boterdorpse Plas). Verder is een bedrijfslocatie geprojecteerd in polder Oudeland met een omvang
van 90 à 100 ha.
De structuurvisie bevat geen uitvoeringsplanning dan wel financiële paragraaf. Uitgangspunt voor het
woningbouwprogramma is 9.000 à 10.500 woningen (5.000 à 6.000 in Berkel, 3.000 à 4.500 in
Bergschenhoek). Afhankelijk van de inpassing van de HSL kunnen ca. 1.500 woningen worden
83
gesitueerd in de Parkzoom / Landscheidingszone. Overigens wordt elders vermeld dat de totale
capaciteit van het plangebied afhankelijk van de uitgangspunten voor grondgebruik kan variëren
tussen de 8.000 en 12.000 woningen.
Ingevolge de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is de regio bevoegd tot vaststelling
van de Structuurvisie (behandeling ca. 8 februari 1995)
KAARTBEELD 3 (bijlage)
Raadsbesluit Structuurvisie 2B3 als basis voor intergemeentelijk structuurplan
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-01-1995
raadsbesluit
B&W
Gemeenteraad
Instemming dat de Structuurvisie 2B3 zal dienen als basis voor het opstellen van een Intergemeentelijk
Structuurplan 2B3.
Ontwerp Regionaal Structuurplan Noordrand II en III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
21-01-1998
ontwerp RSP
Stadsregio
Regioraad
Programmatisch, financieel en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties Noordrand II
en III. De planhorizon loopt voorbij de doelstelling van ca. 8.000 woningen binnen de Vinex-periode, tot
ca. 2010/2015. Het RSP bouwt voort op de eerdere Structuurvisie 2B3 en is daar vooral een nadere
uitwerking van.
De hoofdplanstructuur heeft een capaciteit van ca. 12.000 woningen, en ca. 80 ha bruto bedrijven–
terrein (uit te voeren in 4 fases). Voor de ligging van de HSL wordt uitgegaan van de half verdiept
ingepaste ligging via de Landscheiding, zodat er 1.700 tot 2.000 woningen in de Parkzoom kunnen
worden gerealiseerd. De Wilderszijde is nog als plaslocatie opgenomen, met alleen aan de noordrand
woningbouw langs de Boterdorpse Plas. Totaal ca. 6.100 woningen in Bergschenhoek.
Onderdeel van het RSP is een grondexploitatieberekening voor met name de woningbouw en
bedrijventerrein. Bovengemeentelijke infrastructuur en groen (zoals N470, Randstadrail, Boterdorpse
Plas, Landscheidingspark) worden op een andere manier bekostigd. Totale kosten van het plan komen
uit op f 691 miljoen (NCW 1-1-1995), totale opbrengsten komen uit op f 568 miljoen (NCW 1-1-1995).
Het financiële resultaat kent dus een tekort van f 123 miljoen (NCW 1-1-1995) dat wordt gefinancierd
middels een bijdrage uit het regionaal grondkostenfonds.
Het RSP is uiteindelijk het streefbeeld voor de uitvoering alsmede de onderlegger voor het financieel
scenario voor de lumpsum afspraken met de stadsregio. In de afspraken met de stadsregio is het RSP
het ruimtelijk, programmatisch en financieel kader.
KAARTBEELD 4A en B (bijlage)
84
Raadsvoorstel om in te stemmen met het Regionaal Structuurplan Noordrand II/III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
07-09-1998
Raadsvoorstel
B&W
Gemeenteraad
Voorligt het Regionaal Structuurplan Noordrand II/III waarin de ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied
van de Vinex-ontwikkeling in Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs is vastgelegd. Bij het RSP hoort
een financieel scenario over de tekorten op de ontwikkeling, dat de basis is voor de lumpsumafspraken
tussen gemeente en Stadsregio. Op grondgebied van Bergschenhoek kunnen 6.100 woningen worden
gebouwd volgens de rekendichtheid, terwijl de lumpsum uitgaat van 5.900 woningen vanwege de
bijzonderheid dat er in de eerste twee wijken (Bergsche Acker Noord en Oosteindsche Acker) een
lagere dichtheid is gerealiseerd zoals in onderhandeling met de Stadsregio is afgesproken.
Door de raad wordt conform voorstel ingestemd met het RSP.
Vaststelling RSP Noordrand II en III
Datum:
Document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
14-10-1998
Brief / besluit
Stadsregio
Regioraad
Op 14 oktober 1998 is het RSP Noordrand II en III vastgesteld door de regioraad.
6.5
Gemeentelijke organisatie en beleid
Grondbeleid Bergschenhoek
In Bergschenhoek is geen sprake geweest van vastgesteld grondbeleid. De gemeente had een actieve
houding t.a.v. grondaankopen en ontwikkelingen. Uit gesprekken en notities blijkt dat de gemeente
enerzijds vooral de regie op de ontwikkeling en kwaliteitssturing wilde houden via grondeigendom, en
anderzijds de verwachte winsten niet alleen ten goede van marktpartijen wilde laten komen. De aanpak is
vooral een voortzetting van hoe de gemeente ook in de pre-Vinex tijdperk opereerde. Gronden werden
door de gemeente zelf aangekocht en na bouwrijpmaken bij een ontwikkelaar/bouwer aanbesteed of
werden van een ontwikkelaar overgenomen in ruil voor een bouwclaim of eerste ontwikkelrecht.
Met deze actieve houding (grond verwerven en bouwrijpmaken) kreeg de gemeente een financieel risico
met kansen op zowel een positieve (winst) als negatieve (verlies) afloop. In de loop van de ontwikkeling
waren de positieve inschattingen het grootst, zoals ook op veel plekken in Nederland door gemeenten
grondpolitiek werd bedreven (zie o.a. Eindrapport Parlementair onderzoek "Huizenprijzen" Tweede Kamer
2012-2013). In de wijken Bergsche Acker Noord, Noordeindsche Acker, en Boterdorp Zuidwest worden
deze positieve inschattingen ook vervuld, waaruit onder meer winstnemingen worden genomen t.a.v. de
algemene reserve (zie paragraaf Winst- & verliesnemingen). Dat de resultaten van actief grondbeleid
echter ook kunnen omslaan in verliezen, wordt duidelijk bij het aanbreken van de crisis. De investeringen
in grondaankoop en bouwrijpmaken kunnen op dat moment niet worden terugverdiend met de verkoop
van de bouwrijpe grond. De investering met rentelast vormt zodoende een zware last.
85
Relatie en samenwerking met ontwikkelaars
Van oudsher werd er in Bergschenhoek samengewerkt met de lokale aannemer Batenburg, met wie de
gemeente in samenspraak en overleg het jaarlijkse quotum van woningen bouwde. In de Vinex-productie
werd die samenwerking doorgezet, en werd daar als aanvullende partij Bouwfonds bij gezocht, met name
omdat die een beter inzicht in markt en woonmilieu zouden hebben, in aanvulling op de technische kennis
van het bouwen van aannemer / ontwikkelaar Batenburg. Hoewel de gemeente zelf een actief beleid had
in het verwerven van grond, werd soms ook de 'hulp' ingeroepen van de ontwikkelaars om te helpen bij de
aankoop van grond van partijen die daarover niet in overleg met de gemeente wilden. De gemeente
vormde zo in de beginfase van de Vinex met beide bouwers een samenwerkend team om enerzijds
gronden te verwerven waarvoor de bouwers een bouwrecht kregen, om vervolgens met de partijen tot
ontwikkeling en uitvoering van de plannen te komen. Er waren goede contacten tussen de wethouders
met de ontwikkelaars en gezamenlijk werden de knopen doorgehakt en besluiten genomen, zodat de
realisatie van de woningbouw voortvarend door kon gaan. In de latere wijken (o.a. Boterdorp Zuidwest)
werd een derde ontwikkelaar aan het team toegevoegd, de Gelderse Bouw- en Vastgoed Maatschappij
(tegenwoordig Zondag) samen met enkele hieraan gelieerde partijen. De partijen hadden op sommige
plekken gronden verworven en kregen hiervoor in ruil een bouwrecht dan wel het recht om als eerste in
de gelegenheid gesteld te worden door de gemeente om een contractonderhandeling hierover te voeren.
Partijen hadden onder meer gronden in Boterdorp Zuidwest en de Plas-Noord (Wilderszijde-Noord),
waarover de gemeente ontwikkelrechten verleende en afspraken maakte, echter zonder ontwikkelplicht of
afnameplichten. In de Parkzoom werden ook andere partijen gecontracteerd, maar kreeg ook Bouwfonds
een bouwrecht voor compensatie van verliezen in het Centrumplan (ingezet door de Rabobank, het
moederbedrijf van Bouwfonds Vastgoed).
Winst- & verliesnemingen Bergschenhoek
Rond de eeuwwisseling wordt in Bergschenhoek geconcludeerd dat de ontwikkeling van de Vinex-wijken
in de gemeente ook extra investeringen vraagt over het voorzieningenniveau die niet worden gedekt
vanuit andere budgetten. Om te kunnen profiteren van de (verwachte) winsten uit de grondexploitaties,
wordt beleid opgezet om voor het afsluiten van een exploitatie al een deel van de winst te kunnen nemen.
De winsten zullen per grondexploitatie pas worden genomen als de omzet voor het grootste deel al is
gerealiseerd en er geen verwachte grote risico’s dan wel uitgaven zijn.
Winstnemingen uit de grondexploitaties worden opgenomen in de Reserve Grondexploitaties, die als
buffer dient tussen de Algemene Reserve en de Grondexploitaties. De hoogte van de Reserve
Grondexploitaties is vastgelegd, en bij overschrijding hiervan kan het surplus worden aangewend t.b.v. de
Algemene Reserve. Zo worden er in 1999 onttrekkingen gedaan t.b.v. realisering accommodatie
Eiberplein / De Regenboog, de nieuwbouw van de gemeentewerf, nieuwbouw van het gemeentehuis, en
aanleg van het sportpark. In 2000 wordt f 10 miljoen als winstneming uit de grondexploitaties aangewend
voor de aanleg van de Randweg.
In 2003 wordt het beleid t.a.v. winst- en verliesneming aangescherpt, waarbij het moment van
winstneming uit de exploitatie wordt verlaat. De hoogte van de reserve grondexploitatie wordt bepaald op
€ 900.000,- (geëffectueerd per 2005). N.B. De vastgestelde hoogte van deze buffer was deels al in de
nota van 1999 bepaald, maar daarna niet geïndexeerd. Er wordt tevens een voorziening negatieve
grondexploitatie opgenomen (al per 2003). In 2005 vindt een onttrekking plaats van € 15.646.572,- als
afroming van de reserve grondexploitatie ten behoeve van de Algemene Reserve.
86
Raadsvoorstel SOK Bouwfonds Batenburg 1e fase Oosteindsche Acker
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-09-1995
Raadsvoorstel
B&W
-
Raadsvoorstel voor het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de samenwerkende partijen Batenberg en Bouwfonds. Beide partijen hebben inspanningen gepleegd bij de
verwerving van de gronden, die daarna "zonder voorwaarden vooraf" zijn doorgeleverd aan de
gemeente. Hierop hebben beide partijen een bouwrecht gekregen voor de eerste fase van de wijk
Oosteindsche Acker. Totaal zal het gaan om een bouwrecht voor ca. 56.000 m2.
Samenwerkingsovereenkomst zelf niet bij raadsvoorstel aanwezig.
Raadsvoorstel aankoop glastuinbouwbedrijf Oosteindseweg
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-09-1995
Raadsvoorstel
B&W
-
Ten behoeve van de realisering van de Oosteindsche Acker, dient de grond en het glastuinbouwbedrijf
aan de Oosteindseweg te worden aangekocht. Het betreft de aankoop van een perceel grond van ca.
12.365 m2 voor de prijs van f. 1.865.000,- K.K. ( f 150,-/m2). Het bedrag zal worden gedekt uit de
exploitatiebegroting van het bestemmingsplan Oosteindsche Acker.
Raadsvoorstel Krediet t.b.v. onteigeningsprocedures
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
04-09-1995
Raadsvoorstel
B&W
-
Raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor het inschakelen van een bureau voor
het voeren van de benodigde onteigeningsprocedures i.v.m. de grondverwervingen in de Bergsche
Acker Noord en de Oosteindsche Acker.
Cessie-overeenkomst : regeling t.b.v. kooprecht, ontwikkelings- en realisatieclaims
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
25-11-1998
Overeenkomst
notaris
gemeente / ontwikkelaars
Overeenkomst tussen gemeente, Batenburg aannemersbedrijf, Bouwfonds Woningbouw, Gelderse
Bouw- en Vastgoedmaatschappij, Janssen Vastgoed, en Visscher & Zondag waarin afspraken worden
gemaakt over de levering van gronden door de ontwikkelaars aan de gemeente in ruil voor een eerste
recht op contract voor de koop van de gronden voor / bouw van alle woningen in Boterdorp Zuidwest
en van de woningen in de zogenaamde Plaslocatie (Wilderszijde-Noord).
Raadscommissie Middelen : Verdeling lumpsum Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
26-11-1998
Notitie
Ambtelijk
-
Na het besluit over de lumpsum, is het bedrag op 28 juli 1998 door de gemeente ontvangen. In de
87
notitie wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de lumpsum aan de verschillende
grondexploitaties kan worden toegerekend.
De lumpsum is bedoeld om de tekorten in de grondexploitaties te compenseren, hiertoe zullen de
eindsaldi van de exploitaties dienen te worden bepaald en kan de lumpsum verdeeld worden. Op basis
van de berekening van de stadsregio is de lumpsum verdeeld over de grondexploitaties:
- Bergsche Acker Noord
f
3,4 miljoen
- Oosteindsche Acker
f
2,1 miljoen
- Boterdorp Zuidwest
f 21,6 miljoen
- Boterdorpse Plas
f
- HSL-zone (incl Randweg)
f 10,6 miljoen
2,2 miljoen
- Omslagkosten (overgangen HSL) f 25,9 miljoen
- BTW-risico
f
6,6 miljoen
- Totaal
f 72,4 miljoen
Inclusief de lumpsum-bijdrage komen de eerste twee exploitaties volgens berekening op een positief
saldo, de andere exploitaties op een negatief saldo. Bij elkaar hebben de grondexploitaties gezamenlijk
een positief saldo met startwaarde van f 4,2 miljoen op 1 januari 1998.
Verslag ALV-bijeenkomst CDA Bergschenhoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
29-03-1999
Verslag
-
-
Verslag van de ALV-bijeenkomst van het CDA in Bergschenhoek, met een toelichting van de CDAwethouder over Bergschenhoek op weg naar 2005. Door de wethouder wordt opgemerkt dat de
gemeente nog steeds voorstander is van een actief grondbeleid, opdat de invloed van de gemeente zo
groot mogelijk is.
Notitie Winst- en verliesneming Grondexploitatie 1999
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
28-09-1999
Notitie
Gemeente
B&W
Door de ontwikkeling van Bergschenhoek als Vinex-gemeente, is er ook behoefte aan uitbreiding van
het voorzieningenniveau. Deze uitbreiding gaat gepaard met kosten die niet kunnen worden gedekt
binnen de begroting of uit de reserve. Vanuit de eerste locatie-ontwikkelingen en exploitatieberekeningen is de verwachting dat bouwlocaties met een ruim positief resultaat zullen sluiten
(Bergsche Acker Noord: 25%, Oosteindsche Acker: 15%). Zolang deze niet zijn afgesloten zit het
resultaat nog 'vast' in de grondexploitatie, maar hier kan al wel een voorlopige winstneming op plaats
vinden. Voorliggende notitie stelt een beleidslijn voor hoe en wanneer de resultaten uit de
grondexploitaties hiervoor kunnen worden ingezet, en welke kansen en risico's hier aan vast zitten.
Voorgesteld wordt om bij positieve saldi in de grondexploitatie, eerst een extra storting te doen in de
voorziening bovenwijkse voorzieningen (t.b.v. bruggen, rotondes, randwegen e.d.). Daarna zal winst
pas kunnen worden genomen bij 90% realisatie van de omzet. De te verwachten winst (met
inachtneming van risico's en mogelijke verliezen) wordt gestort in een reserve grondexploitatie, die als
88
financiële buffer dient tussen de grondexploitatie en de algemene dienst / reserve. De reserve
grondexploitatie zal een minimum niveau te hebben om deze bufferfunctie te hebben. Dit niveau is
minimaal f 5 miljoen plus de verwachte tekorten op exploitatie en boekwaarden. Het deel dat boven dit
bufferniveau zit, zal als onttrekking worden aangewend t.b.v. de algemene dienst.
Door B&W geaccordeerd, met wijziging van het moment van winstneming: bij 75% realisatie omzet,
wordt de helft van de te verwachten winst genomen, bij 90% realisatie omzet, overgaan tot het nemen
van 75% van de te verwachten winst.
Notitie Winst- en verliesneming Grondexploitatie 2003
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-08-2003
Notitie
Gemeente
B&W
Herijking van de notitie en beleid uit 1999, aangepast aan de huidige marktomstandigheden van
soberheid en doelmatigheid. Voorgesteld wordt om de winst- of verliesneming pas te laten plaatsvinden
bij realisatie van 90% van de geraamde opbrengsten en 90% van de geraamde werken.
Als Reserve grondexploitatie wordt een bedrag aangehouden van € 900.000,- en daarnaast een
voorziening grondexploitatie gebaseerd op de bepaalde tekorten op grondexploitaties en boekwaarden.
De voorziening grondexploitatie wordt gevormd uit de Reserve grondexploitatie. Een overschot op de
Reserve grondexploitatie kan worden overgeboekt naar de algemene reserve na goedkeuring door de
Raad, maar een eventueel tekort op de Reserve grondexploitatie zal ook dienen te worden gedekt uit
de algemene reserve.
De Plaslocatie (Wilderszijde) is nog niet in de systematiek meegenomen vanwege de onduidelijkheid
over de ontwikkeling. Op grond van het nieuwe beleid zou een voorziening moeten worden gevormd
van € 11,8 miljoen, echter zoveel vrij besteedbaar vermogen is in de gemeente niet aanwezig.
Voorgesteld wordt om overschotten op de algemene reserve grondexploitaties niet af te romen naar de
algemene dienst maar te reserveren voor de ontwikkeling van de plas.
Notitie vastgesteld door B&W en zal in besloten vergadering worden voorgelegd aan de Raad.
Raadsvoorstel Winst- en verliesneming Grondexploitatie 2005
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
28-06-2005
Raadsvoorstel
B&W
Gemeenteraad
Vaststelling door de raad van de notitie uit 2003, exclusief de paragraaf over de Plaslocatie. Het is
onbekend waardoor de vaststelling pas na twee jaar plaatsvindt, terwijl de nota al in 2003 door B&W is
vastgesteld. Op basis van het besluit wordt in de jaarrekening 2005 de reserve grondexploitatie tot €
900.000,- afgeroomd.
89
Tabel 2. Overzicht Reserve Grondexploitatie / Voorziening Grondexploitatie Bergschenhoek
Reserve Grondexploitatie
1 januari 1999
€ 3.439.021
resultaat grex 1998
€ 427.243
toevoegingen (o.a. rente)
€ 332.374
onttrekkingen 1999
€ 4.046.024€ 152.614
1 januari 2000
resultaat grex 1999
Voorziening Grondexploitatie
€ 7.956.487
€ 338.385
toevoegingen (o.a. rente)
onttrekkingen 2000
€ 1.269.710-
extra winstneming grex t.b.v. Randweg
€ 4.537.800
onttrekking reserve t.b.v. Randweg
€ 4.537.800-
1 januari 2001
€ 7.177.780
resultaat grex 2000
€ 495.271
toevoegingen (o.a. rente)
€ 298.888
onttrekkingen 2001
€ 685.665-
1 januari 2002
€ 7.292.899
resultaat grex 2001
toevoegingen (o.a. rente)
€ 255.251
verrekening 2002
€ 33.119-
1 januari 2003
€ 7.515.032
resultaat grex 2002
€ 10.861.592
verliesneming
€ 530.127-
toevoegingen (o.a. rente)
€ 273.287
€ 15.632.480-
€ 15.632.480
1 januari 2004
€ 2.487.305
€ 15.632.480
resultaat grex 2003
€ 4.028.734
voorziening negatieve grex
€ 371.252
toevoegingen (o.a. rente)
voorziening negatieve grex
€ 2.309.783
€ 2.309.783-
1 januari 2005
€ 9.197.074
€ 13.322.697
€ 154.408
resultaat grex 2004
vrijval voorz. lumpsum
€ 2.855.027
onttrekking t.b.v. alg. res.
€ 15.646.572-
verhoging Randweg
€ 2.901.970€ 707.853
toevoegingen (o.a. rente)
€ 6.534.180
€ 6.534.180-
1 januari 2006
€ 900.000
€ 6.788.517
resultaat grex 2005
€ 821.494
onttrekking t.b.v. alg. res.
€ 852.994-
toevoegingen (o.a. rente)
€ 31.500
voorziening negatieve grex
€ 900.000
(bron: Financiële Jaarverslagen Bergschenhoek 1999 - 2006)
90
€ 6.788.517
6.6
Voortgang Projecten
Parkzoom Bergschenhoek (p. 72)
Nadat er over de aanleg van de HSL en de ligging door Bersgchenhoek in de PKB en het
bestuursconvenant van april 1998 afspraken zijn vastgelegd kan de ontwikkeling en planvorming van het
gebied en de aanleg van de HSL beginnen. Volgens afspraak worden de grondverwervingen in het gebied
door de HSL-organisatie gedaan, waarna de gronden die niet nodig zijn voor de HSL worden
doorgeleverd aan de gemeente op moment dat deze nodig zijn voor de woningontwikkeling en het
Landscheidingspark. Enkele gronden die niet nodig zijn voor de aanleg van de HSL zal de gemeente zelf
moeten verwerven dan wel onteigenen. De gemeente wil zelf graag doorpakken met de ontwikkeling van
het gebied, maar mag deze nog niet voor 2005 op de markt brengen vanwege de regionale woningmarkt
temporisering. Er worden echter wel kansen gezien om direct in 2005 daar mee te beginnen.
Vanwege de bestuurscrisis in 2001 in Bergschenhoek en de komst van een nieuwe gemeentesecretaris
rond diezelfde tijd, werd de organisatie van de Vinex-ontwikkeling anders aangepakt. Dit was van invloed
op de planvorming voor de Parkzoom: vanuit de nieuwe organisatie werd het formele planproces
volgordelijk opgepakt eerst masterplan, dan stedenbouwkundig plan en bestemmingsplanprocedures. Pas
in 2004 was het masterplan gereed en in september 2005 het bestemmingsplan. Een vastgesteld
bestemmingsplan was ook hard nodig voor de te voeren onteigeningsprocedures. De gronden die nog
niet door de HSL waren aangekocht (m.n. in Parkzoom 2), bleken lastig te verwerven waardoor na een
minnelijke verweringsperiode er een onteigeningsprocedure noodzakelijk was. Hiertoe diende er een
vastgesteld bestemmingsplan te zijn. Dit waren echter langdurige juridische trajecten.
Voor de ruimtelijke opzet van de Parkzoom was gekozen voor een zogenaamd geplooid maaiveld: een
oplopend maaiveld vanuit Bergschenhoek waarop de woningen zouden worden gebouwd, met een steile
zijde aan de HSL-kant die als geluidwal zou fungeren. De keuze voor deze ruimtelijke opzet had twee
gevolgen:
1. vanwege de zijwaartse gronddruk van deze brede wal op de verdiepte HSL-bak, was er een mogelijk
verschuivingsrisico van het spoor, een potentieel gevaar voor ontsporing van de HSL-treinen. Op
verzoek van de HSL-organisatie werd de wal dan ook wat verder oostwaarts verschoven, en werd de
Randweg die eerst ten oosten van de Parkzoom zou lopen, ten westen aangelegd tussen wal en het
spoor. Deze aanpassing had enkele maanden vertraging van de planvorming tot gevolg.
2. de brede grondwal voor het geplooide maaiveld had ook geotechnische gevolgen voor het ophogen en
bouwrijp maken van de locatie vanwege de grondzettingen. Met de slappe ondergrond in het gebied
kan de wal niet in een keer worden aangelegd, maar dient deze elk jaar iets te worden opgehoogd om
extra zettingen in de omgeving te voorkomen. Hierdoor heeft het veel langer dan bij een normale
locatie geduurd om op te hogen en bouwrijp te maken.
Voor de ontwikkeling van het gebied wilde de gemeente aan de slag met nieuw ontwikkelaars, maar er
waren vanuit de ontwikkelaarscombinatie BBZ (Batenburg, Bouwfonds, Zondag) claims dat zij recht
hadden op ontwikkeling vanuit afspraken in het verleden. Sommige hiervan stonden op papier, anderen
waren schijnbaar mondelinge toezeggingen geweest. Hierover zijn vanuit de gemeente onderhandelingen
met de ontwikkelaars gestart gericht op afbakening van ontwikkelrecht voor BBZ. Zij kregen uiteindelijk
het recht om als eerste een marktconform bod te doen voor de ontwikkeling van Parkzoom 1, 4 en de
helft van 3. Voor Parkzoom 2 en de helft van 3 was de gemeente vrij om een ontwikkelaar te kiezen. Het
deelgebied Parkzoom 5 (ten zuiden van de Boterdorpse weg) werd opgenomen in de planvorming en
91
grondexploitatie voor de Wilderszijde, omdat het met dit gebied een ruimtelijk samenhangende eenheid
vormt.
Tegelijkertijd speelde ook de ontwikkeling van het Centrumplan Bergschenhoek, door Rabobank (als
grondeigenaar) en Bouwfonds als ontwikkelaar. Vanwege de tekorten op het Centrumplan en het belang
van dit gebied voor de gemeente, is het aanbod gedaan om de verliezen in he Centrumplan te
compenseren met de ontwikkeling van Parkzoom 2 en de helft van 3, met daarbij een eenmalige korting
op de grondprijs van f 1 miljoen. Zodoende was de gemeente in het gebied toch weer gebonden aan
dezelfde ontwikkelaars (brief met toelichting aan de Commissie Ruimte d.d. 11-01-2011).
Vanuit de gemeente was er wel de keuze gemaakt om het gebied Parkzoom eerder te ontwikkelen dan
Wilderszijde. Vanwege de complexiteit van de locatie en de bijzondere woningtypes in de Parkzoom, werd
als risico verondersteld dat als Wilderszijde eerst zou worden ontwikkeld, de ontwikkelaars af zouden
haken voor de meer complexe opgave in Parkzoom en de gemeente hier mee zou blijven zitten.
Gedachte was om de ontwikkelaars eerst het zuur dan het zoet te geven. Bij de start van de crisis stokte
de verkoop, en werden de ontwikkelaars voorzichtiger en gingen met veel projecten in de vertraging. Met
name dure en bijzondere woningtypes werden minder verkocht en als risicovol gezien. Vanwege de
ontwikkelrechten die de ontwikkelaars hadden opgebouwd (zonder afname-datum), hadden ze wel een
recht maar nog geen rentelasten aangezien de grond nog in eigendom bij de gemeente was. De
ontwikkelaars concentreerden ze zich daarom eerst op die gebieden in de regio waar ze zelf grond in
eigendom hadden en de rentelasten droegen. Met de andere gebieden werd minder haast gemaakt.
(Tekst gebaseerd op interviews en documentatie t.b.v. Wilderszijde en HSL).
Boterdorpse Plas / Wilderszijde
De Boterdorpse polder was ten tijde van het IPNR onderdeel van de intermediaire zone, de plaszone die
tussen Rotterdam en de omgeving zou worden gerealiseerd als natuur- en recreatiezone. Bedoeling is om
plas financieel haalbaar te maken middels zandwinning. In de planvorming van de Vinex wordt er aan de
noordzijde van de plas (langs de Boterdorpse weg) een bouwlocatie gedacht die in een hoge dichtheid
kan worden gerealiseerd, vanwege nabijheid van de plas. De plas is geen onderdeel van structuurvisie en
structuurplan, de bouwlocatie Plas Noord wel. De ontwikkeling van bouwlocatie Plas Noord is dan ook
opgenomen in de package deal van de lumpsum.
Eind jaren negentig blijkt dat de realisatie van een zandwinplas niet is opgenomen in het provinciaal kader
voor grondwinningen. Er wordt dan ook gestudeerd op de mogelijkheid om een kleinere plas te realiseren
met wat meer woningbouw. Op dat moment is er door de gemeente al een flink aantal grote
grondaankopen gedaan, onder andere van een agrarisch bedrijf waarvan de eigenaren hadden besloten
te emigreren. De gemeente kon met hen naar het leek een goede deal sluiten voor de aankoop van de
gronden. In het jaar 2000 had de gemeente al zo'n driekwart van de polder in eigendom, terwijl er voor de
ontwikkeling van de polder nog geen concreet plan of besluit lag,
Door de ramp met de Hercules in 1996 op vliegbasis Eindhoven, werd in de jaren nadien gewerkt aan het
aanpassen van rijksbeleid voor plaslocaties nabij luchthavens. Onderzoek van Alterra naar de
Boterdorpse Plas toonde aan dat ook deze risicovol was en alleen als kleinere wateroppervlakte
gerealiseerd kon worden. Door het college van B&W is op grond daarvan besloten af te zien van de
planontwikkeling van de plas. In overleg met de stadsregio is daarna onderzocht welke mogelijkheid voor
92
ontwikkeling wel realistisch was, met als conclusie dat woningbouwontwikkeling het enige alternatief was.
In de tussentijd was gebleken dat de locatie van de Parkzoom complexer was dan voorzien en er
meerdere overgangen over de HSL dienden te worden gerealiseerd, waarmee in de dichtheidsberekening
geen rekening was gehouden. Hierdoor zouden ca. 200 woningen minder kunnen worden gebouwd. Ook
in de locatie Plas Noord konden ca. 350 minder woningen worden gerealiseerd, omdat er door het
wegvallen van de plas in een lagere dichtheid zou worden gebouwd. Er diende dus voor 550 woningen uit
de Vinex-afspraken (opgenomen in de lumpsum) compensatie te worden gevonden.
De gemeente stelde voor om deze op locatie Plas Zuid te realiseren met aanvullende woningbouw: totaal
1.700 à 1.900 woningen incl. compensatie. Dit blijkt een tekort van zo'n € 20 miljoen op te leveren, waar
de Stadsregio echter geen geld in wilde steken. Na onderhandelingen en nadere berekeningen leek het
mogelijk om de locatie saldoneutraal te ontwikkelen of zelfs met positief resultaat af te sluiten. Extra te
bouwen woningen bovenop de Vinex-afspraak werden gezien als mogelijkheid om het exploitatiesaldo
dekkend te krijgen. Volgens de regionale en provinciale woningbehoefteprognoses was er ook nog steeds
een grote behoefte aan extra woningbouwlocaties in de regio, dus de afzet van de extra woningen
(globaal na 2010) werd niet als een mogelijk probleem of risico ingeschat.
Tussen de gemeente en de Stadsregio werd eind 2003 de afspraak vastgelegd dat de gemeente de Plas
Zuid zonder aanspraak op financiering van de regio zou ontwikkelen, uitgezonderd het bedrag dat in de
lumpsum voor de 550 woningen was opgenomen. In een krantenartikel dat nadien verscheen over de
afspraak en de startnotitie Wilderszijde werd gemeld dat het voorziene positieve resultaat voor veel
raadsfracties aanleiding was om niet te bezuinigen, ondanks slechte vooruitzichten op de
gemeentebegroting.
De start van de uitvoering en bouwrijp maken werd versneld ter hand genomen: door het gebied liep nog
een pijpleiding vanuit de zandwinplas Nesselande t.b.v. zandsuppletie in Berkel en Rodenrijs en
Pijnacker. De pijpleiding zou worden weggehaald maar kon op dat moment nog worden gebruikt voor het
ophogen van delen van Wilderszijde. Ook al was het vroeg in de planning, er werd geconcludeerd dat dit
zowel financiële voordelen als milieuvoordelen voor de buurt bood. Als in een later stadium zand zou
moeten worden aangevoerd met vrachtwagens was dat duurder en zou het veel overlast geven voor de
aanliggende buurt.
In 2007 werd in opdracht van Bouwfonds een eerste onderzoek gedaan naar woningbouwplanningen in
Lansingerland. Vanwege de betrokkenheid van Bouwfonds bij zowel Parkzoom als Wilderszijde, was de
ontwikkelaar bang dat beide locaties onderling zouden concurreren en daar onvoldoende markt voor was.
Het onderzoek door Ecorys toont aan dat er inderdaad een grote productie-golf op komst was, zowel
regionaal als lokaal. In Lansingerland lag de planning op 1.800 woningen per jaar, terwijl historisch gezien
er 860 woningen werden gebouwd in de afgelopen periode. Ook ten opzichte van de Vinac-afspraken (ca.
4.500 woningen) stonden er 2.100 meer in de planning. Geadviseerd wordt dan ook om de
woningbouwplanning te temporiseren en af te stemmen op de historisch vraag en nieuwbouw.
93
Boterdorpse Plas: Haalbaarheidsstudie zandwinplas
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
30-11-1998
Studie
dS+V
-
Inventarisatie van beleid naar de Boterdorpse Plas uit de jaren 80 en 90 ten tijde van het IPNR en de
Intermediaire zone. Door de ondergang van dit plan is ook de Plas in eerste instantie van tafel
verdwenen. De technische en financiële aspecten zijn echter nog steeds interessant en bruikbaar en
laten zien dat de zandwinplas realistisch is. Bestuurlijk gezien is er echter geen draagvlak, vanwege
het besluit van de PZH om de Boterdorpse Plas niet in de MER voor zandwinning op te nemen. Van
belang is dus om te sturen om de plas wel in de MER-procedure op te nemen.
Modellenstudie Schiebroekse Polder e.o.
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
01-08-1999
Studie
Stadsregio
-
Modellenstudie naar de inrichting van Schiebroeksepolder als tussengebied tussen verstedelijking van
Rotterdam en Bergschenhoek / Berkel & Rodenrijs. Zoals al in het IPNR was voorzien met de
intermediaire zone, zou deze zone worden ingericht t.b.v. groen en recreatie onder meer met een
reeks van plassen. De Boterdorpse Plas valt buiten het RSP voor de Vinex-ontwikkeling maar is wel
van belang voor de woningbouw-ontwikkelingen (en dichtheden), met name in de locatie Plasrand
Noord uit het RSP. In voorgaande plannen was altijd voorzien dat zandwinning de primaire
kostendrager zou zijn voor de plas, maar deze optie blijkt in het provinciaal beleid niet meer mogelijk
(beleid PZH, november 1997). Zandwinning is daarmee alleen mogelijk als secundaire functie.
Door Bergschenhoek is aangegeven in de sturingsgroep 2B3 dat ook woningbouw een optie is als
kostendrager. Dit is door de projectgroep nader onderzocht, en rekening houdend met de
geluidcontouren kan een gebied van ca. 54 ha worden benut, waarvan ca. 30 hectare voor
daadwerkelijk woningbouw en 20 ha als onderdeel van de plas. Hiermee kunnen ca. 950 woningen
extra worden gerealiseerd.
Structuurvisie Bergschenhoek: ruimtelijk kader voor de Landscheidingszone en Plaslocatie
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
12-1999
Visie
Kuiper Compagnons
-
Structuurvisie voor de verdere ontwikkeling van Bergschenhoek met de Landscheidingszone
(Parkzoom) en de Plaslocatie als uitwerking van het Regionaal Structuurplan. Voor de Plaslocatie
(Plasrand Noord) is het voorstel om te komen tot een ontwikkeling van een woonmilieu dat zijn
eigenheid en kwaliteit ontleend aan de ligging aan de Plas. Een archipel van wooneilanden aan de
noordzijde van de plas wordt voorgesteld. Woonprogramma en planeconomie is gebaseerd op de
afspraken uit het deelconvenant, de lumpsum en het RSP. Nog geen extra woningbouw opgenomen.
PvE Haalbaarheidsstudie Boterdorpse Plas
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-2000
Studie
Kuiper Compagnons
-
Studie om de haalbaarheid van de plas te onderzoek met aanvullende woningbouw als kostendrager.
94
Bevat uitgangspunten, eerste model en programma van eisen voor onderzoek naar de locatie, zowel
voor de woningbouw als de plas. Door Ballast Nedam wordt in een apart onderzoek gekeken naar de
technische en financiële aspecten van de aanleg.
Haalbaarheidsonderzoek Boterdorpse Plas
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
16-10-2000
Studie
Ballast Nedam
-
Door Ballast Nedam uitgevoerd onderzoek naar de aanleg en ontwikkeling van de plas en
woningbouw, op basis van de ruimtelijke modellen van Kuiper Compagnons. Er is daarbij zowel naar
een diepe als ondiepe ligging van plas gekeken. Van belang volgens dit onderzoek is de tijdige en
acceptabele verwerving van de gronden. Volgens de geleverde kaart, blijkt de gemeente al voor het
grootste deel eigenaar van de gronden in het gebied, met uitzondering van enkele gronden aan de
rand en een perceel in het midden dat in bezit is van een 3e zandwinner.
Conclusie van het rapport is dat de aanleg van de plas met woningbouw technisch haalbaar is, waarbij
zandwinning positief bijdraagt aan het resultaat. Bron van zorg volgens het rapport is de tijdige
grondverwerving van de overige gronden ten bate van de financiële haalbaarheid.
Notitie onderzoek veiligheid Boterdorpse Plas i.r.t. Rotterdam Airport
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
31-10-2000
Notitie
ambtelijk
-
Na de Hercules-ramp op 15 juli 1996 op vliegbasis Eindhoven, veroorzaakt door een zwerm vogels in
de motoren, wordt er landelijk nieuw beleid opgesteld over plaslocaties nabij vliegvelden. Het risico op
vogel-aanvaringen, maakt het nodig om een onderzoek te doen naar de gevolgen hiervan voor de
Boterdorpse Plas. Voorgesteld wordt om de stadsregio te verzoeken dit onderzoek uit te voeren, omdat
de regio nog steeds verantwoordelijk is voor aanleg van de plas.
Brief aan PZH inz. Zandwinning Boterdorpse Plas
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
29-11-2000
Brief
B&W
-
Brief die een korte terugblik geeft op de voorgeschiedenis van de planontwikkeling van de Boterdorpse
Plas, en de vraag om met de provincie in overleg te treden over de mogelijkheid tot zandwinning in het
gebied, aangevuld met aanvullende woningbouw.
Geen reactie PZH gevonden.
Alterra-rapport Onderzoek Boterdorpsche Plas nabij Rotterdam Airport?
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
2001
rapport
Alterra
-
Rapportage van onderzoeksbureau Alterra naar de aanvaringsrisico's tussen vogels en vliegtuigen in
relatie tot aanleg en inrichting van de waterplas. Conclusie is dat aanleg van water mogelijk is, maar
95
dat grote oppervlaktes vermeden dienen te worden (max. 50 meter diameter). Verder is het aan te
raden om te zorgen voor veel bomen en combinatie van het water met functies en woningen, zodat de
verstoring van de vogels het grootst is en deze hier niet zullen neerstrijken in grote getallen.
College-besluit resultaten Vogelonderzoek
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
27-07-2001
College-besluit
Ambtelijk
B&W
Naar aanleiding van de uitkomst van het Alterra-onderzoek dat de aanleg van een grote plas in het
gebied niet mogelijk is, wordt formeel besloten af te zien van de aanleg van een waterpartij van 40 a 50
ha. in de Boterdorpse Polder.
Wonen in Bergschenhoek 2002-2007 (Concept)
Datum:
Type document:
Opsteller:
2002
Visie
ambtelijk
Besluit / ondertekend door:
Beleidsvisie op de woningbouwopgave in Bergschenhoek, zowel programmatisch als qua woningaantallen. Nog te ontwikkelen locaties zijn de Parkzoom en de Plaslocatie (samen ca. 2400 woningen).
Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om buiten de Vinex-taakstelling 900 woningen
extra te realiseren [ onduidelijk is door wie dit is gedaan? ] op de plek van de geplande waterplas.
Brief aan Stadsregio inzake ontwikkeling locatie Boterdorpse Plas
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
25-04-2003
brief
B&W
B&W
Op verzoek van de stadsregio heeft de gemeente onderzocht hoe de locatie Boterdorpse plas
ontwikkeld kan worden nu duidelijk is dat een recreatieplas i.v.m. de veiligheid van Rotterdam Airport
niet tot de mogelijkheden behoort. Door de gemeente is gekeken naar de mogelijkheden om de locatie
als woningbouwlocatie uit te werken. Hiertoe is een stedenbouwkundige visie gemaakt voor de locaties
Plas Noord en Plas Zuid.
Voor Plas Noord is een plan gemaakt in lagere dichtheid dan voorheen, met een totaal van 707
woningen. De lagere dichtheid is een gevolg van het niet doorgaan van de plas. Het exploitatieresultaat voor Plas Noord ligt tussen de € 1,7 miljoen en 5,1 miljoen positief (NCW 1-1-2003). Het
aantal woningen voldoet echter niet aan de gemaakte afspraken met de stadsregio.
Voor Plas Zuid is een plan opgesteld om de niet gebouwde woningen uit de Parkzoom (vanwege niet
halen van woningaantallen daar) en de Plaslocatie Noord te compenseren, totaal 650 - 750 woningen.
Daar worden extra woningen aan toegevoegd zodat het totaal van woningen in Plas Zuid 1.700 a
1.900 woningen zal bedragen, met een negatief resultaat van € 18 miljoen tot € 22 miljoen. Behalve
woningbouw is er geen andere kostendrager voor de ontwikkeling van het gebied.
De gemeente ziet dus geen mogelijkheden om tot een sluitende exploitatie voor de ontwikkeling te
komen van het gehele gebied. Ze wil daarom in overleg met de stadsregio om:
1. akkoord te krijgen op compensatie van de niet-gebouwde woningen in Plas Noord en Parkzoom op
96
de locatie Plas Zuid en de extra woningen op deze locatie;
2. een bijdrage in de ontwikkeling van Plas Zuid.
Bestuurlijk overleg Ontwikkeling Boterdorpse Polder.
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
13-11-2003
verslag
-
-
In een bestuurlijk overleg wordt doorgesproken over het voorstel van de gemeente Bergschenhoek
zoals gedaan per brief 25-04-2003. De stadsregio gaat bij monde van de portefeuillehouder akkoord
met de compensatie van de woningen uit Plas Noord en Parkzoom op de locatie Plas Zuid, alsmede
de extra woningen ter plaatse - evenwel afhankelijk van de hiervoor benodigde streekplanprocedure.
Met de financiële compensatie kan nog niet worden ingestemd. Op verzoek van de stadsregio zal door
een extern bureau (PAS) nader onderzoek worden gedaan naar een optimalisatieslag van het gebied.
Op basis van dit onderzoek zal dan nader verder gekeken worden.
Brief stadsregio over afspraken Boterdorpse Polder
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
05-12-2003
brief
Stadsregio
Stadsregio
Brief van de stadsregio met bevestiging van de afspraken uit het overleg d.d. 13-11-2003. Akkoord
wordt gegaan met het verlagen van de woningaantallen op de locaties Parkzoom en Plas Noord. Voor
de locatie Plas Zuid zullen nadere onderzoek gedaan worden, en aan de PZH medewerking gevraagd
voor de planologische procedures om woningbouw op deze plek mogelijk te maken.
Startnotitie Wilderszijde: visie en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Plaslocaties
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
10-2004
Notitie
Ambtelijk / afd. RO
Startnotitie voor de planontwikkeling van Wilderszijde. Uitgangspunt van de ontwikkeling is realisatie
van 700 weq's in Plas Noord en 1.700 woningen in Plas Zuid, waarvan 550 woningen ter compensatie
van de woningen in Plas Noord en Parkzoom. Totaal dus ca. 2.400 woningen. De startnotitie bevat
verder vooral ruimtelijke, programmatische, en technische uitgangspunten voor de planontwikkeling. Er
is nog geen fasering of financiële onderbouwing mee opgesteld.
Krantenartikel De Heraut: 2400 woningen in Wilderszijde
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-11-2004
krantenartikel
De Heraut
-
Artikel over de behandeling van de startnotitie Wilderszijde: "Het plan voorziet in de bouw van 2400
woningen waarvan ruim de helft moet worden gerealiseerd op basis van Vinex-afspraken. De overige
woningen worden volledig voor risico van de gemeente ontwikkeld. Het exploitatie resultaat kan naar
verwachting positief worden afgesloten. Een mooie opsteker in financieel moeilijke tijden."
Het artikel vermeldt voorts dat er grote behoefte is om het woningbouwproject financieel zo gunstig
97
mogelijk af te sluiten. Op de gemeentebegrotingen wordt zwaar weer verwacht [vanwege kortingen op
gemeentefonds?]. Vanuit diverse raadsfracties wordt rekening gehouden met het toekomstige positieve
saldo, men wil nog niet al te zwaar bezuinigen en opgebouwde zaken afbreken, terwijl later kan blijken
dat het niet nodig is geweest vanwege de exploitatie overschotten.
Brief gemeente Bergschenhoek aan stadsregio afspraken Boterdorpse Polder
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
03-11-2004
Brief
B&W
B&W
Op 12 oktober 2004 heeft een bestuurlijk overleg tussen gemeente en stadsregio plaatsgevonden,
waarin vervolg overleg is geweest over de ontwikkeling van de Boterdorpse Polder. Uitkomst van het
gesprek is dat gemeente Bergschenhoek de locatie Plas Zuid ontwikkelt (incl. 20% sociale
woningbouw) volgens een saldo nul benadering. Dit houdt in dat de gemeente vrij is in het aantal extra
te bouwen woningen op deze locatie, maar daarvoor geen bijdrage ontvangt behalve de reeds
ontvangen lumpsum bijdrage voor de 550 woningen die hier in het kader van de Vinex-afspraken
worden gerealiseerd.
Met deze afspraak is ook een antwoord gekomen op de vraag hoe de ontwikkeling van de Boterdorpse
Polder zonder plas gerealiseerd kan worden.
Besluit Regioraad invulling Boterdorpse Polder
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
09-02-2005
Besluit
Stadsregio
Regioraad
Besluit om akkoord te gaan met de gemeente Bergschenhoek betreffende de ontwikkeling van de
Boterdorpse Polder, te weten de compensatie van 550 woningen op de locatie Plas Zuid en verder
geen financiële vergoeding te geven voor de ontwikkeling van deze locatie waarvoor de gemeente zelf
de ontwikkeling ter hand neemt (gedacht wordt aan ca. 1700 woningen op Plas Zuid).
Een reservering in het omslagfonds Vinex (oorspronkelijk t.b.v. Boterdorpse Plas?) van € 10,3 miljoen
kan naar aanleiding van de overeenstemming vervallen.
Raadsvoorstel Kredietaanvraag sanering en voorbelasten Wilderszijde
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
18-12-2006
raadvoorstel
B&W
gemeenteraad
Kredietaanvraag van € 5.700.000,- voor sanering van een deel van het gebied en voorbelasting van de
locaties. Start is nodig om de planning te halen om voor 2010 de eerste woningen te realiseren.
Marktonderzoek locaties Parkzoom en Wilderszijde
Datum:
Type document:
Opsteller:
20-02-2007
onderzoek
Ecorys
Besluit / ondertekend door:
In opdracht van Bouwfonds heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de locaties
Parkzoom en Wilderszijde in relatie tot de woningbehoefte. In beide locaties is een groot aantal
98
woningen in ontwikkeling. Tot en met 2010 staan er in Lansingerland 6.500 woningen gepland: 1.800
woningen per jaar, terwijl de historische productie op 860 woningen lag. Het aantal ligt ook bijna 50%
boven de woningproductie-afspraken van 4.500 woningen met de stadsregio.
Voor de locaties Wilderszijde en Parkzoom zijn in de programmering met name 2008 en 2009
piekjaren. Voorstel is om de planning te faseren en de woningdifferentiatie op beide locaties beter op
elkaar af te stemmen. In de Parkzoom zal de ontwikkeling dan in vier in plaats van twee jaar worden
uitgevoerd. De productie van WIlderszijde zal getemporiseerd starten en pas na 2010 op niveau
komen. Hiermee worden jaarlijks ca. 350 woningen op beide locatie gezamenlijk gerealiseerd in de
periode van 2008 tot 2015.
99
100
7.
BLEISWIJK
Besluit niet akkoord te gaan met Uitvoeringsconvenant Vinex
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
22-06-1995
Besluit
B&W
Gemeenteraad
Na een voorbereidende notitie door Kolpron besluit de gemeenteraad niet akkoord te gaan met
uitvoeringsconvenant VINEX tenzij op het eerste herijkingsmoment (1 juli 1995) de woningproductie
van Bleiswijk alsnog wordt geoormerkt als VINEX-taakstelling. Dat moet dan worden vertaald in een
deelconvenant met de Stadsregio, waarbij wordt uitgegaan van een substantiële financiële bijdrage
voor de Bleiswijkse woningbouw.
De overwegingen zijn dat de woningbouw Bleiswijk een bijzondere positie in de Stadsregio oplevert. Er
resteren in Bleiswijk bouwmogelijkheden voor 1250 woningen, waarmee met een bouwtempo van 60
woningen per jaar, nog voor een groot aantal jaren potentiële bouwgrond voorhanden is. Ook wil
Bleiswijk die positie omdat het gelet op de omvang van Bleiswijk zelfstandig niet lukt de grond, waar nu
glastuinbouw op is gevestigd, te verwerven om die woningen te bouwen terwijl wel een afdracht aan de
Stadsregio moet worden gedaan als aandeel in de omslagkosten.
Ontwerp-besluit Woningbouwscenario Stadsregio Rotterdam Herijking 1997
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
23-04-1999
besluit
B&W
Gemeenteraad
In het woningbouwscenario krijgt Bleiswijk ruimte voor woningbouw ten behoeve van de eigen groei.
De gemeente Bleiswijk mag 653 woningen bouwen in de periode 1995 – 2005. Dat is nagenoeg gelijk
aan het aantal gewenste te bouwen woningen van 60 per jaar.
Vinac: Woningbouwafspraken 2005-2010
Datum:
Type document:
Opsteller:
Besluit / ondertekend door:
02-2005
Convenant
Stadsregio
Stadsregio / gemeente
De Gemeente Bleiswijk verbindt zich tenminste 400 woningen te bouwen die gereed gemeld worden
tussen januari 2005 en 1 januari 2010. De gemeente spant zich tot het uiterste in om daarvan 150
woningen op te leveren voor 2007. De gemeente streeft na het aantal sociale woningen van 839
woningen uit te breiden tot 925 per 1 januari 2010. Als de gemeente 7,5 % of meer onderschrijdt dan
zal de Stadsregio aan de gemeente een heffing van € 2.000 per niet gerealiseerde woning opleggen.
Zoals dat ook in de andere convenanten is opgenomen, is ook hier de hardheidsclausule opgenomen:
als zich door onvoorziene omstandigheden, waardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
van een partij een ongewijzigde instandhouding van dit convenant niet verwacht kan worden, dan dient
deze partij daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan de andere partij. Partijen treden
daarna in overleg met elkaar over mogelijke oplossingen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming
leidt, beslist de regioraad.
101
102
BIJLAGEN
1. Gebruikte termen en afkortingen
2B3
structuurvisie benaming voor de ontwikkeling van Noordrand II en III
B3
gemeenten Bergschenhoek, Berkel, Bleiswijk
BO
bestuurlijk overleg
dS+V
dienst Stedenbouw+Volkshuisvesting Rotterdam
Grex
grondexploitatie
HOV
Hoogwaardig Openbaar Vervoer; bijvoorbeeld sneltram, metro, of een frequente bus
op vrijliggende busbaan.
HSL
Hoge Snelheids Lijn: de nieuwe spoorlijn van Amsterdam naar Rotterdam en verder
zuidwaarts (Brussel, Parijs) die geschikt is voor hogesnelheidstreinen.
IPNR:
Integraal Plan Noordrand Rotterdam. Plan uit april 1987 voor de ontwikkeling van een
nieuwe wijk in de noordrand van Rotterdam, bestaand uit woningbouw en
werklocaties. In het plan wordt uitgegaan van een verlegging van de luchthaven (met
andere aanvliegroute) en de aanleg van een groene / natte intermediaire zone als
buffer met het omliggende landschap. De wijk zelf staat ook bekend onder de naam
"Rijs en Daal" of Noodrand I.
Lumpsum
Eenmalige financiële bijdrage van de stadsregio aan de gemeenten ter dekking van de
tekorten in de Vinex-ontwikkeling, bepaald op basis van het programma ui het RSP.
NCW
Netto Contante Waarde: waarde terugberekend naar een peildatum, rekening
houdend met de verschillende momenten van uitgaven en inkomsten en de inflatie- en
rente-correctie over deze jaren.
Noordrand I (1)
Vinex-locatie in de noordrand van Rotterdam, voortkomende uit plan IPNR. Locatie is
niet gerealiseerd vanwege het besluit de luchthaven niet te verleggen.
Noordrand II (2)
Vinex-locaties Bergschenhoek.
Noordrand III (3) Vinex-locaties Berkel & Rodenrijs.
OBR
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
OOR
Overleg Orgaan Rijnmond (voorloper van de Stadsregio Rotterdam)
103
PKB
Planologische Kernbeslissing (rijksoverheid)
PPS
Publiek Private Samenwerking
PZH
Provincie Zuid-Holland
RO
Ruimtelijke Ordening
RSP
Regionaal Structuur Plan
SOK
Samenwerkingsovereenkomst
SRR
Stads Regio Rotterdam
Vinac
Vinex-actualisatie: nieuwe afspraken voor de woningbouw in de periode 2005-2010.
Ook bekend onder de naam Woningbouwafspraken 2005-2010. Voor de periode tot
2010 zijn nieuwe afspraken opgenomen in de Vinex Actualisering, oftewel Vinac, in
1999. Onder de noemer van Vinac moesten tussen 2005 en 2010 zo’n 170.000
nieuwe woningen worden gebouwd in heel Nederland. In de regio Rotterdam zijn de
Vinac-afspraken ook bekend onder de naam "Verstelijkingsafspraken 2005-2010".
Vinex
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1990 / 1991 die het ruimtelijk beleid voor
Nederland tot 2015 vastlegde. In de nota zijn ondermeer de woningbouwlocaties
opgenomen voor de verstedelijkings-opgave, hieruit is de naam Vinex-locaties
voortgekomen. In totaal ging het om 635.000 woningen die tussen 1995 en 2005
gebouwd moesten worden in Nederland, waarvan ongeveer dertig procent als sociale
woningbouw. Een-derde deel van de woningen moest in bestaand stedelijk gebied
worden gerealiseerd, de overige woningen in uitbreidingslocatie met vaak minstens
5000 nieuwe woningen. De afspraken tussen Rijk, provincies, stadsregio's en
gemeentebesturen over de te bouwen hoeveelheden woningen zijn vastgelegd in
verschillende convenanten (startconvenant, uitvoeringsconvenant, deelconvenant). De
Vinex-afspraken werden vastgelegd voor de periode tot 2005.
(bron: http://www.ro-web.nl/2010/12/vinex-locatie/)
W.e.q.
woning-equivalent: één woning of een gebouwde voorziening van 100 m2 b.v.o.
ZoRo-lijn
Zoetermeer-Rotterdam-lijn: de beoogde nieuwe metro-verbinding via de Hofpleinlijn
van Rotterdam naar Zoetermeer.
104
2. Overzicht gebouwde woningen op basis van CBS-gegevens
105
3. Kaartbeelden
KAARTBEELD 1 : VINEX PKB dl. 1 (1990)
106
KAARTBEELD 2 : VINEX PKB dl. 3 (1991)
107
KAARTBEELD 3 : STRUCTUURVISIE 2B3 (1994)
108
KAARTBEELD 4A en B : REGIONAAL STRUCTUURPLAN (1998)
109
4. Overzicht van de documenten uit de tijdlijn (ordners)
Overzicht documenten ordner Berkel en Rodenrijs:
1. Besluit college burgemeester en wethouders van 8 maart 1991, advies commissies van 11 maart
1991 en raadsvoorstel en besluit van 14 maart 1991 over het ‘Voorstel tot een reactie op de
(uitvoering van de) Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening (VINEX).
2. Briefwisseling met de Minister van VROM (18 maart 1991), gedeputeerde mevrouw Stolker (8
april 1991) en een brief aan de gemeenteraad (19 april 1991) over de afronding van en de
communicatie over het bestuurlijk overleg VINEX.
3. Brief van de Stadsregio Rotterdam aan de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening van de
regiogemeenten van 10 augustus waarin wordt medegedeeld dat op 11 april 1994 een regionale
bestuurlijke delegatie het ‘VINEX Onderhandelaarsakkoord op hoofdlijnen’ heeft ondertekend.
4. Brief van de Stadsregio Rotterdam van 21 september 1994 over de zorgen om de sterk stijgende
grondprijzen.
5. Deel van het Decision Paper van 24 november 1994 met het Besturingsconcept c.q.
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Stadsregio en de gemeenten.
6. Financieel scenario VINEX Stadsregio Rotterdam van 30 november 1994.
7. Brief van 23 december 1994 waarin wordt meegedeeld dat op 21 december door de heren Peper
en Vleggeert namens het Dagelijks bestuur van de Stadsregio het Protocol VINEX is getekend.
8. Voorstel aan de gemeenteraad van 29 juni 1995 over het VINEX-uitvoeringsconvenant Stadsregio
Rotterdam
9. VINEX Uitvoeringsconvenant voor de Stadsregio Rotterdam 11 juli 1995 en VINEX Deelconvenant
voor de Stadsregio Rotterdam 13 december 1995 (getekende exemplaren).
10. Persbericht van de gemeente van 6 juni 1995 (Weg vrij voor ondertekening VINEX
uitvoeringsconvenant/Berkel en Rodenrijs stemt in).
11. Financieel Overzicht van diverse modellen opgesteld door OBR voor de Sturingsgroep van 12 en
24 april 1996.
12. Contra expertise op berekeningen Regionaal Structuurplan 2B3 van januari 1997 opgesteld door
de Heidemij Advies.
13. Advies van het VINEX Projectbureau aan het college van burgemeester en wethouders van 24
juni 1998 over de verdeling van het lumpsumbedrag en een besluitenlijst van het DB van de
Stadsregio van 1 juli 1998.
14. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 1998 over het verantwoorden
als bestemmingsreserve van de lumpsumbijdrage van de Stadsregio.
15. Verslag van de vergadering van de Regioraad van 22 juli en de daaropvolgende brief van 27 juli
1998 van het DB van de Stadsregio over het Regioraadsbesluit 22 juli 1998 om met de gemeente
een ‘package-deal’ aan te gaan en een lumpsumbijdrage in het exploitatietekort voor de
Noordrand III te verlenen.
16. Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
grondexploitatieberekeningen VINEX op 19 januari 1999.
17. College van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het voorstel voor
lumpsumbijdrage II en de gemeenteraad een voorstel te doen (besluit 1 februari 2005)
18. Vaststelling Convenant Verstedelijkingsafspraken 2005 – 2010 met de Stadsregio Rotterdam op
25 januari 2005
19. Besluit van de Regioraad van 9 februari 2005 voor het maken van een tweede lumpsum afspraak
110
voor de ontwikkeling van de VINEX locatie Noordrand III.
20. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2005 om op hoofdlijnen in
te stemmen met de Ontwerpverordening Verstedelijkingsafspraken en Stedelijke Vernieuwing
2005-2010 Stadsregio Rotterdam inclusief vastgesteld raadsbesluit en de brief aan de Stadsregio
Rotterdam.
21. Onderzoeksrapport van Twijnstra en Gudde naar de ‘Externe en interne positionering van de
gemeente inzake Noordrand III van 20 maart 1996.
22. Faseringsmodel VINEX woningbouw en grondverwervingsbeleid (in de vergadering van
burgemeester en wethouders van 16 september 1997 neemt het college kennis van de stukken
en besluit die voor te leggen aan de commissies).
23. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 december 1997 om in te stemmen
met de notities Grondbeleid, Verwervingsplan en het Faseringsmodel, die aan de commissies en
later aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad stemt met de voorstellen op 29
januari 1998 in.
24. Besluit tot aankoop van een perceel grond van circa 18.000 m2 van een tuinder aan de
Zuidersingel (stukken jaar 2000)
25. Raamovereenkomst inzake de planontwikkeling van Westpolder/Bolwerk
26. Realisatieovereenkomst inzake het project Westpolder/Bolwerk – West/deelplan I (van 22 mei
2003).
27. Overeenkomst tot koop gronden door de gemeente (7 april 2000)
28. Besluiten college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van respectievelijk 21
mei 2002 en 27 juni 2002 tot instemmen met de jaarrekening 2001 plus verklaring accountant.
29. Besluiten college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van respectievelijk 29
april 2003 en 22 mei 2003 tot instemmen met de jaarrekening 2002 plus verklaring accountant..
30. Besluiten college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van respectievelijk 11 en
18 mei 2004 en 24 juni 2004 tot instemmen met de jaarrekening 2003 plus verklaring accountant.
31. Besluiten college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van respectievelijk 26
april 2005 en 26 mei 2005 tot instemmen met de jaarrekening 2004 plus verklaring accountant.
32. Accountantsverklaring jaarrekening 2005.
33. Jaarrekening 2002 Ontwikkelingsbedrijf VINEX van 25 april 2003.
34. Jaarrekening 2003 Ontwikkelingsbedrijf VINEX van 27 mei 2004.
35. Jaarrekening 2004 Ontwikkelingsbedrijf VINEX van 18 april 2005.
36. Jaarstukken 2005 Ontwikkelingsbedrijf VINEX van 19 mei 2006.
111
Overzicht documenten ordners Bergschenhoek
01-12-1974
< 09-1989
Rapport van de Commissie Verstedelijking Stadsgewest Rijnmond
Nota "Bergschenhoek: De Toekomst van een tuinbouwdorp"
11-09-1989
Raadsvoorstel m.b.t. de toekomstige planologische ontwikkeling van Bergschenhoek
21-08-1990
Conceptbrief aan PZH inzake Reactie op Studie Tussengebied
03-09-1990
Raadscommissie Bergschenhoek: Reactie Tussengebied en ontwerp-Structuurvisie
14-11-1990
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra dl.
14-01-1991
Raadsvoorstel Bergschenhoek inz. studie ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
19-02-1991
Notitie inzake (uitvoering) Vierde nota over de RO extra
01-03-1991
Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsgewest Rotterdam inzake Vinex
18-03-1991
Raadsvoorstel Bergschenhoek m.b.t. uitvoering van de Vinex
26-03-1991
Brief Bergschenhoek aan de Minister van VROM inzake de Vinex
18-04-1991
Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsgewest Rotterdam inzake Vinex
07-10-1991
Raadsnotitie inzake startconvenant Vinex
08-11-1991
Startconvenant Vinex Stadsregio Rotterdam
11-11-1991
Raadsbesluit om in te stemmen met startconvenant
01-06-1993
Raadsbrief Informatie overleg Vinex
15-07-1993
Verstedelijkingsstudie (Haalbaarheidsstudie) Noordrand II en III
26-10-1993
Conclusies Hoofdlijnen gewenste ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam-Rijnmond
11-04-1994
Vinex-Accoord op hoofdlijnen Stadsgewest Rotterdam
19-04-1994
B&W Besluit Vinex-Akkoord op hoofdlijnen Stadsgewest Rotterdam
05-01-1995
Raadsbrief informatie over voortgang sluiten Uitvoeringsconvenant Vinex
01-12-1994
Structuurvisie 2B3
09-01-1995
Raadsbesluit Structuurvisie 2B3 als basis voor intergemeentelijk structuurplan
02-02-1995
Beantwoording vragen GPV/RPF fractie Bergschenhoek
07-03-1995
NRC-artikel Eerste Vinex-paal geslagen in Bergschenhoek
31-03-1995
Raadsbrief informatie Nota Besluit over Uitvoeringsconvenant Vinex
03-07-1995
Raadsbesluit t.b.v. ondertekening Uitvoeringsconvenant Vinex
11-07-1995
Uitvoeringsconvenant Vinex Regio Rotterdam
04-11-1995
Raadsvoorstel aankoop glastuinbouwbedrijf Oosteindseweg
04-11-1995
Raadsvoorstel Krediet t.b.v. onteigeningsprocedures
04-11-1995
Raadsvoorstel SOK Bouwfonds Batenburg 1e fase Oosteindsche Acker
11-12-1995
Raadsbesluit Vinex-Deelconvenant Bergschenhoek
13-12-1995
Vinex-Deelconvenant Bergschenhoek
112
18-12-1996
Brief Stadsregio Financiële uitvoerbaarheid Structuurplan en voorstel Lumpsum
09-07-1997
Brief Financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
01-11-1997
Notitie Lumpsum Bergschenhoek (zeer vertrouwelijk)
23-12-1997
Brief Financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
21-01-1998
Ontwerp Regionaal Structuurplan Noordrand II en III
20-02-1998
Aanvullende Notitie lumpsum Bergschenhoek
12-03-1998
Second Opinion lumpsum Bergschenhoek
30-03-1998
Raadsvoorstel tot het aangaan van een lumpsum-overeenkomst
30-03-1998
Raadsvoorstel om in te stemmen met het bestuursconvenant HSL
06-04-1998
Bestuursconvenant HSL
08-05-1998
Brief financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
15-05-1998
Brief financiële afwikkeling structuurplan Noordrand II
04-06-1998
Brief lumpsum eindbod
10-06-1998
Brief lumpsum eindbod
22-07-1998
Regioraad: Voorstel regionale bijdrages ontwikkelingslocaties Noordrand II/III
22-07-1998
Krantenartikel De Heraut: "Regioraad beslist over lumpsum"
07-09-1998
Raadsvoorstel om in te stemmen met Regionaal Structuurplan Noordrand II/III
14-10-1998
Vaststelling RSP Noordrand II en III
25-11-1998
Cessie-overeenkomst Kooprecht, Ontwikkelingsclaims, Realisatieclaims
26-11-1998
Raadscommissie Middelen : Verdeling lumpsum Bergschenhoek
30-11-1998
Boterdorpse Plas: Haalbaarheidsstudie Zandwinplas
29-03-1999
Verslag ALV-bijeenkomst CDA Bergschenhoek
01-08-1999
Modellenstudie Schiebroekse Polder e.o.
12-1999
28-09-1999
Structuurvisie: ruimtelijk kader voor de Landscheidingszone en Plaslocatie
Notitie Winst- en verliesneming Grondexploitatie 1999
05-2000
PvE Haalbaarheidsstudie Boterdorpse Plas
16-10-2000
Haalbaarheidsonderzoek Boterdorpse Plas
31-10-2000
Notitie onderzoek veiligheid Boterdorpse Plas i.r.t.
29-11-2000
Brief aan PZH inz. Zandwinning Boterdorpse Plas
2001
27-07-2001
2002
Alterra-rapport Onderzoek Boterdorpsche Plas nabij Rotterdam Airport?
College-besluit resultaten Vogelonderzoek
Wonen in Bergschenhoek 2002-2007 (Concept)
12-08-2003
Notitie Winst- en verliesneming Grondexploitatie 2003
25-04-2003
Brief aan Stadsregio inzake ontwikkeling locatie Boterdorpse Plas
113
13-11-2003
Bestuurlijk overleg Ontwikkeling Boterdorpse Polder.
05-12-2003
Brief stadsregio over afspraken Boterdorpse Polder
10-2004
Startnotitie Wilderszijde: visie en randvoorwaarden ontwikkeling Plaslocaties
27-10-2004
Regionaal Woningbouwscenario 2005-2010
03-11-2004
Krantenartikel De Heraut: 2400 woningen in Wilderszijde
03-11-2004
Brief gemeente Bergschenhoek aan stadsregio afspraken Boterdorpse Polder
22-12-2004
Besluit regioraad Verstedelijkingsafspraken 2005-2010
09-02-2005
Besluit Regioraad invulling Boterdorpse Polder
10-02-2005
Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010 (Vinac)
28-06-2005
Raadsvoorstel Winst- en verliesneming Grondexploitatie 2005
13-09-2006
Notitie Stadsregio: Terugkoppeling en Monitor Vinex
18-12-2006
Raadsvoorstel Kredietaanvraag sanering en voorbelasten Wilderszijde
20-02-2007
Marktonderzoek locaties Parkzoom en Wilderszijde
Financiële Jaarverslagen Bergschenhoek:
1999-2006
Financiële Jaarverslagen 1999 - 2006
Overige:
17-07-2003
Rapportage Inventarisatie Ontwikkelingsbedrijf 3B
28-02-2006
Tussenrapportage Inventarisatie Grondexploitaties t.b.v. Projectgroep Herindeling
22-09-2006
Risico Analyes Grondexploitaties Lansingerland
04-2010
20-02-2013
2013
Dossieronderzoek Besluitvorming Hogesnelheidslijn Lansingerland
Parlementair Onderzoek Huizenprijzen - Verdiepingsonderzoek Grondproductie
Parlementair Onderzoek Huizenprijzen - Conclusies
114