Chemie en inleiding tot de biochemische processen

Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015
Chemie en inleiding tot de biochemische processen (D000854)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 135.0 u
Contacturen
56.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2014-2015
A (semester 1)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2014-2015
Vanloo, Berlinda
56.25 u
GE07
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2014-2015
Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de
kinesitherapie
Schakelprogramma tot Master of Science in de
revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
5
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Algemene chemie, organische chemie, algemene biochemie, biologisch systeem.
Situering
De algemene chemische principes aanreiken en deze verder toepassen in de
algemene biochemie.
Doel is de biochemische grondslagen verduidelijken van cel-, weefsel- en
orgaanwerking: processen in levende organismen verlopen volgens dezelfde
chemische principes.
Biochemie (metabolisme) en algemene menselijke fysiologie sluiten verder aan op
"Chemie en inleiding tot biochemische processen".
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de ontwikkeling van volgende competenties uit de
Bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: B 1.1, B 2.7, B 3.1, B 3.4 en B
4.4
Inhoud
• Algemene chemie: atoombouw, chemische bindingen, stoichiometrie, chemische
• reacties, gassen, thermodynamica, reactiekinetiek, chemisch evenwicht, zuren en
• basen, electrochemie.
• Organische chemie: toepassen van de basisprincipes op organische en biologische
• componenten (koolwaterstoffen, terpenen en steroïden, stereochemie,
• halogeenalkanen, alcoholen en thiolen, ethers, aminen en alkaloïden, aldehyden en
• ketonen, koolhydraten, carbonzuren en derivaten, fosfaatesters, lipiden, aromaten en
• heteroaromaten).
• Algemene biochemie: eiwitten (structuur-functie relatie, myoglobine, haemoglobine,
• enzymen, coënzymen, cofactoren), metabole energie.
Begincompetenties
Met succes de eindtermen van het hoger secundair onderwijs behaald hebben, of de
erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben.
Eindcompetenties
• De algemene chemische basisbeginselen kennen en kunnen toepassen.
• Processen in levende wezens kunnen benaderen volgens dezelfde algemene
(Goedgekeurd)
1
•
•
•
•
•
•
chemische principes.
Inzicht hebben in de structuur-functie relatie van eiwitten.
Inzicht hebben in de basis van metabole energie.
Een kritisch-wetenschappelijke houding bezitten, wat toelaat om nieuwe
wetenschappelijke disciplines aan te vatten en nieuwe wetenschappelijke
verworvenheden op te volgen en te beoordelen.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Nederlandstalige syllabus "Chemie en inleiding tot biochemische processen:
Partim Chemie", J. Rijkaert.
Nederlandstalige syllabus "Chemie en inleiding tot biochemische processen:
Partim Algemene biochemie", B. Vanloo, Academia Press Gent.
Geraamde kostprijs: 25 Euro.
Referenties
• K. Bruggeman en Y. Herzog (2005), "Fundamentele begrippen van algemene
• chemie", 7de herziene druk, Uitgeverij De Boeck, Antwerpen, ISBN 90-455-06769
• J. F. J. Engbersen en AE. de Groot (2001), "Inleiding tot bio-organische chemie", 7de
• herziene druk, Wageningen Pers, ISBN 9074134955
• J. M. Berg et al., " Biochemistry" (2006), sixth edition, W. H. Freeman and Company,
• New York, ISBN 0-7167-8724-5
• L.A. Moran et al., "Principles of biochemistry" (2012), Fifth edition, Pearson
• International edition, New Jersey, ISBN 0-321-79579-2
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagbaak dmv het forum, oefeningen en interactieve ondersteuning via Minerva and
e-mail. Persoonlijke contacten voor en na de les en eventueel op afspraak.
Monitoraat : Charlotte Crokaerts ([email protected])
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2